Navigatøren Det knaker i den grønne gren 30 juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Navigatøren Det knaker i den grønne gren 30 juni 2014"

Transkript

1 Det knaker i den grønne gren 30 juni 2014 Oljeselskapene kan utløse kutt Norges Banks publiserte en mye lavere renteprognose enn ventet på siste rentemøte. Ikke bare var første renteøkning skjøvet til langt inn i 2016, men Norges Bank antyder nå en 25-30% sannsynlighet for kutt fram til mars Det betyr at det ikke skal veldig mye svakere vekst eller inflasjonstall til før Norges Bank kutter rentene. Spørsmålet er imidlertid om det ikke blir 2013 om igjen. At eventuelle svakere tall svekker krona så mye at kutt ikke blir nødvendige. Side 2 Erik Bruce Gaute Langeland Ole Håkon Eek-Nilsen Joachim Bernhardsen Renter Den overraskende lave rentebanen fra Norges Bank har bidratt til et betydelig rentefall langs hele kurven i Norge. Fallet er imidlertid størst i midtsegmentet, noe som gjør at 5års renten har falt mye. I tillegg har renten flatet mye ut til 5 år. 5årspunktet på kurven fremstår derfor som det mest gunstige punktet på kurven for å gjøre rentesikringer. Side 3 Valuta Det er ikke noe nytt at valutamarkedet blir overrasket av Norges Bank. Den nye rentebanen har bidratt til betydelig oppside i EURNOK. Vi synes det har gått vel langt og tror krysset kan komme ned fremover Side 7 Fall i oljeinvesteringene i 2015 trekker ned Norges Banks rentebane NOK 2013 mrd Kilde: Nordea Markets and Macrobond

2 Oljeselskapene kan utløse kutt Norges Bank fortsatt relativt optimistiske Men vi tror likevel ikke på kutt En viktig grunn til at Norges Bank senket renteprognosen var at oljeselskapene planlegger for langt lavere investeringer på norsk sokkel i 2015 enn i år. Nedgangen er såpass stor at det vil ha betydelig negativ effekt på norsk økonomi. Fallet i renteforventningene hos våre handelspartnere bidro også til å trekke prognosen ned. På tross av nedjusteringen av oljeinvesteringene er Norges Banks vekstanslag og synet på kapasitetsutnyttelsen i årene som kommer bare litt svakere enn i rapporten fra mars. Det skyldes i noen grad lavere utlånsrenter. At Norges Bank nå ser for seg lavere utlånsrenter framover er delvis en følge av lavere anslag for styringsrenten, men også en konsekvens av at bankene i vår kuttet utlånsrentene. Fortsatt har Norges Bank et relativ optimistisk bilde i den forstand at veksten skal ta seg bra opp. Det er særlig privat forbruk som vil bli den store vekstmotoren framover skal vi tro sentralbanken, men også investeringene på fastlandet skal ta seg bra opp. Forbruksveksten har vært sterk så langt i år etter relativ svak vekst i fjor. Det er mulig at omslaget i boligmarkedet bidrar til en mer optimistisk holdning hos forbrukerne, men vi mener fortsatt Norges Bank er for positive. Norges Bank har i tillegg tolket undersøkelsen av oljeselskapenes investeringsplaner relativt optimistisk. Det kommer nesten alltid flere prosjekter til etter som tiden går, men Norges Bank har tro på at oppjusteringen blir stor. Det er derfor gode muligheter for at Norges Bank må justere ned vekstbildet framover. Vi tror likevel ikke at et eventuelt svakere vekstbilde vil gi rentekutt. I fjor gikk svakere veksttall og nedjusteringer av renteprognosen sammen med en svekkelse av krona. Slik kan det fort bli framover også. Det finnes også en oppsiderisiko til Norges Banks vekstbilde. Norges Bank har forutsatt at bankene ikke kutter utlånsrenten ytterligere framover. Det er langt fra opplagt. Høye marginer i utgangspunktet kan utløse en krig om markedsandeler med lavere renter og marginer som følge. Forbrukstallene blir viktig å følge framover. Har vi vi virkelig fått et omslag som tilsier årsvekst i forbruket godt over 3% som Norges Bank tror? I tillegg blir inflasjonstallene som alltid viktig. Norges Bank tror inflasjonen nådde toppen i juni og så skal avta forsiktig ned mot litt i overkant av 2%. Det virker som et rimelig anslag, men inflasjon har overrasket mye det siste året. Vi må vente til tidlig september før vi får den neste undersøkelsen av oljeselskapenes investeringsplaner. I den har selskapene innarbeidet flere planer. Spørsmålet er om oppjusteringen ser ut til å bli mindre eller større enn det Norges Bank har lagt til grunn til i sitt anslag. Viktigste nedsiderisiko til rentene i Norge er kanskje ECB. Får de til en generell eurosvekkelse kan NOK bli en «vinner»-valuta. I så fall er ikke veien lang til kutt.

3 Norske renter Siden forrige Navigatør har rentene falt langs hele kurven, hovedsakelig på bakgrunn av Norges Banks nedreviderte rentebane Rentefallet har vært særlig stort i midtsegmentet. Kurven er nå svært flat ut til 5 år, og forholdsvis bratt derfra og videre ut til 10 år For å dra nytte av de lave lange rentene anbefaler vi låntager å øke sikringsgraden og durasjonen i låneporteføljen. Vi mener at 5 år fremstår som det mest gunstige punktet på kurven. På rentemøtet senket Norges Bank rentebanen og flyttet den første renteøkningen godt ut i Markedet var forberedt på en viss nedrevidering og at første renteøkning kunne bli skjøvet på. Det var imidlertid en stor overraskelse at rentebanen inneholder en viss sannsynlighet for rentekutt i løpet av Markedet svarte med å sende rentene kraftig ned i etterkant av møtet. Figur 1: 5-års renten har falt spesielt mye 3,9 3,6 3,3 2år swap 3 5år swap 2,7 2,4 10år swap 2,1 1,8 NIBOR3m 1,5 2jan12 2mai12 2sep12 2jan13 2mai13 2sep13 2jan14 2mai14 Korte renter Kilde: Nordea Markets og Bloomberg De korte rentene har over en lengre periode vært preget av at NIBOR har steget på stram likviditet i det norske pengemarkedet. En høyere NIBOR har trukket opp de første FRA-kontraktene, noe som igjen har slått over i en høyere 2års rente. Dette er nå reversert. Den stramme likviditeten har vært forbigående og NIBOR har kommet ned igjen de siste ukene. Med den overraskende lave rentebanen har vi også fått et betydelig skift ned i FRA-kontraktene lengre ut. Grafen på neste side viser at markedet priser rundt % sannsynlighet for kutt gjennom hele 2015, og selv godt inn i 2016 har ikke markedet begynt å prise inn renteøkning av betydning. Markedet har med andre ord mer enn tatt inn over seg signalene fra Norges Bank.

4 Figur 2: Markedet priser sannsynlighet for rentekutt 2,5 2,4 FRA-strip 2,3 26.mai.14 2,2 2,1 2 3mnd NIBOR 26.jun.14 1,94 2,02 1,9 1,8 1,84 1,79 1,75 1,75 1,77 1,81 1,87 1,7 1,6 1,5 Norges Bank 1,66 1,61 1,59 1,59 1,60 1,64 1,69 1,76 1,4 jun12 des12 jun13 des13 jun14 des14 jun15 des15 jun16 Kilde: Nordea Markets og Bloomberg Lange renter I sum har fallet i FRA-kontraktene dratt 2-års renten ned på nivåene fra inngangen til 2014 da det var stor frykt for en nedtur i boligmarkedet. Siden forrige Navigatør er 2-års renten ned 21 bp. 5-års renten har falt enda mer og er ned 27bp, mens 10-års renten er ned 19bp siden forrige Navigatør. Fallet i de lange rentene er en del av en større bevegelse vi har sett helt siden nyttår. Bevegelsen ned i lange renter har i lengre periode vært drevet hovedsakelig av fall i lange forwardrenter. Som figuren under viser så har 5år om 5år, som representerer de siste 5 årene av en 10års rente, falt mye siden nyttår. 5års renten har beveget seg relativt flatt i tilsvarende periode. Den siste tiden har dynamikken snudd. Lange forwardrentene har stabilisert seg på lave nivåer, mens 5års renten har falt videre. Figur 3: Lange forwardsrenter har stabilisert seg mens 5års renten har falt videre 5,6 5,2 4,8 5år om 5år 4,4 4,0 3,6 10år swap 3,2 2,8 5år swap 2,4 2,0 2jan10 2jan11 2jan12 2jan13 2jan14 Source: Nordea Markets og Bloomberg Årsaken til at vi har hatt et relativt bratt fall i 5års renten skyldes norske forhold og spesielt Norges Bank, mens det tidligere var internasjonale

5 forhold som trakk rentene ned. Samtidig ligger Norges Bank på hold inntil videre og da blir bevegelsen i de korteste rentene også begrenset. Resultatet har blitt at 3år om 2års renten har falt aller mest den den siste tiden og er på historisk lave nivåer. Denne renten er de siste 3 årene av en 5års rente, og viser prisen på å forlenge en 2års sikring til en 5års sikring. Fallet i rentene opp til fem år har også slått over i 10års renten. Vi er dermed i en situasjon der både den korte og lange enden av kurven er på lave nivåer. Resultatet er at vi har tidenes laveste 10års rente i Norge. Figur 4: Det er 3år om 2år som har falt mest 7 6 3år om 7år 5 2år om 5år 4 3år om 2år 3 2år 2 Norges Bank 1 2jan07 2jan08 2jan09 2jan10 2jan11 2jan12 2jan13 2jan14 Source: Nordea Markets og Bloomberg Fallet i 3år om 2års renten har vært langt større enn i 2-års renten. Som følge av det har kurven flatet mye ut til fem år. Den løpende kostnaden ved en rentesikring er differansen mellom fastrenten og flytende rente. Når kurven flater, slik vi har sett nå, faller denne kostnaden. Kurven har flatet mest ut til 5 år slik at det er her kostnaden ved å gjøre rentesikringer har falt mest. I dag er merkostnaden ved en 5år fastrente i underkant av 50bp. I fjor var denne merkostnaden 125bp på det meste. Figur 5: Kurven har flatet mye ut til 5 år... 3mnd Nibor 5år 5år spread til NIBOR 3,6 1,6 3,2 2,8 2,4 1,2 0,8 2 1,6 1,2 2jan12 2jan13 2jan14 0,4 0 2jan12 2jan13 2jan14 Source: Nordea Markets og Bloomberg Mens kurven har flatet ut til 5år har den derimot brattet mellom 5 og 10 år

6 (5s10s) som vist i grafen under. Det skyldes som sagt at lange forwardrenter har stabilisert seg på lave nivåer mens rentene ut til fem år har fortsatt å falle på Norges Bank. Figur 6: mens kurven har brattet ut til 10 år s5s s10s jan13 4mar13 4mai13 4jul13 4sep13 4nov13 4jan14 4mar14 4mai14 Source: Nordea Markets og Bloomberg Kurvefasongen begynner å bli ekstrem, med en 2s5s kurve på flate nivåer og 5s10s på bratte nivåer peker 5års segmentet seg ut som den mest attraktive delen på kurven. Situasjonen er den motsatte av det den var i september i fjor da 2s5s kurven var brattere enn 5s10s og midtsegmentet var den dyreste delen av kurven. Da anbefalte vi låntagere å kombinere korte og lange sikringer i stedet for å gjøre sikringer i midtsegmentet. Nå mener vi at låntagere bør gjøre det motsatte og konsentrere sikringene i midtsegmentet. Vår anbefaling Vi mener at midtsegmentet er billig i en kurve som er lav generelt sett. Dette bør låntagere benytte til (1) å øke sikringsgraden/durasjonen i låneporteføljen og (2) fokusere på rentesikringer i midtsegmentet.

7 Valuta EURNOK; Norges Bank ødela NOK Norges Bank ødela NOK fullstendig med den nye rentebanen som ble lagt frem på rentemøte i juni. Svake oljeinvesteringer uken før ble møtt med et gjesp, men det var nettopp oljeinvesteringene som var bakgrunnen for nedjusteringen av rentebanen. Siden rentemøte i mars i fjor har EURNOK steget ca. 90 øre, men bevegelsen gjennom ukene med Norges Bank er faktisk enda større. I den sammenheng kanskje også verdt å påpeke at EURNOK har falt tilbake ganske mye etter hver gang Norges Bank har svekket den i denne perioden. Et interessant trekk denne gangen er for øvrig at volatilitetene ikke har steget særlig mye. Normalt sett kommer volatiliteten opp som følge frykten markedet gjerne får for at bevegelsen kan bli enda større. Det er fristende å hevde at dette kan skyldes posisjoneringen og strømmene i markedet i forkant. I Nordea har vi kun én gang siden finanskrisen sett så store NOKsalg blant utenlandske banker som vi så i ukene før og inkludert Norges Bank. Kun ¼ av dette kom på dagen med Norges Bank. De resterende beløpene kan tilskrives effekten av forfallet i bytteordningen 17. juni samt utbytteutbetalingen fra Statoil og Telenor i slutten av mai. Med andre ord reaksjonen i NOK ble ekstrem som følge av eksisterende salgsinteresser som kom i tillegg til de dårlige nyhetene fra sentralbanken. Disse strømmene er nå bak oss. Med EURNOK rundt 8,38 er nå NOK den aller svakeste valutaen mot EUR i G10-universet. ECB innførte negativ innskuddsrente i juni, økte likviditetstilførselen og vil tilby europeiske banker langsiktig finansiering. Legg til høy risikoappetitt og man burde ha et godt miljø for høyrentevalutaer. NOK er den valutaen med tredje høyeste rentedifferanse per risiko i G10 universet. Som investor kan man altså få ganske god carry i NOK fra ganske svake nivåer. Dermed ser vi altså for oss en viss nedside for EURNOK fremover. Om man så skulle være bekymret for oppsiden allikevel er det verdt å påpeke at med svært lav volatilitet er strategier med kjøp av rettigheter i EURNOK relativt rimelige. Med utgifter i valuta kan man på denne måten skaffe seg en betydelig fleksibilitet og slippe å låse inn høye nivåer i en eventuell sikring. Med inntekter er nivåene gode for å øke sikringsgraden uansett, men om man skulle være bekymret for ytterligere oppside kan man kjøpe rettigheter til å selge EURNOK til forholdsvis lave priser.

8 Store NOK-salg fra utenlandske banker svekket NOK m Foreign Banks NOK buying from Nordea Source: Nordea Source: Nordea Markets, Norges Bank og Bloomberg NOK er den svakeste valutaen mot EUR i G10 universet høy rente til tross Stdev to 10 y average EURJPY EURUSD EURSEK EURGBP EURCAD EURNOK EURAUD EURCHF EURNZD Carry to risk (2y ir-dif /3m impl vol) Source: Bloomberg og Nordea USDNOK: tilbake til mer normale nivåer, men fremdeles litt lav Ekstremtiltakene fra ECB tok EURUSD lavere og Norges Bank senket NOK generelt. Resultatet ble høyere USDNOK. I skrivende stund handler vi rundt 6,16 hvilket er litt på den høye siden i rangen fra det siste året mellom 5,80 og 6,30. Amerikanske nøkkeltall har vært blandet den siste tiden, boligmarkedet har vært på den svake siden og BNP-veksten i 1. kvartal har blitt kraftig nedrevidert til -2,9 %. Dette er trolig i hovedsak en konsekvens av vinterværet, men den amerikanske sentralbanken var heller ikke veldig

9 optimistisk ved sitt siste møte. Yellen påpekte at det kan ta lang tid, selv etter at QE er ferdig, før rentene blir satt opp. ECB kan komme til å øke balansen sin til høsten, det vil med stor sannsynlighet sammenfalle med avslutningen av FEDs QE. Nordea ser for seg at FED vil bli overrasket over lønnsvekst og etter hvert inflasjonsforventninger og dermed bli tvunget til å sette opp renten i begynnelsen av Denne prosessen vil i våre prognoser også gi sterk USD, men i de nærmeste månedene er fremdeles situasjonen den at FED trykker penger, og det gjør ikke ECB. Dette vil legge en viss demper på USD styrken på kort sikt. Posisjoneringen i markedet var marginalt short USD, men har nå blitt marginalt long. For å sende USD sterkere må altså spekulanter bli overbevist om å kjøpe mer USD. Det kan slutten på QE bidra til eller risikoaversjon i aktivamarkedene. Sistnevnte kan jo alltids bli en konsekvens av slutten på QE også. Markedet er marginalt long USD Net long non commercial USD (ra) USD Trade Weighted index Source: Bloomberg FED vil trykke penger frem til ECB kanskje begynner % % % % % % % % % % Dec10 Jun11 Dec11 Jun12 Dec12 Jun13 Dec13 Jun14 Dec14 FED QE EURUSD FED-ECB bal in % of GDP Source: Bloomberg

10 GBPNOK; Blandede signaler fra Carney Etter at GBPNOK har beveget seg sidelengs gjennom store deler av vinteren og våren har vi i det siste fått litt bevegelse i krysset. Mye skyldes Norges Bank, men også Bank of England (BoE) har bidratt her. GBPNOK har fortsatt opp 10,60 10,40 10,20 10,00 9,80 9,60 9,40 9,20 9,00 8,80 8,60 8,40 jan13 mar13 mai13 jul13 sep13 nov13 jan14 mar14 mai14 Trend linje 200 d gjennomsnitt 10,60 10,40 10,20 10,00 9,80 9,60 9,40 9,20 9,00 8,80 8,60 8,40 Source: Nordea Markets og Bloomberg Sentralbanksjef i BoE, Mark Carney, overrasket markedet da han i en tale sa at renteøkningen «could happen sooner than markets currently expected». Reaksjonen lot ikke vente på seg. GBP styrket seg og markedet flyttet prisingen av første renteøkning frem til fjerde kvartal Carneys relativt aggressive kommentarer ble fulgt opp i referatet fra rentemøtet juni, hvor følgende var å lese: The relatively low probability attached to a Bank Rate increase this year implied by some financial market prices was somewhat surprising. Med slike kommentarer blir vi derfor noe forvirret da Carney nylig la vekt på at lønnsveksten har vært overraskende lav og at det fortsatt er slakk i arbeidsmarkedet i en tale. Her sier han implisitt at BoE ikke har hastverk med å sette opp renten. På tross av blandede signaler fra Carney, venter vi fortsatt første renteøkning fra BoE i andre kvartal Det er god fart i britisk økonomi, med sterk vekst i sysselsettingen. Lønnsveksten er imidlertid svak og det er foreløpig ikke utsikter til at inflasjonen skal tilta. Vi tror det vil gi BoE pusterom til å holde rentene på dagens nivå lenger enn dagens prising. Det har selvsagt implikasjoner for vår GBP-prognose. Med en reprising av markedets forventninger til første renteøkning fra BoE tror vi rentedifferansen vil gå i NOK-favør på kort sikt. Det innebærer lavere GBPNOK. Et godt argument for nedsiden i GBPNOK bør også være markedets posisjonering i GBP. Markedet er veldig long GBP, og tidligere har vi sett at så høye nivåer vi ser nå har vært vendepunkter i GBP (posisjoneringsdataene er kun tilgjengelig i forhold til USD, men hvis markedet skulle bestemme seg for å ta av long posisjonene i GBPUSD vil det få betydning for GBPNOK også).

11 Markedet har kjøpt mye GBP På lengre sikt tror vi utviklingen i britisk og norsk økonomi tilsier at BoE vil sette opp renten før Norges Bank noe som bør trekke i retning av sterkere GBP mot NOK. SEKNOK; Riksbanken rasler med sablene SEKNOK har trendet jevnt nedover siden toppen på 0,963 i vinter, men krysset ser ut til å ha gjort en vending opp i midten av juni. Etter å ha vært nede på 0,89, har blant annet Norges Bank og sterke svenske arbeidsledighetstall tatt oss opp til 0,91. SEKNOK kommet ned fra høye nivåer i vinter, men snudd opp igjen 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 0,90 0,89 0,88 0,87 0,86 0,85 0,84 0,83 jan13 mar13 mai13 jul13 sep13 nov13 jan14 mar14 mai14 Trend linje 200 d gjennomsnitt 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 0,90 0,89 0,88 0,87 0,86 0,85 0,84 0,83 Nedgangen i SEKNOK gjennom vinteren og våren er et resultat av at SEK har svekket seg mens NOK har styrket seg noe. De svenske inflasjonstallene har generelt overrasket på nedsiden, og vært lavere enn Riksbanken så for seg i siste pengepolitiske rapport. Som følge av dette er det nå mer eller mindre en «done deal» at Riksbanken kutter renten repo-renten med 25bp, til 0,50 %, på rentemøtet i juli. Kuttet er fullt priset inn i markedet så

12 spenningen vil dermed rettes mot Riksbankens nye renteprognose, og hvorvidt den indikerer sannsynlighet for ytterligere kutt. Vi tror rentekuttet fra Riksbanken blir det siste i denne syklen. Riksbanken vil likevel beholde en viss «easening bias» i rentebanen tror vi. Den svenske økonomien vokser med relativt bra tempo nå. Privat forbruk er sterkt, boligprisene øker og sysselsettingen er på vei opp. Likevel skal altså Riksbanken kutte renten. Årsaken er selvsagt at inflasjonen er veldig lav, og langt under Riksbankens mål på 2,0 %. Med våre forventninger til rentemøtet i Riksbanken tror vi SEK umiddelbart kan gå noe sterkere. Med tiltagende vekst i Sverige tror vi SEK kan gå sterkere på lengre sikt også, hovedsakelig mot EUR, men også noe mot NOK. Inflasjonen er lav % y/y % y/y KPI KPIF Source: Nordea Markets and Macrobond CHFNOK; Avspeiling av EURNOK CHFNOK har fulgt med EURNOK opp etter at Norges Bank la fram den siste rentebanen. EURCHF er fortsatt et lite interessant kryss, og holder seg rett i overkant av 1,21. EURCHF er faktisk mer eller mindre uendret siden forrige Navigatør. Bevegelsene i CHFNOK blir dermed et resultat av bevegelsen i NOK, og mer eller mindre en avspeiling av EURNOK

13 CHFNOK er fortsatt en NOK-story 7,10 7,00 6,90 6,80 6,70 6,60 6,50 6,40 6,30 6,20 6,10 6,00 5,90 5,80 jan13 mar13 mai13 jul13 sep13 nov13 jan14 mar14 mai14 Trend linje 200 d gjennomsnitt 7,10 7,00 6,90 6,80 6,70 6,60 6,50 6,40 6,30 6,20 6,10 6,00 5,90 5,80 Source: Nordea Markets og Bloomberg Sånn venter vi at det vil være fremover også. Volatiliteten i markedet er lav, men EURCHF ligger likefult tett på gulvet til den sveitsiske sentralbanken på 1,20. Når vi er så nærme gulvet til SNB gjør det at det er et svært begrenset potensiale for sterkere CHF. Oppsiden i CHFNOK vil derfor bestemmes av NOK. Med en ganske svak NOK allerede er vi ikke så bekymret for oppsiden i CHFNOK. Som vi skriver om i EURNOK tror vi NOK kan styrke seg fremover. Det vil også bringe CHFNOK ned. CHF holder seg sterk på tross av lav volatilitet (Vix-indeksen) Kilde: Nordea Markets and Macrobond JPYNOK; Fortsetter sideveis Etter en lengre periode med sideveis i JPYNOK så trakk krysset opp på Norges Bank. JPY-benet har imidlertid ikke bidratt til noe av bevegelsen da USDJPY har ligget paddeflatt den siste måneden.

14 Ikke skjedd mye i JPYNOK. Fortsatt sideveis 7,40 7,20 7,00 6,80 6,60 6,40 6,20 6,00 5,80 5,60 5,40 jan13 mar13 mai13 jul13 sep13 nov13 jan14 mar14 mai14 Trend linje 200 d gjennomsnitt 7,40 7,20 7,00 6,80 6,60 6,40 6,20 6,00 5,80 5,60 5,40 Source: Bloomberg og Nordea Markets Utsiktene til at JPY-benet kan bidra til noe bevegelse i krysset fremover ser også ut til å være begrenset. USDJPY har ligget rundt 102 rundt siden februar nå, og vi tror dette vil fortsette fremover. Vi har fortsatt samme syn på JPY. Det som skal til for å få noe skikkelig bevegelse i JPY igjen er trolig ytterligere lettelser fra Bank of Japan eller tilstramming av pengepolitikken i USA tidligere enn hva som er priset inn. Vi tror på sistnevnte. Vi venter at Fed øker renten i første kvartal 2015, tidligere enn hva som er priset inn i dag. Det vil gi oppside i USDJPY. Vi tror imidlertid USD vil styrke seg mot NOK også slik at vi ikke får de store bevegelsene i JPYNOK. Trenger høyere rentedifferanse for høyere USDJPY Et element som trolig begrenser potensialet for JPY-svekkelse er at markedet allerede er relativt short JPY, (tallene kun tilgjengelig for USD, men er en

15 god indikasjon på den generelle JPY-posisjoneringen). Potensialet for ytterligere JPY-salg, og dermed JPY-svekkelse er dermed begrenset. I sum tror vi JPYNOK vil fortsette å bevege seg sidelengs. Markedet er fortsatt relativt short JPY Netto short ' Netto futures kontrakter, IMM, reversert, høyre USDJPY, venstre Netto long Kilde: Nordea Markets and Macrobond

16 Prognoser Nordea Markets is the name of the Markets departments of Nordea Bank Norge ASA, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Finland Plc and Nordea Bank Danmark A/S. The information provided herein is intended for background information only and for the sole use of the intended recipient. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Markets as of the date of this document and are subject to change without notice. This notice is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient. The information provided herein is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information contained herein has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results. Nordea Markets is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction. This document may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Markets. Nordea, Markets Division

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Hvorfor så bekymret? 2

Hvorfor så bekymret? 2 Joachim Bernhardsen September 2015 Hvorfor så bekymret? 2 Oljemarked i ubalanse millioner fat/dag 95 Lagerendring Produksjon Etterspørsel millioner fat/dag 15 12,5 90 10 85 7,5 80 5 2,5 75 0 70 2000 2001

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Finanskrisen i 2008 svekket mange land 2 Fornyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt i Hellas?

Detaljer

Det stopper opp. 14. september 2011 Steinar Juel

Det stopper opp. 14. september 2011 Steinar Juel Det stopper opp 14. september 2011 Steinar Juel 1 Svakt internasjonalt Oljeprisen trender fortsatt opp Norge blir rammet, men beskjedent Boligfesten fortsetter Svakere internasjonalt USA og Eurosonen med

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel Noe motvind 26. september 2014 Steinar Juel Oppgangen har vært svakere enn «normalt» 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 % pa Vekst siden bunnen av denne resesjonen sammenlignet med gjennomsnittlig

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Energi og bærekraft Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Interessen for energi smarte løsninger som digital energi, transport, energieffektivisering og energilagring

Detaljer

Fear Factory Inc. Gaute Langeland

Fear Factory Inc. Gaute Langeland Fear Factory Inc. Gaute Langeland 1 Krisesteming i markedene S&P 500 10år USD renteswap 1380 1350 1320 1290 1260 1230 1200 1170 1140 1110 2mar11 2mai11 2jul11 2sep11 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2

Detaljer

Urolige finansmarkeder. Gaute Langeland September 2012

Urolige finansmarkeder. Gaute Langeland September 2012 Urolige finansmarkeder Gaute Langeland September 2012 Den europeiske gjeldskrisen Norge: lave renter, tross sterk vekst Valuta Statsgjeld er ikke det det en gang var 700 600 500 Portugal 400 Spania Italia

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Bakgrunn for krisen enorme budsjettunderskudd 2 Fonyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt

Detaljer

Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi. Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012

Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi. Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012 Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012 Infrastrukturinvesteringer betydning for økonomisk utvikling Situasjonen i transportsektoren sammenlignet med

Detaljer

Stille før ny storm? Steinar Juel sjeføkonom 3. Mai 2012

Stille før ny storm? Steinar Juel sjeføkonom 3. Mai 2012 Stille før ny storm? Steinar Juel sjeføkonom 3. Mai 2012 Svak vekst risiko for nye stormer 07-5 Gradvis bedring i USA ØMU, i bestefall svak resesjon i år Noe svakere i Kina, men ikke svakt God vekst i

Detaljer

Navigatøren Markedet leter fortsatt etter retningen 23 april 2014

Navigatøren Markedet leter fortsatt etter retningen 23 april 2014 Markedet leter fortsatt etter retningen 23 april 2014 Utlånsrenter og boligpriser skaper usikkerhet Norges Banks nye renteprognose, publisert i slutten av mars, var som ventet ikke vesentlig endret. Fortsatt

Detaljer

Navigatøren Renteøkning utsatt 10 desember 2013

Navigatøren Renteøkning utsatt 10 desember 2013 Renteøkning utsatt 10 desember 2013 Norges Bank håper på bedre tider Sentralbanken la helt nylig frem sin Pengepolitiske Rapport med nye prognoser for renten og norsk økonomi. Første renteøkning ble igjen

Detaljer

Navigatøren Norge: Utlendingene tilbake i norske kroner. Gauta Marius Langeland Joachim Bernhardsen Ole Håkon Eek-Nielsen

Navigatøren Norge: Utlendingene tilbake i norske kroner. Gauta Marius Langeland Joachim Bernhardsen Ole Håkon Eek-Nielsen Navigatøren Norge: Utlendingene tilbake i norske kroner Gauta Marius Langeland Joachim Bernhardsen Ole Håkon Eek-Nielsen Langsom gjeninnhenting Varig fall i etterspørselen fra oljesektoren Veksten vil

Detaljer

Navigatøren Norge: Rentebunnen er nådd er valutamarkedet forberedt? Gauta Marius Langeland Kjetil Olsen Ole Håkon Eek-Nielsen

Navigatøren Norge: Rentebunnen er nådd er valutamarkedet forberedt? Gauta Marius Langeland Kjetil Olsen Ole Håkon Eek-Nielsen Navigatøren Norge: Rentebunnen er nådd er valutamarkedet forberedt? Gauta Marius Langeland Kjetil Olsen Ole Håkon Eek-Nielsen Norsk økonomi: Sterkere enn fryktet og spådd Utviklingen gjennom sommeren bekrefter

Detaljer

Navigatøren Norge ut i krabbefeltet 29 oktober 2013

Navigatøren Norge ut i krabbefeltet 29 oktober 2013 Norge ut i krabbefeltet 29 oktober 2013 Moderat vekst eller tilbakeslag? Det er klare tegn til svakhet i boligmarkedet samtidig som forbruksveksten har stoppet helt opp. Vi har ikke problem med å forstå

Detaljer

Ny storm, med Norge fortsatt i le? Steinar Juel sjeføkonom 22. mai 2012

Ny storm, med Norge fortsatt i le? Steinar Juel sjeføkonom 22. mai 2012 Ny storm, med Norge fortsatt i le? Steinar Juel sjeføkonom 22. mai 2012 2 Svak vekst risiko for nye stormer Ny dramatikk i eurosonen svært usikre utsikter Gradvis bedring i USA Noe svakere i Kina, men

Detaljer

Navigatøren «All-time low» 19 mai 2014

Navigatøren «All-time low» 19 mai 2014 «All-time low» 19 mai 2014 Deflasjonsfrykt i euroland betyr at ECB vil ta hardt i Pressekonferansen etter rentemøtet i ECB så lenge ut til å bli en kjedelig seanse. Inntil sentralbanksjef Mario Draghi

Detaljer

Navigatøren Nullrente også i Norge? 07 mars 2016

Navigatøren Nullrente også i Norge? 07 mars 2016 Nullrente også i Norge? 07 mars 2016 Norges Bank vil kutte renten til null Lavere renter internasjonalt, høyere spread i pengemarkedet og lavere oljepris er noe av det som taler for lavere renter fra Norges

Detaljer

Det store oljeskiftet

Det store oljeskiftet Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) Januar 2015 @ThinaSaltvedt Det store oljeskiftet Kilde: Ingram Pinn, FT Hvorfor faller oljeprisen? En kraftig vekst i amerikansk skiferoljeproduksjon

Detaljer

Navigatøren Omstilling eller krise? 06 oktober 2015

Navigatøren Omstilling eller krise? 06 oktober 2015 Omstilling eller krise? 06 oktober 2015 Omstilling eller krise Norges Bank vil kutte uansett Nedturen i oljerelaterte næringer er neppe over. Så lenge smitteeffektene er små er det krona og Norges Bank

Detaljer

Navigatøren Markedet leter etter retningen 19 mars 2014

Navigatøren Markedet leter etter retningen 19 mars 2014 Markedet leter etter retningen 19 mars 2014 Fortsatt utsikter til svak vekst 27. mars legger Norges Bank fram ny renteprognose. Vår beste gjetning er at Norges Bank ikke har endret vesentlig syn hverken

Detaljer

Navigatøren Oljesmellen rammer skjevt 10 august 2015

Navigatøren Oljesmellen rammer skjevt 10 august 2015 Oljesmellen rammer skjevt 10 august 2015 Et todelt Norge Det er helt klart at nedturen i oljenæringen nå rammer de oljetunge delene av norsk økonomi med svakere arbeidsmarked og svak boligprisutvikling.

Detaljer

Renter og kommuneøkonomi Myter og fakta om rentenes virkning. Stein Kittelsen 14. Desember 2011

Renter og kommuneøkonomi Myter og fakta om rentenes virkning. Stein Kittelsen 14. Desember 2011 Renter og kommuneøkonomi Myter og fakta om rentenes virkning Stein Kittelsen 14. Desember 2011 1 Innhold Kommunes gjeld, en utfordring? Sannhet eller myte? Renterisiko i kommuner Hva skjer hvis..? Forbedringsforslag

Detaljer

Navigatøren: Hvor stort problem er lav inflasjon?

Navigatøren: Hvor stort problem er lav inflasjon? Navigatøren: Hvor stort problem er lav inflasjon? Erik Bruce Ole Håkon Eek-Nielsen Gaute Langeland Joachim Bernhardsen Norges Bank: Lenge til det blir aktuelt med renteheving i Norge Inflasjonen har falt

Detaljer

Franske fornektelser, men et godt liv. 7. november 2014 Steinar Juel

Franske fornektelser, men et godt liv. 7. november 2014 Steinar Juel Franske fornektelser, men et godt liv 7. november 2014 Steinar Juel Frankrike kom godt gjennom finanskrisen, men.. Men stagnasjon siden 2012 2 Svekket konkurranseevne, andre land bedret Unngikk krise.

Detaljer

Navigatøren Er nedturen i Norge over? 11 mai 2016

Navigatøren Er nedturen i Norge over? 11 mai 2016 Er nedturen i Norge over? 11 mai 2016 Er nedturen i Norge over? De to siste månedene har den registrerte ledigheten falt. Ikke mye, men bare at den går ned er oppsiktsvekkende. Er dette et tidlig tegn

Detaljer

Det Grønne Skiftet. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt

Det Grønne Skiftet. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Det Grønne Skiftet Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 USD Oljeprisen 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Kilde:

Detaljer

Det grønne skiftet fra en oljeøkonoms ståsted. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt

Det grønne skiftet fra en oljeøkonoms ståsted. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Det grønne skiftet fra en oljeøkonoms ståsted Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Råoljeprisen fra 1988 Kostnadssjokk Finanskrise Oversvømt med olje 2 Dyrere norsk

Detaljer

På kanten av ny finanskrise Gjeldens forbannelse. Steinar Juel sjeføkonom 14. desember 2011

På kanten av ny finanskrise Gjeldens forbannelse. Steinar Juel sjeføkonom 14. desember 2011 På kanten av ny finanskrise Gjeldens forbannelse Steinar Juel sjeføkonom 14. desember 2011 Bankkriser fører ofte til statsgjeldskriser Lærdommer: EUs krav til max-nivå Risiko for statsgjeldskrise når Høy

Detaljer

Navigatøren. Nedgangskonjunkturen har så vidt startet. 13 januar 2014

Navigatøren. Nedgangskonjunkturen har så vidt startet. 13 januar 2014 Nedgangskonjunkturen har så vidt startet 13 januar 2014 Nedgangskonjunkturen har så vidt startet Som beskrevet i forrige Navigatør var Norges Bank blitt klart mer pessimistisk på siste rentemøte i 2013.

Detaljer

Navigatøren: Forsvinner Trumpforien?

Navigatøren: Forsvinner Trumpforien? Navigatøren: Forsvinner Trumpforien? Har markedet gått for langt? Kraftig korreksjon i rentemarkedet siste del av fjoråret Drevet av høyere inflasjonsforventninger og sterke nøkkeltall På kort sikt er

Detaljer

Navigatøren Trendbrudd 27 mai 2015

Navigatøren Trendbrudd 27 mai 2015 Trendbrudd 27 mai 2015 Tegn til lysere tider i eurosonen Veksten i eurosonen har tatt seg opp godt hjulpet av lavere oljepris, svakere euro og bedring i finansmarkedene. Veksten er imidlertid forsiktig

Detaljer

Navigatøren Fed med første renteøkning på ni år? 11 november 2015

Navigatøren Fed med første renteøkning på ni år? 11 november 2015 Fed med første renteøkning på ni år? 11 november 2015 Vil Fed endelig øke renten? Det er ikke lenger enn en måned siden markedet priset kun en 25% sannsynlighet for at Fed, den amerikanske sentralbanken,

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Navigatøren: Boligfrykt

Navigatøren: Boligfrykt Navigatøren: Boligfrykt Erik Bruce Ole Håkon Eek-Nielsen Joachim Bernhardsen Faren for en kollaps i boligmarkedet er overdrevet Valutamarkedet ser ut til å være bekymret for en dyp nedtur i det norske

Detaljer

Månedsrapport 06/14 KPI - JAE. Økt spenning i forkant av Norges Banks rentemøte

Månedsrapport 06/14 KPI - JAE. Økt spenning i forkant av Norges Banks rentemøte Månedsrapport 06/14 Økt spenning i forkant av Norges Banks rentemøte SSB s investeringsundersøkelse sendte en støkk i markedet i forrige uke. Den indikerte en solid nedgang i oljeinvesteringene det kommende

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Makrobildet Olje. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt

Makrobildet Olje. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Makrobildet Olje Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Oljeprisen på vei ned mot bunnen i August Prisen har brutt et 3M prisbånd på USD 46-54/fatet 2 Source: Bloomberg

Detaljer

Navigatøren: Markedet tar feil når det tviler på Fed

Navigatøren: Markedet tar feil når det tviler på Fed Navigatøren: Markedet tar feil når det tviler på Fed Kjetil Olsen Ole Håkon Eek-Nielsen Gaute Langeland Joachim Bernhardsen USA: Markedet tar feil når det tviler på Fed Nylig gjorde den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 %

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på,5 % De fleste analytikere og markedsaktører forventet et rentekutt på,5 punkter på gårsdagens rentemøte i Norges Bank. Dette var blitt signalisert

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Hva skjer i finansmarkedet? Gaute Langeland September 2013

Hva skjer i finansmarkedet? Gaute Langeland September 2013 Hva skjer i finansmarkedet? Gaute Langeland September 2013 Norges Bank og norsk inflasjon 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 08 09 10 11 12 13 14 15 16 PPR 2/09 PPR 3/09 PPR 1/10 PPR 2/10 PPR 3/10 PPR 1/11 PPR 2/11

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Navigatøren Sentralbanker i fokus 29 september 2014

Navigatøren Sentralbanker i fokus 29 september 2014 Sentralbanker i fokus 29 september 2014 Norges Bank tilbake på hold Markedet ble overrasket over at Norges Bank fjernet sannsynligheten for rentekutt i den siste renteprognosen. Samtidig ble renteprognosen

Detaljer

Navigatøren EM-trøbbel preger markedet 24 februar 2014

Navigatøren EM-trøbbel preger markedet 24 februar 2014 EM-trøbbel preger markedet 24 februar 2014 Problemene til overflaten i fremvoksende økonomier Federal Reserves nedtrapping av obligasjonskjøpene har utløst kapitalutgang og valutauro i fremvoksende økonomier.

Detaljer

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø.

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. Torsdag 7.11 meldte OPEC at der ikke kommer noen kutt i produksjonen fra deres side. Dette påvirker kraftig en allerede fallende oljepris,

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Navigatøren: Pengetrykking i revers

Navigatøren: Pengetrykking i revers Navigatøren: Pengetrykking i revers Ole Håkon Eek-Nielsen Gaute Langeland Joachim Bernhardsen Pengetrykking i revers I kjølvannet av finanskrisen har Federal Reserve i tre omganger økt pengemengden for

Detaljer

Utsikter for oljemarkedet. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Utsikter for oljemarkedet. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Utsikter for oljemarkedet Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Ingen tegn til akselerasjon i global vekst. 2016 verre enn i fjor. 2 Verdenshandelen sakker farten

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Navigatøren Få tegn til oljesvakhet foreløpig 23 april 2015

Navigatøren Få tegn til oljesvakhet foreløpig 23 april 2015 Få tegn til oljesvakhet foreløpig 23 april 2015 Så langt få tegn til krise i norsk økonomi I fjor sommer begynte fallet i oljeprisen og i oktober falt prisen under USD 90/fat, nivåer der vi regner med

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 10/13 Markedskommentar September måned ble sterkt preget av BNP tallene som ble sluppet i slutten av august. Den kvartalsvise BNP veksten ble 0,8 % mot markedets forventning på 1,0 %. Dette

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Navigatøren: Når man minst venter det

Navigatøren: Når man minst venter det Navigatøren: Når man minst venter det Ole Håkon Eek-Nielsen Gaute Langeland Joachim Bernhardsen Når man minst venter det Vi har nå en forholdsvis lang periode bak oss med høy risikoappetitt. Det er ikke

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

Månedsrapport 12/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 12/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 12/13 Markedskommentar Det er en anspent stemning i markedet når vi nå går inn i årets siste måned. De relativt svake BNP tallene som ble offentliggjort for Norge i august,(totalt 0,8 og

Detaljer

Månedsrapport om norske renter, med vurdering av markedet og konkrete anbefalinger

Månedsrapport om norske renter, med vurdering av markedet og konkrete anbefalinger Månedsrapport om norske renter, med vurdering av markedet og konkrete anbefalinger Norges Bank kuttet styringsrenten på rentemøtet 17. mars, og indikerte ytterligere 1-2 kutt i den nye rentebanen Oljeprisen

Detaljer

Et utfordrende marked. Thina Margrethe Saltvedt, Chief Analyst Macro/Oil (Ph. D.) @ThinaSaltvedt

Et utfordrende marked. Thina Margrethe Saltvedt, Chief Analyst Macro/Oil (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Et utfordrende marked Thina Margrethe Saltvedt, Chief Analyst Macro/Oil (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Oljeprisen lavere lenger Q1 Q2 Q3 Q4 Year 2014 108 110 103 77 100 2015E 55 64 50 47 54 2016E 50 53 56 59

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Navigatøren: Europeisk økonomi bedre enn sitt rykte

Navigatøren: Europeisk økonomi bedre enn sitt rykte Navigatøren: Europeisk økonomi bedre enn sitt rykte Europeisk økonomi bedre enn sitt rykte Politisk usikkerhet tar mye fokus i markedet, men i skyggen går økonomiene godt. Lett å få inntrykk av stagnasjon

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013 Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim. mars 201 Hvorfor diskuterer vi en boligboble i Norge? 9 9 % å/ å % 8 8 Boligrente > >

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer

Arbeidsledighet i % Ingen olje - smurt «dipp» i rentefastsettelsen

Arbeidsledighet i % Ingen olje - smurt «dipp» i rentefastsettelsen Ingen olje - smurt «dipp» i rentefastsettelsen Det sterke fokuset på nedgang og innstramning i oljesektoren har ikke påvirket nivået i rentefastsettelsen til Norges Bank. Styringsrenten ble 3. oktober

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Spenningen øker i forkant av Norges Banks rentemøte 18. juni

Spenningen øker i forkant av Norges Banks rentemøte 18. juni Spenningen øker i forkant av Norges Banks rentemøte 18. juni Torsdag 18. juni er det igjen tid for rentefastsettelse fra Norges Bank og spenningen rundt utfallet stiger som følge av den siste tidens hendelser.

Detaljer

En tungstartpådet nye året

En tungstartpådet nye året En tungstartpådet nye året Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje(Ph. D.) @ThinaSaltvedt Oljeprisen fra 1988 Cost inflation shock Q1 Q2 Q3 Q4 Year 2013 113 103 110 109 108 Average price 2016:

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer