Utvikling av Oslo S NJS-møte Tor Saghaug ROM 16. Oktober 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvikling av Oslo S NJS-møte Tor Saghaug ROM 16. Oktober 2008"

Transkript

1 Utvikling av Oslo S NJS-møte Tor Saghaug ROM 16. Oktober 2008

2 ROM gjennomgikk omfattende endringer i Fra1. januar 2007 ble NSB eiendom og ROM eiendom ett selskap ROM eiendomsutvikling NSB Eiendom as Navneskifte til ROM eiendom AS ROM eiendom as Rom Eiendom AS Forvaltningsmiljø Fra API Fusjon NSB eiendom og ROM eiendom ROM eiendom as Forklaring Ett selskap» Det var mest hensiktsmessig å organisere en eiendomsvirksomhet med langsiktighet og et sterkt inngrep i verdikjeden i ett selskap Hvorfor?» Det var klare synergier mellom forvaltning og utvikling» Det var klare synergier mellom porteføljene» Lettere å styre og administrere ett selskap ROM eiendom as» ROM navnet hadde en etablert posisjon i markedet» De som kom fra ROM eiendomsutvikling hadde et forankret eierskap og forhold til selskapsnavnet Organisering i ett selskap, med ett etablert merkenavn, ett styre og en ledelse var rett for en langsiktig satsing i eiendom, samtidig som det ble tilrettelagt for realisering av synergier.

3 ROM på1 2 3» Eies av NSB AS» Utviklingspotensial på ca 2 mill m2» Antall eiendommer er ca. 2200» Antall bygg er ca. 1150» m 2 bygningsmasse» 3300 leiekontrakter» 80 ansatte» Kontor i Oslo, Bergen, Kristiansand, Trondheim og Stavangerr» Drift og forvaltning outsourcet til COOR Service Management

4 Rom Eiendom AS Organisasjonskart pr oktober 2008 Administrerende direktør Strategi og forretningsutvikling Økonomi og Administrasjon Samfunnskontakt og kommunikasjon Human Resources Utvikling Drift / Vedlikehold Marked

5 Oslo S - Bjørvika

6 Utvikling av Oslo S

7 1937 m/ dagens veier

8 Eiendomsforhold Oslo S

9 Mandat og hovedmål for utvikling av Oslo S Innenfor gjeldende avtaler mellom JBV og NSB/ROM å få gjennomført en samlet vurdering av hele Oslo S med sikte på, i prioritert rekkefølge, å: Effektivisere og forbedre kollektivknutepunktet bl.a. for økt tilgjengelighet til Oslo S for alle trafikantgrupper og legge til rette for togselskapene. Utvikle det kommersielle tilbudet på Oslo S med vekt på knutepunktets hovedfunksjoner Legge til rette for eiendomsutvikling og effektiv arealutnyttelse som understøtter kollektivknutepunktet Oslo S.

10 Status Oslo S Landets største og viktigste kollektivknutepunkt Kompleks bygninger fra ulike tidsepoker Uoversiktlig og dårlig orienterbarhet Ikke optimale overgangsforhold for kollektivreisende Uavklart forhold til omgivelsene Lite optimalt og til dels lite vellykket handel Servicefunksjoner mangler Parkeringssituasjonen anstrengt Byen rundt har endret seg betydelig!

11 Trafikktelling i YTD

12 Trafikkprognose for YDT 2025, med gangtilbud som på dagens stasjon

13 Utvikling av Oslo S - prosess» Oppstart ROM 2004/2005 initiativ stasjonsutvikling» Seminar med bred deltakelse oktober 2005» ROM, NSB, JBV, SVV, Oslo Sporv.,SL, PBE, SAM, Akershus FK, Taxi,» Styringsgruppe for Oslo S 25 møter siden april 2005» JBV, ROM, NSB og Flytoget» Premissdokument JBV/ROM okt (forankret i styringsgruppa)» ROM finansiert utredningsarbeid» Politisk og administrativ ledelse i Oslo kommune orientert om prosjektet» Forankring av program for arkitektkonkurransen» JBV, NSB, Flytoget, Oslo kommune PBE» Prosess for arkitektkonkurransen avklart med NAL» Kunngjort på NALs hjemmeside» Jury for arkitektkonkurransen» Eksterne arkitekter (nasjonal og internasjonalt), PBE, JBV og ROM» Etablerer eksterne prosjektgrupper for enkeltprosjekter» Samarbeidsforum med eksterne etablert første møte

14 Mål for utvikling av Oslo S Funksjonell stasjon med universell utforming God tilgjengelighet for alle fra byen omkring Gode forbindelser mellom alle reisemidler Målpunkt for reiser, shopping og opplevelser Markant men veltilpasset plassering i bybildet Visuelt attraktiv - arkitektoniske kvaliteter Romlige kvaliteter og bymiljø ute og inne Bærekraftig med høy miljøprofil God lønnsomhet som eiendomsinvestering

15 KONSERNSTYRET NASJONAL STYRINGSGRUPPE JBV, ROM, NSB P-TOG ROMFORUM, OSLO S (8 UKER): Per Atle Tufte, Connie Nyhaven, Tor Saghaug, Trond Rusten, Trine Bunkholdt, Rune Breivik, Rune Løberg, Anne Berit Lie, Knut Johansen, Cecilie Risøe, Per Øyvind Bjørningstad, Terje Fosser, Lars Grøstad, Torstein Heldal, MR,Thomas Miøen + INFOSJEF, Trond Lindhagen (COOR) STYRET I ROM LEDERGRUPPE ROM PÅL BERGER, STEFFEN STRØMNES, BJØRN BIRKELUND, NILS VANGDAL, JØRN SELJELID, KRISTIN BENTH PROSJEKTLEDELSE Leder: Per Atle Tufte Prosjektsekretær/ info: Trine Bunkholdt, Øvrige: Trond Rusten, Tor Saghaug, Connie Nyhaven STYRINGSGRUPPE OSLO S: LEDER: PER ATLE TUFTE, JBV: ERIK HAJUM, ØYVIND RØRSLETT, HENNING BÅTEBEKK NSB: ARNE JAKOBSEN, FLYTOGET: KNUT BLOM SØRENSEN ROM: THOMAS MIØEN, RUNE LØBERG, PROSJEKTLEDELSE OSLO S SAMARBEIDSFORUM (12 UKER): SVRØ, SAM, PBE, RUTER, FK (AKERSHUS, OSLO),++ DA ØSTBANE- HOTELL, ØM-BYGGET ØSTBANE- HALLEN NYE OSLO S P-HUS/ CHR FREDPLAS S BUSS- TERMINAL VARE- MOTTAK, TOG- SERVICE KABEL- SIKRING SKILT/ REKLAME JERNBANE- TORGET G-KULVERT, KLP P-ANSVAR: TROND RUSTEN ØVRIGE: KNUT JOHANSEN, PER ØIVIND BJØRINGSTAD, TRINE BUNKHOLDT P-ANSVAR: PER ATLE TUFTE. ØVRIGE: TROND RUSTEN, RUNE BREIVIK, RUNE LØBERG, KNUT JOHANSEN, ANNE BERIT LIE P-ANSVAR: PER ATLE TUFTE ØVRIGE: TROND RUSTEN, KNUT JOHANSEN, ANNE BERIT LIE P-ANSVAR: PER ATLE TUFTE. ØVRIGE: TOR SAGHAUG, TROND RUSTEN, CONNIE NYHAVEN, THOMAS MIØEN, ANNE BERIT LIE P-ANSVAR: TOR SAGHAUG ØVRIGE: CONNIE NYHAVEN, KNUT JOHANSEN P-ANSVAR: TOR SAGHAUG ØVRIGE: CONNIE NYHAVEN, KNUT JOHANSEN P-ANSVAR: TROND RUSTEN. ØVRIGE: PER ØIVIND BJØRNINGSTAD CECILIE RISØE P-ANSVAR: TROND RUSTEN. ØVRIGE: KNUT JOHANSEN P-ANSVAR: ANNE BERIT LIE ØVRIGE: KNUT JOHANSEN, PER ATLE TUFTE

16 Oslo S Ombygging av billettsalget

17 Oslo S rehabilitering av DA- bygget Rehabilitering av DA- bygget (primært kontorer for NSB/JBV/Flytoget) Areal ca 9000 m2 Prosjektramme 185 mill Gjennomføres ihht ramme Gjennomført uten å forstyrre de reisende el. togene Ferdigstillelse: Innflytting har startet Ferdig ila høsten

18 DA- bygget Gangbru til møtesenter

19 Østbanebygget/1854-bygget til hotell Ombygging til hotell Uhensiktsmessige som kontor Areal : 8000 m2 rehabilitering 1500m2 nybygg ( rom) Fredet fasade og noe inne» Kostnad: mill kr

20 Østbanebygget - prosess Planinitiativ innsendt kun endring av formål til hotell PBE foreslo forenklet reguleringsbehandling Samråd med berørte myndigheter og bydel (alle positive) Antas likevel nødvendig med full regulering Tilbud fra hotellkjeder Plan-/prosjektering parallelt med forhandling med driver Ferdig 2010

21 Oslo S - Østbanehallen» Fredet eksteriør» Frikjøpt 2008» Leiertakere til 2013» Konseptutvikling startet opp» Bygges om 2010/14» Sekundærinngang til stasjonen

22 ROM oppgraderer Jernbanetorget Ferdig vår 2009 Kostnad ROM 11,2 mill.kr

23 Opera allmenningen Christian Frederiks plass

24 Christian Frederiks plass P-hus for Oslo S 600 nye p-plasser under bakken Planinitiativ innsendt Valgt konsulenter Reguleringsplan 2009 Byggeår

25 Automatisk anlegg?

26 Kulvert under sporområdet

27 Eksisterende gangkulvert Ny gangkulvert?

28 Arkitektkonkurranse om utvikling av Oslo Sentralstasjon ROM og JBV ønsket å få konkretisert hvordan Oslo Sentralstasjon, som Norges største og viktigste kollektivknutepunkt, kan forbedres og effektiviseres, og samtidig utvikles til et mer markant landemerke i bybildet med usedvanlige og høye arkitektoniske kvaliteter.

29 Evalueringskriterier Hvordan løses utfordringene? En klar overordnet struktur Et funksjonelt kollektivknutepunkt Et godt kommersielt konsept Effektiv utnyttelse av eiendommen Tilrettelegge for robusthet og fleksibilitet i forhold til fremtidige endringer!

30 Jury Juryens formann Gudmund Stokke ark. MNAL De øvrige medlemmer er: Helle Søholt, ark. MAA Bente Kleven, ark. MNAL Torben Skytte, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune Henning Bråtebekk, Stasjons- og eiendomssjef Jernbaneverket Pål Berger adm.dir ROM eiendom AS Per Atle Tufte Prosjektsjef, ROM eiendom AS Juryen vil benytte rådgivere innenfor forskjellige tema/fagområder

31 Konkurrerende arkitektgrupper Team 3: (Arne Henriksen Arkitekter AS, Arkitekt Carl-Viggo Hølmebakk, Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS), Linstow AS og dr.ing. Aas Jakobsen AS Ghilardi + Hellsten Arkitekter, Arup & Partners & The Design Solution DSB arkitekter, COBE og Cowi AS Space Group Arkitekter AS, Scønherr Landskab KS og Atkins

32 Felles for alle forslag de 4 forslag Sentralhallen, Fordelingshallen og Flytogterminalen rives Trafikkanten og tårnet rives DA- bygget integreres i forslaget Østbanebygningen (fredet) benyttes i hovedsak til hotell

33 DSB arkitekter, COBE og Cowi AS DSB arkitekter, COBE og Cowi AS

34 Gilhardi + Hellsten

35 Team 3

36 Space Group Arkitekter

37 Oslo S operasjonaliserte mål Space Group

38 Space Group Arkitekter

39 Space Group Arkitekter Kostnader 2.9 milliarder Nytt areal m2 Totalt ca m2

40 Space Group Arkitekter

41 Space Group Arkitekter

42 Space Group Arkitekter

43 Siktlinjer på Christian Frederikls plass

44 Stasjonsallèen - konsept

45 Stasjonshallen plan og snitt

46 Siktlinjer fra Egertorget

47 Team 3

48 FREMTIDENS OSLO S: 2018 FJORDPORTEN: HOTELL/ KONTOR STASJONSALLEÉN: TERMINAL, ANKOMSTHALL, DESTINASJON OSLO ØVRE TORG: MØTESTED FOR YRENDE LIV ØSTBANEBYG GET og - HALLEN: HOTELL, SALUHALL CHRISTIAN FREDERIKS PLASS: TORG MED VANNSPEIL, UNDERJORDISK P-HUS KRYSTALLEN: KONTOR OG SHOPPING JERNBANETORGET: NYRESTAURERT TORG

49 Fremdrift - videre prosess ROM etablere prosjektgruppe og bearbeider forslaget 2008/2009 Grunnlag for reguleringsplan utarbeides 2009 Reguleringsplan Prosjektering Bygging

50 Operaens omgivelser

51 KLPs planer for Biskop Gunnerus14B (lavblokka) 8,8 daa m2 36 etasjer 2-2,5 milliarder kr

52 KLPs planer for lavblokka

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Rom Eiendom Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Mål, visjoner og verdier Visjon: Bedre byrom der mennesker møtes Verdier: Romslig,

Detaljer

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden?

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? Årsrapport 2012 Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? rom eiendom årsrapport 2012 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 3 Rom Eiendom 6 Året som gikk

Detaljer

Plan og designkonkurranse - uterom Brattørkaia og Trondheim Sentralstasjon. Konkurranseprogram, foreløpig versjon 17.09.10

Plan og designkonkurranse - uterom Brattørkaia og Trondheim Sentralstasjon. Konkurranseprogram, foreløpig versjon 17.09.10 Plan og designkonkurranse - uterom Brattørkaia og Trondheim Sentralstasjon Konkurranseprogram, foreløpig versjon 17.09.10 1 Innledning... 3 1.1 Invitasjon... 3 1.2 Visjon... 3 1.2.1 Visjon for området...

Detaljer

EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter. Rapport per 1. desember 2014. Prosjektet er støttet av

EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter. Rapport per 1. desember 2014. Prosjektet er støttet av EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter Rapport per 1. desember 2014 Prosjektet er støttet av RAPPORT PER 01.12.2014 EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder

Detaljer

rom eiendom årsrapport 2013

rom eiendom årsrapport 2013 Årsrapport 2013 SAMFUNNSANSVAR Samfunnsansvar i praksis rom eiendom årsrapport 2013 2 3 Innhold Innhold Året som gikk 6 Dette er Rom 8 Innledning 12 14 samfunnsoppdraget 24 boligutvikling 32 knutepunktsutvikling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 3 06 14 26 28 46 64 88 96 DETTE ER

Detaljer

Helhetlig gjennomføringsplan for Akershus festning

Helhetlig gjennomføringsplan for Akershus festning Helhetlig gjennomføringsplan for Akershus festning Helhetlig gjennomføringsplan for Akershus festning Forord Foreliggende helhetlig gjennomføringsplan for Akershus festning er utarbeidet etter oppdrag

Detaljer

Ski tettsted. BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010

Ski tettsted. BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 Ski tettsted BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 19.04.2010 Ski tettsted BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 Side 2 FORORD 27-28 april 2010 skal Ski kommune og Statens vegvesen (Botsfor)

Detaljer

EIERSKAP OG ENGASJEMENT FOR EN GOD EIENDOMSFORVALTNING Knut Johansen 06.11.2014. Bedre byrom der mennesker møtes

EIERSKAP OG ENGASJEMENT FOR EN GOD EIENDOMSFORVALTNING Knut Johansen 06.11.2014. Bedre byrom der mennesker møtes EIERSKAP OG ENGASJEMENT FOR EN GOD EIENDOMSFORVALTNING Knut Johansen 06.11.2014 Bedre byrom der mennesker møtes 1.Kort om Rom 2.Hvorfor outsource 3.Vår opplevelse av leveransen 4.Tjenester vi ønsker at

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 22. mars 2004 kl 19.00

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 22. mars 2004 kl 19.00 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 22. mars 2004 kl 19.00 1 BJØRVIKA - DRØM ELLER VIRKELIGHET ved Ann Kathrine S. Tornås Fhv. byråd for næring og byutvikling Hvor sjø og land møtes i en skarp kontrastvirkning,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek Plan- og designkonkurranse Deichmanaksen KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek 1. INNLEDNING...3 2. MÅL MED PLAN- OG DESIGNKONKURRANSEN...5 2.1 Overordnet mål...5 2.2 Kulturpolitiske mål...5

Detaljer

ENDRINGSRAPPORT. SKI STASJON Endringer etter offentlig ettersyn

ENDRINGSRAPPORT. SKI STASJON Endringer etter offentlig ettersyn ENDRINGSRAPPORT SKI STASJON Endringer etter offentlig ettersyn 01B Forslag til detaljreguleringsplan etter offentlig ettersyn 09.11.2012 ATG KDS KS 00B Endringer etter offentlig ettersyn til kommentering

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Utforming av kollektivknutepunkter. Erfaringer fra Groruddalen og gode eksempler fra noen nordiske byer

Utforming av kollektivknutepunkter. Erfaringer fra Groruddalen og gode eksempler fra noen nordiske byer Utforming av kollektivknutepunkter Erfaringer fra Groruddalen og gode eksempler fra noen nordiske byer VISTA UTREDNING 10/2002 1 Utgiver: VISTA Utredning AS Lay-out og foto: Johan-Ditlef Martens Produksjon:

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03.

Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03. Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03.2015 Tid 11:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 16/15

Detaljer

Signe Horn, dir Strategi og samfunnskontakt 28.5.13 - Moss. Bedre byrom der mennesker møtes

Signe Horn, dir Strategi og samfunnskontakt 28.5.13 - Moss. Bedre byrom der mennesker møtes Hvordan kan satsingen på jernbanen i Osloregionen følges opp og utnyttes gjennom økt fokus på knutepunktsutvikling. Eksempler fra ulike deler av Osloregionen. Signe Horn, dir Strategi og samfunnskontakt

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell Endelig utgave, 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Endelig utgave 08.06.2012 Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig utvikling av komplekse eiendomspropsjekter. Virksomhetens hovedfokus er helhetlige steds og destinasjonsutvikling

Detaljer

Dato 2009-06-17 BUSSTERMINAL I OSLO. Mulighetsstudie for to lokaliteter. Sporområdet. KLP-tomten

Dato 2009-06-17 BUSSTERMINAL I OSLO. Mulighetsstudie for to lokaliteter. Sporområdet. KLP-tomten Dato 2009-06-17 BUSSTERMINAL I OSLO Mulighetsstudie for to lokaliteter Sporområdet KLP-tomten Revisjon 4 Dato 2009-06-17 Utført av Siri Rolland og Anne Marstein Kontrollert av Lars Ødegaard og Siri Rolland

Detaljer

Innhold. Tekstbilder: Der det ikke er oppgitt annet, er Ullensaker kommune fotograf.

Innhold. Tekstbilder: Der det ikke er oppgitt annet, er Ullensaker kommune fotograf. Innhold 01 BAKGRUNN... 3 02 KONKURRANSEGRUNNLAG... 8 03 BESKRIVELSE AV KONKURRANSEOMRÅDET... 11 04 TEKNISKE FORHOLD OG KRAV... 19 05 MÅLSETNINGER FOR TVERRFORBINDELSEN... 20 06 OPPGAVEBESKRIVELSE OG KRITERIER

Detaljer

Samfunnsmessig verdiskapning og bedriftsøkonomiske

Samfunnsmessig verdiskapning og bedriftsøkonomiske Nr. 02-2011 En utgivelse fra Terramar Eiendomsutvikling Samarbeid bidrar til læring og utvikling side 6 Silokai-utbygging under lupen side 10 IKEA med omfattende utbyggingsplaner side 12 Fra torg til sjøfront

Detaljer

ROM Eiendom eier, forvalter og utvikler eiendommer på og rundt knutepunkt.

ROM Eiendom eier, forvalter og utvikler eiendommer på og rundt knutepunkt. Årsrapport 2014 KNUTEPUNKTSUTVIKLING Årsrapport 2014 ROM Eiendom eier, forvalter og utvikler eiendommer på og rundt knutepunkt. ET LEDENDE EIENDOMSSELSKAP 2 KNUTEPUNKTSUTVIKLING Et ledende eiendomsselskap

Detaljer

å rsrappor t 2 012 hva hvor når 2012

å rsrappor t 2 012 hva hvor når 2012 hva hvor når 2012 Menneskeskapte klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor, og våre utslipp av klimagasser må reduseres dramatisk. Dette får store konsekvenser for byutvikling og

Detaljer

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID EKSPERTISE KVALITET MENNESKER 2050 LIV TRYGGHET BARN&UNGE 2040 OMTANKE ERFARING ANSVAR MENNESKER FRAMTID OPPMERKSOMHET HELBREDELSE DIAGNOSE FREDELIGHET EKSPERTISE FRED OMTANKE LIV 2025 PLEIE TRIVSEL TRIVSEL

Detaljer

SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING

SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING RAPPORT /// JUNI 2010 OPPDRAGSGIVER Oslo kommune Samferdselsetaten Pb. 6703 Etterstad 0609 Oslo www.sam.oslo.kommune.no KONSULENT Plan Urban AS Storgata 8 0155

Detaljer

Evaluering av parallelloppdrag om Vestby sentrum

Evaluering av parallelloppdrag om Vestby sentrum Evaluering av parallelloppdrag om Vestby sentrum Utarbeidet av evalueringsutvalget Dag Tvilde, Øystein Bull Hansen, Morten Ragnøy Ednes, Sissel Riibe, Lars Grimsgaard, Bente Lise Stubberud & Simon Friis

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse

Forslagsstillers planbeskrivelse Forslagsstillers planbeskrivelse Hans Jægers kvartal, Filipstad Planforslag til offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan Utarbeidet av: AS Civitas/ LPO arkitekter for Oslo Havn KF Dato: 2011-10-31 Innhold

Detaljer

Prosjektplan. Konseptvalgutredning om kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiver mot Skedsmo

Prosjektplan. Konseptvalgutredning om kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiver mot Skedsmo Prosjektplan Konseptvalgutredning om kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiver mot Skedsmo 30/04/2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 3 2.1

Detaljer

TrafikkSIKKERHETSsenter i Bratten Aktivitetspark

TrafikkSIKKERHETSsenter i Bratten Aktivitetspark i Bratten Aktivitetspark Innhold 1. Sammendrag 3 2. Historikk 4 3. Forankring 5 4. Målsetting, begrunnelse for prosjektet 6 5. Beskrivelse av TrafikkSIKKERHETSsentret i Bratten Aktivitetspark 8 6. Økonomi,

Detaljer