Fadderbladet Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fadderbladet Nr 01. 2013 1 1"

Transkript

1 Fadderbladet Nr

2 innhold Storgata 39, 0182 Oslo Tlf: E-post: Hjemmeside: Org. nummer: Fjernadopsjonskonto: Gavekonto: Ansatte Daglig leder Marianna Miettinen Fosser Programansvarlig Marte Svare Kontorleder Monica Pedersen Markedskoordinator Anne Jønsberg Styret Styreleder Ørjan Stenberg Nestleder Signe Dahle Urbye Styremedlemmer Knut Bredo Jensen Thomas Rachlew Rebecca van Eck Ansattes representant Anne Jønsberg Varamedlemmer Trond Gjesdal (1. vara) Kim Unstad (2. vara) Valgkomité Trine Otilie Silion Leif Berg Grafisk produksjon Anne-Trine Benjaminsen Rebecca van Eck Forsidebilde Indias Barn Trykk Nilz & Otto Grafi sk AS Indias Barn (tidligere Fadderbarnas framtid) er en politisk og religiøst nøytral bistandsorganisasjon som ble stiftet i 1991.Vi er medlem av Innsamlingskontrollen og Frivillighetsregistret. Vårt formål er å bedre levekårene for barn i India.Vi arbeider i fi re områder i Maharashtra-delstaten på Indias vestkyst: i storbyslummen i Mumbai og Pune, og på landsbygden i Raigad og Dabhol. Utdanning er grunnsteinen i vårt utviklingsarbeid. Indias Barns arbeid er forankret i FNs barnekonvensjon og tusenårsmål, og har som mål å sikre langsiktig og bærekraftig utvikling. Vårt arbeid er fi nansiert av private bidragsytere. Cirka 3000 faddere bidrar til at 4500 indiske barn får muligheten til utdanning og en bedre fremtid. Children s Future India (CFI) er Indias Barns samarbeidspartner i India. CFI er ansvarlig for planleggingen og gjennomføringen av våre aktiviteter. TEMA : skole & utdanning «Indias Barn mener at utdanning er den viktigste enkeltfaktoren for både individets og samfunnets langsiktige og bærekraftige utvikling» 3 Leder; daglig leder 3 Ny programansvarlig 4 Hvordan bruker Indias Barn de innsamlede midlene 6 Skolesystemet i India 10 Frivillige i Indias Barn 11 Priyanka - drømmen om et bedre liv 12 Fadderbesøk - ny faddertur 14 Landsbyprosjektet og andre aktiviteter 16 Julegaver med mening 17 Ny logo - ny identitet 18 Leder; styreleder 19 Notiser 20 Bli med å hjelpe utover fadderbidraget Indias Barn forvaltes og drives i henhold til stiftelsens vedtekter, Stiftelsesloven og andre gjeldende lover og bestemmelser. Indias Barn 2

3 Daglig leder har ordet Kjære fadder, Marianna Miettinen Fosser Det er en stor glede å være med på å lansere Indias Barn og å utgi det aller første fadderbladet med ny visuell profil. Dere har allerede mottatt den nye fadderhåndboken med oppdatert informasjon om vårt fjernadopsjonsprogram og om det å være fadder i Indias Barn. Indias Barns fadderblad har som mål å gi informasjon om arbeidet vårt både i India og her hjemme. Fadderbladene kommer til å inneholde nyheter om organisasjonen og driften i Norge, artikler om fjernadopsjonsprogrammet generelt og om aktivitetene i India og Norge, samt viktig fadderinformasjon. Hovedtemaet i dette første bladet er skolesystemet i India, et tema som fadderne leser om i alle rapportene om barna. Vi har ønsket å plassere det indiske skolesystemet i en global sammenheng, og fortelle om de utfordringer vi møter til daglig og hvorfor det fortsatt kommer til å være behov for støtte til barns utdanning i mange år fremover. Samtidig har vi ønsket å gi innsikt i den praktiske organisering av skolen og karaktersystemet slik at fadderne lettere skal kunne følge med på barnets skolegang og fremgang. Dette bladet inneholder også artikler om hvordan Indias Barn bruker midlene som samles inn, om det flotte arbeidet studentgruppen gjorde for å utvikle den nye visuelle profilen, om den viktige innsatsen våre frivillige gjør for barna i India og om en faddertur. Det finnes fortsatt mange barn i India som trenger hjelp til skolegang. Tenk hvor mange flere barn vi kan hjelpe og hvor lite det kreves av hver av oss å verve en fadder til? Vær med på dugnaden til å skaffe nye faddere! Du kan finne gode tips på siste side i bladet. Indias Barn har fokus på bærekraftighet, langsiktighet og miljøvennlighet. Derfor kommer vi i tillegg til de faste fadderrapportene fortsatt til å sende ut kun ett fadderblad per år. Styret har vedtatt gradvis å innføre andre miljøvennlige, mer bærekraftige og mindre kostbare løsninger, og inviterer fadderne til å være med på dette viktige arbeidet. Med en fortsatt stram kostnadskontroll i Norge og valg av mer effektive løsninger vil vi spare både tid og penger, og på den måten skape enda bedre resultater for fadderbarna i India. Følg med på det som skjer via våre hjemmesider og på Facebook. Lykke til med verving og god jul! Ny programansvarlig ny medarbeider Marte Svare ble i april 2013 ansatt som programansvarlig i Indias Barn. Hun har en Bachelorgrad i økonomi og internasjonal politikk og en Mastergrad i utviklingsøkonomi. Før Marte begynte i Indias Barn arbeidet hun i fire år i Sudan: først som praktikant ved den norske ambassaden i Khartum og deretter som prosjektkoordinator for FNs utviklingsprogram (UNDP) i Darfur. I tillegg til dette har hun studert og arbeidet i Storbritannia, Kina, Danmark og Japan. Martes hovedoppgave som programansvarlig er å styrke fjernadopsjonsprogrammets innhold og kvalitet slik at fadderbarna fullfører grunnskolen, oppnår bedre resultater på skolen og får yrkesopplæring og høyere utdanning. Dette betyr bl.a. å støtte CFI med planlegging og gjennomføring av aktiviteter, forbedring av planer og rapporter, samt kapasitetsbygging av de ansatte. 3 FOTO: Indias Barn

4 fakta Hvordan bruker Indias Barn de innsamlede midlene? TEKST Marianna Miettinen Fosser Indias Barn mottar fra tid til annen spørsmål om økonomi, spesielt om hvor mye av pengene som går til fadderbarna. For å kunne forstå hva «til fadderbarna» innebærer, er det nødvendig å forklare de forskjellige regnskapsbegrepene. Stiftelsen endret sine vedtekter i 2011 og gikk fra en 80/20-fordeling (minst 80 prosent av midlene skulle overføres til India og opp til 20 prosent kunne brukes i Norge) til Innsamlingskontrollens regnskapsmodell. Dette ble gjort da det ikke lenger var mulig å dekke kostnader til driften i Norge med 20 prosent. Norge er et høykostland og økte krav fra myndighetene iht. drift, rapportering og kontroll av stiftelser krevde en profesjonalisering av organisasjonen. I tillegg ble delingen mellom Norge som administrasjon og India som program ansett som ikke hensiktsmessig, da det meste av arbeidet i Norge enten består av innsamling av midler eller støtte til aktivitetene i India. Innsamlingskontrollens regelverk og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner krever at vi fører et aktivitetsregnskap som deler opp kostnadene i tre hovedaktiviteter: innsamling av midler, formål og administrasjon. Hva er innsamling? Hva er administrasjon? Innsamling er et samlebegrep for aktiviteter som skaffer midler til en stiftelses arbeid. I vårt tilfelle dreier det seg blant annet om innsamling av fadderbidrag (fakturering, AvtaleGiro), fadderservice (fadderblad, administrasjon og utsendelse av fadderrapporter, svar på henvendelser), IT (fadderdatabase, hjemmeside), diverse inntektsskapende aktiviteter (stands, arrangement, annonser) samt lønnskostnader tilknyttet disse. Ut fra Innsamlingskontrollens regelverk består administrasjon av aktiviteter som hverken hører under formål eller innsamling, som generelt regnskap og revisjon, mens lønninger, kontorkostnader, telefon o.l. blir fordelt mellom de tre hovedaktivitetene ut fra tiden vi bruker til å utføre dem. I 2012 gikk 19,3 prosent av midlene til innsamling. Av de resterende 80,7 prosent disponible til formål, ble 20,6 prosent brukt til administrasjon. 4

5 Hva er formål? Formål eller formålsaktiviteter består av alle de aktivitetene vi utfører for å oppfylle Indias Barns formål: å gi indiske barn utdanning. Formålsaktivitetene finner sted både i India og i Norge. Alt arbeidet utført av CFI i India har som mål å gi fadderbarna den utdanningen og støtten vi har lovet dem. Til det trenger de skoleutstyr, -penger og -transport, god nok helse til å kunne gå på skole og lære, støtte fra sosialarbeidere osv. Videre trenger sosialarbeiderne støtte og veiledning fra sine overordnede, lønn, utstyr m.m. for å kunne gjøre jobben sin. Og for at CFI skal ha de ansatte de trenger, personer som støtter og følger opp aktivitetene med barna, penger til å dekke kostnader til lønninger, barnas utstyr, leksehjelp osv., trenger de en ledelse og struktur som sørger for dette. Alt dette kommer inn under formål. Samtidig bruker vi i Norge ressurser og tid til å støtte CFIs arbeid og å kontrollere at faddernes penger brukes etter planene. Vi hjelper CFI med planlegging, budsjettering, og rapportering av aktiviteter, kompetanseheving, fadderrapportering og mye mer. Men selv om vi sitter i Norge, faller også dette arbeidet innunder formålsaktivitetene fordi det har som mål å bedre fjernadopsjonsprogrammet og på den måten gi indiske barn utdanning for en verdig fremtid. Kostnadskontroll og kvalitetssikring Indias Barn har etter granskningsprosessen i 2011 innført strengere krav til kvalitet og dokumentasjon i tråd med god bistandsfaglig praksis og revisors anbefalinger. Resultatet av en stram kostnadskontroll både i Norge og India har ført til at Indias Barn har klart å snu et underskudd i 2011 til et overskudd i 2012 og I fjor ble 26,2 prosent av midlene disponible til formål satt på konto mens vi arbeider for å styrke fjernadopsjonsprogrammet og igangsette nye tiltak. Disse midlene er ikke brukt til administrasjon eller innsamling av midler, men er øremerket barna i India. Vi skal kunne redegjøre for hver krone vi overfører til India og mener det hverken er forsvarlig eller riktig å overføre midler uten å ha kontroll på hva pengene brukes til og hvilke resultater de skaper for barna og deres lokalsamfunn. Vi stoler på at våre faddere forstår nødvendigheten av de nye kravene etter det organisasjonen har vært gjennom. Indias Barn har som mål å gi barn utdanning og en bedre fremtid. I praksis betyr dette et finansieringsbehov på mellom år for hvert barn. En langsiktig plan for bruk av midler er derfor nødvendig for at vi skal kunne fullføre det vi har startet og følge barna gjennom skolegangen til endt utdanning. Alle nye tiltak som igangsettes skal være i tråd med vår overordnede strategi. Resultatene av vårt arbeid måles ikke i hvor mye midler som overføres, men i hva som oppnås med pengene: hvor mange barn som fullfører utdanningen, hvor mange barn som får jobb, og hvor mange barn som etter endt fjernadopsjonsprogram er i stand til å livnære seg selv. Indias Barn har ikke planer om fortsatt overskudd i årene fremover og har som mål å oppnå et nullregnskap allerede neste år. Vi arbeider aktivt for å øke overføringene til India, og har god dialog med CFI for å styrke fjernadopsjonsprogrammet og identifisere gode tiltak for bruk av overskuddsmidlene. 5

6 tema: skole Skolesystemet i India TEKST Marte Svare India er et stort land med enorme kontraster. Selv om landet de siste tiårene har opplevd en imponerende vitenskapelig og teknisk utvikling, er det mange millioner mennesker som ikke har blitt inkludert i fremgangen. Det er særlig lavere kaster, minoriteter og kvinner som sliter med å komme seg ut av fattigdommen. Mange gir opp sine småjobber på landsbygden og strømmer til allerede overfylte storbyer som Mumbai og Pune i håp om å finne bedre betalt arbeid og fast inntekt. Uten utdanning ender de fleste som lavtlønnede dagarbeidere, uten rettigheter eller beskyttelse for sykdom eller skader. Utdanning er en av grunnsteinene for bærekraftig økonomisk og sosial utvikling. En god utdanning øker barns sjanser til å få arbeid og en trygg inntekt som voksne, og gir dem dermed muligheten til å bryte ut av fattigdom. I år 2000 vedtok FN åtte konkrete tusenårsmål for å eliminere fattigdom på verdensbasis innen Tusenårsmål nummer 2 handler om utdanning: «Alle barn, både gutter og jenter, skal fullføre grunnskoleutdanningen». Selv om man på verdensbasis klarte å halvere antallet barn som ikke går på skole fra 2000 til 2011, har vi fortsatt et godt stykke igjen før vi oppnår universell skolegang for alle. Generelt om India India har gjort store fremskritt for å få barn på skolen, men det er fremdeles store forskjeller mellom rike og fattige, by og landsbygd, og gutter og jenter. I følge UNESCO kunne kun 58 prosent av Indias befolkningen over 15 år lese og skrive i Tallene varierer fra delstat til delstat og mellom ulike sosiale og etniske grupper. I Maharashtra, hvor Indias Barn arbeider, kan ca. 80 prosent av befolkningen på 110 millioner lese og skrive. 6 FOTO: Indias Barn Fattigdom kombinert med foreldrenes utdanningsnivå er den viktigste årsaken til at barn ikke går på skole. Når familiens hverdag dreier seg om å få endene til å møtes, kan det være vanskelig å se nytten av å sende ungdommer på skolen i stedet for å få dem til å hjelpe til hjemme eller arbeide for å spe på familiens inntekt. I tillegg kommer kostnader knyttet til skolepenger og

7 FOTO: Indias Barn skoleutstyr, uniform og transport, som utgjør en uforholdsmessig stor påkjenning for en familie som allerede har en stram økonomi. Rett til urdanning Retten til gratis og obligatorisk grunnskoleutdanning (Right to Education Act) ble lovfestet i India i Dette var en milepæl i Indias innsats for å forbedre utdanningsnivået i landet. Loven gir alle barn i alderen 6-14 år retten til gratis skolegang til og med 8. klasse. Loven garanterer at det er nok plasser til alle barn i skolen, at skolegangen er gratis samt gir spesielt vern til barn fra språklige og religiøse minoriteter. Denne retten gjelder kun offentlige skoler. For å bidra til at flest mulig barn faktisk fullfører skolegangen, har India også forbudt barnearbeid. Men på grunn av fattigdom og store økonomiske og sosiale forskjeller er både retten til utdanning og forbudet mot barnearbeid vanskelig å håndheve i praksis. Selv om det er lovfestet at skolegang skal være gratis, er det ikke uvanlig at familiene selv må betale i hvert fall deler av kostnadene knyttet til skolegang, som for eksempel skoleuniform, transport og skolebøker. Utilstrekkelig offentlig støtte til skolene betyr at det som er tilgjengelig av skolematerialer ofte er mangelfullt og av dårlig kvalitet. I realiteten er det derfor langt mellom teori og praksis. Derfor sørger Indias Barn for at alle fadderbarn har det de trenger for å kunne gå på skole. På tross av dette har myndighetenes arbeid for å få barn mellom 6 og 14 år på skolen gitt resultater: i dag begynner ca. 96 prosent av alle indiske barn på skolen det året de fyller seks år. En høy andel av disse dropper derimot ut av skolen før de er ferdige og ofte før de har fått grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter. Retten til gratis og obligatorisk utdanning gjelder kun barn opp til 14 år. Videregående skole er hverken gratis eller obligatorisk. Dette fører til at mange barn, spesielt fra fattige familier, må avslutte skolegangen sin etter 8. klasse selv om de ønsker å fortsette. Mangel på ressurser India har høye ambisjoner for sitt utdanningssystem: grunnskoleutdanning skal være tilgjengelig for alle innen utgangen av 2013; det skal være nok plasser for alle på videregående skole ( trinn) innen 2017; og alle elever skal fullføre 10. klasse innen I tillegg ønsker regjeringen å femdoble antallet studenter i høyere utdanning fra dagens 6 prosent til 30 prosent i På tross av disse ambisiøse målene, sliter den offentlige skolen med kronisk ressursmangel som gir et vanskelig utgangspunkt for effektiv læring. Kvaliteten på under- 7

8 tema: skole Privat vs. offentlig Cirka 80 prosent av skolene i India er finansiert av myndighetene. På grunn av økende etterspørsel etter gode skoler med tilstrekkelige ressurser, og den varierende kvaliteten på den offentlige skolen, har markedet for privatskoler vokst kraftig de siste årene. Nesten en tredjedel av alle indiske barn går i dag på privatskoler, som ofte tilbyr bedre undervisning enn de offentlige skolene. De krever også skolepenger, noe de offentlige skolene ikke gjør. 50 prosent av barn i byer og 20 prosent av barn på landsbygden går i dag på privatskoler. Ca.??? av fadderbarna som mottar støtte fra Indias Barn går på privatskole. Det er flere årsaker til dette. Noen barn har ikke tilgang til offentlige skoler i området hvor de bor, mens andre ønsker å ta fag eller studielinjer som ikke tilbys av offentlige skoler i nærområdet. Hvis barn er akademisk flinke, ønsker foreldrene ofte at de går på privatskole for å få best mulig utdanning og på den måten utnytte sitt potensiale. Indias Barn dekker skolepengene for disse barna. I tillegg tilbyr vi leksehjelp og støtteundervisning for alle barn i programmet, slik at de lærer det samme som barna i de gode skolene og får mest mulig ut av skolegangen sin, uansett hvor de bor og hvilken skole de går på. FOTO: Indias Barn visningen er et stort problem og varierer fra skole til skole, mellom offentlige og private skoler, fra region til region og mellom delstatene. Selv om det finnes enkelte skoler med like høy standard som de beste europeiske skolene, lider de fleste både av mangel på ressurser og gode og motiverte lærere. Dette gjelder spesielt de områdene Indias Barn arbeider i. Dårlige skolebygninger, mangler på utstyr, overbefolkede klasserom, underkvalifiserte og for få lærere, gjør at de som har penger til å betale for det foretrekker å sende barna sine på privatskoler. Dette skaper enda større skiller mellom fattig og rik. Revisjon av tusenårsmålene Revisjonen av FNs tusenårsmål har vist at en ensidig satsing for å øke tilgangen til utdanning ikke gir tilstrekkelige resultater. Mange barn går på skole uten å lære grunnleggende matematikk eller å lese og skrive, og mangler dermed kunnskap og ferdigheter som kreves for å kunne klare seg i en moderne verden. Økt fokus på undervisningskvalitet i stedet for bare tilgang er derfor helt avgjørende. Dagens barn og ungdom vil møte økende konkurranse i arbeidsmarkedet når de blir voksne. Relevant kunnskap og ferdigheter vil være helt avgjørende for at de skal kunne konkurrere om de gode jobbene som gir tilstrekkelig og trygg inntekt. Dette gjelder også India som har en befolking på 1,2 milliarder hvorav halvparten, ca. 600 millioner, er under 25 år. Gjennom fokus på kvalitet og innhold bidrar Indias Barn til at fadderbarna i fjernadopsjonsprogrammet vokser opp til å bli konkurransedyktige arbeidstakere. 8

9 HVA GJØR VI? Indias Barn mener at utdanning er den viktigste enkeltfaktoren for både individets og samfunnets langsiktige og bærekraftige utvikling.vi arbeider for at barn i India skal få en bedre hverdag og en tryggere fremtid. Indias Barns arbeid støtter opp under indiske myndigheters innsats for universell tilgang til grunnskoleutdanning. I tråd med FNs oppdaterte tusenårsmål har vi også utvidet vårt fokus til å inkludere praktisk-rettet yrkesopplæring og høyere utdanning for å sikre at barn og ungdom får den kunnskap og ferdigheter som er nødvendig for å kunne livnære seg selv og sin familie etter endt fjernadopsjonsprogram. 9

10 I årenes løp har Indias Barn hatt mange frivillige bidragsytere som hver på sin måte har gjort en innsats for organisasjonen. Vi har snakket med tre av dem som akkurat nå gjør en frivillig innsats for Indias Barn. Vi takker alle frivillige som har hjulpet oss gjennom året. Milosha Britto Nordbø: FOTO: Privat Knut Bredo Jensen: FOTO: Indias Barn Eli E. Zachariadis: FOTO: Privat Frivillige i Indias Barn «Jeg ble kjent med Indias Barn gjennom min norske mann som er fadder. Jeg kommer opprinnelig fra Mumbai, og ble raskt interessert i Indias Barn og det arbeidet de gjør i områder jeg er godt kjent i. Jeg undersøkte derfor om det var mulig å bidra på en eller annen måte. Jeg er utdannet innen finans, men ønsker nå å studere videre. Jeg er også kommet frem til at jeg ønsker å jobbe med finans innen bistand, eller med andre oppgaver innen bistand. Med min kjennskap til India tror jeg jeg kan bidra «on the field» i India, blant annet fordi jeg snakker språket. Jeg har vært på kontoret hos Indias Barn nesten hver dag en lang periode og bidratt der det har vært behov. Det er veldig interessant, og det gir meg dessuten en unik mulighet til å lære norsk. Nå gleder jeg meg til å besøke fadderbarnet vårt Manisha i Raigad neste gang vi besøker India». «Jeg gikk inn i styret i Indias Barn i 20xx. Ingen av styremedlemmene mottar styrehonorar. Det gir meg muligheten til å yte litt mer enn å være fadder, jeg opplever det som et meningsfylt styreverv. Jeg er opptatt av utdanning, jeg tror det er viktig når man skal hjelpe barn ut av fattigdom. Men også helse er viktig; underernæring svekker helt klart evnen til å lære. Det eldste fadderbarnet vårt er 21 år, hun holder enda på med utdanning. Samtaler med foreldrene tror jeg nok har bidratt til at hun i dag ikke er gift og kanskje mor. Det har vært givende å besøke India og fadderbarnet. I tillegg har vi to fadderbarn til. Jeg vil oppfordre alle faddere til å ta ett barn til; det er en liten kostnad for oss, men har stor betydning for den det gjelder». «Jeg bor for tiden i Mumbai, og ønsket å jobbe frivillig for en NGO (Non Government Organisation) som jobber med utdanning. Jeg likte det jeg leste om Indias Barn/Childrens Future India og kontaktet dem. Heldigvis ville de bruke meg. Jeg jobber med undervisning og forefallende arbeid hos CFI Mumbai Unit. En gang i uken underviser jeg nybegynnere i engelsk (20 barn). Vi har også akkurat startet opp engelskundervisning for en kvinnegruppe, og her bidrar jeg annenhver uke. Jeg tror undervisning er den viktigste vei ut av fattigdom. Tanken på at noen av disse barna har en litt større mulighet til å skape seg et bedre liv er min viktigste motivasjon». TEKST Anne-Trine Benjaminsen 10

11 Priyanka drømmen om et bedre liv TEKST Eli Ertresvaag Zachariadis Hvis du har vært i Mumbai har du nok sett området. Allerede når flyet lander og bremser opp, og du presser nesen mot flyvinduet for å få et første glimt av Mumbai, ser du det. Du ser de små skurene som strekker seg så langt øyet rekker. Du ser klesvasken henge til tørk på gjerdene, du ser små grusveier og folk. Masse folk. Og du tenker for deg selv: Kan det bo folk der? Ja, det kan det, og ja, det gjør det. Ca mennesker bor i slumområdet ved flyplassen i Mumbai. En av dem er Priyanka. Hun er 15 år og drømmer om å bli koreograf. Med et sjenert smil forteller Priyanka om dansetimene sine, og smilet blir til en trillende latter når hun snakker om sine forbilder i den indiske musikkindustrien. Til Mumbai kommer folk strømmende fra hele India hver dag for å følge drømmene sine, som ofte er knyttet til film- og musikkindustrien Bollywood. For alle som ikke lykkes som dansere og skuespillere, er utdanning helt avgjørende for å kunne livnære seg selv og familien sin og få et bedre liv. Priyanka går i 9. klasse. I fem år har hun fått støtte fra en norsk fadder gjennom Indias Barn og Children s Future India (CFI). Det er slett ikke en selvfølge at barn fullfører grunnskolen her, da mange blir tatt ut av skolen for å arbeide. Derfor er støtten de får fra Indias Barn veldig viktig. Et par hundrelapper i måneden, og jenter som Priyanka er sikret utdanning og en lysere fremtid. Det gjør inntrykk på meg å besøke Priyankas hjem. Vi stavrer oss opp en bratt ståltrapp og kommer til et lite rom med senger og en kjøkkenkrok. Der bor hun sammen med foreldrene og lillebroren, mens bestemor, tante, onkel og kusiner bor i underetasjen. Det er velholdt og rent, men veldig, veldig lite. Priyanka forteller om hverdagen sin. Hun er på skolen mellom kl og seks dager i uken. Etter skolen går hun hjem, lager lunsj, og gjør husarbeid som oppvask, klesvask og husvask. Hun gjør lekser, før hun går på danseskolen på kvelden. Begge foreldrene arbeider og kommer sent hjem. Priyankas mor, Anita, arbeidet tidligere som hushjelp, men samtidig med at Prianka mottok støtte fra CFI, ble også Anita oppmuntret til å fullføre utdanningen sin. Det er motiverende å høre hennes historie. Hun har nå fullført studiene og arbeider som sosialarbeider for en veldedig organisasjon. Vil du se vitnemålet mitt? spør hun, og henter frem en bunke sirlig brettede papirer. Sammen med dem ligger også en liten bukett plastblomster. Det er fra første gang jeg holdt en presentasjon på universitetet, forteller hun, - foran mange, mange mennesker! Det er befriende å se med egne øyne at barn, og særlig jenter, med bare litt støtte kan få et bedre liv! Dette er spesielt viktig for å hjelpe kvinner ut av fattigdom, og motivere, støtte og tilrettelegge for at de kan fullføre utdanningen og få en jobb de kan leve av. Anita ser stolt på datteren: - Må hun kunne bli det hun ønsker seg! De smiler til hverandre. Det slår meg at foreldre er foreldre. Vi ønsker alle det beste for barna våre. Noen steder i verden, som her i slumområdet i Mumbai, trengs det bare litt hjelp, og så kan kanskje drømmene og håpene til Priyanka og hennes venner også bli virkelige en dag? 11

12 fadderbesøk Et møte med en annerledes verden TEKST Trine Otilie Silion Jeg våkner av lyden fra alarmen på mobiltelefonen min. Det er ennå mørkt ute og det tar noen sekunder før jeg husker at jeg er i India, nærmere bestemt det lille stedet Dabhol. Jeg har vært i India noen dager nå. Kjent på en kultur, et folkeslag og et land som er ganske forskjellig fra mitt eget. I dag venter nok en annerledes opplevelse. Jeg skal treffe fadderbarnet mitt. Veien er humpete og snor seg gjennom et utemmet og eksotisk landskap. Vi er på vei for å besøke Rutuja. Hun er en ti år gammel jente med kullsort, langt hår og store brune øyne. Jeg har vært hennes fadder i ca. ett år. Nå er jeg plutselig her, på vei for å møte henne og familien. Jeg kjenner jeg er både spent og litt nervøs på hva som venter meg. Bilen sakker farten og jeg skimter noen skikkelser i veikanten. Når vi kommer nærmere gjenkjenner jeg Rutuja blant dem. Jeg har sett henne før, på bilder jeg har fått i halvårsrapportene. Bilen stopper og vi går ut. Ekte omsorg Sosialarbeiderne vi har med oss sier noe til familien på marathi, og jeg merker hvordan samspillet og omsorgen mellom dem er ekte. Hele familien smiler og ler. Vi blir introdusert for hverandre før vi trasker bort til huset hvor Rutuja og familien bor. Vi setter oss utenfor, og flere kvinner samler seg rundt oss. De holder FOTO Indias Barn små sølvfat med telys og farget pulver på. En og en tar de fatene foran ansiktene våre og trykker oss i pannen med en finger full av det fargede pulveret. Øyeblikket 12 er en velkomst, en velsignelse og en del av en gammel kultur. Jeg er forundret over at det er så mange mennesker der, og spør om alle er i familie med Rutuja. Sosialarbei-

13 deren forteller meg at den eldste er Rutujas bestemor. De andre er naboer som har kommet for å ønske oss velkommen. Sjenert Når de voksne er ferdig med sitt kumkum ritual, trer Ratuja frem og gir oss en elegant blomst hver og vi får servert enkle men gode forfriskninger. Hun setter seg ved siden av meg. Hun virker litt sjenert, men har et bredt smil. Jeg ser på det vakre håret hennes, og de mørke øynene som glitrer mot meg. De er fulle av barnlig iver og lekenhet. Der hun sitter i en blomstrete gul kjole og øredobber i ørene kan jeg ikke la være å tenke på min egen datter. Den samme iveren etter å ha på seg fine kjoler og pynte seg med smykker. Hjemme Jeg spør henne om hun liker seg på skolen. Hva favorittfaget hennes er og hva hun drømmer om å bli når hun blir stor. Hun vil bli lærer, akkurat som min datter. Praten fortsetter løst om fritid, venner og yndlingsaktiviteter. Etter litt småprat vil Rutuja og familien vise meg huset deres. I det jeg går over dørstokken slutter likheten mellom Rutuja og min datter. Vi kommer først inn i stuen. Gulvet er bart og det er bare noen få møbler der. Innenfor stuen er det et mindre rom med en enkel seng, den eneste i huset. Rutuja forteller meg at det er her hun sover. Resten av familien sover på gulvet. I hjørnet av kjøkkenet står en liten vedovn av leire. Rutujas mor har tent opp og et lag røyk ligger i luften. Stolt viser familien meg en hylle på veggen med kopper og kar. I det ene hjørnet er det murt opp et halvhøyt avlukke på ca. en kvadratmeter. De forteller meg at det er badet deres. Gjestfrihet Etter omvisningen er det på tide for oss å dra videre. Familien følger oss tilbake til bilen over de tørre og sandfargede jordene som omringer huset. Jeg kjenner en overveldende lyst til å ta denne lille jenta i armene mine, ta henne med hjem og gi henne et annet liv. Samtidig har jeg akkurat sett med mine egne øyne hvor rikt det enkle livet hennes i denne lille landsbyen er. Jeg takker familien for deres gjestfrihet og for at jeg fikk lov å komme og hilse på. En klem... Øynene mine hviler til slutt på Rutuja. Jeg føler at jeg har knyttet et uventet bånd med denne flotte og livsglade jenta på den korte stunden vi har tilbrakt sammen. Jeg har lyst til å gi henne en klem, men nøler. Jeg er tross alt et fremmed menneske i en ukjent kultur. Jeg spør sosialarbeideren om Rutuja har noe mot at jeg gir henne en klem. Det får jeg lov til. Jeg legger armene mine rundt den tynne, lille kroppen hennes og klemmer forsiktig. Det er i det øyeblikket det går opp for meg hvor privilegert jeg er. Ikke fordi jeg er født i Norge og lever «det gode liv», men fordi jeg har fått muligheten til å støtte denne nydelige jenta ved å gi et lite månedlig beløp. Hvor heldig jeg er som har muligheten til å utgjøre en forskjell i dette barnets liv. Men aller mest fordi jeg har fått et innblikk i denne familiens liv som er så rikt på de tingene som virkelig betyr noe. Familie, gode venner, kjærlighet, samhold og glede. Det er disse inntrykkene jeg tar med meg når jeg setter meg inn i bilen og kjører avgårde tilbake den samme lange og kronglete veien som vi kom. Bli med på faddertur i februar 15. februar 2014 arrangerer Indias Barn faddertur til India. På fadderturen vil du få treffe fadderbarnet ditt og bli kjent med våre aktiviteter i slumområdene og i landsbyene. Dette er en fantastisk måte å oppleve Indias rike og spennende kultur på. De som er med på fadderturer sitter igjen med flotte opplevelser fra sine møter med fadderbarn, deres sosialarbeidere og våre aktiviteter. Indias Barn koordinerer besøket med vår samarbeidspartner Children s Future India (CFI). Vi er behjelpelig med hotell- og flybestilling. Det er mulig å kombinere prosjektbesøket med ferie, men da må du ordne alt det praktiske med ferien selv. Før avreise vil du få tilsendt program, besøksguide med praktisk informasjon om reisen og våre retningslinjer for fadderbesøk som skal undertegnes. Send din påmelding innen 18. desember 2013 til eller ring Mer detaljert informasjon finnes på vår hjemmeside. 13

INNHOLD. Vårt arbeid og løfte. s 5. Fadderbidraget. s 6. Indias Barn. s 8. Fjernadopsjonsprogrammet. s 10. Mange aktiviteter - ett mål.

INNHOLD. Vårt arbeid og løfte. s 5. Fadderbidraget. s 6. Indias Barn. s 8. Fjernadopsjonsprogrammet. s 10. Mange aktiviteter - ett mål. FADDERHÅNDBOK INNHOLD s 5 Vårt arbeid og løfte s 6 Fadderbidraget s 8 Indias Barn s 10 Fjernadopsjonsprogrammet s 14 Mange aktiviteter - ett mål s 16 Andre prosjekter s 18 Kontakt med fadderbarnet s 20

Detaljer

Filifing fikk Kjemper for Artistgalla drømmejobb friheten ble suksess

Filifing fikk Kjemper for Artistgalla drømmejobb friheten ble suksess PLAN PLANPOSTEN 2/12 magasin for faddere Utdanning mot fattigdom Filifing fikk drømmejobb Side 18 Kjemper for friheten Side 20 Artistgalla ble suksess Side 24 Et øyeblikk I Nepals høyland, noen timer

Detaljer

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no Nr.2-2014 Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans www.nn.no NN-magasinet nr. 3-2014. Årgang 23 I STA N D T I L B I STA N D MIKROFINANS: MØT EN LÅNTAKER Peter (t.v) låner

Detaljer

AFS Vertsfamilie. Håndbok for dere som får verden inn i stua 2014

AFS Vertsfamilie. Håndbok for dere som får verden inn i stua 2014 AFS Vertsfamilie Håndbok for dere som får verden inn i stua 2014 Innhold Om AFS... 4 Forberedelser... 6 Forventninger... 8 Kultur... 11 Interkulturell bevissthet... 17 Tilpasningskurven... 20 Den første

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Redd Barna. Slåss mot handel med barn. magasinet 02/08

Redd Barna. Slåss mot handel med barn. magasinet 02/08 Redd Barna magasinet 02/08 MIDTØSTEN 4. generasjon flyktningbarn i leire i Libanon AFGHANISTAN Redd Barnas landsbyskoler en suksess TEMA menneskehandel Slåss mot handel med barn Vår tids slavehandel øker

Detaljer

EN HJELPENDE HÅND STYRER ENSOMHET ENGASJEMENT SOM MONNER DIN NESTE? NÅR FLASKA RESEPT MOT 6ANNONSE HUSKER DU. Les mer side 10

EN HJELPENDE HÅND STYRER ENSOMHET ENGASJEMENT SOM MONNER DIN NESTE? NÅR FLASKA RESEPT MOT 6ANNONSE HUSKER DU. Les mer side 10 annonseinnstikk UtGitt av MeDiaPLanet EN HJELPENDE HÅND 1.UTGAVE DESEMBER 2007 ENGASJEMENT SOM MONNER Les mer side 5 RESEPT MOT ENSOMHET Les mer side 10 NÅR FLASKA STYRER Les mer side 17 Les mer side 12

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Innhold. Om Misjonsalliansen

Innhold. Om Misjonsalliansen håndbok Om Misjonsalliansen Misjonsalliansen er en frittstående, diakonal utviklings- og misjonsorganisasjon. Vi driver et omfattende arbeid blant fattige og marginaliserte mennesker i Asia (Filippinene,

Detaljer

Nr. 1. Januar 2011 www.nslf.no. På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam

Nr. 1. Januar 2011 www.nslf.no. På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam Nr. 1 Januar 2011 www.nslf.no På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam Lystig lesing! Mange tiltak er satt i gang for å bedre lesekompetansen. Leselystaksjonen er ett av dem. Tekst og foto: Tormod

Detaljer

Nr. 1-2014 - 143. årgang

Nr. 1-2014 - 143. årgang Nr. 1-2014 - 143. årgang Magasin for kristen tro, tanke og liv 5 Innhold Verdighet Redaktør: Karl Anders Ellingsen Ekspedisjon og abonnement: Olav Helgesen 6 Kompetanse på tvers Postadresse: P.B. 2744

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

28.februar 2013, nr.5

28.februar 2013, nr.5 28.februar 2013, nr.5 Mot ny samarbeidsavtale med Murmansk Røde Kors Les mer side 3-4 Røde Kors Ungdom lanserer ny kampanje mot ensomhet Les mer side 4-6 Fullt hus og god stemning på internasjonal kafé

Detaljer

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert Årsberetning 2012 Foto: Camilla Pedersen Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Bilde av hjertetransplanterte Torun Bjørgo

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

De fattige i Afrika og andre evigvarende prosjekter

De fattige i Afrika og andre evigvarende prosjekter Les også: አዲስ አበባ Addis Abeba, nr. 4-2014 Vil bli den første mao presten. S. 3 Pris Gud på alle språk! S. 4 Satser på kvinnedepartementet! S. 9 Og Jesaja sier: Isais rotskudd skal komme, han som reiser

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

8TIPS EN HJELPENDE HÅND

8TIPS EN HJELPENDE HÅND Mikrokreditt Små lån utgjør store forskjeller for fattige ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET Grenseløse leger På medisinsk oppdrag for en bedre verden EN HJELPENDE HÅND Nr. 2 / April 09 8TIPS SLIK KAN

Detaljer

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok &

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Årsberetning 2013 organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Offset

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Arbeidsbok. NY GIV i Y s Men !"# $%&# '"$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst

Arbeidsbok. NY GIV i Y s Men !# $%&# '$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst Arbeidsbok NY GIV i Y s Men!"# $%&# '"$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst Innholdsfortegnelse Strategi, mål og tiltak for 2011 2013... 3 Hvordan nå målene?... 4 Å være leder i Y

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Skaperverket tilhører alle

Skaperverket tilhører alle Skaperverket tilhører alle Den katolske kirkes sosiallære om Nord-sør-forholdene Utarbeidet av Caritas Norge i samarbeid med de katolske skolene Mars 2012 Caritas Norge Innholdsfortegnelse Introduksjon

Detaljer

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang Tema: Overganger NORWAY CUP POLITIKERE BESØKTE SLETTA NY STUDENT BLI NATTERAVN 3 2050 valget er ditt Hva vil du prioritere

Detaljer

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011 nr. 2-2011 KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7 Side 2 RD har ordet Side 3 Alle barn er våre barn Side 4-5 Pressearbeid Side 6 Hvordan nå målene Side 7-10 Alt om Regionkonferansen Side 11-13 Rekruttering

Detaljer

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Vellykkede spare- og lånegrupper. I felten med FORUT

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Vellykkede spare- og lånegrupper. I felten med FORUT -nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT Mange flotte julegaver i vår nettbutikk: www.forut.no Nr 4-2010 PARTNER SIERRA LEONE PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 Vellykkede spare- og lånegrupper

Detaljer