Prøveforelesning 6. juni Margrete Haugum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prøveforelesning 6. juni 2008. Margrete Haugum"

Transkript

1 Prøveforelesning 6. juni Margrete Haugum

2 Nærmere om emnet Diskuter likheter og koblinger mellom litteraturen om total kvalitetsledelse og litteraturen om innkjøpsledelse. sammenstilling mellom to teoriområder utviklingen innenfor begge områdene er påvirket av historiske endringer i konkurranseforholdene for bedrifter behov for en nærmere presentasjon av de to teoriområdene, før sammenstillingen koblinger og likheter i litteraturen presenteres og diskuteres

3 Disposisjon A. Felles historisk utvikling B. Total kvalitetsledelse l l C. Innkjøpsledelse D. Koblinger E. Likheter F. Avsluttende diskusjon

4 A. Felles historisk utvikling Usikre og turbulente omgivelser for bedrifter Tff Tøffere konkurransesituasjonk endring fra fokus på produksjonsforhold til fokus på markedet kd konsentrasjon om kjernevirksomheten i bedriften og outsourcing av støtteaktiviteter kii økt spesialisering kortere forsprang

5 Forts. små fortjenestemarginer kundene har høge forventninger til kvalitet vanskeligere kapitaltilgang internasjonale markeder informasjonsteknologi rask informasjonsstrøm med stor spredning Kortere produktlivssykluser Oppsummert: Endring fra masseproduksjon av standardvarer til å oppfylle individuelle kunders krav til både produkter og tjenester

6 B. Total kvalitetsledelse Kvalitetsledelse er et omfattende fagområde Kvalitetsledelse har flere guruer som ikke er helt samstemte (Eks Deming, Juran, Ishikawa) Kvalitetsledelse betegnes som en ledelsesfilosofi, som underbygges av teknikker, oppskrifter, standarder (ISO serien) og priser (Malcom Baldrige Award) Innenfor fagområdet har det vært en utvikling som har bidratt til å utvide området ytterligere. Utviklingen av kvalitetsledelse l l har gått fra å være en funksjon i organisasjonen til å inngå i ulike prosesser i organisasjonen.

7 Utvikling innenfor kvalitetsledelse Garvin (1988) har en inndeling i fire faser, som kan være noe oppklarende 1. Inspeksjon 2. Statistisk ti ti kvalitetskontroll t k t ll 3. Kvalitetssikring 4. Strategisk kvalitetsledelse Total kvalitetsledelse er en forlengelse av strategisk kvalitetsledelse, med fokus på å tilfredsstille kundene og arbeide med kontinuerlig forbedring. Dale et al (2007): Det fjerde nivået total kvalitetsledelse ede se omhandler kvalitetsledelsesprinsipper på alle deler av organisasjonen, inkludert kunder og leverandører og deres integrasjon i viktige forretningsmessige prosesser. Soltani et al (2008) stiller spørsmål om at kvalitetsledelse er kontekstavhengig. Sl Salmador et al (2008) hevder at kvalitetsledelsesmetoder t l l t d og prosedyrer synes å være for mekaniske for komplekse omgivelser. Ulike skoler har sine definisjoner, forståelser og variabler for suksess.

8 Kvalitet på varer og tjenester Det meste av arbeidet innenfor kvalitetsledelse har vært konsentrert om varer Kvalitet knyttet til tjenester bringer nye perspektiver inn i kvalitetsledelse tjenesten er ikke en fysisk ting tjenesten produseres samtidig med at den forbrukes kunden deltar i produksjon av tjenesten relasjon De fleste produkter er en kombinasjon av varer og tjenester kvaliteten på varen og kvaliteten på tjenesten representerer en helhet som kunden bedømmer kvaliteten av Gummesson (1991) betrakter kvalitet som en kobling mellom varekvalitet og tjenestekvalitet, med utgangspunkt i at kunden skal tilfredsstilles.

9 Prinsipper innenfor kvalitetsledelse Av mange mulig, kan prinsipper fra fra ISO 9000 (britiske standarden) representere en tilnærming Kundefokus Lederskap Involvering av mennesker Prosesstilnærming Systematisk tilnærming til ledelse Kontinuerlig forbedring Faktabasert beslutninger Gjensidige fordeler av relasjoner til leverandører

10 C. Innkjøpsledelse Hva er innkjøpsledelse ulike begreper Eksempel på begreper innenfor innkjøp eller hvor innkjøp inngår: innkjøp, anskaffelse, kffl materialledelse, l kjøp, logistikk Axelsson og Wynstra (2002) beskriver utviklingen av innkjøp som en prosess fra kjøp (fra hylla) ll) via anskaffelse (akkvisisjon) til supply chain management ledelse av verdikjeden Quayle (2006) innkjøp fokus på å etablere og lede en kommersiell relasjon anskaffelse fysisk materiell/tjeneste, kontrollaspekt etter at kontrakten er skrevet Wynstra (1998) definerer innkjøpsledelse som: ledelse av bedriftens eksterne ressurser i den hensikt å oppnå leveranser til de mest fordelaktive betingelser.

11 Utvikling innenfor innkjøpsledelse Outsourcing Økende knapphet eller mangel på innsatsfaktorer Teknologiske framskritt (Fitzsimmons et al 1998): Innkjøp av tjenester krever en fundamental forståelse av forretningsprosessen. Innkjøpsprosessen for tjenester er mer kompleks k Bowersox et al (2002):Historisk har innkjøp blitt sett på som noe uvesentlig. Relasjon mellom kunde og leverandør har løftet innkjøp til et høgere strategisk nivå. Fra motpartsfokus til samarbeid Bessant et al (1994): Innkjøpslitteraturen har skilt mellom marked og hierarki (transaksjonskostnadsteori, Williamsson 1975). Relasjoner oppstår som en mellomting. Qualye (2006): Innkjøp trenger et paradigmeskift fra enkelt kjøp til strategisk forretningsprosess

12 Tradisjonell innkjøp: oppnå billigst mulig pris og sikre tilstrekkelig flyt av varer til produksjonen stor leverandørbase for å oppnå best mulig pris motsetningsforhold mellom leverandør og kunde Innkjøp nå: bredere tilnærming med fokus på prosesser og relasjonen til leverandørene mindre leverandørbase proaktivt innkjøp samarbeid mellom leverandør og kunde gir kunden muligheter til å utnytte leverandørens kompetanse og involvere leverandøren i utviklingsarbeid Stanley og Wisner (2001): Innkjøpsrollen har endret seg fra være transaksjonsorienterte bestillingsprosesser til ledelse av leverandører med vektlegging av ledelse av verdikjeden

13 Ledelse av verdikjeden (SCM) og innkjøpsledelse SCM og innkjøp hvordan er sammenhengen? senere SCM litteratur fokuserer på innkjøpsfunksjonen og vektlegger at det er en grunnleggende strategisk t forretningsprosess i stedet tdt for en spesialisert støttefunksjon (Wisner og Tan 2000) til tross for økt vektlegging av SCM blir innkjøp fortsatt sett på som en sekretærfunksjon (Ellram og Pearsson 1994) Carter og Ellram (2003): ledelse av verdikjeden har ulike underkategorier, hvor innkjøp finnes i ulike former; innkjøpsorganisasjon, internasjonale innkjøp, evaluering av innkjøp og innkjøpsstrategi. Lambert et al (1998): Løfter fram anskaffelse/ innkjøp som en av nøkkelprosessene innenfor ledelse av verdikjeden Oppsummering: Innkjøpsledelse har utviklet seg fra en intern funksjon i en organisasjon til å bli en del av ledelse av verdikjeden hvor innkjøp settes inn i en større og mer strategisk sammenheng.

14 Utvikling innenfor ledelse av verdikjeden Quayle (2006) dagens endringspress Endringspress gp internt i verdikjeden raskere informasjonsflyt (IKT) IKT løsninger som åpner opp for dynamiske løsninger realisering av konkurransepotensialet for verdikjeden Endringspress fra utenfor verdikjeden usikkerhet omkring veksten i forbrukermarkedet endring i markedsstrukturer, fragmentering og spesialisering Innenfor produksjon er det en bevegelse bort fra masseproduksjon til fleksibel produksjonssystemer Konkurransepress, internasjonalisering

15 Elementer av innkjøpsledelse innenfor ledelse av verdikjeden Valg av leverandør Viktig innenfor innkjøp (Ting og Cho 2008) Flere kriterier vektlegges: kostnader, kvalitet, leveringstid, (total cost of ownership) Valg av leverandør omfatter både rett leverandør og optimal ordre Evaluering av leverandører Prestasjonsmåling Leverandør kjøper integrering, for forbedring og utvikling

16 D. Koblinger Om koblinger: koblinger omfatter både de som er direkte beskrevet i litteraturen og koblinger som kan avledes av litteraturen. Robinson og Malhotra (2005): Ledelse av verdikjeden sin kobling til kvalitetsledelse er begrenset og tangerende Hemsworth et al (2008): I økende grad betrakter ledere innkjøp og kvalitetsledelse som nært koblet. en viktig årsak er at innkjøp av materialer er en kilde til variasjon og har betydning for produktets kvalitet

17 Aktuelle koblinger Konkurransefordeler Kvalitetsledelse l l i innkjøp Leverandør kvalitetsledelse Innkjøp/leverandør kvalitetssystem Supply chain quality management verdikjede kvalitetsledelse

18 Konkurransefordel Sanchez Rodrigues og Hemsworth (2005): Innkjøpsledelse og kvalitetsledelse kan hjelpe bedrifter til en vedvarende d konkurransefordelk forbedring av produktkvalitet kostnadsreduksjon Morgan og Monczka (1996): økte prestasjoner gjennom: eliminere vrak, bedre bruk av eksterne og interne leverandørers kapasitet og teknologi Kanji og Wong (1999): Kvalitetsledelsesprinsipper kan brukes til å forbedre produktiviteten i verdikjeden gjennom å gjøre bd bedriftene bd bedre i stand til å oppnå konkurransefordeler. Kvalitetsledelse kan berike verdikjeden.

19 Kvalitetsledelse i innkjøp Hemsworth et al (2008) Leverandørledelse koordinering av innkjøpsfunksjonen koordinere innkjøp og produksjon mht kvalitetsrelaterte forhold Motsatt: Ledelse av innkjøpspersonell som en del av kvalitetsledelse kvalitetsforbedringer Sanchez Rodrigues og Hemsworth (2005): Kvalitetsledelse i innkjøp har konsentrert seg om relasjon med leverandøren på bekostning av koordinering på tvers av funksjoner, personalledelse, overvåking og analyse av kvalitetsinformasjon t i og benchmarking. Tan et al (2002): Ledelse av verdikjeden som en ny ledelsesfilosofi, hvor innkjøp inngår. Ledelse av verdikjeden er et verktøy for kvalitetsforbedring Bowersox et al (2002): innkjøp innenfor ledelse av verdikjeden omfatter blant annet kvalitetsforbedring (kvalitetsforbedring gjennom innkjøp) kvalitet har en kritisk rolle for produktenes kvalitet, fordi den avhenger av kvaliteten på innsatsfaktorene

20 Leverandør kvalitetsledelse Lo og Yeung (2006): Omfatter valg av leverandør, utvikling av leverandøren og integrasjon med leverandøren Betrakter leverandøren som en forlengelse av egen virksomhet Valg av leverandør langsiktig partnerskap, vektlegge kvalitet i stedet for kostnader, kundeorientert leverandør Utvikling av leverandøren involverting, troverdighet, integrasjon og innkjøpspraksis k i Integrasjon felles gjensidig utviklingsaktiviteter, tillit Forker, Mendez og Hershauer (1997): ledelsesprosesser hvor implementering av kvalitetsledelse forbedrer kvalitetsprestasjoner. Kvalitetsprestasjoner i slutten av verdikjeden er avhengig av innkjøp av feilfrie komponenter og deler. omfatter interne forhold og kunde leverandør relasjonen Deming (1982, 1986), Garvin (1988) og Ishikawa (1985): strømlinjeforming av leverandørbasen, vektlegging av kvalitet i stedet for kostnader ved valg av leverandør og forbedring av kjøper leverandør relasjonen

21 Forts. leverandør kvalitetsledelse Monczka og Trent (1991): leverandøravhengighet gjør at innkjøpere må lede leverandørene mer effektiv i forhold til bl.a. kvalitet Stanley og Wisner (2001): innkjøp er en viktig deltaker i leverandørutvikling og forbedring av inngående tjenestekvalitet.

22 Innkjøp/leverandør ø kvalitetssystem Fernandes (1995): Komponenter i innkjøp/ leverandør kvalitetssystem: kunde leverandør relasjon preget av langsiktighet, tillit og vinn vinn forståelse integrasjon mellom leverandør og kunde Forbedringer tilbakemeldinger til leverandøren

23 Supply chain quality management Ross (2000): Verdikjedekvalitetsledelse Robinson og Malhotra (2005) Definisjon: formell koordinering og integrasjon av forretningsprosesser mellom alle parter i forsyningskanalen for å måle, analysere og kontinuerlig forbedreprodukter, tjenester og prosesser for å skape verdi og oppnå tilfredshet hos mellomliggende og sluttforbrukere.

24 E. Likheter Filosofier Teorier for å oppnå konkurransefordeler og suksess gjennom reduserte kostnader Mål om kundetilfredshet Endring av fokus fra funksjoner i organisasjoner til prosesser Begge sliter med å finne resultatmål Relasjon Kommunikasjon Kontekstavhengighet

25 F. Avsluttende diskusjon Speileffekten Kvalitetsledelse t l l tar utgangspunkt i bedriften dift og relasjonen til kunden Innkjøpsledelse tar utgangspunkt i bedriften og relasjonen til leverandøren Leverandør Kvalitetsledelse Relasjon Innkjøpsledelse Kunde

26 mer om speileffekten I kvalitetsledelse er fokuset på leverandør og kunde, med utgangspunkt i leverandøren som en produserende bedrift I innkjøpsledelse er fokuset på kjøper og leverandør, med utgangspunkt i kjøperen som skal anskaffe produkter Innkjøpsledelse Bedrift Kvalitetsledelse

27 Fokus på relasjonen Relasjonen Innenfor kvalitetsledelse er samhandling mellom kunde og leverandør viktig for kvalitet Innenfor innkjøpsledelse er relasjonen viktig for kvalitet Torvatn og Pedersen (2002) leverandørrelasjoner er viktig innenfor innkjøpsledelse. Grönroos (1982) leveransekvalitet kan knyttes til samhandlingen mellom kunde og leverandør Fynes et al (2005) viktige dimensjoner i relasjonen: tillit, tilpasning, kommunikasjon, avhengighet og uavhengighet, forpliktelse l og samarbeid. bid

28 Innenfor begge teoriene er det betraktninger på relasjonen som er arena for integrasjon mellom kunde/kjøper og leverandør. Innenfor begge områdene påvirkes relasjonen av markedssituasjonen og andre kontekstuelle forhold. Begge teoriområdene har ulike oppfatninger av hva relasjonen omfatter, men noen særskilte likheter finnes. Dt Det er kommunikasjon, avklaring av forventninger og spesifikasjoner og muligheten til ytterligere verdiskapning. Dette underbygges av at begge teoriområdene har utviklet seg fra relativt smale funksjoner til strategiske områder med fokus uspå prosess. (Bessant et al 1994)

29 Avsluttende kommentar Dette har vært et lite innblikk i grenseområde mellom to teoriområder. Innblikket har avdekket koblinger og likheter. På grunnlag av dem er likheter som speileffekten og relasjoner diskutert nærmere Dette er på ingen måte en uttømmende oversikt, men kan heller betraktes som en inngang til en spennende sammenstilling som kan bidra til gjensidig berikelse på teoriområdene.

Strategianalyse av omgivelsene til casebedrift Sykkel AS

Strategianalyse av omgivelsene til casebedrift Sykkel AS Strategianalyse av omgivelsene til casebedrift Sykkel AS DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE Aina Sagevik Kalsås 956475 Cathrine Pettersen 954451 15.06.11 Sykkel

Detaljer

Prosessperspektivet og modellering

Prosessperspektivet og modellering Prosessperspektivet og modellering Jon Iden, mars 2012 Prosessperspektivet Jeg begynte med prosesser fordi jeg ønsket å gjøre den bedriften jeg jobbet i mer velfungerende. Jeg hadde i flere år opplevd

Detaljer

Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter. Versjon: 1.0 Dato: November 2013. www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse

Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter. Versjon: 1.0 Dato: November 2013. www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter Versjon: 1.0 Dato: November 2013 www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse 1 INTRODUKSJON For å gjennomføre selvevalueringen foreligger det

Detaljer

Forord. Innholdet i denne oppgaven står for forfatternes regning. Trondheim, 22. mai 2012 ...

Forord. Innholdet i denne oppgaven står for forfatternes regning. Trondheim, 22. mai 2012 ... Forord Denne masteravhandlingen er skrevet som en avsluttende del av mastergradsstudiet i økonomi og administrasjon ved Trondheim Økonomiske Høgskole, med økonomistyring som fordypning. Avhandlingen er

Detaljer

Hvordan skape dynamisk styring?

Hvordan skape dynamisk styring? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2009 Hvordan skape dynamisk styring? En casestudie av et stort internasjonalt oljeselskap av Gunn Therese Ueland Fossdal Kirsti Kvie Gardum Utredning innen masterstudiet

Detaljer

Prosessforbedring og teknologistøtte for semistrukturerte prosesser

Prosessforbedring og teknologistøtte for semistrukturerte prosesser Prosessforbedring og teknologistøtte for semistrukturerte prosesser Hovedoppgave ved sivilingeniørutdanning i informasjons- og kommunikasjonsteknologi av Erik Tessem Grimstad 28. mai 2001 Prosessforbedring

Detaljer

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering 2000-2011 GRI Versjon 3.1 2000-2011 GRI Versjon 3.1 Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Innholdsfortegnelse Forord Bærekraftig utvikling

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering Innhold 1 Bakgrunn for en nasjonal standardiseringsstrategi 3 2 Standardiseringens betydning for samfunnet 5 2.1 Kostnadsbesparelser

Detaljer

Hotell-turoperatør relasjoner og innovasjon

Hotell-turoperatør relasjoner og innovasjon Handelshøgskolen Hotell-turoperatør relasjoner og innovasjon En studie av hvordan hotell-turoperatør relasjoner påvirker innovasjon Ingvild Hansten Blomstervik Masteroppgave i ledelse, innovasjon og marked

Detaljer

Lønnsomhetsvariasjoner mellom forretningsbanker i Norge

Lønnsomhetsvariasjoner mellom forretningsbanker i Norge NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Lønnsomhetsvariasjoner mellom forretningsbanker i Norge En studie av to forretningsbanker med ulik strategi Birte Tuxen Bø & Lotte Marie Andersen Veileder: Professor

Detaljer

Integrering ved oppkjøp

Integrering ved oppkjøp Norges Handelshøyskole Oslo, oktober 2009 Integrering ved oppkjøp - Utfordringer ved å skape en felles verdikjede ved integrering - Av Mats Bjerkaas Veileder: Professor Paul Gooderham Selvstendig arbeid

Detaljer

Eksamen i SOS 6501, Teknologiendring og samfunnsutvikling, våren 2010.

Eksamen i SOS 6501, Teknologiendring og samfunnsutvikling, våren 2010. Eksamen i SOS 6501, Teknologiendring og samfunnsutvikling, våren 2010. Oppgavetekst. Hvorfor har vi andre transaksjonskostnadene i en digital bedrift enn i en vanlig produksjonsbedrift og vil trenden forsterke

Detaljer

Effektive forsyningskjeder

Effektive forsyningskjeder FFI-rapport 2009/01758 Effektive forsyningskjeder Terje Nilsen og Frank Brundtland Steder Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 14.04.2010 FFI-rapport 2009/01758 1105 P: ISBN 978-82-464-1730-1 E: ISBN 978-82-464-1731-8

Detaljer

www.pwc.no/sourcingsurvey PwC Sourcing Survey 2013 Leverandøroppfølging og - samarbeid

www.pwc.no/sourcingsurvey PwC Sourcing Survey 2013 Leverandøroppfølging og - samarbeid www.pwc.no/sourcingsurvey PwC Sourcing Survey 2013 Leverandøroppfølging og - samarbeid PwC Sourcing Survey 2013 2 PwC Sourcing Survey 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 4 Om hetsundersøkelsen 5 Funn fra

Detaljer

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Sluttrapport Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Dato 20.10.2014 Sluttrapport - Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Side: 2 av 60 INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering og anbefaling...

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Kontraktsstyring i Statens vegvesen Region nord

Kontraktsstyring i Statens vegvesen Region nord HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Kontraktsstyring i Statens vegvesen Region nord Hvilke utfordringer skaper oppfølging av driftskontrakter med funksjonsansvar for Statens vegvesen Region nord? Inger-Ann Lahm

Detaljer

Outsourcing av serviceaktiviteter i hotellbransjen i Norge

Outsourcing av serviceaktiviteter i hotellbransjen i Norge NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2011 Outsourcing av serviceaktiviteter i hotellbransjen i Norge Hvor utbredt er det og hvilke faktorer påvirker? Av Nora Ekern og Christina Eriksen Veileder: Ragnhild

Detaljer

Logistikk i fiskeri- og havbruksnæringen: kunnskapsstatus og forskningsbehov

Logistikk i fiskeri- og havbruksnæringen: kunnskapsstatus og forskningsbehov TØI-rapport 838/2006 Forfattere: Thorkel C. Askildsen Gunnar Senneset Oslo 2006, 37 sider Sammendrag: Logistikk i fiskeri- og havbruksnæringen: Innstilling fra arbeidsgruppen Arbeidsgruppens konklusjoner

Detaljer

Temautredning Kunnskap og innovasjon

Temautredning Kunnskap og innovasjon Petter Westnes Temautredning Kunnskap og innovasjon Arbeidsnotat IRIS - 2008/019 Prosjektnummer: 7252196 Prosjektets tittel: Oppdragsgiver(e): Kampen om arbeidskraften: Arbeidsmarkeds- og kompetansescenarier

Detaljer

HVORDAN VIL EGENSKAPER VED ANSETTELSESRELASJONEN PÅVIRKE JOBBTILFREDSHET, TILHØRIGHET OG INTENSJON OM Å SLUTTE?

HVORDAN VIL EGENSKAPER VED ANSETTELSESRELASJONEN PÅVIRKE JOBBTILFREDSHET, TILHØRIGHET OG INTENSJON OM Å SLUTTE? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 11.juni 2012 HVORDAN VIL EGENSKAPER VED ANSETTELSESRELASJONEN PÅVIRKE JOBBTILFREDSHET, TILHØRIGHET OG INTENSJON OM Å SLUTTE? -En casestudie av IT-konsulenter på langtidsprosjekter-

Detaljer

Bachelor i Hotell- og Relasjonsledelse År: 2008 2011

Bachelor i Hotell- og Relasjonsledelse År: 2008 2011 Bachelor i Hotell- og Relasjonsledelse År: 2008 2011 Suksesskriterier ved outsourcing av renholdsfunksjoner i hotellbransjen i Norge Innleveringsdato: 04.06.2011 Studentnummer: 127170, 20486, 10965 Denne

Detaljer

Vurdering av budsjett og alternative styringsverktøy

Vurdering av budsjett og alternative styringsverktøy NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2009 Vurdering av budsjett og alternative styringsverktøy - hvordan budsjett og alternative verktøy bidrar til verdiskapning, sett fra controllernes perspektiv av Nina

Detaljer

Tverr-nasjonal organisering på norsk sokkel - konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet

Tverr-nasjonal organisering på norsk sokkel - konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet Tverr-nasjonal organisering på norsk sokkel - konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet Denne rapporten er en fagrapport som er utarbeidet på grunnlag av fire tilsyn Petroleumstilsynet har gjennomført

Detaljer

Ivar Brynhildsvoll KRITISK ANALYSE AV RAPPORTEN «Evaluering av regelverket for offentlige anskaffelser»

Ivar Brynhildsvoll KRITISK ANALYSE AV RAPPORTEN «Evaluering av regelverket for offentlige anskaffelser» Ivar Brynhildsvoll KRITISK ANALYSE AV RAPPORTEN «Evaluering av regelverket for offentlige anskaffelser» Rapport 07/2004 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: Kritisk analyse av rapporten «Evaluering

Detaljer

Kritiske suksessfaktorer for ERP-systemer i offentlig sektor

Kritiske suksessfaktorer for ERP-systemer i offentlig sektor NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 15. mars 2006 Kritiske suksessfaktorer for ERP-systemer i offentlig sektor - en litteraturstudie - Av Halvor Kallevik Melbo Veileder: Professor, dr. oecon. Anna Mette Fuglseth

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsforbedring

Kvalitetssystem og kvalitetsforbedring Kvalitetssystem og kvalitetsforbedring En kvalitativ studie av kvalitetssikringssystemet ved Universitetet i Nordland Steinar Simonsen Thorbjørn Aakre BE320E MBA HHB Bodø Forord Denne masteroppgaven er

Detaljer

Evaluering av BTV Innkjøp

Evaluering av BTV Innkjøp Evaluering av BTV Innkjøp Innkjøpssamarbeidet i Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner Oslo, 6. mai 2009. Forord Innkjøpsrådet har på vegne av fylkesrådmennene i Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommune

Detaljer