Sluttrapport «På stell» Forflytning i Larvik kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport «På stell» Forflytning i Larvik kommune"

Transkript

1 1 Sluttrapport Prosjekt «På stell» Forflytning i Larvik kommune Fysioterapeut/HMS-rådgiver 21. januar 2014

2 2 Om prosjektet Innledning Prosjektet «På stell» Forflytning i Larvik kommune har foregått gjennom 2012 og Det er gjennomført med solid økonomisk støtte fra KLP og NAV. En egen prosjektmedarbeider har hatt 20 % stilling i perioden, plassert i kommunens HMS/BHT-avdeling. Prosjektet er forankret hos Rådmannen og hos ledere av omsorgssonene for eldreomsorgen. Det er allment kjent at de fysiske belastningene er til stede i pleie- og omsorgssektoren, og virker inn på nærvær/fravær. «Blant muskel- og skjelettsykdommene er korsryggslidelser den hyppigste medisinske årsaken til sykefravær og uføreytelser og svarer for henholdsvis 11 % og 9 %. I tillegg er nakke- og skulderlidelser vanlige årsaker til sykefravær, mens artrosetilstander og fibromyalgi er vanlige når det gjelder uføreytelser, der begge forårsaker 5 % av nye tilfeller.» (kilde: Tidsskrift for Den Norske Legeforening 2010; 130: ) Mangel på kunnskap hos ansatte om hvordan ta vare på egen helse i møte med bruker, øker trolig risikoen for å pådra seg plager og skader. Det er hjemlet i Arbeidsmiljøloven: «3-2. Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten (1) For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for: a) at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig, b) at arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte» Forflytningsteknikk er en anerkjent metode for å sikre skånsom håndtering av pasienter og brukere som har problemer med å bevege seg selv. Anvendelse av forflytningsteknikk reduserer risiko for muskel- og skjelettlidelser blant ansatte og er et tiltak for å forbygge sykefravær. Systematisk arbeid med forflytningsteknikk er en del av sikkerhetsarbeidet. Bakgrunn Mål Deltakere I de siste årene har det systematiske arbeidet i Larvik kommune blitt borte. Det var behov for en større satsning for å gi ansatte i Pleie- og omsorg nødvendig oppdatering og kompetanse på fagfeltet forflytning, kort sagt blåse liv i arbeidet og få forflytning på stell. Målet for prosjektet var å høyne kompetansen og forbedre ferdighetene i forflytningsteknikk hos ansatte i pleien, ved og - systematisere arbeidet med forflytning i Larvik kommune - «blåse liv i» forflytningsarbeidet samt få dette på stell Delmål: - Kartlegge omfang og behov for opplæring - Utarbeide en felles plan for forflytning i Larvik kommune - Utarbeide et godt system for opplæring og oppfølging av ansatte - Etablere forflytningsskolen, «Forflytningslaben» - Øke lederes kompetanse og bevissthet om å forebygge muskel/skjelettplager hos ansatte Alle omsorgssonene i Larvik kommune deltok (OMSE, OMNO, OMSV), og i en viss utstrekning omsorgstjenesten for funksjonshemmede (OMFU). Prosjektgjennomføring Organisering Prosjekteier: Prosjektansvarlig: Styringsgruppe: Prosjektleder: Rådmann, Larvik kommune, HMS/BHT-avdelingen, hms-rådgiver/fysioterapeut Resultatenhetsleder Aase Tømte Resultatenhetsleder Tove Akre HMS-leder Anne Gjertrud Fugletveit

3 3 Arbeidsgruppe: Rosita Holmdal, forflytningsveileder OMSE Marianne Eriksen, forflytningsveileder OMNO Grete Hvatum, forflytningsveileder OMSE Per Busk, fagkonsulent OMSV Siri Holst, hms-rådgiver Aktiviteter - Forflytningslab er etablert, med diverse forflytningsutstyr - Labben er hittil brukt vel 80 timer (normalt til 3-timers kurs) - Ca. 220 ansatte har brukt labben (nyansatte, forflytningsveiledere, sommervikarer, studenter) - Antallet forflytningsveiledere (ressurspersoner i avdeling) er økt fra 24 til 38 - Det er etablert rutiner med nettverksmøter for forflytningsveilederne (2 3 ganger/år) - Det er gitt rådgivning/veiledning i avdeling for spesielt krevende forflytninger, 1 3 ganger pr. halvår Resultater Det er lettere å beskrive aktivitetene, enn å måle resultatene. Utsagn fra forflytningsveiledere etter ¾ prosjektperiode: «Hjelpemidler er i bruk» «2 steller sammen» «Folk er flinke» «De unge er best» I november 2013, dvs etter 1 ½ år med «På stell» Forflytning i Larvik kommune, var sykefraværet i de 3 omsorgssonene h.h.v. 7,76%, 7,21% og 10,61%, mens det i Larvik kommune under ett var på 7,19% (kilde: fraværsregistrering i Agresso, nov. 2013) Erfaringer - Larvik kommune har en innarbeidet forflytnings-kultur og mange kompetente medarbeidere, som tenker arbeidsmiljø og gode løsninger i daglig pleie - Å finne gode løsninger i forflytning fordrer både god kompetanse, godt utstyr og god organisering av arbeidet - Travelhet og manglende eller defekt utstyr kan utgjøre en trussel mot de gode løsningene - For å sikre tilstrekkelige ferdigheter i forflytning, kreves systematisk arbeid, og det er en kontinuerlig prosess - Det trengs en koordinator/inspirator i det systematiske forflytningsarbeidet, med frikjøpt tid til forflytningsarbeidet - Ansatte viser stor entusiasme når de deltar på forflytningskurs - En del ansatte sier det er vanskelig å komme fra når de skal på opplæring, på tross av at den er varslet og planlagt Kostnader Prosjektet har i perioden jan-2012 til des kostet, rundt regnet: 15% av stilling prosjektleder, 2 år : Utrustning av forflytningslab : Temadag med Per Halvor Lunde : Diverse (transport, enkel servering mm): 5000 Ca. sum :kr Av detter har KLP og NAV bidratt med vel kr Kost/nytte Utgiftene til prosjektet over 2 år, tilsvarer kostnadene av 87 fraværsdager (beregnet til samlet kostnad på kr ,-, følge SINTEFs kostnadsberegninger 2010)

4 4 Anbefalinger, omsorgssonene På basis av erfaringer gjort i prosjektperioden, etter møter med avdelingsledere i omsorgssonene og i OMFU, møte med verneombud i OMFU og i 2 av omsorgssonene, og etter temadag med Per Halvor Lunde samt nær kontakt med forflytningsveiledere på nettverkssamlingene, vil arbeidsgruppa komme med følgende anbefalinger for det systematiske arbeidet med forflytning i Larvik: a. Det må være en koordinator for forflytningsarbeidet, som er øremerket til arbeidet, og som kan jobbe på tvers av soner/bydeler. b. Det må finnes forflytningsveileder/e i hver avdeling/gruppe/etasje, en ressurs som kan bistå og veilede egen leder, verneombud og kolleger i å finne gode forflytningsløsninger i den daglige pleien. Forflytningsveileder trenger særskilt opplæring (pt. 1 2 dager ut over grunnopplæring, ivaretatt internt i kommunen) c. Forflytningsveilederne skal delta i nettverket av forflytningsveiledere, som treffes til 2-timers samlinger, 3 4 ganger årlig d. Det må finnes lokaler med seng/er, utstyr og hjelpemidler, der ansatte kan vise, prøve og feile forflytningsteknikker, og grunnopplæring kan foregå. (Pr. dato fins det i «Forflytningslaben» på Stavern sykehjem.) e. Det bør etableres rutiner for å melde fra til leder når utstyr er utilstrekkelig eller defekt f. Nyansatte må raskt sendes på grunnopplæring i forflytning, 3 timers opplæring, som pt foregår på «Forflytningslaben». Grunnkurset er obligatorisk. Så langt mulig, skal det avholdes kurs hver måned, slik at det ikke går mer enn maks 30 dager fra ansettelse g. Det er ønskelig at avdelingsleder/ass.ledere og verneombud deltar på grunnkurs h. Koordinatoren skal prioritere, så vidt mulig, å komme i avdeling og bidra til å finne løsning, hvis forflytningsveileder sammen med kolleger og leder ikke finner løsning Spørsmål å få avklart 1. Skal erfaringene fra «På stell» føres over i drift? 2. Hvor stor stilling må avses til koordinator-oppgaven? 3. Hvor legges koordinator-oppgaven organisatorisk: - som en definert oppgave for HMS/BHT-avdelingen? - som en definert oppgave fra en kjøpt BHT-ordning? - som oppgave for en fagkonsulent i omsorgssonene? - andre løsninger? (Koordinator pt har avtale om ansettelse i HMS/BHT-avdelingen ut 2014.) Larvik 21/1-14 For arbeidsgruppa,, prosjektleder

5 5 Anbefalinger, omsorg for funksjonshemmede i. For nyansatte er det hensiktsmessig at opplæring i praktisk ergonomi og forflytning som hovedregel integrert i opplæringen rundt den enkelte bruker, like etter ansettelse (3 5 dager) j. Nyansatte som har behov, bør i tillegg få tilbud om grunnopplæring i ergonomi og forflytning, 3 timers opplæring, som pt foregår på «Forflytningslaben» på Stavern sykehjem. Så langt mulig, skal det avholdes kurs 2 ganger i året k. Koordinatoren (pt, HMS/BHT-avdelingen) skal prioritere, så vidt mulig, å komme i avdeling/gruppe/team og bidra til å finne løsning, hvis teamleder sammen med kolleger ikke finner løsning

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Felles innsats delt glede

Felles innsats delt glede Sluttrapport 3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø Felles innsats delt glede EdLE Utaaker og Bjørg Hegdal, Arbeidstilsynet Innholdsfortegnelse 3 Forord Prosjektet 3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Sluttrapport sendes prosjektleder Christine N. Evensen: cne@ks.no Dato for utfylling 1. Prosjektnavn 2. Kommune

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger:

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger: Evaluering av prosjektet Utvikling av systematisk etisk arbeid i omsorgstjenesten i Larvik kommune 2008 2010 en spørreundersøkelse 1 Innledning Vi startet i 2008 prosjektet Utvikling av systematisk etisk

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt Forflytning 01.08.2010 01.03.2012 Prosjektleder Astrid Fjeldheim

Sluttrapport Prosjekt Forflytning 01.08.2010 01.03.2012 Prosjektleder Astrid Fjeldheim BÆRUM KOMMUNE Sluttrapport Prosjekt Forflytning 01.08.2010 01.03.2012 Prosjektleder Astrid Fjeldheim Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn for prosjektet... 4 2.1 Organisering av pleie og omsorg i Bærum

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Erfarings-torg 19. januar 2005

Erfarings-torg 19. januar 2005 Prosjekt: Arbeidsplassen som læringsarena for aktiv HMS Kompetanseutviklingsprogrammet "Brukers behov - ja, men hva med oss?", onsdag 19. januar 2005 Følgende gruppearbeid ble gitt: Erfarings-torg 19.

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektansvarlig/prosjekteier (PA) Prosjektgruppe (PG) Styringsgruppe (SG)

PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektansvarlig/prosjekteier (PA) Prosjektgruppe (PG) Styringsgruppe (SG) PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektleder: Sigrid Lindkjølen, HMS-konsulent Eidskog kommune, e-post: sigrid.lindkjolen@eidskog.kommune.no, tlf: 62 83 36 30 Prosjektansvarlig/prosjekteier

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt gravide arbeidstakere ved Sykehuset Innlandet, Divisjon Tynset

Sluttrapport for prosjekt gravide arbeidstakere ved Sykehuset Innlandet, Divisjon Tynset Sluttrapport for prosjekt gravide arbeidstakere ved Sykehuset Innlandet, Divisjon Tynset 1 Om prosjektet... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Bakgrunn for prosjektet... 3 1.3 Mål for prosjektet... 3 1.4 Deltagere

Detaljer

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport Nesodden kommune SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport april 2014 Forfattere: Sunnaas og Nesodden BHT og BHTs eiere: Sunnaas sykehus HF ved HR-direktør og Nesodden kommune ved fagsjef

Detaljer

Retningslinjer. hms. for oppfølging av sykemeldte. Storfjord kommune

Retningslinjer. hms. for oppfølging av sykemeldte. Storfjord kommune hms Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Storfjord kommune Rutiner for oppfølging av sykemeldte Side: 2 Innholdsfortegnelse 1 Kortversjon av oppfølgingsrutinene...4 2 Innledning...6 2.1 Hovedprinsippene

Detaljer

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014 Oppdatert 29.05.2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2014 Sykehuset Telemark HF 1. Innledning Denne overordnede HMS planen inneholder: Kap. 2) Strategiske innsatsområder og

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Rapport Nærværsprosjektet

Rapport Nærværsprosjektet 2010 Rapport Nærværsprosjektet Foto: O.G.Skjemstad Oppsummering og evaluering av prosjektperioden 14.06 31.12.2010 Eva Heggstad Aas Prosjektleder 1 15. Desember 2010 1 Innhold 2 SAMMENDRAG... 3 3 GJENNOMFØRING

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HOLMESTRAND

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HOLMESTRAND FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HOLMESTRAND UTARBEIDET AV 2015 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Informasjonssikkerhet og IT-drift

Informasjonssikkerhet og IT-drift Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Informasjonssikkerhet og IT-drift Nesodden kommune 25.10/2011 RAPPORT 5/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 NESODDEN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014 Oppdatert 03.06.14 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2014 Sykehuset Telemark HF 1. Innledning Denne overordnede HMS planen inneholder: Kap. 2) Strategiske innsatsområder og mål

Detaljer

En kur for alt? Dokumentasjon fra temaverksted i sykefravær

En kur for alt? Dokumentasjon fra temaverksted i sykefravær En kur for alt? Dokumentasjon fra temaverksted i sykefravær Hvordan skal Trondheim kommune følge råd fra SINTEF om bedre oppfølging av sykefraværet? Enhetsleder Hans Jacob Busch og rådgiver Kjetil Hasselø,

Detaljer