KS-52/14 - referat KOMMUNESTYREMØTE DEN 26. MAI 2014 OVERSIKT OVER BEHANDLINGER I ANDRE UTVALG. Referatsaker til kommunestyret 26.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KS-52/14 - referat KOMMUNESTYREMØTE DEN 26. MAI 2014 OVERSIKT OVER BEHANDLINGER I ANDRE UTVALG. Referatsaker til kommunestyret 26."

Transkript

1 KOMMUNESTYREMØTE DEN 26. MAI 2014 OVERSIKT OVER BEHANDLINGER I ANDRE UTVALG Innstilling til kommunestyret Rådmannens innstilling (hvis den avviker fra innstillingen fra utvalg) KS-52/14 - referat Referatsaker til kommunestyret 26. mai 2014 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar følgende referat til orientering: 1. Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging Kommunens ansvar og viktige overordnede hensyn. Brev av Frogn kontrollutvalg. Møteprotokoll fra møte Møte i representantskapet for Kemneren i Follo. Møteprotokoll fra møte Møte i representantskapet ved Follo Kvalifiseringssenter IKS. Møteprotokoll fra møte samt sakspapirer til representantskapsmøtet. 5. Møte i representantskapet for Follo legevakt IKS. Møteprotokoll fra møte vedlagt e-post av fra styrets leder. 6. Krise- og Incestsenteret i Follo IKS, årsregnskap for 2013 og utkast til årsmelding. 7. Follo Distriktsrevisjon. Dialogmøte med eierne vedlagt årsregnskap 2013, årsrapport 2013, innspill budsjett 2015, omdanning til IKS konstituering 8. Møte i representantskapet for Follo Ren. Protokoll fra møte Innkalling til generalforsamling i A/S Ferjeselskapet Drøbak-Hurum-Svelvik Orientering fra Follo Ren til eierkommunene vedrørende opprettelse av datterselskap til Follo Ren IKS.

2 KS-53/14 - Kontrollutvalg Kontrollutvalgets årsrapport Frogn Kontrollutvalgets innstilling: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2013 til orientering KS-54/14 - Tilsynsutvalg Vurdering av tilsynsutvalg knyttet til helse- og omsorgsenheter i Frogn kommune Innstilling fra Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Det opprettes et ombudsutvalg. Rådmannen fremmer egen sak om utvalgets mandat. Kommunestyres vedtak : Saken utsettes av hensyn til tiden. Saken settes opp på nytt i neste møte.

3 Eldrerådets behandling : Utvalgsleder May Granum fremmet følgende forslag: «Eldrerådet tok opp spørsmål om opprettelse av et kommunalt tilsynsutvalg for omsorgstjenesten i Frogn kommune i møte med OOK og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Begrunnet med pårørende som opplevde det vanskelig å nå gjennom med klager på saker som man ønsket å ta opp som pårørende til beboere i institusjonene og mottakere av tilbudene i omsorgstjenesten. Saker vedrørende ernæring, hygiene, aktivitetstilbudet, manglende kontakt med den som blir oppnevnt som primærkontakt for den enkelte for å opplyse pårørende/orientere om hvordan situasjonen er for «min» far/mor eller nærmeste. Manglende orientering til politikere og pårørende om de tilsyn som er foretatt rent administrativt. Argumenter som spørreundersøkelser blant beboere i institusjonen som er foretatt tilsier «takk alt er bra» er ikke noe dokumentasjon på at det er det. Fylkesmannens tilsynsrapport er en viktig dokumentasjon som bør synliggjøres slik at eventuelle mangler og uheldige/utilsiktede hendelser kan komme frem for politikere i OOK. Rollen til kontrollutvalget i Frogn kommune er også et organ som har et ansvar for å ivareta tjenestene som Frogn kommune tilbyr de som har behov for omsorgstjenester. Argumenter om kontroll av ansatte faller på sin egen urimelighet. Målet må være at mottakerne av tjenesten får det beste tilbudet og omsorgen i Frogn kommune og ivaretar den enkeltes rettigheter. Det er det dette handler om. Uttalelser fra pårørende tilsier at det ikke er lett å nå igjennom med spørsmål og klager. Mange vegrer seg for å gå til det skritt å lage skriftlige klager på saker som oppleves som «at de bare er til bryderi». SLIK SKAL VI IKKE HA DET. Veien til søknadskontoret blir lang for mange. Eldrerådet ber om at det arbeides videre med et tilsynsutvalg for Frogn kommune, dvs. alternativ 4. Tilsynsutvalget kan ha som mandat å føre tilsyn med Frogn kommunes tjenester innen institusjonstilbudet for alle beboere. Være et kontaktledd for pårørende og ha som oppgave og mandat å orientere om klagemuligheter og rettigheter for brukere og pårørende. Påse at driften av tjenesten er i samsvar med brukernes behov. Rapportere til OOK. Administrasjonen bes om å utarbeide videre retningslinjer, ansvarsområde og mandat for utvalget. Utvalget kan bestå av 1 politiker med 1 vararepresentant

4 Leder av utvalget 1 medlem fra eldrerådet 1 medlem fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eventuelt pårørende. Det settes av midler på budsjettet til møtegodtgjørelse. Retningslinjer for arbeidet som utvalget skal ha må utarbeides av administrasjonen.» Votering (6 representanter tilstede): Utvalgsleders forslag ble enstemmig vedtatt. Eldrerådets vedtak : Eldrerådet tok opp spørsmål om opprettelse av et kommunalt tilsynsutvalg for omsorgstjenesten i Frogn kommune i møte med OOK og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Begrunnet med pårørende som opplevde det vanskelig å nå gjennom med klager på saker som man ønsket å ta opp som pårørende til beboere i institusjonene og mottakere av tilbudene i omsorgstjenesten. Saker vedrørende ernæring, hygiene, aktivitetstilbudet, manglende kontakt med den som blir oppnevnt som primærkontakt for den enkelte for å opplyse pårørende/orientere om hvordan situasjonen er for «min» far/mor eller nærmeste. Manglende orientering til politikere og pårørende om de tilsyn som er foretatt rent administrativt. Argumenter som spørreundersøkelser blant beboere i institusjonen som er foretatt tilsier «takk alt er bra» er ikke noe dokumentasjon på at det er det. Fylkesmannens tilsynsrapport er en viktig dokumentasjon som bør synliggjøres slik at eventuelle mangler og uheldige/utilsiktede hendelser kan komme frem for politikere i OOK. Rollen til kontrollutvalget i Frogn kommune er også et organ som har et ansvar for å ivareta tjenestene som Frogn kommune tilbyr de som har behov for omsorgstjenester. Argumenter om kontroll av ansatte faller på sin egen urimelighet. Målet må være at mottakerne av tjenesten får det beste tilbudet og omsorgen i Frogn kommune og ivaretar den enkeltes rettigheter. Det er det dette handler om. Uttalelser fra pårørende tilsier at det ikke er lett å nå igjennom med spørsmål og klager. Mange vegrer seg for å gå til det skritt å lage skriftlige klager på saker som oppleves som «at de bare er til bryderi». SLIK SKAL VI IKKE HA DET. Veien til søknadskontoret blir lang for mange. Eldrerådet ber om at det arbeides videre med et tilsynsutvalg for Frogn kommune, dvs. alternativ 4. Tilsynsutvalget kan ha som mandat å føre tilsyn med Frogn kommunes tjenester innen institusjonstilbudet for alle beboere. Være et kontaktledd for pårørende og ha

5 som oppgave og mandat å orientere om klagemuligheter og rettigheter for brukere og pårørende. Påse at driften av tjenesten er i samsvar med brukernes behov. Rapportere til OOK. Administrasjonen bes om å utarbeide videre retningslinjer, ansvarsområde og mandat for utvalget. Utvalget kan bestå av 1 politiker med 1 vararepresentant Leder av utvalget 1 medlem fra eldrerådet 1 medlem fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eventuelt pårørende. Det settes av midler på budsjettet til møtegodtgjørelse. Retningslinjer for arbeidet som utvalget skal ha må utarbeides av administrasjonen. Rådet for personer med nedsatt funksjonsevnes behandling : Forslag: Følgende felles forslag til vedtak ble fremmet: «Rådet anbefaler alternativ 3, og at inntil 25 % stilling (eldreombud) samarbeider med seniorkontakten og rapporterer til OOK. Eldreombud foreslås omgjort til kommunalt pasientombud». Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. Rådet for personer med nedsatt funksjonsevnes vedtak : Rådet anbefaler alternativ 3, og at inntil 25 % stilling (eldreombud) samarbeider med seniorkontakten og rapporterer til OOK. Eldreombud foreslås omgjort til kommunalt pasientombud. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs behandling : Behandlingen fra rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet ble delt ut i møtet. Forslag: Kirsti Birkeland fremmet på vegne av Høyre saksutredningens alternativ 4: «Det opprettes et tilsynsutvalg. Rådmannen fremmer egen sak om utvalgets mandat.» Vibeke Lundh Holmedal fremmet på vegne av Arbeiderpartiet saksutredningens alternativ 3 med endringer: «Et eldreombud som kan fungere som "talerør" på vegne av brukere og som brobyggere mellom brukere og forvaltningen. Kommentarer: Forslag til oppgaver er: Informasjon om rettigheter Råd og veiledning

6 Muntlig eller skriftlig dialog med tjenestestedet Deltakelse i møter Bistand i klager Råd og veiledning i saker til norsk pasientskadeerstatning Ombudet kan besøke tjenestesteder, bruker- og bistandsorganisasjoner med informasjon om ombudsordningen, og mer generelt om pasient- og brukerrettigheter. Rådmannen utreder ansettelsesformer som gjør at ombudet får en mest mulig uavhengig stilling, gjerne i samarbeid med andre kommuner i Follo.» Ragnar Dahl fremmet på vegne av Pensjonistpartiet saksutredningens alternativ 3 med endringer: «Alternativ 3 og at inntil 25 % stilling knyttes til seniorkontakten og rapporterer til OOK. Omdøpes til kommunalt pasientombud.» Thora Bakka endret på vegne av Høyre Høyres forslag: «Tilsynsutvalg» endres til «ombudsutvalg». Utvalget tok pause for å avholde gruppemøte Vibeke Lundh Holmedal la fram fellesforslag på vegne av AP, PP, KrF: «Et pasientombud som kan fungere som "talerør" på vegne av brukere og som brobyggere mellom brukere og forvaltningen. Kommentarer: Forslag til oppgaver er: Informasjon om rettigheter Råd og veiledning Muntlig eller skriftlig dialog med tjenestestedet Deltakelse i møter Bistand i klager Råd og veiledning i saker til norsk pasientskadeerstatning Ombudet kan besøke tjenestesteder, bruker- og bistandsorganisasjoner med informasjon om ombudsordningen, og mer generelt om pasient- og brukerrettigheter, og samarbeide med seniorkontakten. Rådmannen tilsetter foreløpig i 25 %. Rådmannen utreder fremtidig stillingsbrøk, og ansettelsesformer som gjør at ombudet får en mest mulig uavhengig stilling. Gjerne i samarbeid med andre kommuner i Follo.» VEDTAK FRA HOOK: Det opprettes et ombudsutvalg. Rådmannen fremmer egen sak om utvalgets mandat. Rådmannens innstilling: Det opprettes ingen form for tilsynsutvalg

7 KS-55/14 - Flaggreglement Flaggreglement i Frogn kommune Innstilling fra Formannskapet 1. Regulativ for flagging i Frogn kommune» av vedtas. 2. Ordfører avgjør flagging ved særskilte anledninger. 3. Det flagges på alle kommunale flaggstenger på offisielle flaggdager. Kommunestyres vedtak : Saken utsettes av hensyn til tiden. Saken settes opp på nytt i neste møte. Formannskaps behandling : Ole Scheie fremmet følgende forslag på vegne av FrP: «Rådmannen erstattes med ordfører i innstillingens punkt 2». Kjell Engebretsen fremmet på vegne av Arbeiderpartiet forslag om nytt punkt 3 i flaggreglementet: «Det flagges på alle kommunale flaggstenger på offisielle flaggdager» Kirsti Birkeland fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: «Høyre støtter innstillingen med følgende merknader. Rådmann erstattes med Ordfører i regulativet, videre endres betegnelsen av flagget som bruk til Norges flagg. - Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. - FrPs forslag ble vedtatt som innstilling til kommunestyret med 10 mot 1 stemme. (1= 1SV). - Arbeiderpartiets forslag om nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret - Det ble ikke votert over Høyres forslag om «endring av betegnelsen av flagget som bruk til Norges flagg i regulativet». Formannskaps vedtak : 1. Regulativ for flagging i Frogn kommune» av vedtas. 2. Ordfører avgjør flagging ved særskilte anledninger. 3. Det flagges på alle kommunale flaggstenger på offisielle flaggdager.

8 Rådmannens innstilling: 1. «Regulativ for flagging i Frogn kommune» av vedtas. 2. Rådmannen avgjør flagging ved særskilte anledninger. KS-56/14 - Sti Sti Rogneveien - Askveien Innstilling fra Formannskapet: 1. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle med grunneier med den hensikt å gjennomføre istandsettelsen i henhold til avtale og at Frogn kommune overtar arealet. 2. Rådmannen vurderer finansieringen i forbindelse med 1.tertial. Kommunestyres vedtak : Saken utsettes av hensyn til tiden. Saken settes opp på nytt i neste møte. Formannskaps behandling : Innstillingen enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. KS-57/14 Meldeplikt hogst Mindre endring av kommuneplanbestemmelse Innføring av meldeplikt for hogst i medhold av skogbrukslovens 11 Innstilling fra formannskapet: 1. Kommuneplanbestemmelse 18-2 foreslås endret slik at den blir lydende;

9 «Arealformål grønnstruktur-naturområde angir viktige nærturområder og 100 meterskoger i og nær tettbebyggelsen av stor betydning for ungers lek og for det daglige friluftslivet. Bygging av skogsveier og andre tiltak knyttet til skogbruk i hht. skogbruksloven er tillatt. Tilsvarende er landbruk i hht. jordloven tillatt. Andre inngrep eller tiltak på eller i grunnen tillates ikke, foruten skilting og opparbeiding av stier. Endringen vedtas i medhold av plan- og bygningslovens og Frogn kommune innfører ikke meldeplikt for hogst i medhold av skogbrukslovens Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer oppdateres i henhold til vedtakene. Berørte parter orienteres skriftlig. Ut over dette bekjentgjøres justert plan på nett. 4. Rådmannen tar initiativ til dialog mellom eiere av tettstedsnær skog, Follo skogeierområde og andre relevante organisasjoner for drøfting av tiltak og virkemidler for å ivareta friluftsinteresser på kort og lang sikt. Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers behandling : Forslag: På vegne av Sosialistisk venstreparti fremmet Sylvi Ofstad Samstag følgende forslag: «Punkt 2 i innstillingen utgår. Nytt punkt tilføyes slik: Med hjemmel i skogbrukslovens 11 vurderer Frogn kommune innføring av meldeplikt for hogst i områder definert i kommuneplanbestemmelsenes Vurderingen skjer i dialog med bl.a. Fylkesmannen i Oslo og Akershus.» På vegne av Kristelig folkeparti fremmet Leif Ansgar Andersen følgende forslag: «Hovedutvalget vedtar saksfremleggets punkt 2, alternativ b: Frogn kommune har som intensjon å innføre meldeplikt for hogst i medhold av Skogbrukslovens 11 for områder angitt med formål grønnstruktur-naturområde og/ eller omfattet av hensynssone friluftsliv i Kommuneplan for Frogn , og med vilkår som angitt i kommuneplanbestemmelse 18-2 og Saken sendes tilbake til rådmannen for nærmere vurdering, presisering av begreper og utarbeiding av saksbehandlingsopplegg, før endelig vedtak.» På vegne av Sosialistisk folkeparti trakk deretter Sylvi Ofstad Samstag sitt forslag. Innstillingens punkt 1 - enstemmig vedtatt Innstillingens punkt 2 - ved alternativ votering mellom innstillingen og Kristelig folkepartis forslag, ble Kristelig folkepartis forslag vedtatt med 7 mot 4 stemmer

10 (7 = 3 AP, 1 Krf, 1 PP, 1 SV, 1 V, 4 = 3 H, 1 Frp). Innstillingens punkt 3 - enstemmig vedtatt. Innstillingens punkt 4 - enstemmig vedtatt. Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : 1. Kommuneplanbestemmelse 18-2 foreslås endret slik at den blir lydende; «Arealformål grønnstruktur-naturområde angir viktige nærturområder og 100 meterskoger i og nær tettbebyggelsen av stor betydning for ungers lek og for det daglige friluftslivet. Bygging av skogsveier og andre tiltak knyttet til skogbruk i hht. skogbruksloven er tillatt. Tilsvarende er landbruk i hht. jordloven tillatt. Andre inngrep eller tiltak på eller i grunnen tillates ikke, foruten skilting og opparbeiding av stier. Endringen vedtas i medhold av plan- og bygningslovens og Frogn kommune har som intensjon å innføre meldeplikt for hogst i medhold av Skogbrukslovens 11 for områder angitt med formål grønnstrukturnaturområde og/ eller omfattet av hensynssone friluftsliv i Kommuneplan for Frogn , og med vilkår som angitt i kommuneplanbestemmelse 18-2 og Saken sendes tilbake til rådmannen for nærmere vurdering, presisering av begreper og utarbeiding av saksbehandlingsopplegg, før endelig vedtak. 3. Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer oppdateres i henhold til vedtakene. Berørte parter orienteres skriftlig. Ut over dette bekjentgjøres justert plan på nett. 4. Rådmannen tar initiativ til dialog mellom eiere av tettstedsnær skog, Follo skogeierområde og andre relevante organisasjoner for drøfting av tiltak og virkemidler for å ivareta friluftsinteresser på kort og lang sikt. Formannskaps behandling : Forslag: Kjell Monsen fremmet på vegne av SV vedtak fra hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur pkt. 2 som endringsforslag til rådmannens innstilling pkt. 2: «2) Frogn kommune har som intensjon å innføre meldeplikt for hogst i medhold av Skogbrukslovens 11 for områder angitt med formål grønnstruktur-naturområde og/ eller omfattet av hensynssone friluftsliv i Kommuneplan for Frogn , og med vilkår som angitt i kommuneplanbestemmelse 18-2 og Saken sendes tilbake

11 til rådmannen for nærmere vurdering, presisering av begreper og utarbeiding av saksbehandlingsopplegg, før endelig vedtak.» Rita Hirsum Lystad ba på vegne av AP om gruppemøte. Formannskapet tok pause for gruppemøte. Rådmannens innstilling pkt. 1 enstemmig vedtatt. Ved alternativ votering over SVs forslag til nytt pkt. 2 og rådmannens innstilling ble innstillingen vedtatt med 10 stemmer. 1 stemte for SVs forslag (1 = SV) Rådmannens innstilling pkt. 3 enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling pkt. 4 enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak : 1. Kommuneplanbestemmelse 18-2 foreslås endret slik at den blir lydende; «Arealformål grønnstruktur-naturområde angir viktige nærturområder og 100 meterskoger i og nær tettbebyggelsen av stor betydning for ungers lek og for det daglige friluftslivet. Bygging av skogsveier og andre tiltak knyttet til skogbruk i hht. skogbruksloven er tillatt. Tilsvarende er landbruk i hht. jordloven tillatt. Andre inngrep eller tiltak på eller i grunnen tillates ikke, foruten skilting og opparbeiding av stier. Endringen vedtas i medhold av plan- og bygningslovens og Frogn kommune innfører ikke meldeplikt for hogst i medhold av skogbrukslovens Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer oppdateres i henhold til vedtakene. Berørte parter orienteres skriftlig. Ut over dette bekjentgjøres justert plan på nett. 4. Rådmannen tar initiativ til dialog mellom eiere av tettstedsnær skog, Follo skogeierområde og andre relevante organisasjoner for drøfting av tiltak og virkemidler for å ivareta friluftsinteresser på kort og lang sikt.

12 KS-58/14 Lokalisering sykehjemsplasser Behov for alternativ lokalisering av 14 sykehjemsplasser i byggeperioden for det nye helsebygget Innstilling fra formannskapet Rådmannen gis fullmakt til å utrede alternative lokasjoner for drift av 14 sykehjemsplasser i perioden 1. juli 2015 til 31. desember Fortrinnsvis gjennom å omdisponere bruken av eksisterende kommunale lokaler eller å leie av lokaler fra private i Drøbak. Rådmannen gis videre fullmakt til å iverksette den løsningen som ansees som mest hensiktsmessig for de berørte. Økonomiske konsekvenser innarbeides i økonomisk handlingsprogram Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur og formannskapet orienteres før endelig beslutning tas. Eldrerådets behandling : Eldrerådet samlet seg om følgende forslag: «Eldrerådet ber om å bli videre orientert om prosessen vedrørende flytting av beboere ved Ullerud sykehjem. Dette vil føre til mye uro både blant beboere og pårørende. Eldrerådet ber om at pårørende blir løpende orientert i møte med administrasjonen så snart som mulig. Mulig alternativ, Drøbak sykestue?» Forslaget ble enstemmig vedtatt. Eldrerådets vedtak : Eldrerådet ber om å bli videre orientert om prosessen vedrørende flytting av beboere ved Ullerud sykehjem. Dette vil føre til mye uro både blant beboere og pårørende. Eldrerådet ber om at pårørende blir løpende orientert i møte med administrasjonen så snart som mulig. Mulig alternativ, Drøbak sykestue? Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs behandling : Behandlingen fra Eldrerådet var delt ut i møtet. Utvalgsleder fremmet på vegene av utvalget følgende tilleggsforslag:

13 «Hovedutvalget orienteres før endelig beslutning tas». Innstillingen med utvalgsleders tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs vedtak : Rådmannen gis fullmakt til å utrede alternative lokasjoner for drift av 14 sykehjemsplasser i perioden 1. juli 2015 til 31. desember Fortrinnsvis gjennom å omdisponere bruken av eksisterende kommunale lokaler eller å leie av lokaler fra private i Drøbak. Rådmannen gis videre fullmakt til å iverksette den løsningen som ansees som mest hensiktsmessig for de berørte. Økonomiske konsekvenser innarbeides i økonomisk handlingsprogram Hovedutvalget orienteres før endelig beslutning tas. Formannskaps behandling : Behandlingen fra eldrerådet og hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur ble delt ut i møtet. Forslag: Thora Bakka fremmet på vegne av Høyre tilleggsforslag til rådmannens innstilling: «Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur og formannskapet orienteres før endelig beslutning tas.» Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Høyres tilleggsforslag ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (6=3H, 2AP, 1SV). Formannskaps vedtak : Rådmannen gis fullmakt til å utrede alternative lokasjoner for drift av 14 sykehjemsplasser i perioden 1. juli 2015 til 31. desember Fortrinnsvis gjennom å omdisponere bruken av eksisterende kommunale lokaler eller å leie av lokaler fra private i Drøbak. Rådmannen gis videre fullmakt til å iverksette den løsningen som ansees som mest hensiktsmessig for de berørte. Økonomiske konsekvenser innarbeides i økonomisk handlingsprogram Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur og formannskapet orienteres før endelig beslutning tas.

14 Rådmannens innstilling: Rådmannen gis fullmakt til å utrede alternative lokasjoner for drift av 14 sykehjemsplasser i perioden 1. juli 2015 til 31. desember Fortrinnsvis gjennom å omdisponere bruken av eksisterende kommunale lokaler eller å leie av lokaler fra private i Drøbak. Rådmannen gis videre fullmakt til å iverksette den løsningen som ansees som mest hensiktsmessig for de berørte. Økonomiske konsekvenser innarbeides i økonomisk handlingsprogram KS-59/14 Areal RC klubb Disponering av deler av eiendom Gnr. 22 Bnr 298 Saken ble trukket i hovedutvalget og formannskapet. Det foreligger derfor ingen innstilling. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs behandling : Rådmannens notat av vedrørende henvendelse fra Drøbak hundeklubb ble delt ut i møtet. Saken ble trukket ved gjennomgang av sakslisten. Formannskaps behandling : Notat av fra rådmannen vedlagt brev av fra Drøbak hundeklubb var ettersendt til formannskapet. I hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur ble saken trukket fra sakslista. Saken ble også i formannskapet trukket fra sakslista. Rådmannens innstilling: Seiersten RC klubb får disponere et areal av eiendom Gnr. 22 Bnr. 298 på Heer. KS-60/14 - Basestasjon Etablering av basestasjon på eiendom Gnr.22 Bnr. 9

15 Formannskaps innstilling: Rådmannen gis myndighet til å inngå vedlagte avtale Mobile Norway AS om etablering av basestasjon på eiendom Gnr. 22 Bnr. 9 på Heer. Formannskaps behandling : Innstillingen enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. KS-61/14 Lindtruppbakken - Råkeløkkveien Prosjekt Lindtruppbakken 7/Råkeløkkveien - Avtale om utvikling av eiendommer gjennom fellesprosjekt og intensjon om videre samarbeid Formannskaps innstilling: Fremforhandlet avtale med Embro Eiendom AS (jf vedlegg) godkjennes. Rådmannen gis fullmakt til å signere og gjennomføre avtalen. Formannskaps behandling : Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. KS-62/14 - Pendlermelding Pendlermelding for Frogn Innstilling fra hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker: Kommunestyret vedtar Kommunestyremelding om pendling

16 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers behandling : Forslag: På vegne av Høyre fremmet Dagfinn Danielsen følgende forslag: «Følgende legges til Prinsipper for vår rolle som pådriver : firefelts motorvei fra Fiskevollbukta til Bjørvika endeholdeplass for Drøbakbussen i Roald Amundsens gate hyppigere avganger i rushtiden. Følgende legges til Prinsipper for innfartsparkering : etablere en innfartsparkering ved Bekkevoll.» Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Det ble ikke votert over Høyres forslag. Forslaget følger saken. KS-63/14 Oscarsborg akustiske Oscarsborg akustiske festival søknad om utvidelse av skjenkeområdet til Oscarsborg Hotell & resort Innstilling fra Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur: Søknad fra Oscarsborg Hotell & resort AS om utvidet skjenkeområde for øl og vin i forbindelse med Oscarsborg akustiske festival juni 2014 innvilges med følgende spesifikasjon: Det gis dispensasjon fra forskrift om åpnings- og skjenketider i kommunen med tillatelse til å drive med musikk/underholdning i uteserveringen frem til kl Vilkår: Aldersgrensen i skjenkeområdene er 18 år. Skjenking skal kun skje på avgrenset område i henhold til søknad. Det skal ikke skjenkes alkohol under barnearrangementene på dagtid lørdag. Skjenketid i henhold til Frogn kommunes forskrift om åpnings- og skjenketider. Vakthold og sikring skal være tilfredsstillende og arrangør er ansvarlig for at publikums sikkerhet ivaretas på en best mulig måte. Eventuelle krav fra Follo politidistrikt skal følges. Det forutsettes at tillatelse fra grunneier til bruk av området er innhentet.

17 Punkt 2: Rådmannen gis fullmakt til å innvilge søknaden når samtlige vilkår er oppfylt. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs behandling : Innstillingen ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. KS-64/14 Drøbak Havneblues Drøbak Havneblues søknad om serverings- og skjenkebevilling Innstilling fra hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur: Drøbak Havneblues, organisasjonsnummer , gis serverings- og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1+2 (øl og vin) i forbindelse med følgende arrangementer: Punkt 1: Sjøtorget: fredag juli kl lørdag juli kl Det gis dispensasjon fra forskrift om åpnings- og skjenketider i kommunen med tillatelse til å drive skjenking med musikk/underholdning til kl i utendørsserveringen på Sjøtorget. Vilkår: Skjenkingen skal kun skje i områdene beskrevet i søknad. I arrangement, kl , lørdag 26. juli begrenses skjenkeområdet, til serveringspunktet beskrevet i søknaden. Aldersgrensen i skjenkeområdene skal være 18 år. Skjenkingen må være avsluttet kl og området avstengt kl Vakthold og sikring skal være tilfredsstillende, spesielt mot sjøen. Det skal sendes melding til Mattilsynet om servering. Det forutsettes at tillatelse fra grunneier til bruk av området er innhentet.

18 Punkt 2: Båthavna: lørdag 26. juli kl Det gis dispensasjon fra forskrift om åpnings- og skjenketider i kommunen med tillatelse til å drive skjenking med musikk/underholdning til kl i utendørsserveringen i Båthavna. Vilkår: Skjenkingen skal kun skje i området beskrevet i søknad. Aldersgrensen i skjenkeområdene er 18 år. Skjenkingen må være avsluttet kl Vakthold og sikring skal være tilfredsstillende, spesielt mot sjøen Det skal sendes melding til Mattilsynet om servering. Det forutsettes at tillatelse fra grunneier til bruk av området er innhentet. Punkt 3: Rådmannen gis fullmakt til å innvilge søknad om skjenkebevilling når samtlige vilkår er oppfylt. Rådmannen tar forbehold om at enkelte områder av bryggen på Sjøtorget avgrenses på grunn av bryggens tilstand, for å ivareta sikkerheten til festivaldeltakerne. En eventuell avgrening av området utføres av Enhet for teknisk drift og forvaltning. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs behandling : Innstillingen ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. KS-65/14 Bare Mas Tapas og Bar Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Bare Mas Tapas og Bar Innstilling fra hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur:

19 1) I medhold av serveringsloven gis det serveringsbevilling med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: MS restaurant Drift AS Daglig leder: Mathias Strømmen Holm Type virksomhet: Spansk inspirert tapas restaurant og lounge/voksen nattklubb med inntil 5 intimkonserter utendørs på verandaen i løpet av sommersesongen. 20 års aldersgrense, men også mulighet 18 års arrangementer. Serveringssted: Bare Mas Tapas og Bar, Storgata 10, 1440 Drøbak Serveringsbevillingen gis under forutsetning av at: Krav til vandel i hht serveringsloven 6 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. Politiet ikke har merknader 2) I medhold av alkoholloven gis det skjenkebevilling for bevillingsperioden frem til med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: MS restaurant Drift AS Styrer: Ali Afshar Stedfortreder: Heidi Stueflotten Type virksomhet: Spansk inspirert tapas restaurant og lounge/voksen nattklubb med inntil 5 intimkonserter utendørs på verandaen i løpet av sommersesongen. 20 års aldersgrense, men også mulighet 18 års arrangementer. Serveringssted: Bare Mas Tapas og Bar, Storgata 10, 1440 Drøbak Alkoholtype: Alminnelig bevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3. Skjenkeområde: 1. og 2. etasje inne og ute servering på bakkeplan og terrasse. Skjenketider i hht. Frogn kommunes forskrift om åpnings- og skjenketider. I tillegg til alkohollovens regler gjelder de til enhver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune. Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrifter om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra dagens beskrivelse av driftskonsept. Eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. Skjenkebevillingen gis under forutsetning av at:

20 Krav til vandel i hht alkoholloven 1-7 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. Politiet ikke har merknader til søknaden. Stedfortreder har bestått kunnskapsprøven alkoholloven. 20 års aldersgrense når det skjenkes alkohol i klasse 3 i forbindelse med konserter og tilsvarende arrangementer. 3) Fullmakt til rådmannen: Rådmannen gis fullmakt til å tildele serverings- og skjenkebevilling når alle vilkårene som nevnt i vedtaket er oppfylt. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs behandling : E-post av med fra svar fra bevillingssøker til foreløpig svar fra administrasjonen datert ble delt ut i møtet. Stein Eric Halck fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: «Siste setning i Rådmannens innstilling punkt 1, type virksomhet endres til: 20 års aldergrense, men også mulighet til 18 års arrangementer.» Rådmannens innstilling punkt 1, med Høyres endringsforslag ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: 1) I medhold av serveringsloven gis det serveringsbevilling med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: MS restaurant Drift AS Daglig leder: Mathias Strømmen Holm Type virksomhet: Spansk inspirert tapas restaurant og lounge/voksen nattklubb med inntil 5 intimkonserter utendørs på verandaen i løpet av sommersesongen. 20 års aldersgrense, men med noen 18 års arrangementer. Serveringssted: Bare Mas Tapas og Bar, Storgata 10, 1440 Drøbak

21 Serveringsbevillingen gis under forutsetning av at: Krav til vandel i hht serveringsloven 6 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. Politiet ikke har merknader 2) I medhold av alkoholloven gis det skjenkebevilling for bevillingsperioden frem til med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: MS restaurant Drift AS Styrer: Ali Afshar Stedfortreder: Heidi Stueflotten Type virksomhet: Spansk inspirert tapas restaurant og lounge/voksen nattklubb med inntil 5 intimkonserter utendørs på verandaen i løpet av sommersesongen. 20 års aldersgrense, men med noen 18 års arrangementer. Serveringssted: Bare Mas Tapas og Bar, Storgata 10, 1440 Drøbak Alkoholtype: Alminnelig bevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3. Skjenkeområde: 1. og 2. etasje inne og ute servering på bakkeplan og terrasse. Skjenketider i hht. Frogn kommunes forskrift om åpnings- og skjenketider. I tillegg til alkohollovens regler gjelder de til enhver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune. Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrifter om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra dagens beskrivelse av driftskonsept. Eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. Skjenkebevillingen gis under forutsetning av at: Krav til vandel i hht alkoholloven 1-7 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. Politiet ikke har merknader til søknaden. Stedfortreder har bestått kunnskapsprøven alkoholloven. 20 års aldersgrense når det skjenkes alkohol i klasse 3 i forbindelse med konserter og tilsvarende arrangementer. 3) Fullmakt til rådmannen: Rådmannen gis fullmakt til å tildele serverings- og skjenkebevilling når alle vilkårene som nevnt i vedtaket er oppfylt.

22 KS-66/14 - Revisjonsordning Valg av revisjonsordning i Frogn Kontrollutvalgets innstilling: 1. Kommunestyret velger å sette revisjonstjenesten ut på anbud fra om med revisjonsåret 2015 (fra ) 2. Kommunestyret sier opp avtalen med de andre eierkommunene som er med i Follo Distriktsrevisjon 1. juni 2014, og gjelder da fra 1. juni Anbudsrunde gjennomføres av kontrollutvalget v/fiks. Det forutsettes at administrasjonen i Frogn kommune bistår FIKS med den praktiske gjennomføringen av anbudskonkurransen. 4. Kommunestyret bestemmer konkurransekriteriene og øvrige rammer for den fremtidige revisjonsordningen etter innstilling fra kontrollutvalget. 5. Kommunestyret foretar endelig valg av revisor etter innstilling fra kontrollutvalget (jf. Forskrift om kontrollutvalg 16) KS-67/14 Forvaltningsrevisjon byggesaksbeh Forvaltningsrevisjonsrapport byggesaksbehandling - rådmannens tilbakemelding Kontrollutvalgets innstilling: Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten om byggesaksbehandlingen til orientering. KS-68/14 Avtale landbrukskontor Fornyelse av avtale for felles landbrukskontor i Follo Innstilling fra formannskapet:

23 Felles landbrukskontor for kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås videreføres i henhold til «Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid. Kommunale oppgaver på landbruksområdet for kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås», avtaleutkast datert Avtalen avløser gjeldende avtale. Ny kostnadsfordeling trer i kraft fra Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers behandling : Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Klikk her for å skrive inn tekst. Formannskaps behandling : Behandlingen fra hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker ble delt ut i møtet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. KS-69/14 Retningslinjer UKS Revidering av retningslinjene til Ungdommenes kommunestyre Innstilling fra hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Følgende endring i UKS-retningslinjer vedtas fra : 1) Kommunestyret utnevner to av kommunestyrets medlemmer som skal være veiledere og brobyggere mellom Ungdommenes kommunestyre og politikerne i Frogn, tilsvarende ordningen i Oppegård kommune. 2) Ungdommenes kommunestyre skal ledes av leder som utvalget selv har valgt. 3) Følgende endringer i retningslinjene til Ungdommenes kommunestyre i Frogn vedtas fra :

24 - Skolene (elevrådene) oppnevner sine representanter og melder disse inn til politiske tjenester innen 1. oktober hvert år. - Det oppnevnes 1 representant fra Underhuset ungdomsklubb og 1 representant fra Juniorsonen fritidsklubb. - Antall representanter fra Frogn VG. skole reduseres fra 4 til 2. - Antall representanter fra Dyrløkkeåsen ungdomsskole reduseres fra 3 til 2. 4) Kommunikasjon mellom Ungdommenes kommunestyre og sekretariatet foregår via e-post. Kommunikasjon mellom Ungdommenes kommunestyre og skolene går igjennom elevrådsrepresentantene. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs behandling : Ungdommenes kommunestyres behandling av saken den ble delt ut i møtet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. Ungdommens kommunestyres behandling : UKS arbeidsutvalg hadde tidligere arbeidet med saken i møte Notat med forslag fra utvalgsleder, Johnas Bøhn, ble distribuert i møtet. Møteleder Herman Gulvik fremmet følgende forslag med utgangspunkt i notat fra Jonas Bøhn: Forslag: «1) Kommunestyret utnevner to politikere som skal være veiledere og brobyggere mellom ungdom og politikerne i kommunen, tilsvarende ordningen i Oppegård kommune. 2) UKS-møtene skal ledes av UKS leder, som utvalget selv har valgt. 3) Endring i sammensetningen av Frogn UKS fra : - Skolene (elevrådene) oppnevner sine UKS-representanter og melder disse inn til politisk sekretariat innen 1. oktober hvert år. - Det oppnevnes 1 representant til UKS fra Underhuset ungdomsklubb og 1 representant fra Juniorsonen fritidsklubb.

25 - Antall UKS representanter fra Frogn VG. skole reduseres fra 4 til 2. - Antall representanter fra Dyrløkkeåsen ungdomsskole reduseres fra 3 til 2.» Herman Gulvik fremmet så forslag om nytt punkt 4 til utvalgsleders notat: 4) «UKS ser at kommunikasjon mellom UKS og sekretariatet bør være via e-post og at kommunikasjon mellom UKS og skolene går igjennom elevrådsrepresentantene». Møteleders forslag punkt 1, 2, 3 og 4 ble enstemmig godkjent. Rådmannens innstilling fikk ingen stemmer og falt. Ungdommens kommunestyres vedtak : 5) Kommunestyret utnevner to politikere som skal være veiledere og brobyggere mellom ungdom og politikerne i kommunen, tilsvarende ordningen i Oppegård kommune. 6) UKS-møtene skal ledes av UKS leder som utvalget selv har valgt. 7) Endring i sammensetningen av Frogn UKS fra : - Skolene (elevrådene) oppnevner sine UKS-representanter og melder disse inn til politisk sekretariat innen 1. oktober hvert år. - Det oppnevnes 1 representant til UKS fra Underhuset ungdomsklubb og 1representant fra Juniorsonen fritidsklubb. - Antall UKS representanter fra Frogn VG. skole reduseres fra 4 til 2. - Antall representanter fra Dyrløkkeåsen ungdomsskole reduseres fra 3 til 2. 8) UKS ser at kommunikasjon mellom UKS og sekretariatet bør være via e-post og at kommunikasjon mellom UKS og skolene går igjennom elevrådsrepresentantene.

26 KS-70/14 Eldrerådets årsmelding Eldrerådets årsmelding 2013 Innstilling fra hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Eldrerådets årsmelding for 2013 tas til orientering Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs behandling : Innstillingen ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. KS-71/14 Forsøk stemmerett Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget 2015 Innstilling fra Valgstyret: Frogn kommune ønsker ikke å være med i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret. Ungdommens kommunestyres behandling : Innstillingen ble vedtatt med 7 mot 3 stemmer. Ungdommens kommunestyres vedtak : Frogn kommune søker om å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret. Valgstyrets behandling :

27 Bente Bjerknes fremmet på vegne av Kristelig Folkeparti saksutredningens alternativ 2: «Frogn kommune ønsker ikke å være med i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret.» Ved alternativ votering over KrFs forslag og innstillingen ble KrFs forslag vedtatt med 7 stemmer. 4 stemte for innstillingen (4=2Ap, 1SV, 1V). Valgstyrets vedtak : Frogn kommune ønsker ikke å være med i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret. Rådmannens innstilling: Frogn kommune søker om å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret. KS-72/14 Interpellasjon fra Frogn Venstre om behov for søppelkasser langs veiene i kommunen Det foreligger ingen innstilling til kommunestyret. KS-73/14 Interpellasjon fra Frogn KrF om utvikling av Drøbak Akvarium Det foreligger ingen innstilling til kommunestyret.

Saksutskrift. Vurdering av tilsynsutvalg knyttet til helse- og omsorgsenheter i Frogn kommune

Saksutskrift. Vurdering av tilsynsutvalg knyttet til helse- og omsorgsenheter i Frogn kommune Saksutskrift Vurdering av tilsynsutvalg knyttet til helse- og omsorgsenheter i Saksbehandler: Aud Palm Saksnr.: 14/00956-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Eldrerådet 7/14 17.03.2014 2 Rådet for personer

Detaljer

KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14)

KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14) KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14) Innstilling til kommunestyret Behandling i formannskapet Behandling i HMPB Behandling i HOOK Innstilling

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 27.05.2013 Tid: 18.00 - kl 22.40 Innkallingsmåte: Skriftlig den 3.5.2013. Kunngjort i Amta 07.05.2013. Tilstede:

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: 17.06.2013 fra kl 18.00 til kl 22.30 og 24.6.2013 fra kl 17.00 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede:

Detaljer

Årsmelding 2010 Vedlegg 1. 31. mars 2011

Årsmelding 2010 Vedlegg 1. 31. mars 2011 Vedlegg 1 31. mars 2011 Innhold: VEDLEGG 1 STATUS KOMMUNESTYREVEDTAK 2010...4 Vedlegg 1 Status kommunestyrevedtak 2010 (Saker vedr. godkjenning av protokoller og referatsaker er tatt ut av oversikten)

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop.

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 22.09.2014 kl. 18:00 20:40 Sted: Møterommet "Fraunar", Frogn rådhus Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Møtende medlemmer: For

Detaljer

Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak. 24. april 2013

Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak. 24. april 2013 Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak 24. april 2013 1 Innhold KOMMUNESTYRET OVERSIKT OVER VEDTAK 2012... 3 FORMANNKSKAPET 2012 OPPFØLGING AV VEDTAK... 132 HOVEDUTVALGET FOR MILJØ, PLAN OG BYGGESAKER

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 04.09.2012 fra kl 16.30 til kl 21.40 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig innkalling,

Detaljer

Frogn kommune MØTEINNKALLING. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Møtetid: 10.03.2015 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset

Frogn kommune MØTEINNKALLING. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Møtetid: 10.03.2015 kl. 16:30 Møtested: Møterommet Fraunar, rådhuset MØTEINNKALLING Møtetid: 10.03.2015 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 fra kl. 12.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter:

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 13.03.2012 fra kl. 16.30 til kl. 18.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Skriftlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P Formannskap

MØTEPROTOKOLL P Formannskap Frogn kommune Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 23.15 Sted: Møterommet "Fraunar" MØTEPROTOKOLL P Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H) Kirsti

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Formannskapet Møtedato: 28..20 fra kl 8.00 til kl 20.00 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig 25... Kunngjort i AA 25... Tilstede: Høyre: Thore Vestby,

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur

MØTEINNKALLING Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur MØTEINNKALLING Møtetid: 03.06.2014 kl. 16:30 Presentasjon fra kl. 15.30 Møtested: Møterommet "Fraunar" Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes.

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 26.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02592 eller e-post lena.robekk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: "Fraunar", rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: 09:00 Formannskapet Innkallingsmåte: Skriftlig 11.11.11og 14.11.11. Kunngjort i AA 8.11.11 Tilstede: Høyre:

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2015 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, store sal. 25.01.2006 kl. 16.00 OBS!

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, store sal. 25.01.2006 kl. 16.00 OBS! ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, store sal 25.01.2006 kl. 16.00 OBS! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg. lov er unntatt fra offentlighet. Kommunestyremøtet

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166 eller til e-post: akfp@fredrikstad.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Porsanger Dato: 18.04.2013 Tid: 10:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Porsanger Dato: 18.04.2013 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Porsanger Dato: 18.04.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Kommunestyresalen

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Kommunestyresalen Møteinnkalling 3/06 Utvalg: Møtested: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Kommunestyresalen Dato: Mandag 20.03.06 Tidspunkt: Kl. 11:00 Forfall meldes snarest på tlf. 78422507 til formannskapssekretær

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ADMINISTRASJONENS SAKSUTREDNING, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN HOF KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ADMINISTRASJONENS SAKSUTREDNING, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN HOF KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ADMINISTRASJONENS SAKSUTREDNING, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN HOF KOMMUNE 2009 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 15.05.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer