INNHOLDSFORTEGNELSE. VEDLEGG Årsregnskap Revisjonsberetning. Foto forside: Stig Brøndbo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE. VEDLEGG Årsregnskap Revisjonsberetning. Foto forside: Stig Brøndbo"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING FORORD... 9 OM FADDERBARNAS FRAMTID PROGRAMARBEID OM FADDERE OG FADDERSKAP INNSAMLINGS- OG INFORMASJONSAKTIVITETER VEDLEGG Årsregnskap Revisjonsberetning Foto forside: Stig Brøndbo Fadderbarnas framtid Storgata Oslo Telefon Faks

3 STYRETS ÅRSBERETNING 2012 Generelt Styret har hatt et godt arbeidsår i 2012, som har vært preget av mer ro enn tidligere år. Dette har gitt muligheter for økt fokus på det positive arbeidet styret har ønsket å konsentrere seg om. Samtidig må vi innse at arbeidet med utvikling og endring har vært tyngre og tatt lengre tid enn vi skulle ønsket. Vi er nå likevel kommet til det stadium hvor de fleste prinsipper er avklart og de fleste store beslutninger er fattet, slik at vi i 2013 kan konsentrere oss om å implementere de endringer og forbedringer vi har arbeidet med. Styrets arbeid Styret har i 2012 videreført arbeidet og arbeidsmetodikken fra Samarbeidet med administrasjonen og særlig daglig leder har vært tett og godt. Også i 2012 har styret på mange områder vært langt inne i diskusjoner som prinsipielt ligger innenfor daglig leders styringsrett, men dette har vært gjort i god forståelse og dialog med daglig leder, og i lys av den situasjon Faf har vært i de seneste årene. Som følge av at situasjonen både i Norge og i India nå over tid har kommet i stadig bedre organiserte former, anses det som naturlig at styret over tid vil gå tilbake til en mer ordinær styrerolle, hvor den daglige drift i større grad vil bli fulgt opp av daglig leder, mens styret primært vil arbeide med overordnet strategi og oppfølging av at de overordnede mål nås. Strategi Styrets arbeid med strategi har ført til flere klargjørende endringer i fjernadopsjonsprogrammet i løpet av Samtidig har det dannet grunnlag for tilsvarende klargjørende endringer i samarbeidet mellom Norge og India. Dette vil nå gi grunnlag for å utvikle tydeligere retningslinjer for samarbeidet mellom CFI og Faf, og også for å kunne utvikle gode avtaler som sikrer forutsigbarhet for begge organisasjoner og ikke minst for barna i fjernadopsjonsprogrammet. Økonomi Det har i 2012 vært ført stram kostnadskontroll i Norge. Tilsvarende har det vært en tett og god dialog med India for å sikre at de midler som blir overført går til aktiviteter og tiltak som skaper best mulig resultater for barna i programmet. 3

4 Etter god dialog med CFIs styre i april 2013 er det diskutert flere forbedringer i fjernadopsjonsprogrammet som bl.a. stiller krav til økte økonomiske overføringer til programmet i India. Som følge av den kostnadskontroll som har vært ført i 2012 vil det være rom for slike økninger innenfor de midler som samles inn. Resultatet av den stramme kontrollen har også ført til at Faf gikk med et betydelig økonomisk overskudd i Dette har ikke vært et mål i seg selv, da det viktigste er å bruke de innsamlede penger på gode tiltak for fadderbarna i India. Styret har likevel funnet det riktig å opprettholde den stramme kostnadskontrollen i påvente av de avklaringer som nå blir gjort i samarbeid med CFI, i stedet for å overføre midler uten å vite hvilke resultater de eventuelt vil skape. En slik tilbakeholdenhet med overføringer har også vært i tråd med revisors anbefalinger. Der er god dialog mellom Faf og CFI for å finne gode prosjekter å tildele overskuddsmidlene til. Det forventes derfor at en betydelig del av overskuddet fra 2012 vil bli overført til slike prosjekter i løpet av Som en konsekvens av de endringer og økte kostnader i fjernadopsjonsprogrammet som vil bli gjennomført i 2013 forventes det at en større del av de innsamlede midlene vil bli forbrukt i løpet av regnskapsåret, og at overskuddet tilsvarende vil bli betydelig redusert. Dette anses som en forsvarlig og riktig utvikling. Dette særlig siden overskuddene i 2011 og 2012 har bidratt til at Faf har fått opparbeidet seg en fornuftig og forsvarlig reservekapital, og dermed kan ha en naturlig målsetning om å balansere rundt et 0-resultat i årene fremover. Imidlertid vil styret fortsatt stille krav til at alle midler brukes med fornuft, og at det viktigste er kvaliteten og resultatene som skapes av de midler som overføres til India. Samarbeidet med India Det har i 2012 vært arbeidet mye med å styrke dialogen og samarbeidet med CFI. Dette har blant annet medført at styrets leder har vært i India to ganger i 2012, og så langt en gang i Under disse besøkene er det arbeidet aktivt både med strategi, dialog og samarbeid, og resultatet er at vi i starten av 2013 har fått besluttet betydelig klarere linjer for samarbeidet og for innholdet i fjernadopsjonsprogrammet. Det er også besluttet å utarbeide nye formelle samarbeidsavtaler som gir CFI en mer langsiktig trygghet enn det de har hatt til nå. Formålet med dette er å styrke forutsigbarheten for organisasjonen i India, og på den måten redusere usikkerhet blant de ansatte og gi økt grunnlag for positivt engasjement. Basert på den helhetlige situasjonen kan det nå trygt sies at samarbeidet både på organisasjons- og styrenivå med India er svært positivt, og at det er et stort og positivt 4

5 engasjement i begge organisasjoner for å utvikle programmet videre og skape enda bedre resultater for barna i programmet fremover. Nærmere informasjon om ulike beslutninger som er fattet vil bli innarbeidet i ulike former for informasjonsmateriell til fadderne, samt lagt ut på Fafs hjemmeside i løpet av våren og sommeren Styret oppfordrer alle faddere om å holde seg oppdatert om det som skjer via Fafs hjemmeside og på Facebook! Utvikling i faddermassen Det har i 2012 vært en gradvis nedgang i faddermassen. Årsaken til dette er i hovedsak begrensede aktiviteter for å tiltrekke seg nye faddere, samt frafall av faddere når de mottar sluttrapport på barna. Det er også en utfordring at potensielle faddere som søker etter Fadderbarnas framtid på internett får opp flere negative treff knyttet til den perioden vi har bak oss med granskning mv. Styret har arbeidet mye med denne problemstillingen, og ser at verving av nye faddere vil være en av de viktigste oppgavene i I lys av de endringer som er gjort i fjernadopsjonsprogrammet, vil det bli utarbeidet nytt og bedre informasjonsmateriell til fadderne og andre interesserte. Styret har stor tro på at dette vil kunne bidra positivt til å skape engasjement for fadderverving samt skape interesse blant potensielle faddere. Styret i 2012 Styret har i perioden holdt 10 møter og behandlet 79 saker Styreleder: Ørjan Stenberg Ørjan Stenberg Nestleder: Signe Dahle Urbye Signe Dahle Urbye Styremedlemmer: Knut Bredo Jensen Knut Bredo Jensen Berit Smestad Paulsen Berit Smestad Paulsen Kaja Runde Thomas Rachlew Ansattrepresentant: Anne Jønsberg Anne Jønsberg Varamedlemmer: Kaja Runde Anne-Trine Benjaminsen Valgkomite: Helder Fernandes Helder Fernandes Dagfinn Rostad Dagfinn Rostad Hege Magnussen 5

6 Årets resultat I 2012 samlet Faf inn kr , som er kr mindre enn i Nedgangen skyldes i hovedsak nedgang i antall faddere. På grunn av streng kostnadskontroll både hjemme og i India økte overskuddet til kr Styret er tilfreds med den stramme kostnadskontrollen og utviklingen i den økonomiske situasjonen. Med utgangspunkt i årets regnskapsmessige resultat har styret besluttet at de midler Faf har fått fra eksterne kilder i forbindelse med momsrefusjon skal settes av til reservekapital for å gjenoppbygge denne mot forsvarlig størrelse. Det resterende overskuddet, som kommer fra fadderbidrag, er satt av til fremtidige overføringer til prosjekter i India. Midlene vil bli brukt når relevante prosjekter er identifisert og settes i gang. Styret har som målsetting at det meste av disse overskuddsmidlene skal disponeres til slike aktiviteter i løpet av Personal, helse, miljø og sikkerhet Arbeidet for å skape et bedre arbeidsmiljø og trygge og normaliserte arbeidsforhold i administrasjonen har lykkes. Sykefraværet i Faf har vært veldig lavt. Styret er både takknemlig for og imponert over det arbeid som er lagt ned fra de ansattes side for å håndtere alle de utfordringer og omveltninger som har oppstått i perioden. Det har i regnskapsåret ikke forekommet skader eller ulykker. Ytre miljø Styret er opptatt av at stiftelsens arbeid skal gjennomføres på en måte som setter det ytre miljøet i fokus. Når det finnes valg, skal miljøvennlige produkter og løsninger velges. Konkret betyr dette blant annet at Faf fortsatt skal fokusere på gjenvinning og resirkulering av avfall, velge kollektiv transport fremfor privat transport og motivere faddere til å gå over til en miljøvennlig elektronisk fakturaløsning. Likestilling Ledelse: en kvinne. Øvrige ansatte i administrasjon fram til mai 2012: fire - tre kvinner og en mann. Øvrige ansatte i administrasjon fra juni 2012: tre - to kvinner og en mann. Styret har bestått av 2 kvinner og 3 menn. 6

7 Fremtidsutsikter Basert på de forhold som er beskrevet over vurderer styret Fafs fremtid som lys, og årsoppgjøret er fremlagt under forutsetning om videre drift. Det er flere forhold som ligger til grunn for styrets vurdering: Regnskapet er fremlagt med et stort regnskapsmessig overskudd for Faf har allerede klart å gjenoppbygge solid egenkapital slik at økte inntekter kan gå til direkte økte overføringer til formålet i Samarbeidet mellom styret, daglig leder og administrasjonen anses som svært positivt, og dialogen er åpen mellom alle parter. Styret opplever situasjonen i Faf som betydelig roligere nå enn i Dette gir forventning om at Faf i 2013 kan gjenoppta det positive fokus for å skaffe flere faddere og øke aktiviteten. Styret har fastsatt flere planer for 2013 som forventes å skape positive effekter delvis i 2013 og særlig fra 2014: Ny strategi skal ferdigstilles og gi grunnlag for langsiktig planlegging både av aktivitet og økonomi. Fjernadopsjonsprogrammet er blitt vesentlig styrket og administrasjonen arbeider tett for å bygge opp kompetansen i CFI og for å forbedre kapasiteten og resultatene i India. Informasjon om programmets innhold og hvordan de innsamlede midler benyttes er utarbeidet og vil bli sent ut til fadderne i løpet av sommeren Vi er i gang med å oppdatere fadderhåndboken som skal gi ytterligere informasjon om fadderskap og fjernadopsjonsprogram til eksisterende faddere og brukes som et aktivt virkemiddel ved verving av nye faddere. Samarbeidet med CFI er blitt styrket gjennom hele Den stramme kostnadskontrollen både i India og i Norge skal opprettholdes slik at mest mulig av inntektene skal kunne brukes til formålsaktivitetene. Vervekampanjer skal iverksettes for å øke faddermassen. Styret skal arbeide videre med øvrige inntektsskapende aktiviteter. Det vil bli satt i gang aktiviteter for å gjenskape det positive engasjement blant fadderne i Faf. Det vil særlig bli fokusert på engasjement rettet mot verving av nye faddere. Dette arbeidet har vært sterkt redusert de senere år som følge av støy og usikkerhet. Styret skal fortsette å arbeide med informasjonsplaner for å gjenskape tilliten blant fadderne, og informasjonsflyten ut skal være åpen og gjennomsiktig. 7

8 Med dette som utgangspunkt er styret optimistiske med tanke på Fafs videre arbeid. Selv om Faf er en liten fadderbarnsorganisasjon, vet vi av selvsyn at det arbeid vi gjør skaper betydelig verdi for dem som mottar støtte i India. Gjennom bidrag fra de faddere vi har gis flere tusen barn og familier i India muligheten til en helt annen fremtid enn de ellers ville hatt. Vissheten om dette gir stadig sterk motivasjon til å arbeide videre for Fafs og barnas beste. Oslo, 8. mai 2013 Ørjan Stenberg Styreleder 8

9 FORORD Kjære faddere og andre støttespillere, Vi har bak oss et arbeidsomt, men positivt år. Den store oppryddingen i gamle forhold, som har tatt nesten to år, begynner å gå mot slutten. Stiftelsestilsynets granskning og tilsynssak mot Faf er avsluttet, og vi har endelig fått et normalisert forhold til myndighetene. Styret, administrasjonen og jeg er derfor veldig optimistiske med hensyn til fremtiden. Det har vært et tett, positivt og konstruktivt samarbeid mellom styret og administrasjonen. Sammen har vi skapt gode administrative og økonomiske rutiner. Vi har snudd underskudd til overskudd, bygd opp solid reservekapital og fått kontroll over økonomien. Nå kan vi på en trygg måte forvalte midlene vi har til disposisjon og gi indiske barn utdanning for en verdig fremtid var et år med fokus på overordnet strategi og på de rammene som styrer Fafs programarbeid i India. Gjennom besøk til alle våre avdelinger i India har jeg sett menneskers behov på nært hold, og høstet erfaringer om de utfordringene de ansatte møter. Jeg har hatt samtaler med CFIs styre, ledelse og ansatte om hvilken retning vårt arbeid bør ta. Jeg har også holdt arbeidsseminarer om målsettinger for vårt arbeid og om de kjerneaktivitetene som direkte bidrar til oppnåelse av målet. Vi har utformet et logisk rammeverk (Logical Framework), et styringsverktøy som på en enkel og oversiktlig måte beskriver overordnete mål og delmål, samt hvilke aktiviteter som skal utføres for å oppnå disse. Rammeverket beskriver også hvordan vi skal evaluere fremgang og resultater, og beskriver hvilke faktorer som kan påvirke det endelige resultatet. Vi har utvidet fjernadopsjonsprogrammet fra kun å være grunnskoleopplæring til også å inkludere yrkesrettet opplæring og høyere utdanning. Vårt mål er at alle barn kan forsørge seg selv etter endt utdanning. Det innebærer at de skal kunne gå på skole så lenge de har motivasjon og evner til det, også etter at de har fylt 18 år. Dette arbeidet har allerede ført til større fokus på kvalitet i aktivitetene, og gitt bedre skoleresultater for de fleste barna i programmet. Her hjemme har vi på regelmessige styremøter diskutert veier til å skape en mer solid, oversiktlig og åpen organisasjon, og har definert fagkompetanse, kvalitet og resultat som nøkkelord. Vi har som mål å presentere et strategidokument i løpet av 2013, der vi på en klar og entydig måte beskriver organisasjonens visjon og mål for årene som kommer. Styret og administrasjonen har som mål å gjenreise organisasjonen og forene alle gode krefter for å gi enda flere av Indias barn utdanning for en verdig fremtid. Vi har fått hjelp av en gruppe studenter til å lage en ny visuell profil og nye nettsider som lanseres i løpet av 9

10 sommeren. Målet med dette arbeidet er å gi bedre informasjon til eksisterende faddere og å bli mer synlig og mer konkurransedyktig for å tiltrekke nye faddere. Finn & Vinn, årets vervekonkurranse, gir økt mulighet til å vinne reiser til India, så man selv kan se og oppleve de gode resultatene faddernes støtte gir. Indias barn takker for at dere har valgt å hjelpe dem gjennom Fadderbarnas framtid. Marianna Miettinen Fosser Daglig leder 10

11 OM FADDERBARNAS FRAMTID Visjon Fadderbarnas framtid (Faf) arbeider for at barn skal vokse opp i et samfunn der menneskeverd og menneskerettigheter står i fokus. Fafs verdigrunnlag tar utgangspunkt i FNs barnekonvensjon og menneskerettighetserklæring samt de etiske retningslinjer som organisasjonen har vedtatt. Faf arbeider blant mennesker uten hensyn til religion, hudfarge, kjønn, rase eller politisk tilhørighet. 11

12 Formål Fafs formål, vedtatt av årsmøtet i 2011 og godkjent av Stiftelsestilsynet, er å bedre levevilkårene generelt for barn i India. Bedring av levevilkårene gjøres først og fremst gjennom skolegang, helsekontroller og ernæring. Videre skal Faf arbeide for å gjøre lokalsamfunn i stand til å fremme egen bærekraftig utvikling. Faf har også som mål å rehabilitere boliger og drive teknisk områdeutvikling. Strategi 1. Styrke individers og gruppers muligheter til å ivareta sine rettigheter. Barn og kvinner skal prioriteres. 2. Inngå partnerskap med grasrotorganisasjoner. Fafs styre har brukt mye tid på å diskutere Fafs helhetlige strategi og utforme et rammeverk for konkretisering av målsetninger og metoder for Fafs fremtidige arbeid. Fafs styre vedtok i høsten 2012 «Utdanning for en verdig fremtid» som overordnet mål for organisasjonens arbeid. Faf ønsker å ha økt fokus på kvalitetsutdanning og de kunnskaper og ferdigheter som det enkelte barnet trenger for å kunne livnære seg etter endt fjernadopsjonsprogram. 12

13 PROGRAMARBEID Fadderbarnas framtids arbeid er forankret i FNs barnekonvensjon, tusenårsmålene og følgende grunnleggende verdier: Til barnets beste: Alle tiltak tar utgangspunkt i barnas behov og rettigheter. Barnet har rett til utdanning: Utdanningen skal fremme barnets helhetlige utvikling og gi både teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. «All equal - all different»: Hvert barn skal ha lik mulighet til å ta i bruk sine evner. Støtten er basert på objektivt identifiserte behov og kan variere fra barn til barn og over tid. Bærekraft: Aktivitetene skal planlegges med tanke på «et liv etter Faf». Verden er en landsby: Vi arbeider ikke alene og isolert. Våre tiltak skal støtte de nasjonale myndigheters utviklingsplaner. Innledning Fafs programaktiviteter i 2012 var preget av tilpasningene etter reorganiseringen i Fafs styre vedtok flere viktige beslutninger som påvirker organisasjonens faglige fokus og retning. Det har vært en stadig mer positiv utvikling i programarbeidet, og i samarbeidet mellom India og Norge. Antallet faddere har totalt sett gått ned, men med en klar strategi for utvikling og forbedring av det eksisterende fjernadopsjonsprogrammet, har styret og ledelsen sterk tro på at denne trenden vil snu. Overføringer av midler til Children s Future India (CFI) har foregått som planlagt, selv om ønsket om styrket kvalitet har ført til forsinkelser i bevilgning av midler til enkelte aktiviteter. Fafs styre påpeker viktigheten av at midlene som overføres til aktivitetene i India benyttes på en effektiv måte, og gir kvalitet og resultater i implementering av aktivitetene. Fafs arbeid gjennom 2012 har lagt grunnlaget for økt fokus på utdanning og bedre kvalitet i utførelsen av aktivitetene, noe som vil videreføres i årene som kommer. 13

14 Den indiske samarbeidspartneren Children s Future India (CFI) som ble etablert i 2006 er Fafs søsterorganisasjon i India. I samarbeid med Faf har CFIs hovedkontor i Pune ansvar for den praktiske gjennomføringen av fjernadopsjonsprogrammet. Faf og CFI har i dag aktiviteter i fire områder i den vestlige delstaten Maharashtra. Aktivitetene er fordelt mellom landsbyer i Raigad og Dabhol-distriktene og slumområder i storbyene Pune og Mumbai. Avdelingskontorene for disse områdene ligger som vist på kartet til høyre. Faf har i 2012 hatt økt fokus på samarbeidet mellom Faf i Norge og CFI i India. Dette er viktig for å sikre at arbeidet vi gjør er bærekraftig, gir synlige resultater, og kommer vår målgruppe til gode. For å sikre dette må alle involverte, fra organisasjonens styre og ledelse til alle ansatte, CFIs kontorer ligger i byene Mumbai, Pune, Pen og Dabhol, i delstaten Maharashtra på Indias vestkyst. inneha en felles forståelse av organisasjonens overordnete formål og strategi. Toveis kommunikasjon sikrer at Fafs aktiviteter er relevante og fokuserte, og at behovene blant barna blir møtt på best mulig måte. Diskusjoner og samtaler mellom Faf og CFI i 2012 har lagt et solid grunnlag for utvikling og vekst i organisasjonene, med fokus på kvalitet og bærekraftighet. Et konkret resultat av disse samtalene er et skriftlig rammeverk som i detalj beskriver organisasjonens mål, aktiviteter og resultater. Dette rammeverket gir klare retningslinjer for hvordan fjernadopsjonsprogrammet skal fungere i årene fremover. Avdeling Prosjekter Ansatte pr CFIs hovedkontor, Pune Overordnet ansvar for organisasjonens økonomi, administrasjon og PR-aktiviteter samt for koordinering av programaktiviteter i de fire avdelingene. CFI Dabhol Fjernadopsjon Høyere utdanning CFI Mumbai Fjernadopsjon Høyere utdanning CFI Pune Fjernadopsjon Høyere utdanning CFI Raigad Fjernadopsjon Høyere utdanning Kapasitetsbygging i urfolklandsbyer

15 Temaområder og tilhørende prosjekter Formålet med Fafs arbeid er å bedre levekårene for barn i India. Dette gjøres i hovedsak gjennom fjernadopsjonsprogrammet. Fjernadopsjonsprogrammet består av mange forskjellige aktiviteter som tilsammen har som mål å gi hvert barn de kunnskaper og ferdigheter hun/han trenger for å bli i stand til å livnære seg selv og sin familie etter fullført utdanning. I tillegg gir Faf støtte til utdanning av fadderbarnas søsken og andre barn i prosjektområder og til kapasitetsbygging av lokalsamfunn bl.a. gjennom Draugen-prosjektet. Økt fokus Logisk Rammeverk I 2012 arbeidet Faf tett med Children s Future India for å utarbeide et felles rammeverk for organisasjonens mål, aktiviteter og resultater. Dette såkalte Logiske Rammeverket (Logical Framework) ble ferdigstilt i januar 2013, og er et meget viktig styringsverktøy for å sikre kvalitet i prosjektutførelsen og effektiv bruk av ressurser, både i Norge og India. Som en del av arbeidet har Faf og CFI holdt flere seminarer og hatt gode diskusjoner om organisasjonens overordnede mål og fokusområder. Styret i Faf vedtok høsten 2012 at vi skal ha hovedfokus på grunnskoleutdanning, yrkesopplæring og høyere utdanning, og at alle aktiviteter direkte eller indirekte skal støtte opp under dette formålet. Faf og CFI har sammen identifisert hvilke prosjekter og aktiviteter som anses som mest relevante og effektive for å nå organisasjonenes mål, og hvilke som ikke har like stor virkning på resultatet. Som et resultat av dette har flere aktiviteter falt bort, til fordel for økt fokus på utdanning. Nylige rapporter fra India viser at effekten av denne justeringen har vært både tydelig og positiv. Sosialarbeiderne har fått frigjort tid og ressurser til å konsentrere seg om barnas utdanning, noe som har gitt bedre skoleresultater jevnt over, samt bedre kvalitet i rapporteringen. Fjernadopsjonsprogrammet I 2010 lovfestet India retten til gratis utdanning for alle barn i alderen 6-14 år. Denne retten gjelder kun utdanning på offentlige skoler. I realiteten er det fremdeles mange barn som ikke får muligheten til å fullføre grunnskolen fordi foreldrene ikke har råd til å dekke de deler av skolegangen som staten ikke dekker (skolemateriell, uniform, transport) eller fordi barna må bidra til familiens inntekt ved å jobbe fra ung alder. Barn fra fattige kår er særlig utsatt, og bare en minoritet av disse fullfører grunnskoleutdanningen. Fafs fjernadopsjonsprogram har to hovedkomponenter: utdanning og helse & ernæring. Gjennom fjernadopsjonsprogrammet gir Faf støtte til grunnskole- og yrkesfaglig opplæring og til høyere akademisk utdanning for de barna som ønsker det og som har evner til det. I 15

16 tillegg organiserer vi regelmessige helsekontroller og tilbyr ernæringsstøtte. På grunn av tradisjoner og utbredt fattigdom er det færre jenter enn gutter som får muligheten til å gå på skole og fullføre utdanningen sin. De fleste av Fafs fadderbarn er derfor jenter. Vårt prinsipp er at alle barn, uansett hvor de bor, skal ha like muligheter til å utvikle seg. Derfor får hvert barn støtte og hjelp til det hun/han trenger. All hjelp er behovsbasert og kan variere fra barn til barn og over tid. Grunnskoleopplæring Faf støtter FNs tusenårsmål og indiske myndigheters løfte om barns rett til skolegang og utdanning. Utdanningsprogrammet er hjørnesteinen i Fafs arbeid i India, og fullført utdanning er målet som alle våre aktiviteter direkte eller indirekte støtter opp om. Selv om rett til skolegang er lovfestet i India, er realiteten slik at det fremdeles er mange barn som ikke får muligheten til å gå på skole. Barn fra landsbygden og fra fattige kår er mest utsatt, og jenters utdanning blir fremdeles nedprioritert i forhold til gutters. Faf og CFI ga i 2012 utdanningsstøtte gjennom følgende aktiviteter: Utdeling av skolemateriell og skoleuniformer Støtte til skolepenger og -transport Støtteundervisning og leksehjelp Ekstraundervisning Hobbyklasser og utflukter Kreative kurs og verksteder for å fremme personlig utvikling Foreldremøter og samarbeid Karriereveiledning og bedriftsbesøk Yrkesrettede kurs Støtte til skolers infrastruktur, utstyr og skolemiljø Det var fadderbarn i fjernadopsjonsprogrammet ved utgangen av Behovene for støtte til utdanning varierer fra barn til barn og over tid, men Faf garanterer at alle fadderbarn skal få muligheten til å gå på skole uansett hvor de bor og hvilken bakgrunn de har. For å sikre dette, har Faf blant annet gitt støtte til skolepenger, skolebøker, skrivesaker og skoleuniform. I 2012 ga FAF skolepengestøtte til barn, anskaffet skoleuniformer for barn, og dekket skoletransport for 994 barn. Fafs resultater for 2012 viser en forbedring i fadderbarnas skoleresultater fra forrige år. Faf og CFI mener dette har mye å gjøre med organisasjonens økte fokus på utdanning, og at sosialarbeiderne nå har mer tid til rådighet for oppfølging av hvert barn. Av de nesten barna som går på skole mellom 1. og 9. klasse, bestod 98% sine eksamener. Til sammenligning 16

17 er det bare 75% av Indias fattigste barn som i det hele tatt får begynne på skolen, og enda færre som fullfører grunnskolen. 88% av ungdommer i utdanningsprogrammet bestod 10. klasse, og 80% fullførte 12. klasse. Faf og CFI er svært fornøyd med disse resultatene, og arbeider hardt for at enda flere barn skal fullføre utdanningen sin også utover grunnskolen. En viktig del av Fafs støtte til skolebarn er tilbudet om ekstraundervisning. Alle barn som har behov for det får tilbud om ekstraundervisning. Dette kan være barn som ikke er skoleflinke og har som mål å bestå eksamen, eller barn som ønsker å forbedre seg i visse fag for å fylle kravene til universiteter eller andre høyere utdanningsinstitusjoner. I 2012 benyttet barn seg av dette tilbudet, som har bidratt til de forbedrede skoleresultatene. Selv om sosialarbeiderne gjør sitt beste for å motivere barn til å fullføre skolegangen, bærer barns beslutninger ofte preg av lokale tradisjoner og familienes økonomiske situasjon. Særlig er det jenter som slutter på skolen når de fyller 18 år, enten for å gifte seg eller for å flytte med familiemedlemmer til andre deler av landet for å jobbe. Selv om Fafs mål er at alle barn skal fullføre utdanningen sin og bli økonomisk selvstendige, er det likevel positivt at disse barna har gått på skole og lært seg å lese, skrive og regne. Kun 63% av alle voksne i India kan lese og skrive, og allmenn tilgang til skolegang er viktig for å forbedre dette. Av de 385 ungdommer som gikk ut av fjernadopsjonsprogrammet i 2012, har 248 fått jobb og er økonomisk uavhengige og kan til og med støtte familien sin økonomisk. Det er mange forskjellige grunner til at fadderbarn meldes ut av programmet. Hovedårsaken er at barnet har fullført utdanningen sin og fått jobb. I noen tilfeller har barnet avbrutt skolegangen, men i stedet tatt praktisk yrkesopplæring, lært et håndverk og på denne måten fått muligheten til å stå på egne bein. Blant de som er blitt ferdig med programmet, er det mange som jobber som frivillige i Children s Future India, og på den måten hjelper andre barn i lokalsamfunnet til å få utdanning og en bedre fremtid. Totalt Bestått Andel klasse % 10. klasse % 12. klasse % Fullført programmet (fått job) 64% Sammenliknet med andre indiske barn i samme situasjon presterer barn som mottar støtte fra Faf langt utover hva forutsetningene deres ellers ville tilsi. 97% av Indias rikeste barn begynner på skolen når de kommer til skolealder, mens bare 75% av de fattigste gjør det samme. Blant de fattige er det færre jenter enn gutter som begynner på skolen, bare 72%. Av de som begynner, er det heller ikke alle som fullfører barneskolen, og desto færre som 17

18 fullfører ungdomsskole, videregående og høyere utdanning. Det er med dette i bakhånd at Faf arbeider med å få barn til å fullføre skolegangen sin så langt det er mulig. Samtidig innser Faf at man må tilpasse seg realitetene man jobber innen, og har i løpet av 2012 derfor økt sitt fokus på yrkesopplæring og annen praktisk utdanning. Yrkesopplæring I tillegg til å fullføre den formelle skolegangen har Faf som mål at fadderbarna skal kunne livnære seg og sin familie etter endt skolegang. Det finnes barn som er mindre skoleflinke eller mindre motivert til å gå på skole. Å gi barn opplæring innen praktiske fagområder og yrker som ligger innenfor deres evner og motivasjon er en sentral del av Fafs arbeid for å oppnå dette. I 2012 økte Faf og CFI fokuset på yrkesopplæring og praktiske fagområder. 87 fadderbarn mottok støtte til yrkesopplæring etter fullført eller avbrutt skolegang, i tillegg til 17 som fikk støtte til å delta på datakurs som er relevante for deres jobbsøking. Sosialarbeiderne i India bruker mye ressurser på å bistå fadderbarna og deres familier med yrkesvalg etter endt skolegang. Når barn er ferdig med skolen, informerer CFIs sosialarbeidere barna og deres familier om de forskjellige tilbud om yrkesutdanning og praktisk opplæring som finnes i deres nærmiljø. Om barna viser interesse for et spesielt fagfelt, gjør CFI det de kan for å tilrettelegge for barnets videreutdanning ved for eksempel å betale skolepenger og transport. Satyawati Kamalakar Mhatre, 18 år, er fra i Raigaddistriktet. Hun ble ferdig med grunnskolen (12. klasse) i 2012, og tok deretter et skredderkurs med støtte fra Faf. Hun jobber i dag som skredder og tjener godt nok til å stå på egne ben samt støtte familien sin økonomisk. Renuka Bhagat, 20 år, fra Pune har med støtte fra Faf fullført en bachelorgrad i revisjon, og jobber nå som kontormedarbeider på et advokatkontor i Pune. 18

19 Høyere utdanning Konkurransen om de gode jobbene blir hardere overalt i verden samtidig som arbeidsledigheten blant ungdommer øker. Det er ikke nødvendigvis lenger tilstrekkelig å ha vitnemål fra grunnskolen hvis man ønsker å forbedre sine muligheter for fremtidige yrkesvalg. Dette gjelder også kontrastenes land India og våre fadderbarn. Faf ser at det er flere og flere fadderbarn som har evne og motivasjon til å fortsette studiene utover grunnskolen. På grunn av familiens økonomiske situasjon har de fleste ikke mulighet til å ta høyere utdanning uten økonomisk støtte fra andre. Derfor har Fafs styre vedtatt å utvide fjernadopsjonsprogrammet fra kun grunnskoleopplæring til også å inkludere yrkesopplæring og høyere utdanning. Faf ga i 2012 økonomisk støtte til 188 ungdommer i forskjellige fag og studieretninger, som IT-kurs, mekanikerfag, bachelor i teknologi, ingeniørstudier, osv. Helse og ernæring God helse og tilfredsstillende ernæring er nødvendig for at barn skal kunne fungere på skolen og få mest mulig ut av utdanningen sin. For å sikre dette, organiserer Faf regelmessige helsesjekker til samtlige barn i fjernadopsjonsprogrammet, og sørger for nødvendig medisinsk oppfølging til dem som trenger det. Slik oppfølging kan for eksempel være støtte til briller, tannhelse, eller ernæringstilskudd i form av ernæringspakker og opplæring i sunt og variert kosthold. Helseforsikring er en viktig del av Fafs støtte som sikrer at fattige barn, hvis foreldre ikke har råd til helseforsikring, får nødvendig hjelp om de skulle bli syke eller skadet. CFI organiserer såkalte «helsedager», hvor fadderbarn fra år lærer om fysiologiske og medisinske temaer, og mottar medisinsk behandling skulle det være behov for det barn deltok på disse temadagene i 2012, mens 379 barn og familiemedlemmer deltok i diverse informasjonsmøter om personlig hygiene, sunt kosthold, pubertet og smittsomme sykdommer. 19

20 Fjernadopsjonsprogrammet i tall Antallet fadderbarn som er med i fjernadopsjonsprogrammet har minket hvert år siden Dette skyldes uroen som har vært innad i organisasjonen og den negative medieomtalen i forbindelse med dette. I 2011 og 2012 har Faf, grunnet sin økonomiske situasjon, ikke tatt opp noen nye barn. Det betyr at barn som fullførte programmet ikke ble erstattet med nye var året da Faf la den økonomiske uroen bak seg, og begynte et målrettet Antall fadderbarn per avdeling Raigad Pune Mumbai Dabhol og fokusert arbeid for å forbedre kvaliteten på fjernadopsjonsprogrammet og for å stabilisere og med tiden øke antallet faddere og fadderbarn. Fafs styre har vedtatt å ta opp nye barn i programmet i 2013, slik at antallet barn ikke understiger antallet ved utgangen av Grafene viser antallet fadderbarn per avdeling for årene 2009 til Disse tallene vil nå stabilisere seg og med tiden gå noe opp, i takt med at antallet faddere i Norge øker. Faf og CFI kan med dagens ressurser og kapasitet øke antallet fadderbarn uten å måtte påta seg store ytterligere kostnader. Sosialarbeiderne har ansvar for 100 barn hver, så antallet sosialarbeidere vil øke i takt med antall fadderbarn. Fordeling mellom jenter og gutter Jenter 77% Gutter 23% Utdanningsstøtte til søsken og andre barn Barnefondet Et av prinsippene i Faf er at vi kun tar opp ett barn per familie i fjernadopsjonsprogrammet. I noen tilfeller er familien så fattig at andre søsken også trenger støtte til skolegang. Midlene fra Fafs Barnefond går til å hjelpe søsken og andre barn i prosjektområdene med skolegang i form av skolebøker, skolemateriell, transport osv. I tillegg bidrar fondet til andre konkrete og 20

21 tidsbegrensede tiltak som for eksempel utstyr til skoler og utbedring av skolebygninger. Selv om Fafs hovedfokus er fadderbarna, er det viktig for bærekraftigheten i programmet at også fadderbarnas søsken, familier og lokalsamfunn drar nytte av vårt arbeid. Gjennom Fafs Barnefond fikk 679 barn utdelt skolemateriell, 175 barn fikk støtte til skolepenger, 91 til transport og 416 barn fikk ekstraundervisning. Flere søsken og andre barn i lokalsamfunnene deltok også på helsedager, utflukter og mottok karriereveiledning. Fondet for Høyere Utdanning Fondet for Høyere Utdanning tildeler utdanningsstipend til motiverte ungdommer over 18 år både tidligere fadderbarn og andre ungdommer fra familier med svak økonomi. Størrelsen på et stipend avhenger av hvor mye utdanningen koster og familiens evne til å bidra med en egenandel. I 2012 var stipendet mellom og rupis. Stipendet kan enten brukes til å fullføre en akademisk grad eller til yrkesrettet utdanning eller kurs. Målet er å bedre ungdommenes muligheter i arbeidsmarkedet slik at de kan forsørge seg selv i fremtiden. Akshay Jadhav, 20 år, fra Pune. Etter grunnskolen studerte han IT (programvareoppdatering og mobilreparasjoner) ved en teknisk høyskole. I dag jobber han i et IT-selskap, og reparerer mobiler for folk i landsbyen. I 2012 ga Faf økonomisk støtte til 188 ungdommer i forskjellige fag og studieretninger, som IT-kurs, mekanikerfag, bachelor i teknologi, ingeniørstudier, osv. Dette var en økning på 10 % fra skoleåret 2010/

22 Glimt fra CFI Mumbais årsmelding for 2012 Mumbai er CFIs minste avdeling og hadde 293 fadderbarn ved utgangen av De to ansatte arbeider i slumområdet Marol Pipe Line vest i Mumbai. I 2012 startet avdelingen nye aktiviteter for å bedre barns levekår og utdanningsmuligheter i slumområdet. Fjernadopsjonsprogrammet utdanning Skole: Det ble delt ut skolemateriell (skrivesaker, bøker, o.l.) til 320 barn i I tillegg fikk 240 støtte til skolepenger, 230 til skoleuniform og 37 fikk dekket skoletransport. Støtteundervisning: For å forbedre karakterene til fadderbarna, organiserer CFI leksehjelp og støtteundervisning. I 2012 benyttet 280 barn seg av tilbudet i Mumbai. CFI hjelper også støttelærere til å forbedre seg gjennom kurs i undervisningsmetodikk, Fadderbarn og deres søsken mottar skolebøker, skrivesaker og annet materiell fra CFI. pedagogikk og spesifikke fag. Hvert kvartal organiserte CFI fellesmøter mellom elevene og lærerne, der barna fikk tilbakemelding på fremgangen sin. Yrkesveiledning: Yrkesveiledning er en viktig del av Fafs fjernadopsjonsprogram. Mange barn mangler kunnskap om fremtidige utdannings- og yrkesmuligheter. Derfor arrangeres det informasjonsmøter hvor barna og deres familier får informasjon om forskjellige videreutdanningsmuligheter og fremtidige jobbutsikter. 33 barn som er nesten ferdig eller ferdig med grunnskolen deltok i karriereveiledning i Mumbai. I tillegg fikk de kartlagt sine evner og interesser for å hjelpe dem til å reflektere over deres yrkesvalg, samt sikre at de velger en vei som passer for dem. Infomøter: Det er viktig for barna og den helhetlige utviklingen av lokalsamfunnet at foreldre forstår viktigheten av å fullføre grunnskolen og er engasjert i barnas utdanning. CFI arrangerer månedlige møter der foreldrene får informasjon om fjernadopsjonsprogrammet og om CFI, og lærer om viktigheten av utdanning for å bedre fremtiden til barna i slummen. I tillegg får foreldre muligheten til å treffe andre i samme situasjon, stille spørsmål og få svar på det de lurer på. 22

23 Rekreasjon: CFIs kontor i Mumbai har et lite bibliotek med lettleste bøker på Marathi, det lokale språket. Kontoret har også brettspill og andre leker. Fadderbarna kan komme dit på fritiden og tilbringe tid med andre barn og sosialarbeiderne på kontoret. CFIs kontor har blitt et svært populært oppholdssted for barna, fordi det ikke finnes tilsvarende tilbud andre steder i slummen. Ekskursjoner: CFI Mumbai arrangerte to studieturer i En til Sanjay National Park for 50 barn i klassetrinn 1-5, hvor de lærte om dyr og natur mens 50 fra 6. klasse og oppover dro til Keshav Shrusti i Mumbai der de lærte om miljø, gjenvinning og bærekraftige energikilder. Fadderbarn på CFIs kontorer i Mumbai hvor de spiller spill og treffer venner på fritiden. Fadderbarn fra Mumbai i Sanjay National Park. Fjernadopsjonsprogrammet helse og ernæring Helseundersøkelser: For å få en oversikt over behovene i lokalsamfunnet i slumområdet, organiserte CFI en «helsedag» i januar 2012 for å foreta generelle helseundersøkelser. 85 barn mellom 6 og 12 år deltok, og 80 av disse hadde behov for videre oppfølging og råd og tilskudd innen ernæring og kosthold. Kvinners helse: Kvinners helse er ofte nedprioritert i India. CFI Mumbai organiserte derfor en helseundersøkelse spesielt for kvinner som fokuserte på reproduktiv helse. Årlige helseundersøkelser er en viktig del av CFIs arbeid for å sikre at barn er sunne og kan yte sitt beste på skolen. 23

24 39 kvinner deltok i undersøkelsen, og fikk medisinsk og forebyggende oppfølging etter behov. Cfi har i samarbeid med et helsesenter i slumområdet holdt foredrag og infomøter for mødre om temaer relatert til sunn livsstil, personlig hygiene og ernæring. Andre prosjekter I tillegg til utdanningsprogrammet og komponentene fra helse og ernæring, har Cfi støttet kvinner i lokalsamfunnet til å starte opp sine egne små foretak. Kurs ble organisert i håndverk og markedsføring, og hadde som mål å støtte kvinnene i deres arbeid for å bedre levekårene til seg selv og sine familier. Disse kursene er også ypperlige forum hvor kvinner kan møtes og utveksle erfaringer og jobbe sammen for en bedre fremtid. 24

25 Glimt fra CFI Raigads årsmelding for 2012 Raigad er CFIs største avdeling med totalt fadderbarn og 40 ansatte. Avdelingen dekker aktiviteter gjennom fjernadopsjonsprogrammet i 120 landsbyer spredt i Raigaddistriktet. Avdelingskontoret ligger i byen Pen, som har rundt innbyggere. Fjernadopsjonsprogrammet utdanning Støtte til skolegang: I løpet av 2012 mottok barn skolebøker og skrivesaker. Disse var fadderbarn, deres søsken, samt andre barn i landsbyene der CFI har aktiviteter barn mottok skoleuniform, og barn fikk støtte til skolepenger. Mange fadderbarn bor langt fra skolen, og 817 barn fikk dekket reisepenger for å komme seg til og fra skolen. Støtteundervisning: Fadderbarnas foreldre har sjelden utdanning eller kunnskap til å kunne hjelpe barna med leksene. For å bistå barna tilbyr Faf leksehjelp og støtteundervisning. 876 barn i Raigad deltok i regelmessig leksehjelp, fikk privatundervisning, spesialundervisning eller ekstratimer for å forbedre karakterene sine og for å kunne fullføre grunnskolen. Kreative aktiviteter: CFI i Raigad organiserer undervisning og konkurranser i sport og kunst for at barna skal kunne utfolde seg kreativt. 96 barn deltok i undervisning i dans, 19 i musikk og 23 i tegning. I tillegg deltok 230 barn på forskjellige leirer og aktiviteter som CFI arrangerer for å forbedre den generelle livskvaliteten til barna i fjernadopsjonsprogrammet. På disse leirene lærte barna blant annet tradisjonelle kunstformer som warli-maleri og rangoli. Fra Rangoli-konkurransen i Raigad, hvor fadderbarna bruker farget sand for å lage flotte motiver på bakken. Yrkesopplæring: Raigad-avdelingen arbeider for at fadderbarna skal kunne livnære seg selv og sine familier etter fullført skolegang. 66 ungdommer deltok på yrkesfaglige kurs i 2012: data (17 barn), skredderi (21 barn), kontorfag (22 barn), skjønnhetspleie (4 barn), 25

26 utdanning til førskolelærere (1 barn) og sykepleie (1 barn). I tillegg organiserte CFI et informasjonsmøte for 123 ungdommer for å orientere om videre utdanningsmuligheter og yrkesvalg. Foreldre deltok også på dette møtet for å kunne støtte barna i deres fremtidige yrkesvalg. Ungdommene har også blitt testet for å kartlegge hvilken utdanning eller yrke som vil passe deres interesser og evner best. Ekskursjoner: CFI organiserte flere ekskursjoner, blant annet til en mursteinsfabrikk, til en grønnsaksplantasje og til Shahpada-demning for å lære om bruk og forvaltning av vannressurser. Slike utflukter gir barna en hyggelig opplevelse og ideer om fremtidige utdannings- og jobbmuligheter. På disse utfluktene ble det også arrangert spørrekonkurranser og annen underholdning. 315 barn deltok på disse utfluktene. Fjernadopsjonsprogrammet helse og ernæring Helseundersøkelser: God helse og sunt kosthold er viktig for at fadderbarna skal kunne yte sitt beste på skolen. Derfor organiserer CFI årlige helseundersøkelser for samtlige fadderbarn, samt sørger for nødvendig oppfølging som kan være knyttet til sykdom eller spesielle behov (som f.eks. briller og tannhelse). Alle familier med underernærte barn mottar ernæringspakker og opplæring i sunt og variert kosthold. 836 barn fikk slik oppfølging i 2012 mens 33 barn fikk dekket utgifter for å behandle skader og sykdom. Informasjon og opplæring: CFI organiserte informasjonsmøter og kurs for barn og voksne i Raigad med fokus på sunn livsstil. Deltakerne fikk opplæring i personlig hygiene og sunn livsstil, og deltok på matlagingskurs hvor ernæring og sunn mat stod i fokus. Forsikring: barn fikk dekket helseforsikring gjennom fjernadopsjonsprogrammet. Forsikringen dekker utgifter til nødvendig medisinsk behandling i tilfelle sykdom og ulykker. 26

27 Kapasitetsbygging av lokalsamfunn Draugen Village Draugen Village er en samlebetegnelse på urfolklandsbyene Bhorkas, Ratatachiwadi og Tadachiwadi som ligger i distriktet Raigad i delstaten Maharashtra. Det treårige prosjektet Rettigheter og utvikling for Thakur-folket i Bhorkas arbeider med kapasitetsbygging av lokalsamfunn i Raigad. Prosjektet er i sin helhet finansiert av de ansatte på den norske oljeplattformen Draugen. Formålet med prosjektet er å støtte urbefolkningens rettigheter, og forbedre levekårene for befolkningen i de tre landsbyene. Prosjektet har komponenter innen utdanning, helse, levekår og miljø, og CFI organiserte i løpet av 2012 mange forskjellige aktiviteter innenfor disse temaene. Befolkningen i landsbyene deltok blant annet i møter der de fikk opplæring i deres rettigheter og indiske myndigheters plikter i forhold til praktisk og monetær støtte, med spesielt fokus på formelle prosedyrer, landbruk og kvinners rettigheter. Prosjektet støttet flere initiativ for få fremme utdanning, som utdeling av skolebøker og skrivesaker, og informasjonsmøter med foreldre om fordelen med barns grunnskoleutdanning. Flere barn og voksne i landsbyene mottok støtte til opplæring i praktiske yrker, som snekker og murer, og flere familier fikk utdelt høns og kyllinger som bidrar til økte inntekter og bedret levestandard i lokalsamfunnet. I tillegg til dette fikk befolkningen i landsbyene oppfølging i helse og ernæring, og deltok i aktiviteter som fremmer miljøbevissthet, som planting av trær. Nedenfor er et glimt fra aktiviteter som ble gjennomført i Draugen Village i Kapasitetsbygging av lokalbefolkningen Opplæring og informasjon om diverse støttetiltak for urfolk: 8 familier søkte og fikk tildelt sprøyteanlegg, 15 familier søkte kastebevis, 3 funksjonshemmede fikk tildelt pensjon og 6 fikk frø og gjødsel fra staten. Informasjonsmøter: Møter med lærere, foreldre og utdanningskomiteen om barnas skoleresultater og oppmøte på skolen. 31 familier søkte og fikk utdanningsstøtte for sine barn gjennom staten for skoleåret. Helse Det ble arrangert kurs for unge jenter om grunnleggende helse og hygiene og om reproduktiv helse, samt et temamøte om seksuelt overførbare sykdommer for kvinner i Tadachiwadi. Kurs for landsbyenes helsearbeidere om utdeling av medisiner, journalføring, m.m. 21 familier tok opp helseforsikring etter opplæring fra CFI. 27

28 40 personer fikk en grunnleggende helsekontroll gjennom den lokal helseklinikken. CFI delte ut medisiner som den lokale klinikken ikke har råd til. Veiledning Landsbybefolkningen fikk veiledning og informasjon om rettigheter til jord, forsikringsordninger, kastesertifikater, rasjoneringsbutikker, osv. Det ble laget oppslagstavler for offentlig informasjon i alle landsbyene. Inntektsskapende aktiviteter Opplæring: 7 unge menn deltok i mureropplæring og lærte å bygge en miljøvennlig latrine; 25 personer deltok i opplæring om hønsestell der 80 høns ble delt ut. Støttepenger: 1 person fikk tildelt snekkerverktøy og 1 fikk pengestøtte for å kjøpe inn større mengde varer for å utvide landsbybutikken sin. Miljøbevissthet med fokus på barn Barn, foreldre og lærere deltok på et arrangement med trær og miljø som tema. Det ble delt ut og plantet 60 trær og gitt opplæring i stell og pass av trærne. Utdanningsstøtte Det ble delt ut skrivebøker til 28 ikkefadderbarn for å øke frammøtet på skolen. To barneskoler fikk leke- og sportsutstyr, og det ble arrangert sportskonkurranser på skolene. 28

29 Inntekter i kroner OM FADDERE OG FADDERSKAP Nedgangen i antall faddere og fadderskap fortsatte i 2012, men mindre enn årene før. På slutten av 2012 hadde vi totalt fadderskap og faddere. Det var 277 færre faddere enn året før. Antall faddere og fadderskap Faddere Fadderskap Fjernadopsjonsinntekter kr kr kr kr kr kr kr Fjernadopsjonsinntektene kr kr kr kr kr kr kr Tabellen viser at inntektene til fjernadopsjonsprogrammet ble redusert med kroner sett i forhold til Dette skyldes i hovedsak nedgangen av antallet fadderskap. Arbeidet for å purre på fadderskapsbidrag og melde ut dårlige betalere fortsatte i

30 Inntekt INNSAMLINGS- OG INFORMASJONSAKTIVITETER Faf samlet inn i litt overkant av 9,1 millioner kroner i Nedgangen på i overkant av kroner skyldes i hovedsak nedgangen i faddertallet som fortsatte i Den tidligere uroen i Faf påvirker fortsatt Fafs mulighet til å samle inn midler. Den negative omtalen er fortsatt synlig på internett og svekker den generelle tillitten til Faf og potensielle giveres ønske om å støtte våre aktiviteter. I tillegg til de faste fadderbidragene samlet Faf inn cirka kroner gjennom andre tiltak. Den største enkeltinnsamlingen gikk til å finansiere hus som ble bygget i perioden Andre inntekter i perioden Inntekt (kr) Gave med mening var sjette året på rad at Faf solgte Gave med mening via nettbutikken. Det ble samlet inn over kroner via disse gavene. Til jul 2012 ble det lansert nye «Julegaver med mening»: T-skjorter, «Høyere utdanning i India»-kort og «Hjelp til barn i India»-kort, samt kort med forskjellige motiver laget av fadderbarna i India var et godt år for Julegaver med mening. Vi solgte gaver for kroner og slo rekorden fra året før med over kroner! Inntekter - Gave med mening 2012 Kort Jordbrukspakke Kjøkkenhage Ovn Murstein Barnefond Fond for Høyere Utdanning for jenter Fond for Høyere Utdanning

31 Fondet for Høyere Utdanning I 2012 var den direkte inntekten til Fondet for Høyere Utdanning kroner. Disse midlene kom inn som direkte gaver fra faddere og gjennom Gave med mening. I tillegg fikk vi kroner øremerket jenters høyere utdanning fra salg av Sarita Skagnes bok Bare en datter og fra honorarene til hennes foredragsvirksomhet. Tusen takk til Sarita Skagnes for hennes verdifulle bidrag! Barnefondet 2012 var det første året Faf samlet inn penger til Barnefondet. Det totale beløpet, som kom fra salget av Gave med mening, var kroner. Disse midlene ble brukt til å støtte utdanning av fadderbarnas søsken og andre barn i våre prosjektområder. I 2012 fikk 679 barn utdelt skolemateriell, 175 barn fikk støtte til skolepenger, 91 til transport og 416 barn fikk ekstraundervisning. Flere søsken og andre barn i lokalsamfunnene deltok også på helsedager, utflukter og mottok karriereveiledning. Landsbyutvikling Innsamlingen til hus i åtte urfolkslandsbyer fortsatte i Målet var å dekke kostnader til hus som ble ferdigbygget i perioden og som fortsatt ikke var fullfinansiert. Det ble samlet inn kroner til dette formålet i Fafs styre vedtok å avslutte husprosjektet formelt De 48 husene som ikke har en navngitt giver per , får et skilt med Faf som giver i løpet av mai En sluttrapport om prosjektet blir lagt ut på Fafs hjemmeside i løpet av sommeren Med midler som ble innbetalt til Faf innen , har andelen finansierte hus økt fra 64% til 77% siden

32 Hus med giver Hus uten giver Antall ferdige hus Bangarwadi Bariwadi (Harstad Village) Garmalwadi Ghote Jaituchiwadi (Odd Fellow) Kharap (Union Village) Khumbiwali Sateri (Sunnmøre Village) % 23% Faf takker Seljestad barneskole, Songdalen ungdomsskole, Ørnestein Gårdsbarnehage, Bergsøy skole avdeling Borga, Anna Slørdal Schjølberg, Harald Sævik, Inga Goksøyr, Jetmund & Victoria & Kristiana Runde, Karin Markussen, Liv Johansen, Pè-Johangarden, Torild Bakken & Peder Storhaug, familien Tugwell, Harstad lokalavdeling, Herøy 35, Lions Club Oslo Høybråten, Rundefolket, Sparebanken Møre Fosnavåg og Sævikson AS for bidragene til hus i Fafs tegnekonkurranse Faf arrangerte en tegnekonkurranse for fadderbarn og fikk inn cirka 100 flotte og fargerike tegninger fra alle CFIs avdelinger. Faf valgte ut fire tegninger, og en siste ble stemt frem av Fafs venner på Facebook. Disse fem tegningene selges nå som kort i Fafs nettbutikk. Vinnertegningen i konkurransen var laget av Namrata Malpute, 12 år, fra Pune. Vervekonkurranse Denne tegningen av Nishikant Thombare, 11 år, fra Dabhol vant avstemningen på Facebook i årets tegnekonkurranse. 28 Faf-faddere deltok i Fafs vervekonkurranse i 2012 og skaffet faddere til 51 indiske barn. Resultatet av vervekonkurransen i 2012 var: 13 faddere: Ørjan Stenberg 3 faddere: Ingebjørg Almankås, Vidar Strand Hoøy, Ole Atle Johansen, Anne Jønsberg, Harald Welde 2 faddere: Gunnvor Toften 1 fadder: 21 personer 32

33 Fadderturer Faf arrangerte en offisiell faddertur til India i februar I tillegg besøkte fem andre grupper fadderbarn og våre prosjekter i De reisende var fornøyd med organiseringen av reisene og imponert over det gode arbeidet sosialarbeiderne gjør for fadderbarna og deres familier. De uttrykte hvor viktig det har vært å kunne besøke prosjektene og se at pengene blir brukt på en god måte. Etter besøket i India har flere av fadderne organisert aktiviteter for å verve nye faddere, holdt foredrag om det de har opplevd, samlet inn penger til gode formål, osv. Medisinstudentene Birgit Brøndbo, Stine Skar Eriksen og Trude Hansen reiste på studietur til India der de lærte om den generelle helsesituasjonen på landsbygda og mer spesifikt om mage- og tarminfeksjoner. Studieturen resulterte i oppgaven Forebygging av gastrointestinale infeksjoner hos barn. Stig Brøndbo tok bilder og skrev reportasjer fra turen. Hans reportasje En vei ut av slummen, som handler om viktigheten av leksehjelp, ble utgitt i temabladet Utdanning som går ut til alle norske lærere. Etter at Ida Solheim leste reportasjen meldte hun seg som frivillig på Faf-kontoret. Stig Brøndbo skrev også reportasjen Til India for å bli bedre leger til Labyrint som er bladet til Universitet i Tromsø. CFIs daglig leder Dr. Deshmukh forteller Stine Skar Eriksen og Trude Hansen om infeksjoner. Harald Welde fra Aker Solutions besøkte CFI Mumbai sammen med tre kollegaer i november. De besøkte Haralds fadderbarn Harald Welde hjemme hos fadderbarnet Mamta. Mamta, var med på hennes støtteundervisningsgruppe og møtte kvinner fra en selvhjelpsgruppe. Kollegaene var så imponert over arbeidet i slummen at også de valgte å bli faddere gjennom Faf. 33

Fadderbladet Nr 01. 2013 1 1

Fadderbladet Nr 01. 2013 1 1 Fadderbladet Nr 01. 2013 1 1 innhold Storgata 39, 0182 Oslo Tlf: 22 11 41 70 E-post: post@indiasbarn.no Hjemmeside: www.indiasbarn.no Org. nummer: 970 015 175 Fjernadopsjonskonto: 7874 06 23612 Gavekonto:

Detaljer

INNHOLD. Vårt arbeid og løfte. s 5. Fadderbidraget. s 6. Indias Barn. s 8. Fjernadopsjonsprogrammet. s 10. Mange aktiviteter - ett mål.

INNHOLD. Vårt arbeid og løfte. s 5. Fadderbidraget. s 6. Indias Barn. s 8. Fjernadopsjonsprogrammet. s 10. Mange aktiviteter - ett mål. FADDERHÅNDBOK INNHOLD s 5 Vårt arbeid og løfte s 6 Fadderbidraget s 8 Indias Barn s 10 Fjernadopsjonsprogrammet s 14 Mange aktiviteter - ett mål s 16 Andre prosjekter s 18 Kontakt med fadderbarnet s 20

Detaljer

EGET FREMTIDSVALG VIRKER!

EGET FREMTIDSVALG VIRKER! EGET FREMTIDSVALG VIRKER! - Tilpasset utdanning gir San-ungdom en fremtid Namibiaforeningens søknad Operasjon Dagsverk 2014 Vi ønsker å forbedre utdanningsnivåene til minst 10 000 San-ungdommer i Namibia,

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Årsrapport 2011. AdresseAdresse ÅRSRAPPORT 2012. Adresse: Mikrobølgen 6 A, 1151 Oslo E-post: infonorway@sevachild.org

Årsrapport 2011. AdresseAdresse ÅRSRAPPORT 2012. Adresse: Mikrobølgen 6 A, 1151 Oslo E-post: infonorway@sevachild.org Årsrapport 2011 AdresseAdresse ÅRSRAPPORT 2012 Adresse: Mikrobølgen 6 A, 1151 Oslo E-post: infonorway@sevachild.org Telefon nr.: 47 38 70 27 Organisasjonsnummer: 896 992 112 Bankkonto: 1503 22 48745 www.sevachild.org

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

Kvalitetsmelding om grunnskolen

Kvalitetsmelding om grunnskolen Kvalitetsmelding om grunnskolen Sarpsborg kommune 2010 Tilstandsrapport med dokumentasjon av aktivitet og måloppnåelse i 2010. Skolene Antall elever Skole / trinn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sum Alvimhaugen

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

BARNAS SENTER HANDLINGSPLAN 2013-2017

BARNAS SENTER HANDLINGSPLAN 2013-2017 BARNAS SENTER HANDLINGSPLAN 2013-2017 1 Innhold SAMMENDRAG... 3 FAKTA OM STATEN TOCANTINS... 4 ORGANISASJONEN BARNAS SENTER... 4 SAMARBEIDSSTRATEGI I BRASIL... 4 VISJON OG VERDIGRUNNLAG FOR BARNAS SENTER...

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Kunnskap og fellesskap

Kunnskap og fellesskap Kunnskap og fellesskap Skolepolitisk plattform Vedtatt av Landsmøtet 2007 Kunnskap og fellesskap - skolepolitisk plattform Vedtatt på Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. 22. april 2007 Innhold

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Kommunenes fremtidige helter

Kommunenes fremtidige helter Prosjektforum Våren 2010 Fredrik Asmaro, Lene Godager, Fredrik A. Gregersen, Hege Hellvik og Kine Reegård Kommunenes fremtidige helter - En samtale med elever og lærlinger på helsearbeiderfaget På oppdrag

Detaljer

Faglig veiledning... 33 Arbeidsro... 36 Fravær... 37 Kapittel 4. Tilpasset opplæring... 38 Tilpasset opplæring... 39 Praksisnær undervisning...

Faglig veiledning... 33 Arbeidsro... 36 Fravær... 37 Kapittel 4. Tilpasset opplæring... 38 Tilpasset opplæring... 39 Praksisnær undervisning... 0 Innhold Innledning... 3 Sammendrag... 4 Kapittel 1. Kvalitet i ledelse og kompetanseutvikling... 5 Medarbeidertilfredshet... 5 Generelt... 5 Medarbeiderne... 5 Resultatenhetslederne... 6 Sykefravær...

Detaljer

Årsrapport for 2013 1

Årsrapport for 2013 1 Årsrapport for 2013 1 Bilder Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: post@gatejuristen.no Web:www.gatejuristen.no 2

Detaljer

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år NF-notat nr. 1002/2010 20 Mestringsprosjektet Resultater fra elevundersøkelsen 15 Wenche Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok &

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Årsberetning 2013 organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Offset

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Asbjørn Kaasa og Beate Jelstad NYTTER DET? EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Rapport 02/2009 Diakonhjemmet Høgskole FORFATTERNE Asbjørn Kaasa, Førsteamanuensis, Avdeling for sosialt arbeid, Diakonhjemmet

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

UTDANNING JOBB NUMMER 1

UTDANNING JOBB NUMMER 1 UTDANNING JOBB NUMMER 1 Norges internasjonale strategi for Utdanning for alle innen 2015 «JEG TRENGER UTDANNING, SÅ JEG KAN FÅ MEG JOBB EN DAG.» YOKOSTA, 9 ÅR, NICARAGUA Utviklingsministeren har ordet

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro. Vi sprenger grenser. Følgeevaluering av et pilotprosjekt

Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro. Vi sprenger grenser. Følgeevaluering av et pilotprosjekt Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro Vi sprenger grenser Følgeevaluering av et pilotprosjekt Postadresse: NTNU Samfunnsforskning, 7491 Trondheim Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B, Trondheim Telefon: 73 59 63

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO 3 INNHOLD 1. INNLEDNING.... 5 2. VERDIPLATTFORM... 5 2.1 Visjon:.... 5 2.2 Misjon:... 5 2.3 Verdier:.... 5 2.4 Vår holdning:...

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKT GLO-01/413-5, UTDANNING AV UNGE JENTER OG KVINNER, VILLA LOBOS, GUATEMALA 2004

EVALUERING AV PROSJEKT GLO-01/413-5, UTDANNING AV UNGE JENTER OG KVINNER, VILLA LOBOS, GUATEMALA 2004 EVALUERING AV PROSJEKT GLO-01/413-5, UTDANNING AV UNGE JENTER OG KVINNER, VILLA LOBOS, GUATEMALA 2004 Beate Thoresen Desember 2004 1 Innhold A. Bakgrunn 3 1. Prosjektet 4 1.1 Prosjektmål 4 2. Evalueringen

Detaljer