Kommuneplan Os arealdelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneplan Os arealdelen"

Transkript

1 Os kommune Postboks OS Vår dato: Vår referanse: / Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Fylkesmannen i Hordaland, Postboks 7310, 5020 BERGEN Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Org.nr: NO MVA Bankkonto: Kommuneplan Os arealdelen Statens landbruksforvaltning (SLF) har ved e-post av 25. juni 2008 fra Fylkesmannen i Hordaland mottatt utskrift fra Hordaland fylkeslandbruksstyre sin behandling av kommuneplan for Os kommune i møte Fylkesmannen innstilte overfor fylkeslandbruksstyret på innsigelse til en rekke nye utbyggingsarealer i utkast til kommuneplan, men fikk bare delvis medhold av fylkeslandbruksstyret. SLF er i brev av fra Landbruks- og matdepartementet gitt innsigelsesmyndighet i de saker der fylkesmannen innstiller på innsigelse mot kommunale arealplaner, og fylkeslandbruksstyret ikke følger opp fylkesmannens innstilling. SLF kan da legge ned innsigelse i slike saker. SLF må etter dette vurdere om en utbygging i tråd med planforslaget berører viktige regionale eller nasjonale interesser og om disse bør tillegges større vekt enn behovet for utbygging. Planmaterialet fra Os Kommune SLF viser til tilsendt materiale fra Fylkesmannen i Hordaland, som blant annet omfatter forslag til ny arealdel til kommuneplanen for Os kommune datert og konsekvensutredning (KU) til denne datert Fylkesmannen har i tillegg oversendt møtebok fra behandlingen i fylkeslandbruksstyret samt en powerpoint-presentasjon med kartskisser og ortofoto av de aktuelle områdene. Fylkesmannens behandling I saksframlegget i forbindelse med fylkeslandbruksstyrets behandling av forslag til kommuneplan for Os kommune har Fylkesmannens landbruksdirektør påpekt svakheter i planforslaget ved at det gir en lite helhetlig struktur i arealdisponeringen, samt at det ikke foreligger noe planprogram eller andre føringer for utbyggingsmønster og langsiktig tenking som grunnlag for planarbeidet og konsekvensutredningen. Landbruksdirektøren mener at planen i dag er preget av en mengde områder spredt utover i kommunen, som er lagt inn i planforslaget uten faglige begrunnelser og uten å inngå i en synlig helhetstenkning.

2 Statens landbruksforvaltning Side: 2 av 10 Landbruksdirektøren viser til at fortettingsstrategier i allerede utbygde områder ikke er drøftet, og mener dette bør vere sentralt i en spredtbebygd kommune som Os. Det påpekes at Os kommune ikke har foretatt kjerneområdekartlegging for landbruk, men at dette skal være under arbeid. Landbruksdirektøren mener derfor at planforslaget er svært vanskelig å uttale seg til mht framtidige prioriterte utbyggingsmønstre, i og med at vesentlig dokumentasjon om landbruksverdier og utbyggingsønsker ikke foreligger. Han sier at det å vurdere om dyrka mark må vike for utbyggingsinteressene bør gjøres på kommuneplannivå, og at det er et krav at alternative plasseringer er vurdert. Landbruksdirektøren bemerker også at høringsdokumentet ikke inneholder noen oversikt over hvor mye dyrka og dyrkbar mark som skifter status fra LNF-område til utbyggingsområde som følge av planforslaget. Fylkesmannen innstilte som nevnt overfor fylkeslandbruksstyret på innsigelse til en rekke nye utbyggingsarealer i utkast til kommuneplan. Innstillingen ble fulgt opp på enkelte punkter, men ble på flere punkter helt eller delvis avvist av fylkeslandbruksstyret. Det er de deler av innstillingen hvor fylkeslandbruksstyret ikke fulgte opp innstillingen om innsigelse som SLF tar stilling til i denne saken. Konkrete områder der fylkeslandbruksstyret ikke har fulgt opp Fylkesmannens innstilling om innsigelse Pkt. 5 i Fylkesmannens innstilling O3 Moberg og B2 Moberg i Osøyro krins O3 Moberg er i hht. Os kommunes KU et LNF-område som er foreslått lagt ut til offentlig formål, som ett av flere alternativ for ny brannstasjon. Området ligger inntil krysset mellom ny og gammel E39, og er opplyst å være på 20 daa og for det meste bestå av fulldyrka jord og litt innmarksbeite. Det opplyses at det pågår reguleringsarbeid for området. B2 Moberg er i hht. Os kommunes KU et LNF-område som er foreslått lagt ut til boligformål. Området er oppgitt å være på 14/5 daa, der 14 daa er framtidig boligområde og 5 daa eksisterende boligområde, slik SLF tolker kommunens KU. Det er ikke gitt arealopplysninger om arealet som sådan, bare at det ligger inntil et større landbruksområde. Det opplyses at det vil settes krav om reguleringsplan. byggeformål på O3 Moberg med unntak av den alt godkjente brannstasjonstomta, og hele B2. Fylkeslandbruksstyret fulgte ikke opp innstillingen, uten å begrunne dette nærmere. For område O3 Moberg er det ikke opplyst overfor SLF hvilken del av arealet som den alt godkjente brannstasjonstomta dekker, og som Fylkesmannen dermed ikke innstilte på innsigelse til. Det er derfor ikke mulig for SLF ut fra tilsendt materiale å vite hvilket areal Fylkesmannens innstilling refererer seg til. SLF vurderer at saken på dette punkt er mangelfullt opplyst både fra kommunens side og fra fylkeslandbruksstyrets/fylkesmannens side. Siden SLF ikke har fått opplyst konkret hvilket areal som gjenstår med innstilling om innsigelse fra Fylkesmannen etter behandlingen i fylkeslandbruksstyret, er det ut fra tilsendte opplysninger ikke mulig for SLF å ta stilling til saken. SLF finner ut fra dette ikke tilstrekkelig grunnlag i de gitte opplysninger i saken til å fremme innsigelse til foreslått arealbruksformål for O3 Moberg.

3 Statens landbruksforvaltning Side: 3 av 10 For område B2 Moberg oppfatter SLF, ut fra tilsendt materiale, at innstillingen om innsigelse kun kan gjelde de 14 daa med framtidig boligområde, siden det er opplyst at 5 daa er eksisterende boligområde og derved forutsettes tidligere avklart. Som nevnt er det ikke gitt arealopplysninger om området, bare at det ligger delvis inntil et større landbruksområde. Ut fra tilsendt ortofoto synes hele arealet å være dyrket areal. SLF vurderer at saken er mangelfullt opplyst på dette punkt, og finner ikke tilstrekkelig grunnlag i de gitte opplysninger i saken til å fremme innsigelse til foreslått arealbruksformål for B2 Moberg. Pkt. 7 i Fylkesmannens innstilling B4 Kvernelva i Osøyro krins B4 Kvernelva er i hht. Os kommunes KU et LNF-område som er foreslått lagt ut til boligformål. Området er oppgitt å være på 8 daa, og er i gjeldende reguleringsplan for Kvernelva Granlia regulert til landbruksformål. Det er opplyst at området består av innmarksbeite, og at området ikke lenger er godt egnet til landbruksformål. Det opplyses at det vil settes krav om reguleringsplan. Kommunen skriver at området er sentralt plassert. SLF antar at det med dette menes at området anses naturlig å legge ut til boligområde ut fra plasseringen inntil eksisterende boligområde. byggeformål på B4 Kvernelva, med henvisning til at det er et areal med innmarksbeite som i reguleringsplan er regulert til landbruk, at det ligger i utkanten av et sammenhengende landbruksområde, og at marginene i området er små. Fylkeslandbruksstyret fulgte ikke opp innstillingen, uten å begrunne dette nærmere. Område B4 Kvernelva gjelder 8 daa innmarksbeite. Det er ikke opplyst om dette er overflatedyrka eller fulldyrka areal. Fylkesmannen har ikke kommentert kommunens vurdering av at området ikke lenger er godt egnet til landbruksformål. SLF registrerer at arealet ligger inntil eksisterende boligområde og at det av kommunen vurderes som sentralt beliggende, samt at kommunen mener det ikke lenger er godt egnet til landbruksformål selv om den tidligere har regulert arealet til nettopp dette formålet. SLF vurderer at saken også på dette punkt er mangelfullt opplyst, men finner ikke tilstrekkelig grunnlag i de gitte opplysninger i saken til å fremme innsigelse til foreslått arealbruksformål for B4 Kvernelva. Pkt. 8 i Fylkesmannens innstilling B6 Borgen i Osøyro krins B6 Borgen er i hht. Os kommunes KU et LNF-område som er foreslått lagt ut til boligformål. Området er oppgitt å være på 59 daa, og at det er en gammel gård som ikke lenger er i drift, og hvor husene er revet. Det er opplyst at området består av fulldyrka og overflatedyrka mark, innmarksbeite og lauvskog, uten at fordelingen innenfor disse kategoriene er oppgitt. Det fremgår også at det ligger i ei bratt li. Det opplyses at det vil settes krav om reguleringsplan.

4 Statens landbruksforvaltning Side: 4 av 10 byggeformål på B6 Borgen, med henvisning til at det består av dyrka mark, innmarksbeite og lauvskog, og at det ligger i utkanten av et sammenhengende landbruksområde. Fylkeslandbruksstyret fulgte opp deler av denne innstillingen, uten å begrunne dette nærmere. Resultatet er at fylkeslandbruksstyret har fremmet innsigelse til den delen av området som ligger på nedsida av vegen, mens det følgelig ikke er fremmet innsigelse til arealet som ligger på oppsida av vegen. Det er ikke opplyst hvor stort arealet på oppsida av vegen er, heller ikke hvordan kvaliteten på dette arealet er. Område B6 Borgen gjelder til sammen 59 daa fulldyrka og overflatedyrka mark, innmarksbeite og lauvskog, uten at fordelingen innenfor disse kategoriene er oppgitt. Som nevnt har fylkeslandbruksstyret fulgt opp innstillingen om innsigelse til en del av arealet, men ikke den delen av området som ligger på oppsiden av vegen i området. SLF minner om nasjonal jordvernpolitikk, som tilsier at kommunene viser varsomhet med å omdisponere verdifulle jordressurser, herunder både dyrka mark, dyrkbar mark og kulturlandskapsressurser. SLF vurderer ut fra dette at den foreslåtte arealdisponeringen kan være i strid med dette, og at kommunen bør foreta en grundigere vurdering basert på konkret kunnskap om arealenes beskaffenhet og verdi før det treffes endelig planvedtak. SLF vurderer at saken også på dette punkt er mangelfullt opplyst både fra kommunens side og fra fylkeslandbruksstyrets/fylkesmannens side. SLF har ikke fått opplyst hvor stort arealet på oppsida av vegen er eller hvordan kvaliteten på dette arealet er. SLF finner ut fra dette ikke tilstrekkelig grunnlag i de gitte opplysninger i saken til å fremme innsigelse til foreslått arealbruksformål for den del av B6 Borgen hvor fylkeslandbruksstyret ikke har fulgt opp Fylkesmannens innstilling om innsigelse. Pkt. 9 i Fylkesmannens innstilling B3 Nygård i Kuventræ krins B3 Nygård er i hht. Os kommunes KU et LNF-område som er foreslått lagt ut til boligformål. Området er oppgitt å være på 13/2 daa, der 13 daa er framtidig boligområde og 2 daa eksisterende boligområde, slik SLF tolker kommunens KU. Det er opplyst at området består av fulldyrka jord, uproduktiv skog og innmarksbeite, uten at fordelingen innenfor disse kategoriene er oppgitt. byggeformål på B3 Nygård, med henvisning til at det består av fulldyrka jord, uproduktiv skog og innmarksbeite, og at det ligger i utkanten av et sammenhengende landbruksområde. Fylkeslandbruksstyret fulgte ikke opp denne innstillingen, uten å begrunne dette nærmere. Område B3 Nygård gjelder til sammen 13 daa bestående av fulldyrka jord, uproduktiv skog og innmarksbeite, men uten at fordelingen innenfor disse kategoriene er oppgitt. SLF vurderer at saken også på dette punkt er mangelfullt opplyst både fra kommunens side og fra fylkeslandbruksstyrets/fylkesmannens side. SLF har ikke har fått opplyst hvor store deler av arealet som er hhv. fulldyrka jord, uproduktiv skog og innmarksbeite. Det er heller ikke

5 Statens landbruksforvaltning Side: 5 av 10 opplyst hvilke vurderinger fylkeslandbruksstyret har gjort forut for beslutningen om ikke å fremme innsigelse, siden vedtaket ikke er begrunnet. For SLF er det umulig ut fra gitte opplysninger i saken å ta stilling til hva som er mest verdifullt areal innenfor området. Ut fra kart og billedmateriale synes denne arealdisponeringen å innebære en fortsettelse av det spredte utbyggingsmønsteret i kommunen, noe som anses uheldig. SLF vurderer at den foreslåtte arealdisponeringen kan være uheldig, og at kommunen bør foreta en grundigere vurdering basert på konkret kunnskap om arealenes beskaffenhet og verdi før det treffes endelig planvedtak. SLF minner om at både dyrka og dyrkbar mark er arealressurser som kommunene skal være varsomme med å omdisponere, jf. nasjonal jordvernpolitikk. Imidlertid finner ikke SLF tilstrekkelig grunnlag i de gitte opplysninger i saken til å fremme innsigelse til foreslått arealbruksformål for B3 Nygård. Pkt. 10 i Fylkesmannens innstilling B4 Hetleflåten i Kuventræ krins B4 Hetleflåten er i hht. Os kommunes KU et LNF-område som er foreslått lagt ut til boligformål. Området er oppgitt å være på 2 daa, som er en fradelt og bebygd eiendom. byggeformål på B4 Hetleflåten, med henvisning til at det ligger i et større LNF-område hvor det blir drevet aktivt landbruk. Fylkeslandbruksstyret fulgte ikke opp denne innstillingen, uten å begrunne dette nærmere. Område B4 Hetleflåten gjelder 2 daa som allerede er bebygd. SLF tar fylkeslandbruksstyrets vedtak til etterretning, og fremmer ikke innsigelse. Pkt. 11 i Fylkesmannens innstilling B2 Lunde aust/torkjeldsvegen og B3 Lunde i Søre Neset krins B2 Lunde aust/torkjeldsvegen er i hht. Os kommunes KU et LNF-område som er foreslått lagt ut til boligformål. Området er oppgitt å være på 24/9 daa, der 24 daa er framtidig boligområde og 9 daa eksisterende boligområde, slik SLF tolker kommunens KU. Det er opplyst at området består av fulldyrka jord, overflatedyrka jord og uproduktiv skog, uten at fordelingen innenfor disse kategoriene er oppgitt. Det opplyses at det vil settes krav om reguleringsplan. B3 Lunde er i hht. Os kommunes KU et LNF-område som er foreslått lagt ut til boligformål. Området er oppgitt å være på 14/3 daa, der 14 daa er framtidig boligområde og 3 daa eksisterende boligområde, slik SLF tolker kommunens KU. Det er opplyst at området består av overflatedyrka jord, innmarksbeite og lauvskog, uten at fordelingen innenfor disse kategoriene er oppgitt. Det opplyses at det vil settes krav om reguleringsplan. byggeformål på B2 Lunde aust/torkjeldsvegen og B 3 Lunde, begge med henvisning til at de er en del av et større sammenhengende landbruksområde. Fylkeslandbruksstyret fulgte ikke opp denne innstillingen, uten å begrunne dette nærmere.

6 Statens landbruksforvaltning Side: 6 av 10 For område B2 Lunde aust/torkjeldsvegen oppfatter SLF, ut fra tilsendt materiale, at innstillingen om innsigelse kun kan gjelde de 24 daa med framtidig boligområde, siden det er opplyst at 9 daa er eksisterende boligområde og derved forutsettes tidligere avklart. For B3 Lunde oppfatter SLF tilsvarende at innstillingen om innsigelse gjelder de 14 daa med framtidig boligområde. Som nevnt er det ikke gitt opplysninger om kvaliteten på arealene innenfor områdene eller hvordan de nevnte arealkategoriene fordeler seg. Fylkesmannen har opplyst at områdene ligger inntil et større sammenhengende landbruksområde. Ut fra tilsendte foto synes B2 Lunde aust/torkjeldsvegen for det meste å bestå av fulldyrka jord, evt. overflatedyrka jord. Dersom dette er tilfelle, vurderer SLF at den foreslåtte arealdisponeringen er svært uheldig, og at kommunen bør foreta en grundigere vurdering basert på konkret kunnskap om arealenes beskaffenhet og verdi før det treffes endelig planvedtak. SLF minner om at både dyrka og dyrkbar mark er arealressurser som kommunene skal være varsomme med å omdisponere, jf. nasjonal jordvernpolitikk. B3 Lunde synes ut fra ortofoto for det meste synes å være tilvokst med skog. SLF vurderer at saken er mangelfullt opplyst når det gjelder begge disse områdene. SLF finner ikke tilstrekkelig grunnlag i de gitte opplysningene i saken til å fremme innsigelse til foreslått arealbruksformål for områdene B2 Lunde aust/torkjeldsvegen og B3 Lunde, men ber likevel kommunen gjøre en grundigere vurdering av arealressursene før det treffes endelig planvedtak. Pkt. 12 i Fylkesmannens innstilling B4 Haugland i Søre Neset krins B4 Haugland er i hht. Os kommunes KU et LNF-område som er foreslått lagt ut til boligformål. Området er oppgitt å være på 48 daa. Det er opplyst at området består av overflatedyrka jord, innmarksbeite, lauvskog og uproduktiv skog, uten at fordelingen mellom disse kategoriene er oppgitt. Det opplyses at det vil settes krav om reguleringsplan. byggeformål på B4 Haugland, med henvisning til at en utvidelse av tidligere byggeområde i denne retningen er med på å splitte opp det som er igjen av sammenhengende grønne områder rundt. Fylkesmannen bemerker også at hovedhuset på gnr. 43, bnr. 19 inngår i byggeområdet. Han tilrår at dette området fortsatt blir liggende som LNF-område, og knytter innsigelse til dette punktet. Fylkeslandbruksstyret fulgte opp innstillingen vedrørende den nordre delen, men fremmet ikke innsigelse til søndre del, uten å begrunne dette nærmere. B4 Haugland gjelder til sammen 48 daa bestående av overflatedyrka jord, innmarksbeite, lauvskog og uproduktiv skog, uten at fordelingen mellom disse kategoriene er oppgitt. Det er søndre del av området som SLF skal ta stilling til fordi fylkeslandbruksstyret ikke fulgte opp innstillingen om innsigelse til denne delen av området. Det er imidlertid ikke opplyst hvor stort den søndre delen er, eller hvordan arealkvalitetene er her. SLF vurderer at saken også på dette punkt er mangelfullt opplyst. SLF finner ikke tilstrekkelig grunnlag i de gitte opplysninger i saken til å fremme innsigelse til foreslått arealbruksformål for B4 Haugland.

7 Statens landbruksforvaltning Side: 7 av 10 Pkt. 13 i Fylkesmannens innstilling B8 Ytre Lekven og B9 Øvre Særvold, Søre Neset krins B8 Ytre Lekven er i hht. Os kommunes KU et LNF-område som er foreslått lagt ut til boligformål. Området er oppgitt å være på 8/6 daa, der 8 daa er framtidig boligområde og 6 daa eksisterende boligområde, slik SLF tolker kommunens KU. Det er opplyst at området består av fulldyrka jord, lauvskog på svært høg bonitet og barskog på grunnlendt mark, uten at fordelingen innenfor disse kategoriene er oppgitt. Det opplyses at det vil settes krav om reguleringsplan. B9 Øvre Særvold er i hht. Os kommunes KU et LNF-område som er foreslått lagt ut til boligformål. Området er oppgitt å være på 3/17 daa, der 3 daa er framtidig boligområde og 17 daa eksisterende boligområde, slik SLF tolker kommunens KU. Det er opplyst at området består av lauvskog på svært høg bonitet. Det opplyses at det vil settes krav om reguleringsplan. byggeformål på B8 Ytre Lekven og B9 Øvre Særvold sammen med B10 Særvoldsvika, alle med henvisning til at de ligger i et større sammenhengende landbruksområde. Fylkeslandbruksstyret fulgte opp innstillingen for B10, men ikke for områdene B8 og B9, uten å begrunne dette nærmere. For B8 Ytre Lekven oppfatter SLF, ut fra tilsendt materiale, at innstillingen om innsigelse kun kan gjelde de 8 daa med framtidig boligområde, siden det er opplyst at 6 daa er eksisterende boligområde og derved forutsettes tidligere avklart. For B9 Øvre Særvold oppfatter SLF tilsvarende at innstillingen om innsigelse gjelder de 3 daa med framtidig boligområde. Som nevnt er det ikke gitt opplysninger om hvordan arealene fordeler seg på de nevnte kategoriene som områdene er opplyst å bestå av. Fylkesmannen har opplyst at områdene ligger inntil et større sammenhengende landbruksområde. SLF minner om nasjonal jordvernpolitikk, som tilsier at kommunene viser varsomhet med å omdisponere verdifulle jordressurser, herunder både dyrka mark, dyrkbar mark og kulturlandskapsressurser. SLF vurderer ut fra dette at den foreslåtte arealdisponeringen er uheldig, og at kommunen bør foreta en grundigere vurdering basert på konkret kunnskap om arealenes beskaffenhet og verdi. SLF finner ut fra tilsendt materiale ikke tilstrekkelig grunnlag til å fremme innsigelse til foreslått arealbruksformål for områdene B8 Ytre Lekven og B9 Øvre Særvold, men ber likevel kommunen gjøre en grundigere vurdering av arealressursene før det treffes endelig planvedtak. Pkt. 15 i Fylkesmannens innstilling B4 Skeisbotn i Nore Neset krins B4 Skeisbotn er i hht. Os kommunes KU et LNF-område som er foreslått lagt ut til boligformål. Området er oppgitt å være på 68/6 daa, der 68 daa er framtidig boligområde og 6 daa eksisterende boligområde, slik SLF tolker kommunens KU. Det er opplyst at området består av fulldyrka jord, lauvskog og barskog, uten at fordelingen mellom disse kategoriene er oppgitt. Det opplyses at det vil settes krav om reguleringsplan.

8 Statens landbruksforvaltning Side: 8 av 10 byggeformål på B4 Skeisbotn, med henvisning til at nordre del av arealet er dyrka mark. Fylkeslandbruksstyret fulgte ikke opp innstillingen, uten å begrunne dette nærmere. For B4 Skeisbotn oppfatter SLF, ut fra tilsendt materiale, at innstillingen om innsigelse gjelder de 68 daa med framtidig boligområde, siden det er opplyst at 6 daa er eksisterende boligområde og derved forutsettes tidligere avklart. Som nevnt er det ikke gitt opplysninger om hvordan arealene fordeler seg på de nevnte kategoriene som områdene er opplyst å bestå av, bortsett fra at nordre del er dyrka mark. Det er imidlertid ikke opplyst hvor stort dette arealet er. Fordi tilsendt fotomateriale for dette området viser et større areal dyrka mark, har SLF for dette ene arealet undersøkt nærmere via Gårdskart på nett. Ut fra de opplysninger vi får der, kommer vi fram til at det areal som er dyrka mark, og som vi derfor oppfatter at innstillingen gjelder, er på ca. 20 daa. Vi har imidlertid ingen nærmere informasjon om kvaliteten på den dyrka marka her. Vi ser ut fra kart og ortofoto at arealet ligger som et inneklemt areal mellom bebyggelse, men det er i liten grad begrunnet fra kommunens side hvorfor man har behov for å omdisponere arealet. På den annen side er Fylkesmannens innstilling om innsigelse svakt begrunnet, og fylkeslandbruksstyret vedtak er ikke begrunnet. SLF minner om nasjonal jordvernpolitikk, som tilsier at kommunene viser varsomhet med å omdisponere verdifulle jordressurser, herunder både dyrka mark, dyrkbar mark og kulturlandskapsressurser. SLF finner ut fra tilsendt materiale ikke tilstrekkelig grunnlag til å fremme innsigelse til foreslått arealbruksformål for område B4 Skeisbotn, men ber likevel kommunen gjøre en grundigere vurdering av behovet for utbygging på dette arealet sammenholdt med konkret kunnskap om arealets beskaffenhet og verdi før det treffes endelig planvedtak. Pkt. 16 i Fylkesmannens innstilling B1 Heggland i Hegglandsdalen og Indregardane krins B1 Heggland er i hht. Os kommunes KU et LNF-område som er foreslått lagt ut til boligformål. Området er oppgitt å være på 80/2 daa, der 80 daa er framtidig boligområde og 2 daa eksisterende boligområde, slik SLF tolker kommunens KU. Det er opplyst at området består av litt fulldyrka jord, innmarksbeite og lauvskog, uten at fordelingen mellom disse kategoriene er oppgitt. Det opplyses at det vil settes krav om reguleringsplan. byggeformål på B1 Heggland, med henvisning til verdiene i området, og at det ligger i utkanten av et større sammenhengende landbruksområde. Fylkeslandbruksstyret fulgte ikke opp innstillingen, uten å begrunne dette nærmere. For B1 Heggland oppfatter SLF, ut fra tilsendt materiale, at innstillingen om innsigelse gjelder de 80 daa med framtidig boligområde, siden det er opplyst at 2 daa er eksisterende boligområde og derved forutsettes tidligere avklart. Som nevnt er det ikke gitt opplysninger om hvordan arealene fordeler seg på de nevnte kategoriene som områdene er opplyst å bestå av, bortsett fra at det består av litt dyrka mark. Det er imidlertid ikke opplyst hvor stort dette arealet er.

9 Statens landbruksforvaltning Side: 9 av 10 SLF minner om nasjonal jordvernpolitikk, som tilsier at kommunene viser varsomhet med å omdisponere verdifulle jordressurser, herunder både dyrka mark, dyrkbar mark og kulturlandskapsressurser. SLF vurderer ut fra dette at den foreslåtte arealdisponeringen kan være uheldig, og at kommunen bør foreta en grundigere vurdering basert på konkret kunnskap om arealenes beskaffenhet og verdi. SLF finner ut fra tilsendt materiale ikke tilstrekkelig grunnlag til å fremme innsigelse til foreslått arealbruksformål for område B1 Heggland, men ber likevel kommunen gjøre en grundigere vurdering av behovet for utbygging på dette arealet sammenholdt med konkret kunnskap om kvaliteten på arealet før det treffes endelig planvedtak. Generelle merknader fra Statens landbruksforvaltning SLF viser til de ovennevnte faglige vurderingene i saksframlegget fra Fylkesmannen i Hordaland, og understøtter disse. SLF viser særlig til de politiske føringene nasjonalt om et styrket jordvern. Det er også at kommunens landbruksfaglige vurderinger av de nye utbyggingsområdene er mangelfulle, og at behovet for omdisponering av arealene i flere av tilfellene er mangelfullt forklart fra kommunens side. Gjennomgående er det i liten grad gitt konkret informasjon om arealkvalitetene innenfor de ulike områdene, og det er ikke mulig ut fra materialet å finne ut hvor mange dekar av ulike arealkvaliteter som foreslås omdisponert. Det er heller ikke for noen av de arealene som SLF har måttet ta stilling til, gitt noen opplysninger om kulturlandskapsverdier i områdene. SLF er betenkt over at regionale og nasjonale landbruksmyndigheter må ta stilling til omdisponering av mulig verdifulle arealressurser på et så svakt dokumentasjonsgrunnlag, og mener at prosess og plangrunnlag bør gjøres til gjenstand for grundige drøftelser mellom regionalt nivå og kommunen med sikte på å forbedre beslutningsgrunnlaget mht. landbrukets arealressurser. Når SLF ikke fremmer innsigelse til noen av de arealene som vi har hatt til vurdering, er dette ikke uttrykk for at vi mener disse arealdisponeringene er kurante. Vi har imidlertid i det tilsendte materialet ikke funnet god nok dokumentasjon for at de aktuelle arealene har en slik verdi at vi har funnet det riktig å fremme innsigelse ut fra at regionale og/eller nasjonale verdier er truet. Heller ikke i innstillingen fra Fylkesmannen er det begrunnet særskilt for det enkelte område hvorfor det er fremmet innstilling om innsigelse, utover en henvisning til de opplysningene som kommunen har gitt. Nasjonal jordvernpolitikk er uttrykt i flere dokumenter, blant annet i Regjeringens Soria Moria-erklæring, i St.meld. nr. 26 ( ) om Regjeringens miljøpolitikk og i brev av 21.februar 2006 fra Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet som blant annet påpeker kommunenes ansvar for å følge opp de nasjonale jordvernmålene. SLF viser også til rapporten Klimaskifte for jordvernet, som i januar 2008 ble lagt fram av Jordverngruppa oppnevnt av Landbruks- og matministeren. SLF vil generelt minne om det ansvaret kommunen har for å følge opp denne politikken, og at planlegging etter plan- og bygningsloven blant annet i Klimaskifte for jordvernet er framholdt som ett av de viktigste virkemidlene i dette arbeidet. Vi minner også om det

10 Statens landbruksforvaltning Side: 10 av 10 dokumentasjonsansvar kommunene har etter plan- og bygningsloven, herunder Forskrift om konsekvensutredninger som trådte i kraft 1.april Når det gjelder de konkrete arealene som SLF har vurdert foran, ser vi at kommunen for de fleste områdenes vedkommende har sagt at det vil bli stilt krav om reguleringsplan. Dette mener SLF er fornuftig, og bør benyttes som en mulighet til å avbøte noe av de manglene mht. dokumentasjon og vurdering av jordvern- og kulturlandskapsverdiene, som vi har påpekt både generelt og i vår omtale av enkeltområdene. Kommunen bør vise varsomhet med å omdisponere verdifulle jordressurser, dvs. både dyrka mark, dyrkbar mark og kulturlandskapsressurser. SLF har vurdert at flere av de foreslåtte arealdisponeringene kan være uheldige, men ikke fremmet innsigelse fordi vi ikke har sett klar nok indikasjon i materialet på konkrete verdier av nasjonal/regional betydning i områdene. SLF anbefaler imidlertid sterkt at kommunen for hvert enkelt av områdene skaffer til veie en bedre arealdokumentasjon og foretar en grundigere vurdering av arealressursene før det treffes endelig planvedtak på kommuneplannivå. Dersom dette ikke er mulig, evt. som en mer detaljert vurdering, bør den etterfølgende reguleringsplanprosessen benyttes til å få fram et klarere grunnlag for arrondering og mulig bedre avgrensning av utbyggingsområdene basert på konkrete kunnskaper om arealverdiene. På denne måten bør det være mulig å ta hensyn til de viktigste verdiene innenfor enkeltområdene, og eventuelt unngå nedbygging på de arealene der det er sterke nok grunner som taler for det. Konklusjon SLF vil ut fra tilsendte materiale og ovennevnte vurderinger ikke fremme innsigelse til noen av de enkeltområdene hvor Hordaland fylkeslandbruksstyre ikke har fulgt opp Fylkesmannens innstilling om innsigelse til Os kommuneplan Fylkeslandbruksstyrets vedtak blir derfor stående som landbruksmyndighetenes uttalelse til planforslaget. SLF anbefaler imidlertid Os kommune å legge fram bedre dokumentasjon av jordvern- og kulturlandskapsverdiene innenfor de foreslåtte utbyggingsområdene, og at denne dokumentasjonen tas hensyn til både ved vedtak av kommuneplanen og i forbindelse med de etterfølgende reguleringsplanprosessene for enkeltområder. På denne måten kan viktige landbruksverdier innenfor områdene fortsatt tas hensyn til i planprosessen. Med hilsen for Statens landbruksforvaltning Aud Børset direktør Frode Davidsen fungerende seksjonssjef

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

Ferie- og turistformål FT5 Løkstad gard, Jomfruland

Ferie- og turistformål FT5 Løkstad gard, Jomfruland Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Vår dato: 27.01.2016 Vår referanse: 15/69966-3 Deres dato: 06.01.2016 Deres referanse: Uttalelse - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2014

Detaljer

Stokke kommune. Landbruksfaglig vurdering av innspill til kommuneplanens arealdel del 3

Stokke kommune. Landbruksfaglig vurdering av innspill til kommuneplanens arealdel del 3 Stokke kommune Landbruksfaglig vurdering av innspill til kommuneplanens arealdel del 3 Landbrukskontoret for Stokke og Andebu 28.05.2015 Innhold Journr 13/2131-74 Døvlerønningen ----------------------------------------------------------------

Detaljer

FORSLAG TIL UTBYGGING AV DEL AV ØVRE GOKSTAD GÅRD I SANDEFJORD

FORSLAG TIL UTBYGGING AV DEL AV ØVRE GOKSTAD GÅRD I SANDEFJORD FORSLAG TIL UTBYGGING AV DEL AV ØVRE GOKSTAD GÅRD I SANDEFJORD UTBYGGINGSFORSLAG I samråd med assisterende rådmann Asbjørn Dag Hansen legges det her fram forslag om utbygging av en mindre del av Øvre Gokstad

Detaljer

For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd

For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Rundskriv 26/11 Kontaktperson: Fylkesmannen Kommunen For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Vår dato: 07.07.2011 Vår referanse: 201100001-26/001 Rundskrivet erstatter:

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. Formannskapet 06.02.07 26/07 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 12.01.2007 92/10 L33 05/01445 18 Inger Helene Isaksen OVERSKRIFT PÅ

Detaljer

Arealpolitikk og jordvern

Arealpolitikk og jordvern Arealpolitikk og jordvern Kommunekonferanse Bergen, 28-29- oktober 2008 Seniorrådgiver Erik Anders Aurbakken, SLF Statens landbruksforvaltning Forvalter virkemidler gjennomfører landbrukspolitikken Jordbruksavtalen

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Møtebok. Fylkeslandbruksstyret i Finnmark

Møtebok. Fylkeslandbruksstyret i Finnmark Sak: Anmoding fra Sør- Varanger kommune til Fylkeslandbruksstyret om ny behandling/ trekking av innsigelse til reguleringsplanen for gnr. 30 bnr. 9 Steinland i Renøysund, Sør- Varanger kommune Saksnummer

Detaljer

NOTAT LANDBRUKSFAGLIG UTREDNING, BOLSTADGATA 16

NOTAT LANDBRUKSFAGLIG UTREDNING, BOLSTADGATA 16 NOTAT Oppdrag 1100745 Kunde DKM Drammen Notat nr. 2 Til Sande kommune Fra Kopi Lars Syrstad og Kristian Ribe, Rambøll DKM Drammen v/kristian Johansen LANDBRUKSFAGLIG UTREDNING, BOLSTADGATA 16 Dato 2011-03-22

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 08/848 REGULERINGSPLAN FOR STEINBRUDD/MASSETAK PÅ GNR. 89 BNR. 2 Saksbehandler: Roar Santi Grindvold Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 196/08 Formannskapet

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Rullering av kommuneplanens arealdel i Larvik, samt rullering av kommunedelplaner for Stavern by og Larvik by - høringsuttalelse

Rullering av kommuneplanens arealdel i Larvik, samt rullering av kommunedelplaner for Stavern by og Larvik by - høringsuttalelse Til Larvik kommune Stokke, 25.02.2015 Rullering av kommuneplanens arealdel i Larvik, samt rullering av kommunedelplaner for Stavern by og Larvik by - høringsuttalelse Viser til kommuneplanens arealdel

Detaljer

Formannskap 03.06.14

Formannskap 03.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 19.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato Formannskap 03.06.14 Saknr. Tittel: 43/14 Søknad om konsesjon fra Bjørn Kvalø for kjøp av landbrukseiendommen

Detaljer

Klage på vedtaket i Utval for natur og næring i Gol kommune 22.10.2013. Sak 62/13

Klage på vedtaket i Utval for natur og næring i Gol kommune 22.10.2013. Sak 62/13 Mona og Oddvar Henninge Skaraåsvegen 900 3550 Gol 11.11.2013 Utval for natur og næring 3550 Gol Klage på vedtaket i Utval for natur og næring i Gol kommune 22.10.2013. Sak 62/13 Søknaden gjelder fradeling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 28.04.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

VURDERING AV DYRKAMARK I FORESLÅTTE UTBYGGINGSOMRÅDER SKAUN KOMMUNE

VURDERING AV DYRKAMARK I FORESLÅTTE UTBYGGINGSOMRÅDER SKAUN KOMMUNE VURDERING AV DYRKAMARK I FORESLÅTTE UTBYGGINGSOMRÅDER SKAUN KOMMUNE Revidert: 15.08.2014 Vurderinger er gjort på basis av data tilgjengelig i databasen «skog og landskap», http://www.skogoglandskap.no/

Detaljer

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Advokat Bjørn Frode Skaar Postboks 1233 Sentrum 5811 BERGEN Vår dato: 07.04.14 Vår referanse: 14/5180 Deres dato: Deres referanse: Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Sammendrag:

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 17.03.2009 Kl 09:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Øyvind Leirset, telefon 32 22 04 92 Varamedlemmer

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Forum

Detaljer

FORMANNSKAP 11.02.14 VEDTAK:

FORMANNSKAP 11.02.14 VEDTAK: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 03.02.2014 Referanse Vår saksbehandler Per Helge Johansen Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 11.02.14 Saknr. Tittel: 03/14 Tor Audun Kvaløy, landbruskeiendommen gnr 14

Detaljer

Rettsvirkningen av innsigelser til KPA

Rettsvirkningen av innsigelser til KPA Rettsvirkningen av innsigelser til KPA Bergens Næringsråd / EBA 6. mars 2013 OSLO 06.03.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no Saksbehandling ved innsigelse: - Kommunens forslag

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område Vedlegg 12, side 1 Oversikt over innsigelser og faglige råd og merknader fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har mye positivt å si om Rennesøy kommunes

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Jan Martin

Detaljer

ved erverv av fast eiendom mv.

ved erverv av fast eiendom mv. Statens landbruksforvaltning Les rettledningen på side 3 og 4 før blanketten fylles ut. Erververs (ny eiers) navn (slektsnavn, for- og mellomnavn) Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854 SØKNAD OM DISPENSASJON OG FRADELING AV BOLIGTOMT FRA HOVLAND GNR 148 BNR 1 MFL Rådmannens forslag til vedtak: Med

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste DATO: 7.5.2015 Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no Vår ref.: Deres ref.: Arealplanlegging -

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Arkivsaksnr.: 10/1871-1 Arkivnr.: GNR 51/97 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Hjemmel: Konsesjonsloven

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet. Søknad om deling av gnr 95 bnr 1 for overføring til gnr 95 bnr 8 for uendret bruk

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet. Søknad om deling av gnr 95 bnr 1 for overføring til gnr 95 bnr 8 for uendret bruk Balsfjord kommune Vår saksbehandler Gudmund Forseth, tlf 77 72 21 26 Saksframlegg Dato Referanse 16.03.2012 2011/947-2951/2012 Arkivkode: 95/1 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet Møtedato

Detaljer

Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 123/8 - søker Arne Jostein Eggen

Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 123/8 - søker Arne Jostein Eggen Saksframlegg Arkivnr. 123/8 Saksnr. 2014/723-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Rannveig Singsaas Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 123/8

Detaljer

36/5 KLAGEBEHANDLING. DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL. Hjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 og kap.19. Forvaltningsloven kap.vi.

36/5 KLAGEBEHANDLING. DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL. Hjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 og kap.19. Forvaltningsloven kap.vi. Arkivsaksnr.: 14/2351-17 Arkivnr.: GNR 36/5 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 36/5 KLAGEBEHANDLING. DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL. Hjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 og kap.19.

Detaljer

Tilleggsinnkalling. for Kommunestyret. Saksliste. t:~ Hobøl kommune. Møtedato: 15.12.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:30

Tilleggsinnkalling. for Kommunestyret. Saksliste. t:~ Hobøl kommune. Møtedato: 15.12.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:30 t:~ Hobøl kommune Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 15.12.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:30 Forfall bes meldt i god tid slik at vararepresentant kan bli innkalt. Forfall skal

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Landbruksavdelingen Ir~1HF~~Ffl Deres ref: Vår dato: 06.12.2006 Sakthehandler: Alf ElnarFornes Vår ref: 2006/5171 Arldwzr: 423.1 Eldbjørg og Âme Nakstad Nordtun 7620 Skogn

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjelder dispensasjon til fradeling på gbnr. 28/1 i Fauskanger, Askøy kommune

Vedtak i klagesak som gjelder dispensasjon til fradeling på gbnr. 28/1 i Fauskanger, Askøy kommune Saksbehandler: Jorunn Fosse Fidjestøl Vår dato Vår referanse Telefon: 57643156 31.08.2015 2015/1489-423.1 E-post: fmsfjfi@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse Mottakere etter liste Vedtak i klagesak

Detaljer

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021.

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021. Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Vegard Hagerup Malvik kommune TIf. 73 86 6446 E-post: vegard.hagerup@stfk.no Postmottak: postmottak@sttk.no Postboks

Detaljer

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse Vår dato: 05.12.2013 Vår referanse: 2007/9109 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: Saksbehandler: Eli Kristin Nordsiden Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Innvalgstelefon: 32 26 66 80 Kommunedelplan

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Søgne kommune Arkiv: 23/440 Saksmappe: 2013/3103-8886/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 05.03.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Utv.saksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.08.2009 kl. 09.00 KL. 09.00 FELLES ORIENTERING RV 250 - FORMANNSKAPSSALEN STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte:

Detaljer

Roar Jenssen 11/21Lii- /3 531b/)2 Myrvold 8800 SANDNESSJØEN

Roar Jenssen 11/21Lii- /3 531b/)2 Myrvold 8800 SANDNESSJØEN Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Margrethe Benson, 75 54 78 62 13.04.2012 2012/2125 422.5 fmnombe@fylkesmannen.no Deres dato Deres

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 2014/4051-22 14/697-13.01.2016

Deres ref Vår ref Dato 2014/4051-22 14/697-13.01.2016 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/4051-22 14/697-13.01.2016 Detaljreguleringsplan for Lørenskog vinterpark Vi viser til oversendelse fra Fylkesmannen

Detaljer

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Søgne kommune Arkiv: 75/2 Saksmappe: 2014/1381-3336/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 26.01.2015 Saksframlegg Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/15

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.05.06 82/06 Utvalg for byutvikling 18.10.06 178/06

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.05.06 82/06 Utvalg for byutvikling 18.10.06 178/06 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Utvalg for byutvikling 27.05.09 sak 66/09 vedlegg 5 Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.05.06 82/06 Utvalg for

Detaljer

VURDERING AV PLANOPPSTART FOR DEL AV LUNNER ØSTRE, 23/4 HESTESPORTSSENTER

VURDERING AV PLANOPPSTART FOR DEL AV LUNNER ØSTRE, 23/4 HESTESPORTSSENTER Arkivsaksnr.: 08/1327-17 Arkivnr.: PLAN 053320090115 Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Ingun Bjørgli Juul-Hansen VURDERING AV PLANOPPSTART FOR DEL AV LUNNER ØSTRE, 23/4 HESTESPORTSSENTER Hjemmel: Plan-

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 54/13 Søknad om konsesjon fra Atle Nielsen for kjøp av

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDLOVSBEHANSDLING GNR/BNR 16/1 I DØNNA. ROLF OLE FORSLAND Rådmannens innstilling: Med hjemmel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.09.2009 Tid: Kl. 09:00 MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Til stede på møtet Medlemmer: Agnar Hansen, Magne Vik, Kjersti Gylseth,

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Sentraladministrasj Formannskapskontoret

Sentraladministrasj Formannskapskontoret Sentraladministrasj Formannskapskontoret on HOL KOMMUNE Det Kongelige Landbruks- og Matdepartement Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Arkivkode V6 &13 Vår ref. 09/3189 - SDA Deres ref. Dato 23.12.2009 HØRING

Detaljer

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Statsråden Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200703012 200702742-/MT Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Saken er oversendt Miljøverndepartementet

Detaljer

Konsekvensutredning for kommunedelplan for Tromsdalen

Konsekvensutredning for kommunedelplan for Tromsdalen Innherred Samkommune Konsekvensutredning for kommunedelplan for Tromsdalen Alternativ 2 Jord og skogbruk 2012-05-21 Rev. Dato: 21.05.12 Beskrivelse KU- Tromsdalen Jord og skogbruk Utarbeidet Siri Bø Timestad

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-215 Saknr.: 03/00050 Utvalg Utv.sak nr Møtedato

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 12 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Miljø- og utviklingsutvalget Rådhuset 24.11.2009 Møtetidspunkt: Kl. 18.00 19.40 Følgende

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2015/3626 Dato: 21.10.2015 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/2954-18258/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 29.05.2014 Saksframlegg Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Utv.saksnr

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 25.10.2012 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 055/12-060/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Gnr. 046/019 - Reguleringsplan for fritidshus på Naustvoll - 1. gangs behandling

Gnr. 046/019 - Reguleringsplan for fritidshus på Naustvoll - 1. gangs behandling Smøla kommune Arkiv: 46/19 Arkivsaksnr: 2008/1622-12 Saksbehandler: Ole Martin Hilstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Teknikk-, plan- og miljøutvalg 49/10 06.05.2010 Gnr. 046/019 - Reguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: kommuneplanlegger Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 13/2803-120 KOMMUNEPLANENS AREALDEL - BEHANDLING AV HØRINGSUTTALELSER

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: kommuneplanlegger Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 13/2803-120 KOMMUNEPLANENS AREALDEL - BEHANDLING AV HØRINGSUTTALELSER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: kommuneplanlegger Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 13/2803-120 KOMMUNEPLANENS AREALDEL - BEHANDLING AV HØRINGSUTTALELSER Ferdigbehandles i: Formannskapet Saksdokumenter: 1. MERKNAD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Fagnotat - Gnr 2 bnr 58 - Bratland - Oversendelse av klage på Etat for landbruks vedtak av 15.07.2015, avslag på fradeling.

Fagnotat - Gnr 2 bnr 58 - Bratland - Oversendelse av klage på Etat for landbruks vedtak av 15.07.2015, avslag på fradeling. BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/etat for landbruk Fagnotat Saksnr.: 201521661-6 Emnekode: ESARK-5351 Saksbeh: GELI Til: Byråd for kultur, næring, idrett og kirke Kopi til: Fra: Etat for

Detaljer

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato 200400263-7/LANDLJ 06.09.2004 VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV JORDLOVEN AV 12. MAI 1995 I VÅLER KOMMUNE

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato 200400263-7/LANDLJ 06.09.2004 VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV JORDLOVEN AV 12. MAI 1995 I VÅLER KOMMUNE Landbruk Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato 200400263-7/LANDLJ 06.09.2004 VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV JORDLOVEN AV 12. MAI 1995 I VÅLER KOMMUNE VEDTAK: Viser til behandling og vedtak i kommunestyret

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/690-2 Arkiv: V70 &13 Sakbeh.: Tor Håvard Sund Sakstittel: KLAGE DS SKG 31/11 - FRADELING GNR.34 BNR.

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/690-2 Arkiv: V70 &13 Sakbeh.: Tor Håvard Sund Sakstittel: KLAGE DS SKG 31/11 - FRADELING GNR.34 BNR. Saksfremlegg Saksnr.: 12/690-2 Arkiv: V70 &13 Sakbeh.: Tor Håvard Sund Sakstittel: KLAGE DS SKG 31/11 - FRADELING GNR.34 BNR.28 HOLMEN SØR Planlagt behandling: Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Innstilling:

Detaljer

FORMANNSKAP 08.04.2014

FORMANNSKAP 08.04.2014 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 24.03.14 Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 08.04.2014 Saknr. Tittel: 24/14 Ester Kvalø, landbruskeiendommen gnr 14 bnr 2, i

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Alf Einar Fornes Tlf. direkte: 74 16 82 13 E-post: aef@fmnt.no Deres ref.: «REF» Vår dato: 25.05.2010 Vår ref.: 2010/3054 Arkivnr: 422.5 Ingvill K Vik Småland

Detaljer

Andre myndigheter: Søknaden er sendt for høring/behandling til Fylkesmannen, Fylkeskommunen og lokal landbruksmyndighet.

Andre myndigheter: Søknaden er sendt for høring/behandling til Fylkesmannen, Fylkeskommunen og lokal landbruksmyndighet. Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Cathrine Vik Gabels gate 18 0272 OSLO Deres ref: Vår ref: ODGO 2009/9394 Dato: 30.09.20101 Sakstype: Delegert delingssak Eiendom:229/7

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Lillesand kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2006-2018 vedrørende Tingsaker strand

Lillesand kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2006-2018 vedrørende Tingsaker strand Statsråden Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkeshuset Serviceboks 606 4809 Arendal Deres ref Vår ref Dato 200603061- P/PSE Lillesand kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2006-2018 vedrørende Tingsaker

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK:

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Vår saksbehandler Tove Rørmark Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 50/13 Søknad om fradeling av to parseller til boliger landbrukseiendommen

Detaljer

E 32:4=;-. : "i?.'~i 1. Ansvarlig advokat: Steinar Fagerholt

E 32:4=;-. : i?.'~i 1. Ansvarlig advokat: Steinar Fagerholt i 3 E 32:4=;-. : "i?.'~i 1 «_ i ['2.: PP. Ziliä.. Eukojpgys Sør-Troms regionråd Harstad kommune Postmottak 9479 Harstad Vår ref.: Deres ref.: SF/2938 Ansvarlig advokat: Steinar Fagerholt Harstad: 29. april

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kommuneplankomiteen 27.09.2010 44/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kommuneplankomiteen 27.09.2010 44/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200807065 : E: 140 : Marco Zanussi Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kommuneplankomiteen 27.09.2010 44/10 KOLONIHAGER PÅ VÅRLI GÅRD

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.11.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.11.2011 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: V10 2010/426-33 26.10.2011 Harald Nøding Østvik Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.11.2011 Utsendte vedlegg Ikke

Detaljer

TAPPER & CO. ADVOKATFIRMA DA

TAPPER & CO. ADVOKATFIRMA DA Innherred Samkommune Landbruk og naturforvaltningen Postboks 130 7601 Levanger TAPPER & CO. ADVOKATFIRMA DA ADVOKATER: JAN KAARE TAPPER TERJE I APPER DANIEL LUND TORMOD A SIÆTTEN (H) VEGARD SVARVA SUNN1VA

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad Søgne kommune Arkiv: 47/2 Saksmappe: 2013/3675-5235/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 07.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE ARVID M. PEDERSEN - SØKNAD OM DELING AV GNR. 4, BNR. 210

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE ARVID M. PEDERSEN - SØKNAD OM DELING AV GNR. 4, BNR. 210 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLAN OG TEKNISK HOVEDUTVALG Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 03.03.2010 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Norges vassdrags- og energidirektorat Vestre Rosten 81 7075 Tiller Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 103/13 05.11.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 103/13 05.11.2013 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe:2013/6878-9 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt til pelsdyrgård,

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Plan og næring Vår dato Vår referanse 13.11.2014 2014/908-11551/2014 Arkivkode: 40/2/L33 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Gudmund Forseth, tlf 77722126 10.09.2014

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: aramedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/545/23/L12 «REF» Asbjørn Aanonsen, 37 19 95 62 02.03.2016

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/545/23/L12 «REF» Asbjørn Aanonsen, 37 19 95 62 02.03.2016 Tvedestrand kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/545/23/L12 «REF» Asbjørn Aanonsen, 37 19 95 62 02.03.2016 Kunngjøring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Søknad om deling av grunneiendom - gbnr 3/10 og 11 - søker: Hans Aasen

Søknad om deling av grunneiendom - gbnr 3/10 og 11 - søker: Hans Aasen Saksframlegg Arkivnr. 3/10 og 11 Saksnr. 2007/2900-15 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Øyvind Aundal Søknad om deling av 11 - søker: Hans Aasen Dokumenter i saken:

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1.

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1. OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 10 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2014/1102-9/283/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016 Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån

Detaljer

Deres ref.: Vårdato: 28.04.2011

Deres ref.: Vårdato: 28.04.2011 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Trine Wold Johnsen Tlf. direkte: 74 16 80 38 E-post: tjo@fmnt.no Deres ref.: Vårdato: 28.04.2011 Vår ref.: 2011/1566 Arkivnr: 423.1 Lilli Kristine Gjulem og

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h Alvheim og Hansen Advokatfirma Strandkaien 16, 5013 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200904727/12 BBY 5351 08.09.2009 BYSAKBEH RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 35/09 09/865 REFERATER 2 36/09 09/357 GNR 41, BNR 3, SOLBERG, SØKNAD OM FRADELING AV 3 BOLIGTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 35/09 09/865 REFERATER 2 36/09 09/357 GNR 41, BNR 3, SOLBERG, SØKNAD OM FRADELING AV 3 BOLIGTOMT SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 23.09.2009 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 FRADELING AV KÅRBOLIG - KLAGE PÅ VEDTAK GNR 29 BNR 4 Rådmannens innstilling: Modum kommune opprettholder avslag på Frode

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

Nord-Troms tingrett har mottatt stevning av 16.2.2012 om odelsløsning fra advokat Kjetil Rege, som representerer Christian Johan Forsmo.

Nord-Troms tingrett har mottatt stevning av 16.2.2012 om odelsløsning fra advokat Kjetil Rege, som representerer Christian Johan Forsmo. Fylkesrnannen i Troms Romssa Fyikkamånni Saksbehandler Bjørn Einan Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77 64 21 05 10.12.2012 2012/3187-9 422.4 Deres dato Deres ref. g 15-9- Statens Landbruksforvaltning

Detaljer

ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 09/6990 13/18782 K2-L12, K1-, Børre Erik Eng K2-, PlanID- DokumentNR: 34

ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 09/6990 13/18782 K2-L12, K1-, Børre Erik Eng K2-, PlanID- DokumentNR: 34 RINGSAKER KOMMUNE FJØLSTAD, NY DEL. REGULERINGSPLAN. SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 09/6990 13/18782 K2-L12, K1-, Børre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

Fylkeslandbruksstyret i Vest. Høring - forslag til endringer i odelsloven, konsesjonsloven og jordloven

Fylkeslandbruksstyret i Vest. Høring - forslag til endringer i odelsloven, konsesjonsloven og jordloven MOTEBOK Fylkeslandbruksstyret i Vest Ko^i: Saksnr: 14/08 Møte dato: 21.04.08 Vår ref.: Saksbehandler : Kristen Gislefoss Arkivkode:422.3 % -.k..c vio= 2 er Høring - forslag til endringer i odelsloven,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om utsatt frist for fjerning av ulovlige tiltak på GB 20/580 - Branesveien 100

Saksframlegg. Søknad om utsatt frist for fjerning av ulovlige tiltak på GB 20/580 - Branesveien 100 Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2012/668-34453/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Søknad om utsatt frist for fjerning av ulovlige tiltak på GB 20/580 - Branesveien 100 Utv.saksnr

Detaljer