Trondhjems Sparebank. Årsberetning for årsberetning. Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1960 73. årsberetning. Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander."

Transkript

1 Trondhjems Sparebank Årsberetning for årsberetning Opprettet 1823 SIKKERHETSBOKSER HJEMMESPAREBØSSER FORMUESFORVALTNING Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. Filial: VOLDSMINDE, Innherredsv. 84 ELGESETER, Elgeseter gt. 38 BANKBUSS Oversikt over har vært et relativt godt år for Trondhjems Turistforening. På grunn av de dårlige snøforhold i påsken, spesielt i Trollheimen, ble besøket i påskesesongen adskillig mindre enn foregående år, og lå betydelig under et gjennomsnittsår. Sommeren var imidlertid preget av godvær bortsett fra åpningen da det var regulær snøstorm. Dette skremte nok bort gjestene de første 14 dager av sesongen. Til gjengjeld ble det et godt multeår til fjells, og dette ga nok et ikke ubetydelig tilskudd til trafikken på ettersommeren i form av bærplukkere. På grunn av den kalde vinteren med lite snø og derav følgende dyp tele, fikk vi storsjau med vannforsyningen til hyttene. På samtlige hytter bortsett frå Schulzhytta var vannet borte. Det er såvidt vites første gang dette har hendt på Storerikvollen og Trollheimshytta. Situasjonen ble mestret ved at vi kjørte vann med hest på Gjevilvasshytta og la provisoriske plastledninger oppe på snøen på de øvrige hytter. På Nedalshytta måtte vi ta til hjelp motordrevet pumpe i tillegg. Alt dette medførte selvfølgelig adskillige merutgifter for oss. At telen på sine steder vad adskillig dyp, viser den ting at den! permanente vannledning på Storerikvollen først tinte opp igjen Olsokdag 29. juli. Foreningen hilser med glede den økende interesse for skolesturer til våre hytter. Dette er dobbelt kjærkomment fordi for det første oppnår man at ungdommen får smak på fjellet, og for det annet skaffer det oss gjester i en relativt stille tid. For øvrig har året vært preget av at styret har mattet vise resignasjon med hensyn til nyanskaffelser, og på grunn av nødvendige anskaffelser og reparasjoner, har det ikke blitt penger nok til å gjøre ferdig ombyggingen av Jøldalshytta. Styret håper imidlertid at dette vil bli mulig i kommende år. Medlemsstokken viser en stabil tendens, og har i løpet av året øket med 22 stk. Generalforsamling ble holdt den 10. mai 1960 i Handelstandens Hus klokken Til stede var ca. 40 medlemmer. Formannen, Eivind Kierulf, refererte dagsorden og erklærte forsamlingen for lovlig satt. Han mintes deretter 3 av foreningens fremste medlemmer som var gått bort i 1959, nemlig: Signe Falkanger, Gudrun Eriksen og Knut Rolvsjord. Formannen leste årsberetningen for I tilknytning til denne spurte Arne Falkanger om hvorledes styret vurderte vedlikeholdet av hyttene. Formannen svarte at styret var fullt oppmerksom på at hytter til fjells trenger et stadig vedlikehold, og at det etter hvert ville melde seg et stigende behov for repara

2 sjoner. Jørgensen spurte om bruken av Skivevollen. Formannen opplyste at besøket ikke sto i forhold til hva styret hadde ventet, noe som muligens skyldtes manglende utstyr. Dette er senere komplettert, og besøket er steget noe. Forretningsføreren leste årsregnskapet for Etter at Jørgensen, Falkanger m. fl. hadde anmodet styret om å analysere regnskapet nøye på grunn av de stigende omkostninger, og eventuelt søke kontakt med f. eks. Stavanger Turistforening, som driver på samme måte som vår forening, ble regnskapet godkjent, og styret og forretningsføreren meddelt ansvarsfritt. Styrets budsjettforslag for 1960 ble vedtatt. VALG Styremedlemmer: Valgkomiteen foreslo gjenvalg av Hjørdis Mørkved, Øyvin Jystad, Tor Johansen og Bjarne Eriksen, og disse ble valgt. Eldres råd: Ved loddtrekning ble uttrukket: Anders Dahl, Ola Hilmo, Reidar Jørgensen, Gunnar Wettergreen. Samtlige ble gjenvalgt med akklamasjon, slik at rådet har bestått av: Utenbys: T. Kristiansen, Kopperå, Ola Hilmo, Tydal, Dag Schefte, Oppdal. I n n e n b y s : Finn Kleven, Roar Tønseth, Gunnar Wetteagreen, Magne Haave, Gunnar Birkeland, Arne Falkanger, Anders Dahl, Arvid Heirung og Reidar Jørgensen. Knut Lande ble gjenvalgt som lønnet revisor. Likeledes ble desisorene Arvid Heirung og Nils Klinge gjenvalgt. Som medlemmer av valgkomiteen ble valgt Gunnar Wettergreen og Magne Haave. KONTINGENT Etter forslag av styret, støttet av De eldres råd, ble det for 1961 fastsatt en kontingentforhøyelse, slik at kontingenten for dette år blir:. For hovedmedlemmer... kr. 12,oo For konekort...» 8,00 For juniorkort...» 5,oo For livsvarige medlemmer...» 150,oo Per Vinje nevnte at styret måtte ta hensyn til de motoriserte gjester, slik at det ble ordnet med bedre parkeringsplasser. Magne Haave, støttet av Per Vinje, ba styret være oppmerksom på at det kunne være nødvendig med eventuell merking i byens omegn som Vassfjellet og Solemsvottan m. m. Viseformannen, Bjarne Eriksen, takket alle som hadde arbeidet for foreningen i året, og nevnte spesielt de dyktige vertinnene, foreningens tillitsmenn og pressen. 133

3 Landets eldste oljefirma A S IV O R S K 134 Esso er tegnet på kvalitet, symbolet på service. E E O MEDLEMSTALLET var pr. 31/ i alt medlemmer, som fordeler seg som følger: Livsvarige medlemmer Hovedmedlemmer Koner Junior Pr. 1/ var medlemstallet 7.834, altså en tilgang pl 22 medlemmer i løpet av året. I styremøte den 27. mai holdtes følgende valg: Viseformann: Bjarne Eriksen. Tilsynsmenn: Sylene: Øyvin Jystad og Kjell Nilsen. Trollheimen: Tor Johansen og Fredrik Kiær. Nordpå, Orkelsjøtraktene: Bjarne Eriksen og Herbert Helgesen. Følgende komiteer ble oppnevnt: Utstyrskomite....: Kirsten Haave, Hjørdis Mørkved, Inger Nilsen. Årbokkomlté...: Henry Strand, Helge Foss, Herbert Helgesen. Møte- og propagandakomité: Tor Johansen, formann, Bjarne Eriksen, A. Forfang, Herbert Helgesen, Øyvin Jystad. Provicmteringskomité...: Bjarne Eriksen, formann, Herbert Helgesen og forretningsføreren. Byggekomité...: Eivind Kierulf, Bjarne Eriksen. Turkomité. Styrets representanter...:' Bjarne Eriksen, Hjørdis Mørkved, Tor Johansen. Rttteinspektør....: Helge Foss. Valgkomite....: Styrets representant i valgkomiteen Bjarne Eriksen. Forretningsfører i 1960 har vært overrettssakfører Arne H. Gjengseth, som etter eget ønske sluttet pr. 31/ Styret har i alt holdt 14 møter og behandlet 103 saker. TURISTOPPLYSNINGSKONTORET Bestyrer siste sommer var herr Enevold Falsen. Dette kontoret hadde, som tidligere, lokale i I. N. Bruun's forretning i Olav Tryggvasons gt., her. BIDRAG Trpndheim kommune... kr ,oo Strinda kommune....» 1.000,oo Sør-Trøndelag fylke...;...» 1.000,oo 135

4 Spareskillingsbanken.. Trondhjems Sparebank Bergens Privatbank ,oo 500,oo 100,00 Frå en rekke interesserte medlemmer har foreningen mottatt større og mindre gaver. T.T. vil uttrykke sin store takk for disse kjærkomne bidrag og gåver. MØTER Førpåskemøte ble arrangert 15. mars i Handelsstandens Hus i Trondheim med Erling Birkeland, Molde, som foredragsholder. Han kåserte og viste lysbilder «Romsdal sommer og vinter, frå havet til tindene». Innerdalsfilmen i sort/hvitt ble vist for første gang i Trondheim. Formannen orienterte om forholdene i påsken. Møtet hadde samlet overfylt hus. Propagandamøte for ungdom ble holdt i festsalen på Gerhard Schønings Skole den 4/4 60. Hjalmar Andersen («Hjallis»), kåserte om og viste fargelysbilder og sin film frå vinterolympiaden i Squaw Valley. Foss ga gode råd for påsketuren. Møtet hadde samlet en meget god tilslutning. Høstmøte ble holdt i Handelsstandens Hus den 8/ Cand. real. Hjalmar Munthe Kaas Lund kåserte og viste fargelysbilder «På sporsne». Per Hjort Albertsen og Helge Foss spilte firhendig. Møtet hadde samlet fullt hus. Møte med eldres råd. I forbindelse med førpåskemøtet den 15. mars hadde styret innkalt de eldres råd til møte i Handelsstandens Hus. Møtet hadde følgende dagsorden: 1. Kontingentforhøyelse. 2. Eventuell feiring av T.T.'s 75-års jubileum høsten Medlemsverving. 4. Eventuelt. Møtet var meget verdifullt for styret, og det var meget gledelig at så mange av rådets medlemmer hadde anledning til å møte. Styret ser med glede fram til fortsatt behagelig samarbeide med Eldres råd. Vertinnemøte ble boldt den 8. juni. Her hadde styret innkalt samtlige vertinner til møte i Trondheim. Vertinnene og styrets medlemmer diskuterte aktuelle problemer, spesielt av økonomisk art. Vertinnene beså etterpå Nidar Chokoladefabrikk. HYTTENES ÅPNINGSTIDER For påsken åpnet hyttene til følgende tider: Gjevilvasshytta 28/3, Storerikvollen og Nedalshytta 2/4, Schulzhytta, Kjøli, Jøldalshytta og Kaasa 9/4. Samtlige hytter holdtes åpne til og med 18/4. Orkelsjøhytta var stengt. Likeledes var Dindalshytta stengt. I tillegg til dette ble det frå 23/3 til 27/3 arrangert 137

5 ØL OG MINERALVANN et skikurs for Norges Lærerhøgskole med ca. 70 deltagere. Til sommersesongen åpnet samtlige hytter, bortsett fra Orkelsjøhytta, den 26/6. Orkelsjøhytta åpnet ca. 6/7. Samtlige hytter stengte den 30/8, bortsett fra Gjevilvasshytta som holdt åpent til 7/9. For første gang ble Kjøli drevet som ubetjent hytte med kriselager av mat og med nøkkelutlevering på Stuggudal, Reitan og på T.T.'s kontor. Som vanlig var Nordpå i Haltdalen åpen hele året. Dindalshytta og de øvrige private kvarter holdtes åpne i stort sett samme tidsrom som våre hytter. Avtale om kvarter har vi hos følgende: Kårvatn i Todale: Gudmund Karvatn Halle... ca. 12 senger Dindalshytta, Lønset, Hjalmar Olsen Hilmo, Tydal: Per Hilme... 5 Stordalsvoll, Meråker: Inga Stokke Stugudal, Tydal: Herlov Stugudal Storelvvoll, Evavoll p.o.: Per J. Brynhildsvoll Oversikt over hytter, vertinner og overnattinger for året KJØPES BEST HOS Hytte Vertinne Påske Senger Sommer Sum 1960 Sum AKTIEBRYGGERIET, Trondhjem OG A /s E. C DAHLS BRYGGERI Trollheimshytta Jøldalshytta.. Gjevilvasshytta Kasa Orkelsjøhytta. «Nordpå»... Kjøli... Nedalshytta... Storerikvollen. Schulzhytta... Ramsjøhytta Signe Høystad Kjellrun Moen M. Kjelland R. Iversen Ba Foss Hanna Røtvei Berit Voll Anders Gundersen Vakt i påsken. Ubetjent om sommeren. I. Jensvold I. Elmgren Mary Stokke Sofie Michelsen Ubetjent * * H J- 175 H * *- 21 Sum: *

6 Både for påsken og sommeren 1960 har foreningen holdt følgende priser: Medlemmer Ikke medlemmer affa laget av Jaffa Nattelosji... kr. 4,50 kr. 7,00 Frokost...» 5,00» 5,50 Middag uten kaffe...» 6,50» 6,75 Middag med kaffe...'...» 7,75» 8,00 Pensjonspris...» 19,00» 22,00 HYTTENES ASSURANSE Hyttene er fullverdiforsikret og T.T. har for tiden følgende brannpoliser for bygninger og inventar: Jøldalshytta, Rennebu... kr ,oo Trollheimshytta, Surnadal...» ,oo Gjevilvasshytta, Oppdal...» ,oo Kasa, Oppdal (inventar)...» ,oo Orkelsjøhytta, Oppdal...» ,oo «Nordpå», Haltdalen Sauefjøs, Haltdalen...J» «5.000,00 Kjøli Gruber, ingeniørbolig Ålen, (inventar, ut- " styr og matvarer)...» ,oo Nedalshytta, Tydal...» ,oo Nedalen Gård, Tydal...» ,oo Storerikvollen, Tydal...» ,oo Ramsjøhytta, Tydal...» ,oo Schulzhytta, Selbu...» ,oo Skivevollen, Strinda...» ,oo Kjøpmannsgaten 38 (inventar)...» ,oo Trondhjems Sparebank (inventar)...» 3.500,oo Tøy på Vollan Kretsfengsel...» ,oo Andre forsikringer: Kjøpmannsgaten 38: Innbrudd, kontor og trykksaker... kr ,oo Vannledningsskade, innbo og løsøre...» 2.400,oo OMBODSMENN Steinkjer... Steinkjer Bokhandel A/S Levanger... T. Thurn-Paulsens Bokhandel Stjørdal.... Kjøpmann Ingolf Skille Selbu og Tydal.. Thomas Solem Oppdal... Kjøpmann Olav Odden Løkken Bjarne Storsve

7 Fosen Trafikklag A /s Fosenkaia TRONDHEIM Skipsruter F er j er ut er Bilruter Tlf SIKRINGSTJENESTEN I likhet med tidligere påsker var det også i påsken 1960 på Trollheimshytta plasert en mann fra Norsk Radio Reie Liga som hadde radioforbindelse med en stasjon i Trondheim. På Schulzhytta var forholdet i likhet med tidligere at vertskapet sto i forbindelse med en radioamatør i Selbu, og på denne måte hadde telefonforbindelse med Selbu tre ganger daglig. Den samme ordning opprettholdes også om sommeren. I påsken ble meteorologiske observasjoner tatt tre ganger daglig, og tilstilt værsvarslingen. VARDINGER Før påske ble vinterstakningen mellom Gjevilvasshytta og Trollheimshytta over Svarthamrene rettet opp og skifting foretatt på de partier hvor dette var nødvendig. Likeledes ble det som vanlig kvistet rute over Essandsjøen. I løpet av sommeren ble endel ruter i Trollheimen og Sylene frisket opp, og det ble grovvardet en ny rute fra Nerskogen over Hårstadsetrene og Rishaugseter til Jøldalshytta. Denne rute, som blir den korteste rute inn til Jøldalshytta, går i et lett og avvekslende terreng, og vil bli finvardet før sommersesongen REPRESENTASJON Ved Svenska Turistforeningens 75-års jubileum den 27/2 var foreningen representert ved formannen, Eivind Kierulf. Han overrakte som gave et bispehode fra Nidaros Domkirkes Stenhuggeri. M/S «Fru Inger» Benytt anledningen til å ta en tur med et av våre skip, med ferje eller rutebil Rundreiser om Hitra, Frøya og Halten anbefales til de som ønsker en tur til den ytterste skjærgård. Billige rundreisebilletter. TURISTLANDSMØTE 1960 Dette ble holdt på Gjendebu 2. og 3. september med den Norske Turistforening som verter. Foreningen var representert ved formannen Eivind Kierulf, viseformannen Bjarne Eriksen og forretningsføreren Arne Gjengset. Dessuten deltok fra Trondheim Reidar Jørgensen, som er medlem av samarbeidsutvalget. Hovedtemaet utenom vanlige foreningssaker var naturfredningen, og det innledende foredrag ble holdt av naturverninspektør Kristen Krog, Trondheim. FORENINGENS KONTOR Kontoret har hele tiden holdt til i våre lokaler i Kjøpmannsgt. 38. Foreningens kontorfunksjonærer har i året vært: Forretningsfører Arne H. Gjengset, kontordame i heldagsstilling fru Lisa Bjørnstad til 15/2, som ble etterfulgt av frk. Randi Grådal, og fru Borghild Møller i halvdagsstilling. ÅRBOKA Det viser seg nærmest umulig å få årboka ferdig til jul. I år var det klisjeene som forsinket boka. Redaktør har vært Henry Strand med assistanse av Helge Foss og Herbert Helgesen. Nytt av året var at boka kunne hentes på T.T.'s kontor av medlemmene. Arbeidet med dette ble utført av. interesserte medlemmer

8 og styremedlemmer. Fotokonkurransen hadde fått en meget god tilslutning, idet det i alt kom inn ca. 150 bilder. Juruen har bestått av årbokkomitéen. Som vanlig er årbokkomitéen interessert i bilder og artikler, og vil med alvor gå inn for å få boka ferdig til jul neste år. HYTTENE Jøldalshytta. Arbeidet med utvidelsen og moderniseringen fortsatte før påske, men på grunn av de elendige føreforhold var det vanskelig å få alt nødvendig materiell fraktet opp. Det var meningen at arbeidet skulle fortsette før sommersesongen, men dessverre ble vår prektige byggmester Jon J. Vold utsatt for et kjøreuhell i pinsen og ble dermed sått ut av spillet foreløpig. Det lyktes ikke å få tak i nye folk, slik at arbeidet av denne grunn og på grunn av foreningens anstrengte økonomi ble utsatt. Arbeidet er imidlertid kommet så langt at det vesentlig er detaljer som står igjen, men allerede nå er hytten blitt meget triveligere og lettere å drive for betjeningen. PLANLEGG SOMMERENS FJELLTURER NU BYGG OPP DERES PRIVATE «F E RIE F O N D» GJENNOM REGELMESSIG SPARING * BENYTT KREDIT BANKEN DEN NORDENFJELDSKE KREDITBANK TRONDHEIM Underkontor: BURAN ELGESETER ILEVOLLEN NYBORG Filialer: BREKSTAD - HEIMDAL - STJØRDAL - VERDAL Trollheimshytta. Som nevnt innledningsvis var det trøbbel med vannforsyningen på nesten alle hytter i påsken. For første gang frøs vannet på Trollheimshytta, og vi måtte i all hast få sendt opp en plastledning med helikopter like før påske. På denne måte greidde vi å skaffe vann til påskesesongen. Gjevilvasshytta, Som nevnt i forrige årsberetning var det tidligere dieseldrevne elektriske aggregat kondemnabelt, men det lyktes foreningen å få tak i et ubetydelig brukt 15 kw luftkjølt dieseldrevet aggregat, som hadde stått som reserve på en bedrift i Kristiansund. Seiv om aggregatet kostet mange penger, gjorde foreningen her et meget fordelaktig kjøp, og aggregatet har virket helt tilfredsstillende. Allerede i påsken viste det seg lekkasjer på taket, og disse "ble i løpet av sommeren så omfattende at det måtte gjøres noe radikalt. Ved hjelp a'v et meget energisk arbeide frå et interessert medlem, lyktes det å få anskaffet billige materialer til hel tekking av taket med ny papp og bølge-eternitt belagt med torv. Arbeidet ble utført av hyttas byggmester Stensheim fra Oppdal, og vi regner med at man skal slippe vedlikehold på taket her i mange år. Seiv om vi slapp meget rimelig fra reparasjon, noe som styret er såvel de glade givere, leverandørfirma og byggmesteren meget takknemlig for, belastet dog reparasjonen økonomien adskillig. Nordpå. Våf prektige vertinne, Berit Voll, måtte av velferdsgrunner si opp hos oss og sluttet ca. 1. april. Hun ble etterfulgt av Anders Gundersen og hans frue Sofie fra Haltdalen, som styret ønsker velkommen på dette strategiske punkt. Også på -Nordpå er det utført adskillig vedlikeholdsarbeide, bl. a. måtte sauefjøset paneles innvendig, da halmplatene begynte å gå i oppløsning. Kjøli. Kjøli ble i påsken betjent av 3 studenter fra N.T.H., som holdt mat og enkel servering. Til sommersesongen ble hytta innrettet til ubetjent hytte med

9 Alt / OG.NfcttM0B4.mR ANDREAS MOES GLASMAGA*IW Kjøpmannsgt. 38 TELEFON torebnmfo FOR SIKKERHETS SKYLD matdepot og nøkkelsystem i likhet med Ramsjøhytta. Nøkler er å få på Reitan, Nordpå, Stuggudal og T.T.'s kontor. Ordningen har virket tilfredsstillende. Nedalshytta. Her er også utført en del nødvendig vedlikeholdsarbeide, spesielt på gården. Sommeren 1960 var der branninspeksjon som fant forholdene på våningshuset på Nedalen Gård utilfredsstillende, og vi ble gitt pålegg om å rette på 'de ting som strider mot brannforskriftene. Ramsjøhytta. På grunn av de dårlige føreforhold vinteren 1960 og vanskeligheter med å skaffe arbeidshjelp ble det ikke i 1960 anledning til å få bygget uthuset. Spørsmålet har også meldt seg om å få soverom i uthuset, slik at man disponerer to soverom på hytta. Styret har nemlig inntrykk av at enkelte kvier seg for å legge ruten om Ramsjøhytta, idet de kan risikere at denne er fullt belagt når de kommer fram. Schulzhytta. Den tidligere vertinne, fru Petra Rønsberg, var så uheldig å brekke foten like før påske, slik at hun ikke fikk anledning til å komme dit hverken i påske- eller sommersesongen. Vertinne i påsken var fru Mary Stokke, Sunndalsøra, og i sommersesongen fru Michelsen frå Trondheim. Dessverre er besøket spesielt i sommersesongen alt for lite, og foreningens styre overveier å øke besøket ved å forsøke å holde en lavere pris i sommersesongen på denne hytte enn på de øvrige hytter, samt å drive en forsterket propaganda for å få opp besøket. Skivevollen. Utstyret på hytta er nå komplettert, og det er foretatt videre opppussing. Besøket viser en adskillig stigning, men kunne godt ha vært større. Skoleturer. I likhet med tidligere år har foreningen hatt besøk av mange skoleklasser både frå folkeskolen og realskolen, og som nevnt i innledningen, så gleder styret seg over dette, og det ser også ut til at turene er populære blant ungdommen. Vi har således allerede nå fått en rekke bestillinger for lignende turer kommende år. Ungdomstur. Også i 1960 stilte Christian Andersen seg som leder for en ukestur for ungdom mellom 14 og 18 år gjennom Trollheimen. Turen, som ble lagt opp i likhet med fjorårets tur, ble meget vellykket. Styret håper at dette kan bli en tradisjon. Husmorferier. Norske Kvinnes Sanitetsforening henla også i år sine husmorferier på «Nordpå» i tiden 21/6 til 4/7. Det er hyggelig at også disse ferierende setter pris på stellet på våre hytter og kommer igjen år for år. SAMARBEIDE MED ANDRE TURISTFORENINGER T.T. har vært Svenska Turistforeningen behjelpelig med arrangementet av Armfeldtturene i vårt distrikt. Vi har sørget for innkvartering på Skistua, busser, guider og omvisning i Trondheim og overnattinger på «Nordpå» og Storerikvollen. Dette samarbeide vil bli ytterligere utvidet kommende år, idet vi skal

10 sette opp en del henvisninger i form av skilt på strategiske punkter. Kommende år vil det antagelig bli 4 slike turer, som har slått meget godt an. Styret har også tatt opp et nærmere samarbeide med Stavanger Turistforening, som driver sine hytter stort sett på samme måte som oss. Dette gjelder både kontorordningen og økonomien. Etter turistlandsmøtet ble det en del blest om naturvernfredningen, og den Norske Turistforenings generalsekretær, Lyng, ble medlem av det nye Naturvernråd. T.T. har gjort oppmerksom på de forhold som i første rekke berører oss, bl. a. Nesjødammen, reguleringen av Gjevilvannet, påtenkte kraftplaner i Folldalen og den prosjekterte vei fra Storlidalen til Todalen. TURKOMITEEN. Turkomitéen har i 1960 hatt i alt 40 arrangementer med tilsammen 1976 deltakere. Det har her vært arrangert 3 fjellturer, 12 fotturer, 8» kombinerte buss- og fotturer, 2 ukesturer i fjellet, l kombinert sykkel- og fottur, 7 bussturer og l båttur, en imponerende innsats. Turkomitéen har bestått av: Per Vinje, formann, Tor Johansen, Ivar Belsås, Bjarne Eriksen, Magne Haave, Magnhild Lereggen, Hjørdis" Mørkved, Kjell Nilsen, Baard Nordberg, Axel Rønnelin. ØKONOMISK OVERSIKT På grunn av vel stor investering i nyanlegg og reparasjoner på hyttene og til dels også på grunn av svært rimelige priser på kost og losji i de tidligere år, er foreningens stilling når det gjelder kontanter blitt anstrengt, slik at vi har vært nødt til å arbeide med en stor kassakreditt. Ved imidlertid å holde en streng økonomisk ramme det siste år, er det lykkes å få nedbetalt foreningens løsgjeld med ca. kr ,oo i løpet av året. Etterat kontingenten er forhøyet og årboka er blitt noe rimeligere, håper styret at det skal bli anledning til å nedbetale gjelden ennå mere i kommende år. Et stort, eller mange små pengebidrag ville dog ha vært kjærkomment, og avlastet styret for mange bekymringer. Trondheim, 13. april Eivind Kierulf. Helge Foss. Øivin Jystad. Herbert Helgesen. Fredrik Kiær. Bjarne Eriksen. Tor Johansen. Hjørdis Mørkved

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING Årsberetning 1969 58 ROHDE Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper ROHDE L O. HEGSTAD FISK- OG VILTFORRETNING Etablert 1888' : : Telefoner Sentralbord 29600 Telegramadresse..Lohegstad" 82. årsberetning GENERALFORSAMLING

Detaljer

msf// MERKET SOM GARANTERER KVALITET 7000 Trondheim

msf// MERKET SOM GARANTERER KVALITET 7000 Trondheim p-t «BflI MK I iå^ lic^i Årsberetning 1975 89. årsberetning Tur- og Ijellteltet "Børgefjell». Design og produktutvikling i samarbeid med kjente tur- og ekspedisjonsmedlemmer, tvlateriaier yttertelt: Polyurethanbelagt,

Detaljer

ÅRSBERETNING 1990. 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter

ÅRSBERETNING 1990. 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter ^ ÅRSBERETNING 199 SM ^ >fc 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Overnattinger Den svenske

Detaljer

Den første hytta ollheimen

Den første hytta ollheimen Den første Jøldalshytta ble tatt i buk i 1908. Jøldalshytta Når vi i dag parkerer på Kle'va, eller Jølhaugen som de fleste feilaktig kaller stedet der bomveien til Jøldalen slutter, og begir oss i vei

Detaljer

Våre bedrede. Lover for Trondhjems Turistforening. (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.)

Våre bedrede. Lover for Trondhjems Turistforening. (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) Våre bedrede Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) 1935 1947 1947 1947 1949 1952 1953 1954 1954 1957 1957 182 Æresmedlemmer: 1935 Ludvig Sivertsen,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 1929

ÅRSBERETNING FOR 1929 Årsberetning for 1929 79 FORENINGENS MEDLEMMER ÅRSBERETNING FOR 1929 42H ÅRSBERETNING GENERALFORSAMLING avholdtes den 22. april i Britannia hotell efter vanlig bekjentgjørelse.. Ca. 200 medlemmer var tilstede.

Detaljer

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som www.betongen.no Besøk oss på nettet! Moss Motorbåtforening lenge leve. Ja her kommer endelig SNEKKA. Det har tatt litt lengre tid enn først antatt å lage denne jubileumsutgaven. Den inneholder veldig mye

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 1993.

ÅRSBERETNING FOR 1993. Hytte-histrie [fra årb. 1921] Et aktivt år fr TT Kan Trndhjems Skiklub g TT samarbeide? Et nytt liv fr Orkelsjøhytta Nrd-Trøndelag Turistfrening i dag TT trenger flere medlemmer! Tanker på fallrepet En

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Festskrift til 100-årsjubileet til Kongsvinger tennisklubb

Festskrift til 100-årsjubileet til Kongsvinger tennisklubb Festskrift til 100-årsjubileet til Kongsvinger tennisklubb - klubben for alle i 100 år Stiftet den 07.05.1912 (Kongsvinger Lawn Tennisklubb) Skrevet av Arne Huse II Forord Jeg har i lang tid ønsket å lage

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

FREDRIKSTAD. EXIT dagens Foten. Nye Foten vedtatt

FREDRIKSTAD. EXIT dagens Foten. Nye Foten vedtatt «HYTTEEIER N» Nr. 8 august 2014 FREDRIKSTAD EXIT dagens Foten Nye Foten vedtatt Fredrikstad kommunes planer for Foten Årsberetning Blåkollen hoppbakke Stensvik og Bastevikens velforening C O M F O R T

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

76 Trondhjems Turistforenings årbok. Årsberetning for 1931 77

76 Trondhjems Turistforenings årbok. Årsberetning for 1931 77 76 Trondhjems Turistforenings årbok FORSKJELLIGE MEDDELELSER VÆR- OG FØREFORHOLD TILFJELLS I 1931 Været i påsken må stort sett betegnes som godt. Passe sne, passe koldt, klart vær fna palmesøndag ihelt

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Totalt kjøres det 100 kilometer skiløyper

Totalt kjøres det 100 kilometer skiløyper blefjell BLefjell En informasjonsavis fra Foreningen Blefjell En avis for deg som er glad i Blefjell! Avisa «Blefjell» som du nå leser er laget for deg som er glad i Blefjell! Den blir distribuert til

Detaljer

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Jubileumshilsen ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Når vi nå feirer Fredrikstad Indremisjons 100 års jubileum, er jeg fylt av takknemlighet til alle dem som gjennom disse årene har vært med å føre

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med

Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med Røyken Historielag Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med et nytt år. Vi har også i år store oppgaver foran oss, blant annet i Mølla. Det skal bli spennende å se hva vi får til der nede. Møllekomiteen

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert

Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Nr 2/07 April 2007 Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert Et langvarig, tidkrevende arbeide med å få det aller mest grunnleggende på

Detaljer

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene.

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 1/2013. Årgang 5 Hjertelig hilsen Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Side 11 «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side

Detaljer

Utdrag av oppgaver. fra Skriftserie B 63-2014 Institutt for privatrett. FAMILIE OG ARVERETT Oppgaver og emneoversikter

Utdrag av oppgaver. fra Skriftserie B 63-2014 Institutt for privatrett. FAMILIE OG ARVERETT Oppgaver og emneoversikter Utdrag av oppgaver fra Skriftserie B 63-2014 Institutt for privatrett FAMILIE OG ARVERETT Oppgaver og emneoversikter KURS PRIVATRETT GRUNNFAG Peter Hambro, Tone Sverdrup og John Asland DEL II SMÅ OPPGAVER

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015

Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015 Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015 Dagsorden 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to personer til undertegning av protokollen. 2. Godkjenning av fremmøtte, innkalling og saksliste.

Detaljer

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5.

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5. Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Loge Nr. 79 Roald Amundsen

Loge Nr. 79 Roald Amundsen "Kirken den er et gammelt hus". heter det i salmen. Det samme kan sies om Kj ærbo, bygget i 1914 og påbygget i 1924 (tårnhuset mot nord). Utover i 90 årene ble det klarere og klarere at den bygningsmessige

Detaljer

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2007 Selskapets 139. år

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2007 Selskapets 139. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2007 Selskapets 139. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2007 Beretning om virksomheten Selskapets 139. år Side 4 Styrets beretning

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Husk 16. oktober: Medlemsmøte Mysen Caravan Invitasjon medlemsmøte med julemat Invitasjon

Detaljer