Pre kvalifiserte team Konkurransepreget dialog Heimdal videregående skole og flerbrukshall. Svar på spørsmål runde 3.1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pre kvalifiserte team Konkurransepreget dialog Heimdal videregående skole og flerbrukshall. Svar på spørsmål runde 3.1"

Transkript

1 Pre kvalifiserte team Konkurransepreget dialog Heimdal videregående skole og flerbrukshall Dato Svar på spørsmål runde 3.1 Vi har mottatt mange spørsmål, og velger derfor å sende ut svar på de som vi har fått nå, selv om spørrefrist runde 3 først er 16. mai. Det betyr at dersom det kommer flere spørsmål før 16.mai vil disse bli besvart i runde 3.2, rett etter 16. mai. Merk! Spørrefristen etter ferien utgår, og siste spørrefrist er Se svar på spørsmål 11. Vi har følgende spørsmål om Heimdal VGS til STFK: 1. Fristforlengelse; Vi har sett på framdriften for Heimdal VGS. STFK har utsatt oppstarten med 5 uker fra 3. mars til 9. april. (Vi kunne ikke arbeide med konkurransen før tomt var valgt.) Tilsvarende forlengelse av fristen fra 20. juni blir 25. juli, som vil si 15. august når vi tar hensyn til ferien. STFK har planlagt offentliggjøring av 3 vinnere Denne fristen kan flyttes 2 uker, og fase 2 kan likevel gjennomføres innen ønsket framdrift med tildeling av totalentreprisekontrakt De viktigste beslutningene om prosjektet tas i startfasen, og det er derfor viktig for å utvikle et godt konsept at vi har tid nok. For å kunne svare på pkt , Energi og miljø, må det foreligge et grunnlag fra arkitekt som muliggjør dette. Det vil si at våre tegninger må være ferdige en del tidligere enn innleveringsfristen. Vi ønsker at vi skal be om fristforlengelse til 22. august Dersom vi ikke får utsatt fristen, kan STFK da redusere kravene til BIM, energi, etc. i fase 1? Svar: Spørsmålet er besvart tidligere i runde 2, ny frist er 1. september Vi har behov for avklaring om den eventuelle 3. håndballbanen i flerbrukshallen. I tidlige programmer er det nevnt at STFK ønsker å kunne utvide fra 2 til 3 håndballbaner. I romprogrammet er det satt opp 2 håndballbaner. Side 1 av 5

2 Dersom det skal prosjekteres med mulighet for utvidelse til 3 spilleflater, skal den 3. da ligge i forlengelsen av de 2? Søylefritt mellom alle 3 baner? Svar: Korrekt. Den 3. flaten må planlegges i forlengelse av de 2 som STFK programmerer for. Det må være søylefritt mellom alle tre banene dersom det skal være plass til landslagskamper som spilles på tvers av flatene. 3. Vi trenger romprogrammet for tannklinikken. Svar: Romprogram for tannklinikken blir utlevert i fase 2 4. Avdelingslederne skal ha eget kontor med plass for 2 besøkende. I følge romprogrammet skal avdelingslederne inngå i antallet lærere for den aktuelle avdeling. Samlet for alle studieretningene skal det være 7 ledere (KGRL del 2, pkt. 1.8, side 13), hver med eget kontor med plass til 2 besøkende. Disse skal samles nær administrasjonen. Hvor store skal disse kontorene være? Betyr dette at antallet lærerarbeidsplasser skal reduseres med 1 (3 for stud spes) i hver studieretning? Eksempel: For musikk/dans/drama opplyses at det skal være 20 lærerarbeidsplasser, herav 1 leder. Romprogrammet oppgir 20x6m2, tilsammen 120 m2. Vi forstår beskrivelsen slik at det skal avsettes 19 plasser a 6 m2 (114 m2) som lærerarbeidsplasser i avdelingen, pluss 1 lederkontor sammen med øvrige ledere nær administrasjonen. Er dette korrekt oppfattet? Svar: Areal til lærerarbeidsplasser skal være 6 m2 NTA per lærer. I summen av areal til lærerarbeidsplasser inngår rom med arbeidsplass, felles møte- og samtalerom for lærere, samt areal til kontor for faglig leder. Minimum areal per arbeidsplass i arbeidsrom for flere lære settes til 4,5 m2. I angitt eksempel betyr dette 19x4,5m2=85,5m2. Samlet areal for musikk/dans/drama er 20x6m2=120m2. Rest areal til kontor for leder, samt øvrige rombehov for lærere er 34,5m2. Antall lærerarbeidsplasser i felles arbeidsrom reduseres i tabell 3 i samsvar med antall ledere i området, f.eks. Studiespesialisering og fellesfag har behov for 62 lærerarbeidsplasser fordelt på felles arbeidsrom med varierende størrelse. 5. KGRL del 2, pkt. 2.5, side 32: Kan kravene til garasjeanlegget spesifiseres? Svar: Samlet areal til garasjeanlegg settes til 90 m2. Vaskeplass med sluk inngår i konkurransen. Høyde på porter settes til 3,5 meter. Side 2 av 5

3 6. Kan kravene til renovasjon spesifiseres? Svar: Kravene til renovasjon utarbeides i samarbeid med renholdsverket / Retura etter at konseptet for løsning er klart. Vi har ingen krav eller føringer på nåværende tidspunkt, men forslaget må inneholde forslag til løsninger for renovasjon, inkludert nok plass til adkomst og god logistikk. Vi har ikke tatt stilling til valg av løsning enda. 7. Generelt spørsmål til romprogrammet: Er det avsatt noe lite lagerareal? Svar: Lagerareal inngår i prosjektet i samsvar med tilsendt romprogram 8. I Konkurransegrunnlag del 2 er det beskrevet én flerbrukshall med to håndballbaner etter internasjonale mål. I saksprotokoll fra formannskapet datert er det i merknad fremmet fra Merethe Baustad Ranum (H) sagt at bygging av en tredje spilleflate vil representere en mulighet for å utvide hallkapasiteten i Trondheim. Det står videre at merknaden er støttet av partiene Ap, SV, KrK og SP og følger saken som en flertallsmerknad. Vil det komme en tredje spilleflate i rom- og funksjonsprogrammet? Svar: Se spørsmål og svar i pkt. 2. STFK har ikke behov for en 3. spilleflate. Men dersom politikerne ønsker det og man kommer fram til en løsning vedrørende finansiering kan det bli aktuelt å utvide med en 3. flate. Det er i konkurransegrunnlag del 2 bedt om at deltakerne legger til rette for en evt. utvidelse til 3 hallflater i forslaget. 9. Vi har mottatt dwg-fil med bygninger i omkringliggende områder. Er det mulig å få tilsendt disse bygningene som sosi-fil? Svar: Sosi-format skal være levert sammen med dwg-filene på minnepinnen som alle team har fått. Svar: Vi legger sosi-fil i Koordsys 22 i på nettsiden: Side 3 av 5

4 10. I romprogrammet er følgende rom oppgitt som 2 stk men summen er fortsatt som ett. Idrettsfag: Styrke- og utholdenhetsrom: 2 stk a 300 m2, sum 300 m2. Drift: Renholds sentral: 2 stk a 60 m2, sum 60 m2. Kontor: 2 stk a 30 m2, sum 30 m2. Avfallsrom: 2 stk a 30 m2, sum 30 m2. Kan dette presiseres? Svar: Antall rom og sum er riktig. Fordeling av areal må gjøres skjønnsmessig av de enkelte. Her er det funksjonskravet som er viktig. Idrettsfag: Styrke- og utholdenhetsrom er i tabellen angitt med 300 m2 fordelt på 2 to rom, hvor ett av rommene er angitt å romme 30 spinningssykler i amfiløsning i tillegg til spinningssykkel for instruktør. Fordeling av arealer mellom rommene detalj programmeres av forslagsstillerne ut fra hvordan valg av romutforming tilfredsstiller funksjonskravet til rommene på en god måte. Drift: Renholdsentral er sammen med maskin-/rekvisitarom angitt samlet 60 m2 fordelt på to rom. I konkurransegrunnlaget er det lagt til grunn at rommene legges i tilknytning til hverandre. Krav om fordelingen av arealer på to rom er ut fra at dette tilfredsstiller funksjonen bedre enn samlet i ett rom. Fordeling av arealer mellom rommene detalj programmeres av forslagsstillerne ut fra hvordan valg av romutforming tilfredsstiller funksjonskravet til rommene på en god måte. Kontor: I konkurransegrunnlaget er det satt krav om at driftsleder og renholdsleder skal ha egne kontorer. Det er også angitt «mottaksfunksjon» for driftslederkontor. Ut fra funksjoner som faller inn under drifts- og renholdsleder, vil romstørrelsen til driftsleder være mer arealkrevende enn for renholdsleder. Fordeling av arealer mellom rommene detalj programmeres av forslagsstillerne ut fra hvordan valg av romutforming tilfredsstiller funksjonskravet til rommene på en god måte. Avfallsrom: Funksjonen fordeles på to rom, hvor ett av disse er for kjølt avfall. Fordeling av arealer mellom rommene detalj programmeres av forslagsstillerne ut fra hvordan valg av romutforming tilfredsstiller funksjonskravet til rommene på en god måte. 11. Vi viser til mottatt informasjon og svar på spørsmål datert og har kommentarer til pkt. 4. Konkurransegrunnlaget frist for innlevering; Vi ser det som uheldig med utsettelse av innleveringsfrist til 1. september med tilhørende utvidelse med to nye spørsmålsrunder i henholdsvis medio juni og ultimo juli. Dette med hensyn til påløpt og planlagt ressursbruk, samt forutsigbarhet i grunnlag. Den tid som var avsatt frem til 1. juli vurderer vi til å være tilstrekkelig og alle deltagere har sannsynligvis planlagt sitt løp i forhold til dette. Betingelsene var her like for alle Side 4 av 5

5 konkurransedeltakere. Det henvises til problematikk rundt ferieavvikling. 1. juli er, slik vi ser det, et mer naturlig cut da mange holder fri et stykke inn i august måned. Dette må også sees i sammenheng med siste spørsmålsrunde ultimo juli. Utvidelsen av spørsmålsrunden anser vi som særlig kritisk da det her, meget sent i prosessen, kan fremkomme informasjon som vil kunne «nullifisere» nedlagt arbeide. Det vil også kunne være vanskelig for mange av deltagerne å innarbeide eventuelle endringer, jf ferieavvikling. Stadige utsettelser, uklarheter og endringer i grunnlag har store konsekvenser for ressursbruken. Fase 1 er allerede lavt honorert og kravet til innlevert materiale er høyt. Oppsummert er det ønskelig å opprettholde innleveringsfrist 1. juli. Dersom dette ikke er mulig ber vi om at STFK 1) opprettholder 16. mai som siste frist for supplerende informasjon, og 2) gjør en ny vurdering av honorering av fase 1. Svar: Vi forstår frustrasjonen over endring i framdrift. Vi har tatt beslutningen om å utsette innleveringsfristen for å gi rom til å ferdigstille besvarelsen, da innlevering kommer tett opptil ferieavvikling. Hvis vi regner at arbeidet (i de fleste tilfellene) kom i gang 8.april, og at dere skal ha minimum 3 måneder tid til konkurranse iht. til NAL sin konkurranseveileder kommer vi til 8. juni. Vi er enige i at den siste spørsmålsfristen så tett inntil innlevering er uheldig. Vi fjerner derfor siste spørrefrist over ferien, og sier at alle spørsmål må være oss i hende før ferien. Siste spørsmålsfrist: Med hilsen Marit Sollien prosjektleder Heimdal vgs Side 5 av 5

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Mulighetsstudie 1 Blaker Ny Barnehage- og Skolestruktur Rapport Fra Prosjektgruppen

Mulighetsstudie 1 Blaker Ny Barnehage- og Skolestruktur Rapport Fra Prosjektgruppen Mulighetsstudie 1 Blaker Ny Barnehage- og Skolestruktur Rapport Fra Prosjektgruppen Fjuk Skole Haugtun Skole Blaker Barnehage Innholdsfortegnelse 1. Mandat fra styringsgruppen. 3 2. Prosjektgjennomføring

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

13/3 Skjenstad avfallsanlegg - presisering av vedtak. Samlet saksframstilling, planutvalget 07.02.2008 Kommuneplanens arealdel

13/3 Skjenstad avfallsanlegg - presisering av vedtak. Samlet saksframstilling, planutvalget 07.02.2008 Kommuneplanens arealdel 111ALVIKkommune Arkiv: 13/3 Arkivsaksnr: 2008/1562-9 Saksbehandler: Oddvar Lundberg f( Saksframlegg Utval Planutvalget Utval ssak Metedato 21/09 26.03.2009 13/3 Skjenstad avfallsanlegg - presisering av

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse på tilbygg/ombygging av Knarvik videregående skole. Konkurransen, som senere ble omgjort til en konkurranse med forhandling

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

Hvordan igangsette og drifte PAL-prosjekt?

Hvordan igangsette og drifte PAL-prosjekt? PAL Trøndelag FEBRUAR 2014 v.2 http://palblogg.wordpress.com INNHOLD Om PAL Prosjektledelse Delprosjektene Roller og ansvarsfordeling Kurs og etterutdanning Regional utvikling Samarbeidspartnere Økonomi

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser Storfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Storfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2009 vedtatt

Detaljer

Arealbruk i Christies gate 12. CHRISTIESGT 12 Opphavsrett: Statsbygg. - side 1 -

Arealbruk i Christies gate 12. CHRISTIESGT 12 Opphavsrett: Statsbygg. - side 1 - Arealbruk i Christies gate 12 CHRISTIESGT 12 Opphavsrett: Statsbygg - side 1 - Forslag til arealbruk i Christies gate 12 Komiteen som ble nedsatt for å utarbeide forslag til arealbruk i Christies gate

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Melby Auksjon DA Minnesund Industrifelt 39 2092 MINNESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/166 27.05.2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11.

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. IS-1946 Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. Oppsummering av spørreskjema til kommunene Forord Mange av de som ble rammet av angrepene 22. juli vil ha behov for psykososial

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.10.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.10.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.10.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FVE-14/7732-6 98263/14 31.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) 147/14 10.06.2014

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE Kommunestyret behandlet saken den 16.09.2014, saksnr. 61/14 Behandling: Saken ble behandlet etter sak 56. Rådmannen redegjorde

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker Oslo kommune Byrådet B rådssak 21/12 HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE - FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN. NYTT KAP. 20 OM ADGANG TIL Å GI PÅLEGG OM UTBEDRING AV BEVARINGSVERDIGE BYGNINGER

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer