Detaljreguleringsplan for deler av Klyvejordet - sykehjem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljreguleringsplan for deler av Klyvejordet - sykehjem"

Transkript

1 Detaljreguleringsplan for deler av Klyvejordet - sykehjem PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 10.OKTOBER 2014

2 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av Asplan Viak AS og fremmes på vegne av Porsgrunn kommune. Planforslagets navn er: Reguleringsplan for deler av Klyvejordet sykehjem. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av sykehjem og å se dette i sammenheng med eksisterende barnehage med tilhørende infrastruktur. 2.PLANSTATUS 2.1 Kommuneplanens arealdel Planområdet er avsatt til «Offentlig bygning- nåværende», i kommuneplanens arealdel for Porsgrunn kommune , vedtatt i bystyret Figur 1. Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Varslet grense vist med sort stiplet linje. Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 2

3 2.2 Gjeldende reguleringsplaner Planområdet omfattes av en gjeldende reguleringsplan, plan nr 130, Klyvejordet, Vestsia hageby vedtatt 24.januar Planforslaget vil erstatte deler av denne planen. Planområdet er i gjeldende plan regulert til kombinert formål offentlig/allmennyttig. Figur 2. Gjeldende reguleringsplan Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 3

4 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 3.1. Beliggenhet i kommunen Tomten for nytt sykehjem på Vessia ligger på et areal kalt Klyvejordet. Arealet ligger på østsiden av Rv 36 ved der det tidligere var bomstasjon. På sydsiden ligger Vessia barnehage og øst for arealet ligger Vessia skole. Tomten ligger således i tilknytning til annen offentlig bebyggelse. På nordsiden av tomten ligger det nyere boligbebyggelse i blokker av 2, 3 og 4 etasjer. Figur 3. Planområdets beliggenhet i kommunen. Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 4

5 3.3. Eksisterende bebyggelse Det er en eksisterende barnehage i planområdet, som ligger på eiendom gbnr 123/745. Barnehagen har samme adkomst som nytt sykehjem. Figur 4. Eksisterende barnehage i planområdet Veg- og trafikkforhold Det er to mulige adkomstveger til planområdet, enten via Østre Klyveveg eller via Grønstens gate. Barnehagen har i dag adkomst via Grønstens gate, se figur 5. Planområdet ligger i et boligområde med skole og barnehage tett opptil. Boligene er en blanding av blokker og eneboliger. Vestsiden skole er både barne- og ungdomsskole. Vessia barnehage har 60 plasser for barn i alderen 0-6 år. Adkomsten til barnehagen er slik vi ser det via Solumsgata og Grønstensgate. Vessia skole er en 1-10 skole med ca 385 elever. Det er totalt ca 70 ansatte. Skolen har skolefritidsordning (SFO) med ca. 100 barn. I tilknytning til skolen er det bygget en idrettshall som er i bruk utenom skolens åpningstider. Skolen har sin parkeringsplass på østsiden av bygget med adkomst fra Smedgata. Fra syd er adkomstene til skolen og barnehagen via Smedgata og Solumsgata. Fra nord vil en også kunne kjøre via Bjørndalsjordet, Krokvegen og Smedgata. Via disse vegene er det også mulig å kjøre gjennom området. Området har godt med gang- og sykkelveger. Det er gode forbindelser til skolen og barnehagen og gjennom området. Kryssinger av riks- og fylkesveger er planskilte eller sikret med signalanlegg. Kryssinger av viktige kommunale veger er stort sikret med opphøyde gangfelt og hastighetsreduserende tiltak. Langs mange av de viktigste kommunale vegene er det bygget fortau. Skolevegene i området er sikret på en god måte. Det er gjennomført en særskilt vurdering av adkomst til nytt sykehjem (jf kap 8.6 og særskilt notat). Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 5

6 Figur 5. Bilde som viser veisystemet i området 3.5. Terrengforhold, landskap, vegetasjon Tomten er relativt flat, men svakt skrånende mot øst. Klyvebekken går over tomtens sydøstre hjørne. Bekken ligger lavt i forhold til omkringliggende terreng. Det er i dag lite vegetasjon på arealet med unntak av kantvegetasjon langs bekken og noe løvtrær spredt på tomten Grunnforhold NGUS løsmassekart viser Tykk havavsetning i planområdet. Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 6

7 Figur 6. Løsmassekart (NGU) Grunnundersøkelsene gjennomført i planområdet viser at grunnen domineres av lagdelte masser av sandig, leirig silt/sandig siltig leire. Silt-/leirmassene er lite til middels sensitive Miljøbelastninger Rv 36 er en betydelig støykilde for planområdet, i forhold trafikkstøy. Det er ikke kjennskap til forurensning i grunnen Verneinteresser Det er ingen verneinteresser i området. Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 7

8 4. EIENDOMSFORHOLD Følgende eiendommer ligger innenfor eller delvis innenfor planområdet: Gnr./bnr. Eier 123/745 Porsgrunn kommune 123/743 Porsgrunn kommune 123/740 Skagerak Nett as 123/741 Porsgrunn kommune 200/926 Porsgrunn kommune 503/1 Statens vegvesen 5. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 5.1 Oppstartsmøte/forhåndskonferanse Oppstartsmøte ble avholdt I oppstartsmøte deltok Ivar Øverli og Morten Ødegård (Porsgrunn kommune som tiltakshaver/prosjekteier) og Jan Tore Andersen og John Lium (Porsgrunn kommune som planmyndighet). 5.2 Forhåndsvarsling Varsel om oppstart ble kunngjort i Varden og TA september 2013 og forhåndsvarsel ble sendt ut pr. brev til berørte og regionale myndigheter den Avklaringer med offentlige myndigheter Det har ikke vært ansett som et behov for avklaringer med regionale myndigheter. Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 8

9 6. INNKOMNE FORHÅNDSMERKNADER 6.1. Offentlige høringsinstanser Statens vegvesen, brev av SVV uttaler at regulering av ny virksomhet vanligvis medfører økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler og at de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. I planarbeidet må det derfor inngå en vurdering av adkomst- og parkeringsforhold for det nye sykehjemmet og for eksisterende barnehage. Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter, herunder skoleveger, må avklares. SVV bemerker at byggegrense i forhold til fylkesveg 354 settes til 30 meter og at det forutsettes at adkomsten til området blir fra Grønstens gate. Forslagsstillers kommentar Det er som en del av planarbeidet utarbeidet en trafikkvurdering i forhold til adkomst og trafikksikkerhet. Det er i planen lagt opp til adkomst både fra nord via Øvre Klyve veg og fra syd via Grønstens gate. Telemark Fylkeskommune, brev av Fylkeskommunen uttaler at registreringer av automatisk fredete kulturminner som er foretatt for eksempel i forbindelse med utarbeidelse av økonomisk kartverk og eldre reguleringsplaner ofte er mangelfulle, og at da området sist ble regulert i 2002 ble det ikke gjort tilstrekkelige undersøkelser etter automatisk fredete kulturminner. Siden den gang har fylkeskommunen tatt i bruk nye metoder. Fylkeskommunen gjør oppmerksom på meldeplikten etter kulturminneloven 8 annet ledd. Meldeplikten må innarbeides i fellesbestemmelsene i reguleringsplanen. Fylkeskommunen kjenner ikke til etterreformatoriske kulturminner av nasjonal verdi eller interesse innenfor planområdet. Fylkeskommunen har så langt ingen andre merknader til reguleringsarbeidet. Kommentar Fylkeskommunen har gjennomført en arkeologisk registrering i planområdet. Det ble ikke påvist automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Det er tatt inn en reguleringsbestemmelse om meldeplikten etter KML 8. NVE, epost av NVE har ikke registrert særskilte opplysninger om det aktuelle planområdet, men vil minne om at flom- og skredfare alltid skal vurderes som en del av ROS-analysen. Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 9

10 NVE påpeker at det går en bekk sørøst for planområdet som delvis er lukket. NVE legger til grunn at det ikke skal gjøres inngrep eller tiltak som berører bekken. NVE anbefaler imidlertid at kommunen må vurdere kapasiteten i løpet og kulverter, og vurdere om planområdet kan være utsatt for oversvømmelser dersom disse går tett. NVE anbefaler at kommunen legger opp til en lokal overvannshåndtering som ikke øker avrenningen til bekkesystemet. NVE forventer at flomvannføringen i små nedbørfelt og kystvassdrag vil øke med 20% som følge av klimaendringer. NVE bemerker at planområdet ser ut til å ligge på marine avsetninger, noe som kan være en indikasjon på ustabile grunnforhold og anbefaler derfor at det i planarbeidet gjøres en vurdering av grunn- og terrengforhold for å avklare om det kan være fare for utglidning/skred. NVE vedlegger en sjekkliste for vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder. Dersom en kan svare Nei på spørsmålene i sjekklista er det ikke nødvendig å sende planen på høring til NVE. Dersom planarbeidet berører noen av disse temaene skal NVE ha planen på høring. Forslagsstillers kommentar Det er gjennomført grunnundersøkelse i planområdet. Det er ikke registrert sensitive løsmasser med sprøbruddegenskaper (kvikkleire) på lokaliteten. Det er derfor ikke fare for at eventuelle mindre glidninger lokalt som kan utløse store ras med suksessiv bruddutvikling. Det skal ikke gjøres inngrep eller tiltak som berører bekken. Det er stilt krav om tekniske planer for veg, vann og avløp, som også omfatter overvannshåndtering. Fylkesmannen i Telemark, brev av Fylkesmannen bemerker at det i oppstartsmøtet ble understreket behov for å ivareta «barn/unge, funksjonshemmede og eldres interesser» og trafikksikkerheten i planarbeidet, noe Fylkesmannen støtter. Fylkesmannen påpeker at det er viktig å ta hensyn til beboernes behov for utendørs opphold og aktivitet og at det bør være et særlig fokus på universell utforming. Viser til vedlagte to rapporter om «Utemiljø ved sykehjem i Telemark» og «Sentrumsnære turveger med universell utforming». Fylkesmannen har ellers ikke andre merknader til varselet. Forslagsstillers kommentar: Det er utarbeidet et skisseprosjekt for nytt sykehjem som ligger til grunn for reguleringsplanen. Utomhusplan er en del av skisseprosjektet og ligger vedlagt planen og viser utendørs oppholdsarealer. Porsgrunn kommune v/leder av forebyggende avdeling, epost av Bemerker at en må huske på naturgassledningen som ligger i området. Forslagsstillers kommentar: Det er stilt rekkefølgekrav om plan for omlegging av naturgassledningen. Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 10

11 Legetjenester og Miljørettet helsevern Uttaler at for eldre mennesker, som for alle andre, er det viktig å tilrettelegge for muligheter til fysisk aktivitet og utfoldelse både ute og inne. Det å skape et fysisk miljø som innbyr til aktivitet anses som viktig. Uteareal og gangstier må sikres god framkommelighet med hjelpemidler som gåstol og rullestol, i tillegg bør det etableres et sansestimulerende uteareal. Gjør oppmerksom på heftet «Utemiljø ved sykehjem i Telemark». Uttaler at nærheten til barnehage og skole gjør at det vil være gode muligheter for å etablere gode relasjoner mellom sykehjemmet, barnehagen og skolen. Bemerker at planforslaget innebærer etablering av sykehjem nær eksisterende Fv 354. Måling av luftkvaliteten i Grenland ved Lensmannsdalen målestasjon, viser at grenseverdien for svevestøv tidvis overskrides i dette området. Miljørettet helsevern i Grenland anbefaler derfor at retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520), legges til grunn for planarbeidet. Bemerker også at nærheten til rv 354 medfører at området vil være utsatt for støy. Anbefaler at retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging(t-1442) legges til grunn for planarbeidet. Forslagsstillers kommentar Det er utarbeidet et skisseprosjekt for utbygging som viser opparbeidelse av utearealene. Det er stilt krav om utomhusplan som en del av rammesøknaden. Det er ikke gitt spesifikke krav til utearealene, da disse må tilpasses type beboere. I utgangspunktet er sykehjemmet på Klyvejordet tenkt som et dement- sykehjem. Det er ikke gjennomført en spesifikk vurdering av luftkvaliteten i planområdet i TEK10 sikrer ivaretakelse av luftkvalitet i nye bygg. Det er gjennomført detaljerte støyberegninger for planområdet og den bebyggelsen det legges til rette for. Støyberegning er vedlagt som særskilt vedlegg. 6.2 Direkte berørte parter og naboer Skagerak Naturgass, brev av Uttaler at de har naturgassledning gjennom det aktuelle området, som det må tas hensyn til under arbeidene. Det er inngått avtale mellom kommunen og Skagerak Naturgass om å ha gassledning liggende gjennom eiendommen. I avtalen står det bl.a. at ledningen kan legges om, men at partene i forkant må bli enige om hvordan dette skal utføres. Gassledningen er en del av hovedforsyningen til Skien. Sikringsfelt er 2 m til hver side av ledningen. Kommer bygget nærmere må det iverksettes spesielle tiltak. Ledningen ligger på 1m dybde. Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 11

12 Ønskes det gassforsyning til sykehjemmet, kan det enkelt monteres på en avgrening på gassledningen. Skagerak Naturgass kan levere både naturgass og biogass. Kommentar Det er stilt rekkefølgekrav om plan for omlegging av naturgassledningen. Vestsiden Hageby V.Borettslag, brev av Borettslaget kommer med følgende innspill: Adkomst og parkering til sykehjemmet anbefales lagt til sørsiden. Det vil da bli benyttet samme innkjørsel, som barnehage og skole. Begrunnelsen fra styret er at det allerede er stor trafikk på innkjørsel fra nordsiden. Det er mange leiligheter som sogner til Østre Klyveveg og Klyvebekkveien, og det er allerede i overkant stor trafikk på feltet. Skole og barnehagetrafikk er over når det er mest besøk på sykehjemmet. Når det gjelder selve sykehjemmet er det viktig at det er minst mulig til sjenanse for de eksisterende byggene dvs. at det ikke hindrer utsikt. Styret foreslår et bygg på maks 2 etasjer. Det er viktig at sykehjemmet vil arkitektonisk passe inn med eksisterende bygningsmasse på feltet. Det bor mange eldre på feltet, det er derfor viktig at de får et servicetilbud på sykehjemmet. Styret kan se for seg at det blir tatt med i planene et sosialt møtested for de eldre. Det bør også vurderes om det kan være stasjonert personell fra hjemmetjenesten på sykehjemmet. De vil ikke trenge bil for å betjene de eldre på feltet. Forslagsstillers kommentar: Det er lagt opp til adkomst både fra nord og syd til sykehjemmet. Adkomst fra nord er kun tenkt for ansatte som skal parkere på p-plass på nordsiden av sykehjemmet. Hovedadkomst vil være fra syd via Grønstensgate. Det legges til rette for et sykehjem i 3 etasjer. Forslagsstiller mener dette passer inn i område med tanke på bl.a. blokkbebyggelsen på nordsiden. Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 12

13 7. Beskrivelse av planforslaget 7.1 Avgrensning av planområdet Figur 7. Planens begrensning 7.2 Planen Planens navn er: Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem. Planforslaget består av: Plankart med målestokk og dato ( ) Reguleringsbestemmelser datert ( ) Planbeskrivelse med foto og illustrasjoner (dette dokumentet) ROS-analyse Sjekkliste for planlegging Illustrasjonsplan/utomhusplan Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 13

14 I tillegg er varslingsliste, varslingsbrev, varslingsannonse og kopi av merknader vedlagt saken. 7.3 Hensikten med planen Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for oppføring av nytt sykehjem på Klyvejordet og å se dette i sammenheng med eksisterende barnehage med tilhørende infrastruktur 7.4 Delelementer i planforslaget Området foreslås regulert til følgende arealbruk: Bebyggelse og anlegg - Barnehage - Institusjon - Energianlegg - trafo Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Kjøreveg (offentlig) - Fortau - Gs-veg Grønnstruktur - Grønnstruktur Bruk og vern av sjø og vassdrag - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone Bebyggelse og anlegg Det legges til rette for følgende bebyggelse i planområdet: Institusjon IN1 Innenfor arealet kan det etableres sykehjem med maksimal kotehøyde Det tillates tekniske installasjoner på tak over gitt byggehøyde. Tekniske installasjoner skal begrenses til 15% av takflaten. Maksimal tillatt grad av utnytting er bebygd areal (BYA) på 60 %. Barnehage BHG1 Omfatter eksisterende barnehage. Planen legger til rette for en utvidelse av barnehagen. Maksimal tillatt grad av utnytting er %BYA=30 %. Energianlegg trafo E1 Omfatter areal for eksisterende trafo. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg VO1, VO2 Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 14

15 Det er regulert deler av 2 offentlige veger i planen VO1 og VO2. VO1 medfører en justering av regulerte vendehammer i gjeldende plan. VO2 er tilnærmet eksisterende forhold. Fortau - FTA1 Omfatter eksisterende fortau ved barnehage. Gang- og sykkelveg GS1, GS2 Omfatter eksisterende gang- og sykkelveger i området. Grønnstruktur Omfatter grøntareal langs elva. Det tillates tiltak i G1 som gjør bekken mer tilgjengelig, i form av terrengendringer etc. Bruk og vern av sjø og vassdrag Bruk og vern av sjø og vassdrag VBV1, VBV2 Omfatter deler av Klyvebekken som går gjennom området. 8. Konsekvenser av planforslaget Planforslaget er vurdert opp mot de tema som er funnet aktuelle i sjekkliste for reguleringsplaner (nr ). Overordnet plan Forslag til reguleringsplan er i tråd med kommuneplanens arealdel. Arealene er avsatt til «offentlig bygning». Landskap/fjernvirkning Det er utarbeidet en 3D-modell for å illustrere utbyggingen. Figurer nedenfor er fra det godkjente skisseprosjekt for utbyggingen. Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 15

16 Figur 8. Fugleperspektiv fra sørøst Figur 9. Perspektiv adkomstplass fra sør Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 16

17 Figur 10. Perspektiv hage fra nord Figur 11. Snitt øst-vest Naturgrunnlag Det er gjennomført en grunnundersøkelse i planområdet i forbindelse med planarbeidet. Områdestabilitet: Det er ikke registrert sensitive løsmasser med sprøbruddegenskaper (kvikkleire) på lokaliteten. Det er derfor ikke fare for at eventuelle mindre glidninger lokalt som kan utløse store ras med suksessiv bruddutvikling. Lokal stabilitet: Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 17

18 Undersøkelsene viser at grunnen domineres av lagdelte masser av sandig, leirig silt/sandig siltig leire. Silt-/leirmassene er lite til middels sensitive. Gravearbeidene må utføres med stabile graveskråninger sikret mot erosjon. Etablering av parkeringsplass på toppen av elveskråningen ned til Klyvebekken må utføres slik at tilfredsstillende stabilitet i elveskråningen ivaretas. Behov for erosjonssikring i elvekanten skal vurderes. Stabilitetsforholdene skal vurderes av geoteknisk sakkyndig. Vurderingene skal danne grunnlaget for hvordan parkeringsområdet skal etableres og om det kan bli nødvendig med ekstra sikringstiltak i skråningen. Solforhold Areal for nytt sykehjem skråner mot øst, men det er relativt gode solforhold. Vegetasjon Det er lite vegetasjon i området og vegetasjonen er lite interessant i forhold til naturmiljø. Lokaliseringsfaktorer Arealet ligger med relativt kort avstand til offentlig transport i Linaasgate og med gode gang- /sykkelveiforbindelser. Fra vestsiden av rv. 36 går det to gang-og sykkelvei traseer inn mot område, en direkte inn fra vest og en noe lengre syd som går mer direkte mot Vessia skole. Arealet ligger ca 750 meter fra Porsgrunn sentrum (Down town). Grønnstruktur I gjeldende reguleringsplan er det regulert grønnstruktur på nordsiden av planområdet. Denne grønnstrukturen berøres ikke av planforslaget og kan i en viss grad fungere som grønnstruktur der allmennheten kan bevege seg øst-vest i dette området. Det er regulert inn grønnstruktur langs Klyvebekken. Estetikk Utnyttelsesgrad og byggehøyder er vurdert i forhold til omgivelsene. I figur 8-11 er mulig ny bebyggelse vist i 3D-modell fra ulike synspunkter. Illustrasjonsplan som ligger vedlagt planforslaget viser en mulig løsning av utbyggingen. Det er gitt en estetikkbestemmelse i planen for å sikre at nye bygg harmonerer med bygg i omgivelsene og landskapet. Utbyggingsrekkefølge Det er ikke stilt spesifikke krav i forhold til utbyggingsrekkefølge. Økonomi Det er Porsgrunn kommune som er forslagsstiller og grunneier og opparbeidelse av infrastruktur og nytt sykehjem vil naturlig da kreve offentlige midler. Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 18

19 8.2 Miljøvernfaglige vurderinger Naturverdier/Naturmangfoldloven Det er gjennomført en vurdering av naturmiljø/biologisk mangfold i området. Asplan Viak As v/rune Solvang har befart området. Det er ikke funnet naturverdier i planområdet. De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven 8 12 skal legges til grunn ved utøvelse av offentlig myndighet. Det er gjort følgende vurderinger: Til 8 om kunnskapsgrunnlaget: Det er gjennomført befaring av biolog i området i forbindelse med planarbeidet. Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilstrekkelig. Til 9 om føre-var-prinsippet: Siden kunnskapsgrunnlaget er relativt godt er konsekvensene av tiltaket i forhold til naturmangfoldet godt kjent. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig, slik at det er liten fare for at tiltaket vil ha store og ukjente negative konsekvenser for naturmangfoldet er ikke aktuelle da det ikke er spesielle naturverdier. Vassdragsforvaltning Klyvebekken går gjennom planområdet. Det planlegges ikke tiltak i bekken. Krav om plan for overvannshåndtering. Vann, avløp og renovasjon Eksisterende VA ledninger som må legges om er vist med røde streker på plantegning. Kum SID blir liggende under bygget. I skisse for omlegging er det forutsatt ny trase for SP160 og VL160 mellom pkt A og B. SVV sin 600 BET OV ledning forutsettes lagt om mellom pkt C og D som vist på skisse (figur 12). Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 19

20 Figur 12. Skisse for omlegging av VA-anlegg. Forurensning Planområdet ligger i nærheten av rv. 36 med ÅDT på Støyberegninger er utført underveis i prosessen med skisseprosjektet, for å hjelpe arkitekt med å plassere bygningsmassen hensiktsmessig, både mht. støy på uteoppholdsareal og støy utenfor vinduer til beboerrom. Antall etasjer, planløsning og bygningenes form er justert for å ta hensyn til støysituasjonen for å oppfylle kravene fra T-1442/2012 og NS 8175:2012. Det er gjennomført en endelig støyvurdering ved sluttført skisseprosjekt. Støyvurderingen ligger vedlagt som særskilt vedlegg Uten områdeskjerm langs rv.36 vil planlagt sykehjem ligge i rød støysone og skjermingstiltak er derfor påkrevd for å kunne bygge på planområdet. Med en 3,5 meter høy støyskjerm på topp av voll mot rv.36 og planlagt bygningsutforming og høyde iht. skisseprosjektet, så vil sykehjemmet oppfylle de krav som gjelder til støy på fasade utenfor vinduer til beboerrom. Samtlige fasader vil ha støynivå under nedre grenseverdi for gul støysone og Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 20

21 ingen begrensninger vil settes til valg av planløsninger mht. støy. Alle romtyper vil oppfylle krav til innendørs støynivå fra utendørs lydkilder med fasadekonstruksjon iht. TEK10. Med foreslått skjermingsløsning vil man oppfylle kravet i NS 8175:2012 for alle planlagte uteoppholdsarealer på bakkeplan. En eventuell takterrasse på vestlig fløy må ha en egen lokal støyskjerm og denne vil kreve vesentlig høyde. For planlagte balkonger vil samtlige balkonger mot vest i øverste etasje for begge fløyene kreve en lokal skjerm/tett rekkverk med høyde minimum 1,7 meter over balkonggulv. Figur 13. Vegtrafikkstøy fremskrevet situasjon uten skjerming Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 21

22 Figur 14. Vegtrafikkstøy fremskrevet situasjon med skjerming ENØK Energikilder Nytt sykehjem skal utføres med vannbårent varmeanlegg for å dekke transmisjonstap, oppvarming av ventilasjonsluft og varmvannsberedning, samt utvendig snøsmelteanlegg. TEK10 stiller krav om at minimum 60% av energimengden til oppvarming skal dekkes via ikke-fossile og fornybare energikilder. Dette er bl.a.: - Fjernvarme - Varmepumpe - Biobrensel - Biogass - Solenergi - Vindkraft Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 22

23 Fjernvarme Det er ikke etablert fjernvarmeanlegg i området Klyvejordet. Det er heller ikke planlagt utbygget fjernvarme for dette området i nærmeste framtid. Fjernvarme er kun aktuelt dersom en fjernvarmeleverandør leverer en frittstående lokal energisentral som tilknyttes sykehjemmet og plasseres i utkanten av tomta. Det er biobrensel som er aktuell energibærer i en lokal fjernvarmesentral. (Konf. avsnitt om biobrensel under). Varmepumpe Luft-vann-varmepumpe og geo-varmepumpe basert på bergvarme er aktuelt. Luft-vann-varmepumpe er normalt et enklere og rimelige anlegg enn geo-varmepumpe. Fordeler med geo-varmepumpe er at anlegget kan levere full ytelse også ved de laveste utetemperaturene, har bedre effektfaktor ved lave utetemperaturer, og at anlegget ikke har utvendige deler som forstyrrer visuelt og akustisk. Biobrensel Et biobrensel-anlegg krever relativt mye areal og mye logistikk, og gunstig energipris krever at anlegget kan motta pellets(flis) fra store biler. Anlegget omfatter fyrhus med kjelanlegg, silo(pellets) i størrelsesorden 60-70m3 og askecontainer. Adkomst for stor bil må ivareta oppstillingsplass for stor bil for blåsing av pellets inn på silo. Anlegget setter krav til driftspersonell. Biobrensel-anlegg er av arealhensyn vurdert å være lite aktuelt Klyvejordet Solenergi Solenergi kan utnyttes til el.produksjon via solcelle-paneler, eller til varmeproduksjon via solfangerpaneler. Dette er anlegg som normalt ikke produserer energi til konkurransedyktig pris, og er vurdert som uaktuelt mhp energiforsyning til Klydejordet. Solenergi kan utnyttes til romoppvarming via vinduer og persiennestyring. Vindenergi Området Klyve er ikke spesielt egnet for vindkraft. Vindmøller er vurdert som uaktuelt som energiforsyning til Klyvejordet. Olje-/gass Olje er kun aktuelt dersom det er forenlig med miljømål i Porsgrunn kommune. Gass er aktuelt som spisslast. Naturgass er aktuelt for Klyve, rett vest for tomten har Skagerak Varme en nedgravd ledning med naturgass. Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 23

24 El. El.kjel er aktuelt som spisslast. For Klyvejordet er det medregnet at: - Grunnlast dekkes via varmepumpe og brønnpark - Spisslast dekkes via gasskjel (naturgass) eller el.kjel. 8.3 Kulturlandskap og kulturminner Kulturminner Det er gjennomført en arkeologisk registrering i planområdet. Det ble ikke påvist automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. 8.4 Barn og unges, funksjonshemmedes og eldres interesser Tilgjengelighet Det er søkt tilrettelagt for veier med så gunstige stigningsforhold som mulig. Parkeringsplasser er tenkt lagt nær opp til bebyggelsen. TEK10 har omfattende krav i forhold til tilgjengelighet som må følges ved en utbygging. Leke- og oppholdsarealer Uteoppholdsarealene for sykehjemmet er vist i vedlagte utomhusplan. Disse er lagt på nordsiden av sykehjemmet. Uteoppholdsarealene ligger godt skjermet. Barnehagens uteområder endres ikke av planen. Arealet for nytt sykehjem har i liten grad vært benyttet av tilgrensende barnehage. Utomhusplan Det er utarbeidet en utomhusplan/landskapsplan som en del av skisseprosjektet for nytt sykehjem. Denne planen ligger vedlagt som særskilt vedlegg. 8.6 Veg og vegtekniske forhold / trafikksikkerhet Trafikkforhold/trafikksikkerhet/vegutforming Det er gjennomført en særskilt trafikkvurdering i forbindelse med planen. Denne er vedlagt som særskilt vedlegg. Parkering er løst innenfor planområdet, inkl. parkering for forflytningshemmede. V01 er regulert med bredde 7 meter med unntak av vendehammer som er regulert med bredde 6,5 meter grunnet trafo og sykehjemsbygg. VO2 er regulert i 5,5 meters bredde og snøopplag kan være i grønnstruktur her. GS-veg er regulert med 5 meters totalbredde som i gjeldende plan. Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 24

25 8.7 Oppsummering av ROS-analyse Det er utarbeidet en egen ROS-analyse for planforslaget. Sammendrag er gitt nedenfor, sammen med matrise. Tiltak/forslag til løsning er vist i tabell nedenfor. Sannsynlighet: Konsekvens: 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 4. Svært sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig Naturrisiko Hendelse 3 Løsmasseskred Det er gjennomført en grunnundersøkelse i området. Det er ikke registrert sensitive løsmasser med sprøbruddegenskaper (kvikkleire) på lokaliteten. Det er derfor ikke fare for at eventuelle mindre glidninger lokalt som kan utløse store ras med suksessiv bruddutvikling. I forhold til lokalstabilitet må gravearbeidene utføres med stabile graveskråninger sikret mot erosjon. Etablering av parkeringsplass på toppen av elveskråningen ned til Klyvebekken må utføres slik at tilfredsstillende stabilitet i elveskråningen ivaretas. Behov for erosjonssikring i elvekanten skal vurderes. Det er gitt et dokumentasjonskrav for å ivareta dette. Hendelse 7 Klimaendring Kan ha en viss betydning i forhold til overvann, grunnet hyppigere og kraftigere regnvær (og økt årsnedbør). Kan løses med riktig dimensjonering av overvannsløsninger og flomveier. Kilder: Hendelse 8 - Radongass Planområdet ligger i nærheten av en Alunskifersone. Alunskifer er av de bergartene som har høyest risiko for å gi forhøyde konsentrasjoner i inneluft. Krav i TEK må dokumenteres i byggesak. Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 25

26 Statens strålevern anbefaler nå at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3. Strålevernet fremhever at tiltak også kan være aktuelt under 100 Bq/m3 dersom man med enkle tiltak kunne fått radonnivået vesentlig lavere. Videre anbefaler Strålevernet nå at radonnivåer alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense på 200 Bq/m3. Radon er nest hyppigste årsak til lungekreft etter røyking og anslåes å forårsake rundt 300 dødsfall hvert år i Norge. Konsekvensen er derfor alvorlig/svært alvorlig. Det er nå krav i byggteknisk forskrift (TEK10) om at bygninger skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunnen begrenses. Risikoen i forhold til radon er ivaretatt i TEK 10, Kilder: NGU, Statens strålevern, Aktsomhetskart Radon NGU, (Statens stråleverns nettside) Sårbare naturområder og kulturmiljøer med mer. Hendelse 16 Vassdragsområder Klyvebekken går gjennom planområdet. Det planlegges ikke inngrep i bekken. Teknisk og sosial infrastruktur Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 26

27 Hendelse 27 Vannforsyning og avløpsnett Det går en overvannskulvert og annet VA-anlegg over planområdet. Det er laget en skisse for omlegging av ledninger. Skisse til løsning for omlegging av VA-anlegg Virksomhetsrisiko Hendelse 36 Kilder til støybelastning i/ved planområdet (inkl trafikk) Arealet er støyutsatt fra Rv 36 og for å kunne oppføre støyømfintlig bebyggelse som et sykehjem, må det etableres skjermingsløsninger. Kilder: Asplan Viak AS, Støyvurdering nytt sykehjem på Klyvejordet Porsgrunn, datert Hendelse 48 Ulykke med gående/syklende Hovedadkomst går langs Vessia skole, og veger og gs-veier i området er skoleveg for mange elever. Det er gjennomført en trafikkvurdering. Kilder: Asplan Viak AS, Adkomst til nytt sykehjem på Klyvejordet, datert Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring Hendelse 53 - Anleggstrafikk Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 27

28 Det vil i anleggsperioden være relativt stor aktivitet med anleggstrafikk som må gå gjennom området ved Vessia skole og langs skoleveger. Det må utarbeides en plan for avbøtende tiltak i anleggsperioden. Hendelse Tiltak/forslag til løsning 3. Løsmasseskred Det er gjennomført en grunnundersøkelse i området og vurdert behov for ytterligere vurdering av erosjonssikring. Det er gitt dokumentasjonskrav i bestemmelsene. 7. Klimaendring En generell forventning om at klimaendringer vil føre til hyppigere og kraftige regnvær. Kan møtes med riktig dimensjonering av overvannsløsninger. Overvann skal være en del av teknisk plan for vann og avløp, som det er stilt dokumentasjonskrav til. 8. Radongass Ivaretas av Tek10, Vannforsyning og avløpsnett Det går en overvannskulvert og annet Vaanlegg over planområdet, samt en naturgassledning. Dokumentasjonskrav i form av teknisk plan for veg, vann og avløp. 36. Kilder til støybelastning i/ved planområdet Arealet er støyutsatt fra Rv 36 og for å kunne oppføre støyømfintlig bebyggelse som et sykehjem, må det etableres skjermingsløsninger. Det er gitt krav i reguleringsbestemmelsene. 48. Ulykke med gående/syklende Hovedadkomst går langs Vessia skole, og veger og gs-veier i området er skoleveg for mange elever. Det er gjennomført en trafikkvurdering. 53. Anleggstrafikk Det vil i anleggsperioden være relativt stor aktivitet med anleggstrafikk som må gå gjennom området ved Vessia skole og langs skoleveger. Det må utarbeides en plan for avbøtende tiltak i anleggsperioden. Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 28

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE ASPLAN VIAK AS Reguleringsplan for del av Klyvejordet - sykehjem REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 10.10.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 10.10.2014

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Reguleringsplan for del av Klyvejordet - sykehjem REGULERINGSBESTEMMELSER Bestemmelser endret i samsvar med Bystyrets reguleringsplanvedtak 26.03.15 i sak 29/15 1 GENERELT 1.1 Virkeområde

Detaljer

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE Steinkjer 27. april 2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser

Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser 1 Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene:. 03.06.2015 Dato for siste revisjon av plankart: 03.06.2015 Bestemmelsene

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR DEL AV KLYVEJORDET SYKEHJEM, 1. GANGS BEHANDLING

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR DEL AV KLYVEJORDET SYKEHJEM, 1. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 13/02861-6 Saksbehandler John Lium Saksgang Møtedato Utvalg for plan og kommunalteknikk 18.11.14 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR DEL AV KLYVEJORDET SYKEHJEM, 1. GANGS BEHANDLING

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR MULE SYKEHJEM - 1. GANGSBEHAN DLING

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR MULE SYKEHJEM - 1. GANGSBEHAN DLING Arkivsak-dok. 13/04267-4 Saksbehandler Lars-Petter Ose Saksgang Møtedato REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR MULE SYKEHJEM - 1. GANGSBEHAN DLING Rådmannens innstilling Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD Dato for siste revisjon av plankartet: 10.05.10, 09.08.10, 30.09.2010 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 10.05.10, 09.08.10, 30.09.2010

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert:

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert: REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA Reguleringsplanen sist datert: 13.09.12 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist

Detaljer

Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II. Plan id: Ørland Kommune

Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II. Plan id: Ørland Kommune Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II Plan id: 1621201303 Ørland Kommune Dato: 12062015 Innholdsfortegnelse FORMÅL...2 Oppdragsgiver:...2 Hensikt:...2 Beskrivelse av planområdet:...2 Eiendomsforhold:...2

Detaljer

DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID Planbestemmelser

DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID Planbestemmelser DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID 16482016004 Planbestemmelser Kunngjøring av planoppstart: 14.03.2016 Behandling 1. gang i NPM utvalg: 27.03.2017 Offentlig ettersyn og høring: 23.08.2017 06.10.2017

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016, rev 070716

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan Utarbeidet av: Sweco Norge AS for Nesodden kommune, November 2010 Revidert etter vedtak i Planutvalget 07.12.2010 - ("Nesodden

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune 1 FORSLAG TIL Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6 Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune Dato: 13.5.2011 Rev A: 12.8.2011 Rev B: 7.12.2011 Rev C: 2.2.2012 Rev D: 14.5.2012 Rev

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016 1 Planens

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Tubukta Hafsund, gbnr. 85/3, 85/25, 85/368, 85/121 og 85/119 felles kjøreveg

Detaljreguleringsplan for Tubukta Hafsund, gbnr. 85/3, 85/25, 85/368, 85/121 og 85/119 felles kjøreveg Detaljreguleringsplan for Tubukta Hafsund, gbnr. 85/3, 85/25, 85/368, 85/121 og 85/119 felles kjøreveg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR SIRI LILL RYENG OG ODDGEIR RYENG 27.JANUAR 2015 1.BAKGRUNN

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 SKIEN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet : 03.02.2011 Dato for revisjon av bestemmelsene : 03.02.2011 Dato for

Detaljer

SANDVIKA HYTTEUTVIKLING AS REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE

SANDVIKA HYTTEUTVIKLING AS REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE SANDVIKA HYTTEUTVIKLING AS REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE Steinkjer 8.januar 2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER ( PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 12-7) DETALJREGULERING FOR KILDAL OMSORGSSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER ( PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 12-7) DETALJREGULERING FOR KILDAL OMSORGSSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER ( PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 12-7) DETALJREGULERING FOR KILDAL OMSORGSSENTER Dato 06.03.2017 Sist revidert 10.03.2017 Plan nr.0533-2017-001 Vedtatt av Lunner kommune i K-sak 86/17 i

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 29.08.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28042016, rev. 07072016,

Detaljer

ARBEIDSUTVALGET PÅ STORHOLMEN REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE

ARBEIDSUTVALGET PÅ STORHOLMEN REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE ARBEIDSUTVALGET PÅ STORHOLMEN REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE Steinkjer 17. juni 2015 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, datert

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, datert DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE MELLOM SKULEBEKKEN OG FISKÅNÅ PLAN 11302031310 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 15.04.14 Sist revidert: 1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune Datert: 09.07.2010 (rev. 17.11.2010) GENERELT Avgrensning Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

ROS-analyse for reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Oppdragsgiver: Oppdrag: Porsgrunn Kommune ROS-analyse for reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Dato: 2014-09-17 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Bjørg Wethal

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Langbakken 54-60 med adkomstveg Endring for del av reguleringsplanene for: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen (081) REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelser

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering BOLIGOMRÅDE Plan ID: 16270129 Reguleringsplankart 19.03.17 Reguleringsbestemmelser 19.03.17 Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

PlanID Detaljreguleringsplan for Granholtvegen 4. Første gangs behandling.

PlanID Detaljreguleringsplan for Granholtvegen 4. Første gangs behandling. Arkiv: 201501 Arkivsaksnr: 2015/98-11 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging PlanID 201501 - Detaljreguleringsplan for Granholtvegen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER 2015 Høgtuns Plankontor AS Sommersetlia 39, 9143 Skibotn e-mail: shogtun@hotmail.com Tlf.: +4790834114 Steinar Høgtun REGULERINGSPLAN FOR SKIBOTN SYKEHJEM, STORFJORD KOMMUNE Tromsø Olderdalen Lyngseidet

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER Arkivsak : 13/03390 (360 o ) Arkivkode : PlanID 831 Sakstittel : Reguleringsplan for Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg REGULERINGSPLAN FOR BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT ( 12-5, pkt. 5) - Jordbruk - Friluftsformål

LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT ( 12-5, pkt. 5) - Jordbruk - Friluftsformål Plan: Vinnahaugen PLANBESTEMMELSER Plan ID xxxxxxxxxxxx Plandato: 27. 06.2017 Dato siste rev.: Dato vedtak: 1 GENERELT 1.1 PLANGRENSE Reguleringsbestemmelsene gjelder for det regulerte området som er vist

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser.

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser. SAMMENDRAG AV INNKOMNE MERKNADER Forslag til detaljregulering for Løkentunet og del av Fv. 115, g/bnr 53/353 m.fl. m.fl. Plan-ID: : 20150002 Dato: 7.2.2016. Østfold Fylkeskommune, datert 27.2.2015 Barnerepresentantens

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for del av gbnr 27/2 på Eik/Sundby

ROS-analyse for reguleringsplan for del av gbnr 27/2 på Eik/Sundby Oppdragsgiver: Oppdrag: Rose Eiendom AS ROS-analyse for reguleringsplan for del av gbnr 27/2 på Eik/Sundby Dato: 2016-10-27 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Sissel Nybro 1. BAKGRUNN I følge

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16 Vår saksbehandler Jogeir Engeset Mikalsen -23 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Leistadvegen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Sjøtomta AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Namsos kommune 11.11.13 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. PLANPROSESSEN... 4 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER... 4 5. BESKRIVELSE AV

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Sjøgata 33C AS PLANBESKRIVELSE

Sjøgata 33C AS PLANBESKRIVELSE Sjøgata 33C AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØGATA 33C Levanger kommune 25.11.11, revidert 20.01.12 2 INNHOLD 1. FORORD... 3 2. OMRÅDEBESKRIVELSE... 4 2.1 BELIGGENHET... 4 2.2 GRUNNFORHOLD... 4 2.3

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Plan-ID: 2015p081e08 Detaljreguleringsplan for Langbakken 60 med gang- og sykkelveg i Langbakkens øvre del Endring for del av reguleringsplanene for områdene: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG.

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG. REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG Planbeskrivelse 9. mai 2014 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 FORHOLDET TIL KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. 1 Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. Øvre Eiker kommune Egengodkjente planbestemmelser Dato: 10.05.2017 Revisjon

Detaljer

1.2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål i henhold til Plan- og bygningslovens 12-5 og 6:

1.2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål i henhold til Plan- og bygningslovens 12-5 og 6: Reguleringsbestemmelser ØVRE FREDNES Dato for siste revisjon av plankartet: 20.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 20.08.2014 1 GENERELT 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for det regulerte

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN Dato for bestemmelsene: Forslag 28.9.2015 1. GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5

Detaljer

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 2 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av rekkehusbebyggelse med tilhørende anlegg

Detaljer

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig.

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig. Sist revidert 7.11.2016 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LIALØKKA GNR/BNR 100/159 OG 102/68 1 Planens formål Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst

Detaljer

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense.

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense. Byplankontoret Planident: r20130036 Arkivsak:13/15355 DETALJREGULERING AV Innherredsveien 103 alternativ 2 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 10.7.2015 Dato for godkjenning

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer