Storebrand Bank Konsern 3. kvartal 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Storebrand Bank Konsern 3. kvartal 2007"

Transkript

1 Storebrand Bank Konsern 3. kvartal 2007

2 Storebrand Bank Konsern - delårsrapport for og pr. 3. kvartal 2007 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2006) Storebrand Bank oppnådde et konsernresultat på 54 millioner kroner før skatt i 3. kvartal Netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde 1,08 prosent for 3. kvartal og 1,07 prosent hittil i år (annualisert) Netto provisjonsinntekter utgjorde 15 millioner kroner i kvartalet reflekteres av godt salg av spareprodukter Fortsatt utlånsvekst i privatmarkedet 21 prosent vekst hittil i år Fortsatt god effekt av effektiviseringstiltak - kostnadsprosent på 65,9 prosent hittil år Storebrand Bank oppnådde et ordinært driftsresultat før tap på 43 millioner kroner (36 millioner) i kvartalet og 128 millioner kroner (113 millioner) hittil i år. Etter inntektsføring av endring i tapsavsetninger på netto 11 millioner kroner ble resultat før skatt på 54 millioner kroner (47 millioner) for kvartalet. Konsernresultat hittil i år ble på 188 millioner kroner (154 millioner). Netto renteinntekter i 3. kvartal beløp seg til 108 millioner kroner (109 millioner). Netto renteinntekter hittil i år er etter dette 303 millioner kroner (318 millioner), som gir netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital på 1,08 prosent (1,36 prosent) isolert for kvartalet og 1,07 prosent (1,36) hittil i år. Utviklingen i netto renteinntekter påvirkes av konkurransesituasjonen, god vekst i bankens utlån og kortsiktige effekter av Norges Banks rentehevninger. Det er gjennomført prisendringer i 3. kvartal som forventes å gi positive effekter i 4. kvartal. Netto provisjonsinntekter i 3. kvartal utgjorde 15 millioner kroner (12 millioner) og 43 millioner kroner (21 millioner) hittil i år. Dette inkluderer blant annet netto provisjoner knyttet til salg av Storebrand Optimér ASA og eiendomsfond. Andre driftsinntekter utgjorde i 3. kvartal 3 millioner kroner (8 millioner) og 29 millioner kroner (34 millioner) hittil i år. Driftskostnadene utgjorde totalt 83 millioner kroner (93 millioner) i 3. kvartal og 247 millioner kroner (259 millioner) hittil i år. Dette gir en kostnadsprosent på 65,9 prosent hittil i år (69,6 prosent). For hele 2006 var kostnadsprosenten 71,3 prosent. Den positive utviklingen er drevet av bankens effektiviseringstiltak. I 3. kvartal er det foretatt inntektsføring av netto endring i tapsavsetninger og konstaterte tap med 11 millioner kroner (11 millioner). Brutto misligholdte engasjementer utgjorde 392 millioner kroner ved utgangen av kvartalet, som er en reduksjon på 175 millioner kroner i kvartalet. Ved utgangen av kvartalet er de samlede nedskrivninger på bankens utlån 326 millioner kroner, hvorav 73 millioner kroner relaterer seg til gruppenedskrivninger. Bankens forvaltningskapital var ved utgangen av kvartalet 40 milliarder kroner. Samlede utlån har økt med totalt 4,4 milliarder kroner fra årsskiftet, noe som representerer en vekst hittil i år på nærmere 14 prosent. Økningen i kvartalet på 0,7 milliarder kroner, fordeler seg med i overkant av 1 milliard kroner innenfor privatkundesegmentet og en reduksjon på nærmere 0,4 milliarder kroner innenfor bedriftskundesegmentet. For øvrig har utlån i Storebrand Livsforsikring AS, administrert av Storebrand Bank ASA, gått ned med 0,2 milliarder kroner i kvartalet. Bankens innskuddsdekning var 44,4 prosent ved utgangen av kvartalet, noe som er en marginal økning siden årsskiftet. Storebrand Bank ASA har i kvartalet benyttet overskuddslikviditet etter utstedelse av obligasjonslån i mai 2007 til nedbetaling av eksisterende obligasjonslån som forfalt i august 2007 og til balansevekst. Den siste tids uro i kredittmarkedet har påvirket banken ved at fundingkostnadene på nye lån har gått opp, og dette vil gi resultateffekt i 4. kvartal. Tilgangen på nye innlån har vært tilnærmet normal. Ved utgangen av kvartalet vurderes bankens likviditet som god. Kapitaldekningen var ved utgangen av kvartalet på 10,4 prosent med en kjernekapitaldekning på 7,9 prosent. De markedsaktiviteter og pristiltak som banken har gjennomført sikrer bankens konkurransedyktighet. Det gjenspeiles i fortsatt sterk utlånsvekst og kundetilstrømming. Storebrand har i kvartalet fått godkjent konsesjon til etablering kredittforetak for å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. Etableringen forventes å gi fundingfordeler og vil dermed bidra til fortsatt konkurransedyktige betingelser på boliglån til privatmarkedet. Foretaket vil være et selvstendig selskap heleid av Storebrand Bank ASA. Virksomheten vil ligge nært opptil bankens virksomhet, og være utledet fra denne. Det forventes at selskapet er i drift fra 1. kvartal Oslo, 16. oktober 2007 Styret i Storebrand Bank ASA 2

3 Storebrand Bank Konsern RESULTATREGNSKAP 1) 3. KVARTAL ÅRET BELØP I MILLIONER KRONER NOTE Renteinntekter 518,7 311, ,7 881, ,0 Rentekostnader -410,5-202, ,2-564,0-801,2 Netto renteinntekter 108,1 108,7 302,5 317,5 418,8 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 29,3 32,7 108,0 74,7 112,3 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester -14,6-20,5-65,3-53,8-80,3 Netto provisjonsinntekter 14,7 12,2 42,7 20,9 31,9 Netto inntekter og gevinster fra tilknyttede selskaper 0,0 0,0 0,0 14,0 10,6 Netto gevinster fra finansielle instrumenter til virkelig verdi -0,2 4,6 6,8 9,9 22,9 Andre inntekter 3,1 3,3 22,4 9,7 13,3 Sum andre driftsinntekter 2,9 7,9 29,1 33,6 46,8 Lønn og generelle administrasjonskostnader -51,3-53,0-161,8-155,0-218,9 Andre driftskostnader -31,9-40,0-84,9-103,7-135,6 Sum driftskostnader -83,2-93,0-246,7-258,7-354,5 Driftsresultat før tap mv. 42,6 35,7 127,6 113,3 143,0 Netto tilbakeføringer tap på utlån, garantier mv. 9 10,9 10,9 60,0 40,6 47,0 Resultat av ordinær drift 53,5 46,6 187,6 154,0 190,0 Skatt på ordinært resultat 4-15,1-13,7-48,8-39,7-42,7 Resultat av ordinær drift etter skatt 38,4 32,9 138,8 114,3 147,3 Som kan henføres til: Morselskap 38,7 33,0 139,0 114,5 147,1 Minoritetsinteresser -0,3-0,1-0,2-0,2 0,2 1) Sammenligningstall for 3. kvartal 2006 er omklassifisert. 3

4 Storebrand Bank Konsern BALANSE BELØP I MILLIONER KRONER NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanker 431,1 563,9 394,4 Netto utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 803,8 200,5 114,9 Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet: Aksjer og andeler 9,9 10,8 8,2 Obligasjoner og verdipapirer med fast avkastning , , ,6 Derivater 744,4 582,3 642,9 Andre kortsiktige eiendeler 348,6 799,8 293,7 Utlån før nedskrivninger , , ,1 - Individuelle nedskrivninger 9-253,1-358,8-360,0 - Gruppenedskrivninger -72,5-80,8-73,3 Netto utlån til og fordringer på kunder , , ,8 Investeringer i tilknyttede selskaper 29,5 30,0 29,2 Varige driftsmidler 10 7,2 8,4 7,2 Immaterielle eiendeler 10 69,2 37,2 46,1 Utsatt skattefordel 123,1 170,6 172,5 Sum Eiendeler , , ,5 Gjeld til kredittinstitusjoner , , ,0 Innskudd fra og gjeld til kunder , , ,7 Annen finansiell gjeld: Derivater 914,3 460,1 607,2 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer , , ,7 Annen gjeld 540,7 437,7 339,0 Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 0,0 4,0 4,0 Pensjonsforpliktelse 70,1 53,4 70,1 Ansvarlig lånekapital ,3 659,6 759,3 Sum Gjeld , , ,9 Innskutt egenkapital 1 116,6 916,6 916,6 Opptjent egenkapital 878,7 719,6 739,6 Minoritetsinteresser 3,2 3,1 3,5 Sum Egenkapital 1 998, , ,6 Sum Gjeld og egenkapital , , ,5 Oslo, 16. oktober 2007 Styret i Storebrand Bank ASA 4

5 Storebrand Bank Konsern ENDRING I EGENKAPITALEN MAJORITETENS ANDEL AV EGENKAPITAL MAJORITETENS ANDEL AV EGENKAPITAL INNSKUTT TOTAL INNSKUTT TOTAL EGEN- OPPTJENT MIN- EGEN- EGEN- OPPTJENT MIN- EGEN- BELØP I MILLIONER KRONER KAPITAL KAPITAL ORITET KAPITAL KAPITAL KAPITAL ORITET KAPITAL Egenkapital rapportert i årsregnskap / ,6 739,6 3, ,6 916,5 792,9 3, ,4 Prinsippendring estimatavvik pensjoner 0,0 30,4 30,4 Egenkapital ved periodens start 916,6 739,6 3, ,6 916,5 823,3 3, ,9 Endring estimatavvik pensjoner 0,0 4,1 4,1 Periodens resultat 139,0-0,2 138,8 114,5-0,2 114,3 Egenkapitaltransaksjoner med eiere: Utbetalt utbytte 0,0-222,4-222,4 Mottatt konsernbidrag 200,0 200,0 Andre endringer 0,0 0,1 0,4 0,5 Egenkapital ved periodens slutt 1 116,6 878,7 3, ,4 916,5 719,6 3, ,3 KONTANTSTRØMOPPSTILLING BELØP I MILLIONER KRONER Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Netto inn-/utbetalinger av renter, provisjoner og gebyrer 252,5 287,8 Netto inn-/utbetalinger på utlån , ,5 Netto inn-/utbetaling vedr innskudd fra kunder 1 738, ,3 Netto inn-/utbetalinger vedrørende andre operasjonelle aktiviteter -370,7-912,5 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter ,1-324,9 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Netto innbetalinger ved salg av datterselskaper og tilknyttede selskaper 0,0 9,5 Netto inn-/utbetalinger ved salg/kjøp av eiendom og driftsmidler mv. -31,6 5,3 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -31,6 14,8 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto ut-/innbetalinger på lån 3 379,4 672,5 Utbetaling av konsernbidrag/utbytte 0,0-222,4 Mottatt konsernbidrag 200,0 0,0 Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 3 579,4 450,1 Netto kontantstrøm i perioden 36,7 140,0 Likviditetsbeholdning periodens start 394,4 423,9 Likviditetsbeholdning periodens slutt 431,1 563,9 5

6 Noter til regnskapet NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Delårsregnskapet for konsernet inkluderer Storebrand Bank ASA med datterselskaper, felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper. Delårsregnskapet for 3. kvartal er avlagt i samsvar med børsforskrift, børsregler og IAS 34 som omhandler delårsregnskap. Delårsregnskapet inneholder ikke alle opplysninger som vil fremgå av et årsregnskap avlagt i samsvar med alle aktuelle IFRS standarder. Årsrapporten for konsernet Storebrand Bank ASA for 2006 kan fåes ved henvendelse til selskapets hovedkontor, Filipstad Brygge 1, Oslo eller på En beskrivelse av de regnskapsprinsipper som er benyttet i delårsregnskapet finnes i regnskapsprinsippnoten i årsrapporten for NOTE 2 ESTIMATER Ved utarbeidelse av delårsregnskapet har det vært benyttet estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader, noteopplysninger og opplysning om potensielle forpliktelser. Faktiske tall kan avvike fra benyttede estimater. NOTE 3 ENDRINGER I KONSERNETS SAMMENSETNING Storebrand Bank ASA har i fellesskap med Lindorff Accounting AS opprettet selskapet Evoco UAB i Litauen. Evoco UAB skal levere back-office tjenester til Storebrand Bank, først og fremst behandling av lånesøknader. Selskapet eies 50 prosent av hver av partene og klassifiseres som felleskontrollert virksomhet i Storebrand Bank konsernet. Regnskapet til Evoco blir konsolidert inn post for post forholdsmessig ut fra bankens eierandel. Datterselskapet Neskollen Eiendom AS ble solgt i 2. kvartal. Det er i konsernet inntektsført 6,5 millioner kroner i gevinst ved salget. NOTE 4 SKATT Skattekostnaden er basert på en forventet gjennomsnittlig skattebelastning på 28 prosent av konsernets resultat før skatt korrigert for permanente forskjeller. NOTE 5 NÆRSTÅENDE PARTER Transaksjoner med konsernselskaper pr : BELØP I MILLIONER KRONER ØVRIGE KONSERNSELSKAPER *) Renteinntekter 0,0 Rentekostnader 2,3 Solgte tjenester 2,8 Kjøpte tjenester 40,8 Tilgode 0,0 Gjeld 35,3 *) Øvrige konsernselskaper er selskaper i andre delkonsern innenfor Storebrand-konsernet. Transaksjoner med konsernselskaper er basert på prinsipp om armlengdes avstand. NOTE 6 AKSJER EGNE ANSATTE De ansatte i Storebrand konsernet fikk i februar 2007 tilbud om å kjøpe aksjer i Storebrand ASA til en rabattert pris. Grunnlaget for kjøpskursen var med utgangspunkt i veiet børskurs i perioden 5. til 7. mars, hvor de ansatte fikk 20 prosent rabatt. Det ble solgt aksjer fra Storebrand ASA egen beholdning av aksjer. 6

7 Noter til regnskapet NOTE 7 SEGMENTRAPPORTERING Resultatposter pr. virksomhet: NÆRING PRIVAT 3. KVARTAL ÅRET 3. KVARTAL ÅRET BELØP I MILLIONER KRONER Resultatposter: Netto renteinntekter 51,5 50,0 145,2 143,0 189,6 52,5 55,8 143,1 156,7 206,2 Netto provisjonsinntekter 1,3 7,4 3,3 4,9 8,0 1,9 0,1 5,1 8,1 5,5 Sum andre driftsinntekter -1,0 1,0 14,4 6,7 11,0-1,8 3,6 2,7 15,2 21,7 Sum driftskostnader -22,6-32,1-78,8-92,4-123,5-46,9-51,7-134,1-135,6-180,3 Driftsresultat før tap 29,2 26,3 84,1 62,2 85,0 5,7 7,9 16,8 44,4 53,1 Netto tilbakeføring av tap på utlån, garantier mv. 10,8 14,1 66,7 51,2 54,6 0,1-3,2-6,7-10,1-7,7 Resultat av ord. drift for videref. virksomhet 40,0 40,4 150,8 113,3 139,7 5,8 4,7 10,1 34,2 45,4 Resultat av ord. drift for avviklet virksomhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Balanseposter: Brutto utlån til kunder , , , , , , , , , ,0 Innskudd fra kunder 6 373, , , , , , , , , ,8 Nøkkeltall: Kostnader i % av inntekter 44% 55% 48% 60% 59% 89% 87% 89% 75% 77% Innskuddsdekning 54% 49% 54% 49% 47% 40% 44% 40% 44% 42% MARKETS EIENDOMSMEGLING 3. KVARTAL ÅRET 3. KVARTAL ÅRET BELØP I MILLIONER KRONER Resultatposter: Netto renteinntekter 4,1 2,9 14,0 17,7 22,8 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 Netto provisjonsinntekter 11,5 4,7 34,3 8,0 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum andre driftsinntekter 0,1 0,0 0,3 2,1 0,0 5,8 3,2 11,7 9,7 14,2 Sum driftskostnader -6,9-7,4-21,0-20,9-36,9-6,8-1,9-12,8-9,9-13,8 Driftsresultat før tap 8,7 0,2 27,6 6,9 4,3-1,0 1,4-0,9 0,0 0,6 Netto tilbakeføring av tap på utlån, garantier mv. 0,0-0,4 0,0 Resultat av ord. drift for videref. virksomhet 8,7 0,2 27,6 6,9 4,3-1,0 1,4-0,9-0,5 0,6 Resultat av ord. drift for avviklet virksomhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Balanseposter: Brutto utlån til kunder Innskudd fra kunder Nøkkeltall: Kostnader i % av inntekter 44% 98% 43% 75% 90% 117% 58% 108% 100% 96% Innskuddsdekning TOTAL 3. KVARTAL ÅRET BELØP I MILLIONER KRONER Resultatposter: Netto renteinntekter 108,1 108,7 302,5 317,5 418,8 Netto provisjonsinntekter 14,7 12,2 42,7 20,9 31,9 Sum andre driftsinntekter 2,9 7,9 29,1 33,6 46,8 Sum driftskostnader -83,2-93,0-246,7-258,7-354,5 Driftsresultat før tap 42,6 35,7 127,6 113,3 143,0 Netto tilbakeføring av tap på utlån, garantier mv. 10,9 10,9 60,0 40,6 47,0 Resultat av ord. drift for videref. virksomhet 53,5 46,6 187,6 154,0 190,0 Resultat av ord. drift for avviklet virksomhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Balanseposter: Brutto utlån til kunder , , , , ,1 Innskudd fra kunder , , , , ,7 Nøkkeltall: Kostnader i % av inntekter 66% 72% 66% 70% 71% Innskuddsdekning 44% 48% 44% 48% 43% fortsetter neste side 7

8 Noter til regnskapet NOTE 7 SEGMENTRAPPORTERING (fortsettelse fra forrige side) Virksomhetssegmenter er konsernets primære rapporteringssegment. Beskrivelse av segmentene: Næring: Segmentet inneholder innskudd og utlån til næringskunder, hovedsakelig innenfor næringen eiendomsbesittere/-utviklere. Privat: Innskudd fra og utlån til personlige kunder, inkl. kredittkort. Utlån består hovedsakelig av lån med pant i bolig. Markets: Virksomhetsområdet er nytt fra og med 3. kvartal 2007, og vil også omfatte nystartet virksomhet i tråd med bankens konsesjoner iht. verdipapirhandelloven. Området inneholder også alle strukturerte produkter, eiendomsfond, Storebrand Optimèr som tidligere ble rapportert som segment sparing, og fondsmeglingsvirksomheten, som tidligere var eget segment. Eiendomsmegling: Segmentet er i sin helhet Ring Eiendomsmegling AS, hvor banken har ein eierandel på 70 prosent ved utgangen av 3. kvartal Fordeling av ikke direkte henførbare inntekter og kostnader er allokert basert på antatt forbruk av ressurser. NOTE 8 FORPLIKTELSER UTENOM BALANSEN OG BETINGEDE FORPLIKTELSER BELØP I MILLIONER KRONER Garantier 366,1 275,6 290,2 Ubenyttede kredittrammer 1 975, , ,4 Andre forpliktelser 0,5 0,0 0,0 Sum betingede forpliktelser 2 341, , ,6 Bokført verdi av obligasjoner stillet som sikkerhet for D-lån i Norges Bank 2 035, , ,6 Sum forpliktelser utenom balansen 2 035, , ,6 NOTE 9 MISLIGHOLD OG TAP PÅ UTLÅN, GARANTIER MV. BELØP I MILLIONER KRONER Misligholdte lån Misligholdte lån uten identifisert verditap 80,7 142,8 109,0 Lån med identifisert verditap 310,9 448,1 423,7 Brutto misligholdte lån 391,6 590,9 532,7 Individuelle nedskrivninger -253,1-358,8-360,0 Netto misligholdte lån 138,5 232,1 172,7 3. KVARTAL ÅRET BELØP I MILLIONER KRONER Periodens nedskrivninger/tilbakeføringer på utlån, garantier mv. Periodens endring i individuelle nedskrivninger 44,1 2,0 107,0 31,7 29,6 Periodens endring i gruppenedskrivninger 1,5 2,3 0,8 8,4 15,9 Andre korreksjoner i nedskrivningene -0,5 11,2 0,7 6,0 22,4 Periodens endring i individuelle nedskrivninger garantier 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 Konstaterte tap som det tidligere er avsatt for -39,4-4,1-55,3-4,1-17,2 Konstaterte tap som det tidligere ikke er avsatt for -0,2-0,5-0,9-1,8-6,2 Inngått på tidligere konstaterte tap 1,4 0,0 3,6 0,4 2,4 Periodens nedskrivninger/tilbakeføringer på utlån, garantier mv. 10,9 10,9 60,0 40,6 47,0 8

9 Noter til regnskapet NOTE 10 IMMATERIELLE EIENDELER OG DRIFTSMIDLER Det er i 3. kvartal aktivert 9,5 millioner kroner i immaterielle eiendeler og driftsmidler. Beløpet gjelder først og fremst utvikling av systemer, datavarehus, bruksrett til systemer og lignende. NOTE 11 INNLÅN Følgende typer av innlån ble utstedt og nedbetalt i løpet av kvartal 2007: NOMINELL BALANSEFØRT BELØP I MILLIONER KRONER VERDI VERDI Balanse pr , ,0 Nye utstedelser: Banklån ,1 Sertifikatlån 4 957, ,6 Obligasjonslån 1) 6 049, ,0 Strukturerte obligasjonslån 105,4 91,5 Nedbetalinger: Banklån ,3 Sertifikatlån , ,4 Obligasjonslån , ,8 Strukturerte obligasjonslån -547,4-525,5 Endring i amortisering og i virkelige verdier -13,3 Balanse pr , ,9 1) Inkluderer utstedelse av obligasjonslån notert på Luxembourgbørsen på 450 millioner Euro i mai Spesifikasjon av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer pr NOMINELL BALANSEFØRT BELØP I MILLIONER KRONER VERDI VERDI Sertifikatlån 4 286, ,7 Obligasjonslån , ,1 Aksjeindeksobligasjoner 1 582, ,7 Sum innlån , ,4 NOTE 12 RISIKO Konsernets mål og prinsipper for styring av finansiell risiko er i samsvar med det som er beskrevet i årsrapporten for

10 Noter til regnskapet NOTE 13 SOLIDITET/KAPITALDEKNING 1) BELØP I MILLIONER KRONER Egenkapital / , , ,6 Fondsobligasjoner 275,6 230,8 275,1 Immaterielle eiendeler -192,2-221,1-219,1 Andel av uamortiserte estimatavvik pensjoner 25,9 38,9 38,9 Kjernekapital 1 969, , ,5 Ansvarlig lånekapital, fratrukket egen beholdning 633,7 428,8 484,1 Netto ansvarlig kapital 2 602, , ,7 Eiendeler, øvrig portefølje , , ,3 Utenombalanseposter, øvrig portefølje 583,4 399,2 482,8 Valutarisiko og risiko i handelsportefølje 1,9 4,0 4,0 Fradrag tapsavsetninger -325,5-442,7-437,3 Risikovektet beregningsgrunnlag , , ,7 Kapitaldekningsprosent 10,4 % 9,7 % 11,0 % Overskudd ansvarlig kapital 603,9 337,4 656,3 Kjernekapitaldekning 7,9 % 7,6 % 8,8 % 1) Nøkkeltallene er basert på gjeldende regelverk fra Kredittilsynet. Storebrand Bank ASA har valgt å benytte overgangsreglene som gir anledning til å rapportere etter gammelt Basel I regelverk i Fra 2008 vil banken benytte standardmetoden for kredittrisiko og markedsrisiko og basismetoden for operasjonell risiko etter de nye kapitalkravsforskrifter (Basel II). Storebrand Bank ASA har ambisjon om å implementere internrating-baserte metoder (IRB). Bankens tilnærming til Basel II fokuserer på de forretningsmulighetene som ligger i regelverket. NOTE 14 KVARTALSVISE RESULTATREGNSKAP BELØP I MILLIONER KRONER 3.KV KV KV KV KV Renteinntekter 518,7 460,6 386,5 338,6 311,5 Rentekostnader -410,5-358,7-293,9-237,3-202,8 Netto renteinntekter 108,1 101,8 92,6 101,3 108,7 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 29,3 38,3 40,4 37,6 32,7 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester -14,6-21,3-29,4-26,6-20,5 Netto provisjonsinntekter 14,7 17,0 11,0 11,1 12,2 Netto inntekter og gevinster fra tilknyttede selskaper 0,0 0,0 0,0-0,8 0,0 Netto gevinster fra finansielle instrumenter til virkelig verdi -0,2 3,5 2,8 10,4 4,6 Andre inntekter 3,1 10,9 9,0 3,6 3,3 Sum andre driftsinntekter 2,9 14,4 11,8 13,2 7,9 Lønn og generelle administrasjonskostnader -51,3-54,6-55,9-63,9-53,0 Andre driftskostnader -31,9-28,1-25,0-31,9-40,0 Sum driftskostnader -83,2-82,7-80,8-95,8-93,0 Driftsresultat før tap mv. 42,6 50,5 34,5 29,7 35,7 Netto tilbakeføringer tap på utlån, garantier mv. 10,9 4,2 44,9 6,3 10,9 Resultat av ordinær drift 53,5 54,7 79,4 36,0 46,6 Skatt på ordinært resultat -15,1-12,9-20,8-3,0-13,7 Resultat av ordinær drift etter skatt 38,4 41,8 58,6 33,0 32,9 10

11 Noter til regnskapet NOTE 15 NØKKELTALL 3. KVARTAL BELØP I MILLIONER KRONER Resultatregnskapet: (i % av gj.snittlig forv.kapital) 1) Netto renteinntekter 3) 1,08% 1,36% 1,07% 1,36% 1,32% Andre inntekter 4) 0,18% 0,25% 0,25% 0,23% 0,25% Hovedtall fra balansen: Forvaltningskapital , , ,5 Gjennomsnittlig forvaltningskapital , , , , ,8 Brutto utlån til kunder , , ,1 Kundeinnskudd i % av brutto utlån 44,41% 45,78% 43,40% Egenkapital 1 998, , ,6 Andre nøkkeltall Andre inntekter i % totale inntekter 14,04% 15,55% 19,18% 14,65% 15,82% Tap i % av gjennomsnittlig brutto utlån -0,12% -0,15% -0,24% -0,20% -0,17% Tapsavsetning i % av brutto misligholdte engasjementer 5) 81,40% 80,07% 84,96% Kostnader i % av driftsinntekter 66,14% 72,27% 65,90% 69,54% 71,25% Egenkapitalrentabilitet etter skatt 2) 7,70% 8,12% 10,16% 8,53% 8,39% Kapitaldekningsprosent 10,4 % 9,7 % 11,0 % Definisjoner: 1) Gjennomsnittlig forvaltningskapital er beregnet ut fra kvartalsvis forvaltningskapital hittil i år 2) Annualisert resultat etter skatt korrigert for engangseffekter i % av gjennomsnittlig egenkapital 3) Annualisert rentenetto justert for engangseffekter 4) Andre inntekter inkluderer netto provisjonsinntekter 5) Brutto misligholdte engasjementer knyttet til identifisert verditap 11

12 Opplysninger om selskapet Adresse: Storebrand Bank ASA Filipstad Brygge 1 Postboks 1693 Vika 0120 Oslo Foto: Jo Michael - Produksjon: ReclameService Telefon: Kundesenter: Hjemmeside: E-post adresse: Foretaksnummer: Selskapets ledelse består av: Klaus-Anders Nysteen Trond Fladvad Robert Fjelli Monica Kristoffersen Mikkel Andreas Vogt Anne Grete T. Wardeberg Administrerende direktør Leder Forretningsutvikling og virksomhetsadministrasjon Leder Markets Leder Privat Leder Næring Leder Stab Selskapets styre består av: Idar Kreutzer Stein Wessel-Aas Kristine Schei Ida Helliesen Roar Thoresen Maalfrid Brath Heidi Storruste Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Kontaktpersoner: Klaus-Anders Nysteen. Administrerende direktør. Tlf Trond Fladvad. Leder Forretningsutvikling og virksomhetsadministrasjon. Tlf

Storebrand Bank Konsern 1. halvår 2009

Storebrand Bank Konsern 1. halvår 2009 Storebrand Bank Konsern 1. halvår 2009 Storebrand Bank Konsern - halvårsberetning for og pr. 30. juni 2009 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2008) Storebrand Bank Konsern oppnådde i 1. halvår

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal 2007 HOVEDTREKK Konsernresultat på 357 millioner kroner i 3. kvartal og 1 344 millioner hittil i år. Sterk premievekst

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA Halvårsrapport Storebrand Bank ASA 2. kvartal 2013 Storebrand Bank Konsern - Halvårsberetning for 1. halvår 2013 (Resultattall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2012. Balansetall i parentes gjelder

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS Kvartalsrapport Storebrand Boligkreditt AS 1. kvartal 2014 1 Storebrand Boligkreditt AS - Kvartalsberetning for 1. kvartal 2014 (Resultattall (Tall i parentes i parentes gjelder tilsvarende gjelder tilsvarende

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA Halvårsrapport Storebrand Bank ASA 2. kvartal 2014 Storebrand Bank Konsern - Halvårsberetning for 1. halvår 2014 (Resultattall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2013. Balansetall i parentes gjelder

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 1Første kvartal Andre 2015 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA Innhold Innhold Side Resultatregnskap Storebrand Bank konsern Totalresultat Storebrand

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS 1Første kvartal Andre 2015 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS 2 Storebrand Boligkreditt AS Kvartalsrapport 2015 Innhold Innhold Side

Detaljer

Andre. 1kvartal. Første. 3kvartal. Fjerde 4kvartal. Tredje. 2kvartal. Halvårsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS

Andre. 1kvartal. Første. 3kvartal. Fjerde 4kvartal. Tredje. 2kvartal. Halvårsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS Første 1kvartal 2015 Andre 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Halvårsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS Innhold Resultatregnskap..................................................................

Detaljer

DelÅrsrapport 1. kvartal

DelÅrsrapport 1. kvartal gjensidige.com DelÅrsrapport 1. kvartal 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank ble lansert i 2007 og har hovedkontor i Førde. I

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS (urevidert)

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS (urevidert) Kvartalsrapport Storebrand Boligkreditt AS (urevidert) 4. Kvartal 2014 1 Storebrand Boligkreditt AS - Kvartalsberetning for 4. kvartal 2014 (Resultattall (Tall i parentes i parentes gjelder tilsvarende

Detaljer

Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS

Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS 1 2 Nordea Eiendomskreditt AS (Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet) Nordea Eiendomskreditts formål er å yte og erverve bolighypoteklån,

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk andre kvartal og første halvår 2010 Positivt resultat i andre kvartal og første halvår

Detaljer

Delårsrapport pr. 31.3.2010 Nordea Eiendomskreditt AS

Delårsrapport pr. 31.3.2010 Nordea Eiendomskreditt AS Delårsrapport pr. 31.3.2010 Nordea Eiendomskreditt AS Nordea Eiendomskreditt AS Nordea Eiendomskreditt AS har i løpet av 2009 blitt endret fra å være et selskap spesialisert på langsiktig finansiering

Detaljer

HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.)

HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) Delårsrapport 1. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 4. kv. 09 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Delårsrapport pr. 30.06.2008

Delårsrapport pr. 30.06.2008 Delårsrapport pr. 30.06.2008 Delårsrapport første halvår 2008 Innledning Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet. Resultatregnskap Norgeskreditt oppnådde i første halvår 2008 et

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS

Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 6 Balanse... 7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 3. kv. 12 2. kv. 12 1. kv. 12 4. kv. 11 3. kv. 11 2. kv. 11 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Regnskap for 1. halvår og 2. kvartal 2011 Bolig- og Næringskreditt AS

Regnskap for 1. halvår og 2. kvartal 2011 Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS 2. kvartal 2011 Regnskap for 1. halvår og 2. kvartal 2011 Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS 2. kvartal 2011 Kvartalsberetning Oppsummering av første halvår

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold KLP Banken AS Kvartalsregnskap 1/2015 3 KLP Banken AS konsern Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår 2011 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2011 Ny daglig leder i Gjensidige Bank Strukturell

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår 2011 gjensidige bank boligkreditt as DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2011 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank Boligkreditt AS ble stiftet

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank ASa

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank ASa gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår 2009 Gjensidige bank ASa Delårsrapport andre kvartal og første halvår 2009 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank ble lansert i og har hovedkontor i Førde.

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 14 3. kv. 14 2. kv. 14 1. kv. 14 4. kv. 13 3. kv. 13

Detaljer

BN Bank ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2015

BN Bank ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2015 BN Bank ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2015 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 KONSERN Resultatregnskap... 8 Balanse... 9 Endring i egenkapital...10 Kontantstrømoppstilling...11 Noter...12 Note 1.

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA RappoRt 3. kvartal 2009 BN Bank ASA innhold Styrets beretning...4 Nøkkeltall konsern... 11 Resultatregnskap konsern... 12 Balanse konsern... 13 Endring i egenkapital konsern...14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Fortsatt god drift Resultat før skatt: 12,7 millioner kroner (1,6 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 12,0 % (1,6 %) og etter

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer