(Moore, 1999)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(Moore, 1999)"

Transkript

1 Læringspsykologi og Atferdsanalyse Erik Arntzen HiAk H Forelesningen vil inneholde: Historiske røtter Forklaringsmodeller Ulike teoretiske tilnærminger innen behaviorisme Definisjoner av begreper innen atferdsanalyse Forsterkning Shaping Forsterkningsskjemaer Ekstinksjon etc. 2 Komponenter ved atferdsanalyse Eksperimentell atferdsanalyse Anvendt atferdsanalyse Begrepsmessig, teoretisk atferdsanalyse Radikal behaviorisme er vitenskapsfilosofien om atferdsanalyse (Moore, 1999) 3 1

2 S K2 S K Ulike termer A - B - C SD : R - SR SE (Setting hendelser) EO/MO (Etablerende eller motivasjonelle operasjoner) 4 En del hovedpoenger Vitenskap: Systematisk studie av hvorledes hendelser er relatert til forekomsten av andre hendelser. Determinisme: Antagelsen om at en hendelse er produsert av eller kommer som et resultat av det aktive nærværet av et bestemt sett av betingelser. Analyse: Oppgaven er å finne ut og også kunne beskrive det bestemte settet av betingelser som er opphavet til spesifikke hendelser. Anvendelse: Det å bringe sammen nødvendige betingelser for å produsere spesielle ønskede resultater. Ubetinget respons: Responser utløst av en stimulus uten tidligere erfaring. Betinget respons: Responser utløst av en stimulus bare etter paring med den stimulusen som allerede har forårsaket responsen. Respondent betinging: En prosedyre hvor to stimuli blir paret med det resultat at den ene stimulusen (betinget stimuli) utløser den responsen som allerede er utløst av den andre stimulusen. Operant betinging: En endring i sannsynlighet for en responsklasse avhengig av resultatet av den responsen. (Malott & Whaley, 1983) 5 Hovedpoenger forts. Behavior is an important subject matter in its own right. Behavior is a phenomenon that results from interactions between individual organisms and their environments. Behavior-environment environment interactions occur through time. The natural unit of behavior analysis is the response class. The model that best describes behavior is the three-term term contingency (S D R S R ). Behavior is orderly when controlling variables are properly managed. I had the clue from Pavlov: control your conditions and you will see order. (Skinner, 1959, p. 80) The experimenter s behavior must be viewed and managed in the same way as the subject s behavior. (Johnston & Pennypacker, 1993, p. 10) 6 2

3 Bijou om atferdsanalyse It is tied to philosophy that postulates, among other things, that the subject matter of psychology is the continuous interaction between a behaving organism and physical and social events that can be observed objectively. It is a general theory in that its functional defined laws It has a characteristic research methodology for investigating the behavior of an individual in relation to specific events and setting factors that constitute his or her environment. It has an explicit procedure for relating basic and applied research for practical application. 7 Science must be self-correcting, but since so much is provisional and since all systems contain flaws, the demonstration of a superior approach is much more effective in bringing about correction than is fault-finding. finding. (Killeen, 1984, p ) Effective treatment 8 Skjematisk oversikt (Meazzini & Ricci, 1986) 9 3

4 Definisjon av læring Læring har blitt definert som en relativt permanent forandring av atferd som et resultat av erfaring. (Kimble, 1961) Læring referer til ervervelse, opprettholdelse og forandring av en organisme sin atferd som et resultat av livstids hendelser. (Pierce & Cheney, 2004) 10 Uansett, spørsmålet er hva organismen faktisk gjør. No matter what phenomena we study in psychology, our terminology and theories must ultimately t l be derived d from behavior, from what organisms do. (Catania, 1998, p. 4) 11 Evolusjon av læring to variabler som determinerer et individs atferd: Fylogenese som refererer til den evolusjonsmessige historien til den enkelte (dvs. seleksjonspresset opererer på forfedrene). Ontogenese som er et hvert enkelt individs historie i forhold til interaksjon med miljøet. Selection by consequences is causal mode found only in living things, or in machines made by living things. (Skinner, 1981, p. 501) 12 4

5 Fra den første boken om evolusjon 13 Type forklaringer Generelt sett kan man si at vi er alle interessert i hva en selv eller andre gjør, og samtidig å vite noe om hvorfor man gjør som man gjør. common-sense forklaringer Vitenskapelige forklaringer 14 Historiske røtter Aristoteles 325 før KR Beskrev kategorier av atferd som: Sansepersepsjon, syn, hørsel, lukt, enkel og kompleks tenkning, appetitt, hukommelse, søvn og drøm Disse aktivitetene ble forklart som tilfeller av generelle kvaliteter som appetite, passion, reason, will, and sense-ability (Toulmin & Goodfield, 1962) Mindre opptatt tt av prediksjon av hendelser I det hellenske rike fortsatte man å søke etter en naturalistisk forståelse av dyr og menneskers atferd I løpet av middelalderen Oppmerksomhet flyttet mot metafysiske forhold Dualisme ingen forbindelse mellom kropp og sjel René Decartes, fransk filosof som kanskje var den klareste når det gjaldt uttalelser vedrørende dualisme. 15 5

6 Historiske røtter forts. Robert Wyatt, skotsk fysiolog Snakket om reflekser For eksempel Pupillekontraksjoner Resultatene av eksperimentene hans svekket sjelen som forklaring på forklaring av all atferd Charles Sherrington, engelsk fysiolog Framsatte stimulus-respons lover På 1900-tallet var det ingen tvil om at refleksiv atferd var egnet for vitenskapelige analyser og at disse var avanserte. 16 Retninger som var gjeldende innen psykologi rundt 1900-tallet Strukturalisme Funksjonalisme Behaviorisme 17 Strukturalisme Wilhelm Wundt ( ) 1920) og Edward Titchener ( ) 1927) gjorde systematiske studier av menneskelig bevissthet. Wundt & Tichener De mente at bevisstheten kunne observeres direkte, at den besto av delelementer som kunne beskrives, og at psykologens oppgave nettopp var å analysere den i sine enkelte bestanddeler Strukturalistene mente at menneskelig bevissthet kunne studeres på samme måte som kjemiske substanser, dvs. at komplekse enheter kan brytes ned til enklere elementer. essensialisme Poenget var å studere structure of the mind. Måten dette ble gjort på var gjennom introspeksjon. Læring ble sett mer på som et hinder enn et område som var verdt å studere. Wilhelm Wundt 18 6

7 Vertical Kymograph Størrelsen på denne er: l x b x h; h 36 x 19 x 64 cm Det var et instrument for å registrere de temporale variasjonene i enhver fysiologisk eller muskulær prosess. Fysiologene brukte kymografen først for å studere blodtrykk. Senere brukte eksperimentalpsykologer denne for å studere ulike tidsrelaterte hendelser: responstid, stimuluspresentasjoner osv.. Titchener, E. B. (1918). Experimental Psychology, a Manual of Laboratory Practice: Volume I, Quantitative Experiments, Part II. Instructor s Manual. New York: Macmillan. pp Funksjonalisme Grunnlagt av William James ( ). 1910). Klart influert av Darwin sine tekster om overlevelse. Funksjonalistene hevdet at bevissthet ikke kunne reduseres og mente derfor at introspeksjon var reduksjonistisk, og at alt må studeres i relasjon til overlevelse. Man studerte både atferd og bevissthet for å oppdage hvorledes organismen ble tilpasset miljøet. 20 Behaviorisme Grunnlagt av John B. Watson ( ). 1958). Atferd er det som er gjenstand for undersøkelser, fordi det er det som kan studeres direkte. Om en behavioristisk teori blir benevnt som assosiasjonistisk eller funksjonalistisk er avhengig av hva slags type atferd den fokuserer på og hvordan teorien forklarer opprinnelsen av atferden. 21 7

8 Former for behaviorisme Funksjon Assosiasjon Kognitiv Thorndike Pavlov Gestalt teori Hull Guthrie Piaget Skinner Estes Tolman (Hergenhahn, 1976) 22 Tidlige russiske behaviorister Ivan M. Sechenov (1829 to 1905) Vladimir M. Bekhterev (1857 to 1927) 23 Sechenov i lab n 24 8

9 Pavlov i lab n til Botkin 25 I. P. Pavlov ( ) Han studerte magesekresjon som responser hos hunder når han oppdaget at kun synet av mat førte til at hunden begynte å salivere. En nøytral stimulus som gjentatte ganger har blitt paret med en ubetinget stimulus (US), utløste en ubetinget respons (UR). På basis av denne betingingen i blir den nøytrale stimulusen etter hvert en betinget stimulus (BS) og vil utløse den betingede respons (BR). Ekstinksjon Spontaneous recovery Han mente at betingede reflekser kunne forklare hvordan hjernen fungerte Nobelprisen i Apparatur innen forsøk med respondent betinging 27 9

10 Pavlov som studerer spyttsekresjon hos hunder 28 Respondent betinging 29 Foto fra lab n til Pavlov 30 10

11 SIGN ON PAVLOV'S DOOR What did the sign on Pavlov's lab door say? Please knock. DON'T ring the bell. 31 Prosedyrebeskrivelse: First, a normal dog is familiarized with the experimental situation until he shows no disturbance when placed in harness and left alone in a room especially designed to cut off unwanted outside stimuli. A small opening or fistula is made in the dog s cheek near the duct of on the salivary glands. When the fistula is healed, a glass funnel is carefully cemented to the outside of the cheek so that it will draw off the saliva whenever the gland is activated. From the funnel, the saliva then flows into a glass container or falls, drop by drop, upon a lightly balanced recording platform. The magnitude of responses to various stimuli can be measured by the total volume or the number of drops secreted in a given unit of time. The experimenter, who sits in adjoining room, can make his measurements, apply what stimuli he desires (including food), and observe the dog s behavior through a window. (Keller & Schoenfeld, 1950, pp ) 32 Anrep (1920) En av studentene til Pavlov. En lyd ble presentert i 5 sek, så 2 til 3 sek etterpå ble hunden presentert for mat. Paring av lyd og mat ble gjennomført i intervaller fra 5 til 35 minutter. Prober av og til hvor lyden ble presentert alene i 30 sekunder. Resultatene viste at etter en tone-mat paring så produserte ikke tone alene salivering

12 34 J. B. Watson ( ) Psykologi skulle kun omfatte fenomener som kunne måles reliabelt. Publikasjon av den klassiske artikkel Psychology as the behaviorist views it (1913), hvor han argumenterte for at studiet av atferd skulle være en selvstendig og uavhengig del av vitenskapen. Målet ved en slik vitenskap skulle være prediksjon og kontroll. Watson meget gode bok Psychology from the Standpoint of a Behaviorist (1919) Albert og rotta, hvor Watson viste at våre emosjonelle reaksjoner kan framkomme ved klassisk betinging 35 Puzzle box 36 12

13 Atferd er hva vi kan observere, og det er atferd som er gjenstand for undersøkelse Psychology as the behaviorist views it is a purely branch of natural science. Its theoretical goal is the prediction and control of behavior.. Introspection forms no essential part of its methods, nor is the scientific value of its data dependent upon the readiness with which they lend themselves to interpretation in terms of consciousness. The behaviorist, in his efforts to get a unitary scheme of animal response, recognizes no dividing line between man and brute. The behavior of man, with all its refinement and complexity, forms only a part of the behaviorist s total scheme of investigation (Watson, 1913, s. 158) EA, HiAK Jeg har satt teksten i kursiv Miljømessig determinisme Give me a dozen healthy infants, well- formed, an my own specified world to bring them up in and I ll guarantee to take any one at random and train him to become any type of specialist I might select doctor, lawyer, artist, merchant, chief, and yes, even beggar-man and thief, regardless of his talents, penchants, tendencies, abilities, vocations, and race of his ancestors. (Watson, 1924, s. 104) 38 Bare første del av argumentet: I am going beyond my facts and I admit it, but so have the advocates of the contrary and they have been doing so for many thousands of years (Watson, 1924, p.104)

14 40 Studier av reflekser 41 Frykt for rotter 42 14

15 Edward Lee Thorndike ( ) 1949) Læring ved prøving og feiling (eller selecting and connecting ) Bruk av puzzle box Forskningen fokuserte på hendelser og konsekvenser som etterfulgte atferd Læring foregikk gradvis og ikke innsiktsfullt Antakelse om at et nevrale bånd (connections connections) holdt stimulus og respons sammen Mange forskjellige typer lover, hvorav effektloven er den viktigste. Denne loven fastslår at styrken ved en forbindelse ble influert av konsekvensene ved responsen. Før 1930 antok Thorndike at behagelige konsekvenser styrket denne forbindelsen, mens plagsomme eller ubehagelige konsekvenser svekket denne forbindelsen. Etter 1930 hevdet Thorndike at det kun var de behagelige konsekvensene som hadde en effekt på styrken av denne forbindelsen. 43 Thorndikes problembur hvor han studerte instrumentell atferd hos katter 44 Ulike puzzle boxes 45 15

16 Gradvis læring 46 Stamping in stamping out The cat that is clawing all over the box in her impulsive struggle will probably claw the string or loop or button so as to open the door. And gradually all other non-successful impulses will be stamped out and the particular impulse leading to the successful act will be stamped in by resulting pleasure,, until after many trials, the cat will, when put in the box, immediately claw the button or loop in a definite way. (Thorndike, 1911, p.40) 47 Ulike labyrinter 48 16

17 Clark Leonard Hull ( ) 1952) Hull var influert av Darwin sine tekster i den forstand at han mente at læring var knyttet til overlevelse. Hypotetisk-deduktiv teori. Dvs. en teori som består av postulater (16) og teoremer. S-R psykologi. py Eksternale stimuli utløser en sensorisk nerve impuls og som gir en ytre respons. Atferd er sjelden en funksjon av bare en stimulus. Habit strength er assosiasjonen mellom en stimulus og en respons. Kontiguitet og driftsreduksjon (behovs reduksjon) som nødvendige betingelse for læring. 49 Uavhengige variabler hos Hull var: S,, den fysiske stimulus. Deprivasjonstid eller intensiteten på smertefulle stimuli. G,, størrelsen og kvaliteten på forsterkeren. Tidsintervallet mellom responsen og forsterkeren. Tiden mellom betinget og ubetinget stimulus. N,, antall forsøk (trials). 50 Mellomliggende variabler hos Hull var: s,, the stimulus trace. V,, the stimulus intensity dynamism. D,, the drive or primary motivation or need (dependent on deprivation, etc.). K,, incentive motivation (dependent on the amount or quality of reinforcer). J,, the incentive based on delay of reinforcement. shr,, habit strength, based on N, G (or K), J, and time between conditioned and unconditioned stimulus. Ir,, reactive inhibition (e.g. exhaustion because the rat had been active for some time). sir,, conditioned inhibition (due to other training). slr,, the reaction threshold (minimum reinforcement required for any learning). sor,, momentary behavioral oscillation -- i.e. random variables not otherwise accounted for. And the main intervening variable, ser,, excitatory potential, which is the result of all the above... ser = V x D x K x J x shr - sir -Ir - sor -slr

18 Avhengige variabler hos Hull var: Latens (hvor fort responsen framkommer). Amplitude (styrken av responsen). Resistens i forhold til ekstinksjon Frekvens (sannsynligheten for en respons). 52 Drive theory Essensen i teorien til Hull kan oppsummeres ved å si at responsen er en funksjon av styrken av vanen (the habit) ganger styrken av driften. Det er av den grunn at Hulls teori er ofte referert til som en driftsteori. 53 Hull (1920) treningsmateriale 54 18

19 Hull (1920) testmateriale 55 Edwin Ray Guthrie ( ) 1959) Praktisk anvendelse av læringsfenomener som han mente kunne forklares ved å bruke kun ett prinsipp. Loven om kontiguitet, en stimulus som har forekommet samtidig med en bevegelse vil skape en assosiasjon og når stimulusen gjentas er det en tendens til at den blir etterfulgt av den samme bevegelsen. Læringen er fullstendig (assosiasjonen er ved sin fulle styrke) etter kun en paring mellom stimulus og respons. Han skiller mellom handlinger og bevegelser, hvor bevegelser er enkle muskelsammentrekninger og handlinger er satt sammen et større antall bevegelser. Handlingene er bestemt av hvilke forandringer de har på omgivelsene. Vane definerer han som en respons som har blitt assosiert med en rekke forskjellige stimuli. Jo flere stimuli som utløser responsen jo sterkere blir den vanen. Fysiologiske drifter bruker Guthrie om opprettholdende stimuli som gjør organismen aktiv inntil målet er nådd. 56 Edward Chace Toleman ( ) 1959) Studere atferd i store, meningsfylte mønstre hvor atferden er rettet mot et mål. En kognitiv teori om læring. S-S S framfor S-R psykologi. Læring var en pågående prosess som ikke trengte noen form for motivasjon. Mellomliggende variabler var elementer eller konstrukter som var mellom uavhengig og avhengig variabel. Disse er med på å forklare hvorfor læring skjer. Latent læring som ikke gir seg utslag i utførelse. Kognitive kart. Innsiktslæring ble videreført bl.a. av Wolfgang Köhler

20 Køhlers aper 58 Unik interesse for rotter I believe that everything important in psychology (except perhaps such matters as the building of a super-ego, ego, that is, everything save such matters as involve society and words) can be investigated in essence through the continued experimental and theoretical analysis of the determiners of rat behavior at a choice-point in a maze. (Tolman, 1938, p.34) 59 Andre viktige forløpere Smolensky (1927) Trente unger i å trykke på en gummiball som ledet til at de fikk sjokolade Konorski & Miller (1928) Konorski, J., & Miller, S. (1937). On two types of conditioned reflex. Journal of General Psychology, 16, Grindley (1932) Trente marsvin til å trykke hodet mot spak for å få mat 60 20

21 Grindley (1932) 61 Classical behaviorism may be described, among other things, as mechanistic, physicalistic, reductionistic, and environmentalistic. On the other hand, behavior analysis is functional, nonreductionistic, interactional, and specific. (Bijou, 1979, p. 11) 62 Behaviorism and mentalism Behaviorism is a view that holds that the subject matter of psychology may be viewed as activity rather than as structures. (Malone Malone, 1991, p. 24) Mentalism is the ancient belief that our actions are caused by mental processes; these include our thoughts, hopes, expectations, and so on. (Malone, 1991, p. 30) 63 21

22 B.F. Skinner ( ) 1990) Skiller mellom to typer av atferd, respondent og operant atferd. Videre to typer betinging, S betinging (respondent betinging) og R betinging (operant betinging). Forsterkningsbetingelser eller treterms - kontingensen Det er aldri snakk om atferd blir kontrollert, men av hva og hvem. Operant kammer eller også kalt Skinnerboks Analyser av verbal atferd er kanskje det viktigste bidraget Seleksjon Rate (antall/tid) Induktiv metode Empiriske data først og så ved induksjon avlede generelle prinsipper eller funksjonelle relasjoner mellom hendelser Erstattet teoritesting med prediksjon og kontroll 64 Treterms kontingensen 65 Seleksjon som årsaksprosess Seleksjon kan foregå på tre nivåer: Naturlig seleksjon Seleksjon av operant atferd Kulturell seleksjon eller av kulturell praksis 66 22

23 Seleksjon på tre nivåer Biologi Seleksjonsenheten er genotypen ( genetisk makeup ) Atferd Seleksjonsenheten er operanten eller en klassen av responser som er definert funksjonelt og ikke topografisk Kultur Seleksjonsenheten er kulturell praksis (dette er omdiskutert) 67 Seleksjon ved sine konsekvenser en form årskaksforklaring Umiddelbare årsaker Fjerntliggende årsaker 68 En del av biologien Flere steder argumenterte Skinner for at studiet av atferd burde sees på som en del av biologien og derfor en naturvitenskap (se for eksempel Skinner, 1978). Samfunnsvitenskap anser atferd som et epifenomen, forårsaket av mentale hendelser og det er de sistnevnte man egentlig er opptatt av å studere. Innen naturvitenskap så er teorien bygd på og styrt av aktuelle lover, fakta og empiriske generaliseringer, mens man på den annen side innen samfunnsvitenskapen ofte ser at teoriene er mer viktig enn fakta

24 Forts. Samfunnsvitenskapen skiller seg fra naturvitenskapen ved at man blant annet forfekter at det er et ikke-fysiske univers som både blir ansett som det som er verdt å studere og som forklaring på fysiske hendelser. Dette gir opphavet til et uendelig antall oppkomme av teorier og forklaringer på atferd som ikke kan falsifiseres (Johnston & Pennypacker, 1993): Being a chemist by profession, I often wondered why there is only one chemistry, one biology, one physics, and there are 10,000 psychologies. (Daniels, 1994, p. xii). 70 The Duck Story Det er fra en debatt mellom Skinner og Rogers (A Dialogue on the Control of Human Behavior) 11 og 12 juni Seminaret er som kjent spilt inn på seks kassetter. Det hele starter med at begge skal holde hvert sitt innledende foredrag. Etter dette diskuterer de ulike aspekter og til slutt (dagen etter på seminaret) så er det samlet inn spørsmål fra tilhørerne som Skinner og Rogers diskuterer og svarer på. Uansett, under innledningsforedragene er det Rogers som starter (ca. 15 min på hver). Han tar for seg eksistensialisme, fri vilje, fenomenologisk realitet osv. Når Skinner så overtar ordet til sitt innledningsforedrag starter han med å si "I always do the same mistake when debating with Carl Rogers, assuming that he will make no efforts to influence the audience." Noe Rogers så absolutt gjør (i hvert fall tilhørerne sin atferd) og som også er noe av poenget i historien nedenfor. Skinner forteller så en historie som han har hørt om Rogers som er på andejakt. Rogers og noen venner er da ute en tidlig morgen for å jakte på ender. Tiden går uten at det er noen ender og på slutten så dukker det endelig opp en and som det går an å jakte på. Jaktlaget blir enige om at Rogers kan få skyte denne. Noe han gjør, men samtidig er det også en annen person fra et annet sted som skyter anda. Begge disse går ut fra sitt respektive skjulested for å hente anda. Når begge står ved anda sier Rogers til den fremmede: "You feel that this is your duck." Det hele ender med at Rogers tar meg seg anda hjem. Etter Skinners innlegg benytter Rogers sjansen til å kommentere på denne historien og sier at istedenfor å spørre om den andre følte at han hadde skutt anda så brukte de et vanlig prinsipp fra vitenskapen, nemlig "to flip a coin" som beviste at han (Rogers) hadde skutt anda. 71 Teorier: In the natural sciences, theories are killed on the experimental battlefield, but in the social sciences, they die of experimental neglect and old age. (Johnston & Pennypacker, 1993, p.6) 72 24

25 Så hvorfor være en del av biologien? Experimentation tends to dominate theorizing; measurement usually respects the characteristics of behavior as a subject matter; experimental methods enhance opportunities for improved control: and experimental design is approached functionally with a primary interest in discovery of natural relations. (Johnston & Pennypacker, 1993, p. 6) 73 Alternativt Behaviorology Behaviorology is an independently organized discipline featuring the natural science of behavior. Behaviorologists study the functional relations between behavior and its independent variables in the behavior-determining environment. Behaviorological accounts are based on the behavioral capacity of the species, the personal history of the behaving organism, and the current physical and social environment in which behavior occurs. Behaviorologists discover the natural laws governing behavior. They then develop beneficial behavior-engineering engineering technologies applicable to behavior related concerns in all fields including child rearing, education, employment, entertainment, government, law, marketing, medicine, and self-management. 74 Forts. Naturalistic Foundations Behaviorology features strictly natural accounts for behavioral events. In this way behaviorology differs from disciplines that entertain fundamentally superstitious assumptions about humans and their behavior. Behaviorology excludes the mystical notion of a rather spontaneous origination of behavior by the willful action of ethereal, body-dwelling dwelling agents connoted by such terms as mind, psyche, self, muse,, or even pronouns like I, me, and you

26 76 (Sharpe & Koperwas, 2003) Menneskelig atferd er et sammensatt produkt av: Contingencies of survival responsible for natural selection, and (ii) contingencies of reinforcement responsibilities for the repertoires of individuals, including (iii) the special contingencies maintained by an evolved social environment. (Sharpe & Koperwas, 2003) 77 Logisk positivisme Er opptatt av de erklæringer/påstander som er verifiserbare gjennom systematisk eksperimentering. Disse empirisk verifiserbare erklæringer/påstander er gjenstand for den vitenskapelige metode. 78 (Sharpe & Koperwas, 2003) 26

27 Atferd er involverer hele organismen Stimuli are defined not only in terms of physical energy but by the correlation with a particular class of responses; responses are defined not by their topography but rather as a class of events subject of control by particular stimuli. (Zeiler, 1986, p. 4) It is the organism as a whole that behaves. (Skinner, 1975, p. 44) Behavior is what an organism is doing. (Skinner, 1938, p. 6) 79 Behavior environment Behavior is the interaction between organism and environment, and the organism is a locus where behavior and environment interact (Hineline, 1992, p. 1284) 80 Mangfoldet av behaviorisme Klassisk behaviorisme Metodologisk behaviorisme Radikal behaviorisme Teleologisk behaviorisme Teoretisk behaviorisme (Staddon, 2001) 81 27

28 Komponenter ved atferdsanalyse Eksperimentell atferdsanalyse Anvendt atferdsanalyse Begrepsmessig, teoretisk atferdsanalyse Radikal behaviorisme er vitenskapsfilosofien om atferdsanalyse (Moore, 1999) 82 Radikal behaviorisme som vitenskapsfilosofi skiller seg fra en del andre retninger ut fra spesielt Av mange definert som den mest sammenhengende vitenskapsfilosofien innen psykologi Atskilt fra annen eksperimentell psykologi ved at dens historiske innflytelse har ledet til utvikling av deskriptive, observerbare og integrerte avledede prinsipper, i kontrast til teoridrevne, hypotetisk- deduktivt avledede, statistiske prinsipper i de fleste deler innen eksperimental psykologi. (Chiesa, 1994) 83 Radikal, hvorfor? Radikal behaviorisme er radikal fordi Skinner i kontrast til andre aksepterte private hendelser som en del av de relasjoner som må kunne studeres. Dette er en posisjon som står i kontrast til en dualistisk posisjon som hevder at årsakene til atferd er ikke materiell og består for eksempel av ikke-observerbare mentale hendelser. Metodologiske behaviorister inntar en posisjon hvor de sier at private hendelser må ekskluderes fordi at de ikke er observerbare

29 Definisjon av anvendt atferdsanalyse: Applied behavior analysis is the science in which tactics derived from the principles of behavior are applied systematically to improve socially significant behavior and experimentation is used to identify the variables responsible for behavior change. (Cooper et al., 2007, p.20) 85 Characteristics of applied behavior analysis Baer, Wolf, and Risley (1968) list seven defining characteristics of applied behavior analysis: Behavior or stimuli studied are selected because of their significance to society rather than their importance to theory (applied). The behavior chosen must be the behavior in need of improvement and it must be measurable (behavioral). It requires a demonstration of the events that can be responsible for the occurrence or non-occurrence of that behavior (analytic). The interventions must be completely identified and described (technological). The procedure for behavior change is described in terms of the relevant principles from which they are derived (conceptual systems). The behavioral techniques must produce large enough effects for practical value (effective). The behavioral change must be stable over time, appears across situations, or spreads to untrained responses (generality). (Arntzen, 2003) 86 Atferd er determinert eller kontrollert The basic moral question is not whether man s behavior will be controlled, but rather by whom, by what means, and for what ends. (Bandura, 1969, p. 85) 87 29

30 Gjensidig kontroll Men act upon the world, and change it, and are in turn changed by the consequences of their action. (Skinner, 1957, p. 1) 88 Er teorier for læring nødvendig? Teori innen atferdsanalyse har vært et gjennomgående tema innen psykologi Særlig i forhold til Skinners kjente artikkel Are theories of learning necessary? Skinner argumenterte ikke mot teori, men bare mot bruken teorier som benyttet seg av hypotetiske, indre hendelser som forklaring på atferd. Disse kan ikke testes, og er ikke nødvendig di for å forklare atferd. Teoretiske begreper sammenligner kun observasjoner og refererer ikke til ikke-atferdsmessige prosesser. Teorier er basert på fakta og ikke organiseringen av fakta. Teorier er oppsummering av klasser av funksjonelle relasjoner som i seg selv har blitt ordnet i vitenskapelige lover. Atferdsanalyse er opptatt av lovmessige relasjoner mellom observerbare hendelser, dvs. atferd og miljømessige determinanter. Av den grunn så er teorien maksimalt deskriptive. 89 Kontinuerlig atferdstrøm (Karlsen, 1976) Private and public events have the same kind of physical dimensions. (Skinner, 1963, p. 953) 90 30

31 Kjennetegn ved en sterk vitenskapelig teori Kunne forklare allerede eksisterende fenomener ( inclusiveness inclusiveness ) Kunne rettlede forskning ( fruitfulness ) Kunne gi et samlet bidrag for diverse fenomener ( generality ) 91 Atferdsanalyse og vitenskap Identifikasjon av funksjonelle forhold mellom aspekter av atferd (den avhengige variabel) og parametere i miljøet (uavhengige variabler) er målet ved en atferdsmessig vitenskap. Innen atferdsanalyse vektlegges viktigheten av en detaljert prediksjon og kontroll av individuell atferd framfor store forskjeller mellom grupper av organismer. Den grunnleggende måleenheten er responsrate, som innebærer responser per tidsenhet (totalt eller gjennomsnittlig). 92 Et av de tidligste forsøkene innen anvendt atferdsanalyse Kvinnen som gikk i gangene og kostet ble observert av to psykiatere,bak enveis speil og de konkluderte med at kosten kan være: Et barn som gir henne kjærlighet Et fallos symbol Et tegn på at hun er en omnipotent dronning (Houghton & Ayllon, 1965) 93 31

32 Dr. A sin evaluering av kostedamas atferd The broom represents to this patient some perceptual element in her field of conciousness. How it should have become so is uncertain; on Freudian grounds it could be interpreted symbolically, on behavioral grounds it could perhaps be interpreted as a habit which has become essential to her peace of mind. Whatever may be the case, it is certainly a stereotyped form of behavior such as is commonly seen in regressed schizphrenics and is rather analogous to the way small children or infants refuse to be parted from some favorite toy, piece of rag, etc. (Houghton & Ayllon, 1965, p.97) 94 Dr. B sin evaluering av kostedamas atferd Her constant and compulsive pacing holding a broom in the manner she does could be seen as a ritualistic procedure, a magical action. When regression conquers the associative process, primitive an d archaic forms of thinking control behavior. Symbolism is a predominant mode of expression of deep seated unfilfilled desires and instinctual impulses. By magic, she controls other, cosmic powers are at her disposal and inanimate objects become living creatures. (Houghton & Ayllon, 1965, p.97) 95 Fortsetter Pavlov, Thorndike, Watson og Skinner var alle klar over at studiet av var en biologisk vitenskap. Ettersom eksperimentell atferdsanalyse vokste fram som en tilnærming til psykologi var det sterk tendens til vektlegging av ontogenetisk innflytelse på atferd på bekostning av fylogenetisk eller evolusjons historisk innflytelse på arten. Med dandre opptatt av læring hvor spesifikke erfaringer hos et individ forandrer dens atferd, framfor instinkter eller atferdsmessige predisposisjoner som et individ besitter som et resultat av sitt medlemskap i en spesifikk art. Pavlov, Thorndike og Skinner var engasjert i å etablere en systematisk mengde av data gjennom mange repetisjoner eller replikasjoner av nøye planlagte eksperimenter

33 Kognitiv og atferdsanalytiske tilnærminger til atferd Teoretisk spørsmål i hukommelseslitteraturen er komplisert å forklare innenfor atferdsanalyse. For eksempel vil kognitive psykologer stille spørsmålet om: Er det en begrenset kapasitet for korttids minne hvor deler blir bare lagret for en kort periode? Videre er det en høy kapasitet i langtids minne hvor delene blir kodet og dermed forhindrer at informasjonen blir borte pga. glemsel eller vanskeligheter ved gjenvinning? Spørsmålene over er umulig å besvare fordi det framsatt teoretiske enheter som ikke er tilgjengelig for empiriske undersøkelser. Atferdsanalytiske tilnærmingen vil prøve å forstå og forklare atferd i henhold til allerede etablerte prinsipper innen atferdsanalyse og unngå spesielle sluttede teoretiske konstruksjoner som hukommelse, tenkning, osv. 97 Dispute: But the dispute between behaviorists and cognitivists may stem as much from different ways of talking about behavior as from differences in research findings. (Catania, 1998, p. 4) 98 Struktur vs. funksjon En strukturell tilnærming peker på strukturelle aspekter av atferd En funksjonell tilnærming i vil vektlegge rollen ved manipulerbare variabler ved etablering av enheter 99 33

34 Skille mellom verbal atferd og språk kan sammenlignes med skille mellom fysiologi og anatomi Biologer skiller mellom: Fysiologi fokus er på funksjonene ved det enkelte organ Anatomi fokus er på formen eller strukturen ved det enkelte organ 100 Forklaringsmodeller Et grunnleggende prinsipp for vitenskap er determinisme. Mekanistiske forklaringer Forekomst av en respons forklares ved å henvise til hendelser som inntreffer rett før responsen, for eksempel patellar-refleksenrefleksen Responsen inntreffer kun når stimulusen har vært tilstede, og når ikke stimulusen er tilstede opptrer heller ikke responsen. Stimulusen fører til forandring av responsen hver gang stimulusen blir presentert. Responser har ofte flere årsaker og dermed vanskeliggjør å forklare atferden kausalt. Funksjonelle forklaringer Det er ikke de forutgående hendelsene som er årsaken til atferd, men de hendelsene som atferden produserer. En funksjonell relasjon innebærer at stimuli som etterfølger responser, først kan ha innvirkning etter at responsen har inntruffet minst en gang av andre grunner. Variasjon og seleksjon en respons som etterfølges av en stimulus fører til lignende responser vil gjentas med større sannsynlighet i framtida og andre med mindre sannsynlighet. Teleologiske forklaringer Nåværende hendelser forklares med framtidige konsekvenser. 101 Hva menes med atferd? Synonymer som ofte er brukt: Aktivitet Handling Utførelse Respondering Respons Reaksjon

35 I hovedsak er atferd alt en person sier eller gjør! 1) Er fargen på noen sine øyne atferd? 2) Er blunking med øynene atferd? 3) Er klær atferd? 4) Er det å kle på seg atferd? 5) Er det å tenke atferd? 6) Er det å føle atferd? 7) Er det å si Jeg er tørst atferd? 103 Atferd Beskrivelser av atferd Noe spesifikt en organisme gjør, som har en bestemt topografi (fysisk utforming) og som kan måles i frekvens, varighet eller latens. Oppsummerende merkelapper En personbeskrivelse som er basert på at vedkommende har vært engasjert i en eller flere av en rekke mulige handlinger som kan ha noe til felles. Forklaringsfiksjoner Bruken av en oppsummerende merkelapp som forklaring på en av de handlingene merkelappen benevner. (Grant & Evans, 1994) 104 Kategorifeil Beskrivelsene på fenomener blir brukt i forklaringen av de samme fenomenene. Ofte så beskriver vi eller oppsummerer atferdsfenomener i ulike termer av forskjellige grunner. Kategorifeilen gjøres når vi starter å snakke som om alle termene refererer til separate fenomener eller enheter

36 Eksempel fra journal Han lider av ADHD. Denne tilstanden er årsaken til hans utagering og vanskelige atferd 106 From research papers Notice that the response rate is low when the pigeon is initially placed in the chamber. This period is called warm-up and probably occurs due to the low response rate. Notice that the response rate is low when the pigeon is initially placed in the chamber. This period is called warm-up and probably occurs because of the abrupt change from home cage to the operant chamber. 107 Skinner skiller mellom to typer av atferd A. Respondent atferd Det er atferd som er direkte utløst av stimuli eller hendelser i miljøet. B. Operant atferd Det er atferd som endrer hyppighet avhengig av den effekten den har på omgivelsene. Eller sagt på en annen måte: Det er atferd eller handlinger som virker på eller opererer på omgivelsene

37 Skinner og operant kammer 109 Boy, have I got this guy trained: every time I press the lever, he gives me a piece of cheese 110 Ulike kamre

38 Prosedyre versus prosess Prosedyre vil si de manipuleringer som gjøres i forhold til organismen av eksperimentator eller terapeut. Prosess vil si de atferdsmessige forandringene som finner sted hos organismen som et resultat av prosedyren. 112 Operant betinging Responser blir emitted emitted En stimulus kontrollerer responsen i den forstand at sannsynligheten for responsen endres når en spesiell stimulus, som hvis nærvær tidligere har ledet til forsterkning, er tilstede. Kontingens Vi sier at det er en kontingent (avhengig av) forhold mellom spaktrykk kk og mat. Dersom det er et kontingent forhold mellom to hendelser A og B, så betyr det at B bare forekommer og bare dersom A forekommer. På den måten er B avhengig av A eller sagt på en annen måte at A predikerer B, ettersom når A forekommer, så forekommer B. Dersom A ikke forekommer, så vil B ikke forekomme. Mat (B) er kontingent i forhold spaktrykk (A) eller sagt på en annen måte er mat (B) en konsekvens av spaktrykk (A). 113 Kontigens vs. ikke-kontingenskontingens Kontingens A B Ikke-kontingens A B

39 Fortsetter Forandringer i atferd som et resultat av en respons blir utsatt forsterkning: raten av responsen øker relativt til baseline nivå. raten av responsen øker relativt til raten av andre responser som forekommer i situasjonen. mønsteret eller sekvensen forandrer seg til en sløyfe som hele tiden gjentar seg. formen eller topografien av responsen blir mer stereotyp og krever et minimum av anstrengelse forandring i responsvariabilitet og blir influert av individets biologiske forberedthet til å utføre de responsene som konsekvensene er arrangert for. 115 Fortsetter Arbitræritet i den forstand at ingen er spesielt interessert i spaktrykk som sådan. at responser kan bli modifisert ved sine konsekvenser. spaktrykk eller trykking på en tast er valgt ettersom de er lette å observere og registrere. kan lett utføres med ulik frekvens og med forskjellig mønster. 116 Treterms kontingensen For å kunne formulere interaksjonen mellom en organisme og dens omgivelser må det ifølge Skinners spesifiseres 1) Den foranledning en respons opptrer under - S D 2) Selve responsen - R 3) De forsterkende konsekvenser - S R Forholdet mellom disse kalles: Forsterkningsbetingelsene eller forsterkningskontingensene. S D - R - S R

40 Eksempel på en treterms kontingens SD: sets the occasion R Sr+ Diskriminativ stimulus Operant klasse Forsterkning Telefonen ringer Tar telefonen Snakker med noen 118 Cumulative Recorder 119 Cumulative Recorder

41 En respons En respons er en bit av atferdsstrømmen som er avgrenset ved at forekomst av liknende atferdsbiter er funksjonelt relatert til bestemte stimuli. 121 En stimulus En stimulus er hendelse som er avgrenset ved at liknende hendelser er funksjonelt relatert til bestemte typer responser. 122 Eksempel med arbitrære stimuli

42 Eksempel med å ta folk på fersken 124 Begrep Viktige begreper ved forsterkning Restriksjoner Forsterker (substantiv) En stimulus Forsterkende (adjektiv) Forsterkning (substantiv) Å forsterke (verb) En egenskap ved en stimulus En prosedyre eller en prosess En prosedyre eller en prosess 125 Forsterkere virker på atferd og de er definert ut fra økning av responsraten og ikke om man liker dem eller ikke Reinforcers do not work because they make the organism feel good or because the organism likes them (Catania, 1992, p.81)

43 En positiv forsterker En positiv forsterker er en hvilken som helst stimulus som blir presentert (tilført) avhengig av en respons, og som øker sannsynligheten for liknende type av responser i framtiden. 127 Eksempel med bruk av positiv forsterkning 128 Nok et eksempel på det samme

44 En negativ forsterker En negativ forsterker er en hvilken som helst stimulus som blir terminert (fjernet) avhengig av en respons, og som øker sannsynligheten for liknende type av responser i framtiden. 130 En definisjon som er langt fra korrekt Negativ forsterkning er akkurat det samme, bortsett fra at man øker styrken av responsen ved å unngå forsterkning. 131 Forsterkning er navnet på relasjonen mellom responser og miljøet. Denne relasjonen inkluderer minst tre komponenter: 1. Responsen må ha konsekvenser. 2. Økt sannsynlighet for at liknende responser forekommer i framtida. 3. Økningen må forekomme fordi responsene har disse konsekvensene og ikke for noen annen grunn

45 Typer av forsterkere: Primær forsterkere er hendelser eller stimuli som har en åpenbar biologisk betydning for organismen, for eksempel mat og vann. Betingede forsterkere er hendelser eller stimuli som gjentatt ganger blir paret med stimuli som allerede er effektive forsterkere, for eksempel ros, smil. Dersom betingede forsterkere er paret med en rekke andre forsterkere i en rekke situasjoner blir disse generaliserte betingede forsterkere, for eksempel penger, tegnøkonomibrikker 133 Begreper Differensiell forsterkning I forhold til responsegenskaper Konsentrasjon Spredning av av effektene effektene ved av forsterkning forsterkning (prosess) (prosess) Differensiering Induksjon Differensiell forsterkning ved gradvis tilnærming (operasjon) Shaping I forhold til stimulusegenskaper Diskriminering Generalisering Fading 134 Positiv straff Positiv straff. 1) Skinner definerer straff som presentasjon av en negativ forsterker kontingent på en respons, 2) Azrin definerer straff som en hvilken som helst stimulus som blir presentert (tilført) umiddelbart på en respons, og som minsker den framtidige sannsynligheten for liknende type responser

46 Negativ straff Negativ straff. 1) Skinner definerer straff som terminering av en positiv forsterker kontingent på en respons, 2) Azrin definerer straff som en hvilken som helst stimulus som blir terminert (fjernet) umiddelbart på en respons, og som minsker den framtidige sannsynligheten for liknende type responser. 136 Fire grunnleggende forhold mellom stimuli som etterfølger atferd og effekt på atferd Stimulus som følger etter atferden Økning Effekt på atferd Reduksjon Presentasjon Positiv Positiv straff forsterkning Type 1 punishment Fjerning Negativ forsterkning Negativ straff Type II punishment 137 To motsatte prosesser

47 Ekstinksjon Ekstinksjon som prosedyre er at den forsterker som tidligere etterfulgte/opprettholdt en bestemt type respons blir holdt tilbake eller ikke gjør det lenger. Ekstinksjon som prosess refererer til at hyppigheten av denne type respons først øker noe for deretter å avta som et resultat av ekstinksjonsprosedyren. 139 Effektene av ekstinksjon 140 Responding during extinction

48 Extinction 142 Spontaneous Recovery 143 Sannsynligheter

49 Klassebegrepet En operant er en klasse av responser som er under kontroll av de samme diskriminative stimuli og forsterkende hendelser 145 Classes of behavior 146 Descriptive vs. Functional operant

50 Definisjon av differensiell forsterkning Differensiell forsterkning er presentasjon av forsterkere bare etter bestemte type responser med bestemte responsegenskaper, og evt. bare i nærvær av bestemte stimuli. 148 Forsterkning kan arrangeres som Kontinuerlig forsterkning er presentasjon av forsterker ved hver forekomst av en bestemt type av responser. Intermitterende forsterkning er forsterkning noen ganger, men ikke hver gang en bestemt type av responser forekommer. 149 Forsterkningsskjema Et forsterkningsskjema er et arrangement som spesifiserer hvilke responser innenfor en operant klasse som leder til forsterker. Forsterknings-skjemaer kan baseres i forhold til antall responser, tidsintervall mellom hver mulighet for forsterkning dersom korrekt respons (kan også forekommet uten ved FT-skjemaer) og raten av respondering

51 Fire grunnleggende forsterkningsskjemaer Fast ratio (FR) er forsterkning etter et bestemt/fast antall korrekte responser. Varierende ratio (VR) er forsterkning etter et varierende antall korrekte responser. Fast intervall (FI) er forsterkning av første korrekte respons etter et bestemt/fast tidsinter-vall. Varierende intervall (VI) er forsterkning av første korrekte respons etter et varierende-tidsintervall. 151 Schedules of reinforcement 152 Effects of Different Schedules of Reinforcement

52 Definisjon av shaping Forming (shaping) av en bestemt respons-topografi består av at kriteriet for hvilke responsformer som leder til forsterkning endres gradvis i en bestemt retning. 154 Eksempel

53 157 Betingede forsterkere og kjeding Tradisjonelt: S D R S R Trykkerespons klikkelyd for vannmekanisme vann Molekylært nivå: S D Synet av spaken vannmekanismen R1 S R trykkerespons klikkelyd fra S R /S D R2 S R Klikkelyd fra vannmekanisme går til vannluka vann 158 Baklengs kjeding

Ønsker fra Cooper et al. (2007)

Ønsker fra Cooper et al. (2007) Om grunnleggende begreper Basert på interteaching kapitler i Cooper et al. (2007) og Bld Baldwin og Bld Baldwin (2001) Erik Arntzen HiAk 05.03.2009 EA, HiAk 1 Ønsker fra Cooper et al. (2007) Setting events

Detaljer

Læringspsykologi og Atferdsanalyse

Læringspsykologi og Atferdsanalyse Læringspsykologi og Atferdsanalyse Erik Arntzen HiAk erik.arntzen@equivalence.net www.equivalence.net Forelesningen vil inneholde: Historiske røtter Forklaringsmodeller Ulike teoretiske tilnærminger innen

Detaljer

Om grunnleggende begreper Basert på interteaching kapitler i Cooper et al. (2007) og Baldwin og Baldwin (2001)

Om grunnleggende begreper Basert på interteaching kapitler i Cooper et al. (2007) og Baldwin og Baldwin (2001) Om grunnleggende begreper Basert på interteaching kapitler i Cooper et al. (2007) og Baldwin og Baldwin (2001) Erik Arntzen HiOA V-2012 1 Kontinuerlig atferdstrøm Private og offentlige hendelser Hendelsene

Detaljer

Undervisning basert på interteaching MALKA211_Del 2

Undervisning basert på interteaching MALKA211_Del 2 Undervisning basert på interteaching MALKA211_Del 2 Erik Arntzen Hiak Fra Interteaching Baldwin og Baldwin (2001) Kap. 1 Medisinsk modell vs. atferdsmessig modell Kap. 2: Diskuter ulike typer ubetingede

Detaljer

Læringspsykologi og Atferdsanalyse

Læringspsykologi og Atferdsanalyse Læringspsykologi og Atferdsanalyse Erik Arntzen HiAk erik.arntzen@equivalence.net En del hovedpoenger Vitenskap: Systematisk studie av hvorledes hendelser er relatert til forekomsten av andre hendelser.

Detaljer

Læringspsykologi og Atferdsanalyse

Læringspsykologi og Atferdsanalyse Læringspsykologi og Atferdsanalyse Erik Arntzen HiOA H-2011 erik.arntzen@equivalence.net www.equivalence.net 1 1 Forelesningene vil inneholde: Historiske røtter Forklaringsmodeller Ulike teoretiske tilnærminger

Detaljer

Læringspsykologi og Atferdsanalyse

Læringspsykologi og Atferdsanalyse Læringspsykologi og Atferdsanalyse Erik Arntzen HiAk erik.arntzen@equivalence.net V-2005 En del hovedpoenger Vitenskap: Systematisk studie av hvorledes hendelser er relatert til forekomsten av andre hendelser.

Detaljer

Om atferdstaksonomi. Catania (2007) MALKA211 V-09. Erik Arntzen HiAk

Om atferdstaksonomi. Catania (2007) MALKA211 V-09. Erik Arntzen HiAk Om atferdstaksonomi Forelesning basert på interteaching sekvenser fra Catania (2007) MALKA211 V-09 Erik Arntzen HiAk 04.03.2009 EA 1 Temaer som var ønsket fra Catania kap. 2: Køhlers eksperiment Fixed

Detaljer

Sammensatte Forsterkningsskjemaer

Sammensatte Forsterkningsskjemaer Sammensatte Forsterkningsskjemaer Erik Arntzen HiOA V-2015 1 Sammensatte forsterkningsskjemaer Disse kan arrangeres: Suksessivt eller simultant Med eller uten diskriminative stimuli Som forsterkningskontingens

Detaljer

Quiz om positiv forsterkning - basert på Catania (2000)

Quiz om positiv forsterkning - basert på Catania (2000) Quiz om positiv forsterkning - basert på Catania (2000) Erik Arntzen HiAk 1 Korrekt eller ikke-korrekt om positiv forsterkning 1. Det å dra i et tau produserer mat, og så øker spaktrykk i frekvens. 2.

Detaljer

Innføring i atferdsanalyse

Innføring i atferdsanalyse Innføring i atferdsanalyse NAFOs årsmøteseminar 2010 Per Tronsaune og Børge Strømgren www.tronsaune.no no og www.hiak.no og www.nordart.org HVA ARBEIDER VI MED? atferd vs. andre fenomener (sjel, intensjon,

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Eksamensdag: Onsdag 1. desember 2004 Tid for eksamen: kl. 09:00-11:00 Vedlegg: Ingen Alle oppgavene teller likt og besvares kort. Oppgave 1. Hva menes med en ideell fri fordeling? Forklar denne ved bruk

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Lærere som lærer. Elaine Munthe. Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no 26.10.2015

Lærere som lærer. Elaine Munthe. Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no 26.10.2015 Lærere som lærer Elaine Munthe Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no Plan for innlegget: Læreres profesjonelle læring i et kontinuum Kunnskaps- og kompetanseområder for lærere Hvordan fremme

Detaljer

B. F. Skinner og seksualitet. B. F. Skinner og seksualitet. B.F. Skinner og seksualitet. B.F. Skinner og seksualitet 27.04.2016

B. F. Skinner og seksualitet. B. F. Skinner og seksualitet. B.F. Skinner og seksualitet. B.F. Skinner og seksualitet 27.04.2016 Burrhus Frederic Skinner og begrepet seksualitet et lite kåseri Wenche Fjeld NAFO 2016 B. F. Science and human behavior, (1953), New York: The Free Press Utallige referanser; s. 62, S. 73, positiv forsterker:

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Nærhetsetikk. Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk. Problemer med nærhetsetikk

Nærhetsetikk. Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk. Problemer med nærhetsetikk Nærhetsetikk Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk relevans? Problemer med nærhetsetikk Profesjonsetikk som nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk?

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Høsten 2014. Hva kan motivere for læring hos elever?

Høsten 2014. Hva kan motivere for læring hos elever? Høsten 2014 Hva kan motivere for læring hos elever? Johansen, Bente Anita HSH, PPU Høsten 2014 Innledning I denne oppgaven skal jeg gjøre greie for hovedinnholdet i læringssynet/motivasjonssynet til B.

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

ARBEID MED FORSTERKNING

ARBEID MED FORSTERKNING ARBEID MED FORSTERKNING Side 1 Side 1 Forsterkning En forsterker er en hendelse som etterfølger en respons/atferd, og som gjør det mer sannsynlig at denne responsen vil forkomme igjen. Positiv forsterkning

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Sentrale temaer I. Sentrale temaer II. Lysbilder brukt i forbindelse med repetisjonsforelesning for VMM-2003. Erik Arntzen. søndag, 15.

Sentrale temaer I. Sentrale temaer II. Lysbilder brukt i forbindelse med repetisjonsforelesning for VMM-2003. Erik Arntzen. søndag, 15. Lysbilder brukt i forbindelse med repetisjonsforelesning for VMM-2003 Erik Arntzen søndag, 15. mai 2005 Sentrale temaer I Grunnleggende begreper Definisjon og karakteristika av atferdsanalyse Grunnleggende

Detaljer

Om atferdstaksonomi. Begreper. Forelesning basert på interteaching sekvenser fra Catania (2007) MALKA211 V-2012. Erik Arntzen HiOA

Om atferdstaksonomi. Begreper. Forelesning basert på interteaching sekvenser fra Catania (2007) MALKA211 V-2012. Erik Arntzen HiOA Om atferdstaksonomi Forelesning basert på interteaching sekvenser fra Catania (2007) MALKA211 V-2012 Erik Arntzen HiOA 1 1 Temaer som var ønsket fra Catania kap. 2: Køhlers eksperiment Fixed action pattern

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Antecedent - A i adferdens A-B-C

Antecedent - A i adferdens A-B-C Læringsteori Antecedent - A i adferdens A-B-C Adferd er makeløst spennende! Og jo mer man lærer seg om hvordan adferder fungerer, desto mer interessant blir det. Men for å kunne beskrive og diskutere ulike

Detaljer

Mastergrad Læring i Komplekse Systemer

Mastergrad Læring i Komplekse Systemer Mastergrad Læring i Komplekse Systemer Storefjell 26.04.08 Master of Science; Learning in Complex Systems Backgound AUC runs one of the most highly profiled research programs in applied behavior analysis

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Læring i komplekse systemer Atferdsanalyse

MASTEROPPGAVE. Læring i komplekse systemer Atferdsanalyse MASTEROPPGAVE Læring i komplekse systemer Atferdsanalyse 2013 Artikkel I: Motstand mot ekstinksjon etter kontinuerlig og intermitterende forsterkning. Artikkel II: Motstand mot ekstinksjon etter kombinasjoner

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Fra Diskriminanten, 3, 1989, 20-25. Hva er forsterkning? Frode Svartdal Institutt for samfunnsvitenskap Universitetet i Tromsø

Fra Diskriminanten, 3, 1989, 20-25. Hva er forsterkning? Frode Svartdal Institutt for samfunnsvitenskap Universitetet i Tromsø Fra Diskriminanten, 3, 1989, 20-25. Hva er forsterkning? Frode Svartdal Institutt for samfunnsvitenskap Universitetet i Tromsø Begrepet forsterkning er helt sentralt innenfor operant psykologi, både i

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse telemarksforsking.no Telemarksforsking What is Redress Programs Relating to Institutional

Detaljer

Presentasjon av ASSIST Modellen og Kursplanen

Presentasjon av ASSIST Modellen og Kursplanen Presentasjon av ASSIST Modellen og Kursplanen Ved Elisabeth Almaz Eriksen Høgskolelektor i pedagogikk ved førskolelærerutdanningen på Høgskolen i Oslo ASSIST Modellen og Kursplanen Hovedmomentene i presentasjonen

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

MALKA211: Introduksjon om atferdsanalyse og med fokus på registrering av egen atferd

MALKA211: Introduksjon om atferdsanalyse og med fokus på registrering av egen atferd MALKA211: Introduksjon om atferdsanalyse og med fokus på registrering av egen atferd Erik Arntzen V-2007 erik.arntzen@equivalence.net I forhold til en atferdsanalytisk tilnærming Et forhold som kjennetegner

Detaljer

Forsterkning, betingede forsterker, straff

Forsterkning, betingede forsterker, straff Forsterkning, betingede forsterker, straff MALKA212 V-2011 Erik Arntzen HiAk 1 1 Treterms kontingensen For å kunne formulere interaksjonen mellom en organisme og dens omgivelser må det ifølge Skinners

Detaljer

AMOR MUNDI Av kjærlighet til verden

AMOR MUNDI Av kjærlighet til verden AMOR MUNDI Av kjærlighet til verden Da filsofen Hannah Arendt skrev The Human Condition (Arendt 1958) hadde hun opprinnelig tenkt å kalle boken Amor Mundi - For love of the world. Fagdagene Holbergprisen

Detaljer

OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING. Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner?

OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING. Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner? OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner? Likestilling 1 2 3 Vi skiller mellom biologisk og sosialt kjønn Biologisk: Fødsel

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

BYGG BROER IKKE MURER

BYGG BROER IKKE MURER BYGG BROER IKKE MURER HBV og Dzemal Bijedic University of Mostar s internasjonale sommerskole i Mostar, Bosnia & Hercegovina Ved Lars Petter Soltvedt, PhD Høgskolen i Buskerud og Vestfold Synspunkter

Detaljer

Evolusjon av selv og identitet. Sigmund Karterud Avd. for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo

Evolusjon av selv og identitet. Sigmund Karterud Avd. for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo Evolusjon av selv og identitet Sigmund Karterud Avd. for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo Rettferdighetssans Identitet og selvbevissthet Har dyr identitetsproblemer?

Detaljer

Geometriske begrepers doble natur. Frode RønningR Voss 24.09.07

Geometriske begrepers doble natur. Frode RønningR Voss 24.09.07 Geometriske begrepers doble natur Frode RønningR Voss 24.09.07 Geometriske begreper Hva kjennetegner geometriske begreper? Geometri er en logisk oppbygd struktur læren om det tredimensjonale rommet rundt

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Design av sol-systemet. Jorda beskyttes mot kometer av to store gass-planeter: Saturn og...

Design av sol-systemet. Jorda beskyttes mot kometer av to store gass-planeter: Saturn og... Design av sol-systemet Jorda beskyttes mot kometer av to store gass-planeter: Saturn og... Design av sol-systemet Kometen Shoemaker-Levi 1000 ganger mer komet-nedslag uten Saturn og Jupiter Jupiter Jorda

Detaljer

George Eliot: Felix Holt: The Radical. Sitert i Motivation, Agency, and Public Policy. Of Knights & Knaves, Pawns & Queens av Julian Le Grand 2003

George Eliot: Felix Holt: The Radical. Sitert i Motivation, Agency, and Public Policy. Of Knights & Knaves, Pawns & Queens av Julian Le Grand 2003 Fancy what a game of chess would be if all the chessmen had passions and intellects, more or less small and cunning; if you were not only uncertain about your adversary s men, but a little uncertain about

Detaljer

En gjennomgang og sammenligning av prosedyrer for etablering av betingede forsterkere

En gjennomgang og sammenligning av prosedyrer for etablering av betingede forsterkere Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse 2012, 39, 155-166 Nummer 2 (Vinter 2012) 155 En gjennomgang og sammenligning av prosedyrer for etablering av betingede forsterkere Høgskolen i Oslo og Akershus Konseptet

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

PSY1000/PSYC1201 Eksamensoppgaver og skriveseminar

PSY1000/PSYC1201 Eksamensoppgaver og skriveseminar PSY1000/PSYC1201 Eksamensoppgaver og skriveseminar Nedenfor følger 90 oppgaver. Fra disse blir det hentet 10 oppgaver til eksamen. Av de 10 oppgavene du får på eksamen skal du besvare 6, men du velger

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Stimuluskontroll. Forelesning basert på interteaching om stimuluskontroll MALKA212 V-07. Disposisjon. Stimuluskontroll.

Stimuluskontroll. Forelesning basert på interteaching om stimuluskontroll MALKA212 V-07. Disposisjon. Stimuluskontroll. Forelesning basert på interteaching om stimuluskontroll MALKA212 V-07 Erik Arntzen HiAk Disposisjon Hva er stimuluskontroll S D vs. S Attention Diskriminasjonsindeks Generaliseringsgradienter Peak shift

Detaljer

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere.

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. 4 INDUSERTE STRØMMER Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. CASES The Skin Effect applies only to changing electric

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om av fagartikler I engelsk litteratur brukes også begrepene

Detaljer

Masterlinje mineralressurser / økonomisk geologi. Hva lærer du?

Masterlinje mineralressurser / økonomisk geologi. Hva lærer du? Masterlinje mineralressurser / økonomisk geologi Hva lærer du? Du vil lære hvilke geologiske prosesser som fører til at mineralforekomster dannes i naturen, og hvilke mineraler og bergarter som er viktige

Detaljer

Føre var: Hjemme med Timon og Pumbaa Observer hjemmet. Vær føre var med Safety Smart! SafetY Smart

Føre var: Hjemme med Timon og Pumbaa Observer hjemmet. Vær føre var med Safety Smart! SafetY Smart Navn: SafetY Smart Føre var: Hjemme med Timon og Pumbaa Observer hjemmet. Vær føre var med Safety Smart! Instruksjoner: Skriv navnene på de tingene du skrev ned på skolen i dag. Du kan også skrive ned

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

ETISK REFLEKSJON. Etikk i Tekna Temahefte 5. Etisk refleksjon. Artikler fra Magasinet Tekna 2013

ETISK REFLEKSJON. Etikk i Tekna Temahefte 5. Etisk refleksjon. Artikler fra Magasinet Tekna 2013 ETISK REFLEKSJON Etikk i Tekna Temahefte 5 Etisk refleksjon Artikler fra Magasinet Tekna 2013 1 Forord Dette heftet inneholder artikler presentert i Magasinet Tekna i 2013. Tekna fikk i februar 2013 nye

Detaljer

Student Response System

Student Response System Student Response System Demo of open web-based student response system Gabrielle Hansen-Nygård Stjørdal, September 2010 First thing first: what is Student Response System (SRS)? Technology products designed

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

Vedlegg til sluttrapport Ringvirkninger Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum 2007-2009.

Vedlegg til sluttrapport Ringvirkninger Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum 2007-2009. Vedlegg 4. Vedlegg til sluttrapport Ringvirkninger Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum 2007-2009. Rapport fra studietur New Zealand. Rapport fra studietur New Zealand. Side 1 Innhold 1. Innledning

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Mandag

Detaljer

Managing Risk in Critical Railway Applications

Managing Risk in Critical Railway Applications Managing Risk in Critical Railway Applications Topics Railway signalling Real projects Regulator, standards and the law Acceptance criteria for signalling systems (SIL) Risk analysis a special case The

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

En atferdsteoretisk tilnærming/bruk av belønning

En atferdsteoretisk tilnærming/bruk av belønning En atferdsteoretisk tilnærming/bruk av belønning All atferd er lært og kan følgelig avlæres og nylæres. Avvikende atferd kan betraktes som feillæring. Tiltakene er primært rettet mot den ytre atferden.

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Sikkerhetsledelse et løpende og langsiktig arbeid. - Som ikke alltid gir raske resultater

Sikkerhetsledelse et løpende og langsiktig arbeid. - Som ikke alltid gir raske resultater Sikkerhetsledelse et løpende og langsiktig arbeid - Som ikke alltid gir raske resultater Innhold Fem overordnede prinsipper for sikkerhetsledelse Six impossible things before breakfast Og en oppsummerende

Detaljer

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Permittering diverse info lønn Spørsmål Svar Lønnsslipp ved permittering Sjå eksempel på lønnsslippar - side 3-6 Lønnspliktdagar Sjukmelding Fagforeningskontingent

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner TEORI OG PRAKSIS Kjønnsidentitet og polaritetsteori En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner Av Vikram Kolmannskog 1 - - NØKKELORD: transpersoner, kjønnsidentitet og uttrykk, polariteter, kjønnsnormer,

Detaljer

Å lære av å se på andre

Å lære av å se på andre Å lære av å se på andre Undersøkelse av observasjonslæring hos barn med ASD Merete Haugen og Alvdis Roulund, Glenne regionale senter for autisme Ingunn Jansson og Henriette Værnes Nordskogen barnehage,

Detaljer

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen?

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Møte i kvalitetsnettverket, Skien 17. september 2015 Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Førsteamanuensis Marit Aas Marit.aas@ils.uio.no Agenda 10.00-11.00: Internasjonale trender og politikkutforming

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

Avoidance og escape. Frode Svartdal. Okt. 2015 NEGATIV FORSTERKNING --- NEGATIV FORSTERKNING ---- NEGATIV FORSTERKNING

Avoidance og escape. Frode Svartdal. Okt. 2015 NEGATIV FORSTERKNING --- NEGATIV FORSTERKNING ---- NEGATIV FORSTERKNING Avoidance og escape NEGATIV FORSTERKNING --- NEGATIV FORSTERKNING ---- NEGATIV FORSTERKNING Frode Svartdal Okt. 2015 Negativ forsterkning S D R S R Situasjon: Instrumentell respons Konsekvens: Noe fjernes

Detaljer

Utdanningsledelse mellom administrasjon og pedagogisk nytenking Uhped seminar i Tromsø 10.-12. desember 2012

Utdanningsledelse mellom administrasjon og pedagogisk nytenking Uhped seminar i Tromsø 10.-12. desember 2012 Utdanningsledelse mellom administrasjon og pedagogisk nytenking Uhped seminar i Tromsø 10.-12. desember 2012 Marit Allern, universitetspedagogisk faggruppe, UiT Kvalitetsutvikling av studier flat struktur

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Kartlegging og registrering av atferd Med hovedvekt på kap. 3-5 i Cooper et al. (2007)

Kartlegging og registrering av atferd Med hovedvekt på kap. 3-5 i Cooper et al. (2007) Kartlegging og registrering av atferd Med hovedvekt på kap. 3-5 i Cooper et al. (2007) Erik Arntzen HiOA V-2012 1 1 Uavhengig og avhengig variabel Uavhengig variabel Avhengig variabel Det som blir endret

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Registerdata versus RCT: Kjerrevei kontra høyhastighetstog?

Registerdata versus RCT: Kjerrevei kontra høyhastighetstog? Registerdata versus RCT: Kjerrevei kontra høyhastighetstog? Vinjar Fønnebø Professor, forebyggende medisin Direktør, NAFKAM UiT Norges arktiske universitet Seniorrådgiver, SKDE Klinisk forskning i det

Detaljer

Kartlegging og registrering av atferd Med hovedvekt på kap. 3-5 i Cooper et al. (2007)

Kartlegging og registrering av atferd Med hovedvekt på kap. 3-5 i Cooper et al. (2007) Kartlegging og registrering av atferd Med hovedvekt på kap. 3-5 i Cooper et al. (2007) Erik Arntzen HiOA V-2012 1 1 Uavhengig og avhengig variabel Uavhengig variabel Det som blir endret i et eksperiment

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Høst 2003 Oppgaveteksten er skrevet på norsk og engelsk Oppgave 1 Betrakt

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

Introduksjon til mindfulness

Introduksjon til mindfulness Introduksjon til mindfulness 10. mai 2012 Hva er mindfulness? Bevisst tilstedeværelse, i øyeblikket, uten å dømme Bevisst tilstedeværelse Det motsatte av å være på autopilot I øyeblikket Bring det vandrende

Detaljer

Hvordan snakke atferdsanalytisk til andre?

Hvordan snakke atferdsanalytisk til andre? Hvordan snakke atferdsanalytisk til andre? Børge Holden Bakgrunn Atferdsanalyse har svært effektive metoder for opplæring og behandling, jfr. Cochrane-oversikten Dette gir ikke automatisk anerkjennelse

Detaljer

NORGES FOTBALLFORBUND FORELDREVETTREGLER

NORGES FOTBALLFORBUND FORELDREVETTREGLER NORGES FOTBALLFORBUND FORELDREVETTREGLER FAIR PLAY et samarbeidsprogram mellom Norsk Tipping og Norges Fotballforbund 1. Støtt opp om klubbens arbeid - gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens

Detaljer