Signe Horn, dir Strategi og samfunnskontakt Moss. Bedre byrom der mennesker møtes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Signe Horn, dir Strategi og samfunnskontakt 28.5.13 - Moss. Bedre byrom der mennesker møtes"

Transkript

1 Hvordan kan satsingen på jernbanen i Osloregionen følges opp og utnyttes gjennom økt fokus på knutepunktsutvikling. Eksempler fra ulike deler av Osloregionen. Signe Horn, dir Strategi og samfunnskontakt Moss Bedre byrom der mennesker møtes

2 1. Innledning 2. Kort om Rom hvem er vi og hva gjør vi 3. Hva er et knutepunkt 4. Befolkningen øker kaos eller bærekraft 5. Eksempler fra Osloregionen 6. Oppsummering

3 Oslo S fra 50 til 100 mill. mennesker pr. år Hvordan skal vi organisere bolig, arbeid og service på en bærekraftig måte? Oslo S

4 Den norske boligdrømmen «En hustomt er passe stor hvis man har plass til en harebikkje og kan pisse på hushjørnet uten å sjenere naboen.» Per Olaf Lundteigen, VG 2007

5 Den norske boligdrømmen endrer seg

6 Hvilke forhold påvirker boligdrømmen anno 2013 Vi blir flere Flere innvandrere Høyere utdannelse Vi blir mer urbane Høyere levealder Ønske om en mer aktiv fritid Større inntekt, lavere renter, større etterspørsel Restriksjoner på bilbruk Bedre kollektivtilbud

7 Hvor og hvordan skal vi bo i fremtiden?

8 2 Kort om Rom

9 Rom Eiendom er NBSs eiendomsselskap Jernbanen (1996) Infrastruktur Operatør

10 NSB konsern Tog NSB Persontog Persontogvirksomheten NSB AS, datterselskapene NSB Gjøvikbanen AS og Svenska Tågkompaniet AB Cargo Gods CargoNet AS AS Godstogvirksomheten utføres av CargoNet AS NSB konsern Buss Bus Nettbuss AS Nettbuss AS Bussvirksomheten utføres av Nettbuss AS Eiendom Rom Eiendom AS Utvikling, drift, vedlikehold og forvaltning av eiendom utføres av Rom Eiendom AS Verksted Mantena AS Vedlikehold av skinnegående materiell utføres av Mantena AS

11 Rom Eiendom: Eiendommer 2200 Bygg 970 Leiekontrakter Bygningsmasse kvm Utviklingspotensial 2 mill kvm Porteføljeverdi MNOK Årlig investeringsnivå MNOK Årsresultat 2012 MNOK 612 Ansatte 91 i 6 byer Hovedkontor Oslo Trondheim Bergen Skien Oslo Stavanger Kristiansand

12 Et mangfold av stasjoner Rom eier og forvalter 331 av landets stasjoner Fra velkjente eiendommer som Oslo S og stasjoner i de store byene Til små stasjoner med vernestatus Vårt mål: o Stasjonene skal være attraktive og tilpasset de reisendes behov, med publikumsarealer, et relevant service- og informasjonstilbud

13 Eiendomsutvikling Eiendommer med to millioner kvadratmeter i utviklingspotensial Store og sentrale eiendommer ved kollektivknutepunkter i flere norske byer og langs jernbanestrekningene Utvikling i egen regi eller gjennom SP-selskaper med andre profesjonelle eiendomsaktører Over 100 aktive prosjekter Aktiv i hele verdikjeden

14 Miljø er fremtiden Roms viktigste bidrag er å bygge og skape bærekraftige kollektivknutepunkt Rom har høye ambisjoner for sine bygg - energiklasse A og BREEAM Excellent for nye bygg Program i eksisterende portefølje for å senke energiforbruk, redusere forurensning, bedre avfallshåndtering og grønne leiekontrakter

15 3 Hva er et knutepunkt

16 Rom som knutepunktsutvikler St.meld.nr. 31 ( ) Når regjeringen har valgt å la NSB i hovedsak beholde eierskapet, er dette bl.a. begrunnet med at strategien bak eiendomsforvaltningen er med på å understøtte jernbanevirksomheten og annen transport. Dette gjøres blant annet ved å bygge ut kollektivknutepunkt som letter overgangen mellom tog og andre transportmidler. Eksempelvis er det viktig at det legges til rette for kommersiell eiendomsutvikling i nær tilknytning til stasjonsområdet på en måte som bygger opp under stasjonen som kollektivknutepunkt. Regjeringen deler derfor oppfatningen om at Rom Eiendom videreføres med dagens samlede eiendomsmasse. Viktig i denne sammenheng er utviklingen av stasjoner som gode knutepunkt.

17 Hva er knutepunktsutvikling? P Båt P Bolig Taxi Trikk Stasjon P Trikk Skyssstasjon Kontor P Taxi Buss Hotell Buss P Handel P

18 Komplekse sammenhenger klare mål Investorer og utviklere Departement Fylker og kommuner Forbedre knutepunktene for trafikantene Leietakere Knutepunktsutvikling Statens Vegvesen Tilrettelegge for servicetilbud JBV NSB/Rom Utvikle stasjonsområdene i et helhetlig perspektiv Flytoget Bolig Næring Service

19 Moderne skysstasjoner for morgendagens behov 19

20 Nærhet til knutepunkter - eiendomsbransjens viktigste parameter Walk Score Pivo & Fisher (2011) har studert bygningers Walk Score (et mål som tar utgangspunkt i distansen fra en spesifikk adresse til ulike fasiliteter i nærområdet) og dens sammenheng med eiendommers verdi og avkastning Resultatene viser at gangavstanden til fasiliteter som offentlig transport, dagligvarehandel og treningssentra er verdiøkende for henholdsvis kontorbygg, detaljhandel og leiligheter Nærhet til togstasjon Rapporten The Value of Energy Labels in the European Office Market (2011) viser at nærhet til togstasjon verdsettes høyt av bedriftsleietakere: Leieprisen synker med 13 % for hver ekstra kilometer til nærmeste togstasjon Et attraktivt nærområde med kort avstand til offentlig transport og andre fasiliteter regnes som svært viktig for fremtidens kontorbygg I lys av EUs økte fokus på urban transport er det nærliggende å vente seg forskrifter som vil øke betydningen av et byggs tilgjengelighet for leietakere og byggherrer i årene fremover Nærhet til knutepunkt er også et parameter som vektes i BREEAM-NOR. Kilde: Jennen M., og Kok N The Value of Energy Labels in the European Office Market (2011); Pivo G., og Fisher J. The Walkability Premium in Commercial Real Estate Investments (2011)

21 En god arealpolitikk gir redusert behov for bil En dårlig arealpolitikk øker behovet for veibygging Større bilandel Behov for mer transportinfrastruktur/vei Mindre attraktive byområder : Feil Økt behov for transport Dårligere konkurranseforhold for kollektivtransport/gange/sykling Økt arealforbruk Bygging av mer veikapasitet Byspredning lokalisering Lavere bilandel Redusert behov for transportinfrastruktur/vei Mer attraktive byområder + Riktig Redusert behov for transport Bedre konkurranseforhold for kollektivtrafikk/gange/sykling Redusert arealforbruk Bedre konkurranseforhold for kollektivtrafikk/gang e/ sykkel. Fortetting lokalisering

22 Fire prinsipper for et godt kollektivknutepunkt 1 Sett brukeren i fokus, forstå deres behov og adferd 3 Knutepunktet skal fungere for tog, buss og bane og slik at reiser til og fra er koordinert 2 Ha som mål å skape levende og trygge knutepunkt 4 Et knutepunkt skal tilpasses alles behov: 8/80

23 4 Befolkningen øker kaos eller bærekraft

24 Vi var færre før Norge passerte fem millioner mennesker 19.mars 2012 Den neste millionen passeres om16 år Oslo og Akershus får nye innbyggere innen 2040 Pendlerringen: 2 millioner mennesker om få år Økt kjøpekraft skaper økt reiselyst og mer godstransport Fakta om folketall: Moss 2012: 2000: 1970: ,6 % 50,1 % Prosentvis vekst i forhold til 1970

25 Hva ønsker vi å oppnå? At folk får et godt sted å bo Til en overkommelig pris Og kan reise til og fra jobb Og utøve sine daglige gjøremål Uten at for mye tid går til spille Skal vi lykkes må folk bo der det tilbys gode kollektive reiseløsninger, store investeringer i infrastruktur må samspille med by- og stedsutvikling ved de kollektive knutepunktene

26 Gode kollektivknutepunkt viktig for bærekraftig byutvikling og gode kollektivløsninger Helhetlig utvikling av stasjonsområdet og nærliggende områder Utvikles med utgangspunkt i brukerens behov og adferd Integrert med by- og stedsutviklingen Skaper levende og attraktive byrom "bedre byrom der menneskene møtes" Bedrer det totale kollektivtilbudet gode overgangsmuligheter den sømløse reise (samarbeid på tvers mellom kollektivaktørene) Universelt utformet, oversiktlig og god informasjon (også fra hovedveinett og lokalt veisystem)

27 Samspill mellom kollektivtrafikk og knutepunkt Jevn frekvens med faste minuttall Reise kollektivt på én billett gjerne elektronisk over hele landet Mating til velfungerende knutepunkter Korte omstigningstider

28 Hva er NSB konserns bidrag? NSB P-tog dobler kapasiteten på togene ut og inn av Oslo i rushtid, og kjøper 150 nye tog Sammen med Ruter og fylkeskommunene utvikler Nettbus busstilbudet slik at det spiller bedre sammen med togtilbudet, og vi kjøper årlig 500 nye busser CargoNet fornyer godstransport på bane Rom bygger ut kollektive knutepunkter slik at overgangen mellom buss og tog blir enklere Vi deltar i utviklingen av byer og tettsteder som er lagt til rette for kollektive løsninger

29 5 Eksempler fra Osloregionen

30 Nye Oslo S

31 Utbygging i Bjørvika Oslo S Utvikling: Samarbeid Rom Eiendom, Entra Eiendom og Linstow Bygger i overkant av arbeidsplasser og boliger I tett tilknytning til Oslos største knutepunkter for tog, buss, trikk og bane

32 Grefsen Stasjon Hus 1 Utsolgt Overtatt av kjøperne Hus 2 Solgt 35 av 37. En visningsleilighet Ferdigstillelse mai-juni 2013 Hus 3 Solgt 48 av 68 Ferdigstillelse sommer/høst 2014 Hus 4 Solgt 46 av 52 Ferdigstillelse sommer/høst 2014 Hus 5 Solgt 14 av 34 Ferdigstillelse sommer/høst 2014 Hus 7 Byggetiltak; 79 leiligheter (Hus 7) i SPselskapet Grefsen Utvikling

33 Drammen stasjon

34 Sundland Utdanning (NSB kompetansesenter, Akademiet, Montessori-skole ) Kultur (Mikrobryggeriet, Attic dansestudio) Boliger Gulskogen Hage-by

35 Jessheim på rett spor Faksimile fra Romerikes Blad,

36 Roms boligprosjekter Grefsen Stasjon (1100 boliger) Jessheim (850 boliger) Bjørvika/OSU (1500 boliger) Gulskogen Hage-by i Drammen (600 boliger) Bellevue i Fredrikstad (350 boliger) Skien brygge (500 boliger)

37 Kommende boligprosjekter Drammen Holmestrand Hokksund Kongsberg Hamar Kløfta Skøyen Frogner Skien Porsgrunn Moss

38 NSB og Rom en del av løsningen NSB og Rom er en del av løsningen knyttet til utfordringen med den store befolkningsveksten i intercity-trianglet.

39 Oppsummert: Befolkningsveksten tvinger frem behov for flere boliger og gode knutepunkt Roms oppgave er både å utvikle gode knutepunkt og bygge flere boliger Miljøvernministeren krever utbygging på og rundt knutepunkt Rom samarbeider godt med alle parter Prosessene tar likevel for lang tid i forhold til fremtidig behov Hva skal til for å få enda bedre knutepunkt og flere boliger? o o o Kortere og mer konsentrerte beslutningsprosesser Når staten bevilger penger til infrastruktur bør kommunene følge opp med å legge til rette for gode knutepunkt Staten må slutte med å legge til rette for flere boliger med den ene hånden og fremme statlige innsigelser med den andre

EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter. Rapport per 1. desember 2014. Prosjektet er støttet av

EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter. Rapport per 1. desember 2014. Prosjektet er støttet av EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter Rapport per 1. desember 2014 Prosjektet er støttet av RAPPORT PER 01.12.2014 EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder

Detaljer

Slik vil vi bo i Buskerudbyen

Slik vil vi bo i Buskerudbyen Offentlig informasjon Slik vil vi bo i Buskerudbyen drammen FEllES areal- OG transportplan HØrInG Hva betyr det for deg som er bosatt i Drammen? Kjære innbygger i drammen Har du hørt om Buskerudbyen? Hvordan

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 2 2009-11-05 Utført av: Anne Underthun Marstein, Siri Rolland, Øystein Ludvigsen, Elisabeth Flønes Pedersen, Grethe Myrberg Kontrollert

Detaljer

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Innhold Forord 5 1 Samfunnsoppdraget 7 2 Behovet for transport i 2050 9 2.1 Befolkningen forventes å øke med 30 prosent

Detaljer

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter#

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter# Ruterrapport 2012:13 Versjon 1.0 09.04.2013 Trafikkplan nordøst Ruter# Innhold 1 Bakgrunn...4 1.1 Bakgrunn og Hensikt...4 1.2 Avgrensning...4 1.3 Visjon...4 1.4 Mål...4 2 Overordnede føringer...6 3 Marked

Detaljer

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 A R E N D A L 2 023 BYPLAN ANSVARLIG: Michael Fuller-Gee, Arendal kommune ARBEIDSGRUPPA: Ragnild Hammer, Arendal kommune Gøril Onarheim Christiansen,

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Retningslinjer, planbestemmelse og handlingsprogram. Analyser og konsekvensvurderinger

Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Retningslinjer, planbestemmelse og handlingsprogram. Analyser og konsekvensvurderinger Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold Retningslinjer, planbestemmelse og handlingsprogram. Analyser og konsekvensvurderinger Vedtatt av Fylkestinget 20. oktober 2009 Miljøverndepartementet

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Petter Christiansen Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Innfartsparkering i Hordaland resultater fra

Detaljer

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Vedtatt på årsmøtet 7. og 8. februar 2015 1 Liberal by 4 Grønn by Klima 5 Miljø. 6 Samferdsel. 8 Byutvikling.. 11 Mulighetenes by Barnehage..

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport. Utgave: 5 Dato: 2013-05-26

SARPSBORG KOMMUNE. Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport. Utgave: 5 Dato: 2013-05-26 Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport Utgave: 5 Dato: 2013-05-26 Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport Utgave/dato:

Detaljer

Saksprotokoll. Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument. Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306

Saksprotokoll. Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument. Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306 Saksprotokoll Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306 Behandlet av Møtedato 1 Kommunestyre 150/13 09.12.2013 2 Kommunestyre 154/13 16.12.2013

Detaljer

fremtidens by Rehabilitere eller bygge nytt? Vi gir bygninger liv

fremtidens by Rehabilitere eller bygge nytt? Vi gir bygninger liv Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Vi gir bygninger liv Spikerverket Egmonts nye lokaler er miljøvennlige og visuelle Fytosanering Slik blir du kvitt forurensede masser BREEAM og EPD Finn ut

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 Legg det nye sykehuset til Paradis! Nye Stavanger Universitetssykehus er under planlegging. Prislappen er foreløpig på

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Butikk skaper butikk

Butikk skaper butikk Flyplasser og næringspolitikk Butikk skaper butikk Studie av arealpolitikkens rolle i utviklingen av flyplasser Oxford Research AS September 2009 Forfatter: P Sist lagret: 03-09-2009 10:21:00 Sist utskrevet:

Detaljer

PLANPROGRAM til stadfesting

PLANPROGRAM til stadfesting [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] PLANPROGRAM til stadfesting KOMMUNEPLANENS AREALDEL SARPSBORG 2014-2023 06.08.2012 Planprogram kommuneplanens arealdel 2014 2023 til stadfesting i

Detaljer

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Oslo sykkelstrategi 2015-2025 Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Bestiller Oslo kommune Kontaktperson bestiller Rune Gjøs, Sykkelprosjektet Medvirkende konsulenter Linda Kummel, Spacescape (ansvarlig)

Detaljer

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på?

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Siv.ing. Jan Usterud Hanssen Transportøkonomisk institutt juh@toi.no Gjennom mange år har vi fulgt med på hvordan parkering inngår i kommuners og regioners planlegging

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION State of the Nation 2015 INNHOLD Forord Norges ryggrad s. 3 Metode s. 6 Scenarier for Norge 2050 s. 9 Sammendrag s. 12 Kommunale

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

SKAP GRØNNE VERDIER SETT FOLK FØRST

SKAP GRØNNE VERDIER SETT FOLK FØRST SKAP GRØNNE VERDIER SETT FOLK FØRST ØSTFOLD VENSTRES FYLKESTINGSPROGRAM 2015-2019 1 VENSTRE I ØSTFOLD Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi er et liberalt og radikalt sentrumsparti. Det innebærer

Detaljer