Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS"

Transkript

1 Advokat Bjørn Frode Skaar Postboks 1233 Sentrum 5811 BERGEN Vår dato: Vår referanse: 14/5180 Deres dato: Deres referanse: Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Sammendrag: Klagen tas til følge. Drangedal kommunens vedtak av hvor konsesjon ble gitt, er det endelige vedtaket i saken Frode Teigen har ved kjøpekontrakt av ervervet gnr. 43 bnr. 1 m.fl. fra Øistein Stie. I transporterklæring datert er eiendommen overført til Åse-Vøllestad Skogen AS. Dette selskapet er i sin helhet eid av Frode Teigen. Eiendommen er på totalt dekar, hvorav ca daa er produktiv skog. Eiendommen må derfor karakteriseres som en ren skog- og utmarkseiendom. Eiendommen er bebygd med i alt 19 bygninger, bl.a. et våningshus med en grunnflate på 361 kvm, og 8 jakthytter med overnattingsmuligheter. Avtalt pris er kr ,-. Formålet med ervervet oppgis å fortsette skogbruksdriften og videreutvikle eiendommen med tanke på turisme. Selskapet har ansatt en daglig leder med særlig ansvar for forvaltningen av skog- og utmarksressursene. Vedkommende har vært tilknyttet eiendommen som utmarksforvalter i mer enn 10 år. Det opplyses at eiendommen har 22 fellingstillatelser for elg og 22 fellingstillatelser for hjort. Store sammenhengende skogsområder gir også grunnlag for småviltjakt, med gode bestander av skogsfugl, hare, bever og rådyr. I tillegg kommer fiskerettigheter i flere vassdrag, med god bestand av ørret. Åse-Vøllestad Skogen AS har planer om næringsmessig utnyttelse av disse ressursene. Det vises til at eiendommen allerede har en spredt og egnet bebyggelse som gjør det mulig å etablere et tilbud om utleie av jakt- og fiskerettigheter av svært høy kvalitet. Det planlegges også et mindre kurs- og konferansesenter i tilknytning til våningshuset. Dette gjør at huset ikke kan bebos på helårsbasis. Videre vises til at daglig leder i selskapet er bosatt i Drangedal kommune. Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Org.nr: NO MVA Bankkonto:

2 Statens landbruksforvaltning Side: 2 av 5 Det anføres at den planlagte driften vil forutsette bruk av lokal arbeidskraft. Dette vil bidra positivt til den lokale sysselsettingen, og derigjennom styrke grunnlaget for bosetting i kommunen. Drangedal kommunes behandling av søknaden Drangedal kommune ga konsesjon Rådmannen hadde følgende innstilling: Drangedal kommune innvilger Åse-Vøllestad Skogen AS konsesjon for erverv av gnr. 43 bnr. 1, 51,52 og 53, gnr. 42, bnr. 2, 43, 44, gnr. 39 bnr. 2 samt gnr. 31 bnr. 6 og 7 i Drangedal kommune. Prisen på kr ,- er vurdert å være i samsvar med en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det settes som vilkår at forvalter av eiendommen har reell innflytelse på driften av eiendommen, i form av representasjon i styret for selskapet. Det settes også vilkår om at forvaltningen av eiendommen utføres med minst 100 % stilling og at forvalter(e) er bosatt i Drangedal kommune. Begrunnelse for vedtaket er at eiendommens størrelse og driftsform er av en slik karakter at et personlig eierskap gir flere ulemper enn goder i forhold til et selskap med begrenset ansvar. Kommunen har også vurdert hensynet til bosetning i området, og konkluderer med at den driftsform som skisseres i søknad om konsesjon tilgodeser bosetningsutvikling i kommunen i større grad enn driftsform med personlig eierskap. Kommunen vurderer samtidig markedet for denne type eiendom til å være svært begrenset, og at det ikke er sannsynlig at en vil oppnå samme totalløsning for Drangedal kommune med andre kjøpere. Fylkesmannen i Telemark sitt omgjøringsvedtak Fylkesmannen varslet i brev av at kommunens vedtak ville bli overprøvd i medhold av forvaltningsloven 35. I vedtak av ble kommunens vedtak omgjort og søknaden fra Åse-Vøllestad Skogen AS avslått. Fylkesmannen viste til at det er et nasjonalt mål at landbrukseiendommer i størst mulig grad bør eies av fysiske personer. Konsesjon til selskapet vil derfor være i strid med nasjonale målsettinger. Den samme vurdering ble lagt til grunn når det gjaldt den manglende vilkårsfesting av bosetting. Fylkesmannen konkluderer med at vedtaket, hvis det blir stående, vil dreie praksis i en klart uheldig retning. Klagen av Vedtaket er påklaget av Åse-Vøllestad Skogen AS ved advokat Bjørn Frode Skaar. Det vises bl.a. til at konsesjonsloven åpner for at det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar, og at et avslag ikke kun kan begrunnes med at erverver et aksjeselskap. Videre anføres bl.a. at eiendommen har et stort kapitalbehov med tanke på den videre utnyttelse av eiendommen, og at kapitalbehovet og ansvaret for driften av eiendommen tilsier at søknaden innvilges. Størrelsen på investeringene og innslaget av næringsvirksomhet, i kombinasjon med den aktuelle skogbruksdriften, gjør at det er behov for å begrense det økonomiske ansvaret. Når det gjelder bosettingsspørsmålet, vises til at våningshuset bl.a. inneholder 7 soverom, 7 bad og 6 oppholdsrom. Det anses som mer formålstjenlig å bruke våningshuset til

3 Statens landbruksforvaltning Side: 3 av 5 utleieformål som en integrert del av eiendommen utmarksressurser og/eller tilknyttet næringsvirksomhet i form av et mindre kurs- og konferansesenter, enn at en eier nytter huset til boligformål. Videre vises til at Drangedal kommune har vilkårsfestet at forvalteren av eiendommen skal være bosatt i kommunen. Dette må anses som tilstrekkelig til å ivareta bosettingshensynet. Det vises til at når et enstemmig kommunestyre har konkludert med at Åse-Vøllestad Skogen AS sin driftsform «tilgodeser bosetningsutviklingen i kommunen i større grad enn (en) driftsform med personlig eierskap», er det ingen grunn til at Fylkesmannen skal overprøve lokaldemokratiet på dette punkt. Videre anføres at det ikke er realistisk at eiendommen kan omsettes med krav om personlig boplikt og/eller eierskap. Dette underbygges ved at eiendommen ble presentert for alle kjente interessenter før den ble lagt ut for salg i det åpne marked, uten at disse fremstøtene ga noe konkret resultat. Da eiendommen ble annonsert for salg i juni 2012 kom det heller ikke inn andre reelle bud før Frode Teigen fikk tilslaget. Statens landbruksforvaltning viser til klagen i sin helhet. Fylkesmannen fastholdt avslaget ved behandling av klagen Statens landbruksforvaltning bemerker: Fylkesmannen i Telemark har omgjort Drangedal kommunes vedtak av om å gi konsesjon til Åse-Vøllestad Skogen AS med hjemmel i forvaltningsloven 35 tredje ledd. Bestemmelsen gir hjemmel til omgjøring hvis hensynet til offentlige interesser tilsier det. Bestemmelsen er undergitt visse frister, som i dette tilfellet er overholdt. Fylkesmannen mener de offentlige interessene som tilsier omgjøring i dette tilfellet, er at konsesjon til et aksjeselskap vil være i strid med det landbrukspolitiske målet om at landbrukseiendommer i størst mulig grad bør eies av privatpersoner, og det forhold at det ikke er satt vilkår om boplikt. Konsesjonsvurderingen 1 (lovens formål) Loven har som formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt verne om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 1. fremtidige generasjoners behov. 2. landbruksnæringen. 3. behovet for utbyggingsgrunn. 4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser. 5. hensynet til bosettingen. 9 (særlige forhold for landbrukseiendommer) Ved avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på: 1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling,

4 Statens landbruksforvaltning Side: 4 av 5 2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området, 3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, 4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen. 5. om vervet ivaretar hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal legges vekt på hensynet til de som har yrket sitt i landbruket. Statens landbruksforvaltning legger til grunn at hvis Åse-Vøllestad Skogen AS gis konsesjon, vil tidligere forvalter som har hatt ansvaret for driften av skogen de siste 10 år, fortsette denne forvaltningen på en forsvarlig måte. Han vil videre være bosatt i Drangedal. Kjøpesummen ligger under takst, og ervervet innebærer ingen endring i de driftsmessige forholdene når det gjelder driften av skogen. Statens landbruksforvaltning mener at selskapets erverv ikke kommer i strid med de momenter 9 pkt. 1-5 gir anvisning på. Når det gjelder hensynet til bosettingen, fremgår det av begrunnelsen for kommunens vedtak at kommunen etter en konkret og grundig vurdering har kommet til at bosettingshensynet i dette spesielle tilfellet vil bli tilstrekkelig ivaretatt ved at forvalter av eiendommen er bosatt i kommunen. Det er videre vist til at den planlagte driftsformen i større grad vil tilgodese bosettingsutviklingen i kommunen enn personlig eierskap. Statens landbruksforvaltning mener at kommunen i denne saken er nærmest til å ta stilling til spørsmålet om hvordan bosettingshensynet best kan ivaretas og mener det ikke var grunnlag for å overprøve kommunens vedtak på dette punkt. Det avgjørende blir etter dette om det er grunnlag for å avslå søknaden kun begrunnet med at det er et aksjeselskap som har kjøpt eiendommen. Statens landbruksforvaltning legger til grunn at det er et landbrukspolitisk mål at landbrukseiendommer i størst mulig grad eies av fysiske personer, jf. Ot.prp. 79 ( ) hvor det uttales følgende: Landbruksdepartementet mener en bør videreføre dagens praksis som innebærer et ønske om at landbrukseiendommer i størst mulig grad eies av fysiske personer som i størst mulig grad selv bebor og driver sine eiendommer. Statens landbruksforvaltning anser det ikke som tvilsomt at det landbrukspolitiske målet om at landbrukseiendommer i størst mulig grad bør eies av fysiske personer, kan vektlegges ved vurderingen av om konsesjon skal gis til et aksjeselskap. I henhold til praksis er det imidlertid slik at det må kunne påvises en konkret interesse for erverv av eiendommen av fysiske personer som på en bedre måte ivaretar lovens formål enn det foreliggende erverv, for at selskapsformen kan tillegges avgjørende vekt. Statens landbruksforvaltning kan vanskelig se at dette er tilfelle i denne saken. Det opplyses i klagen at eiendommen er forsøkt solgt til privatpersoner, men at det ikke var noen konkret interesse. Kommunen har vurdert markedet for denne type eiendom til å være

5 Statens landbruksforvaltning Side: 5 av 5 svært begrenset, og at det ikke er sannsynlig at en vil oppnå samme totalløsning for Drangedal kommune med andre kjøpere. Slik Statens landbruksforvaltning oppfatter begrunnelsen, mener kommunen at det vil by på samfunnsmessige fordeler i form av bosetting og sysselsetting at kjøper i dette tilfellet er et aksjeselskap med konkrete planer for utvikling av eiendommen. Statens landbruksforvaltning legger etter dette til grunn at det vil være meget begrenset interesse, om noen, for erverv av denne eiendommen av en privatperson for bosetting. Etter praksis er det da ikke grunnlag for å avslå søknaden. Statens landbruksforvaltning vil i tillegg bemerke at eiendommen er såpass spesiell at konsesjon til Åse-Vøllestad Skogen AS etter vårt syn ikke vil være egnet til å dreie praksis når det gjelder aksjeselskapers erverv av landbrukseiendom i en klart uheldig retning. Klagen tas etter dette til følge. Det innebærer at Drangedal kommunes vedtak av er det endelige vedtaket i saken. Med hilsen for Statens landbruksforvaltning Aud-Ingrid Krefting seksjonssjef Gyda Høie seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ingen signatur. Mottakere: Advokat Bjørn Frode Skaar Kopi til: Drangedal kommune Gudbrandsvei DRANGEDAL Fylkesmannen i Telemark Postboks SKIEN

(den kommune der eiendommen ligger)

(den kommune der eiendommen ligger) Statens landbruksforvaltning Før søknaden fylles ut, bør det undersøkes om ervervet er konsesjonsfritt, jf. rettledningen på side 3 og 4. Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

Erverv og avhendelse av fast eiendom. En veiledning til fylkesmennene

Erverv og avhendelse av fast eiendom. En veiledning til fylkesmennene Erverv og avhendelse av fast eiendom En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning om erverv og avhendelse av fast eiendom til personer med verge... 3 1 Innledning

Detaljer

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT»

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet om tiltak 3 i stortingsmeldingen 17. juni 2013 Av rapporten fremgår bl.a.: Avgjørelsene som omfattes av rapporten gjelder

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 14.01.2014 2013/5614 Deres dato: Deres referanse: 03.01.2014 Fjellheim Bibelskole AS ved styrets leder Mellomvegen 96 9006 Tromsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Fremstilling av de faktiske forhold

Fremstilling av de faktiske forhold Fremstilling av de faktiske forhold 1. KORT OM LISTA FLYSTASJON 1.1. Lista flystasjon ble anlagt og brukt av den tyske okkupasjonsmakt under andre verdenskrig. Etter krigen, i perioden 1954 til 1959, ble

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: S06/165 16.02.2010 2010/4130 FM-J Henrik Liane Johansen 06.01.2011 VEDTAK I KLAGESAK OM REGULERINGSPLAN

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte

Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte Rapport Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Landbruks- og matdepartementet 2. august 1999 Rapport Organisering og registrering av lag stiftet

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer

Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer Her følger et viktig dokument. Vi ser gjennom det, fremhever tekst og legger til enkelte kommentarer. (Les selv det originale dokumentet.) «Felles

Detaljer

Sak 5-06 S ørsmål til lovanvendelsen i Rundskriv nr. 1 Partistøtte Deres ref: 200503594-/JON

Sak 5-06 S ørsmål til lovanvendelsen i Rundskriv nr. 1 Partistøtte Deres ref: 200503594-/JON Partilovnemnda v/leder Ørnulf Røhnebæk Eidsivating lagmannsrett Hamar Tinghus 2300 Hamar Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo Sak 5-06 S ørsmål til lovanvendelsen i Rundskriv

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Regulering av genetiske selvtester

Regulering av genetiske selvtester Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref.: 2015/24 Deres ref.: Dato: 24. februar 2015 Regulering av genetiske selvtester Evaluering av bioteknologiloven, kapittel 5 Bioteknologirådet

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Utpeking av vannforekomster med vannkraft som "Sterkt modifiserte vannforekomster"

Utpeking av vannforekomster med vannkraft som Sterkt modifiserte vannforekomster Deres referanse Vår referanse Dato KK 17.12.2014 Vannregion Rogaland Rogaland Fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 Stavanger HØRINGSUTTALELSE TIL UTKAST TIL REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN Vi viser til

Detaljer

Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som frivillig har gitt avkall på den

Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som frivillig har gitt avkall på den Utgitt av Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep, 0032 Oslo Telefon 21 52 99 00 Telefaks 21 52 99 99 e-post: postmottak@helsetilsynet.no internett: www.helsetilsynet.no Rundskriv IK-1/2009 Saksnr.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer