Detaljreguleringsplan for deler av Klyvejordet - sykehjem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljreguleringsplan for deler av Klyvejordet - sykehjem"

Transkript

1 Detaljreguleringsplan for deler av Klyvejordet - sykehjem PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 10.OKTOBER 2014

2 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av Asplan Viak AS og fremmes på vegne av Porsgrunn kommune. Planforslagets navn er: Reguleringsplan for deler av Klyvejordet sykehjem. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av sykehjem og å se dette i sammenheng med eksisterende barnehage med tilhørende infrastruktur. 2.PLANSTATUS 2.1 Kommuneplanens arealdel Planområdet er avsatt til «Offentlig bygning- nåværende», i kommuneplanens arealdel for Porsgrunn kommune , vedtatt i bystyret Figur 1. Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Varslet grense vist med sort stiplet linje. Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 2

3 2.2 Gjeldende reguleringsplaner Planområdet omfattes av en gjeldende reguleringsplan, plan nr 130, Klyvejordet, Vestsia hageby vedtatt 24.januar Planforslaget vil erstatte deler av denne planen. Planområdet er i gjeldende plan regulert til kombinert formål offentlig/allmennyttig. Figur 2. Gjeldende reguleringsplan Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 3

4 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 3.1. Beliggenhet i kommunen Tomten for nytt sykehjem på Vessia ligger på et areal kalt Klyvejordet. Arealet ligger på østsiden av Rv 36 ved der det tidligere var bomstasjon. På sydsiden ligger Vessia barnehage og øst for arealet ligger Vessia skole. Tomten ligger således i tilknytning til annen offentlig bebyggelse. På nordsiden av tomten ligger det nyere boligbebyggelse i blokker av 2, 3 og 4 etasjer. Figur 3. Planområdets beliggenhet i kommunen. Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 4

5 3.3. Eksisterende bebyggelse Det er en eksisterende barnehage i planområdet, som ligger på eiendom gbnr 123/745. Barnehagen har samme adkomst som nytt sykehjem. Figur 4. Eksisterende barnehage i planområdet Veg- og trafikkforhold Det er to mulige adkomstveger til planområdet, enten via Østre Klyveveg eller via Grønstens gate. Barnehagen har i dag adkomst via Grønstens gate, se figur 5. Planområdet ligger i et boligområde med skole og barnehage tett opptil. Boligene er en blanding av blokker og eneboliger. Vestsiden skole er både barne- og ungdomsskole. Vessia barnehage har 60 plasser for barn i alderen 0-6 år. Adkomsten til barnehagen er slik vi ser det via Solumsgata og Grønstensgate. Vessia skole er en 1-10 skole med ca 385 elever. Det er totalt ca 70 ansatte. Skolen har skolefritidsordning (SFO) med ca. 100 barn. I tilknytning til skolen er det bygget en idrettshall som er i bruk utenom skolens åpningstider. Skolen har sin parkeringsplass på østsiden av bygget med adkomst fra Smedgata. Fra syd er adkomstene til skolen og barnehagen via Smedgata og Solumsgata. Fra nord vil en også kunne kjøre via Bjørndalsjordet, Krokvegen og Smedgata. Via disse vegene er det også mulig å kjøre gjennom området. Området har godt med gang- og sykkelveger. Det er gode forbindelser til skolen og barnehagen og gjennom området. Kryssinger av riks- og fylkesveger er planskilte eller sikret med signalanlegg. Kryssinger av viktige kommunale veger er stort sikret med opphøyde gangfelt og hastighetsreduserende tiltak. Langs mange av de viktigste kommunale vegene er det bygget fortau. Skolevegene i området er sikret på en god måte. Det er gjennomført en særskilt vurdering av adkomst til nytt sykehjem (jf kap 8.6 og særskilt notat). Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 5

6 Figur 5. Bilde som viser veisystemet i området 3.5. Terrengforhold, landskap, vegetasjon Tomten er relativt flat, men svakt skrånende mot øst. Klyvebekken går over tomtens sydøstre hjørne. Bekken ligger lavt i forhold til omkringliggende terreng. Det er i dag lite vegetasjon på arealet med unntak av kantvegetasjon langs bekken og noe løvtrær spredt på tomten Grunnforhold NGUS løsmassekart viser Tykk havavsetning i planområdet. Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 6

7 Figur 6. Løsmassekart (NGU) Grunnundersøkelsene gjennomført i planområdet viser at grunnen domineres av lagdelte masser av sandig, leirig silt/sandig siltig leire. Silt-/leirmassene er lite til middels sensitive Miljøbelastninger Rv 36 er en betydelig støykilde for planområdet, i forhold trafikkstøy. Det er ikke kjennskap til forurensning i grunnen Verneinteresser Det er ingen verneinteresser i området. Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 7

8 4. EIENDOMSFORHOLD Følgende eiendommer ligger innenfor eller delvis innenfor planområdet: Gnr./bnr. Eier 123/745 Porsgrunn kommune 123/743 Porsgrunn kommune 123/740 Skagerak Nett as 123/741 Porsgrunn kommune 200/926 Porsgrunn kommune 503/1 Statens vegvesen 5. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 5.1 Oppstartsmøte/forhåndskonferanse Oppstartsmøte ble avholdt I oppstartsmøte deltok Ivar Øverli og Morten Ødegård (Porsgrunn kommune som tiltakshaver/prosjekteier) og Jan Tore Andersen og John Lium (Porsgrunn kommune som planmyndighet). 5.2 Forhåndsvarsling Varsel om oppstart ble kunngjort i Varden og TA september 2013 og forhåndsvarsel ble sendt ut pr. brev til berørte og regionale myndigheter den Avklaringer med offentlige myndigheter Det har ikke vært ansett som et behov for avklaringer med regionale myndigheter. Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 8

9 6. INNKOMNE FORHÅNDSMERKNADER 6.1. Offentlige høringsinstanser Statens vegvesen, brev av SVV uttaler at regulering av ny virksomhet vanligvis medfører økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler og at de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. I planarbeidet må det derfor inngå en vurdering av adkomst- og parkeringsforhold for det nye sykehjemmet og for eksisterende barnehage. Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter, herunder skoleveger, må avklares. SVV bemerker at byggegrense i forhold til fylkesveg 354 settes til 30 meter og at det forutsettes at adkomsten til området blir fra Grønstens gate. Forslagsstillers kommentar Det er som en del av planarbeidet utarbeidet en trafikkvurdering i forhold til adkomst og trafikksikkerhet. Det er i planen lagt opp til adkomst både fra nord via Øvre Klyve veg og fra syd via Grønstens gate. Telemark Fylkeskommune, brev av Fylkeskommunen uttaler at registreringer av automatisk fredete kulturminner som er foretatt for eksempel i forbindelse med utarbeidelse av økonomisk kartverk og eldre reguleringsplaner ofte er mangelfulle, og at da området sist ble regulert i 2002 ble det ikke gjort tilstrekkelige undersøkelser etter automatisk fredete kulturminner. Siden den gang har fylkeskommunen tatt i bruk nye metoder. Fylkeskommunen gjør oppmerksom på meldeplikten etter kulturminneloven 8 annet ledd. Meldeplikten må innarbeides i fellesbestemmelsene i reguleringsplanen. Fylkeskommunen kjenner ikke til etterreformatoriske kulturminner av nasjonal verdi eller interesse innenfor planområdet. Fylkeskommunen har så langt ingen andre merknader til reguleringsarbeidet. Kommentar Fylkeskommunen har gjennomført en arkeologisk registrering i planområdet. Det ble ikke påvist automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Det er tatt inn en reguleringsbestemmelse om meldeplikten etter KML 8. NVE, epost av NVE har ikke registrert særskilte opplysninger om det aktuelle planområdet, men vil minne om at flom- og skredfare alltid skal vurderes som en del av ROS-analysen. Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 9

10 NVE påpeker at det går en bekk sørøst for planområdet som delvis er lukket. NVE legger til grunn at det ikke skal gjøres inngrep eller tiltak som berører bekken. NVE anbefaler imidlertid at kommunen må vurdere kapasiteten i løpet og kulverter, og vurdere om planområdet kan være utsatt for oversvømmelser dersom disse går tett. NVE anbefaler at kommunen legger opp til en lokal overvannshåndtering som ikke øker avrenningen til bekkesystemet. NVE forventer at flomvannføringen i små nedbørfelt og kystvassdrag vil øke med 20% som følge av klimaendringer. NVE bemerker at planområdet ser ut til å ligge på marine avsetninger, noe som kan være en indikasjon på ustabile grunnforhold og anbefaler derfor at det i planarbeidet gjøres en vurdering av grunn- og terrengforhold for å avklare om det kan være fare for utglidning/skred. NVE vedlegger en sjekkliste for vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder. Dersom en kan svare Nei på spørsmålene i sjekklista er det ikke nødvendig å sende planen på høring til NVE. Dersom planarbeidet berører noen av disse temaene skal NVE ha planen på høring. Forslagsstillers kommentar Det er gjennomført grunnundersøkelse i planområdet. Det er ikke registrert sensitive løsmasser med sprøbruddegenskaper (kvikkleire) på lokaliteten. Det er derfor ikke fare for at eventuelle mindre glidninger lokalt som kan utløse store ras med suksessiv bruddutvikling. Det skal ikke gjøres inngrep eller tiltak som berører bekken. Det er stilt krav om tekniske planer for veg, vann og avløp, som også omfatter overvannshåndtering. Fylkesmannen i Telemark, brev av Fylkesmannen bemerker at det i oppstartsmøtet ble understreket behov for å ivareta «barn/unge, funksjonshemmede og eldres interesser» og trafikksikkerheten i planarbeidet, noe Fylkesmannen støtter. Fylkesmannen påpeker at det er viktig å ta hensyn til beboernes behov for utendørs opphold og aktivitet og at det bør være et særlig fokus på universell utforming. Viser til vedlagte to rapporter om «Utemiljø ved sykehjem i Telemark» og «Sentrumsnære turveger med universell utforming». Fylkesmannen har ellers ikke andre merknader til varselet. Forslagsstillers kommentar: Det er utarbeidet et skisseprosjekt for nytt sykehjem som ligger til grunn for reguleringsplanen. Utomhusplan er en del av skisseprosjektet og ligger vedlagt planen og viser utendørs oppholdsarealer. Porsgrunn kommune v/leder av forebyggende avdeling, epost av Bemerker at en må huske på naturgassledningen som ligger i området. Forslagsstillers kommentar: Det er stilt rekkefølgekrav om plan for omlegging av naturgassledningen. Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 10

11 Legetjenester og Miljørettet helsevern Uttaler at for eldre mennesker, som for alle andre, er det viktig å tilrettelegge for muligheter til fysisk aktivitet og utfoldelse både ute og inne. Det å skape et fysisk miljø som innbyr til aktivitet anses som viktig. Uteareal og gangstier må sikres god framkommelighet med hjelpemidler som gåstol og rullestol, i tillegg bør det etableres et sansestimulerende uteareal. Gjør oppmerksom på heftet «Utemiljø ved sykehjem i Telemark». Uttaler at nærheten til barnehage og skole gjør at det vil være gode muligheter for å etablere gode relasjoner mellom sykehjemmet, barnehagen og skolen. Bemerker at planforslaget innebærer etablering av sykehjem nær eksisterende Fv 354. Måling av luftkvaliteten i Grenland ved Lensmannsdalen målestasjon, viser at grenseverdien for svevestøv tidvis overskrides i dette området. Miljørettet helsevern i Grenland anbefaler derfor at retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520), legges til grunn for planarbeidet. Bemerker også at nærheten til rv 354 medfører at området vil være utsatt for støy. Anbefaler at retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging(t-1442) legges til grunn for planarbeidet. Forslagsstillers kommentar Det er utarbeidet et skisseprosjekt for utbygging som viser opparbeidelse av utearealene. Det er stilt krav om utomhusplan som en del av rammesøknaden. Det er ikke gitt spesifikke krav til utearealene, da disse må tilpasses type beboere. I utgangspunktet er sykehjemmet på Klyvejordet tenkt som et dement- sykehjem. Det er ikke gjennomført en spesifikk vurdering av luftkvaliteten i planområdet i TEK10 sikrer ivaretakelse av luftkvalitet i nye bygg. Det er gjennomført detaljerte støyberegninger for planområdet og den bebyggelsen det legges til rette for. Støyberegning er vedlagt som særskilt vedlegg. 6.2 Direkte berørte parter og naboer Skagerak Naturgass, brev av Uttaler at de har naturgassledning gjennom det aktuelle området, som det må tas hensyn til under arbeidene. Det er inngått avtale mellom kommunen og Skagerak Naturgass om å ha gassledning liggende gjennom eiendommen. I avtalen står det bl.a. at ledningen kan legges om, men at partene i forkant må bli enige om hvordan dette skal utføres. Gassledningen er en del av hovedforsyningen til Skien. Sikringsfelt er 2 m til hver side av ledningen. Kommer bygget nærmere må det iverksettes spesielle tiltak. Ledningen ligger på 1m dybde. Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 11

12 Ønskes det gassforsyning til sykehjemmet, kan det enkelt monteres på en avgrening på gassledningen. Skagerak Naturgass kan levere både naturgass og biogass. Kommentar Det er stilt rekkefølgekrav om plan for omlegging av naturgassledningen. Vestsiden Hageby V.Borettslag, brev av Borettslaget kommer med følgende innspill: Adkomst og parkering til sykehjemmet anbefales lagt til sørsiden. Det vil da bli benyttet samme innkjørsel, som barnehage og skole. Begrunnelsen fra styret er at det allerede er stor trafikk på innkjørsel fra nordsiden. Det er mange leiligheter som sogner til Østre Klyveveg og Klyvebekkveien, og det er allerede i overkant stor trafikk på feltet. Skole og barnehagetrafikk er over når det er mest besøk på sykehjemmet. Når det gjelder selve sykehjemmet er det viktig at det er minst mulig til sjenanse for de eksisterende byggene dvs. at det ikke hindrer utsikt. Styret foreslår et bygg på maks 2 etasjer. Det er viktig at sykehjemmet vil arkitektonisk passe inn med eksisterende bygningsmasse på feltet. Det bor mange eldre på feltet, det er derfor viktig at de får et servicetilbud på sykehjemmet. Styret kan se for seg at det blir tatt med i planene et sosialt møtested for de eldre. Det bør også vurderes om det kan være stasjonert personell fra hjemmetjenesten på sykehjemmet. De vil ikke trenge bil for å betjene de eldre på feltet. Forslagsstillers kommentar: Det er lagt opp til adkomst både fra nord og syd til sykehjemmet. Adkomst fra nord er kun tenkt for ansatte som skal parkere på p-plass på nordsiden av sykehjemmet. Hovedadkomst vil være fra syd via Grønstensgate. Det legges til rette for et sykehjem i 3 etasjer. Forslagsstiller mener dette passer inn i område med tanke på bl.a. blokkbebyggelsen på nordsiden. Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 12

13 7. Beskrivelse av planforslaget 7.1 Avgrensning av planområdet Figur 7. Planens begrensning 7.2 Planen Planens navn er: Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem. Planforslaget består av: Plankart med målestokk og dato ( ) Reguleringsbestemmelser datert ( ) Planbeskrivelse med foto og illustrasjoner (dette dokumentet) ROS-analyse Sjekkliste for planlegging Illustrasjonsplan/utomhusplan Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 13

14 I tillegg er varslingsliste, varslingsbrev, varslingsannonse og kopi av merknader vedlagt saken. 7.3 Hensikten med planen Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for oppføring av nytt sykehjem på Klyvejordet og å se dette i sammenheng med eksisterende barnehage med tilhørende infrastruktur 7.4 Delelementer i planforslaget Området foreslås regulert til følgende arealbruk: Bebyggelse og anlegg - Barnehage - Institusjon - Energianlegg - trafo Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Kjøreveg (offentlig) - Fortau - Gs-veg Grønnstruktur - Grønnstruktur Bruk og vern av sjø og vassdrag - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone Bebyggelse og anlegg Det legges til rette for følgende bebyggelse i planområdet: Institusjon IN1 Innenfor arealet kan det etableres sykehjem med maksimal kotehøyde Det tillates tekniske installasjoner på tak over gitt byggehøyde. Tekniske installasjoner skal begrenses til 15% av takflaten. Maksimal tillatt grad av utnytting er bebygd areal (BYA) på 60 %. Barnehage BHG1 Omfatter eksisterende barnehage. Planen legger til rette for en utvidelse av barnehagen. Maksimal tillatt grad av utnytting er %BYA=30 %. Energianlegg trafo E1 Omfatter areal for eksisterende trafo. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg VO1, VO2 Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 14

15 Det er regulert deler av 2 offentlige veger i planen VO1 og VO2. VO1 medfører en justering av regulerte vendehammer i gjeldende plan. VO2 er tilnærmet eksisterende forhold. Fortau - FTA1 Omfatter eksisterende fortau ved barnehage. Gang- og sykkelveg GS1, GS2 Omfatter eksisterende gang- og sykkelveger i området. Grønnstruktur Omfatter grøntareal langs elva. Det tillates tiltak i G1 som gjør bekken mer tilgjengelig, i form av terrengendringer etc. Bruk og vern av sjø og vassdrag Bruk og vern av sjø og vassdrag VBV1, VBV2 Omfatter deler av Klyvebekken som går gjennom området. 8. Konsekvenser av planforslaget Planforslaget er vurdert opp mot de tema som er funnet aktuelle i sjekkliste for reguleringsplaner (nr ). Overordnet plan Forslag til reguleringsplan er i tråd med kommuneplanens arealdel. Arealene er avsatt til «offentlig bygning». Landskap/fjernvirkning Det er utarbeidet en 3D-modell for å illustrere utbyggingen. Figurer nedenfor er fra det godkjente skisseprosjekt for utbyggingen. Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 15

16 Figur 8. Fugleperspektiv fra sørøst Figur 9. Perspektiv adkomstplass fra sør Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 16

17 Figur 10. Perspektiv hage fra nord Figur 11. Snitt øst-vest Naturgrunnlag Det er gjennomført en grunnundersøkelse i planområdet i forbindelse med planarbeidet. Områdestabilitet: Det er ikke registrert sensitive løsmasser med sprøbruddegenskaper (kvikkleire) på lokaliteten. Det er derfor ikke fare for at eventuelle mindre glidninger lokalt som kan utløse store ras med suksessiv bruddutvikling. Lokal stabilitet: Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 17

18 Undersøkelsene viser at grunnen domineres av lagdelte masser av sandig, leirig silt/sandig siltig leire. Silt-/leirmassene er lite til middels sensitive. Gravearbeidene må utføres med stabile graveskråninger sikret mot erosjon. Etablering av parkeringsplass på toppen av elveskråningen ned til Klyvebekken må utføres slik at tilfredsstillende stabilitet i elveskråningen ivaretas. Behov for erosjonssikring i elvekanten skal vurderes. Stabilitetsforholdene skal vurderes av geoteknisk sakkyndig. Vurderingene skal danne grunnlaget for hvordan parkeringsområdet skal etableres og om det kan bli nødvendig med ekstra sikringstiltak i skråningen. Solforhold Areal for nytt sykehjem skråner mot øst, men det er relativt gode solforhold. Vegetasjon Det er lite vegetasjon i området og vegetasjonen er lite interessant i forhold til naturmiljø. Lokaliseringsfaktorer Arealet ligger med relativt kort avstand til offentlig transport i Linaasgate og med gode gang- /sykkelveiforbindelser. Fra vestsiden av rv. 36 går det to gang-og sykkelvei traseer inn mot område, en direkte inn fra vest og en noe lengre syd som går mer direkte mot Vessia skole. Arealet ligger ca 750 meter fra Porsgrunn sentrum (Down town). Grønnstruktur I gjeldende reguleringsplan er det regulert grønnstruktur på nordsiden av planområdet. Denne grønnstrukturen berøres ikke av planforslaget og kan i en viss grad fungere som grønnstruktur der allmennheten kan bevege seg øst-vest i dette området. Det er regulert inn grønnstruktur langs Klyvebekken. Estetikk Utnyttelsesgrad og byggehøyder er vurdert i forhold til omgivelsene. I figur 8-11 er mulig ny bebyggelse vist i 3D-modell fra ulike synspunkter. Illustrasjonsplan som ligger vedlagt planforslaget viser en mulig løsning av utbyggingen. Det er gitt en estetikkbestemmelse i planen for å sikre at nye bygg harmonerer med bygg i omgivelsene og landskapet. Utbyggingsrekkefølge Det er ikke stilt spesifikke krav i forhold til utbyggingsrekkefølge. Økonomi Det er Porsgrunn kommune som er forslagsstiller og grunneier og opparbeidelse av infrastruktur og nytt sykehjem vil naturlig da kreve offentlige midler. Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 18

19 8.2 Miljøvernfaglige vurderinger Naturverdier/Naturmangfoldloven Det er gjennomført en vurdering av naturmiljø/biologisk mangfold i området. Asplan Viak As v/rune Solvang har befart området. Det er ikke funnet naturverdier i planområdet. De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven 8 12 skal legges til grunn ved utøvelse av offentlig myndighet. Det er gjort følgende vurderinger: Til 8 om kunnskapsgrunnlaget: Det er gjennomført befaring av biolog i området i forbindelse med planarbeidet. Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilstrekkelig. Til 9 om føre-var-prinsippet: Siden kunnskapsgrunnlaget er relativt godt er konsekvensene av tiltaket i forhold til naturmangfoldet godt kjent. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig, slik at det er liten fare for at tiltaket vil ha store og ukjente negative konsekvenser for naturmangfoldet er ikke aktuelle da det ikke er spesielle naturverdier. Vassdragsforvaltning Klyvebekken går gjennom planområdet. Det planlegges ikke tiltak i bekken. Krav om plan for overvannshåndtering. Vann, avløp og renovasjon Eksisterende VA ledninger som må legges om er vist med røde streker på plantegning. Kum SID blir liggende under bygget. I skisse for omlegging er det forutsatt ny trase for SP160 og VL160 mellom pkt A og B. SVV sin 600 BET OV ledning forutsettes lagt om mellom pkt C og D som vist på skisse (figur 12). Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 19

20 Figur 12. Skisse for omlegging av VA-anlegg. Forurensning Planområdet ligger i nærheten av rv. 36 med ÅDT på Støyberegninger er utført underveis i prosessen med skisseprosjektet, for å hjelpe arkitekt med å plassere bygningsmassen hensiktsmessig, både mht. støy på uteoppholdsareal og støy utenfor vinduer til beboerrom. Antall etasjer, planløsning og bygningenes form er justert for å ta hensyn til støysituasjonen for å oppfylle kravene fra T-1442/2012 og NS 8175:2012. Det er gjennomført en endelig støyvurdering ved sluttført skisseprosjekt. Støyvurderingen ligger vedlagt som særskilt vedlegg Uten områdeskjerm langs rv.36 vil planlagt sykehjem ligge i rød støysone og skjermingstiltak er derfor påkrevd for å kunne bygge på planområdet. Med en 3,5 meter høy støyskjerm på topp av voll mot rv.36 og planlagt bygningsutforming og høyde iht. skisseprosjektet, så vil sykehjemmet oppfylle de krav som gjelder til støy på fasade utenfor vinduer til beboerrom. Samtlige fasader vil ha støynivå under nedre grenseverdi for gul støysone og Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 20

21 ingen begrensninger vil settes til valg av planløsninger mht. støy. Alle romtyper vil oppfylle krav til innendørs støynivå fra utendørs lydkilder med fasadekonstruksjon iht. TEK10. Med foreslått skjermingsløsning vil man oppfylle kravet i NS 8175:2012 for alle planlagte uteoppholdsarealer på bakkeplan. En eventuell takterrasse på vestlig fløy må ha en egen lokal støyskjerm og denne vil kreve vesentlig høyde. For planlagte balkonger vil samtlige balkonger mot vest i øverste etasje for begge fløyene kreve en lokal skjerm/tett rekkverk med høyde minimum 1,7 meter over balkonggulv. Figur 13. Vegtrafikkstøy fremskrevet situasjon uten skjerming Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 21

22 Figur 14. Vegtrafikkstøy fremskrevet situasjon med skjerming ENØK Energikilder Nytt sykehjem skal utføres med vannbårent varmeanlegg for å dekke transmisjonstap, oppvarming av ventilasjonsluft og varmvannsberedning, samt utvendig snøsmelteanlegg. TEK10 stiller krav om at minimum 60% av energimengden til oppvarming skal dekkes via ikke-fossile og fornybare energikilder. Dette er bl.a.: - Fjernvarme - Varmepumpe - Biobrensel - Biogass - Solenergi - Vindkraft Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 22

23 Fjernvarme Det er ikke etablert fjernvarmeanlegg i området Klyvejordet. Det er heller ikke planlagt utbygget fjernvarme for dette området i nærmeste framtid. Fjernvarme er kun aktuelt dersom en fjernvarmeleverandør leverer en frittstående lokal energisentral som tilknyttes sykehjemmet og plasseres i utkanten av tomta. Det er biobrensel som er aktuell energibærer i en lokal fjernvarmesentral. (Konf. avsnitt om biobrensel under). Varmepumpe Luft-vann-varmepumpe og geo-varmepumpe basert på bergvarme er aktuelt. Luft-vann-varmepumpe er normalt et enklere og rimelige anlegg enn geo-varmepumpe. Fordeler med geo-varmepumpe er at anlegget kan levere full ytelse også ved de laveste utetemperaturene, har bedre effektfaktor ved lave utetemperaturer, og at anlegget ikke har utvendige deler som forstyrrer visuelt og akustisk. Biobrensel Et biobrensel-anlegg krever relativt mye areal og mye logistikk, og gunstig energipris krever at anlegget kan motta pellets(flis) fra store biler. Anlegget omfatter fyrhus med kjelanlegg, silo(pellets) i størrelsesorden 60-70m3 og askecontainer. Adkomst for stor bil må ivareta oppstillingsplass for stor bil for blåsing av pellets inn på silo. Anlegget setter krav til driftspersonell. Biobrensel-anlegg er av arealhensyn vurdert å være lite aktuelt Klyvejordet Solenergi Solenergi kan utnyttes til el.produksjon via solcelle-paneler, eller til varmeproduksjon via solfangerpaneler. Dette er anlegg som normalt ikke produserer energi til konkurransedyktig pris, og er vurdert som uaktuelt mhp energiforsyning til Klydejordet. Solenergi kan utnyttes til romoppvarming via vinduer og persiennestyring. Vindenergi Området Klyve er ikke spesielt egnet for vindkraft. Vindmøller er vurdert som uaktuelt som energiforsyning til Klyvejordet. Olje-/gass Olje er kun aktuelt dersom det er forenlig med miljømål i Porsgrunn kommune. Gass er aktuelt som spisslast. Naturgass er aktuelt for Klyve, rett vest for tomten har Skagerak Varme en nedgravd ledning med naturgass. Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 23

24 El. El.kjel er aktuelt som spisslast. For Klyvejordet er det medregnet at: - Grunnlast dekkes via varmepumpe og brønnpark - Spisslast dekkes via gasskjel (naturgass) eller el.kjel. 8.3 Kulturlandskap og kulturminner Kulturminner Det er gjennomført en arkeologisk registrering i planområdet. Det ble ikke påvist automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. 8.4 Barn og unges, funksjonshemmedes og eldres interesser Tilgjengelighet Det er søkt tilrettelagt for veier med så gunstige stigningsforhold som mulig. Parkeringsplasser er tenkt lagt nær opp til bebyggelsen. TEK10 har omfattende krav i forhold til tilgjengelighet som må følges ved en utbygging. Leke- og oppholdsarealer Uteoppholdsarealene for sykehjemmet er vist i vedlagte utomhusplan. Disse er lagt på nordsiden av sykehjemmet. Uteoppholdsarealene ligger godt skjermet. Barnehagens uteområder endres ikke av planen. Arealet for nytt sykehjem har i liten grad vært benyttet av tilgrensende barnehage. Utomhusplan Det er utarbeidet en utomhusplan/landskapsplan som en del av skisseprosjektet for nytt sykehjem. Denne planen ligger vedlagt som særskilt vedlegg. 8.6 Veg og vegtekniske forhold / trafikksikkerhet Trafikkforhold/trafikksikkerhet/vegutforming Det er gjennomført en særskilt trafikkvurdering i forbindelse med planen. Denne er vedlagt som særskilt vedlegg. Parkering er løst innenfor planområdet, inkl. parkering for forflytningshemmede. V01 er regulert med bredde 7 meter med unntak av vendehammer som er regulert med bredde 6,5 meter grunnet trafo og sykehjemsbygg. VO2 er regulert i 5,5 meters bredde og snøopplag kan være i grønnstruktur her. GS-veg er regulert med 5 meters totalbredde som i gjeldende plan. Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 24

25 8.7 Oppsummering av ROS-analyse Det er utarbeidet en egen ROS-analyse for planforslaget. Sammendrag er gitt nedenfor, sammen med matrise. Tiltak/forslag til løsning er vist i tabell nedenfor. Sannsynlighet: Konsekvens: 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 4. Svært sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig Naturrisiko Hendelse 3 Løsmasseskred Det er gjennomført en grunnundersøkelse i området. Det er ikke registrert sensitive løsmasser med sprøbruddegenskaper (kvikkleire) på lokaliteten. Det er derfor ikke fare for at eventuelle mindre glidninger lokalt som kan utløse store ras med suksessiv bruddutvikling. I forhold til lokalstabilitet må gravearbeidene utføres med stabile graveskråninger sikret mot erosjon. Etablering av parkeringsplass på toppen av elveskråningen ned til Klyvebekken må utføres slik at tilfredsstillende stabilitet i elveskråningen ivaretas. Behov for erosjonssikring i elvekanten skal vurderes. Det er gitt et dokumentasjonskrav for å ivareta dette. Hendelse 7 Klimaendring Kan ha en viss betydning i forhold til overvann, grunnet hyppigere og kraftigere regnvær (og økt årsnedbør). Kan løses med riktig dimensjonering av overvannsløsninger og flomveier. Kilder: Hendelse 8 - Radongass Planområdet ligger i nærheten av en Alunskifersone. Alunskifer er av de bergartene som har høyest risiko for å gi forhøyde konsentrasjoner i inneluft. Krav i TEK må dokumenteres i byggesak. Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 25

26 Statens strålevern anbefaler nå at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3. Strålevernet fremhever at tiltak også kan være aktuelt under 100 Bq/m3 dersom man med enkle tiltak kunne fått radonnivået vesentlig lavere. Videre anbefaler Strålevernet nå at radonnivåer alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense på 200 Bq/m3. Radon er nest hyppigste årsak til lungekreft etter røyking og anslåes å forårsake rundt 300 dødsfall hvert år i Norge. Konsekvensen er derfor alvorlig/svært alvorlig. Det er nå krav i byggteknisk forskrift (TEK10) om at bygninger skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunnen begrenses. Risikoen i forhold til radon er ivaretatt i TEK 10, Kilder: NGU, Statens strålevern, Aktsomhetskart Radon NGU, (Statens stråleverns nettside) Sårbare naturområder og kulturmiljøer med mer. Hendelse 16 Vassdragsområder Klyvebekken går gjennom planområdet. Det planlegges ikke inngrep i bekken. Teknisk og sosial infrastruktur Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 26

27 Hendelse 27 Vannforsyning og avløpsnett Det går en overvannskulvert og annet VA-anlegg over planområdet. Det er laget en skisse for omlegging av ledninger. Skisse til løsning for omlegging av VA-anlegg Virksomhetsrisiko Hendelse 36 Kilder til støybelastning i/ved planområdet (inkl trafikk) Arealet er støyutsatt fra Rv 36 og for å kunne oppføre støyømfintlig bebyggelse som et sykehjem, må det etableres skjermingsløsninger. Kilder: Asplan Viak AS, Støyvurdering nytt sykehjem på Klyvejordet Porsgrunn, datert Hendelse 48 Ulykke med gående/syklende Hovedadkomst går langs Vessia skole, og veger og gs-veier i området er skoleveg for mange elever. Det er gjennomført en trafikkvurdering. Kilder: Asplan Viak AS, Adkomst til nytt sykehjem på Klyvejordet, datert Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring Hendelse 53 - Anleggstrafikk Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 27

28 Det vil i anleggsperioden være relativt stor aktivitet med anleggstrafikk som må gå gjennom området ved Vessia skole og langs skoleveger. Det må utarbeides en plan for avbøtende tiltak i anleggsperioden. Hendelse Tiltak/forslag til løsning 3. Løsmasseskred Det er gjennomført en grunnundersøkelse i området og vurdert behov for ytterligere vurdering av erosjonssikring. Det er gitt dokumentasjonskrav i bestemmelsene. 7. Klimaendring En generell forventning om at klimaendringer vil føre til hyppigere og kraftige regnvær. Kan møtes med riktig dimensjonering av overvannsløsninger. Overvann skal være en del av teknisk plan for vann og avløp, som det er stilt dokumentasjonskrav til. 8. Radongass Ivaretas av Tek10, Vannforsyning og avløpsnett Det går en overvannskulvert og annet Vaanlegg over planområdet, samt en naturgassledning. Dokumentasjonskrav i form av teknisk plan for veg, vann og avløp. 36. Kilder til støybelastning i/ved planområdet Arealet er støyutsatt fra Rv 36 og for å kunne oppføre støyømfintlig bebyggelse som et sykehjem, må det etableres skjermingsløsninger. Det er gitt krav i reguleringsbestemmelsene. 48. Ulykke med gående/syklende Hovedadkomst går langs Vessia skole, og veger og gs-veier i området er skoleveg for mange elever. Det er gjennomført en trafikkvurdering. 53. Anleggstrafikk Det vil i anleggsperioden være relativt stor aktivitet med anleggstrafikk som må gå gjennom området ved Vessia skole og langs skoleveger. Det må utarbeides en plan for avbøtende tiltak i anleggsperioden. Reguleringsplan for del av Klyvejordet sykehjem 28

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse 1 Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse Dato: 10.07.2015 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...4 1.1 Forslagsstiller...4 1.2 Eiendoms-

Detaljer

Løkkebakken. Gnr 39 bnr 114 m.fl. KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING. 18. oktober 2011

Løkkebakken. Gnr 39 bnr 114 m.fl. KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING. 18. oktober 2011 Løkkebakken Gnr 39 bnr 114 m.fl. KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING 18. oktober 2011 ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS - TLF. 35 98 33 00 FAX. 35 98 29 80 post@arkitekthuset-kragerø.no http:www.arkitekthuset-kragero.no

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 DETALJREGULERING jfr. pbl 12-3 KONGSBERG KOMMUNE, GNR. 8540 BNR. 24 m.fl Fv 87 Landstads gate PLANBESKRIVELSE 03.06.2013 Forslagsstiller Kongsberg kommunale

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

Planstatus: For området gjelder kommuneplan vedtatt 20.03.14. For planovergangen gjelder Reguleringsplan for Staden, vedtatt 09.12.

Planstatus: For området gjelder kommuneplan vedtatt 20.03.14. For planovergangen gjelder Reguleringsplan for Staden, vedtatt 09.12. PLANBESKRIVELSE FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 3.03.4 Navn på plan/tiltak: 4-047 Detaljplan for Hegreneset Tiltakshavere: Planleggere: Hegra Eiendomsforvaltning AS Hegre Østre, 7520 Hegra almli.terje@ntebb.no

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Svelvik Næringspark AS

Svelvik Næringspark AS 1 Svelvik Næringspark AS Forslag til detaljregulering for Svelvik Næringspark Planbeskrivelse og konsekvensutredning 4. mai 2012 Prosjektnummer: 8280 2 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Konsekvensutredning

Detaljer

DETALJREGULERING ROSENBERG PARK, FALDALSVEIEN 22 gnr 21 / bnr 16 PlanID: 0103-R1304

DETALJREGULERING ROSENBERG PARK, FALDALSVEIEN 22 gnr 21 / bnr 16 PlanID: 0103-R1304 DETALJREGULERING ROSENBERG PARK, FALDALSVEIEN 22 gnr 21 / bnr 16 PlanID: 0103-R1304 FET KOMMUNE 10.07.14, rev 06.10.14 ARCASA arkitekter AS Sagveien 23 C III 0459 OSLO Tlf 22 71 70 70 arcasa@arcasa.no

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA Jessheim, 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA NANNESTAD KOMMUNE Plankart er datert 27.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 27.05.2013 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 1 1.1. Beliggenhet,

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel.

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel. DETALJREGULERING FOR LENES ÅS PLANBESKRIVELSE 27. 05. 2014 1. BAKGRUNN Planforslaget er utarbeidet av Rambøll Plan og Arkitektur Grenland, på vegne av Bamble kommune. Formålet med reguleringen er å legge

Detaljer

Vestfold Handelsbygg AS Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet

Vestfold Handelsbygg AS Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet Utgave: 03 Dato: 2013-07-22 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20

REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20 Planbeskrivelse REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20 1. Bakgrunn Dream AS er grunneier av Pans veg 20. Eiendommen ligger på Heistad og har tidligere vært i bruk som skole og forsamlingslokale. Dream AS har

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Planbeskrivelse FOSSLIVEGEN 14-18 GNR/BNR 100/51, STJØRDAL. Reguleringsplan for Fosslivegen 14-18 Stjørdal kommune. Plan-ID 1-238

Planbeskrivelse FOSSLIVEGEN 14-18 GNR/BNR 100/51, STJØRDAL. Reguleringsplan for Fosslivegen 14-18 Stjørdal kommune. Plan-ID 1-238 Planbeskrivelse FOSSLIVEGEN 14-18 GNR/BNR 100/51, STJØRDAL Reguleringsplan for Fosslivegen 14-18 Stjørdal kommune Plan-ID 1-238 Tiltakshaver: Stjørdal kommune Forslagsstiller: Dato: 12.01.2015 1. BAKGRUNN

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2284/13

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2284/13 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2284/13 Vår saksbehandler Birgitte Kahrs Vår ref. -12 L12 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av detaljregulering av Torbjørn

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for Venn Skaun Kommune Utarbeidet av Datert 15.08.2014 1. BAKGRUNN... 5 1.1. Berørte grunneiere... 5 1.2. Kunngjøring og varsling om igangsatt planarbeid... 5 1.3.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer