Kandidatskjema. Når er du født? 01/05/1990. Klagenemda. Hvilken klasse går du i?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kandidatskjema. Når er du født? 01/05/1990. Klagenemda. Hvilken klasse går du i?"

Transkript

1 Kandidatskjema Julie Johansen Når er du født? 01/05/1990 Hvilken klasse går du i? Sentrale utvalg Klagenemda 13HBYGA Jeg har sittet i klagenemnda i inneværende periode, og har stortrivdes med det! Hvis det virkelig er noe jeg brenner for, så er det rettferdighet og at ting foregår som de skal. Jeg har god kontroll på relevant regelverk for klagenemnda, og samme dag som valgmøte deltar jeg også på seminar for overføring av kompetanse til lokale nemnd for håndtering av politiattest. Jeg er også veldig fleksibel når det gjelder å sette av tid til møter, og kjenner godt til mitt mandat som klagenemndsmedlem.

2 * IT-satsing Høgskolen er kommet veldig på etterskudd når det kommer til å bruke ITverktøy i utdanningen. Det er brukt noe penger på opplæring i det nye AVutstyret, men e-læringsprosjektet, prosjektet IKT i utdanningen og flere andre arbeidsgrupper som jobber med digitaliseringen av utdanningen er nærmest på dugnad. Samtidig bruker vi 9 millioner på å egenfinansiere 14 stipendiater for å styrke doktorgradsprogrammene. Dette er uttrykk for en systematisk prioritering av forskningsarbeid på bekostning av nødvendige satsinger på utdanning og studiekvalitet. I 2014 ble det tildelt nesten 40 millioner til forskningstiltak, og 19 millioner til tiltak rettet mot utdanning. Omtrent ti av disse gikk mot opprettelser av nye studietilbud (hovedsakelig på masternivå) og rekrutteringstiltak. Prosjekt e-læring ble tildelt totalt 1,8 millioner. Fordelingen mellom forskning og utdanning er like skjev i Høgskolen har som mål å bli universitet. Forutsetningen var at satsingen ikke skulle gå på bekostning av grunnutdanningene og studiekvaliteten. Nå ser vi at det brukes mye ressurser på kompetanseheving og rekruttering av fagpersonale med førstekompetanse (førsteamanuensis/professor), i tillegg til egenfinansiering av stipendiater (målet er 45 egenfinansierte innen utgangen av 2015). Alt dette er veldig kostnadsdrivende. I den økonomiske situasjonen som høgskolen finner seg i bør flest mulig av investeringene være kostnadsbesparende eller gi store studiekvalitets- og forskningsgevinster på kort/mellomlang sikt. Høgskolen har inngått, og er i ferd med å inngå flere, avtaler om digitale læringsverktøy. Kandidatskjema Marius Eidem Når er du født? 14/02/1982 Hvilken klasse går du i? Tre saker du er opptatt av Høgskolestyret H11FØUE Førskolelærer Dette er ikke et program. Det er et innblikk i mine vurderinger med den informasjonen jeg har nå. * Økonomisk handlingsrom Høgskolens aktivitetsnivå er høyere enn overføringene fra KD tillater. Det er i 2014 gjort forsøk på å finne mulige besparelser i administrasjonen. I neste periode må vi gå gjennom studieporteføljen med et kritisk blikk for å kutte de emnene/programmene som koster mest og som gir minst samfunnsnytte. Det er også i min mening en del å spare på mer effektiv saksbehandling og bedre prosesstyring. Mange oppgaver kan automatiseres. Når statsbudsjettet er vedtatt får høgskolen et tildelingsbrev hvor det spesifiseres hvor mye vi har fått tildelt, om det er noe som er tiltenkt spesielle formål og hva departementet forventer at høgskolen skal fokusere på. Det blir også lagt fram hvor mange kandidater/ferdigeksaminerte studenter som det forventes at høgskolen skal produsere innenfor noen utvalgte studieprogram som samfunnet har særlig behov for. I dag innfrir vi de aller fleste av disse kandidattallene, men vi overproduserer også på noen studieprogram. Vi må spørre oss om vi har rom, både økonomisk og fysisk, til å overprodusere kandidater på disse programmene fremover. Jeg mener at vi under ingen omstendigheter er tjent med å ta inn flere studenter til neste år. Vi kan ikke belage oss på at nye inntekter skal komme fra vekst i studenttallet, kapasiteten er sprengt (spesielt med masterutdanning på GLU). Jeg foreslår: - Ekstern relevansvurdering av alle studier med mindre enn 30 oppmeldte studenter. - Krav til ekstern relevansvurdering ved opprettelse av alle nye studietilbud. - Det opprettes en prosjektstilling som skal se på muligheter for å automatisere saksbehandlingen. - Ingen overproduksjon av kandidater fra neste studieår. - Ingen vekst (nominell eller reell) i opptak.

3 Digital vurdering (eksamen) Læringsplattform (LMS) Office 365 Dessverre er ikke IT-avdelingen rustet til å gjøre dette. Når office 365 skulle implementeres måtte det leies inn eksterne fordi IT-avdelingen ikke hadde ressurser til å gjøre det i tillegg til vanlig drift. Dette har den effekten at ingen på høgskolen vet hva det er man har fått og hvordan man skal ta det i bruk. Å holde tilbake de innsatsfaktorene som trengs (penger og arbeidstimer) for å dra nytte av de verktøyene vi har kjøpt har en enorm alternativkostnad i form av tapt læringsutbytte og tid for studentene. Vi har rett og slett ikke råd til å gå til innkjøp av nye verktøy som ingen kan å bruke. Jeg foreslår: - Minst 20% av de strategiske midlene bør gå til et prosjekt under direktør for utdanning og direktør for drift, arealforvaltning og brukerstøtte som skal koordinere og lede arbeidet med innkjøp, implementering og utvikling av de nye digitale læringsverktøyene. - Det må vurderes om det er fornuftig at IT er organisert under økonomi, eller om de burde være under drift, arealforvaltning og brukerstøtte - IT-avdelingen må styrkes slik at høgskolen har kompetanse og rom til å utvikle og fremme de digitale læringsverktøyene på lengre sikt. * Kommunikasjon Høgskolen er en til tider veldig lukket organisasjon. Jeg har snakket med mange av de ansatte om dette, og min oppfatning er at de har de samme behov og bekymringer som studentene. Det er mulighet til å påvirke, men det er for arbeidskrevende å følge alle prosjekter og arbeidsgrupper og tiltakene virker å være ganske tilfeldig og ustrukturert. Det er et ønske både fra studenter og ansatte om en felles møteplass for informasjonsdeling og debatt. Det blir også stilt spørsmål om hvorfor alt innhold på allmenningen er lukket for studentene og eksterne interessenter. Avdeling for kommunikasjon er i budsjettet for 2015 tildelt 1,3 millioner til videreutvikling av de åpne nettsidene (hib.no). Neste år bør en av to ting (og muligens begge) skje: - En tilsvarende tildeling til et prosjekt som implementerer gradert tilgang til innhold på allmenningen. - Opprette en uavhengig nettavis tilsvarende På høyden og Khrono. Jeg har fulgt høgskolens arbeid sentralt de siste tre årene og har en bred innsikt i høgskolens virksomhet. Som nestleder i studentparlamentet har jeg jobbet mye med utdanningsspørsmål både lokalt og nasjonalt, økonomi og organisasjonsutvikling. Som leder av læringsmiljøutvalget har jeg jobbet med fysisk, organisatorisk, psykososialt læringsmiljø. I utdanningsutvalget har jeg jobbet med studiekvalitet, pedagogisk kompetanseutvikling og tiltak for bedre utdanningsledelse. I FoU-utvalget har jeg jobbet med studentaktiv forskning, forskningskompetanse i utdanningen, bedre forskningsformidling og Open Access. Jeg har konkret erfaring og kunnskap om: - Tilsynsmodellen (NOKUT) - Akkrediteringssystemet (Nokut) - Finansieringssystemet - Styringsmekanismene i høyere utdanning - Målstyring og risikostyring i staten - Digitalt læringsmiljø - Infrastruktur (Uninett) - Regnskap og budsjett - Organisasjonsledelse og utvikling - Strategiutvikling - Mediearbeid Min erfaring og kunnskap om sektoren og institusjonen gjør at dere bør velge meg til høgskolestyret i neste periode.

4 Kandidatskjema Sondre Johan Haugsdal Riisøen Når er du født? 07/03/1987 Hvilken klasse går du i? Tre saker du er opptatt av Høgskolestyret H13bygg - 2. klasse bygningsingeniør - konstruksjonsteknikk 1. Omdømme - En utdanning fra HiB må være et kvalitetsstempel. Høgskolens overordnede mål må være å levere dyktige, samfunnsnyttig kandidater og forskning. 2. Strategi - Høgskolen må utnytte sine unike styrker, som beliggenhet, stor kvalitet i inntak av studenter, en stor forskning og utdannings bredde og et moderne og funksjonabeld bygg (faktisk!). Dette må kultiveres for å gi et best mulig utdanningstilbud. Vi har alle forutsetninger for å bli ledende i Norge på våre fagområder. 3. Økonomi - Høgskolestyret er et overordnet organ, som ikke kan gå inn med detaljstyringer. Gjennom budsjetter og økonomiske disponeringer kan man prioritere nedover i organisasjonen. Budsjetter og resurser må følge prioriteringer og satsningsområder. 1. Jeg kan argumentere og om nødvendig sette agenda. Men, det hjelper lite å ha rett, om man ikke får med seg resten av styret. Jeg har ingen problemer med å melde hardt på vegne av studentene når det er riktig, samtidig som jeg er opptatt av å finne løsninger som er til det best for både studenter, faglige og tekniske ansatte. Som styrerepresentant vil jeg stå på barrikadene for studentene, samtidig som jeg vil være opptatt av å finne de beste løsningene for HELE høgskolen. 2. Styrearbeid handle oftest om de store linjene som strategi, markedsføring og økonomi (budsjett). Fra da jeg studerte økonomi har jeg studiepoeng i regnskapsanalyse, budsjett, organisasjonspsykologi, strategi, forhandlingsteknikk, organisasjonsteori, markedsføring og styreroms ledelse. 3. Jeg har representert studentene på høgskolen i 20 forskjellige verv, og jeg har gått gradene på høgskolen. Om jeg får representere dere i styret, har jeg hatt tillitsverv på alle nivåer i studentorganisasjonen. Derfra har jeg en stor kontaktflate som jeg vil bruke aktivt for å få tilbakemeldinger og innspill i relevante saker Under har jeg forsøkt å liste opp de rollene jeg har representert studentene i: Styreverv - Formand - BT S Studentersamfundet ved høgskolen i Bergen - Studentrådsleder - SRIØ - Leder - Linjeforening for bygg og landmåling - Økonomiansvarlig - Linjeforeningen for bygg og landmåling - Leder - Regulatoren BTS SP verv - SPHiB - Representant - SPHIB 14 - Vara (møtt på alle møten untatt 1) - NSO delegat Valgstyre SPHiB - Velferdstinget i Bergen - Budsjettkomiteen - VT Bergen 14 - vara

5 - VT Bergen 15 - vara Organer og utvalg HiB - Klagenemda - HIB - Valgstyre HiB - SAKS arbeidsgruppe AIØ - Utdanningsutvalget - Representant AIØ - Strategigruppe for samarbeid med andre institusjoner - AIØ Andre verv - Ent3r Bergen - Mentor - Ent3r Bergen - Prosjektleder - Tillitsvalgt - H13bygg - Vakt - BTS cafe Teknokrates - SRIB - Programleder - Arkivar BT S Se gjerne valgkampvideoen fra sp valget: Her kan du legge ved et bilde om du vil _ _ _n.jpg

6 Kandidatskjema Marianne Rødseth Espelid Når er du født? 17/01/1991 Hvilken klasse går du i? Tre saker du er opptatt av Høgskolestyret Sosialt arbeid 12 (sos12) Varierte lærings- og undervisningsformer. Studenter er ikke en homogen gruppe, og lærer på ulike måter. Det er derfor nødvendig og avgjørende at det foreligger et spekter av læringsformer, for eksempel diskusjonsgrupper, formidlingstrening, praksis og forskningsdeltakelse. For at dette skal skje er det nødvendig at det fysiske læringsmiljøet og klasseromsinfrastrukturen er tilettelagt for variasjon og studentinvolvering. Vi må ha lesesaler å lese på og vi må ha grupperom vi kan jobbe og diskutere med våre lærere i. En forsvarlig drift av høgskolen som fremmer kvalitet og utvikling. Sniker inn her at jeg liker fusjoner og SAKSING i sektoren. Kurantbygg på nordtomten må være HiB sin høyeste politiske prioritet og dette må det jobbes aktivt opp mot politikerne med. Dere bør velge meg fordi jeg virkelig er giret på et år til i høgskolestyret og ikke føler meg ferdig med vervet. Jeg tror det vil være en unik mulighet for studentpåvirkning det kommende året da det så og si er et helt nytt styre. Denne muligheten vil jeg gjerne gripe. Det tar tid å opparbeide seg kunnskap om sektoren og det tar tid å bli et rutinert styremedlem. Jeg er overhode ikke i mål, men kunnskapen min øker for hver dag og jeg føler jeg er på god vei. Min erfaring, kunnskap og egenskaper vil jeg bruke til å få gjennomslag i høgskolestyret som vil komme studentene til gode! Jeg håper virkelig dere gir meg muligheten til ta Høgskolen til nye høyder gjennom Høgskolestyret.

7 Her kan du legge ved et bilde om du vil HS-Marianne.jpeg

8 Kandidatskjema Elise Håkull Klungtveit Når er du født? 23/09/1993 Hvilken klasse går du i? Sentrale utvalg Skikkethetsnemda 13HBLU-KKK Barnehagelærerutdanning med vekt på Kunst, Kultur og kreativitet Jeg mener at skikkethetsvurderingen er et viktig ledd i det å jobbe for bedre kvalitet i norsk skole og barnehage. Det siste året har jeg vært lokallagsleder for Pedagogstudentene på HiB, men har nå trukket meg fra dette vervet da jeg på organisasjonens landsmøte i April ble valgt inn i arbeidsutvalget. Jeg har stiftet gode bekjentskaper med engasjerte lærerstudenter landet rundt, deriblant flere som sitter i skikkethetsnemda på sin respektive institusjon. Som engasjert i pedagogstudentene vet man mye på om skikkethetsvurderingen, da dette lenge har vært et område vi har jobbet med i hele organisasjonen. Jeg tror absolutt denne kunnskapen vil gjøre meg meget godt egnet til dette vervet Høsten 2014 var jeg sammen med resten av styret i Pedagogstudentene på HiB arrangør av en hel fagdag som omhandlet kun dette tema. Vi så på det som utrolig viktig å benytte vår årlige fagdag til nettopp dette, både for å opplyse studentene, men også for å belyse et viktig og noe glemt tema. Jeg er også studentmedlem i norsk råd for lærerutdannings ( NRLU) programgruppe for barnehagelærerutdanning, i dette arbeidet har jeg lært utrolig mye om lærerutdanningene vår, å da med særlig fokus på min egen utdanning. Ergo, jeg vet godt hva som kreves av oss som studenter i utdanningene, og jeg vil også påstå at dette vævet har gitt meg et godt blikk på hvordan en skikket lærerstudent ser ut. Skulle det komme en skikkethets sak opp i min virketid vil jeg ta i bruk alt jeg har lært om lærerutdanningene, for å på best mulig måte kunne behandle denne saken.

9 Her kan du legge ved et bilde om du vil SMIL.jpg

10 Kandidatskjema Ida Austgulen Når er du født? 06/10/1990 Hvilken klasse går du i? Tre saker du er opptatt av Studentparlamentet Arbeidsutvalget Politisk nestleder 11HGLU1-7E Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen skal være en synlig og aktiv stemme i politiske saker både lokalt og nasjonalt. Jeg ønsker å se et mer synlig samarbeid mellom Velferdstinget og de andre studentdemokratiene frem mot kommunevalget, der tildeling av tomter og økt økonomisk tilskudd til SiB, samt bysykler med egne stasjoner i Møllendalsveien og på Campus Kronstad skal stå i fokus. Ved å øke samarbeidet med de sakene vi enes om, vil vi få et bredere politisk spekter utad, og dermed økt gjennomslagskraft. I kjølvannet av SHoT-undersøkelsen bør staten ha et reelt ønske om å bidra mer for å styrke studentene sitt helsetilbud. Nasjonalt har SPHiB allerede gjort seg synlige med musikkvideoen som fremmer studentkravet. Dette er imidlertid noe som må bygges oppunder, og det er viktig at studentbevegelsen, med NSO i spissen, står samlet og er synlige før offentliggjøringen av statsbudsjettet for Den siste tiden har det vært en forrykende utvikling hva angår digitalisering, og det har vært gjennomført en rekke studier på hvordan studenter lærer best. Allikevel er fortsatt forelesningsmonologen og skoleeksamen normen. God veiledning og oppfølging, variasjon i undervisnings- og vurderingsformer, og nøye og helhetlig planlegging av sammensetning og oppbygging av studieprogrammer er alfa omega for at Høgskolen i Bergen skal levere som en av de beste i sektoren. Vi går en spennende tid i møte med store endringer i sektoren. Høgskolens ambisjon er å få universitetsstatus innen 2020, noe som blant annet innebærer økt fokus på forskning. Det er viktig at studentene er den viktigste premissleverandøren og blir hørt i denne prosessen. Det å være en god underviser må likestilles med det å være en god forsker, og det må sikres at nytilsatte får den oppfølgingen som trengs for å kunne levere på begge fronter. Studentenes psykiske helse må for alvor tas tak i. Studentparlamentet skal i samarbeid med de andre studentorganisasjonene og ledelsen på Høgskolen iverksette tiltak for å sette fokus på studentenes psykiske helse. Et konkret tiltak kan være å opprette en fast møtearena, gjerne i vrimlearealet på Kronstad og i kantinen i Møllendalsveien, der en aktivt fremmer og informerer om de ulike aktivitetene som tilbys på Høgskolen lokalt, ulike helsefremmende tilbud i Bergen sentralt, samt de ulike studenthelsetjenestene i form av legene på høyden, SPH og psykologistudentene på UiB. Det har gått to år siden jeg kastet meg inn i det studentpolitiske sirkuset. I løpet av disse to årene har jeg gjennom å være aktiv på ulike arenaer opparbeidet meg god kunnskap og forståelse for parlamentets rolle, Høgskolen i Bergen som organisasjon, og lokal og nasjonal studentpolitikk. Det siste året har jeg sittet som leder for Studentrådet ved Avdeling for Lærerutdanning, og har gjennom dette arbeidet fått relevant og god erfaring med ledelse, samarbeid med ulike aktører, samt organisatorisk og politisk arbeid. Jeg har i tillegg blitt veldig bevisst på egne styrker og svakheter, noe jeg mener er viktig før en trer inn i et arbeidsutvalg. Som person er jeg positiv, erfaren og jordnær. Jeg er inkluderende, og er ofte den som tar en ekstra runde i rommet for å se til at alle har det bra. Jeg

11 samarbeider godt med alle typer mennesker, og er genuint opptatt av at alle i gruppen føler seg sett og hørt. Andre opplever meg som en person de raskt oppnår tillit til.

12 Det å sette i gang prosesser er bra, men de må også omsettes. Som leder av studentparlamentet vil jeg jobbe aktivt for at vi får gjennomført de målene vi setter oss. Kvalitet er viktigere enn kvantitet. Vi må være realistiske og pragmatiske når vi samarbeider med Høgskolen for å få gjennomslag. Vi må følge opp de prosessene som er satt i gang, og sette frister for gjennomføring. Arbeidsprogrammet inneholder flere punkt som bør kunne gjennomføres ganske enkelt for Høgskolen. Da må vi være på og sørge for at de gjennomføres. Det å skape en arena hvor det kommer frem hva Høgskolen og Studentparlamentet gjør vil synliggjøre for studentene det viktige arbeidet som legges ned av våre tillitsvalgte. Dette vil også synliggjøre de prosessene som er i gang og kreve handlekraft fra Høgskolens side. Det blir med ett mer synlig hvilke saker som venter på gjennomføring, og vi kan gjennom det få mer tyngde i våre krav. Som jeg sa på det konstituerende Kandidatskjema Fredrik Bødtker Når er du født? 23/12/1990 Hvilken klasse går du i? Tre saker du er opptatt av Studentparlamentet Arbeidsutvalget Leder 3GLU5-10B Jeg mener at det å være leder av studentparlamentet innebærer at den politikken som vedtas under møter i studentparlamentet er de sakene leder skal være opptatt av. Likevel vil jeg trekke inn psykisk helse som min hjertesak. Dette er et satsingsområde som gjenspeiles i mye av arbeidsprogrammet, og er et område jeg vil vie mye oppmerksomhet. I dette kandidatskjemaet velger jeg å fokusere på hvilke områder jeg ønsker å styrke for at den politikken som vedtas i SP-møter blir gjennomført. Samarbeid Studentparlamentet har politikk på områder som gjelder for de fleste av Høgskolens studentorganisasjoner. Jeg mener at vi gjennom bedre samarbeid med de ulike organisasjonene på Høgskolen kan få gjennomført flere av våre saker. Sammen er vi representert i samtlige utvalg, noe som igjen medfører at ved et samarbeid på tvers av organisasjonene kan vi få mer gjennomslag for sakene som er felles for alle studentene. Studentparlamentets representanter i utvalgene skal ta en koordinerende rolle for å følge opp studentrepresentantene også mellom møtene. Arbeidsutvalget skal sørge for at studentene aktivt er med å sette dagsorden for den politikken som vedtas på Høgskolen i Bergen. - Vi må bruke studentrådene som kontaktarena, utvalgene som gjennomslagsarena, organisasjonsutvalget som samarbeidsarena og studentparlamentet som den utøvende arenaen. Påvirkning For å følge opp forrige punkt om samarbeid mener jeg det er i studentmassen vi får vår påvirkningskraft. Det innebærer at vi må få tak i det engasjementet som er i studentmassen, og føre dette inn i arenaer for påvirkning. Dette klarer vi først ved å være synlig. Jeg mener vi må utvide synligheten fra det sosiale til også det politiske. Vi må vise studentene våre gjennomslag, og snakke med dem om hva som er viktige for dem. Dette gjør vi ved å bruke media mer aktivt, oppsøke studentene, gjennomføre kampanjer, fortelle om vår aktivitet og være representert i de organene som har kontakt med studentmassen. - Vi må delta i praten som foregår i gangene og føre denne inn på arenaer for påvirkning. Gjennomføring

13 møtet til Studentparlamentet «Selgernes ABC er Allways Be Closing». Jeg mener både Høgskolen og vi har noe å gå på når det kommer til C. - Vi må «close» de prosessene som er i gang, og stille klare krav til Høgskolen om å gjennomføre det de sier. Jeg mener jeg vil utføre arbeidet som leder av Studentparlamentet på en god måte. Jeg har et brennende engasjement for studentpolitikken, og en motivasjon som vil føre til at jeg legger ned stor arbeidsinnsats for å gjennomføre våre felles mål. Jeg er en tydelig leder som ser verdien av samarbeid. De beste løsningene kommer gjennom dialog. Jeg er ikke redd for å ta de vanskelige avgjørelsene og hører på innspill for å sikre god gjennomføring. Etter tre år på Høgskolen er det etter en del saker jeg mener må bedres for studentene. Jeg vil arbeide for at studentene ved Høgskolen i Bergen får en god, inkluderende og nasjonalt ledende utdanning. Jeg mener det er viktig å tenke løsningsorientert fremfor å fokusere på utfordringene. Før jeg begynte på Høgskolen jobbet jeg i to år som salgssjef med personalansvar for 15 deltidsansatte. Dette gjorde at jeg tilpasset meg lederrollen og så verdien av et godt arbeidsmiljø for å sammen skape gode resultater. Jeg vil ta med de erfaringene jeg gjorde meg der inn i dette vervet. Jeg mener det er viktig å være bevisst på sin egen rolle og ta til seg tilbakemeldinger og kritikk som verdifulle innspill for å bli enda bedre. Jeg mener positivitet er viktig å ta med seg inn i et slik verv. Vår rolle i studentparlamentet er å sørge for at studentene har det best mulig mens de studerer hos oss. Derfor vil jeg bruke vår politikk, i tillegg til de innspill vi mottar for å sette dagsorden. En utdanningsinstitusjon er ingenting uten sine studenter. Velger dere meg vil jeg bruke det neste året på å få Høgskolen til å innse dette. Her kan du legge ved et bilde om du vil _ _ _n.jpg

14 Kandidatskjema Ida Helene Yksnøy Når er du født? 27/08/1989 Hvilken klasse går du i? Tre saker du er opptatt av Sentrale utvalg Tilsettingsutvalget Fysioterapi F13 1. Inkluderende læringsmiljø, både faglig og sosialt på HiB. 2. Høy kvalitet på undervisning og undervisningsmateriell 3. At elevene skal vite om muligheter og rettigheter på HiB. Jeg sitter nå i Studentrådstyret ved AHS. Jeg var i fagutvalget 1 år. Jeg har deltatt i innstillingsutvalget i prosessen til å velge nye instituttledere til institutt for Ergo, radio og fysioterapi og Institutt for kunnskapsbasert praksis. Jeg har allerede en bachelor i sammenlignende politikk som gir meg noen år på baken som student og jeg er ikke redd for å ta ordet når jeg føler jeg har noe å bidra med. Jeg ønsker å bidra til å gjøre HiB bedre!

15 Kandidatskjema Kjærsti Rønneberg Når er du født? 05/04/1990 Hvilken klasse går du i? Tre saker du er opptatt av Studentparlamentet Arbeidsutvalget Politisk nestleder MSAM Master i samfunnsfagsdidaktikk Personlig er jeg opptatt av disse tre sakene: 1. Informasjonsflyt & up to date LMS 2. Infrastruktur som støtter opp om godt læringsmiljø - leseplasser 3. Obligatorisk evaluering (HiB sier selv de skal gjennomføre, men de svikter) av studier som verktøy for både fagutvalg og fagansatte til å arbeide med å heve kvalitet i utdanningene. Dette er saker fra vårt arbeidsprogram jeg er spesielt personlig engasjert i, og jobber med fra de vervene jeg allerede har. En stilling som pol.nest vil gi meg tid og verktøy til å fortsette dette engasjementet, og oppnå resultater. Som fagpolitisk nestleder vil jeg etterstrebe å ta alle saker på arbeidsprogrammet for 2015 under mine vinger. Det er Studentparlamentet som bestemmer hva jeg skal bry meg om og kjempe for som et ledd i deres utøvende organ. Som politisk nestleder stiller jeg mine evner til disposisjon for Studentparlamentet. Selv om det er viktig med personlig engasjement som motivasjon, anser jeg det som mest sentralt hva jeg og mine egenskaper kan bringe på bordet når det skal jobbes med å oppnå målene på arbeidsprogrammet for 2015 og det kommende i Jeg har noen kjepphester jeg tror er essensielle når man skal jobbe mot mål, og som jeg lever etter: Løsningsorientert. Selv om det er viktig å drøfte en sak og analysere problemene er det også viktig å bevege seg fremover, derfor pleier jeg å ta på meg rollen som den som leter etter og presenterer mulige løsninger. Noen løsninger er gode og andre er mest for show. Slik får min kreative side litt utspill også. Løsninger engasjerer og bidrar til å avle samarbeid. Strukturert. Jeg er ei jente med orden i sysakene og tellekanter i truseskuffen. Å ha evne til å organisere, prioritere, føle ansvar og se arbeidsoppgavene ser jeg for meg er viktig i stillingen som fagpolitisk nestleder, det avler gjennomføringsevne - jeg kaller det god arbeidsmoral. Lærevillig. Det er en lang liste av alt jeg ikke kan, som kunne vært lurt å kunne når man skal gå inn i en slik stilling. For å kompansere for manglende erfaring kan jeg flagge med at jeg tar ting raskt og jeg er interessert i å gjøre en så god jobb som overhodet mulig. Jeg ønsker å få et overblikk over studentpolitikken både i Bergen og i landet for øvrig, og høste erfaringer jeg kan ta med meg videre i en karriere innenfor utdanningspolitikk. I en stilling som denne kan jeg få den tiden som trengs til å engasjere meg fult ut for de sakene vi ønsker å oppnå. Selv om jeg er ydmyk overfor stillingen og den rollen man får ser jeg på min uerfarenhet som et spillerom til å være nytenkende. De som kjenner meg vet at jeg er frittalende og har bein i nesa. Min utfordring blir å kjenne min besøkelsestid, og skjønne når jeg skal snakke og når jeg skal holde munn. Heldigvis er det slik at erkjennelse er første

16 steg, og der har dere meg. For at jeg ikke skal fremstå helt blottet for erfaring vil jeg nevne at jeg har vært studentrepresentant i Avdelingsrådet for avdeling for lærerutdanning i et år nå, hatt økonomiansvarligvervet i Studentrådsstyret til AL i et halvt, samt SP-representant for AL i et halvt år. Til slutt vil jeg si at om jeg blir valgt vil jeg følge i Andreas Olsbøs fotspor, ved å ha en åpen kontordør der alle kan komme inn og få et (helst to) lyttende øre(er), og ta daglige utfordringer som ikke nødvendigvis står på arbeidsprogrammet på alvor. Her kan du legge ved et bilde om du vil _ _ _n 2.jpg

17

18 Kandidatskjema Andreas Olsbø Når er du født? 15/03/1990 Hvilken klasse går du i? Tre saker du er opptatt av Studentparlamentet Arbeidsutvalget Leder Sosialt Arbeid, SOS13 Synlighet og samarbeid Organisasjonslivet på høgskolen har hatt en enorm vekst det siste året. Dette har ikke kommet gratis, men har vært et resultat av et tettere samarbeid og mer åpen kommunikasjon på tvers av organisasjonene. Denne innsatsen har også gjort at parlamentet har fått en mer synlig profil. Vi har blitt mer tilgjengelig for studentmassen. Jeg mener at dette er et essensielt fundament det må jobbes videre med. Det er viktig at det arbeidet parlamentet legger ned når frem, at det skapes et klima der studenter ønsker å engasjere seg og å kunne ta i bruk sine representanter i parlamentet for å ta del i diskusjonene. Dette vil, sammen med et tett samarbeid med andre organisasjoner, føre til dypere forankring av den politikken som utformes i parlamentet. Varierte undervisnings- og evalueringsformer Læringsformer er nødt til å være varierte og tilpasset det spesifikke fagområdet studentene utdanner seg til. Det nytter ikke å bruke en sten i undervisningen, dersom resten av samfunnet bruker en hammer. Undervisningen må være tilrettelagt for å forberede studentene til den hverdagen som møter dem i arbeidslivet. Her må spesielt digitalisering inn i bildet. Dette er sentral investering høgskolen bør prioritere for å gjøre studiene mer samfunnsrelevant og for å bedre studentenes muligheter til å løse de utfordringene de vil møte som ferdig utlært. Evalueringsformene bør speile dette ved å basere seg på studentenes evne til å benytte seg av den kunnskapen som testes. Det er et institusjonelt ansvar at forelesere og undervisere holder seg oppdatert på nye lærings- og vurderingsformer. Pedagogisk kompetanse Alle som underviser ved høgskolen i Bergen skal ha pedagogisk basiskompetanse. Ved alle nyansettelser må kandidaten kunne bli testet på denne kompetansen igjennom en prøveforelesning der studentrepresentanter må være en naturlig del av ansettelsesutvalget. Alle undervisere må kunne reflektere over eget virke og være i stand til å formidle oppdatert fagkunnskap til studenter. Undervisere bør med jevne mellomrom overvære sine kollegers forelesninger for å kunne gi kvalitative tilbakemeldinger og forbedre utdanningskvaliteten sammen. Det er ledelsen sitt ansvar å sørge for at alle ansatte som underviser ved høgskolen som ikke har den nødvendige pedagogiske kompetansen tilegner seg denne. Jeg vil jobbe for at ledelsen legger til rette for at faglige ansatte uten denne kompetansen kan få et årsverk til å styrke denne. Jeg er en trygg og klar figur, og kjenner at jeg stadig blir mer inspirert i arbeidet med studentpolitikk. Jeg ønsker å fremme studentenes stemme i arbeidet om å bedre de situasjonene studentene møter hver dag. Jeg er god til å jobbe med mennesker, arbeider godt i team, og liker å inspirere menneskene rundt meg. Jeg er villig til å legge inn arbeidet som trengs for å gjennomføre de mål som blir satt, og finner gjerne kreative løsninger for å nå disse målene. Etter snart to år med ulike roller i studentpolitikken har jeg opparbeidet meg nyttig erfaring, og en god kjennskap til studentdemokratiet ved høgskolen.

19 Jeg har også det siste året hatt vervet som politisk nestleder i Studentparlamentet på fulltid, og har igjennom dette vervet hatt fullt fokus på å fremme studentenes stemme. Som en del av nestledervervet har jeg også vært leders stedfortreder, som gjør at jeg skal være klar for å steppe inn dersom situasjonen krever det. Jeg mener at dette nestledervervet har gitt meg en ypperlig sjanse til å forberede meg til ledervervet, og jeg ønsker å ta i bruk den erfaringen og kjennskapen jeg har opparbeidet meg i arbeidet med å utvikle organisasjonen videre. Gjennomslag krever forankring og stor innsats. Men kanskje enda viktigere er det å ha gode støttespillere rundt seg. Disse støttespillerne er viktig å ha både i studentbevegelsen lokalt og nasjonalt, men også blant de ansatte. Dette oppnår man ved å være utadvendt, imøtekommende og interessert i ulike aspekter ved problemstillingene som møter deg i dette arbeidet. Mine viktigste støttespillere i år, har vært de tre jeg har delt kontor med. Jeg har hatt en enorm gevinst av å sitte på fulltid med tre så dyktige mennesker, som har utfordret meg og spilt meg bedre. Jeg ønsker som leder å inspirere og legge til rette for at møtepunktene i organisasjonen skal være preget av støttespillere som utfordrer og styrker hverandre, og samtidig tør å ta de gode debattene. Tempoet er høyt og dagene lange, men dette må ikke gå utover det faktum at studentpolitikk skal være spennende å holde på med. Det er viktig med en inkluderende og motiverende leder som er opptatt av at alle skal finne arbeidsoppgavene sine som meningsfulle. Jeg er denne lederen. Her kan du legge ved et bilde om du vil Andreas.PNG

20 Kandidatskjema Britt-Marie Andersson Når er du født? 25/01/1990 Hvilken klasse går du i? Tre saker du er opptatt av Høgskolestyret 13HEAU Automatiseringsteknikk - Studentmedvirking, med forutsetninger som gjør en aktiv deltagelse mulig. - Effektiv bruk av Campus - Inkludering av nye studenter - Effektiv bruk av Campus Jeg har opparbeidet meg kjennskap til HiB ila studietiden, men og et nettverk som har god kjennskap til UH-sektoren. Når jeg tar for meg ting er jeg kritisk og søker etter en helhetsbilde. Jeg er stolt, det vil si - jeg setter press på meg selv og det er viktig for meg personlig at jeg gjort det som var mulig, for at resultatet skal bli noe jeg kan stå for. I forhold til styrelsen i øvrig er jeg spent. Beroende på hvem som blir valgt inn fra de andre "valgkretsene" må jeg se på hva taktikken blir, men jeg håper det kommer inn fornuftige representanter som er mulig å bilde alianser med slik at studentene blir hørt og får gjennomslag. Dette er det verv jeg ønsker satse på under mitt siste år ved HiB og dermed prioritert over annet som måtte komme opp. Jeg gleder meg til tett samarbeide med nytt AU! Hvis det er ting jeg ikke utdypet eller som noen lurer på er det bare å spørre i vei.

21 Her kan du legge ved et bilde om du vil Britt-Marie Andersson.jpg

22 Kandidatskjema Tom Gunnar Kallekleiv Bårtvedt Når er du født? 02/07/1990 Studentparlamentet Arbeidsutvalget Leder Hvilken klasse går du i? 12HGRSA - Sykepleie 12. Tre saker du er opptatt av Tre saker du er opptatt av? Først og fremst vil jeg si at å følge opp vedtatt politikk fra Studentparlamentet er det jeg vil sette som det absolutte overordnede punktet. Videre skal jeg ta for meg 3 saker som har opptatt min oppmerksomhet den siste tiden og som jeg brenner spesielt for. - 1,5 G. For at alle studenter skal kunne oppleve å være fulltidsstudenter har en behov for å kunne fokusere på studiene sine. Fulltidsstudenten må fram i fokus. Regjeringen stiller krav til at studentene skal fokusere på studiene som at det er en 100% jobb. Da må de også finansiere dette. Studentene skal ut av hverdagen som fattige i det nederste sjiktet av samfunnet og opp på et verdig økonomisk nivå. - Jeg vil jobbe for at staten skal ta et nasjonalt ansvar for finansiering og utbygging av den psykiske helsesektoren som er rettet mot studenter under Studentsamskipnadene. I Norge har vi et helsevesen som er universelt og et utdanningssystem som er grunnlagt på gratisprinsippet. Da hviler det på sin egen urimelighet at studentene selv skal finansiere Studentenes Psykiske Helsetjeneste. - I år er det valgår og i september skal det velges nye lokalpolitikere både til kommune og fylke. Det blir derfor viktig å utfordre de som stiller til valg på problemer som er aktuelle for studentene. Hvorfor frigir ikke kommunen tomter til utbygging av studentboliger? Hvorfor tar ikke kommunen et større ansvar i boligpolitikken? Hvorfor driver ikke kommunen kvalitetssikring av leiligheter og kollektiver på det private markedet? Hvorfor betaler studenter mer for et dårligere kollektivtilbud enn i Oslo? Utbygging av sykkelveinettet og påkobling med lånesykkelsystem. Dette bør en spesielt komme i gang med tanke på implementering i tide før sykkel-vm. Hva gjør kommunen for å markere Bergen som Norges beste studentby, nå i de tider der det fusjoneres og skapes nye studiemiljøer over hele landet. Hvorfor velge deg? Jeg er opptatt av å fokusere på at HiB med Studentparlamentet i spissen, skal være en positiv arena for å løfte alle typer studentproblematiske områder. Jeg ønsker at dette skal være gjennomgående i alle ledd. Det skal være en lav terskel for å fremme saker til oss som representanter og på den måten skal vi også kunne nærme oss studentmassen på grunnivå. Jeg skal jobbe for å markere Studentparlamentet ute blant grasroten og jeg ønsker et større fokus på linjeforeningene, interesseorganisasjonene og studentorganisasjonene Kronbar og BT S. Jeg håper at jeg har gitt et godt inntrykk av hvilke verdier jeg står for gjennom tiden jeg har hatt i SP frem til nå, først gjennom å være innvalgt som fast vara for deretter å bli valgt inn i parlamentet som representant i inneværende valgår. I arbeidet med den nye interesseorganisasjonen HiB GSA, håper jeg at jeg har fått frem mitt engasjement for likestilling, åpenhet og inkludering. Jeg deltok som HiB sin representant til vårkonferansen til NSO i Oslo og deltok der på bolken i regi av velferds- og likestillingspolitisk komite, en komite jeg også er valgt inn som varamedlem av. Som sagt er jeg opptatt av en inkluderende atmosfære. Når du kommer til kontoret skal du møte en leder som er hyggelig, smilende, imøtekommende og lyttende. Du skal møte meg! Jeg tar deg og dine problemstillinger på alvor og jobber videre sammen med deg. Jeg er opptatt av samarbeid og liker jobbe i team. Jeg er opptatt av å jobbe sammen med teamet for å kunne bygge videre på våre felles erfaringer og kunnskaper. Vi har alle noe

23 å bidra med og vårt arbeid blir best når vi jobber sammen. Jeg jobber målbevisst og fokusert, har jeg satt meg et mål, jobber jeg mot det til jeg når det. Jeg skal tross alt komme tilbake til Studentparlamentet og fortelle dere om det arbeidet vi har gjort. Jeg er for åpne prosesser, når det er sagt er det også noen ganger nødvendig å holde kortene tettere til brystet for at vi skal nå politisk gjennomføringskraft. Jeg vil uansett alltid underrette parlamentet når dere ønsker og ikke holde igjen informasjon fra dere. Gjennom verv på forskjellige nivåer har jeg opparbeidet meg en bred kunnskap og erfaring fra høgskolen. Jeg har vært i fagutvalget for sykepleierutdanningen de siste to årene, det siste har jeg også vært i arbeidsutvalget for fagutvalget. Jeg har også det siste året vært representant i Utdanningsutvalget. Jeg representerer kullet mitt i Studentrådet for andre året, der jeg også har vært ansvarlig for praksisplassfordelingen på sykepleien. I faddersystemet har jeg hvert år klatret i systemet, fra fadderbarn til fadder og vider til faddercrew. Jeg har nå lagt mye arbeid ned i å få interesseorganisasjonene HiB GSA og mannlige sykepleierstudenters forening opp og gå og dette arbeidet går bra. Så vidt jeg er kjent (og dermed med forbehold), blir dette de første gruppene av sine slag i Norge. Jeg har også det siste året arbeidet som tilsynsvakt her ved HiB. I jobben har jeg opparbeidet meg god erfaring med hvordan skolen drives rent teknisk og avdekket hvor stort behov vi har for et fokus på forbedring av arealene våre. Her er det veldig mye å ta tak i og jeg ser frem til å sette i gang med dette. Det hjelper ikke å kalle sosialsoner for studiearbeidsplasser når det ikke er lagt opp til det, jeg sitter på gode kontakter som kan få gjort noe med dette, bare jeg har tyngden jeg trenger, som leder av AU, til å presse gjennom. Av tidligere erfaringer kan jeg nevne at jeg har leder- og lagførererfaringer fra forsvaret, der jeg tjenestegjorde som vaktkommandør med korporal-grad i hæren. Her var jeg leder for inntil 49 soldater fordelt på 4 leirer og et stort antall objekter. Jeg gjennomførte her også et 2 ukers leder- og lagførerkurs med stor fokus på hvordan en skal lede mennesker til å arbeide sammen og hente ut de beste kvalitetene i hverandre. Jeg kommer til å jobbe hardt for å nå målene våre og er klar til å sette i gang 1. Juli. Pernille har nå gjennom et år bygd et godt fundament på våre to nye hovedcampus på Kronstad og i Møllendalsveien, og vi skal heller ikke glemme våre medstudenter på Sotra, Ågotnes, Florø (og Kristiansund dersom de får til oppstart der i til høsten). Får jeg deres tillit, vil jeg gjerne være med å bygge videre på dette fundamentet.

24 Her kan du legge ved et bilde om du vil _ _ _n.jpg

25 Kandidatskjema Hege Mari Lassemo Støfring Når er du født? 18/04/2015 Hvilken klasse går du i? Tre saker du er opptatt av Høgskolestyret 12HGLU5103A 1: Fysisk læringsmiljø/plassmangel. Det må gå inn i toppetasjen til toppetasjen at høgskulen er studentane sin arbeidsstad, og at vi treng ein fysisk stad å vere. 2: Fokus på undervisning. Høgskulen er kåt på å bli universitet, og i den samanheng er den ute etter å skaffe seg professorar. Eg syns det er viktig å tilsetje professorar som er gode føreleserar, og ikkje berre gode forskerar. Det er trass alt for studentane høgskulen eksisterar! 3: Økonomi. Vi har fått høyre at høgskulen kjem til å få økonomiske problem framover, grunna auka husleige-utgifter. Det må gjennomførast kutt i budsjetta, men dette skal IKKJE gå på bekosting av tilbodet til studentar, verken når det gjeld førelesingstid, velferdstilbod eller opningstider. We didn't make this mess, so we're not fucking lying in it! Eg årsakar språket mitt ovanfor. Eg merker berre at eg blir litt sint når eg tenkjer på alt det HiB burde gjere betre for studentane sine. Det er nett det som gjer at du bør velje meg. Eg blir akkurat sint nok til at eg bryr meg og engasjerar meg, utan at eg blir så sint at eg berre kjeftar. Vi treng folk som kjeftar òg, men i dette forumet trur eg vi kjem lenger med sukker enn eddik - sjølv om sukkeret skal leverast på våre premiss, og med eit tydeleg mantra: Studentane først. Mange av dykk veit at eg vurderte å stille til AU i år. Eg valgte å la vere, då eg følte det ikkje ville vere rettferdig verken ovanfor parlamentet, sambuaren min eller parasitten i magen. Men eg klarar likevel ikkje å sleppe studentpolitikken. Eg har det best med meg sjølv når eg har fingrane i ein del paiar, og no klør fingrane mine etter den største, tyngste paien. Eg er heilt viss på at kjem til å kunne gjere ein veldig god jobb i høgskulestyret, og håpar du vil gje meg tillita til å bevise det.

26 Kandidatskjema Bjørn Iversen Når er du født? 19/03/1984 Hvilken klasse går du i? Tre saker du er opptatt av Studentparlamentet Arbeidsutvalget Organisatorisk nestleder 13HBLU-ST M Barnehagelærerutdanning med vekt på språk tekst og matematikk Som organisatorisk nestleder mener jeg mye av det viktigste arbeidet ligger i rollen som leder av valgkomiteen. Jeg vil gjennom denne rollen arbeide for å skape engasjement rundt valgene, både fra kandidater som stiller til verv og studentene som avgir stemmer. En høyere valgoppslutning gir parlamentet større legitimitet. Jeg mener det bør være mulig å overstige 3000 avgitte stemmer ved det kommende parlamentsvalget. Dette er noe jeg ser på som nødvendig å arbeide videre med i året som kommer. Etter samlokaliseringen har vi på AL sett et stadig økende studentengasjement som ikke var tilstede på Landås. Foreninger som mitt eget hjertebarn, MBSF, linjeforeningene på GLU, og den kommende linjeforeningen på BLU er med på å holde dette engasjementet i live. Jeg vil fortsette arbeidet med å få startet linjeforeninger der studentene selv ønsker det, og jeg vil arbeide med å motivere studenter til å ønske slike foreninger. Den tredje tingen som opptar meg er generell studentvelferd. Jeg mener at de fleste av studiehverdagens utfordringer kan knyttes til studentvelferd. Herunder er det en rekke problemområder å ta tak i; plassmangel, kantinetilbud, faglig irrelevant undervisning, lite inspirerende undervisningsformer, tungvint byråkrati og mangelfull informasjon om fysiske - såvel som psykiske - helsetilbud er alle med å forringe studentvelferden. Allikevel vil jeg trekke frem studiestøtten som den saken jeg ser på som den viktigste når det kommer til studentvelferd. Jeg ser på det som tvingende nødvendig for kvaliteten på studenten som uteksamineres at den studenten har hatt en givende studietid. Her mener jeg ikke bare faglig, men og sosialt. Ved å gi studenten bedre økonomiske rammebetingelser gir vi studenten muligheten til å bli heltidsstudenten. Derfor stiller jeg meg bak ethvert utsagn som taler for å knytte studiestøtten til 1,5 ganger grunnbeløpet i den norske trygdeordningen. Først og fremst bør man velge meg dersom man mener jeg er den beste kandidaten til jobben. Med meg som Org.Nest får dere en kompetent, moden og reflektert person, med en etterhvert ganske lang organisasjonserfaring. Dere får en ressursperson til bruk overalt i organisasjonen som arbeider godt både selvstendig og i team. Jeg har tidligere sammenlignet meg med en potet og lite er endret seg siden sist jeg brukte den sammenligningen. Jeg har kompetanse i et bredt spekter av felter, og interesser langt utover egen kompetanse. Velger dere meg vil kontordøren forbli like åpen som den var med Marius ved pulten. Jeg er innforstått med at den som får stillingen har store sko og fylle. Jeg bruker skostørrelse 47.

27 Her kan du legge ved et bilde om du vil Bjørn Iversen.jpg

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG Sak Side LM5 00.0315 Godkjenning av forretningsorden 1 LM5 02.0215 Rammebudsjett for 2016 2 LM5 05.0215 Handlingsplan for NSO 2015/2016 5 LM5 05.0315 Prinsipper for oppførsel

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Kandidat til Medlem - Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning

Kandidat til Medlem - Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning Kandidat til Medlem - Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning Navn: Peter Øverlie E-post: Alder: 27 Mobil: HSH - Høgskolen Stord/Haugesund Jeg ønsker å få bedre innsikt i hvilket arbeid som pågår

Detaljer

Kandidatpresentasjonar VT 09/14

Kandidatpresentasjonar VT 09/14 Kandidatpresentasjonar VT 09/14 Innhald Styret i Studentsamskipnaden i Bergen... 3 Velferdstingets arbeidsutvalg... 12 Kulturstyret... 15 Budsjettkomitéen... 28 Arbeidsprogramkomitéen... 34 Ordstyrar...

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Tid: Mandag 31. januar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Ulrikke Phils Hus Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig

Detaljer

Program for Høyere Utdanning

Program for Høyere Utdanning 2014 Program for Høyere Utdanning VEDTATT PÅ HØYRES STUDENTERS LANDSMØTE 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Innhold Innledning:

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 STUDENTTINGET - studentens stemme MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1 Start: 13.00 Slutt: 21.45 Antall personer tilstede: 152 ved oppstart. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Program for Høyere Utdanning

Program for Høyere Utdanning 2014 Program for Høyere Utdanning PROGRAMKOMITEENS INNSTILLING TIL HSLM14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Innhold Innledning:...

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Referat. Generalforsamling. Vår 2014

Referat. Generalforsamling. Vår 2014 Referat Generalforsamling Vår 2014 Dato: Sted: Tid: 13. mars Aud 3 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen, undergrupper,

Detaljer

Eleven i sentrum. UnderUtdanning. Landsmøtet. Tema. i Pedagogstudentene. Skolens og elevenes muligheter for mer læring. LUS ikke gammeldags

Eleven i sentrum. UnderUtdanning. Landsmøtet. Tema. i Pedagogstudentene. Skolens og elevenes muligheter for mer læring. LUS ikke gammeldags P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2008 Tema Eleven i sentrum Landsmøtet i Pedagogstudentene 2008 Skolens og elevenes muligheter for mer læring LUS ikke gammeldags

Detaljer

1 Redegjørelse. Studentparlamentet 2013

1 Redegjørelse. Studentparlamentet 2013 Forkortelser: HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiO Høgskolen i Oslo HiAk Høgskolen i Akershus SP Studentparlamentet AU Arbeidsutvalget VT Velferdstinget i Oslo og Akershus SiO Studentsamskipnaden i Oslo

Detaljer

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 41. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 14-15. April 2012 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 41. Landsmøte! Sentralstyret har jobbet i lang tid med å forberede Landsmøtet 2012, og

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no Lær kidsa koding Etter- og videreutdanning Makt og misbruk www.pedagogstudentene.no Unngå brann Av Tor Erik Skaar, Norsk brannvernforening Jula nærmer seg, eksamenstiden har begynt, og det er en hektisk

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

Engasjert! UnderUtdanning. Tema. Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010. Engasjement koster

Engasjert! UnderUtdanning. Tema. Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010. Engasjement koster P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2010 Engasjert! Tema Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010 Engasjement koster Vi skal bli lærere

Detaljer

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING DESEMBER 2014 Hanne Røising (leder) & Hanna Ihlebæk (sekretær) Innhold FORORD... 4 TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN... 5 INNLEDNING... 7 Prosjekt fleksibel utdanning...

Detaljer

STRATEGI VALGKAMP 2015

STRATEGI VALGKAMP 2015 STRATEGI VALGKAMP 2015 Side 1 av 20 INNLEDNING Du leser Grønn Ungdoms strategi for valgkampen 2015. Strategien inneholder overordnede planer for valgkampen. Dokumentet er til for deg som tar beslutninger

Detaljer