Detaljreguleringsplan for Tubukta Hafsund, gbnr. 85/3, 85/25, 85/368, 85/121 og 85/119 felles kjøreveg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljreguleringsplan for Tubukta Hafsund, gbnr. 85/3, 85/25, 85/368, 85/121 og 85/119 felles kjøreveg"

Transkript

1 Detaljreguleringsplan for Tubukta Hafsund, gbnr. 85/3, 85/25, 85/368, 85/121 og 85/119 felles kjøreveg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR SIRI LILL RYENG OG ODDGEIR RYENG 27.JANUAR 2015

2 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av Asplan Viak AS og fremmes på vegne av Siri Lill Ryeng og Oddgeir Ryeng, hjemmelshavere av gbnr 85/25. Planforslagets navn er: kjøreveg. Hensikten med reguleringsplanen er å følge opp vedtak i teknisk utvalg i møte sak 50/14 vedrørende adkomstveg for bolig på eiendom 85/25 og hytter på eiendommene 85/119, 85/121 og 85/368. Det er opprettet jordskiftesak med bakgrunn i veirett for gbnr 85/25 over gbnr 85/3. Jordskiftesaken avventer vedtak av reguleringsplan for adkomstvegen. Eier av 85/3 har motsatt seg opparbeidelse av veien. Figur 1 viser varslet planområde. Figur 1. Varslet planområde kjøreveg 2

3 2.PLANSTATUS 2.1 Kommuneplanens arealdel Planområdet er i gjeldende kommuneplan vist som areal der det er en gjeldende reguleringsplan, se figur 2. Figur 2. Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Planforslaget ligger innenfor plan 6 (jf. fig 4). kjøreveg 3

4 Figur 3. Høringsforslag kommuneplanens arealdel I forslaget til ny kommuneplanens arealdel er området vist som LNF område. 2.2 Gjeldende reguleringsplaner Planområdet omfattes av en gjeldende reguleringsplan, plan nr 63, Hafsund vedtaksdato Denne planen er foreslått opphevet i forbindelse med rullering av kommuneplanens areal. kjøreveg 4

5 Figur 4. Gjeldende reguleringsplan 2.3 Statlige retningslinjer Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen gjelder for planområdet. Store deler av planen ligger innenfor 100 meters beltet fra sjøen. 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 3.1. Beliggenhet i kommunen Planområdet ligger på Hafsund ved Trosbyfjorden. kjøreveg 5

6 Figur 5. Planområdets beliggenhet i kommunen. 6 kjøreveg

7 3.3. Eksisterende bebyggelse Det er eksisterende hytter på eiendommene 85/368, 85/121 og 85/119 og eksisterende bolighus på eiendom 85/25. Eiendom 85/3 er hovedeiendommen i området og består av flere hytter men i hovedsak ikke i nærheten av planområdet. All eksisterende bebyggelse skal stå som den gjør i dag. Hver av hyttene og boligen er ca 100 kvm i omfang Figur 6. Eksisterende bebyggelse i planområdet og tilgrensende areal Veg og trafikkforhold I dagens situasjon er adkomst til hyttene og bolig via sti fra eksisterende hytteveg vist i sydvest i figur 6. Det er ønske om kjøreadkomst til bolighus på 85/25 og tilgrensende hytter Terrengforhold, landskap, vegetasjon Planområdet omfatter et knausete kystlandskap med skrint jordsmonn, både bebygd og ubebygd areal. De ubebygde arealene fremstår som arealer med relativt fattig vegetasjon. kjøreveg 7

8 Figur 7. Ortofoto Det er ikke registrerte naturtyper el.l. i Naturbase for planområdet Grunnforhold NGUS løsmassekart viser Bart fjell, stedvis tynt dekke i nesten hele planområdet. Kun en mindre del er registrert som Tynn hav /strandavsetning. Figur 8. Løsmassekart (NGU) kjøreveg 8

9 3.7. Miljøbelastninger Det er ikke kjennskap til forurensning i grunnen. Det er ikke støykilder i området av betydning. 4. EIENDOMSFORHOLD OG FORHOLD TIL VEIRETT Følgende eiendommer ligger innenfor planområdet, jf figur 6: Gnr./bnr. Eier 85/25 Siri Lill Ryeng 85/119 Hanne Norman og Britt Elisabeth Norman 85/121 Anne Trine Kjørholt 85/368 Kari Kjørholt 85/3 Ole Ragnar Hafsund Planlagt veg går over eiendom 85/3 som er eid av Ole Ragnar Hafsund. Grunneier har motsatt seg opparbeidelse av adkomstvegen og det er derfor opprettet jordskiftesak. Dette er gjort med bakgrunn i formulering i grunnbrev av for eiendom 85/25 om rett til vei. Rammesøknad for kjøreveien har vært behandlet i teknisk utvalg Teknisk utvalg anser at tiltaket er av et slikt omfang at det ikke kan dispenseres og at søker må igangsette oppstart av omregulering for å få en mulig planmessig hjemmel. 5. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 5.1 Oppstartsmøte/forhåndskonferanse Møte ble avholdt I møtet deltok Oddgeir Ryeng (tiltakshaver), Henry Hvalvik (Bamble kommune) og Lars Krugerud (Asplan Viak AS). 5.2 Forhåndsvarsling Varsel om oppstart ble kunngjort i Varden og forhåndsvarsel ble sendt ut pr. brev tilberørte og regionale myndigheter den Avklaringer med offentlige myndigheter Det har ikke vært ansett som et behov for avklaringer med regionale myndigheter. kjøreveg 9

10 6. INNKOMNE FORHÅNDSMERKNADER 6.1. Offentlige høringsinstanser Fylkesmannen i Telemark, brev av Fylkesmannen minner om at det i 100 metersbeltet langs sjøen gjelder et byggeforbud, jf. pbl 1 8, dersom ikke annen byggegrense er fastsatt i reguleringsplan eller kommuneplan. Det følger videre av 1 8, at det i 100 metersbelte skal tas særlig hensyn til natur og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Videre viser Fylkesmannen til de statlige retningslinjene for forvaltning av strandsonen langs sjøen. Fylkesmannen uttaler at miljøvirkningene av nye tiltak må gjennom prosessen vurderes grundig, fremtidsrettet og i en helhetlig sammenheng. Statlige miljøvernmyndigheter er opptatt av å bedre allmennhetens tilgang til strandområder og å tilrettelegge for allmennhetens bruk av kysten. Fylkesmannen vil derfor anbefale at veien blir gitt en utforming som gjør at den bidrar til allmennhetens adgang til strandsonen. Fylkesmannen vil komme tilbake til en mer konkret vurdering av planen på dette punktet, når en mer detaljert utforming av planforslaget foreligger. Fylkesmannen uttaler at det er viktig at planarbeidet legger vekt på landskapstilpasning slik at terreng og landskap kan beholde sin karakter så langt som mulig. Anbefaler at veien blir plassert slik i terrenget at synlighet og silhuettvirkningen blir minst mulig. Fylkesmannen minner om at for alle offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal naturmangfoldlovens 8 12 legges til grunn som retningslinjer. Dette betyr at det må fremgå av beslutningen hvordan det enkelte prinsipp i 8 12 er vurdert. Fylkesmannen kjenner ikke til konkrete undersøkelser av naturmangfoldet i området. Potensialet vurderes foreløpig som lite, men dette bør undersøkes nærmere gjennom feltundersøkelser. Forslagsstillers kommentar I gjeldende reguleringsplan er det regulert inn adkomst som stiplede streker. I Grunnbrev for 85/25 er det gitt at det er rett til vei over hovedeiendommen for å komme frem til tomten. Området planen ligger i et område der det er bratte skråninger ned mot sjøen og hytter som ligger ned mot strandsonen. Området er således lite attraktivt for allmennheten. Men en ny adkomstveg vil kunne bedre fremkommeligheten noe til kollen rett øst for planområdet og evt. for fritidsfiskere i perioden hyttene ikke er i bruk. Veien er lagt inn mot kollen i øst og ned mot 85/25 slik at en får en best mulig tilpasning til terrenget og at synligheten blir minst mulig. Det er gjennomført en feltundersøkelse i planområdet med hensyn på naturmangfold. Området består av fattig lyngdominert furuskog uten særlig gamle trær. Planen vil derfor ikke ha negative konsekvenser for naturmangfold. kjøreveg 10

11 Statens vegvesen, brev av Statens vegvesen har ingen merknader til planen. Forslagsstillers kommentar Tas til etterretning. Direktoratet for mineralforvaltning, brev av Uttaler at planområdet som er foreslått ser ikke ut til å komme i konflikt med kjente mineralressurser. DMF har derfor ingen merknader til saken på dette stadiet. Forslagsstillers kommentar Tas til etterretning. NVE, epost av Bemerker at de skal varsles for planer som omfatter eller berører: Vassdrag og vassdragsnære områder Eksisterende energianlegg Tiltak i områder som kan være utsatt for skredfare eller kvikkleire NVE kan ikke av vedlagte plandokument se at planen berører deres ansvarsfelt i nevneverdig grad og har da ingen merknader til planarbeidet. Forslagsstillers kommentar Forslagsstiller kan heller ikke se at planen berører noen av NVEs ansvarsområder. 6.2 Direkte berørte parter og naboer Ole Hafsund (gbnr 85/129) og Inger Ann Hafsund (gbnr 85/3), brev av Har følgende bemerkninger til planarbeidet: Veien forlenges med 40 50m og knyttes til eksisterende vei ved sjøen på 85/129. Den nye veien vil da erstatte den tidligere regulerte veien til samme område. Tomta mot øst gnr 85. bnr. 129 tas med i planen og reguleres til boligformål. Arealet mellom 85/129 og veien tillegges 85/129 slik at veien blir grensen mellom eiendommene. Under forutsetning at planforslaget blir endelig godkjent med de endringene som er nevnt ovenfor, og arealet mellom veien og 85/129 avgis vederlagsfritt, vil eier av 85/3 avgi veigrunn fra 85/119 og til eksisterende bilveg vederlagsfritt. Forslagsstillers kommentar kjøreveg 11

12 Det er gjennomført befaring med Ole Hafsund på stedet. Merknadene ble da kort diskutert. En ser at å forlenge veien fra 85/25 til 85/26 er vanskelig gjennomførbart. Terrenget mellom eiendommen er svært bratt og er eksponert mot Hafsund. En vei her ville medført store terrenginngrep. Området er også bratt i forhold til en ren gangadkomst. Dette er derfor ikke tatt inn i planen. Det er ikke ønskelig fra hjemmelshavere av arealet mellom den nye veien og 85/129, og avgi grunn til en boligtomt. Dette vil også være i strid med gjeldende regulering og forslag til ny kommuneplan. Avklaring rundt grunn til vei ønskes løst gjennom jordskiftesak. 7. Beskrivelse av planforslaget 7.1 Avgrensning av planområdet Figur 9. Planens begrensning 7.2 Planen Planens navn er: Detaljreguleringsplan Tubukta Hafsund, gbnr. 85/3, 85/25, 85/368, 85/121, og 85/119 felles kjøreveg. Planforslaget består av: Plankart med målestokk og dato ( ) Reguleringsbestemmelser datert ( ) Planbeskrivelse med foto og illustrasjoner (dette dokumentet) ROS analyse Plan og profiltegning for vei I tillegg er varslingsliste, varslingsbrev, varslingsannonse og kopi av merknader vedlagt saken. 7.3 Hensikten med planen Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for adkomstveg til en bolig og tre hytter. 7.4 Delelementer i planforslaget Området foreslås regulert til følgende arealbruk: Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse frittliggende småhusbebyggelse Fritidsbebyggelse frittliggende Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur kjøreveg 12

13 Kjøreveg (felles privat) Annen veggrunn grøntareal Parkeringsplass Landbruks, Natur og friluftsområde Spredt fritidsbebyggelse Bebyggelse og anlegg Arealene regulert til boligformål og fritidsbebyggelse omfatter eksisterende bolig og hytter. Det tillates ikke oppført nye hytter eller boliger, men kun utvidelse til maksimalt 100 kvm. Av nyoppføringer tillates kun garasje på inntil 50 kvm i felt B1 (gbnr 85/25). Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur F_veg1 skal være felles privat veg for 85/25, 85/3, 85/368, 85/121 og 85/119. Veibredde er regulert til totalt 5 meter. Dette skal inkludere veibane, skulder og mindre grøftearealer. Det er regulert inn parkeringsplasser langs adkomstvegen. Dette er parkeringsplasser for de enkelte hyttene. Landbruks, Natur og friluftsområde Arealet LNF1 er en del av hyttetomtene 85/368, 85/121 og 85/119. Det tillates ikkje nye tiltak på arealet. 8. Konsekvenser av planforslaget 8.1 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Formålet med disse retningslinjene er å tydeliggjøre nasjonal arealpolitikk i 100 metersbeltet langs sjøen. Målet er å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen, jfr. forbudet mot tiltak i 100 metersbeltet langs sjøen i 1 8 i plan og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 (plan og bygningsloven). Det skal gjennomføres en sterkere geografisk differensiering, der vernet gjøres strengest i sentrale områder der presset på arealene er stort. I plan og bygningsloven av 27. juni 2008 er bestemmelsen om forbud mot bygging og andre tiltak i 100 metersbeltet langs sjøen klargjort og strammet inn. I 1 8 første ledd framgår uttrykkelig at det i 100 metersbeltet skal tas særlig hensyn til natur og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Hoveddelen av ny adkomstveg vil ligge innenfor 100 metersbelte langs sjøen, men den vil ligge godt tilpasset terrenget og i nedkant av markert kolle. Det er kun i området ved eiendom 85/25 den kjøreveg 13

14 eventuelt vil kunne være synlig., i dette området skjermes den av bolighuset. Det går en sti i samme trase i dag. Veien vil ikke gi negative konsekvenser for natur og kulturmiljø, friluftsliv, landskap eller andre interesser. Veien vil til en viss grad gi bedre tilgjengelighet til kolle øst for planområdet og de begrensede ubebygde arealene ned mot sjøen i dette området. Figur viser hvordan veien blir liggende i terrenget. Figur 10. 3D illustrasjon av tiltaket planen legger til rette for sett fra nordøst. kjøreveg 14

15 Figur 11. 3D illustrasjon av tiltaket planen legger til rette for sett i fugleperspektiv fra nordvest Figur 12. 3D illustrasjon av tiltaket planen legger til rette for sett i fugleperspektiv fra sydøst. kjøreveg 15

16 Figur 13. 3D illustrasjon av tiltaket planen legger til rette for. 8.2 Biologisk mangfold Det ble gjennomført en feltundersøkelse i planområde med tanke på naturmangfold den Registreringen ble gjennomført av Rune Solvang og Lars Krugerud fra Asplan Viak AS. Areal som omfattes av ny vei består av fattig lyngdominert furuskog uten særlig gamle trær. Planen vil derfor ikke ha negative konsekvenser for naturmangfold eller sårbart naturmiljø. kjøreveg 16

17 Figur 14. Naturmiljø i form av lyngdominert furuskog i trase for ny vei. Figur 15. Naturmiljø i øvre del av 85/ Naturmangfoldlovens 8 12 De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven 8 12 skal legges til grunn ved utøvelse av offentlig myndighet, og vi har gjort følgende vurderinger: Til 8 om kunnskapsgrunnlaget: Da det er utført feltundersøkelser foreligger det god og oppdatert kunnskap om naturmiljøet i planområdet som et godt grunnlag for videre planlegging. kjøreveg 17

18 Til 9 om føre var prinsippet: Siden kunnskapsgrunnlaget er godt er konsekvensene av tiltaket i forhold til naturmangfoldet godt kjent. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig, slik at det er liten fare for at tiltaket vil ha store og ukjente negative konsekvenser for naturmangfoldet. Til 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning: Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig, slik at det er liten fare for at tiltaket vil ha store og ukjente negative konsekvenser for økosystemet. Til 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: Planforslaget medfører ikke stor skade på naturmangfoldet. Avbøtende tiltak, hvor kostnad eventuelt skal bæres av tiltakshaver, er ikke nødvendig. Til 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Lokalisering er en del av 12. Naturmiljø er vurdert. 12 er således godt ivaretatt. 8.4 Samfunnssikkerhet risiko og sårbarhet Det er gjort en vurdering av risiko og sårbarhet for planen. Det er ikke funnet hendelser som krever tiltak. Det er kun Stormflo og Klimaendring/Havnivåstigning som vurderes som aktuelle hendelser og disse vil kun kunne påvirke eksisterende bebyggelse og konstruksjoner. 8.5 Veg og vegtekniske forhold Vegutforming Den felles private vegen vil være adkomst for eksisterende bolig på eiendom 85/25 og hytter på eiendommene 85/368, 85/121, 85/119 og 85/3. Fellesvegen er regulert i 5 meters totalbredde. Dette gir som for en mindre veg med bredde 3 3,5 meter + grøftearealer. kjøreveg 18

19 Figur 16. Plantegning og lengdeprofil kjøreveg 19

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Detaljreguleringsplan for deler av Klyvejordet - sykehjem

Detaljreguleringsplan for deler av Klyvejordet - sykehjem Detaljreguleringsplan for deler av Klyvejordet - sykehjem PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 10.OKTOBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av Asplan

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Planbeskrivelse for omregulering for del av plan for Meikjær ved E18

Planbeskrivelse for omregulering for del av plan for Meikjær ved E18 Planbeskrivelse for omregulering for del av plan for Meikjær ved E18 Utgave: 03 Dato: 2015-03-27 Planbeskrivelse for omregulering for del av plan for Meikjær ved E18 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73 Søgne kommune Arkiv: 37/130 Saksmappe: 2013/2565-12081/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.03.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 02.07.2013 kl. 09:00 Ekstramøte. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 25/13 Søknad om dispensasjon

Detaljer

Detaljplan Forsell hyttefelt PLANBESKRIVELSE

Detaljplan Forsell hyttefelt PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN, PLANBESKRIVELSE Detaljplan Forsell hyttefelt PLANBESKRIVELSE Planens navn Reguleringsplan, detaljplan for FORSELL hyttefelt, Inderøy kommune Arkivsak Planid PlanID 2015-001 Vedtatt Forslag

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 011/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 011/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 011/15 Arkivnr: PlanID - 2014001543 Arkivsaksnr.: 14/1543-15 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Tittel: arealplanlegger Dok.dato: 21.01.2015

Detaljer

DETALJREGULERING SOLVIK FERIEHJEM- URDAL, HVALER PLANBESKRIVELSE

DETALJREGULERING SOLVIK FERIEHJEM- URDAL, HVALER PLANBESKRIVELSE Oppdragsgiver Denofa Fagforening Rapporttype Planbeskrivelse Prod.: 05-07-2013 Sist rev.: 11-02-2014 DETALJREGULERING SOLVIK FERIEHJEM- URDAL, HVALER PLANBESKRIVELSE PLANBESKRIVELSE 2 PLANBESKRIVELSE 3

Detaljer

REGULERINGSPLAN Tørnby østre - detaljregulering

REGULERINGSPLAN Tørnby østre - detaljregulering UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD Forslag til REGULERINGSPLAN Tørnby østre - detaljregulering Del av gnr 69 bnr 3 RØMSKOG KOMMUNE Grunnlagsdokumenter for 1.gangs behandling Desember 2013 2 Innhold:

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør.

Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør. Foto: John Lie Sist revidert: 08.10.2014 Side 1 FORORD Grunneier Unni Steinsholt er

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD. Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning:

PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD. Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning: PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning: Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN...3 1.1 Formål og bakgrunn...3 2 PLANSTATUS...3

Detaljer

Planbeskrivelse TUDAL BOLIGOMRÅDE

Planbeskrivelse TUDAL BOLIGOMRÅDE Planbeskrivelse TUDAL BOLIGOMRÅDE Januar 2011 2 1 Bakgrunn...3 2 Planstatus...4 2.1 Overordnede arealplaner...4 2.2 Gjeldende regulering...5 3 Beskrivelse av planområdet...6 3.1 Beliggenhet i kommunen...6

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C SAKSFREMLEGG Saksnummer: 12/2518 Delegert myndighet fra: Plan og bygningsloven Løpenummer: 18060/14 Arkivnummer: L12 Saksbehandler: Linn Tautra Grønseth Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av:

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HOLMSBU HAGE Gnr/Bnr 24/9 HURUM kommune. Dato: 13.12.2011, rev. 08.10.12, rev. 30.05.13 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS Forslaget utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 LEIRFJORD KOMMUNE RESSURS OG UTVIKLING SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 Detaljregulering Planbeskrivelse 16.03.15 Navn på plan/tiltak: Solsiden Kommune: Leirfjord kommune Stedsnavn: Leines, Vardhaugen

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS Saksansvarlig Camilla Stenstad Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 17.03.2015

Detaljer

Merknad fra Røyken kommune til offentlig ettersyn av Planarbeid for utvidelse av VEAS renseanlegg på Bjerkås

Merknad fra Røyken kommune til offentlig ettersyn av Planarbeid for utvidelse av VEAS renseanlegg på Bjerkås Sak 31/15 Saksnummer: 15/2577 Saksbehandler: Ingvild Skaset Merknad fra Røyken kommune til offentlig ettersyn av Planarbeid for utvidelse av VEAS renseanlegg på Bjerkås Møtesakstype/nr. Utvalg Møtedato

Detaljer

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE Side 1 av 16 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 8/12 Teknisk utvalg 29.02.2012 21/12 Teknisk utvalg 30.05.2012 54/12 Kommunestyret 14.06.2012 Saksbehandler: Marte Berdahl

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer