Hasleveien 9-13 (oppbygging) BÆRESTRUKTUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hasleveien 9-13 (oppbygging) BÆRESTRUKTUR"

Transkript

1 Hasleveien 9-13 (oppbygging) KRAVSPESIFIKASJON for BYGNINGSMESSIG TOTALENTEPRISE BÆRESTRUKTUR Uarbeidet av: REINERTSEN AS, seksjon Bygg&Analyse, Oslo stand Bygningsteknikk samt bærestruktur RIB Tilhørende underlag Eksisterende tegninger og beregninger Nye tegninger og beregninger Beskrivelse av bæressystemer Eksisterende byggestruktur Horisontalavstiving med støtteskiver Konstruksjon av oppbygging Utomhusarbeider Riving av utvendige støttemurer Betongsanering Etablering av støtteskivene Forankringsstag Fundamenter Spesielle forhold ved nordre skive Forbindelse med trappehusvegg Bygging av skivene Riving samt demontering av betongelementer Sekundære bygningsdeler Gesimselementer Vegger ved etasjesprang Topp av trappehus Oppbygging av nye etasjer Yttervegger til fulle etasjer Etasjeskiller samt balkonger Inntrukket etasje Yttertak samt takterrasser Trappehuskjerner Reinertsen AS seksjon Bygg&Analyse Oslo 1

2 29 Bygningsteknikk samt bærestruktur RIB 29.1 Tilhørende underlag Eksisterende tegninger og beregninger Tegninger for eksisterende bygg som stod til rådighet i forprosjekt: /1/ ARK tegninger i as built rev fra feb.2002; Selma Skanska AS / Sivilarkitekt Tom Kvalvågnes /2/ RIB tegninger i as built rev fra ; Selma Skanska AS konstr.avdelingen (form- og armeringstegninger for fremfor alt plasstøpt betong i fundamentering, kjeller, underetasje og utvendige støttemurer mm, samt byggegrop og drenering) /3/ Montasjeplaner for prefab betongelementer fra 2001; Contiga AS /4/ Knutepunkts- og oppleggsdetaljer for prefab betongelementer fra ; Contiga AS /5/ Produksjonstegninger for prefab betongelementer fra ; Contiga AS (form og armering av søyler, indre vegger, sandwich fasader, hulldekker og andre dekkedeler) /6/ Formtegninger for trappeløp og reposer fra mai 2001; Nor Element Kristiansand Enkelte tegninger fra underlag /1/ /5/ vedlegges så vidt det refereres til disse i etterfølgende tekst. De resterende tegningene kan sendes ved behov (foreligger elektronisk i PDF format). De fleste tegningene fra oppføringstid foreligger, men enkelte prefab tegninger mangler. Gamle statiske beregninger: /7/ Stat.beregninger for plass-støpte konstruksjoner fra mai 2001; Selma Skanska AS konstr.avd. /8/ Kontrollberegning av kapasiteten til eksisterende prefabrikkerte betongelementbygg for påbygg av 2 nye etasjer fra aug.2008; Contiga AS Beregningene for opprinnelig dimensjonering av de prefabrikkerte betongelementene foreligger ikke. Allerede ved den opprinnelige prosjekteringen i år var det planlagt å muliggjøre en oppbygging på et senere tidspunkt. Dette ble delvis tatt hensyn til i dimensjoneringen /7/+/8/, men ikke særlig konsekvent og bare for to etasjer (foreliggende prosjekt omfatter tre etasjer, mht høydeutvikling nærmere fire da inntrukket etasje med hems har omtrent dobbel høyde) Nye tegninger og beregninger Det ble laget tegninger (ref RIB tegningsliste): RIB-A01 A06 vedr avstiving av huset (utvendige støtteskiver), RIB-B01 B03 vedr bærekonstruksjon av inntrukket etasje som oppbygges. Det ble laget statiske beregninger innen foreliggende oppbyggingsprosjekt, med følgende formål: Fastslå lastene som påvirker bygget (lastantagelser), Beregne byggets stabilitet mot vind og jordskjelv samt utvikling og dimensjonering av nye avstivende elementer (støtteskiver), Sjekke statisk styrke/utnyttelse av eksisterende bæreverk under økt last (dvs samt oppbygging) i bruddgrensetilstand for både bruks- og branntilfelle, Dimensjonere bærestruktur for etasjene som oppbygges. Beregningene følger gjeldende Eurocode (NS-EN199x). Beregningsrapporten medfølger foreliggende kravspesifikasjon. Det henvises til at hensikten til beregningene var å fastslå de vesentlige og kostnadsbestemmende dimensjonene, men at ikke alle bæreelementer ble sjekket og dimensjonert. Totalentreprenøren tar over fullt ansvar for endelig dimensjonering. Reinertsen AS seksjon Bygg&Analyse Oslo 2

3 29.2 Beskrivelse av bæressystemer Eksisterende byggestruktur Det eksisterende huset består stort sett av prefabrikkerte betongelementer /3/ /5/ som ble nesten utelukkende brukt over terreng. Samtlige etasjeskiller samt takdekke består av forspente hulldekker (flest HD265) med spennvidde på 11,40m og opplegg på yttervegger (dvs det finnes ingen innvendige bæreakse). Yttervegger/fasader består av sandwichelementer med indre skall, ytre klimaskall og isolering i mellom, der det indre skallet er bærende med søyle- og bjelkeribber på 200mm tykkelse (dvs integrert søyle-bjelke-system). De tre trappehus- og heiskjernene avstiver huset horisontalt. De er også laget av prefabrikkerte veggelementer. Likeså er trappeløp og reposer prefabrikkert i betong /6/. Huset er fundamentert direkte på fjell. Fundamenter, fleste vegger i kjelleretasje og en del yttervegger i underetasje er laget i plasstøpt betong /2/. Det samme gjelder utvendige støttemurer og en fjellromskonstruksjon under nordre ende av huset. Kjeller- og underetasje er delvis laget bredere enn huset over og stikker ut på østsiden Horisontalavstiving med støtteskiver Høyde til eksisterende hus er gjennomsnittlig ca.15m over terreng og økes med ca.11m ved prosjektert oppbygging. Den eksisterende avstivingen mot horisontalkrefter (fra vind, skjevstilling, jordskelv) på tvers til huset, altså de tre trappehusene samt nordre og søndre gavlvegger, er ikke i nærheten av å være tilstrekkelig til å stabilisere det forhøyede huset. Derfor må avstivingen forsterkes betraktelig. Etter at forkjellige varianter ble undersøkt og vurdert i løpet av forprosjektet, ble det valgt å bygge utvendige støtteskiver på østsiden ved trappehusene (tegninger RIB-A01 A06). Det er nødvendig å etablere fire sånne skiver, to ved midtre og én hver ved nordre og søndre trappehus. Støtteskivene skal bygges i plasstøpt betong på fem etasjers høyde over terreng. Skivene ved søndre og midtre trappehus skal få gangåpninger ved terrengnivå. Støtteskivene skal lages av plasstøpt betong. De må forbindes statisk virksomt med trappehusveggene over hele høyde for å kunne overføre både horisontal- og vertikalkrefter. Dette løses ved at de overlappes og fortannes med hverandre etter at klimaskallet på utstikkende del av trappehusveggen blir fjernet. Denne forbindelsen forårsaker store kuldebroer, slik at deler av støtteskiven må isoleres. Ved forankring av støtteskivene på bunn ble det valgt å la den utstikkende kjelleren og underetasjen stå uberørt (det ville vært meget kostbart å føre skivene gjennom dekkene ned til fundamenter, pga både bygningstekniske tiltak og nødvendig forflytning av flere tekniske installasjoner). Istedenfor ble det valgt å forankre skivene i fjell utenfor bygget. Skivene lages derfor med en bredde slik at de stikker litt utenfor eksisterende byggekant, og i den opprinnelige byggegropen utenfor lages fundamentartige betongklosser. Forankringen må tåle både strekk- og trykkraft (vind fra øst resp vest). Vertikalkraften fra vindmoment er på maks.ca.800kn i bruddgrensetilstand. Det viste seg som gunstig til å posisjonere forankringsstavene med en vinkel på ca.20grader til vertikalen, slik at en rimelig del av horisontal vindkraft overføres, samt vertikalkraft fra moment. Reinertsen AS seksjon Bygg&Analyse Oslo 3

4 Konstruksjon av oppbygging De to fulle etasjene etableres med prefabrikkerte betongelementer på samme måte som de eksisterende etasjene under, dvs det brukes forspente hulldekker, sandwich-fasadeelementer og ved trappehus monolittiske veggelementer (ref ARK snitt A1 D2, tegn.nr ). På vestside etableres nye balkonger i form av utkragende betongplater (som eksisterende). Den inntrukkede etasjen bygges stort sett som lett stålkonstruksjon. Takene lages med hulldekker der det etableres takterrasser (akser 7 15), mens det brukes en lett konstruksjon på øverste tak (akse 1 8 over 9.etasje). Trappehusene tekkes med betongelementer. Ytterveggene og samtlige etasjeskiller samt yttertakene (også lett takkonstruksjon over 9.etasje) skal medvirke ved horisontalavstiving, dvs etableres som skiver. Påvirkende horisontalkrefter på tvers av huset (øst-vest) overføres til trappehus, samt nye støtteskiver og til gavlvegger. Hovedbæresystemet i sin helhet må fylle brannkrav på R90 og lages av ubrennbare materialer (ref Brannteknisk hovedutforming fra nov.2011). Dette ble også påvist for det eksisterende bygget (ref nye statiske beregninger). Sekundærbæresystemet, som omfatter blant annet hemser og tekniske rom i øverste etasje, må fylle brannkrav på R60 og lages i ubrennbare materialer Utomhusarbeider Riving av utvendige støttemurer På østsiden av kjøreveien ved husets gårdside er det en plasstøpt støttemur ved midtre trappehus (omtrent mellom akser 7,5 og 10). Konstruksjonen er ikke vist på noen eksisterende tegning, men antakelig er den flatt fundamentert (evt vinkeltverrsnitt). For å kunne utvide kjøreveien, må hele muren fjernes (ref LARK utomhusplan, tegn.nr AH00UT301). Støtte-/brystningsmuren i akse A må rives mellom akser 12 og 12,5 (ref ARK plan av underetasje, tegn.nr , samt LARK utomhusplan). Støttemuren er plassert på ytterkanten av kjellerdekke resp kjellervegg. Konstruksjonen (fra akse 11) er vist i eksist tegn og /2/, men akkurat endestykket som skal rives mangler (dvs muren ble bygget lengre enn vist i as built tegn). Dermed er fundamentering resp forankring delvis uavklart. Murestykket skal rives på en måte slik at membrantetning på kjellerdekke ikke skades. Etter rivingen skal både dekkeisolasjon og armert påstøp rehabiliteres og kompletteres Betongsanering Ytterkanten av armert påstøp på underetasje i akse A peker ut i terreng mellom akser ca.8,5 og 11. Kantkonstruksjonen er vist i eksist tegn og /2/. Ytterkanten, samt oppkanting der det er rekkverk, er i dårlig tilstand. Derfor skal det gjennomføres en betongreparasjon (akse A/8,5 11 og 11/A C) som omfatter: Rengjøring av betongoverflate Fjerning av løstsittende betongdeler Korrosjonsbeskyttelse til blottlagt armering Fylling av sprekker med egnet materiale (f.eks finmørtel) Supplering av manglende/fjernet betong med egnet materiale Laminering/maling (evt farge, etter angivelse fra ARK) Reinertsen AS seksjon Bygg&Analyse Oslo 4

5 29.4 Etablering av støtteskivene Forankringsstag Konstruksjonen vises i detaljtegninger RIB-A04 og A05. Hver skive forankres med tre armeringsstenger diam.32mm i fjell. Dette beskrives nærmere i geoteknisk rapport Sikring av bergskjæring fra nov.2011 (Multiconsult AS). Forankringsstagene består av kamstål B500NC og føres lengre opp i skivene for å opprette en trygg forbindelse (pga gangåpninger anbefales 3,50m over terrengnivå). Godkjente koblinger (f.eks med gjenger) brukes etter behov Fundamenter For hver skive etableres en fundamentkloss som vist i tegninger. Fundamentene armeres etter statiske og konstruktive behov. Minste betongkvalitet skal være B35. Skivefundamentene ved søndre og midtre trappehus (tegn RIB-A04) støpes i det opprinnelige arbeidsrommet mellom kjelleryttervegg og utsprengingskant (oppfyllingsmaterialet er ikke dokumentert, men det antas sprengstein). Nødvendige fundamenthøyder skal endelig avklares ved utførelse da de avhenger av bredden av arbeidsgropen (denne er på ca.1m i følge as built tegn /2/). Det skal pigges en nese inn i fjell der forankringsstagene innbores (se tegning), både for å lage en pressflate for overføring av trykkrefter (i tillegg til kapasitet av stagene) og for å få bedre ansatspunkter for boring. Ved fundamentenes underkant skal det utlegges en geotekstil duk for å hindre betongen i å sive inn i oppfyllingsmassene under. Med dette skal undergraving muliggjøres for å kunne reparere eller utskifte dreneringen på et senere tidspunkt (blir knapt med høyde ved den søndre skiven der det er bare én kjelleretasje; avklares i detaljprosjekt). Langs østsiden av huset befinner det seg underjordiske ledninger for gevinst av jordvarme (ant plastrør, fylt med væske på meget lav temperatur). Deres eksakte posisjon fremgår ikke foreliggende underlag (ref tilh eksist RIV tegn), men det er mulig at de ligger i oppfyllingssonen der skivefundamentene skal etableres. I dette tilfellet er det hensiktsmessig å innpakke rørene med trykkfast, isolerende materiale (f.eks EPS plater) og innstøpe dem i fundamentene. Innpakkingen skal gi nok bevegelighet til å kunne utskifte rør på et senere tidspunkt Spesielle forhold ved nordre skive For å kunne etablere forankring og fundament for skive ved nordre trappehus, må eksisterende krummet støttemur i akse 4 undergraves (tegn /2/), og et stykke av tilhørende fundament fjernes (avsages og/eller pigges). Det kan være nødvendig å sikre støttemuren midlertidig ved undergravingen til det nye fundamentet er ferdig. For det brukes hensiktsmessig et diagonalt trykkstag på luftside (tegn RIB-A05). Mellom dette fundamentet og kjellerveggen, akkurat der forankringsstagene skal plasseres, er et eksist spylerør for drenssystemet (tegn /2/) som må forflyttes sydover. Forankringsstagene skal plasseres så tett som mulig mot støttemuren. Avstand mellom mur og boreakse anbefales å være ikke mer enn 200mm (bedre med 150mm) for å minimere lasteksentrisitet mellom støtteskive og forankring. Boreutstyr skal velges tilsvarende. Skivefundamentet (tegn RIB-A05) støpes under eksisterende støttemur ned til fjell. Reinertsen AS seksjon Bygg&Analyse Oslo 5

6 Nevnt støttemur ble laget pga nivåsprang på én etasje. Derfor må den nordre skiven lages en etasje høyre enn de andre. Skrånet ytterkant av skiven avsluttes på støttemurens overkant, men skiven føres videre ned for å muliggjøre forankringen i fjell. Mht kostnadsbegrensing skal det unngås å rive deler av støttemuren (bortsett fra ovennevnt fundamentstykke). Derfor lages nedføringen sånn at støttemuren, som er plasstøpt på 200mm tykkelse, oppdobles/fortykkes med 225mm (evt 150mm i øverste sone pga isolering). Den nye betongen støpes direkte mot eksisterende, og de forbindes med dybler (dybelhoder innstøpes) Forbindelse med trappehusvegg Konstruksjonen er vist i detaljtegning RIB-A06. På trappehusveggene i øst-vest-retningen fjernes klimaskallet fullstendig i etasjene der det etableres skivene (betreffer totalt 21 prefab elementer av typer F22, F24, F , F34, F , F42, F89 /5/; produksjonstegn for F24 og F24-02 er eksemplarisk vedlagt til foreliggende underlag). På de tilgrensende østlige trappehusveggene avsages rand/hjørne av klimaskall (totalt 20 sagesnitt på elementer av typene F23, F27, F35, F38 /5/; tegn for F23 er vedlagt). Det er viktig at sagingen gjennomføres akkurat ved ytterkant til søyleribbe av indre skall, slik at alle innstøpte forbindelsesdeler ivaretas, og at den nye plasstøpte betongen får en gjennomgående minstetykkelse på 150mm. De plasstøpte støtteskivene overlappes med de eksisterende veggelementene som vist i tegning. For å kunne overføre de store opptredende vertikale skjærkreftene, må overflatene fortannes med hverandre. Dette oppnås ved å pigge riller i eksisterende betongoverflater. I de nedre etasjene med høyest skjærkraft skal det lages større fortanningsflater enn videre oppover (dimensjoneres nærmere i detaljprosjekt). I tillegg skal forbindelsen sikres ved plugging (f.eks med sertifiserte kjemidybler med innstøpte hoder som vist). Ved hvert trappehus er en stor røykventilator i andre etasjen over terreng. Alle tre ventilatorer befinner seg i yttervegger der det skal etableres overlappingen med støtteskiven. Tilhørende utsparinger i fasadeelement er på 700x700mm (elementtyper F24-2 og F34-1). Utsparingene skal ikke bare ivaretas, men størrelsen skal dobles til 1400mm høyde for å innbygge to ventilatorer (ref angav fra RIV or RIBrann). Utsparingen i indre skall av eksisterende veggelement må dermed forstørres ved saging. Dette må gjennomføres forsiktig da utsparingen fyller hele bredde mellom søyleribbene som ikke skal svekkes (med andre ord: det tillates ikke noen oversaging). Den nødvendige utsparingen i ny plasstøpt betong på utsiden skal lages litt større for å gi plass til kuldebrobrytende isolering i omkrets (dermed blir resterende betongtverrsnitt mot akse C svært redusert og må derfor armeres konsentrert) Bygging av skivene Støtteskivene er vist på tegninger RIB-A01 og A02. De lages fullstendig i plasstøpt betong. Minste betongkvalitet skal være B35. Skivene armeres etter statiske og konstruktive behov. Armeringen dimensjoneres i detaljfasen, men det gis følgende anbefalinger: For å begrense skivenes bredde inn til kjøreveien, oppstår et svært redusert tverrsnitt på bare 500mm ved overgang fra skive til fundament (tegn RIB-A04). Denne flaskehalsen skal armeres kraftig for oppstående horisontale skjærkrefter i tilfellet at lastresultanten ikke helt følger retningen av forankringsstagene (kan ikke beregnes eksakt). Hjørnene over gangåpningen skal armeres med diagonalstaver i 3.lag (i tillegg til utvendig krysset armering) for å unngå oppsprekking. Reinertsen AS seksjon Bygg&Analyse Oslo 6

7 Pga oppstående kuldebroer ved overlapping skal støtteskivene delvis isoleres på begge sider (kuldebrobrytere). Overflaten skal pusses (spesifiseres av ARK). For å begrense totaltykkelsen, anbefales et sertifisert sandwichsystem, bestående av isolasjon (limes og dybles mot betong), et lag fiberarmert puss og derpå et lag med finpuss (uten utlekting og lufting). Materialer må være ubrennbar. Sjikttykkelsen estimeres til 75mm, slik at totaltykkelsen samt 200mm betong blir 350mm. Isolasjonen må bare lages på en viss bredde (det anbefales minst 1m; en mulig grense er ytterkanten av gangåpningen). I den uisolerte veggdelen økes betongtykkelsen slik at skivene overalt har samme totaltykkelse. Dette er ønsket av tre grunner: Støtteskivene skal ha gjennomgående glatte overflater; Robust betongoverflate i mer belastet ytre/nedre region (trafikk, hærverk); Større lastkapasitet ved overgang til fundament. Som beskyttelse mot innvirkning fra kjøretøy, kles den nederste delen av skivene ved søndre og midtre trappehus med stålplater på tre sider og høyde på 1m over terreng, som vist i tegn RIB-A04. Stålskoen plasseres sammen med påsveiste forankringer i forskalingen før skiven støpes Riving samt demontering av betongelementer Det henvises til ARK rivetegninger (tegn.nr ) Sekundære bygningsdeler På alle eksisterende takene fjernes taktekning, isolasjon, beslag, etc ned til rådekke. Før taktekninger kan fjernes, må det sikres at regn ikke kan trenge inn i bygget (f.eks ved stillasmessig innhusing og/eller midlertidig tekning som etableres på rådekke umiddelbart). Bæredekkene til eksisterende takflater som skal bli indre etasjedekke (alle unntatt trappehustak) skal rengjøres slik at det kan påføres resp (hvis allerede eksisterende) utbedres tynnavretting (dette gjennomføres hensiktsmessig etter at også diverse vegger og evt gesimselementene har blitt fjernet, ref kap ). På sydligste eksisterende takflate (4.etasje) befinner det seg en forbindelsesgang mellom søndre trappehus og korridor inni huset (akse 12,5 13,5). Denne gangen, bestående av lette vegger med utvendig trekledning og tilhørende tak, må rives. Den tilbundne utvendige trekledningen på samme trappehus må også rives, men betongbæreskall innenfor ivaretas (ref kap vedr fjerning resp avsaging av klimaskall) Gesimselementer Gesimselementene på topp av eksisterende hus må fjernes (gjelder elementtyper F60 F78 /3/+/5/; tegn for F62 er eksemplarisk vedlagt). For å kunne feste nye sandwichelementer ved oppbygging, forutsettes det at den eksisterende forankringen ivaretas. Forankringen består av gjengestaver M24 som er festet i gjengehylser i sandwichelement under og innstøpt i gesimselementene ved montasje (se liknende knutepunktsdetaljer /4/, men detalj for akkurat gesims foreligger ikke). Gjengestavene er plassert i avstand på 1,40 1,74m fra hverandre /5/. De skal ikke avkuttes men løsnes fra gesimselement med egnet metode (evt kjerneboring eller pigging). Reinertsen AS seksjon Bygg&Analyse Oslo 7

8 Vegger ved etasjesprang Der det er etasjesprang på taket, må de eksisterende gavlveggene fjernes. Disse er laget blandet av prefab betong og lett konstruksjon med trekledning (vedrørte betongelementtyper er F90 og F91 samt tilhørende gesimselementer F92 og F93 /5/, hver 3 ganger; tegn for F90 og F92 er vedlagt). Først må gesimselementene fjernes (gjengestaver M24 kan i dette tilfellet kuttes). Deretter må forbindelse mellom veggelementer og øvre dekke løsnes, f.eks ved betongsaging (det fastslås i detaljprosjekt om det sages gjennom vegg eller dekke; ref /3/+/5/ for forbindelser mellom disse). Deretter må den punktuelle sveiseforbindelsen med langsgående yttervegg kuttes, men i denne må den innstøpte stålplaten ivaretas for å kunne lage sveiseforbindelsen med det nye veggelementet (ytterveggen forlenges). Til sist må fotforankringene (2 per element) løsnes, og disse gjengestavene må antakelig heller ikke ivaretas (bør dobbelsjekkes i detaljprosjekt) Topp av trappehus Eksisterende heissjaktoppbygginger, bestående av prefabrikkerte takplater og fasadeelementer, må fjernes (omfatter takelementtyper D10 og D11 /3/+/5/, samt vegg-/fasadeelementtyper F80 F87 og V30 33 /3/+/5/). Takene på resten av trappehusene (vest for heisoppbygginger), bestående av prefabrikkerte betongplater, må også fjernes (omfatter takelement D12 /3/+/5/, samt element nr.3a og 12a fra trappeleverandør /6/). For å kunne feste nye veggelementer ved oppbygging, forutsettes at de eksisterende fotforankringene av vegg-/fasadeelementer, bestående av innstøpte gjengehylser samt gjengestaver M24, ivaretas (ref kap ). Denne vertikalforankringen er spesielt viktig da trappehusene avstiver hele huset. På søndre trappehus er klimaskallene på veggene i akser 13 og 13,5 i 4.etasje (typer F26 og F89 /5/) lengre enn i etasjene under (typer F22 og F24). Klimaskallet på vegg i akse 13 fjernes fullstendig pga støtteskive (ref kap ), mens klimaskallet på vegg i akse 13,5 (type F26) må forkortes for å unngå kuldebro inn i ny leilighet. Dette klimaskallet skal derfor avsages vertikalt slik at det er i flukt med det i etasjene under (det befinner seg ikke noen forankringer til bæreskallet i 976mm lang del som avsages /5/). Sagedybden må begrenses slik at bæreskallet innenfor ikke skades Oppbygging av nye etasjer Yttervegger til fulle etasjer For å oppbygge de bærende ytterveggene til de to fulle etasjene, fortsettes prinsipielt samme veggsystem som i eksisterende etasjer under, dvs det brukes prefabrikkerte sandwichelementer i betong der isolasjonen ligger mellom skallene. Det indre skallet er bærende med søyle- og bjelkeribber. Med dette er det viktig for husets stabilitet at de nye søyleribbene plasseres oppå de eksisterende. De nye sandwichelementene lages med litt mer isolasjon og dermed tykkere enn de eksisterende (ref ARK vertikaldetalj 1, ref tegn.nr ). For å ivareta en gjennomgående ytterkant, påføyes den ytterligere tykkelsen på innsiden (den dermed oppstående lasteksentrisiteten er liten og kan kompenseres av hulldekket). Reinertsen AS seksjon Bygg&Analyse Oslo 8

9 Elementenes yttersider (overflate av klimaskall) skal støpes slik at de har helt lik overflatestruktur som eksisterende elementer. Utover dette skal skjøtene ha samme utseende utvendig (tykkelse og utforming av fuger). Under vinduene skal det lages mindre utsparinger for tilluftsventiler bak radiatorer (etter angivelse fra RIV). Utsparingene må plasseres sånn at verken bjelkeribben ved elementets underkant (bunnsville oppå dekket under) eller søyleribbene svekkes Etasjeskiller samt balkonger Dekkene lages med forspente hulldekker slik som de eksisterende. Tykkelse/type til hulldekke velges etter statisk behov. Generelt må dekkene som bærer den inntrukkede etasjen samt hemser og føringsveier, dimensjoneres sterkere og dermed tykkere enn de resterende dekkene. På dekkenes toppside lages et nettarmert påstøp på nominelt 50mm tykkelse. Dette er nødvendig mht horisontale skivekrefter (stor avstand mellom avstivende trappehus) og brukes i tillegg for å utjevne høydeforskjeller. Påstøpningen må utføres nøyaktig pga knapp tykkelse på 50mm, som velges for besparelse av både vekt og høyde (60mm på eksisterende dekkene). Dekkene og takene må virke som sammenhengende skiver over hele huslengden. Utover nevnt påstøpt er det derfor avgjørende at det lages et plasstøpt randtverrsnitt (ringbjelke) ved dekkekantene. Randtverrsnittet må lages med en gjennomgående og tilstrekkelig dimensjonert armering, samt forbindende bøylearmering på tvers i hver elementfuge resp i forberedte utsparinger (ref regeldetaljer K-701 og K-703 /4/ for eksisterende dekker). Dagens yttertak blir etasjeskille etter oppbyggingen. Det er tilstrekkelig dimensjonert da det ble brukt samme typer hulldekker som i etasjene under (dette er forståelig ut fra forskriftskrav etter NS3479 ved opprinnelig prosjektering i år , fordi dimensjonerende snølast på tak var på 2,0kN/m 2 og dermed lik nyttelast i bolig). For oppstående kakestykker i krummet husdel akse 1 7 brukes forspente elementer som er tilsvarende formet (ref eksist elementtyper D1 D4 /5/). Alternativt kan de også fylles med slakk armert påstøp hvis det er mulig mht bærekapasitet og begrensing av nedbøyning (avklares i detaljprosjekt). På husets vestside påbygges ti nye utkragende balkonger som må innspennes i hulldekkene. Balkongene lages hensiktsmessig som prefabrikkerte betongplater. Disse skal være helt lik utformet som de eksisterende. Innspenningskonstruksjonen skal lages med minimerte kuldebroer (evt bruk av sertifiserte forankringselementer med kuldebrobryter) Inntrukket etasje De inntrukkede etasjedelene må stå på hulldekket. Derfor konstrueres ytterveggene av søyler og bjelker samt enkelte vindkryss i stål. Konstruksjonen er vist i tegninger RIB-B01 og B02. Søylene plasseres på en tilstrekkelig stiv bunnsville som fordeler lastene på dekket under. Øvre langbjelke er et ensidig hatteprofil der det er takterrasse over. Hele veggkonstruksjonen må brannisoleres i hht R90. Bæringen for hemsene over 9.etasje, samt gangbar teknisk føringsvei og teknisk rom, lages som lett stålkonstruksjon som står på hulldekket (skal ikke opphenges i tak). Den må brannbeskyttes i hht R60 (sekundær bærekonstruksjon). Reinertsen AS seksjon Bygg&Analyse Oslo 9

10 Utgangen til takterrassen i 8.etasje mellom akser D E/10 11 (ref ARK plan 8.etasje, tegn.nr , samt lengdesnitt E1, nr ) lages som rammekonstruksjon i stål (dvs søyler med bøyningsstiv forbundet bjelker på tvers) Yttertak samt takterrasser Pga nødvendig robusthet lages takterrassene over 6., 7. og 8.etasje med hulldekker. Ved overgang fra takterrasse til innbygget etasjeskille har arkitekten laget etasjesprang på tre steder (se tegn RIB-B03). For å ivareta den nødvendige sammenhengende skivevirkningen (ref kap ), må hulldekkene forbindes statisk virksomt ved etasjespranget. Dette kan oppnås med plasstøpt betong som lages bred nok samt egnede forbindelseselementer. Det er også viktig at det plasstøpte randtverrsnittet langs dekkenes opplegg føres over etasjespranget (evt i form av en rammekonstruksjon). Forbindelseskonstruksjonene utvikles i detaljprosjektet. Taket over 9.etasje (som ikke blir takterasse) lages som lett konstruksjon (f.eks Lett-Tak eller tilsv). Tilhørende spennvidde er på 10,20m. Som alle tak og dekker må taket over 9.etasje virke som avstivende skive og tilhører dermed primærbæresystemet med brannkrav på R90. Hvis det imidlertid velges et taksystem med sertifisert godkjenning på bare R60 (f.eks Lett-Tak), vurderes det likevel som akseptabelt da en lokal svikt bare betreffer 9.etasje men ikke påvirker etasjene nedover (fravik fra preakseptert løsning) Trappehuskjerner Trappehusene samt heissjakter oppbygges i betong. Veggene lages hensiktsmessig og økonomisk av prefabrikkerte betongelementer som i etasjene under, men muligheten til å plasstøpe dem utelukkes ikke. Det samme gjelder trappereposene. Trappeløpene lages prefabrikkert i betong. Tak på trappehusene lages av betongplater (mest hensiktsmessig prefabrikkert og slakk armert). For å kunne opphenge heisstolen ved montasje og reparasjon, skal det plasseres en sertifisert løftekrok på undersiden av takplaten over heissjakten (kroktypen etter angivelse fra heisleverandør). I taket over heissjakten må det også etableres en ventilatorutsparing (angivelse fra RIV). Reinertsen AS seksjon Bygg&Analyse Oslo 10

Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner

Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner Geir Udahl Konstruksjonssjef Contiga Agenda DCL/DCM Modellering Resultater DCL vs DCM Vurdering mhp. prefab DCL Duktiltetsfaktoren q settes til 1,5 slik

Detaljer

B8 STATISK MODELL FOR AVSTIVNINGSSYSTEM

B8 STATISK MODELL FOR AVSTIVNINGSSYSTEM igur B 8.10. Kombinasjon av skiver og rammer. a) Utkraget skive b) Momentramme ) Kombinasjon igur B 8.11. Eksempel på ramme/ skivekombinasjon Hovedramme igur B 8.12. (Lengst t.h.) Kombinasjon av rammer.

Detaljer

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider Rambøll AS Prestebakke skole Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider 2012-03-13 INNHOLD: 20 BYGGNINGSMESSIGEARBEIDER ORIENTERING... 4 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER... 4 22 BÆRESYSTEM... 5 25 DEKKER...

Detaljer

8.2.6 Supplerende informasjon

8.2.6 Supplerende informasjon 128 A8 PROSJEKTERING MED BETONGELEMENTER Lask a) Strekkbånd på dekket b) Strekkbånd i bjelken c) Utstøpninger ved elementender d) Strekkbånd på opplegget e) Forankring til gavl 8.2.5 Rassikkerhet Et bygg

Detaljer

4.3.4 Rektangulære bjelker og hyllebjelker

4.3.4 Rektangulære bjelker og hyllebjelker 66 Konstruksjonsdetaljer Oppleggsdetaljene som benyttes for IB-bjelker er stort sett de samme som for SIB-bjelker, se figurene A 4.22.a og A 4.22.b. 4.3.4 Rektangulære bjelker og yllebjelker Generelt Denne

Detaljer

b) Skjult betongkonsoll med horisontalfeste d) Stålkonsoll med horisontalfeste

b) Skjult betongkonsoll med horisontalfeste d) Stålkonsoll med horisontalfeste 328 14.4 FASADEOPPLEGG PÅ SØYLER OG DEKKER I figurene C 14.14 og C 14.15 er vist noen vanlige løsninger. Disse dimensjoneres som plant opplegg på grunnmur. Elementene settes vanligvis på innstøpte ankerplater

Detaljer

RIB Rev Fork Anmerkning Navn. Sweco Norge

RIB Rev Fork Anmerkning Navn. Sweco Norge NOTAT om statiske forhold i høyblokk NHH rehabilitering 1963-byggene, skisseprosjekt Prosjektnr 24165001 Notat nr.: Dato RIB 01 22.11.2016 Rev. 23.11.2016 Firma Fork Anmerkning Navn Til: Prosjektleder

Detaljer

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com Bruksanvisning Slik skal fremtiden bygges Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong Kan lastes ned på www.bewi.com Grunnarbeidet Grunnarbeidet Side 2 Fleksibel bredde Side 3 Fleksibel høyde Side 4 Bankett/såle

Detaljer

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB 2.20 GENERELT GENERELT Det skal gis pris på komplette byggetekniske arbeider. Gjeldende lover, forskrifter og standarder skal overholdes. Det forutsettes at entreprenør orienterer seg om forholdene på

Detaljer

BWC 80 500. MEMO 724a. Søyler i front Innfesting i bærende vegg Eksempel

BWC 80 500. MEMO 724a. Søyler i front Innfesting i bærende vegg Eksempel INNHOLD BWC 80 500 Side 1 av 10 GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... GENERELT... LASTER... BETONG OG ARMERING... 3 VEGG OG DEKKETYKKELSER... 3 BEREGNINGER... 3 LASTER PÅ BWC ENHET... 3 DIMENSJONERING

Detaljer

4.4.5 Veiledning i valg av søyledimensjoner I det følgende er vist veiledende dimensjoner på søyler for noen typiske

4.4.5 Veiledning i valg av søyledimensjoner I det følgende er vist veiledende dimensjoner på søyler for noen typiske A HJELPEMIDLER TIL OVERSLAGSDIMENSJONERING Verdier for β er angitt for noen typiske søyler i figur A.. Verdier for β for andre avstivningsforhold for søyler er behandlet i bind B, punkt 1.2... Veiledning

Detaljer

C11 RIBBEPLATER 231. Figur C Ribbeplater med strekkbånd. a) Strekkbånd i bjelken. b) Strekkbånd på opplegget. c) Strekkbånd på dekket

C11 RIBBEPLATER 231. Figur C Ribbeplater med strekkbånd. a) Strekkbånd i bjelken. b) Strekkbånd på opplegget. c) Strekkbånd på dekket C11 RIBBEPLATER 231 Lask a) Strekkbånd i bjelken b) Strekkbånd på opplegget c) Strekkbånd på dekket d) Armering og utstøping e) Innstøpt flattstål i plate res dette ofte med at den samme forbindelsen også

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjektnr: Nytt Sola Sykehjem. Dato

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjektnr: Nytt Sola Sykehjem. Dato YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjektnr: 39052 Nytt Sola Sykehjem Dato 01.02.2016 Side 1 39052 Nytt Sola Sykehjem YT RIB Innhold 1. Hovedoppgave... 3 2. Ytelser i samtlige prosjektfaser...

Detaljer

B B206 Stripefundament h=300 mm, uk k S1 S1 S1 S1 S1 S1 B334.

B B206 Stripefundament h=300 mm, uk k S1 S1 S1 S1 S1 S1 B334. 2 3 4 5 B026 6 7 8 9 B025 B027 B028 4 600 6 000 4 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 B029 I B206 B206 Stripefundament h= mm, uk k+14.180 H 4 600 7 600 B305 B206 B305 Stripefundament h= mm, uk k+14.180 B206

Detaljer

7.2 RIBBEPLATER A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 109

7.2 RIBBEPLATER A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 109 A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 19 7.2 RIBBEPLATER Generelt DT-elementer har lav egenlast og stor bæreevne, med spennvidder inntil 24 m. Elementene brukes til tak, dekker, bruer, kaier og enkelte fasadeløsninger.

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

Nye Molde sjukehus. NOTAT Bærestruktur og avstivningssystem 1 INNLEDNING...2

Nye Molde sjukehus. NOTAT Bærestruktur og avstivningssystem 1 INNLEDNING...2 Nye Molde sjukehus NOTAT Bærestruktur og avstivningssystem 1 INNLEDNING...2 2 GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER...2 2.1 BESKRIVELSE AV BYGNINGEN...2 2.2 PÅLITELIGHETSKLASSE OG KONTROLLKLASSE...2 2.3 BESTANDIGHET

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjekt nr. 11536 Samien Sijte Sørsamisk museum og kultursenter YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG () PROSJEKTNR: 11536 Saemien Sijte - Sørsamisk museum og kultursenter DATO: 2009.03.30 SAKS-

Detaljer

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 06.10.011 Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 0-1 Kapittel: 0 BYGNING 0 BYGNING 0.03 Betongarbeider Arbeidet omfatter: - 1 Fundamenter - 3 Yttervegger - 4 Innervegger - 5 Dekker 0.03.1 Grunn og

Detaljer

C3 DEKKER. Figur C 3.1. Skjæroverføring mellom ribbeplater. Figur C 3.2. Sveiseforbindelse for tynne platekanter.

C3 DEKKER. Figur C 3.1. Skjæroverføring mellom ribbeplater. Figur C 3.2. Sveiseforbindelse for tynne platekanter. 57 600 50 Figur C.1. Skjæroverføring mellom ribbeplater. punktlaster og linjelaster som overføres til naboelementene avhenger av konstruksjonens stivhet i tverretningen. Dette må beregnes basert på påstøpens

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.06 Betongkonstruksjoner, prefabrikerte Side 20

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.06 Betongkonstruksjoner, prefabrikerte Side 20 Kap.: 00.06 Betongkonstruksjoner, prefabrikerte Side 20 overføring av krefter innbyrdes mellom elementer og mellom elementer og plasstøpte konstruksjoner. 3.0 BEREGNINGS- OG TEGNINGSFORUTSETNINGER Elementene

Detaljer

C14 FASADEFORBINDELSER 323

C14 FASADEFORBINDELSER 323 C14 FASADEFORBINDELSER 323 Elementet Når mellomlegget har tilnærmet samme bredde som bærende elementvange i et veggelement, blir spaltestrekk på tvers av elementet ubetydelig. Spaltestrekk i lengderetningen

Detaljer

C9 BEREGNINGSEKSEMPLER FOR SØYLE- OG BJELKEFORBINDELSER

C9 BEREGNINGSEKSEMPLER FOR SØYLE- OG BJELKEFORBINDELSER C9 BEREGNINGSEKSEMPLER FOR SØYLE- OG BJELKEFORBINDELSER 207 9.1 TO-SKIPS INDUSTRIHALL Dette beregningseksemplet viser praktisk beregning av knutepunk t - ene i en to-skips industrihall, ved hjelp av tabellene

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: Fasadekledning av avfallsbunkers Side I Rigg og drift Fasadekledning...

Rambøll Norge AS Prosjekt: Fasadekledning av avfallsbunkers Side I Rigg og drift Fasadekledning... Prosjekt: Fasadekledning av avfallsbunkers Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 01 Rigg og drift... 01-1 02 Fasadekledning... 02-1 Prosjekt: Fasadekledning av avfallsbunkers Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG () Prosjektnr: Prosjektnavn : HAVBRUKSSTASJONEN I TROMSØ. SJØVANNSPUMPESTASJON. Dato: 07.12.12 Saks- og dokumentnr: Mal godkjent dato: 2011-10-10 Side 1

Detaljer

MARIDALSVEIEN 205 RAPPORT OM SETNINGSSKADER

MARIDALSVEIEN 205 RAPPORT OM SETNINGSSKADER Beregnet til MARIDALSVEIN 205 Dokument type Rapport Dato 10.juni 2014 MARIDALSVEIEN 205 RAPPORT OM SETNINGSSKADER MARIDALSVEIEN 205 RAPPORT OM SETNINGSSKADER Revisjon 01 Dato 10.juni 2014 Jørgen Stene

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Stavanger eiendom YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG () Prosjektnr: 4334 Krosshaug omsorgsboliger Dato: 2013 - Februar Godkjent mal; dato: 18.6.2012 4 krosshaug - yt-rib Stavanger eiendom

Detaljer

Følgende systemer er aktuelle: Innspente søyler, rammesystemer, skivesystemer og kombinasjonssystemer. Se mer om dette i bind A, punkt 3.2.

Følgende systemer er aktuelle: Innspente søyler, rammesystemer, skivesystemer og kombinasjonssystemer. Se mer om dette i bind A, punkt 3.2. 52 B8 STATISK MODELL FOR ASTININGSSYSTEM Hvilke feil er egentlig gjort nå? Er det på den sikre eller usikre siden? Stemmer dette med konstruksjonens virkemåten i praksis? Er den valgte modellen slik at

Detaljer

MEMO 703a. Søyler i front - Innfesting i plasstøpt dekke Standard armering

MEMO 703a. Søyler i front - Innfesting i plasstøpt dekke Standard armering INNHOLD BWC 55-740 Dato: 15.05.2012 Side 1 av 19 FORUTSETNINGER...2 GENERELT... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ KOMPLETT ENHET... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ YTTERRØR BRUKT I KOMBINASJON MED TSS... 2 TILLATT BRUDDLAST

Detaljer

Dokumentplan. Gand videregående skole. Oppdragsgiver: Prosjekt: Dok.nr. Tittel Dato Rev. Side 1 av 3. Rev./ Forsendelsenr 01 Dato:

Dokumentplan. Gand videregående skole. Oppdragsgiver: Prosjekt: Dok.nr. Tittel Dato Rev. Side 1 av 3. Rev./ Forsendelsenr 01 Dato: Dokumentplan Oppdragsgiver: 215942 Prosjekt: Gand videregående skole Rev./ Forsendelsenr 01 Dato: 24.09.2013 Prosjektnr: 215942 f = fullformattegning n = nedfotografert fra A1/A0 til A3/A2 Dok.nr. Tittel

Detaljer

Plan 2. etasje. Plan 1. etasje

Plan 2. etasje. Plan 1. etasje 1 Entre 2 Bod 3 WC/vask 4 Bad 5 Lekerom/kontor/gjesterom 6 Soverom 7 Soverom 8 Soverom 9 Kjøkken 10 Dagligstue 11 Spiseplass 12 Stue 13 Terrasse 14 Terrasse Plan 2. etasje Plan 1. etasje Enebolig Hvasser

Detaljer

Hadsel Eiendom KF. 28 Omsorgsboliger Stokmarknes - prosjekteringsgruppe Ytelsesbeskrivelse RIB

Hadsel Eiendom KF. 28 Omsorgsboliger Stokmarknes - prosjekteringsgruppe Ytelsesbeskrivelse RIB 28 Omsorgsboliger Stokmarknes Tilbudskonkurranse prosjekteringsgruppe Side 1 av 6 Innhold Innhold 1 Hovedoppgave... 3 2 Ytelser i samtlige prosjektfaser... 3 2.1 Geoteknikk (RIG)... 3 2.2 Brannteknisk

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) YT-RIB YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjekt 12416 KHiB Kunst- og designhøgskolen i Bergen Dato: 2013-10-04 Saks- og dokumentnr: 201302250-1 Mal godkjent dato: 2011-10-10 Side

Detaljer

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse 25(555) 05 Betong 02.05.23.1.1 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 250 mm 42,3 m2 02.05.23.1.2 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 450 mm 19 m2 02.05.23.1.3 under terreng (grubevegger) Tykkelse

Detaljer

Historiske kollapser siste 10 år

Historiske kollapser siste 10 år Historiske kollapser siste 10 år Av: Andreas Solberg Norsk ståldag 2011 1 Innledning Først litt om meg selv: 10 års erfaring med bærende konstruksjoner i prefab. betong og stål (Contiga) Nylig etablert

Detaljer

Totalentreprise Rehabilitering tak. Kapp Melkefabrikk. Vedlegg E. Tekniske spesifikasjoner

Totalentreprise Rehabilitering tak. Kapp Melkefabrikk. Vedlegg E. Tekniske spesifikasjoner Totalentreprise Rehabilitering tak Kapp Melkefabrikk Vedlegg E Tekniske spesifikasjoner Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING 3 2 BYGGING 3 2.1 Generelt 3 2.1.1 Høy arkitektonisk-, bygnings- og

Detaljer

HUSPAKKE AV BETONG - VERDI SOM ØKER -

HUSPAKKE AV BETONG - VERDI SOM ØKER - HUSPAKKE AV BETONG - VERDI SOM ØKER - City Steinhus huspakke Et individuelt steinhus Våre murhus planlegges individuelt og det er en arkitekt som sammen med deg skaper et hus til dine ønsker og behov.

Detaljer

C13 SKIVER 275. Tabell C Skjærkapasitet til svært glatt og urisset støpt fuge. Heft og øvre grense.

C13 SKIVER 275. Tabell C Skjærkapasitet til svært glatt og urisset støpt fuge. Heft og øvre grense. C13 SKIER 275 Tabell C 13.12. Skjærkapasitet til svært glatt og urisset støpt fuge. Heft og øvre grense. Rd (kn/m) Fuge- B25, γ c = 1,8 B30, γ c = 1,8 B35, γ c = 1,8 bredde f cd = 11,8 MPa f cd = 14,2

Detaljer

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-5 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 05 05.20 05.20.1 BETONGARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle bestemmelser

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 07-1 07 Stålkonstruksjoner 07.1 DETTE KAPITTEL - stålarbeider for bæresystem søyler bjelker avstivende fagverk tilhørende detaljer. 07.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

Bruk av HRC-produkter - eksempler

Bruk av HRC-produkter - eksempler Bruk av HRC-produkter - eksempler HRC-produkter: T-hodet armering (HRC 100 Serie) T-hoder er en metode for forankring av armeringsstenger. HRC T-hodet armering forankrer armeringens fulle reelle bruddstyrke

Detaljer

INNHOLDFORTEGNELSE. 1. Orientering om prosjektet. 2. Tekniske krav og bestemmelser. 3. Teknisk beskrivelse

INNHOLDFORTEGNELSE. 1. Orientering om prosjektet. 2. Tekniske krav og bestemmelser. 3. Teknisk beskrivelse INNHOLDFORTEGNELSE 1. Orientering om prosjektet 1.1. Generelt 1 1.2. Omfang 1 2. Tekniske krav og bestemmelser 2.1. Generelt 3 2.2. Teknisk forskriftskrav 3 2.3. Lastforutsetninger 3 2.3.1. Generelt 3

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BRENSHOLMEN SKOLE

TILSTANDSRAPPORT BRENSHOLMEN SKOLE 1 Oppdragsgiver Tromsø kommune Rapporttype Tilstandsrapport 2015-08-14 TILSTANDSRAPPORT BRENSHOLMEN SKOLE FUNDAMENTER Ramboll 2 (10) BRENSHOLMEN SKOLE Oppdragsnr.: 1350011004 Oppdragsnavn: Tilstandsvurdering

Detaljer

MEMO 733. Søyler i front Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering

MEMO 733. Søyler i front Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering INNHOLD BWC 50 240 Dato: 07.06.12 sss Side 1 av 6 FORUTSETNINGER... 2 GENERELT... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ KOMPLETT ENHET... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ YTTERØR BRUKT I KOMBINASJON MED TSS... 2 STÅL, BETONG OG

Detaljer

Situasjonsplan Fasaderehabilitering og nye balkonger. Michelets vei Lysaker A101. Målestokk: 1:1000.

Situasjonsplan Fasaderehabilitering og nye balkonger. Michelets vei Lysaker A101. Målestokk: 1:1000. 5 10 15 20 50 25 m 17 708 050 29 250 33 24 00 14 729 24 20 9 24 00 13 728 13 959 24 00 865 20 98 24 6 14 623 13 0 80 18 407 12 73 44 6 15 21 3 0 85 12 855 35 550 12 41 50 15 41 50 707 12 805 34 24 00 81

Detaljer

Bacheloroppgave, Tilbygg Syljuåsen Kallerudlia 15 Gruppe 1. 21.05.2009: Ferdistiller rapporten og skriver ut.. FERDIG!!!

Bacheloroppgave, Tilbygg Syljuåsen Kallerudlia 15 Gruppe 1. 21.05.2009: Ferdistiller rapporten og skriver ut.. FERDIG!!! Bacheloroppgave, Tilbygg Syljuåsen Kallerudlia 15 Gruppe 1 21.05.2009: Ferdistiller rapporten og skriver ut.. FERDIG!!! 20.05.2009: Sitter og skriver rapport. Har begynt med konklusjon. Dimensjonerer detalj

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) YT-RIB YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Gjelder for: Entrepriseform: FORPROSJEKTFASEN TOTALENTREPRISE Prosjektnr: 12079 Risløkka Trafikkstasjon Dato: 14-12-2012 Saks- og dokumentnr:

Detaljer

SALG - UTLEIE. Forskaling. Brakker. Modulhus. Hus på hjul. Byggvarme. Avfukting. Containere. Toalettkabiner. Værbeskyttelse. Presenninger.

SALG - UTLEIE. Forskaling. Brakker. Modulhus. Hus på hjul. Byggvarme. Avfukting. Containere. Toalettkabiner. Værbeskyttelse. Presenninger. Forskaling Brakker Modulhus Hus på hjul Byggvarme Avfukting Containere Toalettkabiner 1 Værbeskyttelse Presenninger Plasthaller Arrangement Byggegjerder Hengestillas Fasadeheiser Stillas Lifter SALG -

Detaljer

BOK 1 Funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Dato Prosjekt: Mossehallen utskiftning av vinduer

BOK 1 Funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Dato Prosjekt: Mossehallen utskiftning av vinduer BOK 1 Funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Dato 24.01.2013 Prosjekt: Mossehallen utskiftning av vinduer 1 2 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 22 BÆRESYSTEM 02.22.5 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE KONSTRUKSJONER

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG VEDLEGG V01 DRAMMEN EIENDOM KF YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG KRAV OG YTELSER TIL PROSJEKTERING RIB Generelle krav og ytelser til prosjekteringen Prosjekteringen for rådgiverne vil bli delt

Detaljer

Plate på mark fundament. www.ranahytta.no

Plate på mark fundament. www.ranahytta.no Plate på mark fundament Kombinert løsning ved at det etableres en ringmur på tomten med støpt gulv i hele bygget. Ringmuren fylles opp med masse og komprimeres. www.ranahytta.no Plate på mark fundament

Detaljer

Beskrivende del Verdal fengsel, Nytt Lagerbygg K201 Generalentreprise

Beskrivende del Verdal fengsel, Nytt Lagerbygg K201 Generalentreprise 2558 Verdal fengsel, 12352 Nytt Lagerbygg Beskrivende del Utarbeidet av COWI AS Okkenhaugveien 4, 7600 Levanger ENTREPRISE BYGG. 1 Innhold KAP 2B BYGNING - BYGGETEKNIKK... 3 20 Generelt... 3 21 Grunn og

Detaljer

Monteringsveiledning for OP-DECK

Monteringsveiledning for OP-DECK Monteringsveiledning for OP-DECK Forberedelse før montering av OP-DECK sandwich elementer Generelt skal alle nødvendige sikkerhetsmessige forberedelser gjøres før monteringen starter. (kantbeskyttelse,

Detaljer

BUBBLEDECK. Beregning, dimensjonering og utførelse av biaksiale hulldekkelementer. Veileder for Rådgivende ingeniører

BUBBLEDECK. Beregning, dimensjonering og utførelse av biaksiale hulldekkelementer. Veileder for Rådgivende ingeniører BUBBLEDECK Beregning, dimensjonering og utførelse av biaksiale hulldekkelementer Veileder for Rådgivende ingeniører 2009 Veileder for Rådgivende ingeniører Denne publikasjon er en uavhengig veileder for

Detaljer

Hvordan prosjektere for Jordskjelv?

Hvordan prosjektere for Jordskjelv? Hvordan prosjektere for Jordskjelv? Norsk Ståldag 2006 Øystein Løset Morten Rotheim, Contiga AS 1 Hvordan prosjektere for Jordskjelv? Jordskjelv generelt Presentasjon av prosjektet: Realistisk dimensjonering

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 10913 Hasvik kommune - Breivikbotn havn Side 72-1 72 KONSTRUKSJONER Stålarbeider Bestemmelsene i NS 3420, 3. utgave og NS 3472 gjelder som generelle krav for stålarbeidene. Generelle bestemmelser:

Detaljer

B12 SKIVESYSTEM 125. Figur B Innføring av horisontalt strekk som bøying i planet av dekkeelementer.

B12 SKIVESYSTEM 125. Figur B Innføring av horisontalt strekk som bøying i planet av dekkeelementer. 12 KIEYTEM 125 Figur 12.53 viser plan av et stort dekke med tre felt (vindsug på gavl er ikke vist). Kreftene og spenningene som virker på elementene, og C er vist under planen av dekket. Trykkgurten er

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Rammeavtale sammensatte rådgivertjenester- Rogaland og Arendal Fengsel Dato: Saks- og dokumentnr: 201600820 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 6 Rekv.nr 3042NO desember 2011 BYGG SLIK Tilleggsisoler kjellerveggen utvendig innvendig Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 4. Støttekonstruksjoner

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 4. Støttekonstruksjoner Side: 1 / 6 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 4. Støttekonstruksjoner Side: 2 / 6 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.2 Underbygning...

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9 Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9 Stopper fukt Kapillærbrytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n En del av Sunde-gruppen

Detaljer

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER 21 4.1 HULLDEKKER Hulldekker er enveis dekkekonstruksjoner, normalt med fritt dreibare opplegg. Slakkarmeringen som legges i fugene bidrar til å sikre dekkekonstruksjonens

Detaljer

Post Kode \ Tekst Enh Mengde Pris Sum. Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4

Post Kode \ Tekst Enh Mengde Pris Sum. Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4 Rivingsarbeider Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4 Ny heis Van den Graf generator, dekker og vegger må fjernes. Nødvendig stemplingsarbeider inkluderes i enhetsprisene.

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

Opplager Opplager på betongbjelke, fall 0 - ±2,5

Opplager Opplager på betongbjelke, fall 0 - ±2,5 h f Opplager Opplager på betongbjelke, fall 0 - ±2,5 Tekkes midlertidig av Lett-Tak. Forutsetter sikker adkomst. Kjøper av tak står ansvarlig for at tettingen ivaretas fram til permanent tekking er etablert.

Detaljer

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt Prosjekt: Mo i RANA 2017-02 Side: 01-1 Område: 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01.02 Riving for klargjøring av tomt 01.02.1 CH1.13A HULLTAKING Antall hulltakinger... Materiale:

Detaljer

B12 SKIVESYSTEM 141. Figur B Oppriss av veggskive. Plassering av skjøtearmering for seismisk påkjenning.

B12 SKIVESYSTEM 141. Figur B Oppriss av veggskive. Plassering av skjøtearmering for seismisk påkjenning. 12 KIVEYTEM 141 kjærkraft Den horisontale skjærkraften finnes som regel enkelt samtidig med moment og aksialkraft se figur 12.72. vært ofte vil skivene ha så stor aksiallast at friksjonseffekten µ N Ed

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

Elgeseter bru. Elgeseter bru. Elgeseter bru bygd 1949-51. Betongbru i 9 spenn lengde 200 m

Elgeseter bru. Elgeseter bru. Elgeseter bru bygd 1949-51. Betongbru i 9 spenn lengde 200 m Elgeseter bru Elgeseter bru Elgeseter bru bygd 1949-51 Betongbru i 9 spenn lengde 200 m Bredde = 23.40 m fordelt på 2 gangbaner à 3.15 m og 5 kjørefelt à 3.10 m. 4 slakkarmerte bjelker c/c 5.5 m understøttet

Detaljer

AKSE. (50 mm min. ull) Snitt-tykkelse isolasjon 400mm. NB! Evnt. bruk av brennbar isolasjon må avklares med RIBr. PRINSIPPDETALJ PRINSIPPDETALJ

AKSE. (50 mm min. ull) Snitt-tykkelse isolasjon 400mm. NB! Evnt. bruk av brennbar isolasjon må avklares med RIBr. PRINSIPPDETALJ PRINSIPPDETALJ Detalj Puss Yttervegg, A 70 01 Takmembran under beslag 18mm kryssfinér/ OSB 48x129mm skråskåret 3 grader Takmembran under beslag Takmembran 114 15mm kryssfinér/ OSB 73 Takmembran trekkes over kasse og

Detaljer

Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering

Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering Kravspesifikasjon RIB / RIE Nordland Fylkeskommune Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE KRAVSPESIFIKASJON 2 BYGNING... 3 20 DOKUMENTKONTROLL

Detaljer

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER 26 Innstøpningsgods av ubrennbart materiale kan benyttes i steget, forutsatt at avstanden mellom innstøpningsgods og armeringen ikke er mindre enn krav til armeringsdybde. Innstøpningsgods og sveiseplater

Detaljer

NYDALSBRUA SLUPPEN, TRONDHEIM. YNGVE OLAV AARTUN PLAN arkitekter

NYDALSBRUA SLUPPEN, TRONDHEIM. YNGVE OLAV AARTUN PLAN arkitekter NYDALSBRUA SLUPPEN, TRONDHEIM YNGVE OLAV AARTUN PLAN arkitekter E6 Sluppen bru Dovrebanen Nidelva Gamle Osloveg SETT MOT SØR SETT MOT NORD GEOMETRI OG PREMISSER GOD HELHET -TEKNIKK, KOSTNADER, DESIGN,

Detaljer

NORSK TINDESENTER Prosj. nr Bærende konstruksjoner dimensjoneres etter gjeldende relevante standarder bl.a:

NORSK TINDESENTER Prosj. nr Bærende konstruksjoner dimensjoneres etter gjeldende relevante standarder bl.a: BYGNINGSTEKNISKE ARBEIDER RIB Bærende konstruksjoner dimensjoneres etter gjeldende relevante standarder bl.a: - EN 1991 Eurokode 1 Laster på konstruksjoner - EN 1992 Eurokode 2 Prosjektering av betongkonstruksjoner

Detaljer

FLISLAGTE BETONGELEMENTDEKKER

FLISLAGTE BETONGELEMENTDEKKER Tekst: Arne Nesje, intef/byggkeramikkforeningen og Ole H Krokstrand, Mur-entret FLILAGTE BETONGELEMENTDEKKER Unngå oppsprekking! 1 Konstruksjonsløsninger Hulldekker er i dag den mest vanlige dekketypen.

Detaljer

D16 FUGER. Figur D 16.3.a. Ventilering av horisontal- eller vertikalfuge. Figur D 16.3.b. Ventilering mot underliggende konstruksjon.

D16 FUGER. Figur D 16.3.a. Ventilering av horisontal- eller vertikalfuge. Figur D 16.3.b. Ventilering mot underliggende konstruksjon. Lydgjennomgang En funksjonsriktig fuge uten luftlekkasjer vil i alminnelighet være tilstrekkelig lydisolerende Det vises til bind E for mer utfyllende opplysninger 163 FUGETYPER I betongelementbygg forekommer

Detaljer

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE Konkurransegrunnlag Del III F Ytelsesbeskrivelse RIB (YT-RIB) 08.8.16 KR OHP MB Revisjon Kommentar Dato Utarb.

Detaljer

Entreprenøren skal besørge godkjennelse av beregninger og arbeidstegninger fra respektive myndigheter.

Entreprenøren skal besørge godkjennelse av beregninger og arbeidstegninger fra respektive myndigheter. 4.1 Funksjonsbeskrivelse byggeteknikk - RIB 4.1.1 Generelt Det er utarbeidet arkitekttegninger og kravspesifikasjon. Det er opp til anbyder å foreslå alternative løsninger til de som er vist på tegning

Detaljer

TSS/RVK - EN KORT INNFØRING

TSS/RVK - EN KORT INNFØRING MEMO 63 Dato: 22.01.2015 Sign.: sss TSS/RVK - EN KORT INNFØRING Siste rev.: 19.05.2016 Sign.: sss PROSJEKTERING Dok. nr.: K3-10/63 Kontr.: ps TSS/RVK - EN KORT INNFØRING Denne innføringen er ment å gi

Detaljer

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Malthus forskaling 1 2 3 Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Slik monterer du Malthus kassettforskaling Start med å legge

Detaljer

Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter

Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter NBEF 1. og 2. november 20111 Per Spjudvik, Multiconsult 1 Bakgrunn Per Spjudvik, seniorrådgiver i Avd Spesialrådgiving Ing. Bygg fra

Detaljer

Rapport. Rv.110 Simo Ørebekk. Statens Vegvesen. Prosjektering av konstruksjonssikkerhet for rivning av Mosseveien 106 OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Rv.110 Simo Ørebekk. Statens Vegvesen. Prosjektering av konstruksjonssikkerhet for rivning av Mosseveien 106 OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Rv.110 Simo Ørebekk OPPDRAGSGIVER Statens Vegvesen EMNE Prosjektering av konstruksjonssikkerhet for rivning av Mosseveien 106 DATO: 17. NOVEMEBER 2014 DOKUMENTKODE: 511927 RIB RAP 002 Med mindre

Detaljer

Dimensjonering av fleretasjes trehus. Harald Landrø, Tresenteret

Dimensjonering av fleretasjes trehus. Harald Landrø, Tresenteret Dimensjonering av fleretasjes trehus Harald Landrø, Tresenteret Mange takk til Sigurd Eide, Treteknisk Rune Abrahamsen, Sweco Kristine Nore, Moelven Massivtre For bruk av bilder og tekst som underlag til

Detaljer

Praktisk betongdimensjonering

Praktisk betongdimensjonering 6. og 7. januar (7) Veggskiver Praktisk betongdimensjonering Magnus Engseth, Dr.techn.Olav Olsen www.betong.net www.rif.no 2 KORT OM MEG SELV > Magnus Engseth, 27 år > Jobbet i Dr.techn.Olav Olsen i 2.5

Detaljer

Vedlegg 1.5 SPENNBETONG SPENNBETONG 1

Vedlegg 1.5 SPENNBETONG SPENNBETONG 1 Vedlegg 1.5 1 HVA ER FORSPENNING? SPENNARMERT BETONG/ Armert betong hvor all eller deler av armeringen av armeringen er forspent og dermed er gitt en strekktøyning i forhold til betongen. Kreftene som

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner 1. Godkjent person sikring Tåler noe snøbelastning 2. Manuell opprulling med sveiv eller tau hvor utrekkstanga føres med støttehjul 3. Hele presenningen trekkes manuelt ut med tau 4. Dekker ovale, runde

Detaljer

recostal Fundamentforskaling

recostal Fundamentforskaling recostal Fundamentforskaling Tekniske detaljer Tekniske gjennomføring Vi mottar formtegningene fra kunden enten i form av E-mail eller post. Tegningene blir siden returnert til kunden med alle løsninger

Detaljer

C11 RIBBEPLATER. Figur C Typiske opplegg for ribbeplater. a) Benyttes når bjelken og bjelkens opplegg tåler torsjonsmomentet

C11 RIBBEPLATER. Figur C Typiske opplegg for ribbeplater. a) Benyttes når bjelken og bjelkens opplegg tåler torsjonsmomentet C11 RIBBEPLATER 225 I det følgende behandles typiske opplegg for ribbeplater, samt noen typiske sveiseforbindelser. Beregning av ribbeplater som horisontalskiver er behandlet i kapittel C13. Generell beregning

Detaljer

Eksempel D 14.1. Kontorbygg i innlandsstrøk D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE

Eksempel D 14.1. Kontorbygg i innlandsstrøk D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE 108 D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE 14.3 EKSEMPLER PÅ UTFØRELSE Her gjennomgås noen typiske bygningskonstruksjoner med hensyn til miljøklassifisering og prosjektering

Detaljer

KAPASITETER OG DIMENSJONER RVK101

KAPASITETER OG DIMENSJONER RVK101 MEMO 52 Dato: Siste rev.: Dok. nr.: 26.10.2011 06.12.2016 K3-10/52 Sign.: Sign.: Kontr.: sss sss ps KAPASITETER OG DIMENSJONER RVK101 PROSJEKTERING KAPASITETER OG DIMENSJONER RVK101 RVK-enhetene består

Detaljer

I! Emne~ode: j Dato: I Antall OPf9aver Antall vedlegg:

I! Emne~ode: j Dato: I Antall OPf9aver Antall vedlegg: -~ ~ høgskolen i oslo IEmne I Gruppe(r): I Eksamensoppgav en består av: Dimensjonering 2BA 288! Antall sider (inkl. 'forsiden): 4 I I! Emne~ode: LO 222 B I Faglig veileder:! F E Nilsen / H P Hoel j Dato:

Detaljer

Finja Betong. Grenseløs

Finja Betong. Grenseløs Mur Finja Betong Grenseløs Grenseløs Grenseløs er et fleksibelt og lettmontert mursystem av blokker, søyler og murlokk av betong. Muren bygger du stabilt og enkelt der du ønsker det. Blokkene er hule,

Detaljer

E9 FAKTORER SOM PÅVIRKER LYD- FORHOLDENE

E9 FAKTORER SOM PÅVIRKER LYD- FORHOLDENE 56 E9 FAKTORER SOM PÅVIRKER LYD- FORHOLDENE 9.1 KONSTRUKSJONSPRINSIPPER Valg av hovedbæresystem vil innvirke på lydisolasjon i ferdig bygg. I utgangspunktet kan hovedbæresystem deles i to typer: Skive-/dekkeløsning

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL MEMO 74a Dato: 09.03.0 Sign.: sss BWC 80-500 - SØYLER I FRONT INFESTING I BÆRENDE VEGG EKSEMPEL Siste rev.: Dok. nr.: 8.05.06 K5-0/3 Sign.: Kontr.: sss ps EKSEMPEL INNHOLD GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA

A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 103 I tabell A 2.1 er vist en oversikt over betongelementer til tak og dekker. I tillegg finnes på markedet betongelementer med lett tilslag som har modulbredde 0 mm og

Detaljer