HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN Dato: Tidspkt.: kl Sted: Olavsgaard Hotell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell"

Transkript

1 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN Dato: Tidspkt.: kl Sted: Olavsgaard Hotell Tilstede: Dalen, Knut Westbye, Anders Gogstad, Unni Weiseth, Anne Jensrud, Harald Bråthen, Andresen, Kristiansen Forfall: Ingvill D. Fosse Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Møte med Grenseksjon Freestyle/ Discojazz, leder av Freestyle/ Discojazz seksjonen gjorde rede for status i seksjonen med vekt på hva som fungerer bra og hvilke utfordringer seksjonen har hatt og hvilke de står ovenfor i /06-08 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 11 Referatet er godkjent og lagt ut på web 146/06-08 Vedtakssak: Idrettsregistreringen 2007/ Rekruttering Per dags dato har vi 126 klubber (8 klubber har falt fra, 7 nye er kommet til) og medlemmer (nedgang på medlemmer fra 2006). Sportsdans er den grenen som har hatt størst nedgang. Hvordan kan vi få nye klubber og medlemmer til forbundet? Hvordan skal vi beholde dagens medlemmer lenger? 1. Sportsdans seksjonens planlagte breddesatsing, som ble presentert på hovedstyremøte den følges opp 2. Et tilbud til medlemsklubbene om støtte til nye rekrutteringskurs i Sportsdans utarbeides. 3. Et tilbud til medlemsklubbene om støtte til nye rekrutteringskurs for funksjonshemmede utarbeides 4. NDs klubber og rekrutteringskurs som de tilbyr markedsføres på NDs hjemmesider Ansvar: Anders Anders Anne

2 5. Det kan søkes ND om støtte til gode rekrutteringstiltak som for eksempel dansegallaer, sommerskoler og lokale konkurranser 147/06-08 Vedtakssak: Organisering ND Forbundet er i stadig forandring og nye grener kommer til. Er det på tide å forenkle/ forandre organisasjonen vår? Skal vi fjerne grenseksjonene og i stedet utnevne komiteer for hver gren, eller skal vi utvide med flere grenseksjoner? Det ble presentert 3 forskjellige organisasjonsformer, og fordeler og ulemper ved disse, samt andre organisasjonsformer ble diskutert. 1. Det utarbeides et forslag til ny organisasjonsstruktur hvor det i tillegg til dagens seksjoner opprettes en seksjon for IDO-grener (unntatt IDO Disco som sammen med Freestyle/ Discojazz blir en egen Disco seksjon pga størrelsen). Den nye seksjonen får navnet Trend danser og vil bestå av mindre komiteer som alle representerer en dansegren (for eksempel. Salsa, Line Dance, Hip Hop, Magedans, Maskindans, Argentinsk Tango) Lederne for hver komitè sitter i seksjonens styre. Forslaget sendes ut til høring blant medlemmene, og diskuteres/vedtas på ND ting. 2. På Dansetinget 2008 vil det eventuelt bli foreslått nedsatt en komitè som frem til neste Danseting vil vurdere nåværende organisering med tanke på en effektivisering og eventuelt foreslå forandringer på neste ND ting. 148/06-08 Vedtakssak: EM i Disco Regnskap Regnskapet ble fremlagt og gjennomgått Regnskapet for IDO EM i Disco 2007 godkjennes 149/06-08 Vedtakssak: Trener og Dommerforeningen, medlemsfordeler Ref sak 86/06-08, folder er ferdig og sendt ut, og de første registreringene er kommet inn. Dette får du som medlem: - Rett til å dømme konkurranser etter gjeldende

3 dommerkriterier - Rett til å delta på dommerseminar i regi av ND i alle grener - Rett til å delta på NDs kongresser - 20% rabatt på inngangsavgift på konkurranser og deltageravgift på workshops i regi av ND - Oppføring på NDs mailingliste - Medlemskort - Medlemsinfo/ brosjyre/ blad - I løpet av 2008: oppføring av personlig profil på - Rett til å benytte NDs sponsorer og eventuelle tilbud *Gjennom oppføring av navn, adresse og kompetanse, blir man markedsført i forbindelse med treneroppdrag og dommerjobber 150/06-08 Vedtakssak: Tinget 2008 Det ble gjort rede for status og fremdrift i forhold til Medlemsmøter og Danseting på Thon Airport Hotell den 31. mai og 01. juni. - Frist for innkommende forslag: 04. april - Frist for påmelding: 25. april - Frist for utsendelse av medlemsmøte og årstingdokumenter: 09. mai Neste styremøte, som er oppsatt den 07. mai, flyttes til den 29. april, da det ellers blir for liten tid til utarbeidelse av tingdokumentene. Møtet avholdes på UBC 151/06-08 Vedtakssak: TV sendinger TV2 er positive til å sende dans på TV2 Zebra, og vi får sannsynligvis flere konkurranser på TV i løpet av våren og høsten. Dette er lovet avklart før påske. Minimum alle NM, i tillegg til Dancer of the year, Norway International, VM i jazz, Snøhetta cup og Grenland cup sendes på TV2 Zebra i 2008, dersom vi får til et samarbeid med TV2. Ved tildeling av konkurranser blir klubber som ikke har utestående fordringer, i tillegg til klubber som kan dekke produksjonen av sendingene selv prioritert. 152/06-08 Vedtakssak: Avisartikkel Romerikes Blad/ Mediahåndtering Avisartikkelen i RB som omhandlet Danseklubben Studio 1 ble diskutert. Det var enighet om at slik artikkelen fremsto, kunne dette være uheldig for ND. /

4 153/06-08 Vedtakssak: OLT samling Toppidrettssenteret Vi har fått tildelt 10 dobbeltrom på toppidrettsenteret fra oktober. De beste senior utøverne i ND, uansett gren, får tilbud om en praktisk/ teoretisk toppidrettsamling. NDs administrasjon tar kontakt med OLT for hjelp til best mulig faglig innhold. 154/06-08 Vedtakssak: Profilerings- og presseplan Følgende forslag til tiltak for 2008 ble presentert; - Forhåndsomtale alle arrangement - Resultattjeneste alle arrangement - TV-dekning av alle viktige konkurranser og begivenheter - Oppfølging enkeltutøvere på topplan - Vellykket VM i jazz (Invitere Paule) - Ny, ytterligere forbedret hjemmeside Harald I tillegg vil seksjonene bli bedt om å velge en presseansvarlig i styret, som har ansvar for å komme med innspill til pressemeldinger før konkurranser og omtale og resultater etter konkurranser Fremlagte Profilerings- og presseplanen vedtas 155/06-08 Vedtakssak: Lisens og forsikring for utøvere over 12 år Det har kommet flere henvendelser fra klubber som ønsker forsikring for sine dansere gjennom ND. Dette er også noe nye potensielle klubber utenfor ND, samt foreldre etterspør. Forslag om lisens og forsikring for utøvere over 12 år utredes og fremleggelse som forslag på Dansetinget den 1. juni /06-08 Vedtakssak: Konkurransekomiteen, mandat og medlemmer Oppfølging av sak 129 fra forrige hovedstyremøte, frist for hva arbeidet skulle omfatte ble gitt til 1.mars. Arbeidsgruppen/komiteen består forløpig av Torfinn Buseth, Dalen og Øystein Lühr-Sæthre, i tillegg vil Sissel Myhren og Kjetil Eltervåg bli forespurt. Harald/ Komiteen skal se på følgende punkter og hvordan dette bør se ut innen en 3 års periode:

5 1. Nasjonale konkurranser - Hvor mange nasjonale konkurranser bør det være i de ulike grenene, og hvordan skal de være spredd geografisk 2. Regionale konkurranser Hvor mange regionale konkurranser bør det være, og hvilke grener bør det tilbys i de ulike kretsene. 3. Arrangører - Hvem kan og bør arrangere; klubber, kretser, seksjoner og/ eller komitéer? 4. Krav Hvilke krav skal man stille til konkurransene? (regionale, nasjonale og internasjonale). 5. Kurs Hva slags kurs er nødvendig for å heve kompetansen til konkurranseledere, utregnere og annet teknisk personell i forhold til å kunne arrangere konkurranser? Arbeidsgruppens medlemmer godkjennes, med den endring at Øystein Lühr-Sæthre vil fungere som sekretær. De foreslåtte punktene 1-5 godkjennes, i tillegg til at punkt 5 også vil omhandle media/ presse oppfølging. Fremdriftsrapport fremlegges for hovedstyret 1/9. 157/06-08 Vedtakssak: Stillingsbeskrivelser og målkort for de ansatte Forslag til stillingsbeskrivelser (Spesialkonsulent og Utviklingskonsulent) og målkort (Generalsekretær, Spesialkonsulent og Utviklingskonsulent) for de ansatte i NDs administrasjon er utarbeidet og ble utdelt på møtet. Stillingsbeskrivelser og målkort for de ansatte vedtas og iverksettes fra dags dato 158/06-08 Vedtakssak: Budsjett 2008 Forslag til budsjett for 2008 ble fremlagt, diskutert og justert. Endelig budsjett kan først ferdigstilles etter at NIF har behandlet søknaden vår vedr. post-3 midler (breddemidler). Vi har mistet alle inntekter i forbindelse med spilleautomatene vi hadde, noe som vil påvirke budsjettet. Seksjonenes bruk og kontroll av midler ble diskutert. Det er viktig at arbeid med rekruttering blir mer synliggjort og prioritert i hele organisasjonen. / Fremlagte budsjettforslag ble justert og vedtatt. Følgende endringer ble foretatt: Freestyle/ Discojazz: Kuttes med kr Sportsdans: Kuttes med kr, i tillegg til at midlene må omprioriteres. Rekruttering/ bredde må prioriteres fremfor

6 deltagelse i internasjonale mesterskap. Utdanning ved DFU: Kursgebyrene og eksamensgebyrene for T2, T3 og T4 kurs, økes med 100%. Markedsføring: Sponsorinntektene i forbindelse med TVsendingene økes. 159/06-08 Orienteringssak: Økonomisk status Det ble redegjort for den økonomiske statusen per Årsregnskapet er ikke sluttført, men slik det ser ut per dags dato vil vi få et lite overskudd. Revisor kommer 09. og 10. april. Kontrollkomiteen har fått beskjed om å komme umiddelbart etter at revisor har utarbeidet sin rapport. Deler av Post 2 midlene (rammemidler) er utbetalt, resten vil bli utbetalt etter tinget når alle dokumenter foreligger og er overlevert NIF. Post 3 søknad er overlevert NIF, men er ikke ferdigbehandlet enda. 160/06-08 Orienteringssak: Integrering, planer og fremdrift 2008 Det ble lagt frem en handlingsplan for 2008 med flere punkter for hvordan vi skal få integrert flere funksjonshemmede i forbundet. Det skal bla utarbeides et spørreskjema som skal sendes til samtlige klubber for å kartlegge interesse og muligheter, samt arbeides for å få dans for funksjonshemmede inn i SFO. 161/06-08 Orienteringssak: Klubb-/ Skoleproblematikken Det er utarbeidet et forslag til brev som kan sendes til danseskolene for å tilby et samarbeid. Det viktigste er at vi er ryddige og at klubbene som evt blir opprettet følger NIFs lover og regler. Det skal avholdes et møte mellom ND og NDF i april hvor bla brevet vil bli drøftet før det evt sendes ut. 162/06-08 Orienteringssak: Velkomstpakke til nye/ eksisterende klubber Det ble foreslått å utarbeide en velkomstpakke for nye- og eksisterende klubber med medlemsfordeler og informasjon om ND og NDs tilbud. 163/06-08 Orienteringssak: Internasjonalt arbeid Det vil bli innkalt til møte i tidligere etablerte internasjonalt forum i løpet av 2008, hvis mulig i forkant av IDSF og IDO årsmøtene. Dette møtet vil være for de som sitter i internasjonale verv, i tillegg til de som stiller som delegater til internasjonale møter. Hovedstyret vil også følge opp tidligere vedtak med hovedstyrerepresentant på alle internasjonale møter. 164/06-08 Orienteringssak: Orientering fra generalsekretær om aktuelle saker Anne Harald/ Harald

7 Sommerkongress august Årets sommerkongress vil bli avholdt på Thon Hotell Charlottenberg i Sverige, da dette var desidert billigste løsning. Det vil bli satt opp buss fra Gardermoen, som hotellet hjelper oss med å koordinere. Klubbene vil få dekket kongressavgift og hotell for en deltager. Norske instruktører vil bli prioritert. Jazz VM 2008 Den 08. februar 2008 vedtok hovedstyret følgende: IDO VM i Jazz arrangeres i Norge 17.august Arrangør er Øystein Luhr Sæthre med økonomisk kontrakt rettet mot Bårdar. ND har ingen økonomiske forpliktelser ifm. dette arrangementet. Hovedstyret presiserer at alle søknader om internasjonale mesterskap (EM/VM) som skal arrangeres i Norge først må styrebehandles i seksjonsog hovedstyret. Det ble stilt spørsmål om de ansattes rolle i forbindelse med dette mesterskapet. Følgende vedtak ble fattet: Avtale med budsjett mellom Øystein Luhr Sæthre og Bårdar må utarbeides og fremlegges hovedstyret for gjennomsyn. Bårdar er arrangør, ingen i NDs administrasjon skal være delaktig i organiseringen av arrangementet. Flerforbundsavtalen Det jobbes med å utvide FFA ytterligere. Det vil sannsynligvis bli presentert en ny samarbeidsparter på FFA samlingen i Gjøvik hvor Harald Bråthen, Kathrine S. Hammond og Kristiansen skal delta den 05. april. Idrettsreiser.no Vi må oppfordre klubber, venner og kjente til å bestille reiser gjennom idrettsreiser.no. Verktøy med antall bookinger blir sendt alle tillitsvalgte i ND hver uke. Flyer ble delt ut på møtet. 165/06-08 Eventuelt (runden rundt bordet) IDO konkurranser Det er vedtatt i Freestyle/ Discojazz seksjonen at Øystein Lühr-Sæthre skal arrangere IDO konkurransene i 2008 (sak 47/07).Det ble stilt spørsmål og diskutert hvorvidt ansatte bør få arrangere konkurranser i regi av forbundet som Anders/

8 privatpersoner, samt ta på seg oppgaver og andre jobber ved siden av sine stillinger i forbundet. IDO konkurransen i april 2008 arrangeres av Øystein Lühr- Sæthre, som planlagt. IDO Konkurransene høsten 2008 og 2009 utlyses. Møte med NIF og særforbund på politisk nivå Harald gjorde rede for møtet med NIF og særforbund, som han deltok på den 28. februar. Det var en utelukkende positiv opplevelse hvor Idrettspolitisk dokument ble diskutert og hvor etikk og samarbeid mellom særforbundene var sentrale temaer. Dette er et av verktøyene NIF har i gangsatt for å utvikle god dialog på tvers av særforbundene og mellom særforbundene og NIF. Oppfølging sak nr.136/ Brev fra Studio 1 Klubben har nå fått svar fra avdeling 50, og må vurdere videre behandling Jon Martin Grans bortgang og bisettelse ordner med blomster fra ND til bisettelsen NM i Sportsdans Anne vil være til stede som representant fra hovedstyret Harald / / / Anne

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 Sted: KCO Advokater, Malmskriverveien 4, Sandvika Tid: Tirsdag 11. juni 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 Sted: Toppidrettssenteret, Oslo Tid: Torsdag 22. januar 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfor (SB),

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Tirsdag 14. september 2010 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Venke de Lange (VL), 2. visepresident Ingar Spigseth

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Bestemmelser for Konkurransearrangør

Bestemmelser for Konkurransearrangør Bestemmelser for Konkurransearrangør Country & Western Dance; Couples and Line Freestyle & IDO-grener Sportsdans Swing & Rock n Roll 01.10.2012 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens

Detaljer

Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015

Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015 Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015 dansing.no 1 Innhold DEL 1 FORBEREDELSER... 3 1.0 FORMÅL... 3 2.0 KONKURRANSER...

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 07 2004/2006 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO: 27. august 2005, kl. 13-17 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 24. mars 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident Siri Barfod

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok Vedtatt av Forbundsstyret 23.mars 2012 I henhold til NIFs straffebestemmelser kan straff ilegges dersom en person eller et organisasjonsledd bryter idrettens lover eller vedtak, herunder

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 03 2002/2004

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 03 2002/2004 1 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 03 2002/2004 STED: Idrettens Hus/Ullevål stadion, Oslo DATO: Fredag 21. febr. + lørdag 22. febr. 2003 DELTAKERE: Marit A. Scheie President Helge Danielsen Visepresident

Detaljer

Styremøte NRF Nr. 4 2015

Styremøte NRF Nr. 4 2015 Styremøte NRF Nr. 4 2015 Sted: Gardermoen Dato: 26/05/15 Tid: 17:00-22:00 Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem),

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Sykleklubben. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. Plikter og rettigheter Kalender Klubbutvikling Midler å søke på

Sykleklubben. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. Plikter og rettigheter Kalender Klubbutvikling Midler å søke på Sykleklubben 2010 Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund Plikter og rettigheter Kalender Klubbutvikling Midler å søke på Innholdsfortegnelse Organisasjonsstruktur 3 Forbundskontoret

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 10 2007-2011 10. 11. mars 2008 Bardufosstun og Radisson SAS Hotel, Tromsø Godkjent av Idrettsstyret 16. april

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 7. oktober 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident (til

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Hovedstyret. 22/10 Referatsaker / innkomne skriv

Hovedstyret. 22/10 Referatsaker / innkomne skriv MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 3-2010 Hovedstyret Sted: Justissektorens kurs og Øvingssenter, Stavern Tid: 11.06.2010 Til stede: Leder: Tove Dreierstad TD Styremedlem: Olav Østborg OØ Styremedlem: Mick Sheard

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 27 2007-2011 20.-21. september 2009 Tyholmen hotell - Arendal Godkjent i Idrettsstyrets møte nr. 28 27. oktober

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Referat nr. 2/2015 KG agility

Referat nr. 2/2015 KG agility Referat nr. 2/ KG agility Tid og sted: Referent: Møteleder: 27.04. kl 20 på Skype Stensrud Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Stensrud Leder Ja Annette Mjøen Ja Gondola Guttormsen Nei Marianne Moe

Detaljer

Versjon. Organisasjonshåndbok Forbund region klubb

Versjon. Organisasjonshåndbok Forbund region klubb Versjon 6 Organisasjonshåndbok Forbund region klubb Organisasjonshåndbok Side 1 FORORD Organisasjonshåndboken for Norges Styrkeløftforbund er et resultat av et ønske om å utvikle et verktøy til hjelp for

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer