Navigatøren Markedet leter etter retningen 19 mars 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Navigatøren Markedet leter etter retningen 19 mars 2014"

Transkript

1 Markedet leter etter retningen 19 mars 2014 Fortsatt utsikter til svak vekst 27. mars legger Norges Bank fram ny renteprognose. Vår beste gjetning er at Norges Bank ikke har endret vesentlig syn hverken på vekstutsiktene eller inflasjon og at renteprognosen derfor ikke blir veldig forskjellig fra den de lagde i desember. Det vil si at renten blir lave lenge inntil en først renteøkning i Vi holder imidlertid fast på at bildet de fleste prognosemakerne, inklusiv det Norges Bank mest sannsynlig presenterer 27. mars, er for optimistisk. Side 2 Erik Bruce Gaute Langeland Ole Håkon Eek-Nilsen Joachim Bernhardsen Renter Norske renter har stort sett beveget seg sidelengs siden forrige Navigatør. Unntaket er lange renter som har falt litt på grunn fallende risikovillighet på grunn av den geopolitiske situasjonen i Ukraina og frykt for lavere vekst i Kina. Fallet i de lange rentene skyldes at de lange forwardrentene har falt. For å dra nytte av den nåværende prisingen anbefaler vi låntagere å gjøre forlengelser av eksisterende sikringer. Side 3 Valuta EURUSD har fortsatt opp siden forrige Navigatør, og ligger rundt nivåer vi ikke har sett siden desember Trolig må både en hawkish Mario Draghi og svake nøkkeltall fra USA ta sin del av skylden. EURNOK ligger på stedet hvil, og trolig vil ikke det kommende rentemøtet i Norges Bank gi de store beveglesen heller. Side 6 Igangsettingen av boliger faller og signaliserer svake boliginvesteringer

2 Fortsatt svak vekst Veksten vil bli svak og kapasitetsutnyttelsen lav Rentekutt kan komme på agendaen, men svak kroen hindrer trolig kutt Vi ser ingen grunn i den siste utviklingen i å endre vårt syn på norsk økonomi. Veksten vil bli lav og kapasitetsutnyttelsen vil falle. Utviklingen i bruktboligprisene har imidlertid vært sterkere enn vi så for oss. Utflatingen de siste månedene og muligens noe letter kredittpraksis fra banken tilsier at boligprisene ville falle mindre enn vi trodd. Vi tror likevel fortsatt på noe lavere priser framover. Delvis fordi det er mange boliger under arbeid som etter hvert kommer ut på markedet og delvis fordi vi tror veksten i økonomien blir så svak at arbeidsledigheten og den generell økonomiske usikkerheten øker. Men selv om det kan se ut som boligprisene faller mindre enn vi fryktet har vi ikke blitt vesentlig mer optimistisk på vekstbildet. Boligbyggingen har blitt rammet av svakheten i boligmarkedet og det er for øyeblikket svært tungt å selge nye leilighetsprosjekter. Høye kostnader i byggebransjen fører til høye priser på nye prosjekter, samtidig som økt usikkerhet om hva du får for din bruktbolig om et par år gjør at folk er tilbakeholdene med å kjøpe seg inn i nye prosjekter. Derfor venter vi et fall i boliginvesteringen på 5% i år og 12% neste år. Hvis ikke igangsettingen av nye boliger tar seg opp fra de svake nivåene vi har sett på nyåret kan fallet bli større. Skal vi tro den siste undersøkelsen av investeringsplanene i olje- og gassindustrien i 2014 vil de endre seg lite gjennom I 2015 vet vi foreløpig lite om selskapenes planer. Men investeringene i eksisterende felt er svært høye for øyeblikket. Vi antar at de vil falle framover og nok til å trekke det samlede investeringsnivået ned i Oljeselskapenes fokus på lavere investeringsutgifter og kostnadskutt trekker ikke bare i retning av lavere investeringer, men også at leveransen fra utlandet kan øke. Forbruksveksten gjennom fjoråret var overraskende svak og hverken i detaljhandel eller bilsalg er det tegn til sterkere vekst på nyåret. Hvorfor forbrukerne er så forsiktige er litt uklart, men får vi rett i vårt makrobilde med økende økonomisk usikkerhet og lavere vekst i sysselsetting og reallønn så er det ikke grunn til å tro at forbruksveksten skal ta seg opp framover. Heller ikke bedriftenes investeringer tror vi vil øke vesentlig framover. Et positivt obligasjonsmarked er antagelig i ferd med å smitte over i økende utlånsvilje også fra banken, men vi regner med at lettere tilgang på kreditt vil motvirkes av svakere markedsutsikter for mange næringer. Sterkere eksportvekst og økende etterspørsel fra offentlig sektor vil bidra til å bremse nedkjølingen, men veksten vil bli så svak at kapasitetsutnyttelse og arbeidsledighet vil øke mer enn Norges Bank ser for seg. Det vil bringe spørsmålet om rentekutt på agendaen igjen, men vi tror ikke på rentekutt. Som i 2013 regner vi med at svake makrotall og muligheten for kutt vil bidra til en svak krone. Noe som vil løfte vekst og inflasjonsutsiktene og hindre et faktisk kutt.

3 Norske renter Vi venter ingen store endringer i den nye rentebanen til Norges Bank Lavere risikoapetitt trekker lange renter ned, og norske lagne forwardrenter er nær all time low Forlengelser av eksisterende sikringer er en god måte å dra nytte av dagens prising Ingen store endringer i rentebanen Vi venter ingen store endringer i den nye rentebanen som Norges Bank legger fram i slutten av mars. Renteprognosen vil dermed gjenta budskapet fra desember om at rentene blir holdt uendret til godt inn i 2015 før første renteøkning blir varslet. FRA-stripen har flatet noe siden forrige Navigatør. Litt høyere fiksing i Nibor trekker de første kontraktene med seg, men prisingen av Norges Bank er mer eller mindre den samme. Markedet venter at Norges Bank blir værende på hold til et godt stykke ut i Første renteøkning er fullt priset inn mot slutten av Markedet venter dermed, i likhet med oss, ingen store endringer i den nye rentebanen. Slik markedet ligger nå er det i tråd med den rentebanen Norges Bank la fram i desember, så uten nevneverdige revisjoner bør ikke den nye rentebanen skape store markedsreaksjoner. Figur 1: Markedet priser Norges Bank på hold i lang tid 2,1 FRA-strip 2,05 2,0 1,9 3mnd NIBOR 24.feb mar.14 1,85 1,94 1,90 1,99 1,8 1,7 1,6 1,73 1,76 1,82 1,71 1,69 1,69 1,75 1,70 1,69 1,66 1,66 1,5 Norges Bank 1,4 jun13 des13 jun14 des14 jun15 des15 Kilde: Nordea Markets og Bloomberg

4 Figur 2: Markedet venter en kopi av desemberbanen 4 3,75 3,5 3,25 3m NIBOR FRA-strip Norges Banks bane for NIBOR fra Desember 2013 Norges Bank 3 2,75 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 jan09 jan10 jan11 jan12 jan13 jan14 jan15 jan16 Kilde: Nordea Markets og Bloomberg Lange forwardrenter nær all time low Norske renter er lite endret siden forrige Navigatør, vi har stort sett beveget oss sidelengs. I en slik situasjon vil låntagere være tjent med å ligge med en høy andel flytende rente slik vi har anbefalt i tidligere utgaver av Navigatøren i år. Vi venter at korte renter vil holde seg lave i lang tid fremover. Det skyldes at vi har et negativt syn på utviklingen i norsk økonomi. En utflating i oljeinvesteringene, et kjøligere boligmarked og beskjeden vekst i forbruket vil trolig gjøre at vi står overfor et par år med relativt svak vekst. Dette har ikke slått inn med full styrke enda, men når det gjør det er det noe Norges Bank må ta inn over seg. Etter hvert som svakhetene i norsk økonomi kommer tydeligere fram venter vi at Norges Bank vil utsette første renteøkning til kalenderen viser Samtidig som vi venter at utviklingen vil være svak her hjemme vil veksten ta seg opp internasjonalt. Det vil trekke internasjonale renter opp. Høyere renter internasjonale vil ha størst effekt på den lange enden av den norske rentekurven, og trekke lange norske renter opp. Den siste tiden har imidlertid litt høyere risikoaversjon som følge av den geopolitiske konflikten i Ukraina og frykt for lavere vekst i Kina trukket lange renter lavere. Rentefallet har vært størst i europeiske renter, men også norske lange renter har kommet noe ned. Med uendret 2-årsrente har dermed kurven fortsatt å flate siden forrige Navigatør. I sum så har 2s10s spreaden falt 5bp. Fallet i de lange rentene skyldes at de lange forwardrentene har kommet ned. Grafen under viser hvordan 5år om 5år har falt de siste månedene. Denne renten representerer de siste 5 årene i en 10-års swap og viser prisen på å

5 forlenge en eksisterende 5-års sikring til 10år. Med det siste fallet ligger denne renten på 3,9 %. Figur 3: Lange forwardrenter har falt den siste tiden 5,6 5,2 4,8 5år om 5år 4,4 4 3,6 10år swap 3,2 2,8 5år swap 2,4 2 4jan10 4jan11 4jan12 4jan13 4jan14 Kilde: Nordea Markets og Bloomberg Dette er lavt i et historisk perspektiv. Renten har kun vært lavere ved et par tilfeller tidligere, men da var internasjonale renter langt lavere enn i dag (figur 4). Internasjonale renter har nå kommet opp fra bunnene som ble nådd da gjeldskrisen herjet som verst. Norske lange forwardrenter derimot har blitt liggende på lave nivåer og er ikke langt unna all time low. Figur 4: 5år om 5år lav sammenlignet med internasjonale renter og historie 7,5 6,5 NOK 5år-om-5år 5,5 EUR 5år-om-5år 4,5 USD 5år-om-5år 3,5 GBP 5år-om-5år 2,5 SEK 5år-om-5år 1,5 2jan03 2jan05 2jan07 2jan09 2jan11 2jan13 Vi venter at korte renter vil holde seg lave lenge og anbefaler derfor låntagere å tilpasse seg med en lav sikringsgrad. Med en høy andel flytende rente vil man dra nytte av dagens lave Nibor. Samtidig vil høyere tempo i internasjonal økonomi bidra til trekke opp lange renter også her hjemme. Vi mener det er fornuftig opprettholde durasjonen ved å kombinere en lav sikringsgrad med lange rentesikringer.

6 Valuta EURNOK; Den bratte trenden er brutt, men faren er ikke over for NOK Etter en periode med risikoaversjon og problemer i Emerging Markets kom EURNOK ned igjen og har handlet helt ned i 8.22 godt hjulpet også av norske BNP-tall og inflasjonstall. Denne utviklingen betyr nok også at den lange trenden mot oppsiden i EURNOK er brutt, men med vårt bilde av norsk økonomi ser vi ikke for oss at NOK svkaheten er over riktig ennå. Det er dog i andre kryss enn EURNOK vi ser for oss store utslag. De kommende månedene vil by på forfall i NOK-papirer der vi vet det er utenlandske investorer. Utlendingene eier NOK 9mrd i statssertifikater som forfaller 22. mars. I løpet av april og mai vil det forfalle NOK 30mrd i obligasjoner utstedt av utenlandske foretak i NOK der vi vet at utlendingenes eierandel er høy. Legg til utlendingenes mottak av NOK 13mrd i aksjeutbytte i fra norske selskaper i mai og vi ser frem mot ganske mange valg der ett av utfallene kan bli NOK-salg. Denne typen flows er helt klart store nok til å bety noe dersom hele beløpet faktisk ender opp med å forlate NOK. Det er naturlig å anta at utlendingene reinvesterer dersom det er grunn til å tro på NOK-caset. Nivået tilsier at NOK-caset er ganske godt, men med vårt syn om svak realøkonomisk utvikling i Norge og mer nedtrapping av Feds QE-program ser vi ikke for oss at utlendingene kommer til å reinvestere så mye. EURNOK: Den lange trenden ser ut til å være brutt EURNOK May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Sist uke Trend 20d gjennomsnitt = d gjennomsnitt =

7 NOK-investeringer går til forfall, vil investorene reinvestere? Foreigners' flows aggregated since oct , , , , , ,000 60,000 20,000-20,000-60, , Forecast per Spot* Gov Bond Equities EUR-NOK Bonds Source: Bloomberg, SSB, Norges Bank og Nordea USDNOK: Svak USD med god grunn? Amerikanske nøkkeltall har fortsatt å skuffe og USD har fortsatt å svekke seg. Dårlig vær har fått mye av skylden, men ikke alle disse indeksene pleier å reagere så mye på været som det kan se ut til at de har gjort denne gangen. Vi ser svakhetene som midlertidige og regner med en bedring utover våren. Dermed vil vi også se på et amerikansk arbeidsmarked som begynner å nærme seg normalisert. Langtidsledigheten er riktig nok ganske høy, men med en gjennomsnittlig ledighet på 6.7 % og fallende begynner FEDs mål for når man kan sette opp renten å nærme seg. FED har også presisert svært tydelig at man ikke setter opp renten bare fordi man når denne grensen. Vi ser likevel en reell fare for at FED nå holder renten for lav for lenge. Dette er for øvrig ikke et perspektiv vi tror markedet vil legge til grunn med det første, men det er altså grunnen til at vi ser for oss sterk USD på lengre sikt. Skuffende svake amerikanske nøkkeltall USDNOK (venstre akse) USD surprise (høyre akse) 2Jan13 2Mar13 2May13 2Jul13 2Sep13 2Nov13 2Jan14 2Mar Source: Bloomberg

8 ECB ga klart uttrykk for at man ikke ser for seg noe behov for ytterligere stimulanser i det europeiske pengemarkedet ved sist rentemøtet. Dette til tross for at inflasjonen er lav og likviditeten nærmer seg lave nivåer. Dette er nok hovedårsaken til at internasjonale forvaltere har kjøpt EUR og solgt USD den siste tiden. Markedet preges også av lav volatilitet og stor tro på eventuelle problemer blir små og/eller løst. Risikovilligheten medfører trolig også lite behov for en trygg havn som USD. Markedet begynner å bli sterkt i troen på EURUSD EURUSD (venstre akse) Long-short (høyre akse) 10Apr09 10Apr10 10Apr11 10Apr12 10Apr Source: Bloomberg Videre oppgang i EURUSD kan by på utfordringer for Europa og ECB. Et marked som ser for seg at ingenting kan gå galt er også utsatt for overraskelser. Oppveid av at trenden har vært ganske sterk en stund får oss til å tenke sideveis EURUSD med risk på nedsiden herfra på kort sikt. Med en viss oppsiderisiko i EURNOK virker dagens nivåer i USDNOK dermed interessante å kjøpe på. GBPNOK; Sterke tall fra UK, men ikke sterke nok til å løfte krysset Sammen med den generelle NOK-styrkingen har også GBPNOK kommet ned. Vi handler nå 9,87 som er det laveste nivået siden november. GBP svekket seg også mot EUR på en noe hawkish Draghi på ECB-møtet i begynnelsen av mars. Rentemøtet i Bank of England (BoE) tidlig i mars ble som ventet en nonevent. BoE ga ut sin siste inflasjonsrapport så sent som i februar hvor de mer eller mindre forkastet sin forward guidance, ettersom økonomien har utviklet langt sterkere enn forventet av BoE.

9 GBPNOK har kommet ned fra toppen 10,40 10,20 10,00 9,80 9,60 9,40 9,20 9,00 8,80 8,60 8,40 okt12 des12 feb13 apr13 jun13 aug13 okt13 des13 feb14 Trend linje 200 d gjennomsnitt 10,40 10,20 10,00 9,80 9,60 9,40 9,20 9,00 8,80 8,60 8,40 Etter en svært sterk avslutning på 2013 har den britiske økonomien ikke klart å opprettholde det samme momentet. Nøkkeltallene er fortsatt sterke, men ikke like imponerende som de var. Også den siste arbeidsmarkedsrapporten var noe svak. Arbeidsledigheten holdt seg uendret på 7,2 % og sysselsettingsveksten var litt svakere. Med det siste fallet i GBPNOK er krysset helt i tråd med hva vår modell basert på rentedifferanse tilsier. På kort sikt har vi ikke tro på de helt store bevegelsene i GBPNOK. Vi tror den britiske økonomien vil utvikle seg sterkt fremover, men ikke sterkt nok til å overraske markedet betydelig. Vi venter dermed at krysset vil drifte rolig oppover fram mot sommeren. GBPNOK i tråd med med fundamentale forhold 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8, /- 1 stdev GBPNOK Model based on IR dif 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0

10 SEKNOK; M&A flows kan trekke krysset ned SEKNOK er omtrent uendret siden forrige Navigatør og handler rundt 0,9420. Også EURSEK har ligget tilnærmet flatt den siste måneden. Med høyere tempo i svensk økonomi tror vi imidlertid krysset kan komme ned, noe som taler for oppsiden i SEKNOK. SEKNOK brutt stigende trend 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 0,90 0,89 0,88 0,87 0,86 0,85 0,84 0,83 okt12 des12 feb13 apr13 jun13 aug13 okt13 des13 feb14 Trend linje 200 d gjennomsnitt 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 0,90 0,89 0,88 0,87 0,86 0,85 0,84 0,83 Veksten i svensk økonomi tiltok gjennom siste del av 2013, og har fortsatt i bra tempo også inn i Husholdningene er den største vekstdriveren. Inflasjonen er lav, inntektene vokser raskt og husholdningenes fordringsstilling har bedret seg med høyere aktivapriser og høyere boligpriser. SEKNOK fortsatt på den høye siden av fundamentale forhold 0,98 0,96 0,94 0,92 0,90 0,88 0,86 0,84 0,82 0,80 0,78 0, /- 1 stdev SEKNOK Model based on IR dif & oil trend vs equity trend 0,98 0,96 0,94 0,92 0,90 0,88 0,86 0,84 0,82 0,80 0,78 0,76 Lav inflasjon vil være et usikkerhetsmoment før rentemøtet i Riksbanken i april. Underliggende inflasjon (CPIF) kom ut på 0,4 % å/å i februar, kun en

11 tidel under Riksbankens anslag. Vi tror det reduserte risikoen for et rentekutt, og at Riksbanken dermed velger å holde rentene uendret. På grunn av fallende energipriser kan det imidlertid hende at Riksbanken nedjusterer sine prognoser for inflasjonen på kort sikt. Derfor vil trolig en viss sannsynlighet for rentekutt beholdes i rentebanen. Sammen med solide makrotall fra Sverige kan et mulig oppkjøp av lastebilprodusenten Scania bidra til å trekke SEK sterkere. Volkswagen har lagt et tilbud på bordet om å kjøpe de gjenværende aksjene i selskapet for 200 SEK/aksje, eller 6,7 mrd EUR til sammen. Tilbudet åpner neste uke og Med en aksjekurs på rundt 195 i dag er det stor sannsynlighet for at avtalen vil gå gjennom, noe som vi gi støtte til sterkere SEK fremover. CHFNOK; CHF styrker seg på uro For en gang skyld har vi sett litt bevegelse i CHF-benet i EURCHF. CHF har styrket seg jevnt og trutt siden midten av januar mot EUR. Utslaget mot NOK har derimot vært lite. Sidelengs i CHFNOK 7,10 7,00 6,90 6,80 6,70 6,60 6,50 6,40 6,30 6,20 6,10 6,00 5,90 5,80 des12 feb13 apr13 jun13 aug13 okt13 des13 feb14 Trend linje 200 d gjennomsnitt 7,10 7,00 6,90 6,80 6,70 6,60 6,50 6,40 6,30 6,20 6,10 6,00 5,90 5,80 Handelsvektet CHF handler nå ned mot nivåer ikke sett siden 1,20-gulvet i EURCHF ble innført. Da skyldtes en sterk CHF gjeldskrisen i eurosonen og frykt for at Hellas skulle bryte ut av eurosonen. Nå er rentene på både spanske og italienske statsobligasjoner tilbake til nivåene vi så før finanskrisen så det er åpenbart at det er noe annet som driver EURCHF nå. Uroen i fremvoksende økonomier på starten av året var det første som tok CHF sterkere. Da dette skjedde så vi også at andre risikoindikatorer indikerte høyere risikoaversjon. EURCHF har fortsatt lavere, og det er naturlig å peke på uroen på Krim-halvøya og frykt for lavere vekst i Kina som hovedårsaken. Hvis dette var noe markedet virkelig fryktet burde vi imidlertid sett reaksjoner i andre risikoindikatorer, noe vi ikke har gjort. Vi sier ikke at vi ikke kan komme lavere her, men nedsiden er uansett svært begrenset når vi er så nærme 1,20-gulvet. Som du skjønner har vi ikke tro på at Den sveitsiske nasjonalbanken vil oppgi dette gulvet. Vi har heller ikke tro

12 på de store endringene fra Norges Bank på det kommende rentemøtet, men som vi skriver i EURNOK-avsnittet kan det komme press mot oppsiden pga flow-bildet. For CHFNOK tror vi derfor at den etablerte trendkanalen mellom 6,75 og 7,00 fortsatt vil være viktig. Vi er nå ikke så langt fra bunnen så hvis vi ser med tiltagende risikoaversjon på bakgrunn av f. eks situasjonen i Ukraina er det rom for bevegelse opp. Med EURCHF tett på gulvet er imidlertid oppsidepotensialet i CHFNOK begrenset. JPYNOK; Testet bunn i trendkanal JPYNOK testet nylig bunnen i trendkanalen, men uten de store driverne lyktes ikke krysset å bryte igjennom. Bevegelsen innenfor 5,75-6,25 ser dermed ut til å fortsette. JPYNOK fortsetter sideveis 7,40 7,20 7,00 6,80 6,60 6,40 6,20 6,00 5,80 5,60 7,40 7,20 7,00 6,80 6,60 6,40 6,20 6,00 5,80 5,60 5,40 5,40 nov12 jan13 mar13 mai13 jul13 sep13 nov13 jan14 mar14 Sist uke Trend linje 200 d gjennomsnitt NOK-benet trekker i retning av høyere JPYNOK på grunn av flow-bildet fremover, slik beskrevet ovenfor. I JPY er imidlertid de store driverne ikke helt til stede for øyeblikket. For at markedet igjen skal gå short JPY må vi trolig se at veksten i USA tar seg betydelig opp og at de amerikanske rentene stiger eller at den japanske sentralbanken må presentere ytterligere lettelser. Når det gjelder det siste, kan økningen av salgsskatten i april komme til å bli utslagsgivende, avhengig av hvor skadelig dette blir for den japanske økonomien.

13 Trenger høyere rentedifferanse for høyere USDJPY Med fare for en eskalering av konflikten på Krim og bekymring for svakere vekst i Kina er det rom for høyere risikoaversjon. Dette er typisk situasjoner hvor JPY styrker seg. Vi så blant annet at USDJPY kom ned mot slutten av januar på bekymringer rundt fremvoksende økonomier. For JPYNOK betyr dette i sum at presset vil være på oppsiden. Det er et stykke opp til taket av trendkanalen på 6,25. For at vi skal helt opp hit på kort sikt må vi trolig se et betydelig risk off.

14 Prognoser Valutakurser mot NOK Valutakurser mot USD 19.mar.14 3M 6M 1Y 2Y 19.mar.14 3M 6M 1Y 2Y USDNOK 5,988 6,087 6,423 6,445 6,480 USDJPY 101,579 97,00 103,00 105,00 110,00 EURNOK 8,325 8,400 8,350 8,250 8,100 EURUSD 1,390 1,380 1,300 1,280 1,250 JPYNOK 0,059 0,063 0,062 0,061 0,059 GBPUSD 1,662 1,663 1,667 1,641 1,603 SEKNOK 0,942 0,966 0,982 0,982 0,964 USDCHF 0,875 0,906 1,000 1,031 1,080 DKKNOK 1,115 1,126 1,119 1,106 1,086 USDSEK 6,354 6,304 6,538 6,563 6,720 CHFNOK 6,841 6,720 6,423 6,250 6,000 USDNOK 5,988 6,087 6,423 6,445 6,480 GBPNOK 9,955 10,120 10,705 10,577 10,385 Swaprenter Valutakurser mot EUR 19.mar.14 3M 6M 1Y 2Y 19.mar.14 3M 6M 1Y 2Y EURJPY 141, ,86 133,90 134,40 137,50 USA EURGBP 0,836 0,830 0,780 0,780 0,780 3M 0,23 0,30 0,55 1,05 1,60 EURCHF 1,217 1,250 1,300 1,320 1,350 2Y 0,50 0,60 1,35 2,05 2,65 EURSEK 8,835 8,700 8,500 8,400 8,400 5Y 1,66 1,85 2,55 3,15 3,70 EURNOK 8,325 8,400 8,350 8,250 8,100 10Y 2,80 3,05 3,50 4,05 4,35 Euroland Pengemarkedsrenter og 10 årig stat 3M 0,31 0,30 0,30 0,30 0,80 19.mar.14 3M 6M 1Y 2Y 2Y 0,51 0,45 0,85 1,10 1,70 GBP 3M 0,52 0,55 0,60 0,90 1,40 5Y 1,02 1,05 1,55 1,85 2,30 GBP 10Y 2,69 2,90 3,25 3,45 3,70 10Y 1,86 2,00 2,45 2,70 2,90 SEK 3M 0,93 1,00 1,35 1,70 2,05 Norge SEK 10Y 2,15 2,47 3,00 3,15 3,30 Styringsrente 1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 3M 1,71 1,70 1,70 1,70 1,70 2Y 1,96 2,02 2,06 2,10 2,31 5Y 2,52 2,65 2,88 2,95 3,09 10Y 3,17 3,39 3,75 3,74 3,77 Note: De 2-, 3-, 5- og 10-årige rentene over er alle swaprenter. Nordea Markets is the name of the Markets departments of Nordea Bank Norge ASA, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Finland Plc and Nordea Bank Danmark A/S. The information provided herein is intended for background information only and for the sole use of the intended recipient. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Markets as of the date of this document and are subject to change without notice. This notice is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient. The information provided herein is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information contained herein has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results. Nordea Markets is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction. This document may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Markets. Nordea, Markets Division

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Finanskrisen i 2008 svekket mange land 2 Fornyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt i Hellas?

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Hvorfor så bekymret? 2

Hvorfor så bekymret? 2 Joachim Bernhardsen September 2015 Hvorfor så bekymret? 2 Oljemarked i ubalanse millioner fat/dag 95 Lagerendring Produksjon Etterspørsel millioner fat/dag 15 12,5 90 10 85 7,5 80 5 2,5 75 0 70 2000 2001

Detaljer

Det stopper opp. 14. september 2011 Steinar Juel

Det stopper opp. 14. september 2011 Steinar Juel Det stopper opp 14. september 2011 Steinar Juel 1 Svakt internasjonalt Oljeprisen trender fortsatt opp Norge blir rammet, men beskjedent Boligfesten fortsetter Svakere internasjonalt USA og Eurosonen med

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Bakgrunn for krisen enorme budsjettunderskudd 2 Fonyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt

Detaljer

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Energi og bærekraft Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Interessen for energi smarte løsninger som digital energi, transport, energieffektivisering og energilagring

Detaljer

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel Noe motvind 26. september 2014 Steinar Juel Oppgangen har vært svakere enn «normalt» 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 % pa Vekst siden bunnen av denne resesjonen sammenlignet med gjennomsnittlig

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

Fear Factory Inc. Gaute Langeland

Fear Factory Inc. Gaute Langeland Fear Factory Inc. Gaute Langeland 1 Krisesteming i markedene S&P 500 10år USD renteswap 1380 1350 1320 1290 1260 1230 1200 1170 1140 1110 2mar11 2mai11 2jul11 2sep11 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2

Detaljer

Urolige finansmarkeder. Gaute Langeland September 2012

Urolige finansmarkeder. Gaute Langeland September 2012 Urolige finansmarkeder Gaute Langeland September 2012 Den europeiske gjeldskrisen Norge: lave renter, tross sterk vekst Valuta Statsgjeld er ikke det det en gang var 700 600 500 Portugal 400 Spania Italia

Detaljer

Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi. Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012

Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi. Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012 Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012 Infrastrukturinvesteringer betydning for økonomisk utvikling Situasjonen i transportsektoren sammenlignet med

Detaljer

Navigatøren Norge ut i krabbefeltet 29 oktober 2013

Navigatøren Norge ut i krabbefeltet 29 oktober 2013 Norge ut i krabbefeltet 29 oktober 2013 Moderat vekst eller tilbakeslag? Det er klare tegn til svakhet i boligmarkedet samtidig som forbruksveksten har stoppet helt opp. Vi har ikke problem med å forstå

Detaljer

Stille før ny storm? Steinar Juel sjeføkonom 3. Mai 2012

Stille før ny storm? Steinar Juel sjeføkonom 3. Mai 2012 Stille før ny storm? Steinar Juel sjeføkonom 3. Mai 2012 Svak vekst risiko for nye stormer 07-5 Gradvis bedring i USA ØMU, i bestefall svak resesjon i år Noe svakere i Kina, men ikke svakt God vekst i

Detaljer

Navigatøren Norge: Rentebunnen er nådd er valutamarkedet forberedt? Gauta Marius Langeland Kjetil Olsen Ole Håkon Eek-Nielsen

Navigatøren Norge: Rentebunnen er nådd er valutamarkedet forberedt? Gauta Marius Langeland Kjetil Olsen Ole Håkon Eek-Nielsen Navigatøren Norge: Rentebunnen er nådd er valutamarkedet forberedt? Gauta Marius Langeland Kjetil Olsen Ole Håkon Eek-Nielsen Norsk økonomi: Sterkere enn fryktet og spådd Utviklingen gjennom sommeren bekrefter

Detaljer

Navigatøren Markedet leter fortsatt etter retningen 23 april 2014

Navigatøren Markedet leter fortsatt etter retningen 23 april 2014 Markedet leter fortsatt etter retningen 23 april 2014 Utlånsrenter og boligpriser skaper usikkerhet Norges Banks nye renteprognose, publisert i slutten av mars, var som ventet ikke vesentlig endret. Fortsatt

Detaljer

Navigatøren Renteøkning utsatt 10 desember 2013

Navigatøren Renteøkning utsatt 10 desember 2013 Renteøkning utsatt 10 desember 2013 Norges Bank håper på bedre tider Sentralbanken la helt nylig frem sin Pengepolitiske Rapport med nye prognoser for renten og norsk økonomi. Første renteøkning ble igjen

Detaljer

Navigatøren Det knaker i den grønne gren 30 juni 2014

Navigatøren Det knaker i den grønne gren 30 juni 2014 Det knaker i den grønne gren 30 juni 2014 Oljeselskapene kan utløse kutt Norges Banks publiserte en mye lavere renteprognose enn ventet på siste rentemøte. Ikke bare var første renteøkning skjøvet til

Detaljer

Navigatøren «All-time low» 19 mai 2014

Navigatøren «All-time low» 19 mai 2014 «All-time low» 19 mai 2014 Deflasjonsfrykt i euroland betyr at ECB vil ta hardt i Pressekonferansen etter rentemøtet i ECB så lenge ut til å bli en kjedelig seanse. Inntil sentralbanksjef Mario Draghi

Detaljer

Det store oljeskiftet

Det store oljeskiftet Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) Januar 2015 @ThinaSaltvedt Det store oljeskiftet Kilde: Ingram Pinn, FT Hvorfor faller oljeprisen? En kraftig vekst i amerikansk skiferoljeproduksjon

Detaljer

Navigatøren EM-trøbbel preger markedet 24 februar 2014

Navigatøren EM-trøbbel preger markedet 24 februar 2014 EM-trøbbel preger markedet 24 februar 2014 Problemene til overflaten i fremvoksende økonomier Federal Reserves nedtrapping av obligasjonskjøpene har utløst kapitalutgang og valutauro i fremvoksende økonomier.

Detaljer

Navigatøren Nullrente også i Norge? 07 mars 2016

Navigatøren Nullrente også i Norge? 07 mars 2016 Nullrente også i Norge? 07 mars 2016 Norges Bank vil kutte renten til null Lavere renter internasjonalt, høyere spread i pengemarkedet og lavere oljepris er noe av det som taler for lavere renter fra Norges

Detaljer

Navigatøren Er nedturen i Norge over? 11 mai 2016

Navigatøren Er nedturen i Norge over? 11 mai 2016 Er nedturen i Norge over? 11 mai 2016 Er nedturen i Norge over? De to siste månedene har den registrerte ledigheten falt. Ikke mye, men bare at den går ned er oppsiktsvekkende. Er dette et tidlig tegn

Detaljer

Navigatøren Norge: Utlendingene tilbake i norske kroner. Gauta Marius Langeland Joachim Bernhardsen Ole Håkon Eek-Nielsen

Navigatøren Norge: Utlendingene tilbake i norske kroner. Gauta Marius Langeland Joachim Bernhardsen Ole Håkon Eek-Nielsen Navigatøren Norge: Utlendingene tilbake i norske kroner Gauta Marius Langeland Joachim Bernhardsen Ole Håkon Eek-Nielsen Langsom gjeninnhenting Varig fall i etterspørselen fra oljesektoren Veksten vil

Detaljer

Renter og kommuneøkonomi Myter og fakta om rentenes virkning. Stein Kittelsen 14. Desember 2011

Renter og kommuneøkonomi Myter og fakta om rentenes virkning. Stein Kittelsen 14. Desember 2011 Renter og kommuneøkonomi Myter og fakta om rentenes virkning Stein Kittelsen 14. Desember 2011 1 Innhold Kommunes gjeld, en utfordring? Sannhet eller myte? Renterisiko i kommuner Hva skjer hvis..? Forbedringsforslag

Detaljer

Navigatøren. Nedgangskonjunkturen har så vidt startet. 13 januar 2014

Navigatøren. Nedgangskonjunkturen har så vidt startet. 13 januar 2014 Nedgangskonjunkturen har så vidt startet 13 januar 2014 Nedgangskonjunkturen har så vidt startet Som beskrevet i forrige Navigatør var Norges Bank blitt klart mer pessimistisk på siste rentemøte i 2013.

Detaljer

Ny storm, med Norge fortsatt i le? Steinar Juel sjeføkonom 22. mai 2012

Ny storm, med Norge fortsatt i le? Steinar Juel sjeføkonom 22. mai 2012 Ny storm, med Norge fortsatt i le? Steinar Juel sjeføkonom 22. mai 2012 2 Svak vekst risiko for nye stormer Ny dramatikk i eurosonen svært usikre utsikter Gradvis bedring i USA Noe svakere i Kina, men

Detaljer

Navigatøren: Hvor stort problem er lav inflasjon?

Navigatøren: Hvor stort problem er lav inflasjon? Navigatøren: Hvor stort problem er lav inflasjon? Erik Bruce Ole Håkon Eek-Nielsen Gaute Langeland Joachim Bernhardsen Norges Bank: Lenge til det blir aktuelt med renteheving i Norge Inflasjonen har falt

Detaljer

Navigatøren Oljesmellen rammer skjevt 10 august 2015

Navigatøren Oljesmellen rammer skjevt 10 august 2015 Oljesmellen rammer skjevt 10 august 2015 Et todelt Norge Det er helt klart at nedturen i oljenæringen nå rammer de oljetunge delene av norsk økonomi med svakere arbeidsmarked og svak boligprisutvikling.

Detaljer

Franske fornektelser, men et godt liv. 7. november 2014 Steinar Juel

Franske fornektelser, men et godt liv. 7. november 2014 Steinar Juel Franske fornektelser, men et godt liv 7. november 2014 Steinar Juel Frankrike kom godt gjennom finanskrisen, men.. Men stagnasjon siden 2012 2 Svekket konkurranseevne, andre land bedret Unngikk krise.

Detaljer

Det Grønne Skiftet. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt

Det Grønne Skiftet. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Det Grønne Skiftet Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 USD Oljeprisen 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Kilde:

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Det grønne skiftet fra en oljeøkonoms ståsted. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt

Det grønne skiftet fra en oljeøkonoms ståsted. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Det grønne skiftet fra en oljeøkonoms ståsted Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Råoljeprisen fra 1988 Kostnadssjokk Finanskrise Oversvømt med olje 2 Dyrere norsk

Detaljer

På kanten av ny finanskrise Gjeldens forbannelse. Steinar Juel sjeføkonom 14. desember 2011

På kanten av ny finanskrise Gjeldens forbannelse. Steinar Juel sjeføkonom 14. desember 2011 På kanten av ny finanskrise Gjeldens forbannelse Steinar Juel sjeføkonom 14. desember 2011 Bankkriser fører ofte til statsgjeldskriser Lærdommer: EUs krav til max-nivå Risiko for statsgjeldskrise når Høy

Detaljer

Navigatøren Fed med første renteøkning på ni år? 11 november 2015

Navigatøren Fed med første renteøkning på ni år? 11 november 2015 Fed med første renteøkning på ni år? 11 november 2015 Vil Fed endelig øke renten? Det er ikke lenger enn en måned siden markedet priset kun en 25% sannsynlighet for at Fed, den amerikanske sentralbanken,

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Navigatøren Omstilling eller krise? 06 oktober 2015

Navigatøren Omstilling eller krise? 06 oktober 2015 Omstilling eller krise? 06 oktober 2015 Omstilling eller krise Norges Bank vil kutte uansett Nedturen i oljerelaterte næringer er neppe over. Så lenge smitteeffektene er små er det krona og Norges Bank

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Navigatøren Trendbrudd 27 mai 2015

Navigatøren Trendbrudd 27 mai 2015 Trendbrudd 27 mai 2015 Tegn til lysere tider i eurosonen Veksten i eurosonen har tatt seg opp godt hjulpet av lavere oljepris, svakere euro og bedring i finansmarkedene. Veksten er imidlertid forsiktig

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Navigatøren: Pengetrykking i revers

Navigatøren: Pengetrykking i revers Navigatøren: Pengetrykking i revers Ole Håkon Eek-Nielsen Gaute Langeland Joachim Bernhardsen Pengetrykking i revers I kjølvannet av finanskrisen har Federal Reserve i tre omganger økt pengemengden for

Detaljer

Navigatøren: Markedet tar feil når det tviler på Fed

Navigatøren: Markedet tar feil når det tviler på Fed Navigatøren: Markedet tar feil når det tviler på Fed Kjetil Olsen Ole Håkon Eek-Nielsen Gaute Langeland Joachim Bernhardsen USA: Markedet tar feil når det tviler på Fed Nylig gjorde den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrobildet Olje. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt

Makrobildet Olje. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Makrobildet Olje Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Oljeprisen på vei ned mot bunnen i August Prisen har brutt et 3M prisbånd på USD 46-54/fatet 2 Source: Bloomberg

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Navigatøren: Forsvinner Trumpforien?

Navigatøren: Forsvinner Trumpforien? Navigatøren: Forsvinner Trumpforien? Har markedet gått for langt? Kraftig korreksjon i rentemarkedet siste del av fjoråret Drevet av høyere inflasjonsforventninger og sterke nøkkeltall På kort sikt er

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Navigatøren: Boligfrykt

Navigatøren: Boligfrykt Navigatøren: Boligfrykt Erik Bruce Ole Håkon Eek-Nielsen Joachim Bernhardsen Faren for en kollaps i boligmarkedet er overdrevet Valutamarkedet ser ut til å være bekymret for en dyp nedtur i det norske

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Hva skjer i finansmarkedet? Gaute Langeland September 2013

Hva skjer i finansmarkedet? Gaute Langeland September 2013 Hva skjer i finansmarkedet? Gaute Langeland September 2013 Norges Bank og norsk inflasjon 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 08 09 10 11 12 13 14 15 16 PPR 2/09 PPR 3/09 PPR 1/10 PPR 2/10 PPR 3/10 PPR 1/11 PPR 2/11

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Navigatøren Få tegn til oljesvakhet foreløpig 23 april 2015

Navigatøren Få tegn til oljesvakhet foreløpig 23 april 2015 Få tegn til oljesvakhet foreløpig 23 april 2015 Så langt få tegn til krise i norsk økonomi I fjor sommer begynte fallet i oljeprisen og i oktober falt prisen under USD 90/fat, nivåer der vi regner med

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Utsikter for oljemarkedet. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Utsikter for oljemarkedet. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Utsikter for oljemarkedet Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Ingen tegn til akselerasjon i global vekst. 2016 verre enn i fjor. 2 Verdenshandelen sakker farten

Detaljer

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013 Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim. mars 201 Hvorfor diskuterer vi en boligboble i Norge? 9 9 % å/ å % 8 8 Boligrente > >

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Navigatøren Sentralbanker i fokus 29 september 2014

Navigatøren Sentralbanker i fokus 29 september 2014 Sentralbanker i fokus 29 september 2014 Norges Bank tilbake på hold Markedet ble overrasket over at Norges Bank fjernet sannsynligheten for rentekutt i den siste renteprognosen. Samtidig ble renteprognosen

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø.

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. Torsdag 7.11 meldte OPEC at der ikke kommer noen kutt i produksjonen fra deres side. Dette påvirker kraftig en allerede fallende oljepris,

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 27.MARS 2014 Figurer og bakgrunn Norges Banks beslutning Styringsrenten uendret på 1,5 prosent Minimale endringer i rentebanen Første renteoppgang anslås til sommeren 2015 Veksten i norsk

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Hovedstyremøte. 17. desember Vekstanslag for 2009 Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April November 2008

Hovedstyremøte. 17. desember Vekstanslag for 2009 Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April November 2008 Hovedstyremøte. desember - Vekstanslag for Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April Oktober November Verden Industriland Fremvoksende økonomier og utviklingsland ) - ) IMF har uttalt at det i lys av den

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

SKAGEN Høyrente august 2005

SKAGEN Høyrente august 2005 SKAGEN Høyrente august 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente skal gi bedre avkastning enn de beste høyrentetilbudene i bank, og samtidig være like trygt som bankinnskudd. Over tid skal

Detaljer

Navigatøren: Når man minst venter det

Navigatøren: Når man minst venter det Navigatøren: Når man minst venter det Ole Håkon Eek-Nielsen Gaute Langeland Joachim Bernhardsen Når man minst venter det Vi har nå en forholdsvis lang periode bak oss med høy risikoappetitt. Det er ikke

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Et utfordrende marked. Thina Margrethe Saltvedt, Chief Analyst Macro/Oil (Ph. D.) @ThinaSaltvedt

Et utfordrende marked. Thina Margrethe Saltvedt, Chief Analyst Macro/Oil (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Et utfordrende marked Thina Margrethe Saltvedt, Chief Analyst Macro/Oil (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Oljeprisen lavere lenger Q1 Q2 Q3 Q4 Year 2014 108 110 103 77 100 2015E 55 64 50 47 54 2016E 50 53 56 59

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

Månedsrapport 06/14 KPI - JAE. Økt spenning i forkant av Norges Banks rentemøte

Månedsrapport 06/14 KPI - JAE. Økt spenning i forkant av Norges Banks rentemøte Månedsrapport 06/14 Økt spenning i forkant av Norges Banks rentemøte SSB s investeringsundersøkelse sendte en støkk i markedet i forrige uke. Den indikerte en solid nedgang i oljeinvesteringene det kommende

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente Institusjon Av lavrisiko norske pengemarkedsfond skal SKAGEN Høyrente Institusjon gi den høyeste avkastningen. Avkastningen måles

Detaljer