Feiring Bruk. Oppdrag. Løsning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Feiring Bruk. Oppdrag. Løsning"

Transkript

1 Feiring Bruk Feiring Bruk med datterselskaper er en av landets største leverandører av pukk, grus og asfalt. De er hovedsakelig operative i Stor-Oslo og på østlandet. Konsernet er familieeid, og har virket siden Oppdrag I forbindelse med en omfattende, nylig igangsatt moderniseringsprosess av hele konsernet, har behovet for en helhetlig og langsiktig tilnærming til marked, myndigheter og nærmiljø meldt seg, samtidig som det er satt fokus på interne verdier og identitet. Dette oppdraget fikk Det Gode Selskab høsten 2014, og på vårparten i 2015 var vi ferdige med fase 1, som besto av fornyet grafisk profil (designmanual), slogan, utarbeidelse av internhåndbok, samt synliggjøring av verdiene for intern bruk og motivasjon. Vi ser frem imot å igangsette fase 2, som vil handle om kommunikasjon til marked og nærmiljø. Løsning Det første vi gjorde var å tilegne bedriften en identitet, en personlighet som skal være grunnpilaren for all kommunikasjon. Denne identiteten har vi kalt Hverdagshelten, som refererer til det daglige, harde arbeidet som kanskje ikke legges merke til, men som utgjør en meget viktig rolle i samfunnet, som igjen er avhengig av Feiring Bruks produkter, tjenester og kunnskap for å gå rundt.

2 Gammel logo Ny logo Slogan Rår grunnen Visittkort Navn Etternavn Stillingstittel Tlf.: , Losbyveien 40, Postboks 394, 1471 Lørenskog Rår grunnen

3 Verdier

4 Innhold: Introduksjon 5 Internhåndbok Internhåndbok 2015 Visjon Verdier Tilgjengelig Løsningsorientert Faglig dyktig Hederlig Langsiktig Samspill En god nabo Arbeidsmiljø Konsernmål KPI i avdelingene Strategi Organisasjonskart Styring Ledelsessystem Møtekultur Kart over avdelinger og tidslinje Kontaktinformasjon «Med fortiden i minne og fremtiden i fokus» Kjære medarbeider, Fra fars spede begynnelse med produksjon av ludoknotter og monopolhus i 1945, bidrar vi i dag til å legge grunnen for virkelige samfunn. Vår virksomhet har gjennom denne tiden vokst fra gårdsdrift til å bli en betydelig industriell aktør som er med på å bygge landet og holde nødvendig infrastruktur i gang. Visjon Fortid i minne fremtid i fokus Med lang fartstid i bransjen skal vi dra nytte av våre tidligere erfaringer, og likefullt være fremtidsrettet og hele tiden søke nye løsninger og muligheter. Bransjens mest betydningsfulle leverandør Vi skal være bransjens mest betydningsfulle leverandør gjennom høy lønnsommhet, og å være ledende innen innovasjon og utvikling. Kompetanse Vår parole har alltid vært samarbeid og yrkesstolthet. Det skal arbeides hver dag for at alle medarbeidere kan starte, utføre og avslutte dagen med stolthet og verdighet alltid med HMS i høysetet. Tillit mellom alle ledd har vært et nøkkelord for Feiring Bruks suksess til nå og vil være det for vår videre suksess i framtida. Vi skal besitte nødvendig kompetanse for å være en effektiv og bærekraftig virksomhet. Opplæring og utvikling av medarbeidere skal ha prioritet i alle ledd i organisasjonen. Servicerettet salg Vi skal yte optimal service og rådgivning overfor våre kunder. 1960: Første befaring på Lørenskog her skal anlegget ligge! Jeg er stolt av selskapet vårt og av å få lov til å lede virksomheten vår inn i en ny tidsalder. Sammen sprenger vi nye høyder! Hilsen Trygve Ollendorff Daglig leder 5 «Med fortiden i minne og fremtiden i fokus skal Feiring Bruk være bransjens mest betydningsfulle leverandør gjennom høy kompetanse, servicerettet salg og bærekraftig ressursforvalting» Bærekraftig ressursforvaltning Vi skal forvalte og foredle ressurser på en måte som best mulig tjener egen virksomhet, samfunn og miljø. Utvinning og salg av ikke-fornybare ressurser medfører et ansvar for kommende generasjoner, som vi skal håndtere på en forbilledlig måte. t.v.: Gründer Knut Ollendorff Sr. 7

5 Verdier 1. Tilgjengelig Vi er stolte av selskapet vårt, og skal leve opp til våre syv grunnverdier: 1. Tilgjengelig 2. Løsningsorientert 3. Faglig dyktig 4. Hederlig 5. Langsiktig 6. Samspill 7. En god nabo Vi er tett på og alltid tilstede for hverandre og våre kunder. Gjennom grundig og rask kundeoppfølging fanger vi opp små og store utfordringer. Vi er proaktive, engasjerte og samarbeidsvillige, og ikke minst en aktør det er lett å komme i kontakt med. Være tilgjengelige for våre kolleger, skape samhold gjennom å se hverandre, og gi gode og konstruktive tilbakemeldinger. Dørene er åpne, og det skal være enkelt å komme i kontakt med hverandre. Være fleksible og tilgjengelige for våre kunder og leverandører. Det skal være enkelt å komme i kontakt med rett person. Gjennom våre produkter, bidra til å opprettholde og utvikle samfunnets infrastruktur og holde fly- og togtrafikk i gang. Ved å være tilgjengelige for samfunnet, bidrar vi til at samfunnet blir tilgjengelig for menneskene som lever i det Løsningsorientert Vi er problemløsere, og vi vil alltid ha fokus på best mulig resultat. Arbeidsoppgavene er krevende, og våre ledere legger til rette for et godt samarbeid. Bidra til et godt samarbeid gjennom å se muligheter fremfor begrensninger, lære av våre feil, og hele tiden søke gode løsninger. Snakke åpent og ærlig med våre kolleger, og involvere andre medarbeidere når vi ikke kan løse en utfordring alene. Være kreative i møte med våre kunder, og søke å skreddersy de beste løsningene etter kundens behov. 3. Faglig dyktig Vi er dyktige og dedikerte medarbeidere som er stolte av det vi kan, åpne for å lære mer og bidrar til å lære andre. Ivareta, opprettholde og utvikle vår fagkompetanse, slik at vi alltid er den mest kompetente aktøren på markedet, og går foran som et godt eksempel for bransjen. Gjennom god arbeidsfordeling, alltid levere høy kvalitet. Alle medarbeideres kompetanse verdsettes høyt. Forsikre våre kunder og samarbeidspartnere om at vi til enhver tid innehar den nødvendige fagkompetansen for å løse de oppgaver vi påtar oss. Bidra til dialog med nærmiljø og storsamfunn for å finne løsninger som er fremtidsrettet og tilfredsstillende for alle parter

6 4. Hederlig Vi opptrer alltid pålitelig, ærlig og ubestikkelig, både internt og eksternt. Ved felles forståelse eller underforstått avtale, stille moralske krav til oss selv for å overholde dette. Stille høye krav til oss selv når vi løser en oppgave for kunden. Vår hederlighet gjenspeiles i vår opptreden, våre produkter og vårt resultat. Omtale medarbeidere, kunder og konkurrenter med respekt. Ha nulltoleranse for korrupsjon. 5. Langsiktig Vi skaper stabilitet og trygghet for våre ansatte, kunder og vårt lokalmiljø. Bærekraftig utvikling preger våre initiativ og beslutninger. Være fleksible til å håndtere fremtidige utfordringer, og ikke ta snarveier som går på akkord med vår visjon, våre mål og verdier. Bygge gode og langsiktige relasjoner med våre kunder og samarbeidspartnere gjennom å finne gode, bærekraftige og lønnsomme løsninger. Gjennom vår virksomhet produsere varige verdier for samfunnet Samspill Vi jobber sammen for å sikre gode leveranser og fornøyde kunder. Vi tar ansvar og støtter hverandre når utfordringer kommer. Være en uformell organisasjon der samhold og lagånd er viktigere enn titler og nivåer. Vi gjør hverandre gode gjennom å snakke sammen, slik at alle får nødvendig informasjon. Vi skal være trygge på hvem vi skal kontakte dersom vi trenger assistanse. Utøve god kommunikasjon med våre kunder for å oppnå et optimalt sluttresultat. Være inkluderende og ha tillit til hverandre. Vi er klare på egne forventninger og gir hverandre jevnlige tilbakemeldinger. 7. En god nabo Vi er tilstede for samfunnet og tar hensyn til omgivelsene. Vi skal se og støtte hverandre på arbeidsplassen. Holde en åpen og god dialog med myndigheter, nærmiljø og andre interessenter som berøres av vår virksomhet. Være en ressurs for lokalsamfunnet. Være miljøbevisste og til enhver tid følge gjeldende miljølover og -forskrifter. Det er viktig at et samfunn har pukkproduksjon nær forbrukerstedet. Fordi flere av våre anlegg ligger tett på bebyggelse, og vår virksomhet påvirker nærmiljøet, skal vi gjøre vårt ytterste for å redusere miljøbelastningen

7 Det forventes at alle medarbeidere verner om verdiene våre. I tillegg skal vi: Bidra til et inkluderende arbeidsmiljø uten forskjellsbehandling, diskriminering, sjikane eller mobbing. Håndtere ansettelser, opplæring, belønning, forfremmelse, sanksjonering og andre arbeidsvilkår i samsvar med vårt verdigrunnlag. Kommunisere ærlig og åpent og ikke snakke nedsettende om andre medarbeidere. Det samme gjelder når vi omtaler kunder, leverandører og konkurrenter både i privat og jobbrelatert sammenheng. Overholde vår taushetsplikt. Vi besitter fortrolig informasjon, og vi utleverer ikke kompromitterende materiale om hverken kolleger, firma, kunder eller andre berørte. Ta kontakt med din overordnede dersom du er i tvil. Videre skal du forvente at din leder opptrer som et godt eksempel gjennom å: Være en inkluderende og synlig leder som sørger for at du som medarbeider blir hørt og får korrekt og tilstrekkelig informasjon. Alltid ta opp forhold som ikke er i tråd med våre verdier, sørge for å avdekke avvik og iverksette korrigerende tiltak og/eller sanksjoner. Sikre at alle medarbeidere forstår at resultater ikke skal gå på bekostning av verdigrunnlaget. Bruke verdigrunnlaget i alt arbeid, slik at det blir en naturlig del av vår identitet. Utvise varsomhet i sosiale medier, herunder ikke legge ut materiale som vedrører vårt firma. Mediekontakt håndteres av daglig leder, dersom ikke annet er avtalt. Bygd Norge siden Konsernmål 2015 Årlig driftsmargin på 11 % Omsetningsvekst på 18 % Årlig driftsmargin på 11% Vi skal strekke oss etter lønnsomhetsmålet gjennom stadig å effektivisere våre prosesser, både internt og ut mot kunde. Driftsmarginen gir en indikasjon på hvor lønnsom bedriften er og forteller hvor mye bedriften får igjen for hver omsatte krone før renter og skatt. Høy lønnsomhet er essensielt for virksomhetens levedyktighet og handlingsfrihet. Omsetningsvekst på 18 % Vi skal øke våre markedsandeler gjennom å være en foretrukket leverandør og bedrive proaktivt salg. Helse, Miljø og Sikkerhet kommer foran økonomiske hensyn. Tilfredshet på psykososialt miljø skal være 95 Alt arbeid skal organiseres på en måte som gir alle medarbeidere trygge og sikre arbeidsplasser, samt bidrar til å styrke lagånd og lojalitet. Vi er alle ansvarlige for å bidra til et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Nulltoleranse på feil til kunde Ingen arbeidsskader skal forekomme Tilfredshet på psykososialt miljø skal være 95 Nulltoleranse på overskridelse av forurensningsforskriften Mål om høy omsetningsvekst i 2015 er basert på overtakelse av asfaltverket på Huken. Omsetningsvekst forteller om vår prestasjon i markedet. Nulltoleranse på feil til kunde Våre kunder skal være trygge på at de alltid får rett kvalitet til formålet. Våre produkter skal alltid tilfredsstille gjeldende material- og funksjonskrav. Ingen arbeidsskader skal forekomme Vi unngår skader ved at alle følger pålegg, rutiner og anbefalinger i HMS- og sikkerhetsinstruks. Psykososialt arbeidsmiljø blir målt årlig i forbindelse med bedriftshelsetjenesten. Nulltoleranse på overskridelse av Forurensningsforskriften Feiring Bruk skal gå foran som et godt eksempel og ta ansvar for det ytre miljøet gjennom aktivt å arbeide for å minimere vår miljø- og sammfunnsbelastning. Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) er fastsatt av Klima og Miljødepartementet og regulerer både forebyggende tiltak og opprydning for bl.a. forurensning av grunn og sedimenter, støy, og luftkvalitet. Alle avdelinger skal bidra til oppnåelse av konsernmålene gjennom å nå sine individuelle målsetninger

8 Avdelingene måles på følgende områder: KPI = Key Performance Indicator. Henvend deg til din nærmeste leder dersom en KPI er uklar. KPI Produksjon KPI Vedlikehold KPI Kvalitetssikring Produksjonsvolum Ytelse (OEE) Tilgjengelighet (OEE) Arbeidstimer Overtidsandel Prøveinnleveringsdekning Varekvalitet Arbeidstilfredshet Personskader Miljørisiko Vedlikeholdseffektivitet Reparasjonsandel Arbeidstimer Overtidsandel Varekvalitet Arbeidstilfredshet Personskader Miljørisiko Analyseeffektivitet Rapporteringseffektivitet Arbeidstimer Overtidsandel Varekvalitet Arbeidstilfredshet Personskader Miljørisiko 32 Strategi For å oppnå Feiring Bruks konsernmål skal vi i løpet av de neste årene videreutvikle vår rolle som bransjens mest betydningsfulle leverandør Organisatorisk skal vi gå fra å gjennomføre et forbedringsprosjekt til å bli en bedrift hvor kontinuerlig forbedring er en del av hverdagen. I 2015 skal Feiring Bruk: Internstrategi Videreutvikle og implementere et felles ledelsessystem for hele organisasjonen. Arbeide intensivt med planlegging og målstyring. Øke satsing på involvering og utvikling av ledere og medarbeidere. Etablere en tydeligere struktur hvor mer ansvar og beslutningsmyndighet legges til linjene. Tilegne Helse, Miljø og Sikkerhet økt oppmerksomhet. Øke fokus på Feiring Bruk som et konsern. Eksternstrategi Videreutvikle vår leverandørprofil gjennom økt satsing på asfalt og tilslagsprodukter, samt skape naturlig vekst i øvrige forretningsområder. Styrke vår markedsprofil gjennom økt eksponering mot marked og myndigheter. Styrke vår miljøprofil gjennom økt fokus på å begrense støy og støv, samt å bli miljøsertifisert. 35 Organisasjonskart Styring Prestasjonskultur Gode prestasjoner har fått oss dit vi er i dag. For at vi skal kunne fortsette med verdiskapende leveranser til våre kunder og samarbeidspartnere, er det viktig at vi kontinuerlig vurderer og søker å forbedre både våre KOM Holding AS egne og medarbeideres prestasjoner. Feiring Bruk AS Avd. Lørenskog Vi skal til en hver tid gå ut fra at det finnes en bedre løsning på et problem enn den vi er kjent med. Derfor har vi et kritisk blikk på gjeldende metoder og Avd. Hobøl Bransje- og samfunnskrav oppfordrer hverandre til å frembringe nyskapende idéer og løsninger. Prosedyrer og retningslinjer Bjønndalen Bruk AS Hjera Pukkverk AS TenTex AS Feiring Asfalt AS Avd. Dal Roller og mandat Medarbeidere Grefsrud AS Mobilt Lørenskog Huken Avd. Fet Ledelsessystem Mål og strategi Skal sørge for å gjennomføre tildelte arbeidsoppgaver innen gitte tidsfrister. Dersom dette ikke lar seg gjøre, skal det snarest gis beskjed til nærmeste Avd. Armoen Verdier leder. Alle oppfordres til både å gi, og å etterspørre tilbakemeldinger fra medarbeidere. Hadeland Pukkverk AS Avd. Heier Visjon Ledere Skal alltid følge opp sine medarbeideres prestasjoner Massemottak og gi konstruktive tilbakemeldinger. En leder skal være tilgjengelig for rådføring dersom det er nødvendig for å Mobilknusing løse en oppgave. Ledere er ansvarlige for sin avdelings KPI (prestasjon), og skal rapportere til sin overordnede. En leder skal tilrettelegge for gode prestasjoner hos sine medarbeidere. 39

9 Ledelsessystem Vårt ledelsessystem er utviklet for at vi kontinuerlig skal kunne følge opp og forbedre våre prosesser. Ledelsessystemet består av følgende aktiviteter: Målsetting Gjennomføring Oppfølging Planlegging av tiltak Kontroll Målsetting Fastsetter KPI (nøkkeltall) og økonomiske mål. Målene skal være noe å strekke seg etter, men likevel være oppnåelige. Hensikten er å motivere og hjelpe medarbeidere med å se håndterbare forbedringsmuligheter. Planlegging Forutsier hvilke oppgaver som må koordineres for å nå målene. God planlegging fører til god prestasjon. Kontroll Måler prestasjoner, sikrer at ting gjøres riktig og bekrefter at vi er på rett vei. Kontrollen danner grunnlaget for å gjøre en evaluering. Oppfølging Evaluerer våre prestasjoner og identifiserer forbedringstiltak, samt muliggjør videreutvikling av prestasjonsnivået. Roller og ansvar Samtlige roller i Feiring Bruk er av stor betydning for konsernet. Derfor er det alles ansvar å gjennomføre tildelte arbeidsoppgaver. Dersom det oppstår usikkerhet rundt en oppgave, skal det tas opp med nærmeste leder. Vi er alle ansvarlige for å fylle vår rolle etter beste evne, og hjelpe til når vår kompetanse etterspørres. Ansvar og myndighet skal følge hverandre. Møtekultur Før møtet Forberedelser 40 % Under møtet Gjennomføring 20 % Etter møtet Etterarbeid og gjøremål 40 % Generelle møteregler: Møter starter og avsluttes til avtalt tid. Vi kommer godt forberedt. Ingen unødvendig bruk av telefon eller PC. Vi sørger for at agendapunkter blir fulgt og at nødvendige beslutninger tas. Beslutninger og oppgaver som skal fordeles, noteres ned. Vi avbryter ikke, eller snakker i munnen på hverandre. Møteleder Skal utarbeide eller fremskaffe dokumenter og annen informasjon som er nødvendig i forkant av møtet. Møteinnkallelser skal sendes ut i god tid, med agenda og informasjon om nødvendige forberedelser. Beslutningslogg og gjøremålsliste skal sendes ut og følges opp i etterkant av møtet. Møtedeltaker Skal gjøre nødvendige forberedelser i forkant av møtet. Dersom noe er usikkerhet rundt dette, skal møteleder kontaktes direkte. Møtedeltaker skal i etterkant av møtet sørge for å gjennomføre tildelte oppgaver, og overholde eventuelle tidsfrister. Problemløsing En utfordring eller et problem kan løses på følgende måte: Bryte ned Identifisere Beslutte Definere problemet og og analysere løsning og lage problemet finne rotårsak løsninger aktivitetsplan For å finne rotårsaken til et problem, skal spørsmålet om hvorfor det har oppstått stilles gjentatte ganger. Det betyr at problemet må ses fra flere perspektiver. Prosessen kan systematiseres ved at de ulike årsakene skisseres som et tre et årsakstre. Dette vil lettere kunne identifisere, eller synliggjøre, rotårsaken. Potensielle løsninger og konsekvenser av disse skal nøye evalueres før man beslutter tiltak. Sikkerhet Våre ledere skal sørge for at alle medarbeidere får nødvendig HMS- opplæring og informasjon. Det forventes at alle bruker nødvendig verneutstyr, og arbeider i tråd med våre sikkerhetsinstrukser. Feiring Bruk skal fokusere på HMS i alle ledd, også opp mot underleverandører og kunder Feiring Bruk Feiringveien 31, 1475 Finstadjordet Tlf Dal Pukkverk Sessvollvegen, 2072 Dal Tlf Heier Pukkverk Meieriskauveien 55, 1912 Enebakk Tlf Hjera Pukkverk Blakkisrudenga, 2080 Eidsvoll Tlf Kontaktinformasjon: 3. Bjønndalen Bruk Nittedalsveien 206, 1480 Slattum Tlf Hobøl Pukkverk Riggesemveien 281, 1827 Hobøl Tlf Grefsrud Blikkvegen, 2050 Jessheim Tlf Fet Pukkverk Hølandsveien, 1903 Gan Tlf Armoen Pukkverk Blakervegen 979, 1925 Blaker Tlf Hadeland Pukkverk Hadelandsveien 159, 2743 Harestua Tlf Administrasjon: Telefon: Losbyveien Finstadjordet Driftskontor: Telefon: Feiringveien Finstadjordet Feiring Asfalt: Tlf TenTex: Tlf Massemottak: Tlf Adresse: Feiringveien 31, 1475 Finstadjordet 1945: Knut Ollendorff starter sin 1966: Installasjon av Nord-Europas 1992: Overtar andel av Hadeland 2003: Oppstart av tørkeanlegg for første produksjonsbedrift med største kjeftknuser i pukkverk. Pukkverk på Stryken. strøsand til OSL og andre flyplasser. fremstilling av Ludoknotter og Fremdeles i full produksjon. Monopolhus. 1993: Kjøper steinforekomsten på 2004: Overtar asfaltanlegget i 1967: Oppstart av Heier Pukkverk i Dal. Feiringåsen. Danner firmaet Feiring 1950: Knut drifter Sørum Gård og Enebakk. Asfalt. starter salg av brensel. 1994: Nytt pukkverk på Dal. I full 1972: Flytter administrasjon til drift fra : Starter TenTex. Bygger nytt 1952: Oppstart av Losbyveien. Innflytting i nytt asfaltverk på Lørenskog. entreprenørvirksomhet. Oppdrag maskinverksted. 1996: Overtar Hadeland Pukkverk for Vann-, E-, og Telegrafverket og 100 %. 2009: Grefsrud Jessheim legges kommunene på Romerike. 1977: Overtar Bjønndalen Bruk. ned. Utvidet drift til Vilberg. 1996: Brann i grovsiktestasjonen 1954: Oppstart av grustak på Asak. 1979: Overtar Betongelement med på Lørenskog. Begynner med 2010: Overtar Armoen Pukkverk. partnere. mobilknusing. Samarbeid med North Rock for drift 1959: Steinforekomsten i av pukkverk i Tromsø. Feiringåsen funnet. 1982: Overtar og moderniserer 1997: Ny finknusestasjon på Dal. Hobøl Pukkverk. Utvider mobilknuseavdelingen. 2013: Kjøper nytt mobilt asfaltverk. 1960: Begynner bygging av steinknuseri. 1987: Feiring Bruk blir aksjeselskap. 2000: Overtar Hjera Grustak. 2015: KOM Holding overtar 100% av aksjene i Feiring Bruk. 1962: Anlegget satt i drift. 1989: Overtar Grefsrud, 2001: Nytt finknuseri og Asfaltverk bygges av Fjeldhammer samt grusanlegget Vilberg. finsikteanlegg ved Grefsrud. 2015: Feiring Asfalt overtar Brug. Betongelement selges. asfaltverket på Huken. Post / fakturaadresse: Pb 394, 1471 Lørenskog Nødnummer: Medisinsk 113 Politi 112 Brann 110 Internhåndbok - første utgave, januar

10 Rår grunnen

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS?

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? Master i Endringsledelse ved Universitetet i Stavanger Samfunnsvitenskapelig fakultet Våren 2014 Kim Alexandra Westby UNIVERSITETET I STAVANGER MASTEROPPGAVE

Detaljer

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall VerdiRegnskap - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall 1 Innholdsfortegnelse VERDIREGNSKAP 1 FORORD 3 INTRODUKSJON 5 Bakgrunn 5 VerdiRegnskap 7 Verdibasert ledelse 8 Verdier eller regler?

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer

www.pwc.no Styreboken 2012

www.pwc.no Styreboken 2012 www.pwc.no Styreboken 2012 2 Styreboken 2012 Innhold Styrets rolle 6 Styrets rolle i strategiarbeid 24 En effektiv styringsmodell for å realisere strategiske mål styrets involvering 32 Egenevaluering av

Detaljer

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 Redaksjonen for Styreboken 2015 har bestått av Signe Moen, Andreas Dypvik, Lene Sakariassen og Silje Vesterbekkmo. Forside fotograf: Annette Larsen Publikasjonen kan

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

www.pwc.no Styreboken 2014

www.pwc.no Styreboken 2014 www.pwc.no Styreboken 2014 Redaksjonen for Styreboken 2014 har bestått av Signe Moen, Geir Haglund og Silje Vesterbekkmo. Forside fotograf: Annette Larsen Publikasjonen kan hentes under publikasjoner på

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter. Versjon: 1.0 Dato: November 2013. www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse

Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter. Versjon: 1.0 Dato: November 2013. www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter Versjon: 1.0 Dato: November 2013 www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse 1 INTRODUKSJON For å gjennomføre selvevalueringen foreligger det

Detaljer

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Vedtatt i styret i Helse Sør Øst 16.02.12 1. Bakgrunn og formål Alle medarbeidere i Helse Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal opptre i tråd

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Hva er etikk? Etikk (av gr. ethos, skikk) er læren om de normer og verdier som skal styre våre handlinger med sikte på rett og galt, godt og ondt. Sagt på en annen måte er etikk de

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

HMS-kultur. i politi- lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- lensmannsetaten HMS-kultur i politi- lensmannsetaten Politidirektoratet 2007 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1.utgave, Oslo 2007 POD Publikasjon nr. 09/2007 ISBN 978-82.92524-54-1 HMS-kultur

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR DIC GRUPPE STANDARDER & RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER FOR DIC GRUPPE STANDARDER & RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER FOR DIC GRUPPE STANDARDER & RETNINGSLINJER Litt om de etiske retningslinjene I over 60 land og territorier over hele verden, har DIC Gruppe levd opp til sitt oppdrag og gitt "farge"

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 Etiske retningslinjer... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Personlig ansvar og integritet... 3 1.2.1 Taushetsplikt... 3 1.2.

Innholdsfortegnelse 1 Etiske retningslinjer... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Personlig ansvar og integritet... 3 1.2.1 Taushetsplikt... 3 1.2. Innholdsfortegnelse 1 Etiske retningslinjer... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Personlig ansvar og integritet... 3 1.2.1 Taushetsplikt... 3 1.2.2 Habilitet... 4 1.2.3 Varsling... 4 1.3 Administrative og organisasjonsmessige

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR

RETNINGSLINJER FOR ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR RETNINGSLINJER FOR ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR Vedtatt av konsernstyret i Amedia 20. mars 2014 1 Innledning Amedia er en betydelig samfunnsaktør som gjennom sine virksomheter ivaretar pressens samfunnsrolle.

Detaljer

HR-politikk for forsvarsbygg

HR-politikk for forsvarsbygg HR-politikk for Forsvarsbygg 1 Våre verdier Overordnet HR-politikk for Forsvarsbygg Fokusert Vi har fokus på hva kundene har behov for Våre prosesser og leveranser skal gjøre at kundene når sine mål Vi

Detaljer