Sted: Rådhuset Sørumsand Møtedato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sted: Rådhuset Sørumsand Møtedato:"

Transkript

1 Møtereferat: Møte nr.: 1 Møte: Ruteplan 2012 og Rånåsfoss stasjon mulig samordning med Auli Saksref.: Sted: Rådhuset Sørumsand Møtedato: Referent: Ann Kristin Raanaas Deltakere: Antall sider inkl. denne: Inger Kronen Tveranger, Sørum kommune, seksjonsleder Plan- og utbyggingsseksj. (tlf: ) Anita Veie, Sørum kommune, Fagleder plan og regulering (tlf: ) Bjørn Egede-Nissen, Jernbaneverket (JBV), Sjefsing. Plan og utvikling (tlf: ) Peder Hagen, Jernbaneverket (JBV), Prosjektsjef (tlf: ) Rune Julsen, Jernbaneverket (JBV), Prosjektleder (tlf: ) Ann Kristin Raanaas, Jernbaneverket (JBV), Grunnerverver ( ) Fravær: Nes kommune Kopi til: Detakere og Nes kommune v/arild Skogholt Saker til behandling Ansvar Frist Hensikt med møtet 1) Presentere de utfordringer/planer JBV er i gang med på Kongsvingerbanen. 2) Presentere plattformprosjektet og de problemstillinger dette medfører i forhold til Rånåsfoss. 3) Drøfte Auli holdeplass og mulige alternativer for felles stasjon/holdeplass. 4) Få innspill fra kommunene, og danne grunnlag for planprosess etter plan- og bygningsloven samt videre arbeid Orientering om Jernbaneverkets prosjekter vedrørende framtidig stasjonsutvikling på Kongsvingerbanen. Jernbaneverket har som mål å utvikle stasjoner og knutepunkter som oppfyller brukernes krav til sikkerhet, tilgjengelighet og service. Med grunnlag i dette har Jernbaneverket satt i gang flere prosjekter som har betydning for utvikling av stasjoner og holdeplasser langs Kongsvingerbanen: Stasjonsstrukturprosjektet: Det gjøres en vurdering av nåværende og mulig fremtidig stasjonsstruktur langs samtlige banestrekninger i Norge i forhold til samfunnets og brukernes behov. Det sees på hvilke stasjoner som vil

2 Side 2 Sak Saker til behandling Ansvar Frist nr.: være bærekraftige på lengre sikt i forhold til utviklingen av lokalsamfunn, endringer i bosettingsmønster, næringsutvikling og reisemønstre. I prosjektet inngår også vurdering av mulige nye stasjoner/holdeplasser. Dessuten blir det gjort vurderinger av om de eksisterende stasjoner tilfredsstiller sikkerhetsforskriften. Prosjektet ble startet opp i 2009 og fortsetter utover i Ruteplan 2012: For å kunne gjennomføre en omfattende endring i rutemønsteret fra desember 2012, er det identifisert en del stasjoner og holdeplasser som har for korte plattformer til å kunne betjene de nye togsettene som NSB har bestilt. Plattformene på Rånåsfoss, og på de fleste andre stasjoner langs Kongsvingerbanen, tilfredsstiller verken krav til lengde, høyde eller bredde for å kunne betjene de nye togsettene. Det er lagt opp til systemkryssing på Rånåsfoss i R-2012, dvs. at to persontog skal krysse her. Det betyr at eksisterende sideplattform i så fall må forlenges til 220 meter, og det må bygges ny sideplattform av tilsvarende lengde for trafikk til Lillestrøm/Oslo. I tillegg til plattformlegde, høyde og bredde, er universell utforming et viktig tema som står i fokus når plattformene skal oppgraderes. Vurderte alternativer for løsning av Rånåsfoss stasjon sett i sammenheng med Auli holdeplass Jernbaneverket har vurdert følgende alternativer: Alt. 1. Oppgradering av eksisterende plattformer på Rånåsfoss. Planovergang opprettholdes for atkomst til spor 2. Dette innebærer en gangavstand på ca. 150m fra spor til spor og kan medføre ulovlig kryssing. Alt. 2. Oppgradering av eksisterende plattformer på Rånåsfoss. Etablering av overgangsbru med trapper og ramper sør for plattformer. Alt. 3. Oppgradering av eksisterende plattformer på Rånåsfoss. Sikrer atkomst til spor mot Oslo ved å etablere en kulvert for gående. Samlet vurdering av alternativ 1-3: De ovennevnte alternativene medfører en del ulemper og ufordringer knyttet til at planovergangen opprettholdes, ramper til overgangsbru blir lange med hensyn på universell utforming. Etablering av undergang/kulvertkonstruksjon byr på utfordringer i forhold til grunnvannsnivået. Ulempene ved utbedring av eksisterende Rånåsfoss er så store at JBV ut fra dette ønsker å se på andre muligheter. Dette er foreløpig på skissestadiet, men framtrer så langt som et høyst sannsynlig alternativ som bør videreutvikles gjennom den nødvendige planprosess i Sørum kommune:

3 Side 3 Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist Alt. 4. Sammenslåing av Rånåsfoss stasjon og Auli holdeplass Jernbaneverket har sett på muligheten av å slå sammen Rånåsfoss stasjon og Auli holdeplass. Hvis dette alternativet blir valgt opprettholdes eksisterende Rånåsfoss stasjon for kryssing av tog, men uten på- eller avstigning. Som erstatning for Rånåsfoss st. og Auli holdeplass etableres en ny holdeplass mellom disse som skal dekke områdets behov (både i Sørum og Nes) for persontransport på jernbanen. Ny holdeplass kan høyst sannsynlig lokaliseres i Sørum kommune opp mot grensen til Nes kommune, som vist i vedlagt illustrasjon. Foreslått lokalisering favner det meste av bebyggelsen rundt Rånåsfoss og Auli Aktuelt område er i kommuneplanen for Sørum avsatt til næringsformål. Fordeler med ny lokalitet for holdeplass er knyttet til bedret stasjonsstruktur ved færre stopp på strekningen, god forbindelse til bru over Glomma, atkomst, parkering, sosial kontroll, sikkerhet og nærhet til buss og boligfelt. Vedlagt ligger skisser som viser mulig utforming av felles holdeplass mellom Rånåsfoss og Auli. Informasjonsmøte Sørum kommune viste til et vellykket informasjonsmøte mellom planutvalget og Jernbaneverket i forbindelse med planlegging av ny stasjon på Frogner, og mente et slikt møte som en oppstart kunne være nyttig også for Rånåsfoss. Ut fra dette var det enighet om at Jernbaneverket stiller i planutvalget 22.juni 2010 for å informere om det arbeidet som er utført så langt, og som vil danne grunnlaget for en planprosess etter Plan- og bygningsloven i Sørum kommune. Sørum kommune inviterer aktuelle velforeninger og sørger for møtelokale. Nes kommune inviteres til å delta. Tveranger Egede Nissen Fremdrift ved eventuell samlokalisering Planprosess: Informasjonsmøte i planutvalget Oppstartssak behandles i planutvalget Sept 2010 JBV varsler oppstart av regulering Okt 2010 Utarbeidelse og oversendelse av planforslag til kommunen Okt/nov 2010 Saken legges frem for planutvalget Des 2010 Offentlig ettersyn (6 uker) Jan/feb 2011 Behandling av innkomne innspill Mar/apr 2011 Vedtak i kommunestyret Grunnerverv:

4 Side 4 Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist Mars 2011 Oppstart forhandlinger Prosjektering/bygging: Sept 2010 Juni 2011 Prosjektering (Detaljplan og byggeplan) Apr 2012 Oppstart bygging Sept 2012 Ferdigstillelse av tiltak Denne fremdriften er kun veiledende. JBV utarbeider en mer detaljert fremdriftsplan som oversendes kommunen. Veien videre JBV sender forespørsel om oppstartssak med nødvendige vedlegg. JBV vurderer ev. behov for KU etter Forskrift om konsekvensutredning. Vurderingen oversendes kommunen sammen med forespørsel om oppstartssak. Julsen Raanaas/Ju lsen JBV v/rambøll

5

6 Veibro GLOMMA 220m plattform Trafikkareal Eksisterende landbruksvei oppgraderes Eksisterende undergang PLATTFORMFORLENGELSER - KONGSVINGERBANEN RÅNÅSFOSS (NY) STASJON ALTERNATIV 1 I HOVEDPLAN JERNBANEVERKET UTBYGGING CW

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 09/2305-7 Sakstittel: HOVEDPLAN FROGNER STASJON, PLASSERING AV NY STASJON OG KRYSSINGSSPOR. K-kode: Q61 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Sørum kommune gir sin tilslutning til

Detaljer

Saksfremlegg SAMLOKALISERING AV RÅNÅSFOSS STASJON OG AULI HOLDEPLASS, OPPSTARTSSAK

Saksfremlegg SAMLOKALISERING AV RÅNÅSFOSS STASJON OG AULI HOLDEPLASS, OPPSTARTSSAK Arkivsak: 10/3422-9 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg SAMLOKALISERING AV RÅNÅSFOSS STASJON OG AULI HOLDEPLASS, OPPSTARTSSAK Anita Veie Innstilling: Det gis tilslutning til oppstart av detaljreguleringsplan

Detaljer

Utredning Rånåsfoss - Auli. Jernbaneverket Prosjektleder Kristin Aflekt Thomessen Prosjekteiers representant Henrik Dahlstrøm

Utredning Rånåsfoss - Auli. Jernbaneverket Prosjektleder Kristin Aflekt Thomessen Prosjekteiers representant Henrik Dahlstrøm Utredning Rånåsfoss - Auli Jernbaneverket 18.10.2013 Prosjektleder Kristin Aflekt Thomessen Prosjekteiers representant Henrik Dahlstrøm Hensikten med utredningsarbeidet Utredningen skal ha en anbefaling

Detaljer

Saksprotokoll. Mona Øyen (Ap) satte frem følgende endringsforslag til første kulepunkt i innstillingen :

Saksprotokoll. Mona Øyen (Ap) satte frem følgende endringsforslag til første kulepunkt i innstillingen : Saksprotokoll Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: 25.08.2009 Utvalgsak: 59/09 Arkivsak: 07/3148-8 Tittel: SAKSPROTOKOLL: OPPSTARTSSAK DETALJPLAN FELT BK2, HEKSEBERGÅSEN Behandling: Fra rådmannen

Detaljer

Consult), Rune Julsen (JBV), Ragnhild Aagesen (JBV), Ann Kristin Raanaas (JBV) og Marius Ertshus Mathisen (JBV)

Consult), Rune Julsen (JBV), Ragnhild Aagesen (JBV), Ann Kristin Raanaas (JBV) og Marius Ertshus Mathisen (JBV) Møtereferat: Møte: Informasjonsmøte i forbindelse med regulering av Hanaborg holdeplass Plattformtiltak Sted: Lørenskog Rådhus Møtedato: 14.09.10 Referent: Marius Ertshus Mathisen Antall sider inkl. denne:

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Saksfremlegg Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Det gis tilslutning til at Sørumsand Invest AS på vegne

Detaljer

Hva skal til for å gjenåpne Steinberg stasjon? Møte Nedre Eiker 15. januar 2014

Hva skal til for å gjenåpne Steinberg stasjon? Møte Nedre Eiker 15. januar 2014 Hva skal til for å gjenåpne Steinberg stasjon? Møte Nedre Eiker 15. januar 2014 Statsbudsjettet, St.prop. 1 I forbindelse med innføring av ny grunnrutemodell må Steinberg stasjon på Sørlandsbanen fra desember

Detaljer

Planfri kryssing Skogn - Status. Orientering PUK

Planfri kryssing Skogn - Status. Orientering PUK Planfri kryssing Skogn - Status. Orientering PUK 20.01.2016 ÅDT: 3750 (2014) Boliger (ca 2000 personer) Framtidige boligprosjekter: Sentrumsgården og Åsvegen 15-17 Holåsen Vest Skillelia (?) ++ (?) Orientering

Detaljer

Planlagte anskaffelser Plan og Teknikk / Strategi og Samfunn. Leverandørdag 14.september 2015

Planlagte anskaffelser Plan og Teknikk / Strategi og Samfunn. Leverandørdag 14.september 2015 Planlagte anskaffelser / Strategi og Samfunn Leverandørdag 14.september 2015 Avrop rammeavtale; Utredning, Hovedplan og Offentlig Plan Prosjektnavn Avdeling Beskrivelse av anskaffelsen Forespørsel sendes

Detaljer

BUSS for TOG Skift:

BUSS for TOG Skift: BUSS for TOG Skift: 060-1003 19-060 Kongsvingerbanen HVD 05.08. - 08.12.19 Skift start: 9:58 Timetillegg 1: 0h00 Skift slutt: 14:46 Timetillegg 2: Buss Arbeidstid: 4h48 Km: 168,600 Trasé Tognr. Avg. Fra

Detaljer

Åpent møte Reinsvoll kryssingsspor, Gjøvikbanen v/ Prosjektleder Cesilie Skorstad Iversen

Åpent møte Reinsvoll kryssingsspor, Gjøvikbanen v/ Prosjektleder Cesilie Skorstad Iversen Åpent møte 26.09.2019 Reinsvoll kryssingsspor, Gjøvikbanen v/ Prosjektleder Cesilie Skorstad Iversen Agenda 18.00 18.10 Velkommen og bakgrunnen for prosjektet (Bane NOR) 18.10 18.30 Presentasjon av teknisk

Detaljer

INNSPILL FRA SØRUM KOMMUNE PLAN OG UTREDNINGSBEHOV, SAMFERDSEL 2011

INNSPILL FRA SØRUM KOMMUNE PLAN OG UTREDNINGSBEHOV, SAMFERDSEL 2011 INNSPILL FRA SØRUM KOMMUNE PLAN OG UTREDNINGSBEHOV, SAMFERDSEL 2011 Prosjekt Status Merknad Satsingsomr. AFK 1 Rundkjøring /kryssutbedring FV 172/ Skolevegen/Industrivegen Forprosjekt Grunnerverv i gang.

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Østfoldkonferansen 2009 Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Utfordringer Dagens situasjon Framtiden punktlighet og regularitet kapasitet vesentlig forbedret punktlighet og regularitet

Detaljer

BUSS for TOG Skift:

BUSS for TOG Skift: BUSS for TOG Skift: 060-1001 19-060 Kongsvingerbanen HVD 05.08. - 08.12.19 Skift start: 9:12 Timetillegg 1: 0h00 Skift slutt: 13:12 Timetillegg 2: Buss Arbeidstid: 4h00 Km: 173,300 Trasé Tognr. Avg. Fra

Detaljer

Strategidokument for utvikling av persontrafikken mellom Kongsvinger og Oslo

Strategidokument for utvikling av persontrafikken mellom Kongsvinger og Oslo Strategidokument for utvikling av persontrafikken mellom Kongsvinger og Oslo Jernbaneforum Kongsvingerbanen Mai 2011 1 Bakgrunn Jernbaneforum Kongsvingerbanen ble formelt konstituert i februar 2011. Skedsmo,

Detaljer

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter)

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter) 2.3 Mal for referat oppstartsmøte REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Plannavn: Detaljreguleringsplan Bodøsjøen B7-3 og A1 Planid: 2015014 Møtedato: 25.06.15 Deltakere fra forslagsstiller: Roy B. Nilssen (Corponor)

Detaljer

Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen

Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen Gunnar Bratheim 11.10.2017 Alle illustrasjoner er foreløpige, og viser mulig utnyttelse i tråd med forslag til reguleringsplan. Endelig

Detaljer

InterCity Drammen - Kobbervikdalen

InterCity Drammen - Kobbervikdalen InterCity Drammen - Kobbervikdalen Hvorfor InterCity-satsing? Befolknings- og næringsutvikling: Kraftig vekst, ref. Statistisk Sentralbyrås befolkningsprognoser moderne jernbane og smart arealutvikling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET JERNBANEVERKETS HANDLINGSPROGRAM 2014-2023 - OFFENTLIG HØRING INNSTILLING:

Detaljer

Jernbaneverket Utbygging Regionale Prosjekter Vest (URV)

Jernbaneverket Utbygging Regionale Prosjekter Vest (URV) Jernbaneverket Utbygging Regionale Prosjekter Vest (URV) Berge Sørstrønen Prosjektsjef Leverandørdag Sør/Vest 25.10.2012 Jernbanenettet i Norge URV i tall 13 ansatte og 10 innleide i byggherreorganisasjonen

Detaljer

Hell-Værnes, hastighetsøkning og kapasitet

Hell-Værnes, hastighetsøkning og kapasitet Hell-Værnes, hastighetsøkning og kapasitet Nabomøte, Hell 30.04.2014 Hell Værnes, hastighetsøkning og kapasitet Bakgrunn for tiltaket Tilrettelegge for trinnvis utvikling av persontransporttilbudet på

Detaljer

FORELESER: Landskapsarkitekt MNLA Christian Wesenberg, seniorarkitekt i Jernbaneverket Utbygging, Plan og analyse.

FORELESER: Landskapsarkitekt MNLA Christian Wesenberg, seniorarkitekt i Jernbaneverket Utbygging, Plan og analyse. STASJONSUTVIKLING skal bidra til å gjøre det stadig mer attraktivt å reise med tog. FORELESER: Landskapsarkitekt MNLA Christian Wesenberg, seniorarkitekt i Jernbaneverket Utbygging, Plan og analyse. Side

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende arealbruk: I

Detaljer

Dovrebanen. Aktuelle tiltakspunkt i Ringsaker kommune. 4. Bergsengtunnelen. 3. Planovergang Brøttum stasjon. 2. Planovergang Moelv nord

Dovrebanen. Aktuelle tiltakspunkt i Ringsaker kommune. 4. Bergsengtunnelen. 3. Planovergang Brøttum stasjon. 2. Planovergang Moelv nord Dovrebanen Aktuelle tiltakspunkt i Ringsaker kommune 4 3 4. Bergsengtunnelen 3. Planovergang Brøttum stasjon 2. Planovergang Moelv nord 1. Planovergang Tømten/Dokken massetak 2 Moelv 1 2012-05-08 RINGSAKER

Detaljer

KNUTEPUNKTSUTVIKLING HOKKSUND STASJON

KNUTEPUNKTSUTVIKLING HOKKSUND STASJON Øvre Eiker Næringsråd, Hokksund 12. November 2015 KNUTEPUNKTSUTVIKLING HOKKSUND STASJON BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET Prosjektutløsende behov: sikkerhet tilgjengelighet kundetilfredshet Mulighetsstudiet samarbeid

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

Infrastrukturplanlegging med hurtigtogfart? Anne Underthun Marstein, Avd.direktør for Plan og teknikk

Infrastrukturplanlegging med hurtigtogfart? Anne Underthun Marstein, Avd.direktør for Plan og teknikk Infrastrukturplanlegging med hurtigtogfart?? Anne Underthun Marstein, Avd.direktør for Plan og teknikk Regjeringen vil effektivisere planarbeidet bl.a ved å: bruke plan- og bygningsloven mer aktivt til

Detaljer

TEKNA seminar 12.02.2009 Februar 2009. Utvikling av Vestfoldbanen og Jærbanen v/utbyggingssjef Ole Konttorp

TEKNA seminar 12.02.2009 Februar 2009. Utvikling av Vestfoldbanen og Jærbanen v/utbyggingssjef Ole Konttorp 1 TEKNA seminar 12.02.2009 Februar 2009 Utvikling av Vestfoldbanen og Jærbanen v/utbyggingssjef Ole Konttorp 2 Dobbeltspor i Norge og Sverige (status pr. 2008) Dobbeltspor Norge 218 km Dobbeltspor Sverige

Detaljer

Regionmøte Follo 26. april Nils Karbø

Regionmøte Follo 26. april Nils Karbø Regionmøte Follo 26. april 2019 Nils Karbø Nye fartsgrensekriterier og systematisk gjennomgang av fartsgrenser Dekkelegging 2019 Planer Follo 2019 Trygging av skoleveger Trygging av skoleveger Revisjon

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

Møtereferat. saksordfører, Unni Skaar, Laila Vestby, Kenny Tran, Maren Lunde, Sarpsborg kommune, Robert Moan, Bane NOR, Hege Saxebøl Moum, Rambøll

Møtereferat. saksordfører, Unni Skaar, Laila Vestby, Kenny Tran, Maren Lunde, Sarpsborg kommune, Robert Moan, Bane NOR, Hege Saxebøl Moum, Rambøll Møtereferat Møte: IC HFS Møte Sarpsborg kommune Møte nr.: Sted: Sarpsborg rådhus Saksref.: Click here to enter text. Referent: Hege Saxebøl Moum Møtedato: 20.03.2019 Deltakere: Sindre Martinsen-Evje, ordfører,

Detaljer

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket senioringeniør Peder Vold Jernbaneverket Region Øst 1 Jernbanenettet i Oslo og Akershus Drammenbanen Askerbanen,

Detaljer

STASJONSSTRUKTUR PROSJEKTET

STASJONSSTRUKTUR PROSJEKTET Utredning av Jernbaneverkets stasjonsstruktur. En gjennomgang av stasjoner og holdeplasser for persontrafikk på banenettet. STASJONSSTRUKTUR PROSJEKTET Kongsvingerbanen Jernbaneverket 01.03.2012 Side 1

Detaljer

Presentasjon formannskapsmøte Sandefjord. 13. februar 2018

Presentasjon formannskapsmøte Sandefjord. 13. februar 2018 Presentasjon formannskapsmøte Sandefjord 13. februar 2018 Agenda Planprosessen Her er vi nå og hit skal vi fastsatt kommunedelplan Det store puslespillet: Veien fram mot en anbefalt korridor Årsplan -

Detaljer

Medvirkningsmøte Barn ungdom idrett - aktivitet Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen

Medvirkningsmøte Barn ungdom idrett - aktivitet Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen Medvirkningsmøte Barn ungdom idrett - aktivitet Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen Gunnar Bratheim 11.10.2017 Alle illustrasjoner er foreløpige, og viser mulig utnyttelse i tråd med

Detaljer

Fra Aas Jakobsen/Via Nova/Asplan Viak: Bjørn Bertheussen Stein M. Slaatsveen Jan Martin Staavi

Fra Aas Jakobsen/Via Nova/Asplan Viak: Bjørn Bertheussen Stein M. Slaatsveen Jan Martin Staavi Velkommen! Fra Jernbaneverket: Olav Nordli, kommunikasjonsrådgiver (ordstyrer) Anne Braaten, prosjektsjef Jarle Tangen, prosjekteringsleder Gunnar Sletten, fagansvarlig Dagrun Mysen Kulbotten, grunnerverv

Detaljer

Hvorfor er det så mange omkamper planlegger vi for realisering? Anne Underthun Marstein, Avd.direktør for Plan og teknikk

Hvorfor er det så mange omkamper planlegger vi for realisering? Anne Underthun Marstein, Avd.direktør for Plan og teknikk Hvorfor er det så mange omkamper planlegger vi for realisering?? Anne Underthun Marstein, Avd.direktør for Plan og teknikk Offentlig planprosess Regjeringen vil effektivisere planarbeidet bl.a ved å: bruke

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

Planforutsetninger E6 Åkersvika og Rv 25 forbi Midtstranda Åpnet møte Hamar.

Planforutsetninger E6 Åkersvika og Rv 25 forbi Midtstranda Åpnet møte Hamar. Planforutsetninger E6 Åkersvika og Rv 25 forbi Midtstranda Åpnet møte Hamar. 16.nov. 2015 Parsellen Kåterud Arnkvern er del av Gardermoen - Biri Del av rv. 25 mellom Åkersvikavegen og Åker gård inngår

Detaljer

Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende bydeler

Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende bydeler DELRAPPORT TIL PLAN- OG KONSEKVENSUTREDNING FOR NY BYDEL I HAMAR STRANDSONE 24.11.2010, siste revisjon mars 2011. Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende

Detaljer

Lørenskog kommune. TEMA: Leverandørmøte Tverrveien Ødegården 30. mai 2016 TEKNISK

Lørenskog kommune. TEMA: Leverandørmøte Tverrveien Ødegården 30. mai 2016 TEKNISK Lørenskog kommune PUBLISERT: 30. MAI 2016 TEMA: Leverandørmøte Tverrveien Ødegården 30. mai 2016 MARIT LIV SOLBJØRG, PROSJEKTLEDER OMRÅDE: PROSJEKT TEKNISK Informasjonsmøte for leverandører 30. mai 2016,

Detaljer

Dobbeltsporutbygging i Moss og Rygge Reguleringsplan

Dobbeltsporutbygging i Moss og Rygge Reguleringsplan Dobbeltsporutbygging i Moss og Rygge Reguleringsplan Åpent møte i Moss 26.08.2015 Åpent møte Moss 26.8.15 Hensikten med møtet er å informere om status i prosjektet, framdrift og prosessen videre. Tid Tema

Detaljer

Gulskogen Hokksund KDP/HP. Møter i Formannskapet i Drammen kommune og Kommunestyret i Nedre Eiker kommune 30.mars 2016

Gulskogen Hokksund KDP/HP. Møter i Formannskapet i Drammen kommune og Kommunestyret i Nedre Eiker kommune 30.mars 2016 Gulskogen Hokksund KDP/HP Møter i Formannskapet i Drammen kommune og Kommunestyret i Nedre Eiker kommune 30.mars 2016 Prosjektets samfunnsmål: S1. Jernbanen skal ha kapasitet og tilgjengelighet som ivaretar

Detaljer

Informasjonsmøte Oppstart reguleringsplan Sørli - Åkersvika. 15. februar 2018 Kommunestyresalen Stange kommune

Informasjonsmøte Oppstart reguleringsplan Sørli - Åkersvika. 15. februar 2018 Kommunestyresalen Stange kommune Informasjonsmøte Oppstart reguleringsplan Sørli - Åkersvika 15. februar 2018 Kommunestyresalen Stange kommune 2 Velkommen Agenda Introduksjon Visning 3D-modell film Orientering prosjektstatus Varsel om

Detaljer

HOVEDPLAN DocuLive: 200803050 Prosjektnr.: 760496. Hovedbanen Frogner stasjon. Prosjektprogram. Jernbaneverket Region Øst, Regional Utvikling 18.09.

HOVEDPLAN DocuLive: 200803050 Prosjektnr.: 760496. Hovedbanen Frogner stasjon. Prosjektprogram. Jernbaneverket Region Øst, Regional Utvikling 18.09. HOVEDPLAN DocuLive: 200803050 Prosjektnr.: 760496 Hovedbanen Frogner stasjon Prosjektprogram, 18.09.08 1 2 Plannivå: Hovedplan Prosjektprogram Prosjekt: Frogner stasjon Ansvarssted/ koststed: 51400/16100

Detaljer

Trønderbanens muligheter og utfordringer

Trønderbanens muligheter og utfordringer Trønderbanens muligheter og utfordringer By- og regionkonferanse, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Onsdag 6. mai 2015 v/anne Skolmli Regional direktør Jernbaneverket Strategi og samfunn Lokaltog i Trøndelag

Detaljer

Møtebok. Saksbehandler: Kyrre Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/438-15. Reguleringsendring Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien

Møtebok. Saksbehandler: Kyrre Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/438-15. Reguleringsendring Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien Møtebok Saksbehandler: Kyrre Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/438-15 Reguleringsendring Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA &&&

Detaljer

Aksjon for drift av Kolsåsbanen Til: Bærum kommune v. Kari Sagbakken

Aksjon for drift av Kolsåsbanen Til: Bærum kommune v. Kari Sagbakken Aksjon for drift av Kolsåsbanen Til: Bærum kommune v. Kari Sagbakken Kommentar til Forslag til områderegulering med konsekvensutredning for Kolsåsbanen, parsell Valler - Vi viser til forslag til områderegulering

Detaljer

Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Prosjektbeskrivelse 7. mai 2014

Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Prosjektbeskrivelse 7. mai 2014 Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Prosjektbeskrivelse 7. mai 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling 1. Prosjektnavn Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter 2. Bakgrunn Ifølge kommuneplanens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 120/ Planid Reguleringsplan Kryssende veg over Merakerbanen ved Kvernmoen - Høring

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 120/ Planid Reguleringsplan Kryssende veg over Merakerbanen ved Kvernmoen - Høring Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2017002 Arkivsaksnr: 2017/239-2 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 120/17 14.12.2017 Planid 2017002 Reguleringsplan

Detaljer

Samarbeidsavtale 2 (S2) mellom Jernbaneverket, NSB AS, Rom Eiendom AS og Drammen kommune

Samarbeidsavtale 2 (S2) mellom Jernbaneverket, NSB AS, Rom Eiendom AS og Drammen kommune Samarbeidsavtale 2 (S2) mellom Jernbaneverket, NSB AS, Rom Eiendom AS og Drammen kommune Samarbeidsavtale av 01.02.2012 S 2: Bakgrunn Samarbeidsavtale 2 er en oppfølging og konkretisering av samarbeidsavtalen

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING A V PLANFORSLAG FOR RÅ NÅSFOSS STASJON

1. GANGSBEHANDLING A V PLANFORSLAG FOR RÅ NÅSFOSS STASJON Arkivsak - dok. 16/03137-40 Saksbehandler Marie Fidjeland Saksgang Møtedato Miljø - og samfunnsutviklingsutvalget 07.03.2019 Kultur -, helse - og omsorgsutvalget 1. GANGSBEHANDLING A V PLANFORSLAG FOR

Detaljer

Tiltaksbeskrivelse. Detaljregulering Bussveien fv. 44 Kvadrat Ruten (Sandnes sentrum), plan Sandnes kommune

Tiltaksbeskrivelse. Detaljregulering Bussveien fv. 44 Kvadrat Ruten (Sandnes sentrum), plan Sandnes kommune Tiltaksbeskrivelse Detaljregulering Bussveien fv. 44 Kvadrat Ruten (Sandnes sentrum), plan 2016102 Sandnes kommune Rogaland Fylkeskommune Statens vegvesen - Region vest 21.03.2019 Innhold Tiltaksbeskrivelse...

Detaljer

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad Orientering for Rygge og Moss kommuner, formannskapene mandag 13. januar 2014 1. STATUS 2. PLANPROGRAMMET 3. TIDLIGERE ARBEID 4.

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Drammen. Parallelloppdrag Ny Bybru og ny gang- og sykkelbru

Drammen. Parallelloppdrag Ny Bybru og ny gang- og sykkelbru Parallelloppdrag Ny Bybru og ny gang- og sykkelbru Drammen Bakgrunn Oppstart parallelloppdrag Videre prosess. Oppfølging av parallelloppdrag. v/bertil Horvli Resultater fra parallelloppdraget Vurderingskomiteens

Detaljer

UTREDNING AV GRENSEJUSTERING MELLOM SØRUM OG NES KOMMUNER

UTREDNING AV GRENSEJUSTERING MELLOM SØRUM OG NES KOMMUNER Arkivsak-dok. 17/05914-5 Saksbehandler Mona Helene Balterud Saksgang Møtedato Formannskapet 06.12.2017 Kommunestyret 13.12.2017 UTREDNING AV GRENSEJUSTERING MELLOM SØRUM OG NES KOMMUNER Rådmannens innstilling:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for RV 3 Grundset nord - planid gangs behandling / sluttvedtak

Detaljreguleringsplan for RV 3 Grundset nord - planid gangs behandling / sluttvedtak ArkivsakID 15/3406 Sakspapir Vår saksbehandler: Erik Johan Hildrum 62433127 Arealplan Detaljreguleringsplan for RV 3 Grundset nord - planid 2015009-2. gangs behandling / sluttvedtak Utvalg Saksnummer Møtedato

Detaljer

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen 06.09.2016 Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen Helganesvegen på Karmøy. Orientering til formannskapet 5. sept Orientering til formannskapet 5. sept. Bakgrunn

Detaljer

Kommunedelplan med Konsekvensutredning. Fv. 319 Svelvikveien. Åpent møte Åskollen skole

Kommunedelplan med Konsekvensutredning. Fv. 319 Svelvikveien. Åpent møte Åskollen skole Kommunedelplan med Konsekvensutredning Fv. 319 Svelvikveien Åpent møte Åskollen skole Åpent møte: Åskollen skole Presentasjon av oss som jobber med prosjektet Gjennomgang av planprogrammet Hva er et planprogram

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 068/11 Forvaltningsutvalget 08.09.2011 038/11 Kommunestyret 21.09.2011 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post Skarbekken, Hans Erik Schultz 10/566 Øvre

Detaljer

Innkomne merknader til varsling av oppstart områdereguleringsplan for Roligheten, Sarpsborg kommune

Innkomne merknader til varsling av oppstart områdereguleringsplan for Roligheten, Sarpsborg kommune Innkomne merknader til varsling av oppstart områdereguleringsplan for Roligheten, Sarpsborg kommune Det ble varslet oppstart av planarbeidet 21. februar 2011. Det kom inn fem innspill, som er oppsummert

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 05.12.2016 050/16 Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Detaljeregulering - Buksnes skole - Vestvågøy kommune - 1.gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

Hovedbaneprosjektene. Utløsende behov: Organisering:

Hovedbaneprosjektene. Utløsende behov: Organisering: Hovedbaneprosjektene Utløsende behov: Ny grunnrutemodell og innfasing av nye tog Vendespor Hensettingsspor Driftsbanegård Plattformforlengelse Organisering: Portefølje med felles overordnet prosjektledelse

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3787 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ATKOMST TIL SØRBY GNR.127, BNR 121, SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ivar Holt Arkiv: 611 L13

Detaljer

Saksfremlegg. Planen skal konsekvensutredes i hht. plan- og bygningslovens 12-10, jf 4-2 andre ledd.

Saksfremlegg. Planen skal konsekvensutredes i hht. plan- og bygningslovens 12-10, jf 4-2 andre ledd. Saksfremlegg Arkivsak: 10/821-8 Sakstittel: OPPSTARTSSAK HVAL - REGULERING K-kode: Saksbehandler: Ingunn Pernille Servold Innstilling: Det gis tilslutning til at det startes detaljregulering av hele næringsområdet

Detaljer

Leverandørdag - 22.3.2012

Leverandørdag - 22.3.2012 Leverandørdag - 22.3.2012 Utbygging Regionale Prosjekter Nord URN i tall 25 ansatte og 20 innleide i byggherreorganisasjonen Prosjekter fra en til 700 millioner Et trettitalls ulike prosjekter med samlet

Detaljer

Informasjon om togparkering i Drammensområdet og varsel om høring av planprogram for hensetting i Drammensområdet

Informasjon om togparkering i Drammensområdet og varsel om høring av planprogram for hensetting i Drammensområdet Til mulige grunneiere og naboer Dato: 27.03.2019 Saksref: 201900859-3 Deres ref.: Side: 1 / 6 Vår saksbehandler: Marit Killingrød Bjørke Telefon: Mobil: +47 95927896 E-post: Marit.Killingrod.Bjorke@banenor.no

Detaljer

BUSS for TOG Skift:

BUSS for TOG Skift: BUSS for TOG Skift: 003-1007 19-003 Kongsvingerbanen V3 HVD 23.04.19-21.06.19 Skift start: 11:12 Timetillegg 1: 0h00 Skift slutt: 15:28 Timetillegg 2: Buss Arbeidstid: 4h16 Km: 207,200 Trasé Tognr. Avg.

Detaljer

BUSS for TOG Skift:

BUSS for TOG Skift: BUSS for TOG Skift: 060-6001 19-060 Kongsvingerbanen LØR 10.08.-14.12.19. ikke xxxx Skift start: Skift slutt: 5:27 11:09 Timetillegg 1: 0h33 Timetillegg 2: 0h00 Arbeidstid: 5h42 Km: 218,100 Buss Trasé

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 16.05.2017 026/17 Kommunestyret 23.05.2017 021/17 Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Offentlig reguleringsplan Buksnes Skole - 2.gangsbehandling

Detaljer

Fordeling av vedlikeholdsvekst utenfor Sørumsand og Frogner. Vedlegg til kommuneplan for Sørum

Fordeling av vedlikeholdsvekst utenfor Sørumsand og Frogner. Vedlegg til kommuneplan for Sørum Fordeling av vedlikeholdsvekst utenfor Sørumsand og Frogner Vedlegg 2.5.3 til kommuneplan for Sørum 2019-2031 Høringsutgave, revidert etter kommunestyrets vedtak 13.06.2018 Innhold Sammendrag... 3 1. Innledning/bakgrunn...

Detaljer

BUSS for TOG Skift:

BUSS for TOG Skift: BUSS for TOG Skift: 580-1206 18-580 Kongsvingerbanen MAN-FREDAG 22.10.-07.12.2018 Skift start: 10:26 Timetillegg 1: 0h00 Skift slutt: 15:09 Timetillegg 2: 0h09 Arbeidstid: 4h43 Km: 218,100 Buss Trasé Tognr.

Detaljer

Sørumsand Næringspark FORSLAG TIL PLANPROGRAM I forbindelse med utarbeidelse av Reguleringsplan for Sørumsand Næringspark

Sørumsand Næringspark FORSLAG TIL PLANPROGRAM I forbindelse med utarbeidelse av Reguleringsplan for Sørumsand Næringspark Sørumsand Næringspark FORSLAG TIL PLANPROGRAM I forbindelse med utarbeidelse av Reguleringsplan for Sørumsand Næringspark Tiltakshaver: NorgesEiendom Utvikling AS v/sven Mile November 2011 Forord NorgesEiendom

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /15

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /15 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/04149-1 Saksbehandler Jørgen Amos Ruud Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk 2015-2019 28.10.2015 52/15 Planprogram for Vingulmorkveien og Torsbekkdalen

Detaljer

BUSS for TOG Skift:

BUSS for TOG Skift: BUSS for TOG Skift: 060-7508 19-060 Kongsvingerbanen V1 SØN, Tillegg 7 søndager Skift start: 13:12 Timetillegg 1: 0h00 Skift slutt: 17:41 Timetillegg 2: 4h29 Arbeidstid: 4h29 Km: 218,100 Buss med bagasjeplass

Detaljer

OPPSTART AV DETALJREGULERING PÅ SANDER SANERING AV PLANOVERGANG PÅ KONGSVINGERBANEN UTDYPENDE BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET

OPPSTART AV DETALJREGULERING PÅ SANDER SANERING AV PLANOVERGANG PÅ KONGSVINGERBANEN UTDYPENDE BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET Vedlegg til kunngjøring om planoppstart datert 2018-04-25 OPPSTART AV DETALJREGULERING PÅ SANDER SANERING AV PLANOVERGANG PÅ KONGSVINGERBANEN UTDYPENDE BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET INNLEDNING har satt i gang

Detaljer

Sørum Kommune Plan- og regulering. Oversendelse av vedtak - høringsuttalelse innfartsparkeringsstrategi

Sørum Kommune Plan- og regulering. Oversendelse av vedtak - høringsuttalelse innfartsparkeringsstrategi Sørum Kommune Plan- og regulering Akershus fylkeskommune - sentraladministrasjonen Postboks 1200 Sentrum 0107 OSLO Dato Vår Ref. Saksbehandler Deres Ref. 24.02.2014 12/08509-5 Anne Grindal Søbye Oversendelse

Detaljer

BUSS for TOG Skift:

BUSS for TOG Skift: BUSS for TOG Skift: 060-7510 19-060 Kongsvingerbanen V1 SØN, Tillegg 7 søndager Skift start: 13:18 Timetillegg 1: 0h00 Skift slutt: 18:17 Timetillegg 2: 4h59 Arbeidstid: 4h59 Km: 176,100 Buss med bagasjeplass

Detaljer

BUSS for TOG Skift:

BUSS for TOG Skift: BUSS for TOG Skift: 060-7505 19-060 Kongsvingerbanen V1 SØN, Tillegg 7 søndager Skift start: 12:12 Timetillegg 1: 0h00 Skift slutt: 16:57 Timetillegg 2: 4h45 Arbeidstid: 4h45 Km: 217,800 Buss med bagasjeplass

Detaljer

Fellesprosjektet RINGERIKSBANEN og E16. Planverksteder i uke

Fellesprosjektet RINGERIKSBANEN og E16. Planverksteder i uke Fellesprosjektet RINGERIKSBANEN og E16 Planverksteder i uke 34 2016 1 Bakgrunn 2 Oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet 30.08.2015 Følgende premisser ligger til grunn for den videre planleggingen: 1.

Detaljer

Modernisering av Vestfoldbanen

Modernisering av Vestfoldbanen 1 Modernisering av Vestfoldbanen Larvik Porsgrunn på 12 minutter Informasjonsmøte i Porsgrunn 25. januar 2010 2 Agenda 1. Presentasjon og innledning 2. Fra enkeltspor til dobbeltspor 3. Forslag til videre

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 11/483-36 Arknr.: PLA 021102 Saksbehandler: Marit Killingrød Bjørke BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 17/12 29.05.2012 Kommunestyret 63/12 20.06.2012 REGULERINGSPLAN

Detaljer

Utskrift av møtebok. Detaljreguleringsplan for Otta stasjon og skysstasjon

Utskrift av møtebok. Detaljreguleringsplan for Otta stasjon og skysstasjon Utskrift av møtebok Dato: 20.06.2017 Arkivsak: 2015/1542-11 Saksbehandler: Marianne Martin Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 67/17 Formannskapet 27.06.2017 Detaljreguleringsplan for Otta stasjon og skysstasjon

Detaljer

BUSS for TOG Skift:

BUSS for TOG Skift: BUSS for TOG Skift: 003-6107 19-003 Kongsvingerbanen V3 LØR 27.04.-15.06.19. ikke 11.05. og 18.05. Skift start: Skift slutt: 8:58 12:58 Timetillegg 1: 0h00 Timetillegg 2: 0h00 Arbeidstid: 4h00 Km: 91,800

Detaljer

Fornyelsestiltak Oslokorridoren: Vestfold-, Drammen- og Sørlandsbanen øst

Fornyelsestiltak Oslokorridoren: Vestfold-, Drammen- og Sørlandsbanen øst Fornyelsestiltak Oslokorridoren: Vestfold-, Drammen- og Sørlandsbanen øst Beskrivelse Omfang / mengder Tidspunkt for utlysning Overbygning (skinnebytte og svillebytte) Sporvekselbytte Omfatter flere store

Detaljer

INTERNT NOTAT - HALVTIMESFREKVENS DRAMMEN - KONGSBERG. KONKLUSJONER FRA FORSTUDIE

INTERNT NOTAT - HALVTIMESFREKVENS DRAMMEN - KONGSBERG. KONKLUSJONER FRA FORSTUDIE TIL: "Buskerudbyen" Dato: 09.01.2009 FRA: Henning Myckland Saksnr: KOPI TIL: Johan Selmer INTERNT NOTAT - HALVTIMESFREKVENS DRAMMEN - KONGSBERG. KONKLUSJONER FRA FORSTUDIE Bakgrunn Buskerudbyen utgjøres

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. vår dato vår referanse 28.03.12 2012.139/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles

Detaljer

OPPSTART AV DETALJREGULERING PÅ SETERSTØA SANERING AV PLANOVERGANG PÅ KONGSVINGERBANEN UTDYPENDE BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET

OPPSTART AV DETALJREGULERING PÅ SETERSTØA SANERING AV PLANOVERGANG PÅ KONGSVINGERBANEN UTDYPENDE BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET Vedlegg til kunngjøring om planoppstart datert 2018-04-23 OPPSTART AV DETALJREGULERING PÅ SETERSTØA SANERING AV PLANOVERGANG PÅ KONGSVINGERBANEN UTDYPENDE BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET INNLEDNING har satt

Detaljer

STASJONSSTRUKTUR- STASJONSTRUKTUR PROSJEKTET

STASJONSSTRUKTUR- STASJONSTRUKTUR PROSJEKTET Utredning av Jernbaneverkets stasjonsstruktur. En gjennomgang av stasjoner og holdeplasser for persontrafikk på banenettet STASJONSSTRUKTUR- STASJONSTRUKTUR PROSJEKTET Dovrebanen (søndre del) og Raumabanen

Detaljer

Thor Albertsen Sendt: 20. september :59

Thor Albertsen Sendt: 20. september :59 Fra: Thor Albertsen Sendt: 20. september 2018 10:59 Til: Postmottak Emne: Nes kommune - Innspill: Sørum kommunes kommuneplan 2019-2031, arealdelen Vedlegg: Nes kommune

Detaljer

BUSS for TOG Skift:

BUSS for TOG Skift: BUSS for TOG Skift: 003-1105 19-003 Kongsvingerbanen MAN-FREDAG 10.12.18-12.04.19 AVST LLS Skift start: 9:12 Timetillegg 1: 0h00 Skift slutt: 13:12 Timetillegg 2: Buss Arbeidstid: 4h00 Km: 173,300 Trasé

Detaljer

487R Vestsiden ungdomsskole, Kongsberg kommune - Kunngjøring og varsel om oppstart av planarbeid

487R Vestsiden ungdomsskole, Kongsberg kommune - Kunngjøring og varsel om oppstart av planarbeid Til berørte parter ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no 487R Vestsiden ungdomsskole, Kongsberg kommune - Kunngjøring og varsel om oppstart av planarbeid DATO 17. november

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

BUSS for TOG Skift:

BUSS for TOG Skift: BUSS for TOG Skift: 060-6002 19-060 Kongsvingerbanen LØR 10.08.-14.12.19. ikke xxxx Skift start: Skift slutt: 6:58 11:37 Timetillegg 1: 0h00 Timetillegg 2: 0h00 Arbeidstid: 4h39 Km: 173,300 Buss Trasé

Detaljer

Varsel om igangsetting av arbeid med «Detaljregulering av dobbeltspor på strekningen Stjørdal-Åsen i Stjørdal og Levanger kommune

Varsel om igangsetting av arbeid med «Detaljregulering av dobbeltspor på strekningen Stjørdal-Åsen i Stjørdal og Levanger kommune «AddressBlock» «Adresse» «PostnrPoststed» Deres ref.: Vår ref.: Dato: Click here to enter text. Marte Nordhus 2016-08-26 Varsel om igangsetting av arbeid med «Detaljregulering av dobbeltspor på strekningen

Detaljer

E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011

E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011 E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011 Bjørn Åmdal, Statens vegvesen planleggingsleder Dagsorden Del 1 informasjon - ca. 40 min 1. Hensikt med

Detaljer

Vår ref.: Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for ny barneskole i Nordre Ål, Lillehammer Kommune

Vår ref.: Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for ny barneskole i Nordre Ål, Lillehammer Kommune Arealplanlegging Landskapsarkitektur Prosjektering VVA Kart og oppmåling Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner Vår saksbehandler: ingrid@arealpluss.no Vår ref.:

Detaljer