Hva saken gjelder / vedtak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva saken gjelder / vedtak"

Transkript

1 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl kl Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne Jensrud, Reidun Dahl Pedersen, Knut Westbye, Strand Hammond, Hanne Hovde Østvik, Vigdis Wiik, Kristiansen (r). Forfall: Ingen Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Møte med CWCL seksjonen - Styrets representanter er spredd over hele landet, noe som vanskeliggjør at alle stiller på alle styremøter. - Det er nylig avholdt møte i UCWDC i USA, hvor det kom opp at Nederland har trukket seg som arrangør av EM i Norge har blitt spurt om de kan overta, og har takket ja til dette. Teknisk arrangør vil være Nes DK. Det forventes 150 deltagere. Budsjettet viser et overskudd på kr ,- Ønske om at ND dekker kontingenten til UCWDC, samt stiller med underskuddsgaranti. Arrangementet ønskes avholdt november i Charlottenberg, Sverige. - Det ble informert om hvilke danser som inngår i seksjonen. - West Coast Swing er en av grenene til seksjonen. Seksjonen reagerer på at det nå skal arrangeres NM i denne grenen av en av de andre seksjonene i ND. - Seksjonen skal arrangere topp-, og breddesamlinger, uttakskonkurranser, samt dommerseminar i /10-12 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 04 og 05, og oppfølging av vedtakssaker Referat fra styremøte nr. 04 og 05, er godkjent og ligger ute på web. Ansvar: Geir Johansen/ Strand Hammond Vedtakene fra forrige møte ble gjennomgått. Vedtak gjort under sak nr. 76/10-12 må iverksettes. Det utarbeides et skriv som sendes til kretsene, hvor de bes iverksette medlemsundersøkelser i samtlige klubber i sine

2 respektive kretser. 80/10-12 Vedtakssak: Status avd. 50 Marsmesterskapet ble avholdt 05. mars. Det var ca. 750 starter på konkurransen, noe som betyr ca. 500 starter mindre enn forrige konkurranse. Det var god stemning på konkurransen og arrangøren og grenseksjonen var fornøyd med gjennomføringen og ser optimistisk på fremtiden i lys av det som har skjedd. En utfordring er dommere. Vi har for få godkjente dommere. Dommerkriteriene våre tar ikke hensyn til at det kan komme flere dommere fra samme klubb, dette bør det gjøres noe med, da det er flere klubber som har reagert på dette. Det er bedre at det er 5 kvalifiserte og godkjente dommere på gulvet, enn at det er 7 som ikke er godkjente. Et redusert antall dommere i panelet ble gjennomført på helgens konkurranse. Det er avholdt et møte med advokat Tomas Kristensen og representanter fra ND. Det ble avtalt at advokaten skulle utarbeide et brev til NDF, for å forsøke å komme i dialog vedr. den konkurrerende terminlisten, og at presidenten skulle lage en ny Presidenten har ordet for å informere våre medlemmer om status i saken. Det er kommet brev fra valgkomiteen til avd 50 hvor det blir redegjort for valgkomiteens utfordringer før det ekstraordinære medlemsmøte. Brevet tas til etterretning. Før neste forbundsting og medlemsmøter må valgkomiteene få informasjon, og bli oppfordret til å komme i gang tidligere. NIFs 2-5 og tolkning av denne ble diskutert. Det oppleves at tilbakemeldingene som kommer fra NIF er veldig sprikende, og at svarende man får varierer i forhold til hvem man snakker med. Dette skaper stor forvirring. Paragrafen skal opp til vurdering på Idrettstinget i mai. Slik det ser ut nå blir den foreslått strammet enda mer inn, noe som vil få konsekvenser for mange av våre tillitsvalgte. Det er viktig at vi får klarhet i hva som er gjeldende og hvordan vi skal tolke loven før vi skal ha ting og medlemsmøter i Dette rammer også andre særforbund, og det kan være nyttig å høre hvordan andre særforbund løser dette.. Hva gjør vi videre i Freestyle-saken? Skal hovedstyret ta noen flere grep, eller er det opp til seksjonen å følge opp videre? Det som er viktig er at vi tenker på dansernes beste og at vi er klare og tydelige på hvor vi står, og hva som er vårt budskap. Avtalen vi har med NDF fra 2007 er klar. Denne innebærer et ønske om samarbeid, men det kan stilles spørsmål ved om det vi nå opplever fra NDF og deres konkurrerende terminliste er et brudd på avtalen. Dette må oppklares på møte med NDF. Her bør hovedstyret, sammen med seksjonen stille. Vi må før dette møte diskutere hovedstyrets ståsted og hva ND er villig til å akseptere for å opprettholde samarbeidet.

3 Det avholdes et møte med ND, NDF og IDO den 20. mars. NIF har tilbudt seg å stille med advokat Niels Kiær på møtet. 1. Dommerkriteriene må revideres, slik at vi unngår at noen klubber er overrepresentert i dommerpanelet. 2. Vi går i dialog med SFF, vedrørende idrettstinget og lovendringsforslaget til 2-5, slik at dette blir et av temaene til diskusjon på møte i SFF den 28. april. 3. På møtet med NDF stiller fra hovedstyret, i tillegg til en representant fra seksjonen. 4. På møte med ND, NDF og IDO stiller Niels Kiær fra NIF sammen med fra hovedstyret. 81/10-12 Vedtakssak: Forsikringsordningen Forslag til nye satser for klubbene ble lagt frem. Oppfølging av sak 66/ Knut/ Det skal nå kun betales forsikring for medlemmer i aldersgruppen år. Barn under 13 år dekkes gjennom NIFs forsikring og de over 25 år må ordne forsikring på egenhånd. Forsikringsordningen gjøres fom 2011 billigere for de minste klubbene, studentidrettslagene og klubber som har mange medlemmer 25 år. Nye satser: Det betales kr. 60 per person for de 100 første medlemmene i aldersgruppen år. For ytterligere medlemmer over 100 betales det kr. 40 per medlem. Ingen klubber skal betale mer enn 7000 kr i forsikring. Studentidrettslagene betaler maks kr. 2500,- 82/10-12 Vedtakssak: Klubbutvikling 2011 Behandling av NDs plan for klubbutvikling for Oppfølging av sak 67/ Saken utsettes til neste møte 83/10-12 Vedtakssak: Idrettsregistreringen Noen klubber har bevisst underrapportert medlemstall pga forsikringsordningen. Forsikringsordningen er nå revidert, så denne utfordringen vil vi forhåpentligvis unngå neste år. Ingen vedtak fattet 84/10-12 Vedtakssak Barneidrettsbestemmelsene Reidun

4 Møte avholdt med NIF og ND vedr. barneidrettsbestemmelsene. Vi ble på møte anbefalt å snakke med andre særforbund for å høre hva de har gjort, da det er andre som har vært igjennom samme prosess før oss. Aktuelle alternativer for å motivere barn som ønsker å konkurrere: - Innføre nivåer du kan rykke opp til uten å bli rangert, slik at du kun konkurrerer med deg selv - Innføre poengsystem hvor danserne blir gitt poeng for feks ulike trinnkombinasjoner og om de er i takt - Kommentarer fra dommerne istedenfor poeng og plassering - Bokstavkarakterer Det viktigste er at vi ikke skaper tapere! Det er ingen tvil fra NDs side om at vi skal overholde regelverket! Det settes ned et utvalg med en representant fra hver grenseksjon, for å utarbeide forslag til felles retningslinjer for gjennomføring av konkurranser, ihht NIFs barneidrettsbestemmelser. Resultatet av dette må inn i den nye konkurransehåndboka. Reidun følger opp dette fra hovedstyret. 85/10-12 Vedtakssak: Brev fra Dansehuset Lillehammer vedr. avholdte konkurranser Det har kommet to brev vedr. konkurransene avholdt på Lillehammer: NM i Swing og Dance Challenge 4. Oppfølging av sak 70/ Utsettes til neste møte 86/10-12 Vedtakssak: Budsjett 2011 Oppfølging av sak 72/10-12 Det er behov for å gi noen av grenseksjonene tilbakemelding for å gjøre endringer før endelig budsjett godkjennes på neste styremøte. Seksjonene kontaktes. 87/10-12 Vedtakssak: Miljøstrategi for norsk idrett Forslag til miljødokument for ND ble lagt frem. Oppfølging av sak 73/10-12 Fremlagte plan ble godkjent og vil være gjeldende fra dags dato. Dette er et levende dokument som må revideres jevnlig. 88/10-12 Vedtakssak: Organisering av hovedstyrets arbeid, status utvalgene Vigdis Oppfølging av sak 74/10-12 Det er avholdt møte i kommunikasjonsutvalget og i dansefagelig utvalg. Det er avtalt møte i integreringsutvalget i april. Det er

5 ikke avholdt møte i breddeutvalget eller toppidrettsutvalget per dags dato. Det er viktig at alle utvalgene kommer i gang med sitt arbeid. Utvalgene som ikke enda har avholdt møte må ta initiativ til dette og innkalle de respektive tillitsvalgte i seksjonene. 89/10-12 Vedtakssak: Godtgjørelser til tillitsvalgte i ND Mail fra Strand Hammond Hovedstyret har bestemt at reiser som offisiell delegat til UCWDC møtene i Nashville i uke 8, da det er viktig å posisjonere Norge i det internasjonale arbeidet, dessuten har deltatt på internasjonal skolering i NIF regi. Hovedstyret har bestemt at skal ha dekket reelle reiseutgifter, pluss tapt arbeidsinntekt med inntil kr 8000,- for dette møte. 90/10-12 Vedtakssak: Norwegian Country Western Dance Championship Det har kommet frem at en av våre klubber planlegger å avholde en swingkonkurranse under et konkurrerende NM i CW Dance utenfor ND Dansekonkurranser som avholdes i regi av Norges Danseforbund, og dermed forbundets grenseksjoner, kretser og klubber, kan kun tildeles og arrangeres av klubber tilsluttet forbundet. 91/10-12 Vedtakssak: Representanter til årsmøter i de internasjonale forbundene. Velge representanter fra hovedstyret. IDO Tallinn, juni WRRC Oslo, mars IDSF Luxenburg, juni UCWDC USA, September Det stiller to delegater fra ND på møtene; en fra seksjonsstyret og en fra hovedstyret. Hovedstyrets delegater er som følger: IDO WRRC Anders IDSF Harald og Anne, avklarer med IDSF om det er mulig å sende tre representanter UCWDC Hanne (fra hovedstyret) og (fra seksjonen) 92/10-12 Vedtakssak: NDs kommunikasjonsstrategi Forslag til kommunikasjonsstrategi ble lagt frem. Harald NDs kommunikasjonsstrategi ble vedtatt med de forbedringer som fremkom under møtet. Aktivitetene

6 igangsettes i tråd med den fremlagte plan. Planen legges ut på web. 93/10-12 Vedtakssak: Søknad om økonomiske midler til kretssamling i sportsdans i ØNDK ØNDK tildeles kr ,- til kretssamling i sportsdans. Det forutsettes at noe av kostnadene dekkes over egenandel fra deltagerne. Kretsen tilskrives. 94/10-12 Orienteringssak: NDs internasjonale engasjement og status i våre internasjonale medlemsorganisasjoner / har vært på NEC møte i Stockholm og gjorde rede for saker som ble diskutert. Det ble også gjort rede for status i IDSF vedr. saken som nå pågåri Italia med FIDS og CONI IDSF har samarbeidsavtaler med IDO, WRRC og USWDC. De har et ønske om at det blir et internasjonalt forbund i dans på sikt, for å øke sjansene for at dans som idrett blir tatt opp i IOC, dette vil hete WDSF. IDSF vil ikke sanksjonere mot noen dansere som deltar på de 3 store konkurransene i England i Hvordan dette blir fom 2012 er usikkert. gjorde rede for status i UCWDC etter møte i Nashville i februar. Viktige saker for oss og som ble frontet av Norge var ønske om større prioritering av aktivitet og arrangement i Europa, samt økt fokus på miljø og barneidrettsbestemmelser. 95/10-12 Orienteringssak: Orientering fra møter HS medlemmer har deltatt i. Innføring av Triprep. / Harald/ Vigdis Alle som deltar på møter lager referat i standard mal og sendes generalsekretær for distribusjon og arkivering. Harald gjorde rede for fellesmøter med Idrettsstyret, SFF og KUD. Sentrale temaer var tingsammensetningen frem mot idrettstinget, IPD, samt prioriteringer i norsk idrett fremover. Vigdis gjorde rede for den nasjonale konferansen for integrering, som hun deltok på i november. Dette var kjempe inspirerende, men det var lite konkret som kunne brukes ut i forbund/klubb. 96/10-12 Orienteringssak: VM i Fauske 2012 Harald Harald informerte om status i VM komiteen. Poengterer at det er viktig å dra nytte av all kunnskapen, erfaringen og jobben som er nedlagt også etter at VM er avholdt. Spesielt viktig er dette på sponsorsiden. Opplegg lages i samarbeid med swingseksjonen og kretsen for å få igang swing-aktivitet og klubber i hele Nordland fylke,

7 som en frukt av VM-arrangementet. 97/10-12 Orienteringssak: Saker fra Generalsekretæren Det er nå mulig for kretser og seksjoner å få tilgang til å legge ut på web sidene våre, samt tilgang til sportsadmin og distribusjonslister. Interne kurs vil bli avholdt. Oppfølging av sak 77/ Økonomi. Årsregnskapet er ikke sluttført. Revisor kommer i slutten av mars. Nytt fra SFF. Det ble gjort rede for status i SFF og hva det jobbes med. Idrettens dag vil bli avholdt 07. mai i Oslo i forbindelse med NIFs 150 års jubileum. ND vil være representert med stand og danseoppvisninger på Rådhusplassen.. Trenerløypa. NIF har revidert rammeverket for trenerutdanning i norsk idrett. Dette innebærer bla at et trener 1 kurs i ND vil gå fra å være 16 timer i dag til å måtte være på 45 timer praksis + 45 timer teori i Fremdriftsplan for hvordan dette skal implementeres må utarbeides. 98/10-12 Eventuelt EM CWDCL 2011 Det er ønske fra seksjonen om å avholde EM i 2011 Alle Hovedstyret godkjenner at Norge avholder EM i CWDCL i Charlottenberg i Sverige, november. Arrangør er seksjonen sammen med flere klubber. NM i West Coast Swing Grenen tilhører CWDCL seksjonen, men NM skal i følge swingseksjonen arrangeres av dem i 2011 Det er også invitasjon ifm salsa. Slik at representanter fra freestyle/ido grener seksjonen også muligens må inviteres til samme møte. Det inviteres til et møte med representanter fra hovedstyret, grenseksjonen i Swing og Rock`n Roll, samt CWDCL for å avklare situasjonen som har oppstått. Møtet avholdes etter 20. mars. Prioritet Norge Det ble i 2010 inngått en 60 måneders kontrakt med Prioritet Norge, som vi har engasjert advokat for å komme oss ut av. Avtalen sendes hovedstyret. Videre fremdrift avgjøres etter møte med advokat Pål Kleven, Mette M. Berg, Øystein Lühr-Sæthre og Kristiansen Harald/ Knut Status TV-avtale

8 Det er planlagt et nytt møte med NrK i mars vedr VM i Boogie Woogie og Flerdans. Boogie Woogie: Har hatt kontakt med 2 nye produksjonsselskap siden sist, det ene har sagt ja til å gi tilbud.

Styremøte NRF Nr. 4 2015

Styremøte NRF Nr. 4 2015 Styremøte NRF Nr. 4 2015 Sted: Gardermoen Dato: 26/05/15 Tid: 17:00-22:00 Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem),

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Bestemmelser for Konkurransearrangør

Bestemmelser for Konkurransearrangør Bestemmelser for Konkurransearrangør Country & Western Dance; Couples and Line Freestyle & IDO-grener Sportsdans Swing & Rock n Roll 01.10.2012 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Tirsdag 14. september 2010 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Venke de Lange (VL), 2. visepresident Ingar Spigseth

Detaljer

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 26.08.13 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold

Detaljer

Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015

Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015 Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015 dansing.no 1 Innhold DEL 1 FORBEREDELSER... 3 1.0 FORMÅL... 3 2.0 KONKURRANSER...

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 24. mars 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident Siri Barfod

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll Idrettsstyrets møte nr. 41 2007-2011 28. februar 2011 Oslo

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll Idrettsstyrets møte nr. 41 2007-2011 28. februar 2011 Oslo NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll Idrettsstyrets møte nr. 41 2007-2011 28. februar 2011 Oslo Godkjent i IS-møte nr. 42 (2007-2011), 28.03.2011 Sak 418: Protokoll IS-møte

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 Sted: KCO Advokater, Malmskriverveien 4, Sandvika Tid: Tirsdag 11. juni 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 10 2007-2011 10. 11. mars 2008 Bardufosstun og Radisson SAS Hotel, Tromsø Godkjent av Idrettsstyret 16. april

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Vedtak: Styret godkjente innkalling. Saklisten ble oppdatert med to nye punkter; 75 og 76.

Vedtak: Styret godkjente innkalling. Saklisten ble oppdatert med to nye punkter; 75 og 76. Styremøte NRF Nr. 5 2015 Sted: Idrettens Hus, Oslo Dato: 04/07/15 Tid: 18:00-20:30 Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem),

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU Oslo 20.01.2012 PROTOKOLL STYREMØTE NR 1/2012 Charlottenberg 13.-14. januar 2012 Tilstede: Fra

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 15 2011-2015 6. november 2012.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 15 2011-2015 6. november 2012. NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 15 2011-2015 6. november 2012 Oslo/UBC Godkjent i IS-møte 16 (2011-2015) Sak 128: Protokoll IS-møte nr. 13.

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 A1 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede:, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Neste møte 2. desember hos Ragnhild kl 18:00 (merk tiden) Sak nr.

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 DM394241 REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 Rica Hotel, Tromsø 28. -29. mai 2010 INNHOLD Sak: Hilsning til Ledermøtet fra Troms Fylkeskommune... 3 Sak: Presidentens velkomsttale... 3 Sak: Status idrettspolitisk

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund.

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. NY E T VID ve T U ga ut Plikter og rettigheter Midler å søke på Kalender Klubbutvikling Årsmøtet Styrearbeid Lisenser Gras r o t a n d e l Ny klubb? Ren sykkelsport Kontingenter og avgifter Foreldrevettregler

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer