REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 04 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 04 I ARBEIDSPERIODEN 06-08"

Transkript

1 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 04 I ARBEIDSPERIODEN Dato: Tidspkt.: Sted: Rica Hotell Gardermoen Tilstede: Andresen, Ingvill F. Diesen, Anders Gogstad, Jørn Dalen, Unni Weiseth, Harald Bråthen, Kristiansen Fravær: Knut Westbye Referent: Kristiansen Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 51/06-08 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 03 Referat er godkjent og lagt ut på web under vedtaksprotokoller Vedtakssak: 52/06-08 Styremøter 2007 datoer For første halvår ble det enighet om følgende møtedatoer: februar, sted: UBC - 28.april i forbindelse med WC og Nordisk i swing, sted: UBC - 15.juni i forkant av samarbeidskonferansen, sted: Rica Hotell Hamar Vedtakssak: 53/06-08 Inntektsfordeling TV sendinger Vi har mulighet til å få 11 TV sendinger på TV2 Zebra i løpet av våren. Skal vi takke ja til dette og hvordan kostnader og evt inntekter skal fordeles? Ansvar: Knut/ Harald/ Jørn Vedtak: 1. ND skal ha TV dekning av 11 sendinger på TV Zebra første halvdel av ND sentralt garanterer for kr pr. sending. ND sentralt kan tjene inn pengene enten ved salg av to sponsorplakater eller sponsorpakker bestående av sponsorplakat, 2x 3m vantreklame og en side med reklame i konkurranseprogrammet. Redusert kostnad som følge av Flerforbundsavtalen, går til inntekt for ND. Den enkelte arrangør dekker følgende kostnader:

2 54/ Norges Cup : 7000,- - Vintermesterskapet : 7000,- - Norges Cup : 9000,- - Vårcup : 7000,- - IDO Grener : 9000,- - Snøhetta Cup : 9000,- - Påskecup : 7000,- - Nordisk Swing : 9000,- - NM Freestyle : 9000,- - NM Sportsdans : 10000,- - Sommercup 09.06: 7000,- Arrangørene kan tjene inn pengene ved salg av en sponsorplakat og øvrig vantreklame. Kostnadene til evt. ekstra lys dekkes av arrangøren. 3. Dersom arrangøren produserer vantreklamen for ND (2x 3m) skal arrangøren få dekket disse utgiftene av ND. Dersom ND ikke klarer å selge sine andeler skal ND- og Dance Factory logoen benyttes. 4. ND utarbeider en kontrakt som arrangøren undertegner i forkant. I denne kontrakten forplikter arrangøren seg til å betale sine utgifter i forhold til produksjonen. I tillegg skal retningslinjene for arrangementet mht lys, reklameoppsett og lignende fremgå av kontrakten. Jørn og administrasjonen utarbeider et forslag til kontrakt. Vedtakssak: Høringsdokumenter fra NIF: 1. Hvilke områder skal vi fronte ut mot klubbene? 2. Utfordringer ift det å være et Fleridrettsforbund Det ble informert om Forum For Fleridrettslag (FFF), som ND er med i sammen med 4 andre særforbund. I dette forumet er det så langt vært avholdt 6 møter, hvor hovedtemaene som har blitt diskutert har vært utfordringer ift det å være et fleridrettsforbund, samt posisjonering og samarbeid frem mot idrettstinget i mai Spesielt viktig i denne sammenhengen er hvordan/om særforbund med flere grener skal prioriteres ved tildelingen av spillemidler i fremtiden. Vedtak: 1. Generalsekretær og President gis fullmakt av hovedstyret til å koordinere arbeidet vedr. idrettspolitiskdokument ift hva som skal frontes mot /

3 klubbene og arbeidet i FFF frem mot idrettstinget i mai Hovedstyret skal holdes oppdatert under hele denne prosessen. 55/06-08 Vedtakssak: Handlingsplan Hovedstyret 2007 Forslag til handlingsplan ble delt ut og gjennomgått. Dokumentet er basert på utkastet til Dansepolitisk dokument, tiltaksplaner fra styremedlemmene og budsjettforslagene til seksjonene. 56/ /06-08 Organisasjonskart er utarbeidet og ble presentert. Forslag til strategiske mål er å utvikle ND, under dette ble følgende strategiske delmål presentert som delvis er påbegynt i 2006 : - DF konseptet utvidet - Utarbeide ny logo og grafisk profil - Riksdekkende TV sendinger til alle større arrangement - Rutiner for å få til en oversiktlig og god økonomi - Utarbeidelse av sponsorpakker - Nytt kongresskonsept - Samarbeidsforum NDF og ND - Opprette fagutvalg for nye dansegrener - Integrering implementeres som en obligatorisk del i alle utdanningskurs Vedtak: 1. Den fremlagte handlingsplan for 2007, med strategiske mål og tiltak for hvert ansvarsområde, vedtas og brukes som arbeidsdokument for Handlingsplanen legges ut på ND web. 2. De i styret som enda ikke har levert tiltaksplaner sender disse innen Grenseksjonenes referater I fremtiden skal seksjonene referater oversendes fortløpende til Gen.Sek. Referatene legges ut på web, samt videresendes til hovedstyret for gjennomgang på hovedstyremøtene. Møter med seksjonsstyrene To personer fra hvert grenseksjonsstyre vil i fremtiden inviteres til hovedstyremøtene. Fortrinnsvis leder og nestleder. Fordelingen vil bli som følger: 25. Februar: Swing

4 58/ / / April: Freestyle 15. Juni: Sportsdans Dance Factory konsept, Sommer 2007 Det ble informert om søknad om Post-3 midler for 2007, samt om planlagte arrangement i forhold til dette. For 2007 er det søkt om følgende tiltak: - Lokalt - Rekrutteringstiltak barn og unge, 6-12 år: 17 stk. - Lokalt - Rekrutteringstiltak barn og unge, år: 15 stk. - Nasjonalt Arrangement/ Workshops: 2 stk - Regionalt Samling i hver krets for å få nye crewmedlem: 4 stk. Til sammen 38 stk. Hovedprioritet er å få i gang Dance Factory kurs på steder hvor det i dag ikke er aktivitet. Sekundært vil vi jobbe for at eksisterende klubber utvider sine kurs- og rekrutteringstilbud med bla nye grener. Administrasjonen, oppfølging av sak 43/ Integrering NFI nedlegges , etter denne dato skal all idrett for funksjonshemmede inn i de respektive særforbundene. ND får øremerkede midler for å tilrettelegge og stimulere til integrering, så dette er et prioritert område i Integreringsansvarlig i styret foreslo følgende prioriteringer: - Ansvaret for integrering må under grenseksjonene og ikke ND sentralt - Vi må jobbe for å inkludere dansere med alle typer funksjonshemminger, ikke bare prioritere rullestoldans - Det må kartlegges hvordan aktiviteten er i dag og hva det er behov for i klubbene - Det å undervise funksjonshemmede må gjøres mer attraktivt - Integrering må implementeres i alle NDs prosjekter både når det gjelder kongresser, Dance Factory og trener utdanningen - Vi må jobbe for å få flere konkurransepar i rullestoldans / Anne J.

5 61/ / /06-08 Økonomisk status Prosjektregnskapet t.o.m. November 2006 Prosjektregnskapet var ikke utsendt på forhånd, da dette først ble ferdig fra regnskapsavdelingen samme dag. Ingen store endringer siden sist orientering. De største avvikene gjelder fremdeles post Trener- og dommerkurs. Fung. Gen.Sek sjekker opp med regnskap hva som er status vedr. innbetalinger fra deltagere som har vært på trenerkurs. Alle seksjonene har positive regnskap. Balansen viser at fordringene er redusert med hele kr noe som er positivt. Automatinntekter: Drammen kommune har vedtatt at de ikke ønsker spilleautomater i kommunen. ND har per dags dato 5 av 12 spilleautomater i Drammen kommune, disse er nå sagt opp fom Dette er 6 måned tidligere enn ventet og vil dermed få stor betydning for inntektene våre i Utstyrsordningen Vi har nå fått midlene fra NIF i forbindelse med utstyrsordningen. Det var i utgangspunktet 8 klubber som søkte om til sammen i underkant av kr. Vi fikk kun kr fra NIF til fordeling, som var godt under det vi var forespeilet. Disse midlene har vi nå fordelt på klubbene. Budsjettprosessen 2007 Tilbakemelding er sendt ut til seksjonene ihht sak 42/ I tilbakemeldingen er det gjort rede for den generelle økonomiske statusen til ND, samt gitt en spesifikk kommentar til hvert enkelt budsjett med forslag til hvor det evt bør kuttes. Det ble presentert et forslag til budsjett for avdeling 10. Budsjettet er satt opp i forhold til langtidsbudsjettet som ble vedtatt på tinget i mai Mer detaljert budsjett vil bli presentert på styremøte den etter at NIF har foretatt fordelingen av spillemidler. Doping rykter fra Klubbleder Det ble informert om en sak der en klubbleder har sendt mail til ND. Klubblederen informerer bla om rykter i miljøet som sier at en utøver i en annen klubb bruker narkotiske stoffer.

6 Per dags dato har både advokat, politi, ADN og NIF vært involvert. ND har valgt og ikke ta part i saken og har sammen med nevnte instanser konkludert med at dette er en sak som må avgjøres utenfor idretten. 64/06-08 Status - NDF og ND ref sak 48/06-08 Status er den samme som ved forrige møte. Jørn snakker med Svein Røtvold mandag Punktet settes opp på neste agenda. Intensjonsavtale utarbeides. 65/06-08 Utdanningskurs ny modell Det har vært problematisk å gjennomføre trenerkurs pga vanskeligheter med å finne egnede lokaler. Dette har ført til at kursene har blitt annonsert sent og derfor liten oppslutning rundt kursene. Harald/ Jørn 66/06-08 Det ble foreslått ny modell med et utdanningsakademi for gjennomføringen av utdanningskursene, hvor hensikten er å bedre kurstilbudet i trenerstigen. Modellen går ut på å bruke hotellavtalen med Rica til å holde faste utdanningskurs, fordelene med dette vil være: - Kursene vil kunne annonseres helt opp til et år i forveien - Topp fasiliteter - Vi har alle de største byene pga hotell lokaliseringen - Vi sparer kretsene for mye tid til koordinering og avtaler ifht lokaliteter Orientering fra generalsekretær om aktuelle saker - Idrett og ledelse Per dags dato har vi 5 veiledere. Alle klubbene våre har fått tilbud om å få dette kurset. Oppslutningen har vært bra og vi har foreløpig planlagt å gjennomføre kurs i Tønsberg, Bergen og Oslo. I Tønsberg er prosjektet igangsatt og det har vært gjennomført 5 av til sammen 20t i av kurset. Deltagerne er Tønsberg Salsaklubb, Sandefjord Swingklubb og Vestfold Swingklubb, i tillegg vil Tønsberg Swingklubb delta på de neste samlingene. - Dance Factory støtte Informasjon vedrørende Dance Factory konseptet og muligheter for å søke ND om midler er sendt ut til klubbene. To klubber, Hemne Topprock og Grenland Rock og Swingklubb var eneste søkere og vil bli tildelt et støtte (kr ) for kurs som er

7 avholdt i Mva og Sponsoravtaler Fung. Gen. Sek. har vært på møte i regi av idrettsadvokatene hvor det bla ble redegjort for hva som er avgiftspliktige- og hva som ikke er avgiftspliktige varer og tjenester. Som følge av dette møtet er det behov for noen oppklaringer rundt hvorvidt vi bør være avgiftsregistrert og hvordan vi skal gå frem mht barteravtaler. Unni, som er revisor, ser litt på temaet mot neste møte. - Vinterkongress 2007/ Dance Awards Det ble informert om status vedrørende påmeldinger og program til vinterkongressen Over 70 påmeldte er bra med tanke på de tiltakene som er gjort både mht støtte til klubbene, forhåndspåmelding over internet, plikt til å betale alt av utestående fakturaer hos ND og flytting av kongressen til Trondheim. For første vil vi avholde en prisutdeling på kongressen (Dance Awards). Dette for å hedre de i organisasjonen som hedres bør. De ulike kategoriene er: beste bilde, beste utøver/par, beste konkurranse, beste klubb, beste hjemmeside og hederspris. Juryen består av: Bjørn Ruud (President Ishockeyforbundet), Stine Rofeldt (Gen. Sek Kickboxingforbundet og tidligere ND ansatt) og Espen Larsen (Gen. Sek. Badmintonforbundet). 67/06-08 Eventuelt (runden rundt bordet) - Det ble informert om status vedrørende samarbeidskonferansen i juni Aktuelle tema for konferansen er bla: Utvikling/ Synliggjøring av både klubb, krets og forbund, Sponsing, TV/ PR/ Media og frivillighet. Fung. Gen.Sek ser på alternative Rica Hotell for gjennomføring av konferansen. Alle - ND har tatt initiativ til et dansearrangement med Sporten i Aftenposten i April Presidenten rundet av møtet kl 22:00 iht møteinnkallelsen og takket alle for et konstruktivt møte og takket for innsatsen for 2006, samt ønsket alle en god jul!

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 18.08.06 Tidspkt.: 15.00 22.30 Sted: Quality Hotel Olavsgaard Tilstede: Morten Andresen, Knut Westbye, Harald Bråthen, Unni Weiseth, Anders Gogstad,

Detaljer

HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell

HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell Tilstede: Dalen, Knut Westbye, Anders Gogstad, Unni Weiseth, Anne Jensrud, Harald

Detaljer

Dato: 13.06.06 Tidspkt.: 17.00 21.00 Sted: Idrettens hus på Ullevål. Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Ansvar:

Dato: 13.06.06 Tidspkt.: 17.00 21.00 Sted: Idrettens hus på Ullevål. Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: Referat HOVEDSTYREMØTE NR. 01 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 13.06.06 Tidspkt.: 17.00 21.00 Sted: Idrettens hus på Ullevål Tilstede: Morten Andresen, Knut Westbye, Harald Bråthen, Unni Weiseth, Anders Gogstad,

Detaljer

HOVEDSTYREMØTE NR. 13 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 29.04.08 Tidspkt.: kl. 17.00 21.30 Sted: UBC, Stabæk losjen

HOVEDSTYREMØTE NR. 13 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 29.04.08 Tidspkt.: kl. 17.00 21.30 Sted: UBC, Stabæk losjen REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 13 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 29.04.08 Tidspkt.: kl. 17.00 21.30 Sted: UBC, Stabæk losjen Tilstede: Dalen, Knut Westbye, Anders Gogstad, Unni Weiseth, Anne Jensrud, Bråthen,

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 3 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 10. Oktober 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 17.00 Sted: Oslo Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Knut Westbye, Anders

Detaljer

Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00. Idrettens hus, Oslo

Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00. Idrettens hus, Oslo Referat Hovedstyremøte nr. 05 ARBEIDSPERIODEN 2014-2016 Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00 Sted: Idrettens hus, Oslo Tilstede: Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad, Knut Westbye, Tanja Lundal

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 7. oktober 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR Sted: Ullevål Stadion 5. etasje møterom 5015. Tid: Lørdag 1. juni Kl 14:00-16:15 Neste møte: Lørdag 7. september (Vallhall Rica Helsfyr) DELTAKERE: Styreleder

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 07 2004/2006 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO: 27. august 2005, kl. 13-17 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 04 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 04 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 04 2006/2008 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO/ÅR: Fredag/lørdag 8.-9. desember 2006 h.h.v. fredag kl. 16:00-18:30 og lørdag kl. 13:00-15:00 (samarbeidsmøte med stilartene

Detaljer

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2005, 2006 og sakspapirene til Tinget 2007. Tinget åpnet lørdag kl. 1200. NSFs president

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.11.08 kl. 09.00 16.30 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

NORGES SKISKYTTERFORBUND Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 PROTOKOLL

NORGES SKISKYTTERFORBUND Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 PROTOKOLL NORGES SKISKYTTERFORBUND Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 STYREMØTE NR. 5, 2006 08 25-26. april 2007 Sted: Rica Gardermoen Hotell Oslo, 30. april. 2007 R.R. PROTOKOLL

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Onsdag 11. januar 2012 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Marte Hjertum

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund REFERAT FRA SEKSJONSMØTE KUNSTLØP 2012 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Kl. 1330-1600 Til stede: Mona Adolfsen (ordstyrer), Lise Røste Jensen (ansvarlig Teknisk Kunstløp), Kolfinna

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 Sted: KCO Advokater, Malmskriverveien 4, Sandvika Tid: Tirsdag 11. juni 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident

Detaljer

HOVEDSTYREMØTE NR. 2 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012. Dato: 21 August 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 15.00 (lørdag) Sted: First Hotel, Drammen

HOVEDSTYREMØTE NR. 2 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012. Dato: 21 August 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 15.00 (lørdag) Sted: First Hotel, Drammen Referat HOVEDSTYREMØTE NR. 2 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 21 August 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 15.00 (lørdag) Sted: First Hotel, Drammen Tilstede:, Harald, Knut, Anders, Vigdis, Reidun,, Hanne. Forfall:

Detaljer

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND Innhold 1. Innledning... 3 2. Faktaopplysninger om kretsen... 4 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

Møtereferat Agder Bandykrets kretsstyret

Møtereferat Agder Bandykrets kretsstyret http://www.agderbandykrets.no Agder Bandykrets Møtereferat Agder Bandykrets kretsstyret Dato: 26. november 2008 Tid: 17:30 20:00 Sted: Peppes Pizza, Sørlandssenteret Navn Initialer Innkalt Tilstede Ikke

Detaljer

NORGES SKIDOMMERLAUG

NORGES SKIDOMMERLAUG NORGES SKIDOMMERLAUG Side 1 av 9 Referat HØSTMØTE 2014 Quality Airport Hotel, Gardermoen Lørdag 08.11.2014. Åpning av Høstmøte i NSDL. v/ leder Terje Haugerud Leder Terje Haugerud åpnet høstmøte, ønsket

Detaljer

FORSLAG TIL BEHANDLING (SAK J, K OG L)

FORSLAG TIL BEHANDLING (SAK J, K OG L) HUSK Å TA DETTE DOKUMENTET MED PÅ TINGET! FORSLAG TIL BEHANDLING (SAK J, K OG L) Lovforslag Innkomne forslag Fastsette kontingent og lisenser Handlingsplan 2012-2014 Budsjett 2012 DET 23. ORDINÆRE DYKKETING

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Ullevål stadion 11.11.2011. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert (ikke O-35/10-12) Ole Ivar

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013 Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Vidar Bøe, Jon Syversen, Bent Ringvold, Gro-Helen Randem Svendsen og Kjell Kvifte. Oda Marie Often,

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR Sted: Park Inn Gardermoen Tid: Lørdag 12. oktober kl 1600-1830 Neste møte: Telefonmøte mandag 21.okt kl 20:00 DELTAKERE: Styreleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 2. desember 2014 Til stede: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Marianne Lund

Detaljer