Storebrand Bank Konsern 3. kvartal 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Storebrand Bank Konsern 3. kvartal 2007"

Transkript

1 Storebrand Bank Konsern 3. kvartal 2007

2 Storebrand Bank Konsern - delårsrapport for og pr. 3. kvartal 2007 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2006) Storebrand Bank oppnådde et konsernresultat på 54 millioner kroner før skatt i 3. kvartal Netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde 1,08 prosent for 3. kvartal og 1,07 prosent hittil i år (annualisert) Netto provisjonsinntekter utgjorde 15 millioner kroner i kvartalet reflekteres av godt salg av spareprodukter Fortsatt utlånsvekst i privatmarkedet 21 prosent vekst hittil i år Fortsatt god effekt av effektiviseringstiltak - kostnadsprosent på 65,9 prosent hittil år Storebrand Bank oppnådde et ordinært driftsresultat før tap på 43 millioner kroner (36 millioner) i kvartalet og 128 millioner kroner (113 millioner) hittil i år. Etter inntektsføring av endring i tapsavsetninger på netto 11 millioner kroner ble resultat før skatt på 54 millioner kroner (47 millioner) for kvartalet. Konsernresultat hittil i år ble på 188 millioner kroner (154 millioner). Netto renteinntekter i 3. kvartal beløp seg til 108 millioner kroner (109 millioner). Netto renteinntekter hittil i år er etter dette 303 millioner kroner (318 millioner), som gir netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital på 1,08 prosent (1,36 prosent) isolert for kvartalet og 1,07 prosent (1,36) hittil i år. Utviklingen i netto renteinntekter påvirkes av konkurransesituasjonen, god vekst i bankens utlån og kortsiktige effekter av Norges Banks rentehevninger. Det er gjennomført prisendringer i 3. kvartal som forventes å gi positive effekter i 4. kvartal. Netto provisjonsinntekter i 3. kvartal utgjorde 15 millioner kroner (12 millioner) og 43 millioner kroner (21 millioner) hittil i år. Dette inkluderer blant annet netto provisjoner knyttet til salg av Storebrand Optimér ASA og eiendomsfond. Andre driftsinntekter utgjorde i 3. kvartal 3 millioner kroner (8 millioner) og 29 millioner kroner (34 millioner) hittil i år. Driftskostnadene utgjorde totalt 83 millioner kroner (93 millioner) i 3. kvartal og 247 millioner kroner (259 millioner) hittil i år. Dette gir en kostnadsprosent på 65,9 prosent hittil i år (69,6 prosent). For hele 2006 var kostnadsprosenten 71,3 prosent. Den positive utviklingen er drevet av bankens effektiviseringstiltak. I 3. kvartal er det foretatt inntektsføring av netto endring i tapsavsetninger og konstaterte tap med 11 millioner kroner (11 millioner). Brutto misligholdte engasjementer utgjorde 392 millioner kroner ved utgangen av kvartalet, som er en reduksjon på 175 millioner kroner i kvartalet. Ved utgangen av kvartalet er de samlede nedskrivninger på bankens utlån 326 millioner kroner, hvorav 73 millioner kroner relaterer seg til gruppenedskrivninger. Bankens forvaltningskapital var ved utgangen av kvartalet 40 milliarder kroner. Samlede utlån har økt med totalt 4,4 milliarder kroner fra årsskiftet, noe som representerer en vekst hittil i år på nærmere 14 prosent. Økningen i kvartalet på 0,7 milliarder kroner, fordeler seg med i overkant av 1 milliard kroner innenfor privatkundesegmentet og en reduksjon på nærmere 0,4 milliarder kroner innenfor bedriftskundesegmentet. For øvrig har utlån i Storebrand Livsforsikring AS, administrert av Storebrand Bank ASA, gått ned med 0,2 milliarder kroner i kvartalet. Bankens innskuddsdekning var 44,4 prosent ved utgangen av kvartalet, noe som er en marginal økning siden årsskiftet. Storebrand Bank ASA har i kvartalet benyttet overskuddslikviditet etter utstedelse av obligasjonslån i mai 2007 til nedbetaling av eksisterende obligasjonslån som forfalt i august 2007 og til balansevekst. Den siste tids uro i kredittmarkedet har påvirket banken ved at fundingkostnadene på nye lån har gått opp, og dette vil gi resultateffekt i 4. kvartal. Tilgangen på nye innlån har vært tilnærmet normal. Ved utgangen av kvartalet vurderes bankens likviditet som god. Kapitaldekningen var ved utgangen av kvartalet på 10,4 prosent med en kjernekapitaldekning på 7,9 prosent. De markedsaktiviteter og pristiltak som banken har gjennomført sikrer bankens konkurransedyktighet. Det gjenspeiles i fortsatt sterk utlånsvekst og kundetilstrømming. Storebrand har i kvartalet fått godkjent konsesjon til etablering kredittforetak for å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. Etableringen forventes å gi fundingfordeler og vil dermed bidra til fortsatt konkurransedyktige betingelser på boliglån til privatmarkedet. Foretaket vil være et selvstendig selskap heleid av Storebrand Bank ASA. Virksomheten vil ligge nært opptil bankens virksomhet, og være utledet fra denne. Det forventes at selskapet er i drift fra 1. kvartal Oslo, 16. oktober 2007 Styret i Storebrand Bank ASA 2

3 Storebrand Bank Konsern RESULTATREGNSKAP 1) 3. KVARTAL ÅRET BELØP I MILLIONER KRONER NOTE Renteinntekter 518,7 311, ,7 881, ,0 Rentekostnader -410,5-202, ,2-564,0-801,2 Netto renteinntekter 108,1 108,7 302,5 317,5 418,8 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 29,3 32,7 108,0 74,7 112,3 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester -14,6-20,5-65,3-53,8-80,3 Netto provisjonsinntekter 14,7 12,2 42,7 20,9 31,9 Netto inntekter og gevinster fra tilknyttede selskaper 0,0 0,0 0,0 14,0 10,6 Netto gevinster fra finansielle instrumenter til virkelig verdi -0,2 4,6 6,8 9,9 22,9 Andre inntekter 3,1 3,3 22,4 9,7 13,3 Sum andre driftsinntekter 2,9 7,9 29,1 33,6 46,8 Lønn og generelle administrasjonskostnader -51,3-53,0-161,8-155,0-218,9 Andre driftskostnader -31,9-40,0-84,9-103,7-135,6 Sum driftskostnader -83,2-93,0-246,7-258,7-354,5 Driftsresultat før tap mv. 42,6 35,7 127,6 113,3 143,0 Netto tilbakeføringer tap på utlån, garantier mv. 9 10,9 10,9 60,0 40,6 47,0 Resultat av ordinær drift 53,5 46,6 187,6 154,0 190,0 Skatt på ordinært resultat 4-15,1-13,7-48,8-39,7-42,7 Resultat av ordinær drift etter skatt 38,4 32,9 138,8 114,3 147,3 Som kan henføres til: Morselskap 38,7 33,0 139,0 114,5 147,1 Minoritetsinteresser -0,3-0,1-0,2-0,2 0,2 1) Sammenligningstall for 3. kvartal 2006 er omklassifisert. 3

4 Storebrand Bank Konsern BALANSE BELØP I MILLIONER KRONER NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanker 431,1 563,9 394,4 Netto utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 803,8 200,5 114,9 Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet: Aksjer og andeler 9,9 10,8 8,2 Obligasjoner og verdipapirer med fast avkastning , , ,6 Derivater 744,4 582,3 642,9 Andre kortsiktige eiendeler 348,6 799,8 293,7 Utlån før nedskrivninger , , ,1 - Individuelle nedskrivninger 9-253,1-358,8-360,0 - Gruppenedskrivninger -72,5-80,8-73,3 Netto utlån til og fordringer på kunder , , ,8 Investeringer i tilknyttede selskaper 29,5 30,0 29,2 Varige driftsmidler 10 7,2 8,4 7,2 Immaterielle eiendeler 10 69,2 37,2 46,1 Utsatt skattefordel 123,1 170,6 172,5 Sum Eiendeler , , ,5 Gjeld til kredittinstitusjoner , , ,0 Innskudd fra og gjeld til kunder , , ,7 Annen finansiell gjeld: Derivater 914,3 460,1 607,2 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer , , ,7 Annen gjeld 540,7 437,7 339,0 Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 0,0 4,0 4,0 Pensjonsforpliktelse 70,1 53,4 70,1 Ansvarlig lånekapital ,3 659,6 759,3 Sum Gjeld , , ,9 Innskutt egenkapital 1 116,6 916,6 916,6 Opptjent egenkapital 878,7 719,6 739,6 Minoritetsinteresser 3,2 3,1 3,5 Sum Egenkapital 1 998, , ,6 Sum Gjeld og egenkapital , , ,5 Oslo, 16. oktober 2007 Styret i Storebrand Bank ASA 4

5 Storebrand Bank Konsern ENDRING I EGENKAPITALEN MAJORITETENS ANDEL AV EGENKAPITAL MAJORITETENS ANDEL AV EGENKAPITAL INNSKUTT TOTAL INNSKUTT TOTAL EGEN- OPPTJENT MIN- EGEN- EGEN- OPPTJENT MIN- EGEN- BELØP I MILLIONER KRONER KAPITAL KAPITAL ORITET KAPITAL KAPITAL KAPITAL ORITET KAPITAL Egenkapital rapportert i årsregnskap / ,6 739,6 3, ,6 916,5 792,9 3, ,4 Prinsippendring estimatavvik pensjoner 0,0 30,4 30,4 Egenkapital ved periodens start 916,6 739,6 3, ,6 916,5 823,3 3, ,9 Endring estimatavvik pensjoner 0,0 4,1 4,1 Periodens resultat 139,0-0,2 138,8 114,5-0,2 114,3 Egenkapitaltransaksjoner med eiere: Utbetalt utbytte 0,0-222,4-222,4 Mottatt konsernbidrag 200,0 200,0 Andre endringer 0,0 0,1 0,4 0,5 Egenkapital ved periodens slutt 1 116,6 878,7 3, ,4 916,5 719,6 3, ,3 KONTANTSTRØMOPPSTILLING BELØP I MILLIONER KRONER Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Netto inn-/utbetalinger av renter, provisjoner og gebyrer 252,5 287,8 Netto inn-/utbetalinger på utlån , ,5 Netto inn-/utbetaling vedr innskudd fra kunder 1 738, ,3 Netto inn-/utbetalinger vedrørende andre operasjonelle aktiviteter -370,7-912,5 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter ,1-324,9 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Netto innbetalinger ved salg av datterselskaper og tilknyttede selskaper 0,0 9,5 Netto inn-/utbetalinger ved salg/kjøp av eiendom og driftsmidler mv. -31,6 5,3 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -31,6 14,8 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto ut-/innbetalinger på lån 3 379,4 672,5 Utbetaling av konsernbidrag/utbytte 0,0-222,4 Mottatt konsernbidrag 200,0 0,0 Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 3 579,4 450,1 Netto kontantstrøm i perioden 36,7 140,0 Likviditetsbeholdning periodens start 394,4 423,9 Likviditetsbeholdning periodens slutt 431,1 563,9 5

6 Noter til regnskapet NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Delårsregnskapet for konsernet inkluderer Storebrand Bank ASA med datterselskaper, felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper. Delårsregnskapet for 3. kvartal er avlagt i samsvar med børsforskrift, børsregler og IAS 34 som omhandler delårsregnskap. Delårsregnskapet inneholder ikke alle opplysninger som vil fremgå av et årsregnskap avlagt i samsvar med alle aktuelle IFRS standarder. Årsrapporten for konsernet Storebrand Bank ASA for 2006 kan fåes ved henvendelse til selskapets hovedkontor, Filipstad Brygge 1, Oslo eller på En beskrivelse av de regnskapsprinsipper som er benyttet i delårsregnskapet finnes i regnskapsprinsippnoten i årsrapporten for NOTE 2 ESTIMATER Ved utarbeidelse av delårsregnskapet har det vært benyttet estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader, noteopplysninger og opplysning om potensielle forpliktelser. Faktiske tall kan avvike fra benyttede estimater. NOTE 3 ENDRINGER I KONSERNETS SAMMENSETNING Storebrand Bank ASA har i fellesskap med Lindorff Accounting AS opprettet selskapet Evoco UAB i Litauen. Evoco UAB skal levere back-office tjenester til Storebrand Bank, først og fremst behandling av lånesøknader. Selskapet eies 50 prosent av hver av partene og klassifiseres som felleskontrollert virksomhet i Storebrand Bank konsernet. Regnskapet til Evoco blir konsolidert inn post for post forholdsmessig ut fra bankens eierandel. Datterselskapet Neskollen Eiendom AS ble solgt i 2. kvartal. Det er i konsernet inntektsført 6,5 millioner kroner i gevinst ved salget. NOTE 4 SKATT Skattekostnaden er basert på en forventet gjennomsnittlig skattebelastning på 28 prosent av konsernets resultat før skatt korrigert for permanente forskjeller. NOTE 5 NÆRSTÅENDE PARTER Transaksjoner med konsernselskaper pr : BELØP I MILLIONER KRONER ØVRIGE KONSERNSELSKAPER *) Renteinntekter 0,0 Rentekostnader 2,3 Solgte tjenester 2,8 Kjøpte tjenester 40,8 Tilgode 0,0 Gjeld 35,3 *) Øvrige konsernselskaper er selskaper i andre delkonsern innenfor Storebrand-konsernet. Transaksjoner med konsernselskaper er basert på prinsipp om armlengdes avstand. NOTE 6 AKSJER EGNE ANSATTE De ansatte i Storebrand konsernet fikk i februar 2007 tilbud om å kjøpe aksjer i Storebrand ASA til en rabattert pris. Grunnlaget for kjøpskursen var med utgangspunkt i veiet børskurs i perioden 5. til 7. mars, hvor de ansatte fikk 20 prosent rabatt. Det ble solgt aksjer fra Storebrand ASA egen beholdning av aksjer. 6

7 Noter til regnskapet NOTE 7 SEGMENTRAPPORTERING Resultatposter pr. virksomhet: NÆRING PRIVAT 3. KVARTAL ÅRET 3. KVARTAL ÅRET BELØP I MILLIONER KRONER Resultatposter: Netto renteinntekter 51,5 50,0 145,2 143,0 189,6 52,5 55,8 143,1 156,7 206,2 Netto provisjonsinntekter 1,3 7,4 3,3 4,9 8,0 1,9 0,1 5,1 8,1 5,5 Sum andre driftsinntekter -1,0 1,0 14,4 6,7 11,0-1,8 3,6 2,7 15,2 21,7 Sum driftskostnader -22,6-32,1-78,8-92,4-123,5-46,9-51,7-134,1-135,6-180,3 Driftsresultat før tap 29,2 26,3 84,1 62,2 85,0 5,7 7,9 16,8 44,4 53,1 Netto tilbakeføring av tap på utlån, garantier mv. 10,8 14,1 66,7 51,2 54,6 0,1-3,2-6,7-10,1-7,7 Resultat av ord. drift for videref. virksomhet 40,0 40,4 150,8 113,3 139,7 5,8 4,7 10,1 34,2 45,4 Resultat av ord. drift for avviklet virksomhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Balanseposter: Brutto utlån til kunder , , , , , , , , , ,0 Innskudd fra kunder 6 373, , , , , , , , , ,8 Nøkkeltall: Kostnader i % av inntekter 44% 55% 48% 60% 59% 89% 87% 89% 75% 77% Innskuddsdekning 54% 49% 54% 49% 47% 40% 44% 40% 44% 42% MARKETS EIENDOMSMEGLING 3. KVARTAL ÅRET 3. KVARTAL ÅRET BELØP I MILLIONER KRONER Resultatposter: Netto renteinntekter 4,1 2,9 14,0 17,7 22,8 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 Netto provisjonsinntekter 11,5 4,7 34,3 8,0 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum andre driftsinntekter 0,1 0,0 0,3 2,1 0,0 5,8 3,2 11,7 9,7 14,2 Sum driftskostnader -6,9-7,4-21,0-20,9-36,9-6,8-1,9-12,8-9,9-13,8 Driftsresultat før tap 8,7 0,2 27,6 6,9 4,3-1,0 1,4-0,9 0,0 0,6 Netto tilbakeføring av tap på utlån, garantier mv. 0,0-0,4 0,0 Resultat av ord. drift for videref. virksomhet 8,7 0,2 27,6 6,9 4,3-1,0 1,4-0,9-0,5 0,6 Resultat av ord. drift for avviklet virksomhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Balanseposter: Brutto utlån til kunder Innskudd fra kunder Nøkkeltall: Kostnader i % av inntekter 44% 98% 43% 75% 90% 117% 58% 108% 100% 96% Innskuddsdekning TOTAL 3. KVARTAL ÅRET BELØP I MILLIONER KRONER Resultatposter: Netto renteinntekter 108,1 108,7 302,5 317,5 418,8 Netto provisjonsinntekter 14,7 12,2 42,7 20,9 31,9 Sum andre driftsinntekter 2,9 7,9 29,1 33,6 46,8 Sum driftskostnader -83,2-93,0-246,7-258,7-354,5 Driftsresultat før tap 42,6 35,7 127,6 113,3 143,0 Netto tilbakeføring av tap på utlån, garantier mv. 10,9 10,9 60,0 40,6 47,0 Resultat av ord. drift for videref. virksomhet 53,5 46,6 187,6 154,0 190,0 Resultat av ord. drift for avviklet virksomhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Balanseposter: Brutto utlån til kunder , , , , ,1 Innskudd fra kunder , , , , ,7 Nøkkeltall: Kostnader i % av inntekter 66% 72% 66% 70% 71% Innskuddsdekning 44% 48% 44% 48% 43% fortsetter neste side 7

8 Noter til regnskapet NOTE 7 SEGMENTRAPPORTERING (fortsettelse fra forrige side) Virksomhetssegmenter er konsernets primære rapporteringssegment. Beskrivelse av segmentene: Næring: Segmentet inneholder innskudd og utlån til næringskunder, hovedsakelig innenfor næringen eiendomsbesittere/-utviklere. Privat: Innskudd fra og utlån til personlige kunder, inkl. kredittkort. Utlån består hovedsakelig av lån med pant i bolig. Markets: Virksomhetsområdet er nytt fra og med 3. kvartal 2007, og vil også omfatte nystartet virksomhet i tråd med bankens konsesjoner iht. verdipapirhandelloven. Området inneholder også alle strukturerte produkter, eiendomsfond, Storebrand Optimèr som tidligere ble rapportert som segment sparing, og fondsmeglingsvirksomheten, som tidligere var eget segment. Eiendomsmegling: Segmentet er i sin helhet Ring Eiendomsmegling AS, hvor banken har ein eierandel på 70 prosent ved utgangen av 3. kvartal Fordeling av ikke direkte henførbare inntekter og kostnader er allokert basert på antatt forbruk av ressurser. NOTE 8 FORPLIKTELSER UTENOM BALANSEN OG BETINGEDE FORPLIKTELSER BELØP I MILLIONER KRONER Garantier 366,1 275,6 290,2 Ubenyttede kredittrammer 1 975, , ,4 Andre forpliktelser 0,5 0,0 0,0 Sum betingede forpliktelser 2 341, , ,6 Bokført verdi av obligasjoner stillet som sikkerhet for D-lån i Norges Bank 2 035, , ,6 Sum forpliktelser utenom balansen 2 035, , ,6 NOTE 9 MISLIGHOLD OG TAP PÅ UTLÅN, GARANTIER MV. BELØP I MILLIONER KRONER Misligholdte lån Misligholdte lån uten identifisert verditap 80,7 142,8 109,0 Lån med identifisert verditap 310,9 448,1 423,7 Brutto misligholdte lån 391,6 590,9 532,7 Individuelle nedskrivninger -253,1-358,8-360,0 Netto misligholdte lån 138,5 232,1 172,7 3. KVARTAL ÅRET BELØP I MILLIONER KRONER Periodens nedskrivninger/tilbakeføringer på utlån, garantier mv. Periodens endring i individuelle nedskrivninger 44,1 2,0 107,0 31,7 29,6 Periodens endring i gruppenedskrivninger 1,5 2,3 0,8 8,4 15,9 Andre korreksjoner i nedskrivningene -0,5 11,2 0,7 6,0 22,4 Periodens endring i individuelle nedskrivninger garantier 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 Konstaterte tap som det tidligere er avsatt for -39,4-4,1-55,3-4,1-17,2 Konstaterte tap som det tidligere ikke er avsatt for -0,2-0,5-0,9-1,8-6,2 Inngått på tidligere konstaterte tap 1,4 0,0 3,6 0,4 2,4 Periodens nedskrivninger/tilbakeføringer på utlån, garantier mv. 10,9 10,9 60,0 40,6 47,0 8

9 Noter til regnskapet NOTE 10 IMMATERIELLE EIENDELER OG DRIFTSMIDLER Det er i 3. kvartal aktivert 9,5 millioner kroner i immaterielle eiendeler og driftsmidler. Beløpet gjelder først og fremst utvikling av systemer, datavarehus, bruksrett til systemer og lignende. NOTE 11 INNLÅN Følgende typer av innlån ble utstedt og nedbetalt i løpet av kvartal 2007: NOMINELL BALANSEFØRT BELØP I MILLIONER KRONER VERDI VERDI Balanse pr , ,0 Nye utstedelser: Banklån ,1 Sertifikatlån 4 957, ,6 Obligasjonslån 1) 6 049, ,0 Strukturerte obligasjonslån 105,4 91,5 Nedbetalinger: Banklån ,3 Sertifikatlån , ,4 Obligasjonslån , ,8 Strukturerte obligasjonslån -547,4-525,5 Endring i amortisering og i virkelige verdier -13,3 Balanse pr , ,9 1) Inkluderer utstedelse av obligasjonslån notert på Luxembourgbørsen på 450 millioner Euro i mai Spesifikasjon av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer pr NOMINELL BALANSEFØRT BELØP I MILLIONER KRONER VERDI VERDI Sertifikatlån 4 286, ,7 Obligasjonslån , ,1 Aksjeindeksobligasjoner 1 582, ,7 Sum innlån , ,4 NOTE 12 RISIKO Konsernets mål og prinsipper for styring av finansiell risiko er i samsvar med det som er beskrevet i årsrapporten for

10 Noter til regnskapet NOTE 13 SOLIDITET/KAPITALDEKNING 1) BELØP I MILLIONER KRONER Egenkapital / , , ,6 Fondsobligasjoner 275,6 230,8 275,1 Immaterielle eiendeler -192,2-221,1-219,1 Andel av uamortiserte estimatavvik pensjoner 25,9 38,9 38,9 Kjernekapital 1 969, , ,5 Ansvarlig lånekapital, fratrukket egen beholdning 633,7 428,8 484,1 Netto ansvarlig kapital 2 602, , ,7 Eiendeler, øvrig portefølje , , ,3 Utenombalanseposter, øvrig portefølje 583,4 399,2 482,8 Valutarisiko og risiko i handelsportefølje 1,9 4,0 4,0 Fradrag tapsavsetninger -325,5-442,7-437,3 Risikovektet beregningsgrunnlag , , ,7 Kapitaldekningsprosent 10,4 % 9,7 % 11,0 % Overskudd ansvarlig kapital 603,9 337,4 656,3 Kjernekapitaldekning 7,9 % 7,6 % 8,8 % 1) Nøkkeltallene er basert på gjeldende regelverk fra Kredittilsynet. Storebrand Bank ASA har valgt å benytte overgangsreglene som gir anledning til å rapportere etter gammelt Basel I regelverk i Fra 2008 vil banken benytte standardmetoden for kredittrisiko og markedsrisiko og basismetoden for operasjonell risiko etter de nye kapitalkravsforskrifter (Basel II). Storebrand Bank ASA har ambisjon om å implementere internrating-baserte metoder (IRB). Bankens tilnærming til Basel II fokuserer på de forretningsmulighetene som ligger i regelverket. NOTE 14 KVARTALSVISE RESULTATREGNSKAP BELØP I MILLIONER KRONER 3.KV KV KV KV KV Renteinntekter 518,7 460,6 386,5 338,6 311,5 Rentekostnader -410,5-358,7-293,9-237,3-202,8 Netto renteinntekter 108,1 101,8 92,6 101,3 108,7 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 29,3 38,3 40,4 37,6 32,7 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester -14,6-21,3-29,4-26,6-20,5 Netto provisjonsinntekter 14,7 17,0 11,0 11,1 12,2 Netto inntekter og gevinster fra tilknyttede selskaper 0,0 0,0 0,0-0,8 0,0 Netto gevinster fra finansielle instrumenter til virkelig verdi -0,2 3,5 2,8 10,4 4,6 Andre inntekter 3,1 10,9 9,0 3,6 3,3 Sum andre driftsinntekter 2,9 14,4 11,8 13,2 7,9 Lønn og generelle administrasjonskostnader -51,3-54,6-55,9-63,9-53,0 Andre driftskostnader -31,9-28,1-25,0-31,9-40,0 Sum driftskostnader -83,2-82,7-80,8-95,8-93,0 Driftsresultat før tap mv. 42,6 50,5 34,5 29,7 35,7 Netto tilbakeføringer tap på utlån, garantier mv. 10,9 4,2 44,9 6,3 10,9 Resultat av ordinær drift 53,5 54,7 79,4 36,0 46,6 Skatt på ordinært resultat -15,1-12,9-20,8-3,0-13,7 Resultat av ordinær drift etter skatt 38,4 41,8 58,6 33,0 32,9 10

11 Noter til regnskapet NOTE 15 NØKKELTALL 3. KVARTAL BELØP I MILLIONER KRONER Resultatregnskapet: (i % av gj.snittlig forv.kapital) 1) Netto renteinntekter 3) 1,08% 1,36% 1,07% 1,36% 1,32% Andre inntekter 4) 0,18% 0,25% 0,25% 0,23% 0,25% Hovedtall fra balansen: Forvaltningskapital , , ,5 Gjennomsnittlig forvaltningskapital , , , , ,8 Brutto utlån til kunder , , ,1 Kundeinnskudd i % av brutto utlån 44,41% 45,78% 43,40% Egenkapital 1 998, , ,6 Andre nøkkeltall Andre inntekter i % totale inntekter 14,04% 15,55% 19,18% 14,65% 15,82% Tap i % av gjennomsnittlig brutto utlån -0,12% -0,15% -0,24% -0,20% -0,17% Tapsavsetning i % av brutto misligholdte engasjementer 5) 81,40% 80,07% 84,96% Kostnader i % av driftsinntekter 66,14% 72,27% 65,90% 69,54% 71,25% Egenkapitalrentabilitet etter skatt 2) 7,70% 8,12% 10,16% 8,53% 8,39% Kapitaldekningsprosent 10,4 % 9,7 % 11,0 % Definisjoner: 1) Gjennomsnittlig forvaltningskapital er beregnet ut fra kvartalsvis forvaltningskapital hittil i år 2) Annualisert resultat etter skatt korrigert for engangseffekter i % av gjennomsnittlig egenkapital 3) Annualisert rentenetto justert for engangseffekter 4) Andre inntekter inkluderer netto provisjonsinntekter 5) Brutto misligholdte engasjementer knyttet til identifisert verditap 11

12 Opplysninger om selskapet Adresse: Storebrand Bank ASA Filipstad Brygge 1 Postboks 1693 Vika 0120 Oslo Foto: Jo Michael - Produksjon: ReclameService Telefon: Kundesenter: Hjemmeside: E-post adresse: Foretaksnummer: Selskapets ledelse består av: Klaus-Anders Nysteen Trond Fladvad Robert Fjelli Monica Kristoffersen Mikkel Andreas Vogt Anne Grete T. Wardeberg Administrerende direktør Leder Forretningsutvikling og virksomhetsadministrasjon Leder Markets Leder Privat Leder Næring Leder Stab Selskapets styre består av: Idar Kreutzer Stein Wessel-Aas Kristine Schei Ida Helliesen Roar Thoresen Maalfrid Brath Heidi Storruste Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Kontaktpersoner: Klaus-Anders Nysteen. Administrerende direktør. Tlf Trond Fladvad. Leder Forretningsutvikling og virksomhetsadministrasjon. Tlf

Storebrand Bank Konsern 1. kvartal 2007

Storebrand Bank Konsern 1. kvartal 2007 Storebrand Bank Konsern 1. kvartal 2007 Storebrand Bank Konsern - delårsrapport for og pr. 1. kvartal 2007 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2006) Storebrand Bank oppnådde et konsernresultat

Detaljer

Storebrand Bank Konsern 4. kvartal 2007

Storebrand Bank Konsern 4. kvartal 2007 Storebrand Bank Konsern 4. kvartal 2007 Storebrand Bank Konsern - delårsrapport for og pr. 4. kvartal 2007 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2006) Storebrand Bank oppnådde et konsernresultat

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 3. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 52 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

Delårsrapport - 1.halvår 2016

Delårsrapport - 1.halvår 2016 Delårsrapport - 1.halvår 2016 Alle foto: Stocksy Delårsrapport 2016 Resultatregnskap 2. kvartal Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2016 2015 2016 2015 2015 Renteinntekter 121.162 91.492 234.140 174.251 379.022

Detaljer

Storebrand Bank ASA. Kvartalsrapport 4. Kvartal 2005

Storebrand Bank ASA. Kvartalsrapport 4. Kvartal 2005 Storebrand Bank ASA Kvartalsrapport 4. Kvartal 2005 Hovedkontor: Filipstad Brygge 1, Postboks 1693 Vika, 0120 Oslo Tlf.: 22 31 50 50 Fax: 23 23 51 08 E-mail: bank@storebrand.no Internett: www.storebrand.no

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport 31.12.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 4. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 16 MNOK hittil

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal 2010 gjensidige bank boligkreditt as Innhold SIDE INNHOLD 3 delårsrapport første kvartal 2010 5 resultatregnskap og balanse 6 Andre resultatkomponenter 6 Oppstilling

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2011

Rapport for 2. kvartal 2011 Rapport for 2. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnåde et resultat før skatt på 8,4 MNOK for 2. kvartal 2011. tilsvarende en forbedring

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.06.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 2. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 80 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

2

2 2 3 4 LCR LCR 5 Morbank RESULTATREGNSKAP Konsern 1-3. kvartal 1-3. kvartal Året 3. kvartal 3. kvartal 1-3. kvartal 3. kvartal Året 2016 2015 Tall i tusen kroner NOTE 2016 2016 2015 140.666 135.382 182.747

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.06 2. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 638 370 243 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.09 3. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.054 1.416 243 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2010

Rapport for 1. kvartal 2010 Rapport for 1. kvartal 2010 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2010 et overskudd før skatt på 3,4 MNOK. Grunnlaget

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport pr 30. september 2007 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2007 Generelt: Resultatregnskapet i Landkreditt Bank pr 3. kvartal 2007 viser betydelig resultatforbedring

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2010

Rapport for 2. kvartal 2010 Rapport for 2. kvartal 20 Konsern Hovedlinjene i utviklingen Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 2. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,8 MNOK.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 8 MNOK i 3. kvartal 2011 som

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv MetaTech)

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q1 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q1 Oppsummert Utlånsvekst på 370 MNOK i kvartalet (+ 14 % fra Q4 2014) Resultat etter skatt på 32 MNOK (+ 95 % fra Q1 2014) Sterk aksjekursutvikling

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

2

2 2 3 LCR LCR 4 5 RESULTAT Morbank Konsern 1. kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 45.476 43.966 182.747 45.951 182.747 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

LCR LCR RESULTAT Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 56.235 48.869 158.750 140.666 191.542 Rentekostnader og lignende kostnader 13.660 11.410

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap Noter 31/3-2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 268 243 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på

Detaljer