Navigatøren Omstilling eller krise? 06 oktober 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Navigatøren Omstilling eller krise? 06 oktober 2015"

Transkript

1 Omstilling eller krise? 06 oktober 2015 Omstilling eller krise Norges Bank vil kutte uansett Nedturen i oljerelaterte næringer er neppe over. Så lenge smitteeffektene er små er det krona og Norges Bank som får hovedansvaret for å sørge for at omstillingen til et mindre oljeavhengig næringsliv ikke blir for hard. Det betyr at Norges Bank vil kutte igjen. Skulle smitteeffektene bli store vil Norges Bank få hjelp av finanspolitikken, men neppe nok til å hindre ytterligere rentekutt. Side 2 Erik Bruce Gaute Langeland Ole Håkon Eek-Nilsen Joachim Bernhardsen Renter Norges Bank kuttet renten i september og bidro til nedside i både korte og lange renter. Samtidig har lange renter internasjonalt, spesielt i USA, falt. På sikt ser vi mer nedside i korte renter, mens lange renter er tilbake på de historisk lave nivåene fra i vår. Side 4 Valuta Det overraskende rentekuttet fra Norges Bank bidro til enda svakere NOK. Råvarevalutaer har generelt sett svekket seg den siste tiden, mens USD og EUR egentlig har et mer sideveis preg. FEDs renteøkninger kan bli ytterligere utsatt med svakhetstegn fra det amerikanske arbeidsmarkedet, men kanskje enda mer fra uroen i fremvoksende økonomier. Side 9 Norsk økonomi stimuleres gjennom lavere rente og svakere krone

2 Omstilling eller krise Norges Bank vil kutte uansett Veksten både i produksjon og sysselsetting har avtatt de siste årene og det siste året har antallet arbeidsledige begynte å stige. Svakheten skyldes i all hovedsak de oljerelaterte delene av økonomien. Sysselsettingen faller i oljenæringen, i bedrifter som leverer tjenester til oljenæringen og sist men ikke minst i de deler av industrien som leverer kapitalvarer til investeringer i oljenæringen. Og det er de oljerelaterte fylkene på Vestlandet hvor ledigheten øker. I resten av økonomien skapes det bra med arbeidsplasser. Arbeidsledigheten er lite endret, eller faller til og med, andre steder i landet. Etter alt å dømme må vi leve med fallende etterspørsel fra oljesektoren i mange år. Den oljerelaterte delen av næringslivet har est ut de siste årene i stor grad som følge av en kraftig vekst i investeringene offshore. Samtidig har kostnadene økt kraftig. Selv før oljeprisfallet tydet mye på at oljeinvesteringene var i ferd med å toppe ut, og nå er det neppe tvil om at vi må leve med et betydelig lavere investeringsnivå framover. Samtidig kuttes kostnadene. Godt hjulpet av Johan Sverdup-utbyggingen går imidlertid veien mot et lavere investeringsnivå gradvis. Til gjengjeld vil nedgangen i oljesektoren etter alt å dømme vare lenge. Nedbemanningen i oljerelaterte bransjer vil gi økende arbeidsledighet selv om resten av økonomien skulle går bra. Til enhver tid vil det være en del arbeidsledige selv i en økonomi som vokser bra. Noen bedrifter legger ned eller nedbemanner mens andre ekspanderer. De som mister jobben vil normalt gå arbeidsledige en stund før de finner en ny jobb. Mest sannsynlig står vi nå foran en periode der denne typen friksjonsledighet øker. Nedbemanningen i oljerelaterte bransjer betyr at flere enn normalt mister jobben. Svak krone, lave og fallende renter og fortsatt god vekst i offentlig pengebruk tilsier imidlertid at det vil være økende behov for arbeidskraft i andre bransjer. Men disse jobbene vil kunne kreve andre kvalifikasjoner, ligge andre steder i landet eller tilby betydelige lavere lønn. Det betyr at perioden folk går ledige mellom to jobber kan øke betraktelig. Så lenge økningen i ledighet i hovedsak reflekterer en slik strukturendring og ikke en generell mangel på jobber, er det tvilsomt om økt offentlig pengebruk kan eller bør brukes for å hindre økende ledighet. Det synes å være bred enighet om, også i Regjeringen, at svak krone og moderat lønnsvekst er det beste virkemidlet mot oljesvakheten. Da vil de oljeleverende næringene vinne markedsandeler og de vil lettere omstille produksjonen til nye markeder. Samtidig vil det styrke den tradisjonelle konkurranseutsatte sektoren. Noen krisepakke er da neppe aktuelt selv om det nok blir økt satsning på arbeidsmarkedstiltak, skatteletter for bedriftene og noe forsering av infrastruktur prosjekter. Svak krone som virkemiddel betyr at det er Norges Bank som må gjøre jobben. For å holde NOK svak må Norges Bank sannsynligvis kutte igjen.

3 Hvor mye er usikkert. Det avhenger ikke bare av hvordan krona utvikler seg framover, men også hvor svak økonomien blir. Jo svakere økonomi jo svakere må krona bli for å oppveie for oljesvakheten. Siden oljesvakhet etter alt å dømme vil vare lenge blir sannsynligvis rentene lave lenge. Skulle oljesvakheten spre seg, og spesielt hvis det skulle vise seg at privat forbruket rammes, vil neppe Norges Bank bli overlatt til seg selv. Da vil ikke lenger vurderingen være at vi «kun» står overfor en langvarig og litt ubehagelig omstillingsprosess. Offentlig pengebruk vil øke kraftig. Men det vil neppe hindre Norges Bank i å kutte rentene videre. Øker offentlig pengebruk mye, er det som et svar på kraftig økende arbeidsledighet og dermed lavere lønns- og prisvekst. Norges Bank vil svare på en slik utvikling med lavere renter. Det tar tid før offentlige stimulanser virker og de treffer ikke alltid de delene av økonomien som er rammet. Det skapes arbeidsplasser i resten av næringslivet Personer Endring i sysselsetting siste år Personer Industri Olje og gass Varehandel Offentlig Elektrisitet m.m. Bygg og anlegg Fiske og jordbruk Andre tjenester Oljetjenester Source: Nordea Markets and Macrobond

4 Rentemarkedet: Nytt rentefall i høst Rentene har falt gjennom høsten Vi ser mer nedside i korte renter etter hvert som neste kutt fra Norges Bank kommer nærmere Vi fortsetter å anbefaler låntagere en høy andel flytende rente for å dra nytte av stadig lavere flytende rente i kombinasjon med sikringer i den lange delen av kurven. Rentene har fortsatt nedgangen fra i sommer. Rentekutt fra Norges Bank i september har trukket ned korte renter, men også lange renter har kommet ned. 10 års swap handler rundt de lave nivåene fra i vår. Siden 1. august har hele kurven skiftet ned 20-25bp. Figur 1: Norske renter har falt på ny gjennom høsten 4 3,6 3,2 2,8 2,4 2 1,6 1,2 0,8 10år swap 5år swap 2år swap Norges Bank 0,4 2jan13 2jul13 2jan14 2jul14 2jan15 2jul15 Kilde: Bloomberg og Nordea Markets Korte renter Norges Bank senket styringsrenten på septembermøtet og la frem en rentebane som indikerer høy sannsynlighet for ytterligere ett rentekutt. Enda lavere oljepris og frykt for kraftigere ringvirkninger til resten av norsk økonomi lå bak Norges Banks avgjørelse. Selv om Norges Bank indikerer at det kommer ytterligere ett rentekutt så er deres easing bias mindre aggressiv enn tidligere i denne runden med rentekutt. Hver eneste renteprognose presentert siden desember inneholdt minst 50% sannsynlighet for rentekutt på det påfølgende møtet. Den nye renteprognosen, som er presentert i figur 2, indikerer ingen sannsynlighet for rentekutt i november og under 25% sannsynlighet for rentekutt på desembermøtet. Akkumulert så er det en 2/3 sannsynlighet for et rentekutt før sommeren neste år. Renteprognosen er dermed et uttrykk for

5 retningen videre i renten, fremfor et signal om rentekutt på et av de nærmeste møtene. Figur 3 sammenligner de siste fire renteprognosene. Helningen på renteprognosen fra september er slakere enn de tre foregående og indikerer at Norges Bank har det mindre travelt med å kutte renten. Figur 2: Norges Bank signaliserer at det kan komme flere rentekutt 2,5 2,25 2 1,75 Key rate Rentebane September Rentebane Juni 1,5 1,25 1 0,75 0,5 0,98 0,75 0,69 0,62 0,59 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,61 0,67 0,78 0,95 0, Kilde: Norges Bank og Nordea Markets Figur 3: Mindre aggressiv easing bias fra Norges Bank kvartal + 2 kvartal + 3 kvartal + 4 kvartal + 5 kvartal + 6 kvartal Des14 Mar15 Jun15 Sep15 Kilde: Norges Bank og Nordea Markets Rentekuttet fra Norges Bank har bare delvis gitt utslag i lavere NIBOR, som kun er ned 10bp siden forrige Navigatør. Dette skyldes hovedsakelig at risikopåslaget i pengemarkedet har økt. På tross av at NIBOR har falt lite har det vært et betydelig fall i FRAstrippen. Bunnen i stripen på 0,75% er 25bp lavere enn i august, og markedet priser inn omtrent 1 ½ rentekutt.

6 Figur 4: FRA-stripen har invertert kraftig 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 3m NIBOR Norges Bank 1,22 1,19 1,16 1,09 1,04 1,12 0,99 0,99 0,99 1,02 0,98 0,83 FRA-strip 10.aug okt.15 0,88 0,80 0,74 0,77 0,74 0,74 des12 jun13 des13 jun14 des14 jun15 des15 jun16 des16 jun17 Kilde: Bloomberg og Nordea Markets Vi synes markedets prising virker rimelig i dagens situasjon. Strippen har en relativt kraftig invertering som følge at prisingen av Norges Bank har økt samtidig som NIBOR har falt lite. Vi venter ikke at strippen skal invertere mer, så betydelig nedside i korte renter får vi først når Nibor faller videre På denne siden av nyttår ser vi risikoen for rentekutt som begrenset. Kronen er over 2% svakere enn Norges Banks anslag, og Norges Bank indikerer liten sannsynlighet for rentekutt i år. Trolig må det skje en betydelig forverring i økonomien eller med vekstutsiktene for å utløse et rentekutt i desember. På lengre sikt er risikoen at vi får flere rentekutt, og vi mener derfor at korte renter ikke har nådd bunnen. Renten skal mest sannsynlig kuttes i løpet av første halvår av 2016, og da skal markedet trolig prise inn mer fra Norges Bank enn det gjør i dag. Usikkerheten rundt norsk økonomi de neste årene gjør at markedet neppe legger fra seg tanken om rentekutt med det først. Vi ser dermed mer nedside enn oppside i korte renter. Bevegelsen ned i korte renter kan imidlertid ta tid. Som nevnt er virker dagens NIBOR som et anker på stripen, og vi venter ikke videre invertering. NIBOR må dermed falle før vi ser mer nedside i stripen. Dette vil være en gradvis prosess etter hvert som vi nærmer oss rentekuttene og de faktisk blir levert. Norske lange renter Lange renter har fortsatt å falle gjennom høsten, blant annet som følge av lavere korte renter. Fallet i oljeprisen har vært en viktig driver av fallet i lange norske renter tidligere i år. Den siste tiden har imidlertid oljeprisen flatet ut, men lange renter har falt videre.

7 Figur 5: Oljeprisen flater ut, men rentene faller videre 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1, år swap (venstre akse) Brent 1. future (høyre akse) 1 2jan14 2apr14 2jul14 2okt14 2jan15 2apr15 2jul15 2okt15 40 Kilde: Bloomberg og Nordea Markets I tillegg til lavere korte renter her hjemme har lange renter falt internasjonalt. Vanligvis følger lange norske renter europeiske lange renter, men som figur 6 viser har europeiske lange renter falt lite den siste tiden. Lange renter i USA har derimot falt mye og kan være en viktigere driver for norske lange renter i dag. Rentefallet i USA skyldes i stor grad at markedet har skjøvet på forventningen til første renteøkning fra den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve (Fed) (figur 7). Fed holdt renten uendret i september, og den siste tiden har også arbeidsmarkedstallene fra USA skuffet. Det har svekket markedets tro på at første renteøkning kommer i år. Markedet venter også at renteoppgangen vil skje i et roligere tempo. Det trekker ned rentene også langt ut på kurven. Figur 6: 10 år renteswapper 3,5 2,25 3 1,75 NOK 2,5 2 1,25 0,75 USD 1,5 0,25 EUR (høyre) 1 2jan14 2apr14 2jul14 2okt14 2jan15 2apr15 2jul15 2okt15-0,25 Kilde: Bloomberg og Nordea Markets

8 Figur 7: Markedet har skjøvet på første renteøkning fra Fed Kilde: Bloomberg og Nordea Markets Etter rentefallet i høst er lange renter tilbake på de historisk lave nivåene fra i vår. At korte renter er lave kan man forklare ved at dagens styringsrente er lav. Hvis noe kan de vise seg å være for høye hvis Norges Bank kutter renten mer enn en gang. Nivået på lange renter kan bare forklares med at vi aldri vil se styringsrenten over 2,5%. Fra et sikringsperspektiv det nettopp en normalisering av renten man sikrer seg mot. Siden dette er noe som trenger tid for å skje er det fornuftig å benytte lange sikringer. Disse rentene er lange nok til at de kan stige på forventninger til normalisering. Bruker man korte sikringer er man avhengig av at renten faktisk settes opp. Dette taler for lange sikringer siden en oppgang i swaprentene den nærmeste tiden sannsynligvis handler mer om forventninger til en normalisering av styringsrenten enn faktiske renteøkninger. Oppsummering Gitt dagens situasjon er korte renter fair priset. Etter hvert som vi kommer nærmere rentekutt fra Norges Bank vil imidlertid det trekke fixingen ned og gi mer nedside i korte renter. Lange renter handles på svært lave nivåer og har potensiale til å komme opp på forventninger om at renten kan normaliseres en gang i fremtiden. Det er dette man som låntager bør sikre seg mot og dagens nivåer er attraktive. Vi anbefaler derfor låntager å konsentrere rentesikringer i den lange delen av kurven, men med en høy andel flytende rente for å dra nytte av det lave nivået der som, hvis noe, kan falle videre.

9 Valuta EURNOK; lav oljepris gir behov for svak NOK Etter den kraftige kronesvekkelsen i sommer ble vi overrasket over Norges Banks rentekutt i september. Om man justerer historien for inflasjon er nå NOK kanskje verdens svakeste valuta på handelsvektet basis. Den lave oljeprisen gir imidlertid grunn til å tro at svak krone er kommet for bli en stund fremover. Fallet i oljepris fra juni var hovedårsaken til Norges Banks rentekutt i september. Det var på forhånd ventet at man ville holde styringsrenten uendret, dermed ble markedsreaksjonen stor og NOK svekket seg betydelig. EURNOK steg ca. 40 øre. I seg selv er ikke den reaksjonen så oppsiktsvekkende, men nivåene virker nå forholdsvis høye. Markedet priser per i dag en brukbar sannsynlighet for kutt i desember. Rentebanen antydet ca. 25 % sannsynlighet for et kutt, men med dagens kronekurs virker det lite trolig. Alt annet like burde Norges Bank tåle EURNOK ned mot 9.20 uten å utløse behov for kutt. September møtet viser for øvrig avhengigheten av oljepris. Desto lavere oljepris desto større behov for lavere rente og svakere krone. Etter fallet i sommer har oljeprisen nå flatet ut på nivåene i underkant av 50 USD/bbl. Det produseres fremdeles alt for mye, men det er også en viss usikkerhet knyttet til produksjonsfallet i USA neste år. Antallet rigger i operasjon i USA har falt de siste ukene hvilket kan tyde på at nivåene nede på 40-tallet (WTI) er for lavt for skiferoljeprodusentene. Vi vet for øvrig også at rundt 60 USD/bbl tidligere i år var nok til at antallet rigger i operasjon steg. Dermed virker nivåene mellom 45 og 55 USD/bbl forholdsvis naturlige. Det kan også antyde at det verste er bak oss, men for Norge sin del betyr det høyst trolig lav aktivitet for oljerelaterte næringer en god stund fremover uansett. Økende arbeidsledighet, lav lønnsvekst vil trolig bli resultatet. Når hverken vi eller Norges Bank allikevel ikke ser for oss resesjon i Norge er det takket være virkemidlene. Det betyr også at Norges Bank vil forsøke å holde NOK svak en god stund fremover også. Vi har opprevidert vår EURNOK prognose noe og først mot slutten av neste år ser vi for oss nivåer rundt 8.70, det er også basert på en forsiktig økning i oljeprisen i samme periode. Med prognoser om sterkere GBP, SEK og USD innebærer dette allikevel noe svakere handelsvektet NOK enn Norges Banks prognose.

10 NOK er kanskje verdens svakeste valuta Stdev to 10y average in real effective trade weighted indices CNY USD PHP CHF GBP BGN THB LTL NZD ARS RON AUD INR PLN SEK IDR HUF JPY ZAR EUR MXN CLP TRY BRL COP CAD RUB NOK Lavere oljepris skaper behov for svakere NOK Norges Bank I-44 and EURNOK I-44 Jun-15 Sep-15 Sep-14 EURNOK Oil price Nov-13 May-14 Nov-14 May-15 Nov-15 May-16 Brent Jun15 Sep15 Sep14 USDNOK: En renteøkning til besvær Source: Nordea Markets og Bloomberg Det er fremdeles NOK som bidrar til de store utslagene i USDNOK, men om vi ser på mulighetene for bevegelser i EURUSD er det naturlig å sette FED i førersetet. Europeisk økonomi viser tegn til bedring, men her er man uansett langt unna tilstramming i pengepolitikken. Svakhetstegnene vi har sett globalt den siste tiden har tvert i mot gitt spekulasjoner om en forlenget periode med QE. Det var da også nettopp finansielle forhold som bidro til at markedet tolket FED som dovish etter rentemøtet i september. Med finansielle forhold forstår vi sterk USD, høyere kredittmarginer, lavere likviditet og til slutt fallende aksjemarked og risikoappetitt. De finansielle forholdene har i

11 hovedsak vært drevet av fremvoksende økonomier. Veksten i Kina ser ut til å svekke seg, ledende indikatorer antyder det, men også handelstallene peker i retning av lavere aktivitet i Asia. De lave råvareprisene har også gitt store problemer for land som Brasil, Russland, Australia, New Zealand, Canada og Norge. I seg selv ville dette trolig ikke vært nok til å hindre en amerikansk renteøkning, men amerikanske forhold er heller ikke helt entydige. De siste arbeidsmarkedstallene var svake og foreløpig er det ingen åpenbare tegn til lønnspress i økonomien. I sum understøtter det indikasjonene om at FED heller går litt for sakt enn litt for fort frem i renteøkningene. Om så signalene fra FED skulle lykkes i å svekke USD mye vil det trolig sette i gang spekulasjonene om ytterligere QE fra ECB siden en slik bevegelse også vil gi sterkere EUR. Det vil i tilfelle også begrense oppsiden i EURUSD. Når alt kommer til alt er nok også FED nærmere renteøkninger enn ECB. Lav likviditet har også gitt høyere korte renter i USD uten at FED har rørt styringsrenten. Dette bidrar isolert sett også til USD. En sideveis utvikling i EURUSD er med andre ord lett å sannsynliggjøre. Renteforventningene i USA faller og bidrar til svakere USD Implied FED funds target May-15 Nov-15 May-16 Nov Jul Jun Oct-15 Hike Sep14 Dec14 Mar15 Jun15 Sep15 EURUSD 2y IR-dif Source: Bloomberg

12 Strammere finansielle forhold bidrar til sterkere USD og senere renteøkning USD IG spread USD 3m deposit Source: Bloomberg GBPNOK; Vil forbli på høye nivåer GBP ser ut til å rammes hardere av at en dovish Fed enn USD selv. GBP har svekket seg mot både USD og andre valutaer. Handelsvektet GBP er 5% svakere enn toppen i sommer. I denne perioden har imidlertid NOK svekket seg en del også. GBPNOK er dermed fortsatt i nærheten av de svakeste nivåene siden At Fed virket bekymret for utsiktene i verdensøkonomien og ikke økte renten i september ser ut til å ramme forventningene til BoE også. Markedet har utsatt renteøkningen fra 8 til 12 måneder fra i dag. At renteøkningen fra BoE skal komme først om 12 måneder virker vel pessimistisk. Det er flere positive signaler i den britiske økonomien som gjør at en renteøkning fra BoE ikke bør komme så veldig lenge etter Fed, kanskje til og med før. Vårt anslag er at BoE hever renten i første kvartal neste år. Et argument som støtter vårt rentesyn er den tiltagende lønnsveksten. Lønnsveksten nærmer seg 3% og har steget relativt bratt siden midten av Samtidig ser det ut som temperaturen i boligmarkedet er på vei opp igjen etter sterkere vekst i lånesøknader. En stabilisering i de internasjonale aktivamarkedene bør trolig bringe på bane igjen troen på en renteøkning fra BoE og ta GBP sterkere. Det er dermed utsikter til at GBPNOK kan bli liggende på høye nivåer og kanskje enda høyere en stund.

13 Lønnsveksten tiltar 8,5 8,0 7,5 7,0 % Årlig lønnsvekst, venstre % 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 6,5 6,0 5,5 5,0 Arbeidsledighetsrate, høyre 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 4, ,5 Kilde: Nordea Markets and Macrobond Indikasjoner om et sterkere moment i boligmarkedet % å/å % å/å Boligpriser, høyre Godkjente boliglån, venstre Kilde: Nordea Markets and Macrobond SEKNOK; Mer i vente fra Riksbanken Den svenske økonomien går for full fart og underliggende inflasjon har kommet opp til 1,5%. Det har skapt pusterom for Riksbanken, men bekymringen for en SEK-styrking lurer fortsatt i bakgrunn. Det vil holde Riksbanken på tå hev. Pilene peker oppover i Sverige. Veksten ser ut til å bli på over 3% i år og sysselsettingsveksten har tatt seg opp etter en soft start på året. Med utflating i arbeidstilbudet har arbeidsledigheten falt til 7,0%. På tross av dette ser lønnsforhandlingene til å gå mot et oppgjør som i 2013 på 2%. Det er en stor bekymring for Riksbanken.

14 Underliggende inflasjon har kommet en del opp, blant annet som følge av SEK-svekkelsen vi har bak oss. Trolig er det rom for litt høyere inflasjon på kort sikt, men inflasjonen vil neppe nå opp til Riksbankens inflasjonsprognose i 2016 og Riksbanken må trolig belage seg på lite hjelp fra SEK fremover. SEK har stabilisert seg i år og effekten fra SEK-svekkelsen på inflasjonen er i ferd med å forsvinne. Risikoen for videre styrking er der også, spesielt hvis Riksbanken ikke kutter renten på rentemøtet i oktober. Derfor tror vi de vil gjøre akkurat det. Et rentekutt fra Riksbanken i høst samtidig som Norges Bank har signalisert at det kan gå en stund før renten skal kuttes igjen argumenterer for nedsiden i SEKNOK fremover. Inflasjonsimpulsen fra svak SEK i ferd med å nå toppen % y/y % y/y Handelsvektet SEK, 6mnd lag, venstre Priser importerte varer og tjenester ex olje, høyre Nordea prognose Kilde: Nordea Markets and Macrobond

15 SEK sterkere enn Riksbankens anslag 120,0 Indeks Indeks 120,0 117,5 117,5 115,0 115,0 112,5 112,5 110,0 110,0 107,5 105,0 Riksbanken Handelsvektet SEK (KIX) 107,5 105,0 102,5 102,5 100, ,0 Kilde: Nordea Markets and Macrobond CHFNOK; Seig og langsom CHF-svekkelse På tross av uroen i finansmarkedene i høst har vi ikke sett den stor CHFstyrkingen. Handelsvektet så er CHF et par prosent svakere enn ved starten av august, mens den har svekket seg mot EUR og NOK. CHF, sammen med JPY betraktes som funding valutaer, som styrker seg når det er risk-off i markedet. CHF er imidlertid en av de mest overvurderte valutaene og fair value mot EUR ligger over 1,20. Da kan det se mer attraktivt ut å hoppe på JPY isteden som er relativt svak. Samtidig er det klart at pengepolitikken med -0,75% rente virker. De siste dataene viser at det er mindre press på CHF fra finansielle strømmer inn til Sveits. Pengepolitikken hjelpes av en tydelig tone fra sentralbanken (SNB). Sentralbanksjef Jordan hevdet igjen i september at CHF er betydelig overvurdert, og lovte FX-intervensjoner når/hvis nødvendig. Om markedene skulle roe seg ned kan det hende vi ser EURCHF over 1,10 om ikke altfor lenge. Med litt sterkere NOK også har vi tro på nedsiden i CHFNOK, selv om risikoen for sterkere CHF består i turbulente markeder.

16 Lavere netto finansielle strømmer inn til Sveits JPYNOK; Mer QQE på trappene? JPY styrket seg mot både NOK og USD gjennom august med turbulensen i markedet. Om sentralbanken skulle skuffe markedet og ikke øke obligasjonskjøpene (QQE) i oktober vil det trolig gi ytterligere JPYstyrking. Det finnes gode argumenter både for en utvidelse av QQE-programmet samt å holde det uendret. For det første vil trolig et uendret QQE-program gi sterkere JPY. Samtidig kan økt usikkerhet rundt veksten internasjonalt ramme japansk økonomi. Headline inflasjon er også nær null. På den andre siden tyder data på at den innenlandske aktiviteten er god. Arbeidsledigheten har falt til 3,4%, det laveste nivået siden 1997, og profitten i foretakene var i Q2 rekordhøy. Det bør støtte innenlandsk etterspørsel. Samtidig har underliggende inflasjon (ex fersk mat og energi) smått begynt å klatre oppover. Det stramme arbeidsmarkedet kan gi inflasjonen videre støtte og BoJ kan dermed avvente en utvidelse av QQEprogrammet. Vi tror på en utvidelse av programmet ved rentemøtet i slutten av oktober. Det kan potensielt gi svakere JPY og nedsiden i JPYNOK. Om det sure sentimentet i markedet fortsetter kan derimot JPY gå sterkere og begrense nedsiden i JPYNOK.

17 Strammere arbeidsmarked 0,25 6 0,50 0,75 1, ,25 1,50 1,75 Arbeidsledighetsrate, høyre Jobs to Applicants Ratio, reversert, venstre 3 2 2, Kilde: Nordea Markets and Macrobond Markedet er nøytralt posisjonert i USDJPY

18 Nordea Markets is the name of the Markets departments of Nordea Bank Norge ASA, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Finland Plc and Nordea Bank Danmark A/S. The information provided herein is intended for background information only and for the sole use of the intended recipient. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Markets as of the date of this document and are subject to change without notice. This notice is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient. The information provided herein is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information contained herein has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results. Nordea Markets is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction. This document may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Markets. Nordea, Markets Division

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Hvorfor så bekymret? 2

Hvorfor så bekymret? 2 Joachim Bernhardsen September 2015 Hvorfor så bekymret? 2 Oljemarked i ubalanse millioner fat/dag 95 Lagerendring Produksjon Etterspørsel millioner fat/dag 15 12,5 90 10 85 7,5 80 5 2,5 75 0 70 2000 2001

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Finanskrisen i 2008 svekket mange land 2 Fornyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt i Hellas?

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Energi og bærekraft Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Interessen for energi smarte løsninger som digital energi, transport, energieffektivisering og energilagring

Detaljer

Det stopper opp. 14. september 2011 Steinar Juel

Det stopper opp. 14. september 2011 Steinar Juel Det stopper opp 14. september 2011 Steinar Juel 1 Svakt internasjonalt Oljeprisen trender fortsatt opp Norge blir rammet, men beskjedent Boligfesten fortsetter Svakere internasjonalt USA og Eurosonen med

Detaljer

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel Noe motvind 26. september 2014 Steinar Juel Oppgangen har vært svakere enn «normalt» 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 % pa Vekst siden bunnen av denne resesjonen sammenlignet med gjennomsnittlig

Detaljer

Fear Factory Inc. Gaute Langeland

Fear Factory Inc. Gaute Langeland Fear Factory Inc. Gaute Langeland 1 Krisesteming i markedene S&P 500 10år USD renteswap 1380 1350 1320 1290 1260 1230 1200 1170 1140 1110 2mar11 2mai11 2jul11 2sep11 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Bakgrunn for krisen enorme budsjettunderskudd 2 Fonyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt

Detaljer

Urolige finansmarkeder. Gaute Langeland September 2012

Urolige finansmarkeder. Gaute Langeland September 2012 Urolige finansmarkeder Gaute Langeland September 2012 Den europeiske gjeldskrisen Norge: lave renter, tross sterk vekst Valuta Statsgjeld er ikke det det en gang var 700 600 500 Portugal 400 Spania Italia

Detaljer

Navigatøren Nullrente også i Norge? 07 mars 2016

Navigatøren Nullrente også i Norge? 07 mars 2016 Nullrente også i Norge? 07 mars 2016 Norges Bank vil kutte renten til null Lavere renter internasjonalt, høyere spread i pengemarkedet og lavere oljepris er noe av det som taler for lavere renter fra Norges

Detaljer

Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi. Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012

Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi. Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012 Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012 Infrastrukturinvesteringer betydning for økonomisk utvikling Situasjonen i transportsektoren sammenlignet med

Detaljer

Stille før ny storm? Steinar Juel sjeføkonom 3. Mai 2012

Stille før ny storm? Steinar Juel sjeføkonom 3. Mai 2012 Stille før ny storm? Steinar Juel sjeføkonom 3. Mai 2012 Svak vekst risiko for nye stormer 07-5 Gradvis bedring i USA ØMU, i bestefall svak resesjon i år Noe svakere i Kina, men ikke svakt God vekst i

Detaljer

Navigatøren Er nedturen i Norge over? 11 mai 2016

Navigatøren Er nedturen i Norge over? 11 mai 2016 Er nedturen i Norge over? 11 mai 2016 Er nedturen i Norge over? De to siste månedene har den registrerte ledigheten falt. Ikke mye, men bare at den går ned er oppsiktsvekkende. Er dette et tidlig tegn

Detaljer

Navigatøren Renteøkning utsatt 10 desember 2013

Navigatøren Renteøkning utsatt 10 desember 2013 Renteøkning utsatt 10 desember 2013 Norges Bank håper på bedre tider Sentralbanken la helt nylig frem sin Pengepolitiske Rapport med nye prognoser for renten og norsk økonomi. Første renteøkning ble igjen

Detaljer

Navigatøren Oljesmellen rammer skjevt 10 august 2015

Navigatøren Oljesmellen rammer skjevt 10 august 2015 Oljesmellen rammer skjevt 10 august 2015 Et todelt Norge Det er helt klart at nedturen i oljenæringen nå rammer de oljetunge delene av norsk økonomi med svakere arbeidsmarked og svak boligprisutvikling.

Detaljer

Det store oljeskiftet

Det store oljeskiftet Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) Januar 2015 @ThinaSaltvedt Det store oljeskiftet Kilde: Ingram Pinn, FT Hvorfor faller oljeprisen? En kraftig vekst i amerikansk skiferoljeproduksjon

Detaljer

Navigatøren Norge: Rentebunnen er nådd er valutamarkedet forberedt? Gauta Marius Langeland Kjetil Olsen Ole Håkon Eek-Nielsen

Navigatøren Norge: Rentebunnen er nådd er valutamarkedet forberedt? Gauta Marius Langeland Kjetil Olsen Ole Håkon Eek-Nielsen Navigatøren Norge: Rentebunnen er nådd er valutamarkedet forberedt? Gauta Marius Langeland Kjetil Olsen Ole Håkon Eek-Nielsen Norsk økonomi: Sterkere enn fryktet og spådd Utviklingen gjennom sommeren bekrefter

Detaljer

Renter og kommuneøkonomi Myter og fakta om rentenes virkning. Stein Kittelsen 14. Desember 2011

Renter og kommuneøkonomi Myter og fakta om rentenes virkning. Stein Kittelsen 14. Desember 2011 Renter og kommuneøkonomi Myter og fakta om rentenes virkning Stein Kittelsen 14. Desember 2011 1 Innhold Kommunes gjeld, en utfordring? Sannhet eller myte? Renterisiko i kommuner Hva skjer hvis..? Forbedringsforslag

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Det Grønne Skiftet. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt

Det Grønne Skiftet. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Det Grønne Skiftet Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 USD Oljeprisen 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Kilde:

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Franske fornektelser, men et godt liv. 7. november 2014 Steinar Juel

Franske fornektelser, men et godt liv. 7. november 2014 Steinar Juel Franske fornektelser, men et godt liv 7. november 2014 Steinar Juel Frankrike kom godt gjennom finanskrisen, men.. Men stagnasjon siden 2012 2 Svekket konkurranseevne, andre land bedret Unngikk krise.

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Navigatøren Norge: Utlendingene tilbake i norske kroner. Gauta Marius Langeland Joachim Bernhardsen Ole Håkon Eek-Nielsen

Navigatøren Norge: Utlendingene tilbake i norske kroner. Gauta Marius Langeland Joachim Bernhardsen Ole Håkon Eek-Nielsen Navigatøren Norge: Utlendingene tilbake i norske kroner Gauta Marius Langeland Joachim Bernhardsen Ole Håkon Eek-Nielsen Langsom gjeninnhenting Varig fall i etterspørselen fra oljesektoren Veksten vil

Detaljer

Ny storm, med Norge fortsatt i le? Steinar Juel sjeføkonom 22. mai 2012

Ny storm, med Norge fortsatt i le? Steinar Juel sjeføkonom 22. mai 2012 Ny storm, med Norge fortsatt i le? Steinar Juel sjeføkonom 22. mai 2012 2 Svak vekst risiko for nye stormer Ny dramatikk i eurosonen svært usikre utsikter Gradvis bedring i USA Noe svakere i Kina, men

Detaljer

Det grønne skiftet fra en oljeøkonoms ståsted. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt

Det grønne skiftet fra en oljeøkonoms ståsted. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Det grønne skiftet fra en oljeøkonoms ståsted Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Råoljeprisen fra 1988 Kostnadssjokk Finanskrise Oversvømt med olje 2 Dyrere norsk

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

Navigatøren Fed med første renteøkning på ni år? 11 november 2015

Navigatøren Fed med første renteøkning på ni år? 11 november 2015 Fed med første renteøkning på ni år? 11 november 2015 Vil Fed endelig øke renten? Det er ikke lenger enn en måned siden markedet priset kun en 25% sannsynlighet for at Fed, den amerikanske sentralbanken,

Detaljer

Hva skjer i finansmarkedet? Gaute Langeland September 2013

Hva skjer i finansmarkedet? Gaute Langeland September 2013 Hva skjer i finansmarkedet? Gaute Langeland September 2013 Norges Bank og norsk inflasjon 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 08 09 10 11 12 13 14 15 16 PPR 2/09 PPR 3/09 PPR 1/10 PPR 2/10 PPR 3/10 PPR 1/11 PPR 2/11

Detaljer

På kanten av ny finanskrise Gjeldens forbannelse. Steinar Juel sjeføkonom 14. desember 2011

På kanten av ny finanskrise Gjeldens forbannelse. Steinar Juel sjeføkonom 14. desember 2011 På kanten av ny finanskrise Gjeldens forbannelse Steinar Juel sjeføkonom 14. desember 2011 Bankkriser fører ofte til statsgjeldskriser Lærdommer: EUs krav til max-nivå Risiko for statsgjeldskrise når Høy

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Navigatøren: Hvor stort problem er lav inflasjon?

Navigatøren: Hvor stort problem er lav inflasjon? Navigatøren: Hvor stort problem er lav inflasjon? Erik Bruce Ole Håkon Eek-Nielsen Gaute Langeland Joachim Bernhardsen Norges Bank: Lenge til det blir aktuelt med renteheving i Norge Inflasjonen har falt

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Navigatøren Det knaker i den grønne gren 30 juni 2014

Navigatøren Det knaker i den grønne gren 30 juni 2014 Det knaker i den grønne gren 30 juni 2014 Oljeselskapene kan utløse kutt Norges Banks publiserte en mye lavere renteprognose enn ventet på siste rentemøte. Ikke bare var første renteøkning skjøvet til

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrobildet Olje. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt

Makrobildet Olje. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Makrobildet Olje Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Oljeprisen på vei ned mot bunnen i August Prisen har brutt et 3M prisbånd på USD 46-54/fatet 2 Source: Bloomberg

Detaljer

Navigatøren Trendbrudd 27 mai 2015

Navigatøren Trendbrudd 27 mai 2015 Trendbrudd 27 mai 2015 Tegn til lysere tider i eurosonen Veksten i eurosonen har tatt seg opp godt hjulpet av lavere oljepris, svakere euro og bedring i finansmarkedene. Veksten er imidlertid forsiktig

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Utsikter for oljemarkedet. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Utsikter for oljemarkedet. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Utsikter for oljemarkedet Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Ingen tegn til akselerasjon i global vekst. 2016 verre enn i fjor. 2 Verdenshandelen sakker farten

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer

Navigatøren Norge ut i krabbefeltet 29 oktober 2013

Navigatøren Norge ut i krabbefeltet 29 oktober 2013 Norge ut i krabbefeltet 29 oktober 2013 Moderat vekst eller tilbakeslag? Det er klare tegn til svakhet i boligmarkedet samtidig som forbruksveksten har stoppet helt opp. Vi har ikke problem med å forstå

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Månedsrapport 7/13. Markedskommentar

Månedsrapport 7/13. Markedskommentar Månedsrapport 7/13 Markedskommentar Juni måned ble preget av turbulens i viktige markeder over hele verden. Makronyheter fra USA viser en bedring av situasjonen med en fallende arbeidsledighet og markant

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 %

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på,5 % De fleste analytikere og markedsaktører forventet et rentekutt på,5 punkter på gårsdagens rentemøte i Norges Bank. Dette var blitt signalisert

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Navigatøren Markedet leter fortsatt etter retningen 23 april 2014

Navigatøren Markedet leter fortsatt etter retningen 23 april 2014 Markedet leter fortsatt etter retningen 23 april 2014 Utlånsrenter og boligpriser skaper usikkerhet Norges Banks nye renteprognose, publisert i slutten av mars, var som ventet ikke vesentlig endret. Fortsatt

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Hovedstyremøte. 17. desember Vekstanslag for 2009 Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April November 2008

Hovedstyremøte. 17. desember Vekstanslag for 2009 Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April November 2008 Hovedstyremøte. desember - Vekstanslag for Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April Oktober November Verden Industriland Fremvoksende økonomier og utviklingsland ) - ) IMF har uttalt at det i lys av den

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø.

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. Torsdag 7.11 meldte OPEC at der ikke kommer noen kutt i produksjonen fra deres side. Dette påvirker kraftig en allerede fallende oljepris,

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

Navigatøren Markedet leter etter retningen 19 mars 2014

Navigatøren Markedet leter etter retningen 19 mars 2014 Markedet leter etter retningen 19 mars 2014 Fortsatt utsikter til svak vekst 27. mars legger Norges Bank fram ny renteprognose. Vår beste gjetning er at Norges Bank ikke har endret vesentlig syn hverken

Detaljer

Et utfordrende marked. Thina Margrethe Saltvedt, Chief Analyst Macro/Oil (Ph. D.) @ThinaSaltvedt

Et utfordrende marked. Thina Margrethe Saltvedt, Chief Analyst Macro/Oil (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Et utfordrende marked Thina Margrethe Saltvedt, Chief Analyst Macro/Oil (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Oljeprisen lavere lenger Q1 Q2 Q3 Q4 Year 2014 108 110 103 77 100 2015E 55 64 50 47 54 2016E 50 53 56 59

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Navigatøren: Forsvinner Trumpforien?

Navigatøren: Forsvinner Trumpforien? Navigatøren: Forsvinner Trumpforien? Har markedet gått for langt? Kraftig korreksjon i rentemarkedet siste del av fjoråret Drevet av høyere inflasjonsforventninger og sterke nøkkeltall På kort sikt er

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Navigatøren. Nedgangskonjunkturen har så vidt startet. 13 januar 2014

Navigatøren. Nedgangskonjunkturen har så vidt startet. 13 januar 2014 Nedgangskonjunkturen har så vidt startet 13 januar 2014 Nedgangskonjunkturen har så vidt startet Som beskrevet i forrige Navigatør var Norges Bank blitt klart mer pessimistisk på siste rentemøte i 2013.

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Månedsrapport om norske renter, med vurdering av markedet og konkrete anbefalinger

Månedsrapport om norske renter, med vurdering av markedet og konkrete anbefalinger Månedsrapport om norske renter, med vurdering av markedet og konkrete anbefalinger Norges Bank kuttet styringsrenten på rentemøtet 17. mars, og indikerte ytterligere 1-2 kutt i den nye rentebanen Oljeprisen

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Navigatøren: Markedet tar feil når det tviler på Fed

Navigatøren: Markedet tar feil når det tviler på Fed Navigatøren: Markedet tar feil når det tviler på Fed Kjetil Olsen Ole Håkon Eek-Nielsen Gaute Langeland Joachim Bernhardsen USA: Markedet tar feil når det tviler på Fed Nylig gjorde den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Hovedstyremøte. 27. juni Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før anslag mai 7 anslag juni 6.

Hovedstyremøte. 27. juni Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før anslag mai 7 anslag juni 6. Hovedstyremøte 7. juni 7 8 7 anslag mai anslag juni Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 7 8 8 anslag mai 7 anslag juni Asia uten Øst- Latin- Europa Amerika Verden Nord- Vest-

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Norges Bank Watch 2009 Monetary Policy and the Financial Turmoil

Norges Bank Watch 2009 Monetary Policy and the Financial Turmoil Norges Bank Watch 29 Monetary Policy and the Financial Turmoil Michael Bergman Københavns Universitet Steinar Juel Nordea Erling Steigum BI Disposisjon 1. Internasjonal finansiell krise: Fra boom til bust

Detaljer

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 10/13 Markedskommentar September måned ble sterkt preget av BNP tallene som ble sluppet i slutten av august. Den kvartalsvise BNP veksten ble 0,8 % mot markedets forventning på 1,0 %. Dette

Detaljer

Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september.

Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september. Månedsrapport 9/14 Rentemøtet i Norges Bank i fokus Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september. Ved forrige rentemøte, 19. juni, kommenterte Sentralbanken at

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer