medhold av kommuneplanen legge ned Os kommune det forslag Postboks OS Telefaks:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "medhold av kommuneplanen legge ned Os kommune det forslag Postboks OS Telefaks:"

Transkript

1 Vår dato: Vår referanse: Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Os kommune Postboks OS /366 Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310, 5020 Bergen Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Org.nr: NO MVA Bankkonto: Innsigelse til ny arealdel til kommuneplanen for Os Statens landbruksforvaltning (SLF) har mottatt møtebok fra Fylkeslandbruksstyret i Hordaland sitt møte angående behandling av kommuneplan for Os kommune Fylkesmannen innstilte overfor fylkeslandbruksstyret på innsigelse til en rekke nye utbyggingsarealer i utkast til kommuneplan, men fikkk bare delvis medhold av fylkeslandbruksstyret. SLF er i brev av fra Landbruks- og matdepartementet gitt innsigelsesmyndighet i de saker der fylkesmannen innstiller på innsigelse mot kommunale arealplaner, og fylkeslandbruksstyret ikke følger opp fylkesmannens innstilling. SLF kan da legge ned innsigelse i slike saker. SLF må etter dette vurdere om en utbygging i tråd med planforslaget berører viktige regionale eller nasjonale interesser og om disse bør tillegges større vekt enn behovet for utbygging. Fylkesmannens behandling av kommuneplanen I saksframlegget i forbindelse med fylkeslandbruksstyrets behandling av forslag til kommuneplan for Os kommune fremmes det forslag om i alt 222 innsigelser, hvor 10 ble vedtatt. Det er de deler av innstillingen hvor fylkeslandbruksstyret ikke fulgte opp innstillingen om innsigelsee som SLF tar stilling til i denne saken. Vurdering av kommuneplanen og utbyggingsforslagene SLF har mottatt utkast til kommuneplan med teksthefte av , konsekvensutredning til kommuneplanen av samt utkast til arealdel til kommuneplanen av I likhet med Fylkesmannen vurderer vi det slik at kommuneplanen legger opp til en massiv utbygging over hele kommunens arealer noe som i mange tilfeller kommer i konflikt med sterke landbruksinteresser. Nye næringsområder er i hovedsak lokalisert til eksisterende e

2 Statens landbruksforvaltning Side: 2 av 7 næringsareal eller overordnet veinett, mens nytt areal avsatt til offentlig formål eller boliger, er spredt på en rekke ulike lokaliteter uten at en klar prioritering eller helhetlig strategi er lagt til grunn. Tekstdelen til kommuneplanen trekker fram ulike politikkområder av betydning for arealplanlegging, herunder jordvern og kulturlandskap. SLF ser positivt på at kommunen har satt et mål om å ivareta jordvernet ved at sammenhengende jordbruksareal og kulturlandskapet skal vernes i størst mulig grad. Vi kan imidlertid ikke se at dette er lagt til grunn for forslagene i planen. Det er også positivt at man i tekstdelen trekker fram RPR for samordnet areal- og transportplanlegging og for en vekstkommune som Os er det særlig relevant å ivareta de føringene fra RPR som er gjengitt i tekstdelen. Men her vurderer vi en stor del av de nye byggeområdene i planen for å være er i strid mot RPR. I tekstdelen nevnes det også at det foreligger flere statlige og fylkeskommunale føringer og planer som skal følges opp i kommuneplanleggingen. Tekstdelen burde her i tillegg vist til de viktigste føringene i fylkesplanen eller fylkesdelplaner der disse er forutsatt fulgt opp i den kommunale planleggingen. Når Os kommune planlegger for sterk vekst og utbygging, anser vi det som viktig å fastlegge et overordnet utbyggingsmønster med godt begrunnede lokaliseringsvalg slik at de mål og hensyn som skal legges til grunn for arealbruken kan ivaretas. God dokumentasjon av berørte arealverdier, er et nyttig hjelpemiddel her og vi deler Fylkesmannens oppfatning om at kommunen burde foretatt en avgrensing av kjerneområde landbruk, for derigjennom å sikre slike arealer mot omdisponering eller fragmentering. SLF behandlet også utkast til kommuneplan av , jf. vårt brev av Her fant ikke SLF grunnlag for å legge ned innsigelse til utbyggingsforslagene i planen, men etterlyste en nærmere dokumentasjon og vurdering fra kommunens side av størrelsen og kvaliteten på de landbruksarealene som var foreslått omdisponert. Vi har merket oss at Os kommune nå har gjennomført en konsekvensutredning av arealplanen der de enkelte utbyggingsområdene og konsekvensene vedrørende landbruket er omtalt. Vi vil imidlertid peke på at også den foreliggende konsekvensutredningen har vesentlige mangler i forhold til landbruket, da det ikke framgår hvor mange dekar dyrka eller dyrkbart areal som foreslås omdisponert og heller ikke oppgis andelen full- eller overflatedyrka areal, innmarksbeite, skog osv. Vi viser til Fylkesmannens innstilling her. Det foreslås som nevnt svært mange nye arealer til boligformål. Kommunen bygger forslagene om nye boligområder på en forventet befolkningsvekst på 2,5 %, et boligbehov på 2100 enheter og legger ut i alt 4276 daa til boliger. Dette tallet inkluderer 3218 daa som er godkjent i tidligere planer. SLF deler Fylkesmannens kritiske vurdering av hvorvidt kommunen kan sies å ha behov for så omfattende arealer. I likhet med Fylkesmannen mener vi at det er vesentlige mangler ved dokumentasjonen av arealbehovet. I beregningen av arealbehovet er det ikke tatt hensyn til utbygging i kommunedelplanen for Bjånes eller for Hilderhamn og Drange/Helleskaret, og heller ikke utbygging ved fortetting eller gjenbruk/transformasjon av tidligere bebygde arealer. Det framgår heller ikke hvor mye utbygging som vil skje i henhold til Sentrumsplanen. Videre er det ikke redegjort for hvilket arealbehov det stipulerte antall boenheter gir, i form av anslag på arealforbruk pr. bolig i de ulike utbyggingsområdene eller kretsene i kommunen. I retningslinjene til planen heter det at det skal være minst 2 boliger pr. daa i nye boligområder i sentrale deler, at det

3 Statens landbruksforvaltning Side: 3 av 7 her kan bygges flermannsboliger, samt at i områder for eneboliger bør det være minst 1,2 daa pr. bolig. Dersom disse tetthetsnormene følges, ser det ut til at det er tilstrekkelig tilgjengelige arealer i form av tidligere godkjente boligarealer i samtlige av de 9 kretsene i kommunen. Ut fra den dokumentasjonen av behovet for nytt areal til boligformål som legges fram i planen, må SLF trekke den konklusjon at kommunen reelt sett ikke har behov for å legge ut arealer på over 1000 daa til nye boligområder i den kommende planperioden. Kommuneplanens tekstdel har en oversikt over tilgjengelig og foreslått nytt areal for næring. Denne viser at det i gjeldende planer er avsatt daa til næringsformål, hvorav 297 daa er tatt i bruk til næring eller avsatt til trase for ny E39. Fylkesmannen har innstilt på innsigelse til 2 nye næringsarealer hvorav ett gjelder en mindre utvidelse av eksisterende virksomhet og ett ligger i Ådnamarka i tilknytning til et større eksisterende næringsområde. Ifølge tekstdelen til kommuneplanen er det avsatt 287 daa til næring i Ådnemarka, hvorav 90 daa er tatt i bruk og SLF må følgelig vurdere om behovet for ytterligere 81 daa er så tungtveiende at hensynet til jordvernet kan vike. Det er i følge tekstdelen til planen avsatt areal til offentlige formål i alle kretsene i kommunen, herunder til utvidelse av 4 skoler og 1 barnetun, samt 5 ulike alternative tomter for plassering av en ny skole. Når kommunen legger ut areal til boliger i svært mange områder og i et omfang ut over hva det er dokumentert behov for, er det vanskelig å vurdere når de ulike boligområdene eventuelt blir bygget ut og i hvilken grad en eventuell utbygging vil gi behov for økt kapasitet innen offentlige tjenester som skoler, barnehager m.v. SLF er også kritisk til at kommunen legger ut flere ulike areal til det samme tiltaket i arealplanen og mener man må søke etter alternative lokaliteter som ledd i planprosessen, foreta en avveining mellom disse og legge ut areal for det valgte alternativet. Det er nettopp kommuneplannivå som er egnet for å styre lokalisering av boligutbygging og tilhørende offentlige bygg, infrastruktur, service m.v. Ved å avstå fra selv å foreta slike begrunnede prioriteringer og avveininger, og dokumentere disse i planen, risikerer kommunen at det blir sektormyndighetene med innsigelseskompetanse som blir premissgivere for hvilken av de 5 skoletomtene som senere kan vedtas. Politiske føringer for jordvernet Regjeringens politikk for jordvernet er en del av en samlet politikk for langsiktig sikring av ressursgrunnlaget for en bærekraftig utvikling. Målet for jordvernet, slik dette er nedfelt i St.meld. nr. 26 ( ), er å halvere den årlige omdisponeringen av verdifulle jordressurser innen 2010, slik at det da ikke skal omdisponeres mer enn daa dyrka mark. Begrunnelsen for jordvernet framgår bl.a. av St. Prp. nr. 1 ( ) fra Landbruks- og matdepartementet, hvor det heter at dyrka og dyrkbar jord er grunnleggende for å sikre matforsyninga på kort og lang sikt. Departementet mener det fortsatt er nødvendig med en sterk oppmerksomhet rundt jordvernet både lokalt og sentralt dersom det skal være mulig å nå målsettingen nevnt over. Etter St. Prp. nr. 1 legges opp til en mer restriktiv linje for arealdisponering, noe som innebærer at god dyrka mark representerer en viktig regional interesse. Følgelig skal det ligge klare samfunnsmessige hensyn til grunn for å omdisponere slike arealer til andre formål. I den siste stortingsmeldingen om landbrukspolitikken, St. meld. Nr 19 ( ), legger Landbruks- og matdepartementet fram retningslinjer for praktisering av jordvernet. Her heter

4 Statens landbruksforvaltning Side: 4 av 7 det at bruk av arealene til andre formål må effektiviseres blant annet ved fortetting, arealøkonomisering og styring av tettstedsutviklingen mot mindre produktive områder. Ved planlegging av utbyggingsområder må reelle alternative lokaliseringer synliggjøres og vurderes. Det må settes krav om økonomisering med arealer gjennom fortetting og effektiv bruk av de arealer som tas i bruk før en eventuelt avstår nye arealer til utbygging. Dette kan for eksempel gjøres ved å sette maksimumskrav til parkeringsareal og minimumskrav til utnyttingsgrad. Også fylkesplanen for Hordaland for , vedtatt i Fylkestinget den , gir retningslinjer for arealplanlegging og jordvern. I kapittel 8.2 Areal og miljø pekes det på sentrale utfordringer for arealplanleggingen i fylket: Arealressursane er store, men areal som eignar seg for utbygging er avgrensa. Arealforbruket aukar. Utbyggingspresset er størst i kystnære område, som også har det mest produktive landbruket, dei fleste kulturminna og det rikaste biologiske mangfaldet. Ein konsekvens av utbygginga er at samanhengande naturområde og kulturlandskap vert reduserte og splitta opp. Som målsetting for areal- og miljø er følgende vedtatt: Redusera årleg avgang av dyrka og dyrkbar mark. Planen har også strategier for areal og miljø som går ut på å hindre oppsplitting og nedbygging av verdifulle landbruksareal og naturareal og å kartlegge kjerneområde for landbruk. SLF vurderer at utkastet til kommuneplan for Os er i konflikt med disse politiske signalene på flere områder. Der hvor forslagene til nye utbyggingsområder er i konflikt med nasjonale eller viktige regionale landbruksinteresser, eller imot retningslinjene i fylkesplanen, kan landbruksmyndighetene legge ned innsigelse mot disse. De enkelte områdene der fylkeslandbruksstyret ikke har fulgt opp Fylkesmannens innstilling om innsigelse I det følgende gjengis de punktene i Fylkesmannens innstilling som ikke fikk tilslutning i fylkeslandbruksstyret. For boligområdene kan ikke SLF se at kommunen har dokumentert et reelt behov for nye utbyggingsområder, følgelig kan vi heller ikke se at det foreligger samfunnshensyn som skulle tale for at jordvernet bør vike for disse områdene. SLF sitt vedtak om innsigelse til disse områdene er derfor ikke begrunnet nærmere her, da vi viser til Fylkesmannens innstilling. Områdene for erverv og offentlige formål er omtalt nedenfor. Punkt nr 5 i innstillingen: Fylkeslandbruksstyret er sterkt kritisk til at det eksisterer utbyggingsområde i planen som ikkje er konsekvensutgreidde. Fylkeslandbruksstyret fremjar motsegn til alle nye utbygningsområde i planen som ikkje er konsekvensutgreidd. SLF vurderer en konsekvensutredning for et nødvendig grunnlag for å avveie hensynet til jordvernet mot eventuelle utbyggingsbehov og mener fravær av et slikt beslutningsgrunnlag ikke kan avskjære landbruksmyndighetene for å ivareta jordvernhensyn i form av å legge ned innsigelse. Manglende konsekvensutredning strider også mot forskriften om konsekvensutredning til plan- og bygningsloven.

5 Statens landbruksforvaltning Side: 5 av 7 Punkt nr 8 i innstillingen: Av omsyn til jordvernet fremjar Fylkeslandbruksstyret motsegn til ervervsområdet som er del av 1.B2 på Moberg. Vi kan ikke se at det er dokumentert fra kommunen sin side at det ikke foreligger tilgjengelige alternative arealer som ikke medfører omdisponering av verdifulle landbruksarealer. Punkt nr. 9 i innstillingen: Av omsyn til jordvernet fremjar Fylkeslandbruksstyret motsegn til alt offentleg areal på 1.O3 som ikkje er del av vedteken reguleringsplan for brannstasjonen på Moberg. Punkt nr. 12 i innstillingen: Av omsyn til kulturlandskap og jordvern fremjar Fylkeslandbruksstyret motsegn til delen av byggeområdet 1.B6 som ligger sør for Borgavegen. Vi vil også peke på at det ble lagt ned innsigelse av Fylkeslandbruksstyret mot dette arealet i Punkt nr. 13 i innstillingen: Av omsyn til jordvernet fremjar Fylkeslandbruksstyret motsegn til offentleg område 1.O2 i Hjellemarka. Vi mener kommunen må foreta en begrunnet prioritering mellom de ulike alternative plasseringene av nytt skolebygg. De positive og negative sider ved alternativene må avveies og konsekvensene av det valgte alternativet må dokumenteres i tekstdelen til kommuneplanens arealdel. Dette vil være et nødvendig grunnlag for at landbruksmyndighetene kan ta stilling til en eventuell omdisponering av landbruksarealer til dette formålet. Punkt nr. 15 i innstillingen: Av omsyn til jordvernet og framtidig behov for gravlund fremjar Fylkeslandbruksstyret motsegn til byggeområde for bustad 2.B5 på Kuventræ. Punkt nr. 16 i innstillingen: Av omsyn til landbruksinteressene og framtidig behov for offentleg areal fremjar Fylkeslandbruksstyret motsegn til parkeringsplass på 54/42 på Kuventræ. Punkt nr. 17 i innstillingen: Av omsyn til landbruksinteressene fremjar Fylkeslandbruksstyret motsegn til byggeområde for bustad 2.B3 på Nygård. Punkt nr. 20 i innstillingen: Av omsyn til jordvernet og kulturlandskap fremjar Fylkeslandbruksstyret motsegn til byggeområde for bustad 4.B4 Haugland/Baggavegen.

6 Statens landbruksforvaltning Side: 6 av 7 Punkt nr. 21 i innstillingen: Av omsyn til jordvernet fremjar Fylkeslandbruksstyret motsegn til byggeområde for bustad 4.B10 i Særvollsvika. Punkt nr. 23 i innstillingen: Av omsyn til jordvernet og kulturlandskap fremjar Fylkeslandbruksstyret motsegn til byggeområde for bustad 6.B3 Brekken/Skeistøa. Punkt nr. 24 i innstillingen: Av omsyn til jordvernet fremjar Fylkeslandbruksstyret motsegn til byggeområde for erverv 6.I1 i Ådnadalen. Som omtalt ovenfor anser vi tilgangen til næringsareal i form av tidligere godkjente utbyggingsområder for god. I følge tekstdelen til kommuneplanen er det ledig i størrelsesorden 200 daa næringsareal i dette området og vi kan derfor ikke se at et eventuelt behov for ytterligere arealer her, bør veie tyngre enn hensyn til jordvernet. Vi kan heller ikke se at det er dokumentert fra kommunen sin side at det ikke foreligger alternative utbyggingsområder som ikke er i konflikt med viktige regionale interesser. Punkt nr. 25 i innstillingen: Av omsyn til jordvernet og kulturlandskap fremjar Fylkeslandbruksstyret motsegn til delen av byggeområde for bustad 9.B1 som ikkje er regulert gjennom eigen plan. Konklusjon SLF legger ned innsigelse mot de følgende forslagene til nye utbyggingsområder: Alle nye utbyggingsområder som ikke er konsekvensutredet Ervervsområdet som er en del av 1. B2 på Moberg, areal 4 daa Alt nytt areal lagt ut til offentlig formål på 1. O3 og ikke er en del av vedtatt reguleringsplan for by brannstasjon, areal 10,5 daa Den del av byggeområde 1.B6 som ligger sør for Borgavegen, areal 15 daa Areal for offentlig formål 1. O2 i Hjellemarka, areal 21 daa Byggeområder for boliger 2. B5 på Kuventræ, areal 22,5 daa Parkeringsplass som er en del av nr. 54/42 på Kuventræ, areal 3,5 daa Byggeområde for boliger 2. B3 på Nygård, areal 13 daa Byggeområde for boliger 4. B4 ved Haugland/Baggavegen, areal 66 daa Byggeområde for boliger 4. B10 ved Særvollsvika, areal 69 daa Byggeområde for erverv 6. I1 i Ådnadalen, areal 60 daa Del av byggeområde for boliger 9. B1 på Heggeland som ikke inngår i vedtatt reguleringsplan, areal 25 daa For nærmere begrunnelse og dokumentasjon vises det til Fylkesmannens innstilling til Fylkeslandbruksstyret. De oppgitte arealtallene stammer fra Fylkesmannens innstilling. I

7 Statens landbruksforvaltning Side: 7 av 7 noen tilfeller avviker disse fra konsekvensutredningen som følger kommuneplanen. Dette er mindre avvik som ikke er av betydning for SLF sin konklusjon. Fylkesmannen i Hordaland gis myndighet til å følge opp saken i den videre kontakten med Os kommune, herunder gjennomføre en eventuell mekling med kommunen Med hilsen for Statens landbruksforvaltning Geir Grønningsæter seksjonssjef Erik Anders Aurbakken seniorrådgiver

Innsigelse - reguleringsplan for Osnes bustadfelt på del av gnr 14 bnr 1 Etne kommune

Innsigelse - reguleringsplan for Osnes bustadfelt på del av gnr 14 bnr 1 Etne kommune Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Vår dato: 09.03.2009 Vår referanse: 200904085-/366 Deres dato: 23.02.2009 Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Fylkesmannen i Hordaland, Postboks 7310, 5020 BERGEN Postadresse:

Detaljer

Innsigelse til kommuneplanens arealdel Fredrikstad kommune

Innsigelse til kommuneplanens arealdel Fredrikstad kommune Fredrikstad kommune Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD Vår dato: 16.1.2009 Vår referanse: 200900812-/366 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Fylkesmannen i Østfold Postadresse: Postboks 8140 Dep.

Detaljer

Innsigelse til kommuneplanens arealdel Sarpsborg kommune

Innsigelse til kommuneplanens arealdel Sarpsborg kommune Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 SARPSBORG Vår dato: 16.1.2009 Vår referanse: 200901457-/366 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Fylkesmannen i Østfold Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033

Detaljer

Kommuneplan Os arealdelen

Kommuneplan Os arealdelen Os kommune Postboks 84 5202 OS Vår dato: 11.07.2008 Vår referanse: 200825274-/366.10 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Fylkesmannen i Hordaland, Postboks 7310, 5020 BERGEN Postadresse: Postboks

Detaljer

Skaun kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel

Skaun kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 200802804-/HDA Skaun kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel Miljøverndepartementet viser til brev fra

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

Kommunedelplan for Sveio sentrum. Motsegn

Kommunedelplan for Sveio sentrum. Motsegn Sveio kommune Postboks 40 5559 SVEIO Vår dato: 20.10.2008 Vår referanse: 200828920-/366.10 Dykkar dato: Dykkar referanse: Vedlegg: Kopi til: Fylkesmannen i Hordaland, Postboks 7310, 5020 BERGEN Postadresse:

Detaljer

Jevnaker kommune - Kommuneplan innsigelse mot forslag om areal til campingplass, Nedre Vang gård

Jevnaker kommune - Kommuneplan innsigelse mot forslag om areal til campingplass, Nedre Vang gård Jevnaker kommune, Postboks 70 3521 Jevnaker Vår dato: 26.06.2007 Vår referanse: 200701874-/366.11 Deres dato: 06.06.2007 Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Fylkesmannen i Oppland, Serviceboks 2626 Lillehammer

Detaljer

Strategisk plan for jordvern i Nordland

Strategisk plan for jordvern i Nordland Strategisk plan for jordvern i Nordland 2016-2020 Vedtatt 12.04.2016 Versjon 2016 Om denne planen Stortinget vedtok 08.12.2015 en nasjonal jordvernstrategi. Dette dokumentet bygger videre på denne. Planen

Detaljer

Arealpolitikk og jordvern

Arealpolitikk og jordvern Arealpolitikk og jordvern Kommunekonferanse Bergen, 28-29- oktober 2008 Seniorrådgiver Erik Anders Aurbakken, SLF Statens landbruksforvaltning Forvalter virkemidler gjennomfører landbrukspolitikken Jordbruksavtalen

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE Natur, areal og b esak

ENEBAKK KOMMUNE Natur, areal og b esak ENEBAKK KOMMUNE Natur, areal og b esak 40oØlv«I 3 Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007, Dep 0030 Oslo AS14tAjE. iti-3 -i i o Deres dato: Deres ref.: Vår ref.: Arkivkode: Dato: 2009/705/HEOS V60

Detaljer

Ferie- og turistformål FT5 Løkstad gard, Jomfruland

Ferie- og turistformål FT5 Løkstad gard, Jomfruland Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Vår dato: 27.01.2016 Vår referanse: 15/69966-3 Deres dato: 06.01.2016 Deres referanse: Uttalelse - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2014

Detaljer

NASJONALT JORDVERN OG HÅNDTERING AV LANDBRUKSINTERESSER

NASJONALT JORDVERN OG HÅNDTERING AV LANDBRUKSINTERESSER NASJONALT JORDVERN OG HÅNDTERING AV LANDBRUKSINTERESSER Plan- og byggesakskonferansen 21.11.2016 Jan Terje Strømsæther Seniorrådgiver Landbruksdirektoratet iverksetter landbrukspolitikken og handelspolitikken

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 15/2423-4 17.12.2015 Kommuneplanens arealdel for Ørland 2014-2026. Avgjørelse i innsigelsessak Vi viser til fylkesmannens

Detaljer

Reguleringsplan for Nittedal Torvindustri AS i Åsnes kommune. Innsigelse

Reguleringsplan for Nittedal Torvindustri AS i Åsnes kommune. Innsigelse Åsnes kommune Rådhusgata 1 2270 FLISA Vår dato: 28.11.2008 Vår referanse: 200831034-/366.10 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Fylkesmannen i Hedmark, landbruksavdelingen, Postboks 4034, 2306

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 28.02.2007 kl. 16.30 Ekstraordinært møte. NB! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra

Detaljer

KOSTRA - Vurdering av rapportering på landbruk for 2009

KOSTRA - Vurdering av rapportering på landbruk for 2009 Landbruks- og matdepartementet Vår dato: 14.06.2010 Vår referanse: 200905952-5/360 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Tidsserier KOSTRA Postadresse: Pb. 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse:

Detaljer

Tema 3 Jordvern. Vedlegg:

Tema 3 Jordvern. Vedlegg: REGULERINGSPLAN FOR LANDBASERT FISKEOPDRETTSANLEGG MED TILHØRENDE SLAKTERI OG INFRASTRUKTUR KONSEKVENSUTREDNING Tema 3 Jordvern Konsekvensutredning for: Tiltakshaver Kommune Konsulent Prosjekt nr. / navn

Detaljer

Innsigelse til reguleringsplan for golfbane på Randgård, Lillehammer kommune

Innsigelse til reguleringsplan for golfbane på Randgård, Lillehammer kommune Statsråden Fylkesmannen i Oppland Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 2007/621 421.4 TBR 200703295-/IA Innsigelse til reguleringsplan for golfbane på Randgård, Lillehammer kommune Vi viser

Detaljer

Innsigelse til kommuneplanens arealdel , Trondheim kommune

Innsigelse til kommuneplanens arealdel , Trondheim kommune Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Prinsensgt 1 7468 Trondheim Deres ref Vår ref Dato 200703951 Innsigelse til kommuneplanens arealdel 2007-2018, Trondheim kommune Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon

Detaljer

LANDBRUKETS SÆRLOVER OG JORDVERNET. Jan Terje Strømsæther Seniorrådgiver - Landbruksdirektoratet

LANDBRUKETS SÆRLOVER OG JORDVERNET. Jan Terje Strømsæther Seniorrådgiver - Landbruksdirektoratet LANDBRUKETS SÆRLOVER OG JORDVERNET Jan Terje Strømsæther Seniorrådgiver - Landbruksdirektoratet JORDVERN Jordvern: Sikre jorda som ressurs for fremtidig matproduksjon Mye gjengroing og nydyrking uansett

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn A. Haugen Arkiv: V61 &13 Arkivsaksnr.: 09/5713-3 Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet HØRING

Detaljer

ELVERUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL REVIDERT FORSLAG TIL 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN

ELVERUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL REVIDERT FORSLAG TIL 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Saknr. 09/1506-14 Ark.nr. 142 Saksbehandler: Elisabeth Enger Kjetil Skare Jorunn Elise Gunnestad ELVERUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2009-2020 REVIDERT FORSLAG TIL 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Fylkesrådets

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen av 1-1 skal planer etter

Detaljer

Planconsult AS Niels Juels Gt. 33 A 0257 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

Omdisponert dyrka mark Telemark

Omdisponert dyrka mark Telemark Vedlegg 2: Arealtall for Telemark KOSTRA-TALL Tallmaterialet i tabell 1-4 nedenfor viser at jordvernet i Telemark har endret seg over en ti-års periode. KOSTRA-tallene for 2016 er de laveste målt i perioden

Detaljer

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021.

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021. Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Vegard Hagerup Malvik kommune TIf. 73 86 6446 E-post: vegard.hagerup@stfk.no Postmottak: postmottak@sttk.no Postboks

Detaljer

Jordvern i den kommunale hverdagen

Jordvern i den kommunale hverdagen Jordvern i den kommunale hverdagen innlegg på KOLA-VIKEN samlingen 21.10.09 Bakgrunn Omdisponering er en irreversibel prosess Dyrka/dyrkbar jord er en ikke fornybar ressurs Politisk mål om halvering av

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune. Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6. mars 2008.

Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune. Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6. mars 2008. Statsråden Fylkesmannen i Oppland Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 200800996 Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6.

Detaljer

Planloven og jordvern

Planloven og jordvern Planloven og jordvern 2 Lovens formål 1-1: Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige,

Detaljer

Fylkesmannens uttalelse med innsigelse - Reguleringsplan for Lillesund havn - Sund - Gildeskål

Fylkesmannens uttalelse med innsigelse - Reguleringsplan for Lillesund havn - Sund - Gildeskål Gildeskål kommune Postboks 54 8138 Inndyr Saksb.: Aage Steen Holm e-post: fmnoaah@fylkesmannen.no Tlf: 75547858 Vår ref: 2012/5125 Deres ref: 12/560-37 Vår dato: 25.06.2014 Deres dato: Arkivkode: 421.4

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

Rullering av kommuneplanens arealdel i Larvik, samt rullering av kommunedelplaner for Stavern by og Larvik by - høringsuttalelse

Rullering av kommuneplanens arealdel i Larvik, samt rullering av kommunedelplaner for Stavern by og Larvik by - høringsuttalelse Til Larvik kommune Stokke, 25.02.2015 Rullering av kommuneplanens arealdel i Larvik, samt rullering av kommunedelplaner for Stavern by og Larvik by - høringsuttalelse Viser til kommuneplanens arealdel

Detaljer

1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD

1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD KOMMUNEDELPLAN ALDERSUNDET 1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD 1.1 PLANINNHOLD Arealdelen består av : - Arealplankart over Aldersundet M=1:8 000 - Planinnhold, arealbrukskategorier og bestemmelser - Beskrivelse

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/5504 Dato: 08.12.2016 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Jordverngrep i pbl. b) sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer

Jordverngrep i pbl. b) sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer Pbl og landbruk Jordverngrep i pbl 3-1 Oppgaver og hensyn i planleggingen b) sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer Regional plan Regional planbestemmelse

Detaljer

Landbruk i arealplaner Anette Søraas

Landbruk i arealplaner Anette Søraas Landbruksavdelingen Landbruk i arealplaner Anette Søraas Tema Jordressurser og omdisponering KOSTRA tall Viktige oppgaver og hensyn PBL 3.1 Samfunnsbidrag av arealer og landbruk LNFformålet Konsekvensvurderinger

Detaljer

Regional plan for areal og transport på Haugalandet - Vedtak på grunnlag av innvendinger fra Tysvær, Bokn og Karmøy kommuner

Regional plan for areal og transport på Haugalandet - Vedtak på grunnlag av innvendinger fra Tysvær, Bokn og Karmøy kommuner Statsråden I følge liste Deres ref Vår ref 16/3079-13 Dato 21.6.2017 Regional plan for areal og transport på Haugalandet - Vedtak på grunnlag av innvendinger fra Tysvær, Bokn og Karmøy kommuner Jeg viser

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN Felles utredning om lokalisering, utstrekning og funksjonsfordeling for nye næringsområder i området Nydal, Olrud, Trehørningen.

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/8157 Dato: 18.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Landbruk og jordvern i plansaker

Landbruk og jordvern i plansaker Landbruk og jordvern i plansaker KOSTRA- tal for omdisponering av dyrka jord i 2012 Kva vi som sektorstyresmakt legg vekt på i plansaker Kjerneområde landbruk og bruk av omsynssone Erfaring med registrering

Detaljer

Innsigelse mot arealer til bolig og næring i kommuneplan 2007 2019 Larvik kommune

Innsigelse mot arealer til bolig og næring i kommuneplan 2007 2019 Larvik kommune Larvik kommune Postboks 2020 3255 Larvik Vår dato: 17.09.2007 Vår referanse: 200703348-/366.10 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076, 3103 Tønsberg Postadresse:

Detaljer

Arktisk landbrukskonferanse, Tromsø Utfordringer jordvern vs. tettstedsutvikling

Arktisk landbrukskonferanse, Tromsø Utfordringer jordvern vs. tettstedsutvikling Arktisk landbrukskonferanse, Tromsø 29.03.2017 Utfordringer jordvern vs. tettstedsutvikling Toril Wikesland, Norges Bondelag Matjord omdisponeres og bygges ned 1901 Harstad (-2012).. 1902 Tromsø 41 1903

Detaljer

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Statsråden Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 Bergen Deres ref Vår ref Dato Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Miljøverndepartementet viser til brev fra fylkesmannen

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trondelag

Fylkesmannen i Nord-Trondelag Fylkesmannen i Nord-Trondelag Saksbehandler: Sissel Elisabet Slapgard Tlf. direkte: 74 16 80 23 E-post: fmntses@fylkesmannen.no Deres ref.: 2012/927-2Var dato: 20.03.2013 Var ref.: 2012/5970Arkivnr: 421.3

Detaljer

Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. og i. Dere søkte konsesjon for ervervet ved brev av til

Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. og i. Dere søkte konsesjon for ervervet ved brev av til Vår dato: 20.12.2016 Vår referanse: 16/30187-3 Deres dato: 12.07.2016 Deres referanse: Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. og i kommune Sammendrag: Dere leier jorda på konsesjonseiendommen

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Endelig vedtak - sak om omdisponering etter 9 i jordloven - gnr. bnr. i kommune

Endelig vedtak - sak om omdisponering etter 9 i jordloven - gnr. bnr. i kommune Vår dato: 23.09.2016 Vår referanse: 16/23887-4 Deres dato: Deres referanse: Endelig vedtak - sak om omdisponering etter 9 i jordloven - gnr. bnr. i kommune Sammendrag: Saken gjelder søknad om omdisponering

Detaljer

Fagnemnd for landbruk

Fagnemnd for landbruk Fagnemnd for landbruk Innkalles med dette til møte 11.12.2009 kl. 09.30 på Rådhuset, Brurskanken, Mosjøen. Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/09 09/2341 HØRING - VERNEHJEMMEL I JORDLOVEN Forfall

Detaljer

jordvernstrategi: Stortinget ber regjeringen i egnet form fremme forslag for Stortinget om jordvernstrategi.

jordvernstrategi: Stortinget ber regjeringen i egnet form fremme forslag for Stortinget om jordvernstrategi. Til Re kommune Stokke, 09.02.2015 Rullering av kommuneplanen i Re - høringsuttalelse Viser til kommuneplanens arealdel 2015-2022 som ble 1.gangsbehandlet i kommuneplanutvalget 04.12.2014 og som ligger

Detaljer

Kommuneplanseminar Evje og Hornnes. Evje, 7. september 2017 Terje Flaten, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Kommuneplanseminar Evje og Hornnes. Evje, 7. september 2017 Terje Flaten, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Kommuneplanseminar Evje og Hornnes Evje, 7. september 2017 Terje Flaten, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Rammer for kommuneplanarbeidet Plan- og bygningsloven 1-1.Lovens formål: Loven skal fremme bærekraftig

Detaljer

Ullensaker kommune Landbruk

Ullensaker kommune Landbruk Ullensaker kommune Landbruk SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 77/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 29.04.2013 GNR. 116/1 - SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT - HOLMSVEGEN - DISPENSASJON FRA

Detaljer

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Byplankontoret 22.08.2012 Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson wwwwww www.trondheim.kommune.no/arealdel Utfordringen: 40.000 nye innbyggere Pir II arkitekter Utbyggingsareal

Detaljer

UTTALELSE TIL MÅL, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER FOR REGIONAL PLAN FOR BÆREKRAFTIG AREALPOLITIKK (RPBA) I VESTFOLD

UTTALELSE TIL MÅL, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER FOR REGIONAL PLAN FOR BÆREKRAFTIG AREALPOLITIKK (RPBA) I VESTFOLD 1 av 5 Til Vestfold Fylkeskommune Regionalsektoren Svend Foynsgate 9 3126 TØNSBERG Vår saksbehandler Amund Kind Deres dato Deres referanse UTTALELSE TIL MÅL, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Høringsuttalelse fra Landbruksdirektoratet - forslag til lov om endring av konsesjonsloven m.v

Høringsuttalelse fra Landbruksdirektoratet - forslag til lov om endring av konsesjonsloven m.v Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Vår dato: 26.09.2016 Vår referanse: 16/28390-5 Deres dato: Deres referanse: 16/570 Høringsuttalelse fra Landbruksdirektoratet - forslag til lov

Detaljer

Fagdag for folkevalde i landbruks-, areal- og miljøsaker. Jordvern og jordlova

Fagdag for folkevalde i landbruks-, areal- og miljøsaker. Jordvern og jordlova Fagdag for folkevalde i landbruks-, areal- og miljøsaker Jordvern og jordlova Christian Rekkedal Nordfjordeid 5. april 2016 1 Sterke statlege føringar om at jordvern er viktig Dyrka og dyrkbar jord har

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen i FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Vår dato Vår referanse 14.12.2009 2009/6437 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Hilde Smedstad, 62 55 12 27 421.4 200801973-/EIE Landbruks-

Detaljer

Ringerike kommune - Samordnet statlig høringsuttalelse til forslag til rullering av kommuneplanens arealdel

Ringerike kommune - Samordnet statlig høringsuttalelse til forslag til rullering av kommuneplanens arealdel Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 Hønefoss Vår dato: 08.09.2017 Vår referanse: 2013/2669 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: 2013/2669 Saksbehandler: Brede Kihle Innvalgstelefon: 32266865 Ringerike

Detaljer

MØTEBOK. for Buskerud fylkeslandbruksstyre

MØTEBOK. for Buskerud fylkeslandbruksstyre I MØTEBOK for Buskerud fylkeslandbruksstyre Styresak nummer : 20/09 Arkivsaksnummer: 09/1760 Sakstype: Plansak Saksbehandler: Otto Galleberg Kommuneplan for Lier kommune 2009-2020 Dokumentliste: â Sluttrapport

Detaljer

Landbruksavdelingas rolle i plansaker og jordlovsaker

Landbruksavdelingas rolle i plansaker og jordlovsaker Landbruksavdelingas rolle i plansaker og jordlovsaker klimaskifte for jordvernet by og land spennende planleggingsutfordringer Kirsten Indgjerd Værdal landbruksdirektør Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker

Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/803-01.06.2016 Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre

Detaljer

Statens vegvesen. Uttalelse - Offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for Hitra kommune

Statens vegvesen. Uttalelse - Offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Statens vegvesen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Marthe Fjellheim / 45205288

Detaljer

Avklaring i formannskapet.

Avklaring i formannskapet. Avklaring i formannskapet. I løpet av prosessen med planstrategiarbeidet er det fra rådmannen tatt opp forholdet mellom planstrategi, samfunnsplan og arealplan. Spesielt er det forholdet til sentrale temaer

Detaljer

Rundskriv om innsigelser hva er nytt?

Rundskriv om innsigelser hva er nytt? Rundskriv om innsigelser hva er nytt? Seniorrådgiver Marit Tofte Nettverkssamling 2.-3. desember 2013 1 Bakgrunn Kommunene vedtar kommunale planer, innenfor gjeldende nasjonal politikk Ca 2.100 kommunale

Detaljer

Statsråden. Det vises til vedlagte kartskisse datert , som viser avgrensningen av de ovennevnte endringene.

Statsråden. Det vises til vedlagte kartskisse datert , som viser avgrensningen av de ovennevnte endringene. Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/1378-15 07.11.2016 Ski kommune - Kommunedelplan Ski Øst Fylkesmannen i Oslo og Akershus har ved brev av

Detaljer

HVORDAN SETTE LANDBRUKET PÅ DAGSORDEN I KOMMUNEPLANLEGGINGA?

HVORDAN SETTE LANDBRUKET PÅ DAGSORDEN I KOMMUNEPLANLEGGINGA? HVORDAN SETTE LANDBRUKET PÅ DAGSORDEN I KOMMUNEPLANLEGGINGA? Landbrukskonferanse i Haugesund 12.03.2014 1 Kommuneplanen (samfunnsdelen) Av alle planer som blir laget i kommunen er kommuneplanen blant de

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Tromsøregionens landbruksforvaltning Vår dato Vår referanse 05.12.2016 2016/1466-16114/2016 Arkivkode: 18/16 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jørgen Bjørkli,

Detaljer

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Statsråden Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200703012 200702742-/MT Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Saken er oversendt Miljøverndepartementet

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum

Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum Presentasjon om status og utfordringer i PUK 10/12 2014 1 Nytt planområde Ny kommunedelplan Levanger - sentrum - Presentasjon om status og utfordringer i PUK 10.12.14

Detaljer

Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret

Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Roy Vindvik, tlf 37013774 Referanse: 2010/7929 / 25 Ordningsverdi: 1106pua2 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

I regjeringsplattformen står det at Regjeringen vil:

I regjeringsplattformen står det at Regjeringen vil: I regjeringsplattformen står det at Regjeringen vil: Stimulere til utbygging rundt sentrale kollektivknutepunkt i byer og tettsteder og mot sentrumsnære områder med mulighet for utbygging med mindre arealkonflikter.

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

SAMORDNINGSFORSØKET. Rennesøy Knut Harald Dobbe

SAMORDNINGSFORSØKET. Rennesøy Knut Harald Dobbe SAMORDNINGSFORSØKET Rennesøy 07.10.2016 Knut Harald Dobbe 1 Føremål (frå invitasjonsbrevet) effektiv og målretta behandling av plansaker og eit betre samarbeid mellom kommunane og statlege styresmakter

Detaljer

Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Hovedpunkt i revisjonen

Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Hovedpunkt i revisjonen Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Hovedpunkt i revisjonen Konferanse om regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Stavanger Forum, 11. 12. mai 2011 Ingrid Nordbø Regionalplansjef

Detaljer

Jordvern og bygningsbruk

Jordvern og bygningsbruk Jordvern og bygningsbruk Dagsseminar for kommunene i Rogaland om bruk av ledige driftsbygninger Stavanger 16. februar 2012 Seksjonssjef Geir Grønningsæter Nasjonale mål for jordvern og kulturlandskap -

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Eksempel fra Trøgstad kommune I planprogrammet Utredningsprogram Ifølge forskrift av 01.04.05 om konsekvensutredninger skal endringer i arealdelens kart og

Detaljer

54/8 - KLAGE PÅ VILKÅR I ADMINISTRATIVT VEDTAK OM FRADELING AV TO BOLIGTOMTER

54/8 - KLAGE PÅ VILKÅR I ADMINISTRATIVT VEDTAK OM FRADELING AV TO BOLIGTOMTER Arkivsaksnr.: 09/1070-21 Arkivnr.: GNR 54/8 Saksbehandler: Spesialkonsulent jord, Kari Anne Oppen Skau 54/8 - KLAGE PÅ VILKÅR I ADMINISTRATIVT VEDTAK OM FRADELING AV TO BOLIGTOMTER Hjemmel: Jordloven Rådmannens

Detaljer

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Askim bystyre vedtok samfunnsdelen i juni

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Eldbjørg og Arne Nakstad Nordun 7620 Skogn Deres ref., Vår ref JO" 2006/6206 Dato: 1204.2007 1719/32/4 - Eldbjørg og Arne Nakstad - Søknad

Detaljer

Forvaltningsreform - Regionale fortrinn- Høringsuttalelse

Forvaltningsreform - Regionale fortrinn- Høringsuttalelse 1avI NORGES BONDELAG Kommunal- og regionaldepartementet Pb 8112 0032 OSLO Vår saksbehandler Vår referanse 2006/00472/033 Ole N. Skulberg 2008-05-06 Arkiv: 414 Tlf. 22 05 4542 Deres dato Deres referanse

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 171/15 - Nesodden kommune - Reguleringsplan for Svestad marina

Melding om vedtak i FU-sak 171/15 - Nesodden kommune - Reguleringsplan for Svestad marina FYLKESADMINISTRASJONEN Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 17.06.2015 2011/14740-13/101804/2015 EMNE L12 Telefon 22055623

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2015/598 15/

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2015/598 15/ Statsråden Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG Deres ref Vår ref Dato 2015/598 15/2533-3 03.12.15 Nøtterøy kommune - innsigelse til detaljregulering for Grindløkken Det vises til oversendelse

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/23809 16/1634-7 Skedsmo kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2015-2026 Det vises til oversendelse

Detaljer

Tilleggsinnkalling. for Kommunestyret. Saksliste. t:~ Hobøl kommune. Møtedato: 15.12.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:30

Tilleggsinnkalling. for Kommunestyret. Saksliste. t:~ Hobøl kommune. Møtedato: 15.12.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:30 t:~ Hobøl kommune Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 15.12.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:30 Forfall bes meldt i god tid slik at vararepresentant kan bli innkalt. Forfall skal

Detaljer

PLANPROGRAM Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen. Presentasjon for Fremtidens byer den 22. august 2008, Håkon Grimstad

PLANPROGRAM Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen. Presentasjon for Fremtidens byer den 22. august 2008, Håkon Grimstad PLANPROGRAM Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen Presentasjon for Fremtidens byer den 22. august 2008, Håkon Grimstad Interkommunal arealplan En videreføring og konkretisering av fylkesdelpan

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2011/ /

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2011/ / Statsråden Fylkesmannen i Nordland Statens Hus, Moloveien 10 8002 BODØ Deres ref Vår ref Dato 2011/5414 15/1377-23 31.01.2017 Ballangen kommune - innsigelse til delområde 5.9 Storpollen i kommuneplanens

Detaljer

Nytt rundskriv om innsigelser

Nytt rundskriv om innsigelser Nytt rundskriv om innsigelser Seniorrådgiver Marit Tofte Samling Vest-Agder, Kristiansand 24.-25. oktober 2013 1 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 2 Bakgrunn Kommunene vedtar kommunale

Detaljer

Plan- og bygningsloven og landbruk pluss. Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling

Plan- og bygningsloven og landbruk pluss. Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling Plan- og bygningsloven og landbruk pluss Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling Tema Kommunens rolle Samfunnshensyn, nasjonale og regionale føringer?

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Innsigelsesinstituttet ved Fylkesmannen Oslo Akershus: ivaretakelse av nasjonale verdier

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Innsigelsesinstituttet ved Fylkesmannen Oslo Akershus: ivaretakelse av nasjonale verdier Innsigelsesinstituttet ved Fylkesmannen Oslo Akershus: ivaretakelse av nasjonale verdier Are Hedén, seksjonssjef miljøvernavdelingen Oslo og Akershus et betydelig arealpress 2 fylker 22 +1 kommuner Ca

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING LURØY KOMMUNE Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/792 Klageadgang: Ja DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN TONNES FOR FRADELING AV BOLIGTOMTER FRA GNR 47/20 Saksbehandler: Vaidotas Suveizdis Arkiv:

Detaljer

FORSLAG TIL UTBYGGING AV DEL AV ØVRE GOKSTAD GÅRD I SANDEFJORD

FORSLAG TIL UTBYGGING AV DEL AV ØVRE GOKSTAD GÅRD I SANDEFJORD FORSLAG TIL UTBYGGING AV DEL AV ØVRE GOKSTAD GÅRD I SANDEFJORD UTBYGGINGSFORSLAG I samråd med assisterende rådmann Asbjørn Dag Hansen legges det her fram forslag om utbygging av en mindre del av Øvre Gokstad

Detaljer

Rullering av kommuneplanen i Stokke - høringsuttalelse

Rullering av kommuneplanen i Stokke - høringsuttalelse Til Stokke kommune Rullering av kommuneplanen i Stokke - høringsuttalelse Stokke, 10.08.2015 Sammendrag og konklusjon Stokke er en av de viktigste landbrukskommunene i Vestfold hvor nærmere halvparten

Detaljer

UTTALELSE TIL HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM JUSTERING AV MARKAGRENSEN SOM BERØRER LUNNER KOMMUNE

UTTALELSE TIL HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM JUSTERING AV MARKAGRENSEN SOM BERØRER LUNNER KOMMUNE Regionalenheten Arkivsak-dok. 201201846-6 Saksbehandler Ingvil Aarholt Hegna Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 26.06.2012 UTTALELSE TIL HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM JUSTERING AV MARKAGRENSEN SOM BERØRER

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng og Trine-Marie Fjeldstad Leknes, fredag 1. mars Foto: Bjørn Erik Olsen Innhold Kommuneplanlegging tilpasset utfordringene i Nordland Planstrategi og kommuneplan Overordnede

Detaljer

Forslag til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging status i arbeidet

Forslag til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging status i arbeidet Forslag til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging status i arbeidet jorgen.brun@kdm.dep.no Nettverkssamling i Framtidens Byer, Tromsø, 25. mars 2014 Disposisjon

Detaljer

SPR for SBATP og jordvern Olav Malmedal

SPR for SBATP og jordvern Olav Malmedal SPR for SBATP og jordvern Olav Malmedal Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Hensikt Virkeområde Mål Retningslinjer for samordning av bolig- areal- og transportplanlegging

Detaljer

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Søgne kommune Arkiv: 75/2 Saksmappe: 2014/1381-3336/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 26.01.2015 Saksframlegg Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/15

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer