B r ø s e t klimanøytral bydel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "B r ø s e t klimanøytral bydel"

Transkript

1 B r ø s e t klimanøytral bydel Åpne parallelle oppdrag som metode for utvikling av en ny og klimavennlig bydel v/merete Wist Byplankontoret, Trondheim kommune

2 b a k g r u n n Utvikling av Brøset som en klimanøytral bydel var en ide som oppstod i forskningsmiljøet ved NTNU Det politiske flertallet de rød-grønne gjorde i 2007 målet om en klimanøytral bydel på Brøset til sitt Deretter ble det gjort flere politiske vedtak: kjøp av området, bygge- og deleforbud, arkitektkonkurranse og områdeplan Viktig del av Trondheim kommunes handlingsprogram i Framtidens byer vedtatt av bygningsrådet februar 2010

3 B r ø s e t 4 km fra sentrum Ca 340 daa Siste jordbruksområdet vest for E6 som ikke er utbygd En institusjon, en åker og to ravinedaler med natur

4

5 k l i m a n ø y t r a l b y d e l? Typisk nordmann i dag: 8-11 tonn CO 2 -utslipp per år Klimanøytral nordmann: mindre enn 3 tonn CO 2 -utslipp per år FNs klimapanel sitt mål for klimaet: Utslippene av klimagasser i de rike landene må reduseres med % innen Dette er nødvendig for at klimasystemet på jorda ikke skal komme ut av kontroll og medføre en selvakselerende temeperaturøkning.

6

7 m å l e t Finne kvalifiserte og helhetlige alternativ for utforming av en bydel på Brøset som legger til rette for en klimanøytral livsstil Få et grunnlag for å lage en områdereguleringsplan

8 hvorfor vi begynte å tenke alternativt Klimanøytral utbygging et forholdsvis nytt tema Utvikling av en helt ny bydel en krevende og bred oppgave Behov for tverrfaglig kompetanse Oppgaven hadde et stort forsknings- og utviklingsaspekt Vi i kommunen hadde selv lite kunnskap om temaet Kompetansen hos arkitekter og andre prosjekterende er også foreløpig delvis mangelfull Vi hadde forskergruppa med på laget og vi ønske å dra nytte av deres kunnskap i prosessen fram mot ideer om hvordan den nye bydelen skulle utformes

9 v u r d e r t e k o n k u r a n s e f o r m e r åpen idékonkurranse Formålet er å få frem ideer som belyser mulighetene for utvikling av et område legge grunnlag for senere utvikling av konkrete prosjekter en idèinnsamling Viktig med mange deltakere bør være en åpen konkurranse med lav terskel for å delta Vinnere kåres og premieres I utgangspunktet ingen forpliktelse fra oppdragsgiver om at konkurranseresultatet skal etterfølges av et oppdrag Konkurransetilbyder står fritt til å benytte deler fra alle forslag som har bitt premiert eller innkjøpt

10 v u r d e r t e k o n k u r a n s e f o r m e r parallelle oppdrag / organisert dugnad Primært en utredningsform oppdragsgiver engasjerer flere arkitekter/konsulenter samtidig til utredning av samme oppgave Ingen vinnere kåres og ingen premier deltagerne honoreres som ved et ordinært oppdrag Intet påfølgende oppdrag som deltakerne konkurrerer om å bli engasjert til Oppdragsgiver står fritt til å benytte deler fra alle besvarelser Kombinasjon av de to Åpen idèkonkurranse etterfulgt av parallelle oppdrag tildelt vinnerne

11 å p e n i d é k o n k u r r a n s e Fordeler Stor deltakelse vil kunne åpne for ideer vi ikke forutser Kompetanse, nytenkning og engasjement blant unge kan fanges opp Ønske om å vinne vil kunne utløse engasjement og stor arbeidsinnsats Konkurransetilbyder står fritt til å benytte deler fra alle forslag som har bitt premiert eller innkjøpt Ulemper Største ulempe er risiko for at deltakelse i slike konkurranser ikke blir god nok Krav til innlevert materiale må stå i forhold til hva som er mulig å utrede på et idénivå Mer fokus på strategiske løsninger som ikke er til hinder for klimanøytral bebyggelse og omgivelser enn svar på konkrete miljøkrav

12 å p n e p a r a l l e l l e o p p d r a g Fordeler Parallelle oppdrag kan brukes til å utrede, mens åpen konkurranse krever utredningene på forhånd Alle deltakerne får honorar og man får utført arbeid i samsvar med honoraret trygg på å få inn relevant materiale Rådgiving og diskusjon kan rettes direkte inn mot de ideene og løsningene som teamene arbeider med underveis Teamene kunne dele erfaringer og ideer underveis Det kan skapes en arena for samarbeid og læring underveis for alle involverte Da ingen vinner velges, så kan alle løsningsforslagene gi innspill til utforming av en områdeplanen Ulemper Langt færre ideer/besvarelser enn gjennom en åpen konkurranse Oppdragene må beskrives forholdsvis detaljert slik at honorar kan avpasses man risikerer at svarene ikke blir mer innovative enn hva oppdragsgiver har klart å beskrive Selv om man lager romslige utvelgelseskriterier vil oppdragene i hovedsak gå til etablerte kontorer

13 p a r a l l e l l o p p d r a g e t Det ble søkt etter 4 tverrfaglige team med kompetanse på minimum følgende fagfelt: - Arkitektur og planlegging - Landskapsarkitektur - Transportplanlegging - Miljø- og klimaproblematikk/planlegging Åpen anbudskonkurranse om deltakelse i parallelloppdraget, med kunngjøring på vanlig måte gjennom Doffin-databasen ,- NOK per team i honorar 30 team forsøkte å kvalifisere seg Antall team ble begrenset ved at anbudskonkurransen foregikk på norsk og besvarelser måtte foreligge på et skandinavisk språk

14 t i l d e l i n g s k r i t e r i e r 1. Teamsammensetning og kompetanse på tverrfaglige problemstillinger knyttet til klimanøytral byforming - fra arkitektonisk formgivning og planfaglige problemstillinger til teknologiske og sosiale problemstillinger og løsninger. 2. Teamets erfaring fra gjennomføring av oppdrag med tilsvarende problemstillinger og utfordringer som her foreligger. 3. Teamets erfaring fra gjennomført deltakelse i parallelloppdrag eller liknende prosesser som er relevant i forhold til den prosess som her er beskrevet. 4. Teamets oppgaveforståelse, engasjement og motivasjon. de 4 teamene: Cowi AS, Arkitekt Kimmo AS Norsas AS Asplan Viak AS Entasisi AS, Dahl & Uhre Arkitekter Vigdis Haugtrø SLA (Danmark) Adept Architects Atkins Life Susturb Code Arkitektur AS, Fremtiden I våre hender KanEnergi AS Aurora Lanskap AS

15 o p p g a v e n Vise et helhetlig grep for den fysiske utformingen av en klimanøytral bydel på Brøset. Med fokus på temaene: - godt bolig og bydelsmiljø - arealbruk - transport - energi i bygninger - klimatilpasning - avfall og forbruk - prosess for utvikling av området + programmessige forutsetninger

16 d e l t a g e r n e 4 prosjekterende team Utvalgt gjennom anbudskonkurransen En evalueringskomitè Ledende rolle styrte den faglige prosessen for å få fram realistiske og helhetlige prosjekter. Tok nødvendige beslutninger underveis, ga faglig inspirasjon og kritikk, og retningslinjer for det videre arbeidet. Hadde også ansvaret for å oppsummere og evaluere de ferdige besvarelsene. Deltakere 10 stk Fagpersoner fra ulike miljøer, inkludert Trondheim kommune og grunneierne Ledet av Frederica Miller Gaia Oslo AS

17 d e l t a g e r n e Et fagpanel Rådgiverrolle ovenfor teamene og evalueringskomiteen. Skulle bidra med ekspertise på de ulike fagområdene, og kvalitetssikre faglige aspekter i prosessen. Deres fagkompetanse skulle speile og supplere de deltakende teamenes kompetanse. Deltakere 23 stk, fra forskningsgruppa, Trondheim kommune og grunnierne Prosessleder Ansvar for gjennomføring av prosessen, fra oppstartsseminaret til besvarelsene fra teamene var levert. Ledet og organiserte de tre seminarene som ble avholdt. 2 personer fra NAL Ecobox

18 p r o s e s s e n Teamene jobbet med oppgaven i til sammen tre måneder ( ) det ble gjennomført tre seminarer/samlinger: Oppstarsseminar 21. oktober Presentasjon av oppgaven Presentasjon av grunnlagsmateriale i form av forskningsrapporter, analyser m.m. Inspirasjonsforedrag Befaring på oppgaveområdet Deltagere: Teamene, prosjektgruppa fra Trondheim kommune og flere representanter fra forskningsprosjektet ved NTNU/SINTEF.

19 p r o s e s s e n Midtveisseminar november Teamene presenterte arbeidet de hadde gjort så langt, og fikk tilbakemeldinger både fra fagpanelet og evalueringskomiteen. Dette var en mulighet for teamene til også å bli inspirert av hverandre. Både arbeid i ulike grupper og diskusjon i plenum. Deltagere: alle involverte i parallelloppdraget. Avslutningsseminar 12. januar Presentasjon av de ferdige forslagne mulighet for oppklarende spørsmål / kommentarer fra tilhørerne. Deltagere: Alle involverte i parallelloppdraget, samt en del inviterte gjester.

20 p r o s e s s e n Innlevering av ferdige besvarelser 21. januar Innsending av materialet på tradisjonelt vis etter en drøy uke med mulighet for komplettering av materialet etter avslutningsseminaret. Evaluering av besvarelsene Evalueringskomiteens vurdering av de ferdige forslagene ble utarbeidet på grunnlag av: -Teamenes presentasjoner - Innleverte besvarelser - Fagpanelets innspill til besvarelsene Sluttrapport Brøset X4 Oppsummering av besvarelsene Evalueringskomiteens vurderinger Beskrivelse og vurdering av parallelloppdraget

21 /gronnbybroset

22

23 o p p s u m m e r i n g Generelt god erfaring - Fornøyd med kvaliteten på besvarelsene - Til sammen mener vi at prosessen og besvarelsene gitt et godt grunnlag for det videre arbeidet med en områdeplan som kan legge tilrette for en klimanøytral livsstil på Brøset. Åpen lærerik prosess - Mange fra byutviklingsområdet kommunen ble involvert i prosessen - Prosjektet fikk en bred forankring internt - Mange har fått ny kunnskap og nye erfaringer med overføringsverdi for andre prosjekter og arbeidsfelt i kommunen Forskergruppa ved NTNU og SINTEF spilte en viktig rolle - Prosessen sikret en direkte og reell deltakelse fra forskergruppa som utgjorde en viktig del av fagpanelet både i forhold til bredde og kompetanse Kritisk faktor god prosessledelse - Prosessen med parallelle oppdrag krever gode prosessledere og god styring - For oss nødvendig med bistand fra NAL Ecobox

24 SLA

25 Asplan

26 Code

27 COWI

Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser

Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser Innhold Sammendrag... 2 Summary... 2 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål... 3 1.2 Oppbygging av rapporten...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2014 VESTBY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2 Konkurransegrunnlag anbudskonkurranse om parallelloppdrag Vestby

Detaljer

Trondheimkommune. Byplankontoret. Brøset områdeplan. Planbeskrivelse

Trondheimkommune. Byplankontoret. Brøset områdeplan. Planbeskrivelse Trondheimkommune Byplankontoret Brøset områdeplan Planbeskrivelse 07.05.2013 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Sammendrag... 4 1.2 Bakgrunn... 6 1.3 Planprogram... 6 1.4 Forholdet til overordnet plan...

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE 2 Kunde: SOM Visualisering: MIR Visuals Bergen 3 DRØMMEN KonseptDesign Bergen skal gi nye løsninger på våre store, felles utfordringer. Når du om 10 år besøker

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

Planprogram Brøset. -En klimanøytral bydel. Trondheim kommune

Planprogram Brøset. -En klimanøytral bydel. Trondheim kommune Planprogram Brøset -En klimanøytral bydel Trondheim kommune 15.9.2009 Planprogram Brøset Forord Denne rapporten er et høringsutkast til planprogram for Brøset. Hensikten med rapporten er å få en måldiskusjon

Detaljer

Stolt beboer Folk og hus i Tollåsenga

Stolt beboer Folk og hus i Tollåsenga Melina Røe Ruth Woods Irene Jæger Stolt beboer Folk og hus i Tollåsenga NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63 00 Fax: 73 59 66 24 Grafisk utforming og trykk: NTNU-trykk

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester En veileder fra Kreativt Forum 1INNLEDNING Kreativt Forum er interesseorganisasjonen til reklame- og designbransjen. Kreativt Forum har funnet grunn til

Detaljer

Innhold. Tekstbilder: Der det ikke er oppgitt annet, er Ullensaker kommune fotograf.

Innhold. Tekstbilder: Der det ikke er oppgitt annet, er Ullensaker kommune fotograf. Innhold 01 BAKGRUNN... 3 02 KONKURRANSEGRUNNLAG... 8 03 BESKRIVELSE AV KONKURRANSEOMRÅDET... 11 04 TEKNISKE FORHOLD OG KRAV... 19 05 MÅLSETNINGER FOR TVERRFORBINDELSEN... 20 06 OPPGAVEBESKRIVELSE OG KRITERIER

Detaljer

KONTRAHERING AV ARKITEKTER TIL OFFENTLIGE OPPDRAG

KONTRAHERING AV ARKITEKTER TIL OFFENTLIGE OPPDRAG KONTRAHERING AV ARKITEKTER TIL OFFENTLIGE OPPDRAG - Eller: Kjøpes arkitektur i meter og kilo? Foredrag ved Difi-konferansen 2. november 2010 ved Konkurransesjef Per Rygh Norske Arkitekters Landsforbund

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD ØF-Rapport nr.: 22/2005 EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD Av Kjell Overvåg, Ulla Higdem og Ingrid Guldvik Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark

Detaljer

å rsrappor t 2 012 hva hvor når 2012

å rsrappor t 2 012 hva hvor når 2012 hva hvor når 2012 Menneskeskapte klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor, og våre utslipp av klimagasser må reduseres dramatisk. Dette får store konsekvenser for byutvikling og

Detaljer

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Prosjektrapport nr. 4/2010 Bolig for alle Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Forsknings- og fasiliteringsbidraget Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud RAPPORT Bistandstorget i samarbeid med Norsk Utenrikspolitisk Institutt Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud Resultater fra spørreundersøkelse blant Bistandstorgets

Detaljer

Folkehelse - fra plan til praksis

Folkehelse - fra plan til praksis Folkehelse - fra plan til praksis En prosjekt- og erfaringsoppsummering Hans Donali Tilset, Gudveig Gjøsund NTNU Samfunnsforskning Juni 2015 ii TITTEL gh RAPPORT Studio Apertura Postadresse: 7491 Trondheim

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner

Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner fire casestudier Hans Christian Sandlie, Åsmund Langsether, Jardar Sørvoll, Anna Skårberg & Thorbjørn Hansen Rapport nr 5/11 NOva Norsk

Detaljer

FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten"

FOU-prosjekt Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten FoU FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" KS FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" AGENDA Utredning

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Forord. Vi takker alle informantene som velvillig har bidratt med sin tid og kunnskap i intervjuer og ved å fremskaffe dokumentasjon.

Forord. Vi takker alle informantene som velvillig har bidratt med sin tid og kunnskap i intervjuer og ved å fremskaffe dokumentasjon. Forord På oppdrag fra Statens forurensningstilsyn har Statskonsult foretatt en evaluering av prosjektet Grønn Stat. Målet med evalueringen har vært å foreta en vurdering av resultatene av Grønn Stat-prosjektet,

Detaljer

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET Innovasjon Norge Rapport Oktober, 2010 INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

WILDCARD UTREDNING+PROGRAM. tegnestue. Tyin ... ... ... MDH R.D.T.W. Lalaland. Pushak

WILDCARD UTREDNING+PROGRAM. tegnestue. Tyin ... ... ... MDH R.D.T.W. Lalaland. Pushak A R K I T E K T U R E N S _ U N D E R S K O G WILDCARD UTREDNING+PROGRAM Pushak...... MDH Lalaland R.D.T.W.... Tyin tegnestue Styringsgruppe for wildcardutredningen: Andreas Vaa Bermann, direktør i Norsk

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Rapport: Spørreundersøkelse om kompetansebehov innen universell utforming i fylker og kommuner

Rapport: Spørreundersøkelse om kompetansebehov innen universell utforming i fylker og kommuner Statlig samarbeid om utvikling av kompetanseprogram for universell utforming i kommuner og fylker. Forprosjekt om kompetanseutvikling om universell utforming regionalt og lokalt i fylker og kommuner. Rapport:

Detaljer