Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre"

Transkript

1 Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015

2 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av Asplan Viak AS og fremmes på vegne av Apland og Heibø AS. Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for «seniorboliger» på et område som tidligere var båndlagt av høyspentlinje. Høyspentlinje er nå fjernet. Teknisk utvalg gjorde i 2007 et vedtak i saken, der det heter at: «Teknisk komite vil kunne stille seg positive til at søker utarbeider et forslag til omregulering av planen. Dette innebærer at det må forhåndsvarsles og at samtlige naboer og berørte parter gis anledning til å uttale seg i tidlig planfase». Figur 1 viser varslet planområde. Figur 1. Varslet planområde Detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre 2

3 2.PLANSTATUS 2.1 Kommuneplanens arealdel Planområdet er i gjeldende kommuneplan vist som friområde, se figur 2. Figur 2. Utsnitt av kommuneplanens arealdel. 2.2 Gjeldende reguleringsplaner Planområdet omfattes av en gjeldende reguleringsplan, plan nr 145, Omregulering del av Rafnesåsen Ringveien vedtaksdato Detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre 3

4 Figur 3. Gjeldende reguleringsplan 2.3 Konsekvensutredning Det er i oppstartsmøte avklart at planforslaget ikke utløser krav om konsekvensutredning selv om planforslaget ikke er i tråd med overordnet plan. Det er gitt at naturmangfold og kulturminner skal utredes. Detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre 4

5 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 3.1. Beliggenhet i kommunen Planområdet ligger i Rafnesåsen på Herre. Figur 4. Planområdets beliggenhet Eksisterende bebyggelse og bruk Det er ikke eksisterende bebyggelse i planområdet Veg- og trafikkforhold Planområdet ligger langs Ringveien som er en samleveg i åsen Terrengforhold, landskap, vegetasjon Arealet er skrånende mot vest. Gode solforhold. I dag er det relativt tett blanding av løv og bartrær på arealet. Detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre 5

6 Figur 5. Bilde av planområdet Grunnforhold Fjell i dagen flere steder i planområdet. Løsmassedekke antas å være tynt Miljøbelastninger Det er ikke kjennskap til forurensning i grunnen. Det er ikke støykilder i området av betydning. Høyspentlinje er fjernet. 4. EIENDOMSFORHOLD OG FORHOLD TIL VEIRETT Følgende eiendommer ligger innenfor planområdet, jf figur 6: Gnr./bnr. Eier 4/91 Bamble kommune 4/224 Bamble kommune Detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre 6

7 Figur 6. Eiendomsforhold 5. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 5.1 Oppstartsmøte/forhåndskonferanse Møte ble avholdt I møtet deltok Henning Karlsen for forslagsstiller, Henry Hvalvik og Eva S. Andersen fra Bamble kommune. 5.2 Forhåndsvarsling Varsel om oppstart ble kunngjort i TA og forhåndsvarsel ble sendt ut pr. brev til berørte og regionale myndigheter den Avklaringer med offentlige myndigheter Det har ikke vært ansett som et behov for avklaringer med regionale myndigheter. Detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre 7

8 6. INNKOMNE FORHÅNDSMERKNADER 6.1. Offentlige høringsinstanser Statens vegvesen, brev av Statens vegvesen har ingen merknader i saken. Telemark Fylkeskommune, brev av Fylkeskommunen kjenner ikke til automatisk fredete kulturminner som kommer i konflikt med reguleringsplanforslaget. Fylkeskommunen vurderer det også som lite sannsynlig at ikke kjente, automatisk fredete kulturminner er bevart i planområdet, og har derfor ingen innvendinger mot reguleringsplanarbeidet. Fylkeskommunen gjør oppmerksom på meldeplikten etter kulturminneloven 8 andre ledd og anbefaler tekst til bestemmelsene. Uttaler at det bør vurderes å legge til rette for et fellesområde i tilknytning til boligene. En godt tilrettelagt møteplass kan være attraktiv for både småfolk og «seniorfolk». Forslagsstillers kommentar: Det er stilt krav om deler av uteoppholdsareal skal være fellesareal. Deler av areal regulert til friområde i gjeldende reguleringsplan er nå regulert til offentlig grønnstruktur. Fylkesmannen i Telemark, brev av Viser til brev fra miljøvernministeren datert hvor Fylkesmannen blir bedt om å sikre en tilstrekkelig boligbygging i kommunene. Det skal bl.a. legges vekt på økt konsentrasjon av utbyggingen i byggesonene i by og tettsteder. Dette er også nedfelt i RPR for samordnet areal og transportplanlegging. God arealutnyttelse på områder avsatt til boligbygging vil redusere framtidig arealpress på LNF-områder. Med bakgrunn i dette anbefaler Fylkesmannen at dersom det legges til rette for boliger, legges opp til høy utnyttelse, samtidig som det reguleres inn tilstrekkelige grøntområder. Minner om at min 70% av Bamble kommunes utbygging av boliger per 4. år skal skje innenfor bybåndsavgrensningen og at dette området ikke ligger innenfor avgrensningen. Minner om at alle offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal naturmangfoldlovens 8-12 legges til grunn som retningslinjer. Konkret betyr dette at det må framgå av beslutningen hvordan det enkelte prinsipp i 8-12 er vurdert. Minner om kravet til risiko- og sårbarhetsanalyse. Viser til Stortingsmelding nr 26 om regjeringens miljøpolitikk, pkt 5.2.3, arealpolitikk for bedre miljø i byer og tettsteder, bl.a. i forhold til strengere håndheving av RPR for barn og unge. Viser spesielt til pkt 5b og 5d i retningslinjene. Uttaler at det i forbindelse med etablering av nye seniorboliger må gjøres en konkret vurdering av eksisterende bruk av friområdet som lekeareal. Dersom dette friområdet er i bruk som leke- og oppholdsareal, må det skaffes et fullverdig erstatningsareal som dekker behovet i nærmiljøet. Detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre 8

9 Minner om at leke- og oppholdsareal skal legges til områder skjermet for trafikk og forurensning, de skal være store nok og tilpasset barn og unges lek og opphold til ulike årstider. I forhold til universell utforming forventer Fylkesmannen at lokalisering av ulike funksjoner sees i sammenheng slik at ferdsel og adkomst blir enklest mulig, og at det ved utforming av områder og bebyggelse tas hensyn til alle brukergrupper. Fylkesmannen oppfordrer til at det vurderes mulighetene for energitilførsel basert på fjernvarme, og at ny bebyggelse får lavenergiprofil. Forslagsstillers kommentar: Det er gjennomført en befaring av biolog fra Asplan Viak As på stedet. Det er ikke funnet naturmiljø av spesiell verdi. Det er gjort en vurdering etter naturmangfoldloven basert på dette. Det er gjort en risiko- og sårbarhetsanalyse for planforslaget, denne er et særskilt plandokument. Det er gjort en vurdering av omdisponering av areal fra friområde til byggeområde, deler av arealet reguleres til offentlig grønnstruktur. Dette er de mest attraktive til lek og opphold, da dette er en skogbevokst knaus som ligger høyest i terrenget. TEK10 har bestemmelser i forhold til energiløsninger i nye bygg. 6.2 Direkte berørte parter og naboer Naboer til gnr. 4, bnr 224 og 91 v/stian Jahren, brev av Bemerker at dette er en sak som allerede var fremlagt i 2008, den gang av Aplandhus As, og viser til korrespondanse om denne sak i 2008 som er vedlagt brevet. Uttaler at det ikke sees at det har kommet noen nye momenter i saken som skulle gjøre at utfallet fra 2008 bør endres. Viser til at området fortsatt er friområde, og det har siden 2008 flyttet enda flere barn i gata. Viser til brev fra Fylkesmannen i Telemark datert hvor det henvises til rikspolitiske retningslinjer for barn og unge pkt 5b som sier at det i nærmiljøet skal finnes arealer der barn og unge kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Det vises også i samme brev til pkt 5d i RPR for BU der det heter at omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller i friområde som er i bruk, eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning for. Ønsker å påpeke at det ikke er skjedd noe nytt i så måte siden 2008, og at det fortsatt ikke finnes erstatningsarealer i nærheten som kan erstatte det aktuelle området. Forslagsstillers kommentar: Det er gjort en vurdering av omdisponering fra friområde til byggeområde, se kap Deler av dagens friområde beholdes som grønnstruktur for å imøtekomme naboenes ønske. Detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre 9

10 7. Beskrivelse av planforslaget 7.1 Avgrensning av planområdet Figur 7. Planens begrensning 7.2 Planen Planens navn er: Detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre. Planforslaget består av: Plankart med målestokk og dato ( ) Reguleringsbestemmelser datert ( ) Planbeskrivelse med foto og illustrasjoner (dette dokumentet) ROS-analyse Illustrasjonsplan med snitt I tillegg er varslingsliste, varslingsbrev, varslingsannonse og kopi av merknader vedlagt saken. 7.3 Hensikten med planen Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for «seniorboliger» på et område som tidligere var båndlagt av høyspentlinje. Høyspentlinje er nå fjernet. Detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre 10

11 7.4 Delelementer i planforslaget Området foreslås regulert til følgende arealbruk: Bebyggelse og anlegg - Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse - Boligbebyggelse Grønnstruktur - Grønnstruktur Bebyggelse og anlegg Felt BKS1 er foreslått regulert til konsentrert småhusbebyggelse, der det åpnes for rekkehus, kjedehus og firemannsboliger. Utnyttelse er satt til maksimalt BYA=40%. Illustrerte bebyggelse på illustrasjonsskisse med parkeringsplasser gir en utnyttelsesgrad på ca 25%. Men for å gi rom for annen type bebyggelse, for eksempel rekkehus i en etasje eller liknende bør det gis rom for en høyere BYA i planen, derfor er BYA satt til 40%. Det er gitt en høyde begrensning i bestemmelsene på 6,5 gesimshøyde og 8,5 meter mønehøyde (øvre gesims ved pulttak) over gjennomsnittlig planert terreng rundt bygning. Det åpnes for saltak og pulttak. I figur 8 og 9 er det vist mulig bygningsutforming, som også ligger til grunn for illustrasjonsplan og snitt. Figur 8. Skissert ny bebyggelse, endefasade Detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre 11

12 Figur 9. Skissert ny bebyggelse, frontfasade Areal B1 er tatt med fordi dette er adkomst til eiendom 4/115 og bør inngå som tilleggsareal til denne tomten. Det er i bestemmelsene gitt at det skal sikres gangforbindelse mellom G1 og Ringveien via adkomstveg og/eller sti. 8. Konsekvenser av planforslaget 8.1 Forhold til barn og unges interesser RPR for barn og unge gir føringer for hvordan friområder og lekearealer bør vurderes ved omdisponering. Fylkesmannen er i sin uttalelse til varsel om oppstart klar på at dette må vurderes særskilt. I dag er det regulert to friområder ved planområdet. Selve planområdet det nå er snakk om og et areal på nedsiden av Ringveien. Disse arealene er vist i figur 10, jf også figur 3. Areal merket 1. er planområdet og areal merket 2. er tilgrensende friområde på nedsiden av Ringveien. Detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre 12

13 Figur 10. Friområder Ingen av disse friområdene er i dag opparbeidet som lekeareal og ved befaring er det ikke funnet tydelige «spor» etter at disse arealene er i aktiv bruk. Jf. figur 11 med ortofoto og bilder i figur 12 og 13. Figur 11. Ortofoto Detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre 13

14 Figur 12. Bilde av planområdet viser ikke tydelige spor av at det er i aktiv bruk som lekeareal. Figur 13. Bilde av friområde på nedsiden av Ringveien. Detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre 14

15 Ved delvis omdisponering fra friområde til byggeområde i det aktuelle arealet, vil areal til friområde bli redusert. Det ligger et annet friområde, område 2, i umiddelbar nærhet som er like godt egnet til lek, bl.a. med bakgrunn i at det ligger på nedsiden og skråner bort fra veien. Gjennom forslag til plan beholdes grønttraseer og den delen av område 1 som ligger høyst i terrenget opprettholdes som mulig lekeareal. Det vil på denne bakgrunn fortsatt være arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø i nærmiljøet (jf RPR for barn og unge pkt 5b). Arealet som reguleres til grønnstruktur omfatter en skogbevokst kolle som er egnet for frilek og med gode solforhold. Arealet på nedsiden av Ringveien vurderes å være stort nok og egner seg til lek og opphold, gir mulighet for lek på ulike årstider da det er godt egnet for aking og kan brukes av ulike aldersgrupper. Det er sikret passasje over BKS1 i reguleringsbestemmelsene. Figur 14. Grønttraseer og forbindelser. Som bl.a. figur 8 viser er det store friområder øst for Rafnesåsen/Rafneskåsa. Dette er sikret gjennom tilgrensende reguleringsplan, jf fig. 15. Detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre 15

16 Figur 15. Friområder i tilgrensende plan øst for Rafnesåsen/Rafneskåsa. En omdisponering eller ikke blir i første rekke en avveiing mellom bevaring av et grøntareal, som RPR for barn og unge vektlegger, eller tilrettelegging for bolig i eksisterende tettsted, som bl.a. RPR for samordnet areal og transportplanlegging vektlegger, jf. kap. 8.6 for samlet planfaglig vurdering. 8.2 Biologisk mangfold Det er gjennomført befaring av fagkyndig på naturmiljø på arealet. Vegetasjonen i planområdet består av ordinær blandingsskog av gran/furu og krattvegetasjon på grunnfjell. Det er ikke større enkelttrær på arealet. Det er ikke registrert naturmiljø/biologisk mangfold med noen vesentlig verdi i området. Typisk vegetasjon på arealet er vist i figur 16 og 17. Detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre 16

17 Figur 16. Vegetasjon i området. Figur 17. Vegetasjon i området. 8.3 Naturmangfoldlovens 8-12 De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven 8 12 skal legges til grunn ved utøvelse av offentlig myndighet, og vi har gjort følgende vurderinger: Detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre 17

18 Til 8 om kunnskapsgrunnlaget: Da det er gjennomført befaring av fagkyndig på naturmiljø på arealet og det foreligger det god og oppdatert kunnskap om naturmiljøet i planområdet som et godt grunnlag for videre planlegging. Det er ikke gjort funn av verdifullt naturmiljø i planområdet. Til 9 om føre-var-prinsippet: Siden kunnskapsgrunnlaget er godt, er konsekvensene av tiltaket i forhold til naturmangfoldet godt kjent. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig, slik at det er liten fare for at tiltaket vil ha store og ukjente negative konsekvenser for naturmangfoldet. Til 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning: Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig, slik at det er liten fare for at tiltaket vil ha store og ukjente negative konsekvenser for økosystemet. Til 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: Planforslaget medfører ikke skade på naturmangfold. Avbøtende tiltak, hvor kostnad eventuelt skal bæres av tiltakshaver, er ikke nødvendig. Til 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Da det ikke er verdifullt naturmiljø i området er det ikke relevant å vurdere dette. 8.4 Kulturminner Det er ikke kjente automatisk fredete kulturminner i planområdet og Fylkeskommune har vurdert det som lite sannsynlig at ikke kjente, automatisk fredete kulturminner er bevart i området. Meldeplikten etter 8 i KML gjelder. 8.5 Samfunnssikkerhet risiko og sårbarhet Det er gjort en vurdering av risiko- og sårbarhet for planen. Det er ikke funnet hendelser som krever tiltak, utover at overvannsløsninger må sikres. Radon er ivaretatt gjennom krav i teknisk forskrift. 8.6 Samlet planfaglig vurdering Det aktuelle arealet er regulert til friområde, men er i dag i liten grad i bruk til friområde/lekeareal. Det har likevel potensiale for lekeareal og bruk, for eksempel hvis det blir økt andel barn i området. Det er hardt press på LNF-områder i bynære strøk i forhold til nye byggeområder. Det er derfor gitt retningslinjer om at eksisterende tettsteder skal gis god arealutnyttelse for å redusere press på LNFområder. I dette tilfellet ligger det to friområder tett opptil hverandre og begge arealene bærer preg av å være i lite bruk. Det vurderes derfor at utnyttelse av det ene arealet til boligformål totalt sett bør kunne forsvares, i og med at det finnes tilgrensende gode friareal/lekeareal. Den mest attraktive delen av friområde, som nå omfattes av forslag til planen, reguleres til grønnstruktur. Dette er en skogbevokst knaus med gode solforhold, og egnet til frilek for litt større barn. Arealet henger sammen med grønnstrukturtraseene i området. Det er stilt krav om at arealet skal gis en utnyttelse på minimum 2 boliger per dekar. En oppgradering/tilrettelegging av gjenværende friområde vil kunne være en god erstatning for tap av grøntarealet innenfor planområdet. Det er store tilgrensende friområder for frilek øst for Rafnesåsen/Rafneskåsa. Detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre 18

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer Nes kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning (KU) Detaljregulering Esval Holsravina 20. mars 2015 Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er innsendt av som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver .

Bakgrunn Planforslaget er innsendt <dato> av <navn> som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver <navn>. Skriv kort og poengtert med fulle setninger. Planbeskrivelsen bør normalt ikke overstige 20 sider. Stikkord og beskrivelser som ikke er relevante for planen, skal slettes. Beskriv bare forhold som planen

Detaljer

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: S06/165 16.02.2010 2010/4130 FM-J Henrik Liane Johansen 06.01.2011 VEDTAK I KLAGESAK OM REGULERINGSPLAN

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Naturmangfoldloven 8-12

Naturmangfoldloven 8-12 Naturmangfoldloven 8-12 Hotell Aleksandra Loen, 07.11.2013 Grete Elverum Hva er nytt med naturmangfoldloven? Dette er nytt: Du har gjort mye av dette tidligere også MEN nå er det satt i system OG det er

Detaljer

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter Nore og Uvdal Kommune Planområdet alpinbakken til høyre Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den 07.11.2011, rev. 15.12.11 v/ Aksel Askeland 1. Innledning Areal

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

Veiledning til mal for planbeskrivelse

Veiledning til mal for planbeskrivelse Veiledning til mal for planbeskrivelse Innholdsfortegnelse Generer innholdsfortegnelse. Den som ligger i malen tar utgangspunkt i standardoverskrifter i Word. Disse vil variere litt fra versjon til versjon.

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer