Frogn kommune MØTEINNKALLING. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Møtetid: kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frogn kommune MØTEINNKALLING. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Møtetid: 10.03.2015 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Møtetid: kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn på servicetorget. Dokumentene publiseres på MØTESTART KL START PÅ BEHANDLING AV SAKER (Det er ikke presentasjon i forkant av møtet) Ca. kl : Spørsmål og innspill fra innbyggerne Det er satt av inntil ½ time til spørsmål og innspill fra innbyggerne. Det er ikke anledning til å stille spørsmål eller komme med innspill til saker som behandles i møtet. 13/00326

2 Saksliste Side Orienteringer 4/15 5/15 6/15 Utskrivingsklare pasienter pr. 2. januar 2015 Orienteringsnotat elev- og foreldre undesøkelsen 2015/2015 Lese- og skriveopplæring - politisk notat /15 Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur 3 8/15 Orienteringsnotat fra enhet for og fritid januar /15 Orienteringsnotat fra Frogn skole 3 Spørsmål og innspill fra innbyggerne Saker til behandling 6/15 Referatsaker til møte i hovedutvalget for oppvekst, omsorg og 10. mars /15 Søknad om tildeling fra arv og gaver til Pleie og omsorg, vår /15 Søknad om utvidelse av skjenkeområdet - Drøbak fiskerøkeri 10 9/15 Søknad om serverings- og skjenkebevilling i forbindelse med endret foretaksform ved Pizza Roma AS 10/15 Søknad om å arrangere minifestival og konsert på Drøbak torg eller Bankløkka 4. juli 11/15 Søknad om serverings- og skjenkebevilling - MS Jacobine - Bjørvika AS org. nr /15 Søknad om serverings- og skjenkebevilling fra Ode bryggeri AS org. nr Eventuelt Frogn, Kjell Engebretsen Utvalgsleder Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf eller e-post v/asle Moe Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Side 2 av 32

3 Orienteringer 4/15 Utskrivningsklare pasienter pr. januar / /15 Orienteringsnotat om elev- og foreldreundersøkelsen / /15 Lese- og skriveopplæring - politisk notat 15/ /15 Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur 15/ /15 Orienteringsnotat fra enhet for og fritid januar / /15 Orienteringsnotat fra Frogn skole 15/ Side 3 av 32

4 Spørsmål og innspill fra innbyggerne Side 4 av 32

5 Saker til behandling HOOK-6/15 - Referatsaker Referatsaker til møte i hovedutvalget for oppvekst, omsorg og 10. mars 2015 Saksbehandler: Asle Moe Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 6/ Rådmannens innstilling: tar følgende sak til orientering: - Referat fra møte i samarbeids- og skolemiljøutvalget ved Seiersten ungdomsskole 29. januar Vedlegg: Referatsak SU pdf Side 5 av 32

6 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Følgende referat legges frem for orientering: - Referat fra møte i samarbeids- og skolemiljøutvalget ved Seiersten ungdomsskole 29. januar Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 6 av 32

7 HOOK-7/15 - Søknad om tildeling fra arv og gaver til Pleie og omsorg, vår 2015 Saksbehandler: Ane Nordskar Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Eldrerådet 4/ / Rådmannens innstilling: Det tildeles kr fra arv og gavekonto i Frogn kommune, som skal brukes til trivselsfremmende tiltak som kommer pasienter og besøkende på Grande og Ullerud sykehjem og Ullerud Bofellesskap til gode. Vedlegg: Side 7 av 32

8 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Arv og gaver til beboere og personalet ved institusjonene i Pleie og omsorg er satt inn på en arv- og gavekonto, Grande, i kommunen. I 2012 ble det vedtatt at tildeling av midler fra denne kontoen foretas av Kultur i henhold til vedtatt reglement. ( Vedtatt i kommunestyret ) Saldo på konto er pr d.d.; Pleie og omsorg i institusjon søker om tildeling av midler til følgende: 1. Konsert m/trønderkallan 22 april. 2 konserter kr Vi inviterer også brukerne ved aktivitetssenteret og Utsikten dagsenter, så flest mulig får glede av disse. Leie inn folkedansgruppe, Follo seniordans. Ingen avtale foreløpig. Anslagsvis kr for 2 oppvisninger. Jordbær og vin en pen sommerdag, slik vi har tradisjon for. Innkjøp av vin ca. kr Innkjøp av CD plater til avdelingene, kr Turer ut m/taxi ca. kr Totalt kr Spillteknologi på sykehjem Dette verktøyet er tatt i bruk på mange sykehjem, med gode resultater. Rapporten fra Utviklingssenter hjemmetjenester Møre og Romsdal og senter for omsorgsforskning midt Norge, viser at spillteknologi er ukomplisert og lett å komme i gang med. Det er en fin aktivitet som skaper latter og samarbeid. Spillet som er blitt brukt er en Xbox, ett tv spill med en bevegelsessensor. Man spiller bowling, tennis, fjellklatring, fotballsimulering, konkurranseskyting, vannscooter ved hjelp av kroppen. Bevegelsene blir filmet av sensoren og deretter vist på tv. Man kan spille alene eller mot hverandre. Å fremme en mer aktiv omsorg på sykehjemmet er å møte morgendagens omsorg. Økt fysisk og mental aktivitet fremmer helse og øker mestringsfølelsen. I NOU «Innovasjon i omsorg» fra 2011 påpeker helsedepartementet at familiespill er en god aktivitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Drammen kommune har også god erfaring med slike spill hos personer med demens. I enhet Pleie og omsorg er det forankret i ledelsen at vi ønsker å prøve ut spillteknologi på 3 avdelinger i første omgang, Solstua på Grande, Somatisk avdeling på Ullerud og bofelleskapet. Ledergruppa ønsker å bruke dette spillet i hverdagen, som en del av aktivitetstilbudet. Side 8 av 32

9 Målet med prosjektet er at brukere, pårørende og ansatte på sykehjemmene skal oppleve spillteknologi som en positiv aktivitet. : Utgifter: 3stk: Philips 55 LED/FHD tv 3 stk Xone kinect sensor 3stk: Xbox one. 3stk: Xone kinect sport rivals spill 3stk: HDMI kabel (a kr 200.-) Totalt: Kr Samlet sum: kr: Konklusjon: Rådmannens vurdering er at alle tiltak som er nevnt i søknaden faller inn under reglementet for tildeling av midler. Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Side 9 av 32

10 HOOK-8/15 - Søknad om utvidelse av skjenkeområdet - Drøbak fiskerøkeri Saksbehandler: Asle Moe Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 8/ Kommunestyre Rådmannens innstilling: Søknad om utvidelse av skjenkeområdet for Drøbak fiskerøkeri AS innvilges. Det eksisterende skjenkeområdet utvides i henhold til søknad til også å gjelde 1. etasje i Handelshuset i Torggata 2. Vedlegg: Side 10 av 32

11 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Drøbak fiskerøkeri AS har søkt om å utvide skjenkeområdet til også å gjelde 1. etasje i Handelshuset i Torggata 2. Søker planlegger i den forbindelse å etablere restaurant og pub i lokalene i Handelshuset. Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges. Bakgrunn for saken: Drøbak fiskerøkeri, som er et kombinert fiskerøkeri med utslag av egenproduserte fiskeprodukter og restaurant, har søkt om å utvide det eksisterende skjenkeområde til også å gjelde 1. etasje i Handelshuset i Torggata 2. Søker opplyser at han planlegger å etablere en restaurant og pub inne i Handelshuset. Det anslås at en slik utvidelse vil øke kapasiteten med inntil 80 gjester. I sin nåværende bevilling har Fiskerøkeriet kun utendørs skjenkeområde i hagen ved vestenden av handelsbygningen mot torget. I tillegg har bevillingshaver tillatelse til å arrangere inntil 20 konserter og/eller arrangementer i bakgården pr år. Det er søkt til fylkeskommunen om dispensasjon fra minneloven til å benytte lokalene i Handelshuset i Torggata 2 til næringsvirksomhet. Begrunnelsen er at bygningen er midlertidig fredet. Fylkeskommunen har innvilget dispensasjon til omsøkt formål, men på gitte vilkår. Alternativer: 1. Som innstillingen. 2. Søknaden om utvidelse av skjenkeområdet avslås. Begrunnelsen er Vurdering: Rådmannen har merket seg at søker ønsker å utvide det eksisterende skjenkeområde til deler av 1. etasje i Handelshuset og at han anslår at utvidelsen av området vil øke kapasiteten med inntil 80 gjester. Søker ønsker i forbindelse med utvidelsen å etablere en pub og restaurant i Handelshuset. Rådmannen og har registrert at fylkeskommunen har behandlet søknad om bruk av Handelsbygningen. Av fylkeskommunens svar kommer det frem at søker har fått dispensasjon til å benytte bygningen til serveringsformål på enkelte vilkår. Rådmannen har i sitt foreløpige svar til søker, datert , gjort bevillingshaver oppmerksom på sin plikt til å sørge for eventuelle andre tillatelser og godkjenninger som må på plass. Dette er for eksempel tillatelse fra Mattilsynet, eventuell brukstillatelse fra enhet for samfunnsutvikling og eventuell tillatelse fra Brannvesenet. Det er bedt om uttalelse fra politiet og Nav-kontoret men disse er ennå ikke mottatt. Rådmannen tar forbehold om å endre innstillingen hvis det fremkommer opplysninger som gir grunnlag for dette. Side 11 av 32

12 Frogn kommunes alkoholpolitiske retningslinjer og forskrift om åpnings- og skjenketider er gjennomgått, men rådmannen kan ikke se at det foreligger grunner for å avslå søknaden med utgangspunkt i disse. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 12 av 32

13 HOOK-9/15 - Søknad om serverings- og skjenkebevilling i forbindelse med endret foretaksform ved Pizza Roma AS Saksbehandler: Asle Moe Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 9/ Kommunestyre Rådmannens innstilling: 1) I medhold av serveringsloven 3 gis det serveringsbevilling med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: Pizza Roma AS, org. nr Serveringssted: Pizzaria Roma, Storgata 23, 1440 Drøbak Daglig leder for serveringsbevillingen: Mahdi Pirzadeh Type virksomhet: Restaurant, Pizza og grillmat, utkjøring av mat og «takeaway». Serveringsområde: Innendørs og utendørs Åpningstider: I hht Frogn kommunes forskrift om åpnings- og skjenketider. Serveringsbevillingen gis under forutsetning av at: - Krav til vandel i hht serveringsloven 6 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. - Politiet ikke har merknader til søknaden. 2) I medhold av alkoholloven 1-7 gis det skjenkebevilling for bevillingsperioden frem til med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: Pizza Roma AS, org. nr Serveringssted: Pizzaria Roma, Storgata 23, 1440 Drøbak Styrer: Mahdi Pirzadeh Stedfortreder: Mohammed Chabuk Type virksomhet: Restaurant, Pizza og grillmat, utkjøring av mat og «takeaway». Alkoholtype: Alminnelig bevilling for alkohol i gruppe 1 og 2 (øl og vin). Serveringsområde: Innendørs og utendørs Skjenkebevillingen gis under forutsetning av at: - Krav til vandel i hht alkoholloven 1-7 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. Side 13 av 32

14 - Politiet ikke har merknader til søknaden. - Sosialtjenesten ikke har innvendinger til søknaden Skjenketider i henhold til Frogn kommunes forskrift om åpnings- og skjenketider. I tillegg til alkohollovens regler gjelder de til enhver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune. Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrifter om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra dagens beskrivelse av driftskonsept. Eventuelle endringer i driftskonseptet krever ny behandling. 3) Fullmakt til rådmannen: Rådmannen gis fullmakt til å tildele serverings- og skjenkebevilling når vilkårene som er nevnt i vedtaket er oppfylt. Vedlegg: Side 14 av 32

15 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Pizza Roma har levert søknad om serverings- og skjenkebevilling i forbindelse med endring av foretaksform. Tidligere har driftsselskapet vært registrert som et enkeltmannsforetak, men er nå endret til aksjeselskap. Det er ikke meldt om endringer i driften ut over dette og bevillingshaver vil videreføre dagens konsept. Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges, men på gitte vilkår. Bakgrunn for saken: Pizza Roma har søkt om ny serverings- og skjenkebevilling i forbindelse med endret foretaksform. Tidligere har stedet vært drevet under foretaket «Pizzeria Roma Frogn Mahdi Pirzadeh» med org. nr Nytt ansvarlig foretak er Pizza Roma AS, org. nr Det er ikke meldt om endringer ut over dette, og tidligere konsept blir videreført. Ved overdragelse av en skjenkebevilling bortfaller bevillingen, jf. alkoholloven 1-10, første ledd. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevilling i inntil tre måneder, så fremt bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager, etter overdragelsen. Alternativer: 1) Som innstillingen. 2) Søknaden avslås. Begrunnelsen er Vurdering: Konsept: Søker har i søknaden opplyst at stedets driftskonsept vil videreføres. Det er heller ikke meldt om endringer i skjenkeområdet eller i styrer og stedfortreder for bevillingen. Vandelskrav: Alkoholloven 1-7 stiller vandelskrav til bevillingshaver og andre sentrale personer involvert i driften. Kommunen plikter å ta hensyn til vandelskravene. Alkoholloven 1-7b stiller krav om at bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha vist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts og regnskapslovgivningen. Rådmannen har bedt om vandeluttalelse fra Politiet, Kemnerkontoret og Skatt-øst. Når det gjelder styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen gjelder andre vandelskrav. Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med Side 15 av 32

16 alkohollovens formål. Vandelsuttalelse fra politiet, kemneren og Skatt øst er ennå ikke mottatt. Rådmannen tar forbehold om å endre innstillingen hvis det fremkommer opplysninger som gir grunnlag for dette. Kunnskapsprøve i serveringsloven: Daglig leder har gjennomført kunnskapsprøve i serveringsloven. Kunnskapsprøve i alkoholloven: Styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen har forevist dokumentasjon på gjennomført kunnskapsprøve i alkoholloven og kompetansekravene anses som oppfylte. Uttalelse fra sosialtjenesten: Det er bedt om uttalelse fra NAV-Sosial, men denne er ennå ikke mottatt. Rådmannen tar forbehold om å endre innstillingen dersom det fremkommer opplysninger som gir grunnlag for dette. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 16 av 32

17 HOOK-10/15 -Søknad om å arrangere minifestival og konsert på Drøbak torg eller Bankløkka 4. juli Saksbehandler: Asle Moe Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 10/ Kommunestyre Rådmannens innstilling: Søknad om serverings- og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1+2 (øl og vin) i forbindelse med konsert innvilges jf. alkoholloven 1-7 for området Bankløkka med følgende spesifikasjon: Punkt 1: Det gis dispensasjon fra forskrift om åpnings- og skjenketider til å drive med musikk/underholdning til kl Punkt 2: Konserten kan tidligst starte kl og må være avsluttet innen kl Rigging av scenen kan starte kl Punkt 3: Skjenkingen skal foregå i området beskrevet i søknad. Skjenkeområdet avgrenses slik at nordre del av parkeringsplassen blir tilgjengelig for parkering. Punkt 4: - Skjenketid kl Skjenkingen må være avsluttet kl og området avstengt kl Skjenkeområdet skal avgrenses med gjerder eller tilsvarende års aldersgrense i skjenkeområdet. - Vakthold og sikring skal være tilfredsstillende. - Det skal sendes melding til Mattilsynet. - Det tas forbehold om at politiet ikke har merknader til søknaden. Punkt 5: Søknad om minifestival avslås. Begrunnelsen er at søker ikke har fremmet en komplett søknad som beskriver innholdet i festivalen. Punkt 6: Rådmannen gis fullmakt til å tildele serverings- og skjenkebevilling når uttalelse fra politiet er mottatt. Side 17 av 32

18 Vedlegg: Side 18 av 32

19 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Baremas Tapas og Bar har søkt om å arrangere minifestival og konsert lørdag på Drøbak torg, alternativt på Bankløkka. Søker planlegger å arrangere konsert med Loveshack og forventer inntil 1000 gjester. Arrangør vil gi flere detaljer til programmet for minifestivalen når det blir avklart hvorvidt søknaden blir innvilget eller ikke. Rådmannen anbefaler at søknaden om konsert innvilges på enkelte vilkår, men at søknad om minifestival avslås. Bakgrunn for saken: Baremas Tapas og Bar har søkt om å arrangere minifestival og konsert den i tidsrommet kl i Drøbak sentrum. De har fremmet ønske om å benytte Drøbak torg, men har opplyst at Bankløkka også kan være et alternativ. De har informert om at de må starte med rigging kl for å rekke å klargjøre scenen til konserten. Det er bedt om at komplett program for minifestivalen vedlegges søknaden. Søker har på sin side informert om at programmet for minifestivalen ikke er klart og at de pr kun har inngått avtale med bandet Loveshack. Baremas opplyser at endelig program vil bli ettersendt når det er avklart om de får anledning til å benytte området hele dagen. Bandet Loveshack beskriver seg selv på sin Face book side som et «partyband som oser av 80-tall og svunnen moro». Alternativer: 1) Som innstillingen 2) Søknaden avslås. Begrunnelsen er Vurdering: Bruk av Drøbak torg til konsert- og festivalområde: Kommunestyret vedtok den følgende føringer for utleie av torget i sak 28: Kommunestyres vedtak : «Drøbak torg leies ut til mindre ikke-kommunale arrangementer forutsatt at området er ledig og ikke kommer i konflikt med torghandlerne. Bankløkka eller deler av denne kan leies ut som arena til større ikke-kommunale arrangementer, forutsatt at området er ledig. Søknad om stenging av gater i forbindelse med avvikling av arrangementer vurderes fra søknad til søknad etter uttalelse fra politiet.» Side 19 av 32

20 Da søker planlegger et arrangement med inntil 1000 gjester mener rådmannen at torget ikke er et egnet område. Rådmannen viser videre til at det vanligvis er stor aktivitet på torget i denne perioden og at området er utleid til torghandlerne. Rådmannen anbefaler at søknad om å benytte torget til minifestival eller konsert avslås. Bruk av Bankløkka som konsert- og festivalområde: I kommunestyrets vedtak av ble det lagt føringer om at større konserter/arrangementer kan gjennomføres på Bankløkka. Rådmannen er av den oppfatning at Bankløkka kan være et egnet område og viser til konserten med Smokie i fjor, som ble arrangert på Bankløkka. Søker har lagt ved skisse av området han ønsker å benytte til minifestival og konsert. Skissen viser at innkjøringen fra Kirkegata til parkeringsplassen blir stengt. Det vil i praksis medføre at hele Bankløkka blir avstengt i en periode det normalt er et stort behov for parkeringsplasser. Rådmannen anbefaler derfor at utleie av området avgrenses og at nordre del av området blir tilgjengelig for parkering. Avgrensingen utføres av Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk. Søker har opplyst, den , at han vil møte Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk, den for å inngå avtale om leie av Bankløkka. Rådmannen forutsetter at det inngås avtale mellom enheten og søker før området kan benyttes til omsøkt formål. Rådmannen har tatt forbehold ovenfor søker om at en inngåelse av avtale om leie av kommunal grunn ikke automatisk medfører tillatelse på eventuelle søknader om andre nødvendig tillatelser. Søknad om dispensasjon fra forskrift om åpnings- og skjenketider: Søker ønsker tillatelse til å drive med utendørs musikk/underholdning til kl Av Frogn kommunes forskrift om åpnings- og skjenketider kommer det frem at det i uteserveringer er forbudt med musikk/underholdning etter kl Tilsvarende søknad om dispensasjon fra bestemmelsene om utendørs musikk/underholdning ble behandlet i 2014 i forbindelse med Henning Kvitnes konsert på torget og Smokie konsert på Bankløkka. Kommunestyret innvilget da dispensasjon til å drive med utendørs musikk/underholdning frem til kl Side 20 av 32

21 Rådmannen anbefaler, med utgangspunkt i kommunestyrets tidligere behandlinger, at søknad om dispensasjon fra forskrift om åpnings- og skjenketider innvilges til kl Annen aktivitet i Drøbak sentrum 4. juli: Vielser i Drøbak kirke: Drøbak kirke opplyser at det vil være to vielser i kirken den 4. juli, kl og De regner normalt 1 time til hver seremoni og brudefølget bruker gjerne litt tid utenfor kirken. Kirkekontoret har med bakgrunn i dette fremmet ønske om at konsertaktiviteter ikke tillates før kl Sommerscenen 2015: Enhet for har planlagt et arrangement i forbindelse med sommersenen 4. juli. Bandet «sommer på brygga» skal spille i den gamle gymsalen og enheten har opplyst om at de i sin opprinnelige plan har lagt opp til at konserten vil foregå mellom kl Enheten har informert om at de vil vurdere å fremskynde arrangementet med 1 time og avslutte kl med bakgrunn i søknaden fra Bare Mas. I den sammenheng ser rådmannen at det kan være hensiktsmessig at Bare Mas gjennomfører konserten i tidsrommet kl kl , slik at begge arrangementene kan gjennomføres uten overlapp fra hverandre Rådmannen anbefaler at søker gis anledning til å arrangere konserten mellom kl Søknad om minifestival: Baremas Tapas og Bar har søkt om å arrangere minifestival i tillegg til konsert. Søker har ikke lagt ved beskrivelse av program for festivalen. Det er bedt om at dette vedlegges søknaden. Søker har på sin side informert om at programmet for minifestivalen ikke er klart, men at de vil komme tilbake med flere detaljer når det blir avklart om søknaden innvilges. Rådmannen anbefaler at søknaden om minifestival avslås på grunn av at den ikke er komplett. Rådmannen vurderer at det vil være uheldig å innvilge søknad om å benytte et kommunalt område uten å inneha kunnskap om hvilke aktiviteter som skal foregå der. Skjenketid: Søker har fremmet ønske om å arrangere minifestival og konsert i tidsrommet kl Rådmannen legger til grunn at tidspunktet også gjelder for skjenking. Side 21 av 32

22 I og med at rådmannen anbefaler at søknad om minifestival avslås på grunn av at søknaden er ufullstendig, vil det heller ikke være naturlig å anbefale å imøtekomme søkers ønske om å skjenke øl og vin fra kl Rådmannen viser til at arrangør av Smokie konserten, Simply the best, i fjor sommer fikk tillatelse til å skjenke i tidsrommet fra kl til Med bakgrunn i dette anbefaler rådmannen at søker gis mulighet til å skjenke øl og vin fra kl Uttalelse fra politiet Det er bedt om uttalelse fra politiet, men denne er ennå ikke mottatt. Rådmannen tar forbehold om å endre innstillingen dersom det kommer frem opplysninger som gir grunnlag for dette. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at søknad om konsert innvilges og at Bankløkka stilles til disposisjon på de vilkår som nevnt i innstillingen. Søknaden om minifestival avslås på grunn av at søker ikke har fremmet en komplett søknad. Endelig avgrensing av området konsert og skjenkeområde gjøres av rådmannen ved Enhet for miljø, idrett og kommunal teknikk. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 22 av 32

23 HOOK-11/15 - Søknad om serverings- og skjenkebevilling - MS Jacobine - Bjørvika AS org. nr Saksbehandler: Asle Moe Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 11/ Kommunestyre Rådmannens innstilling: 1) I medhold av serveringsloven 3 gis det serveringsbevilling med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: Bjørvika AS, organisasjons nr Serveringssted: MS Jacobine Daglig leder for serveringsbevillingen: Eva Løff Type virksomhet: «Charterbåt med enkel servering. Charterturer, arrangementer, jazzturer og sommerkafé ved kai. MS Jacobine vil få kaiplass i Oslo og fartsområde vil være Oslo Drøbak.» Det planlegges at enkelte av aktiviteten skal ha utgangspunkt i Drøbak. Åpningstider: I hht Frogn kommunes forskrift om åpnings- og skjenketider. Serveringsbevillingen gis under forutsetning av at: - Krav til vandel i hht serveringsloven 6 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. - Politiet ikke har merknader til søknaden. Det presiseres at serveringsbevillingen gjelder for turer/arrangementer med oppstart i Frogn kommune. Serveringsbevillingen gjelder ikke når Jacobine ligger fortøyd ved kai og i realiteten vil være et skjenkested. 2) I medhold av alkoholloven 1-7 gis det skjenkebevilling for bevillingsperioden frem til med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: Bjørvika AS, organisasjons nr Serveringssted: MS Jacobine Styrer: Knut Elvin Stedfortreder: Unni Aune Side 23 av 32

24 Type virksomhet: «Charterbåt med enkel servering. Charterturer, arrangementer, jazzturer og sommerkafé ved kai. MS Jacobine vil få kaiplass i Oslo og fartsområde vil være Oslo Drøbak.» Det planlegges at enkelte av aktiviteten skal ha utgangspunkt i Drøbak. Alkoholtype: Alminnelig bevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 (øl, vin og brennevin). Serveringsområde: Innendørs og utendørs på fergen. Kommunestyret understreker at dette ikke er en tillatelse til å skjenke alkohol når båten ligger fast til kai. Begrunnelsen er at det ikke foreligger en avtale med grunneier om permanent bruk av kaianlegg i kommunen på søknadstidspunktet. Hvis bevillingshaver ønsker en permanent serverings- og skjenkebevilling for Jacobine tilknyttet en bestemt brygge, må det fremmes ny søknad om dette. Skjenkebevillingen gis under forutsetning av at: - Krav til vandel i hht alkoholloven 1-7 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. - Politiet ikke har merknader. - Sosialtjenesten ikke har merknader. Det presiseres at skjenkebevillingen gjelder for turer/arrangementer med oppstart Frogn kommune. Skjenkebevillingen gjelder ikke når Jacobine ligger fortøyd ved kai og i realiteten vil være et skjenkested. Skjenketider i henhold til Frogn kommunes forskrift om åpnings- og skjenketider. I tillegg til alkohollovens regler gjelder de til enhver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune. Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrifter om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra dagens beskrivelse av driftskonsept. Eventuelle endringer i driftskonseptet krever ny behandling. 3) Fullmakt til rådmannen: Rådmannen gis fullmakt til å tildele serverings- og skjenkebevilling når vilkårene som er nevnt i vedtaket er oppfylt. Vedlegg: Side 24 av 32

25 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Foretaket Bjørvika AS har overtatt Ms Jacobine og søker om serverings- og skjenkebevilling om bord i fergen når den ligger til kai i og når de arrangerer turer som har utgangspunkt i Drøbak. Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges for arrangementer som har Frogn kommune som utgangspunkt, men at søknad om skjenkebevilling når Jacobine ligger til kai i Frogn, avslås. Bakgrunn for saken: Bjørvika AS har levert søknad om serverings- og skjenkebevilling den 4. februar 2015 for MS Jacobine. Alternativer: 1) Som innstillingen. 2) Søknaden avslås. Begrunnelsen er Vurdering: I henhold til alkoholloven 1-7 skal bevilling for skjenking på tog eller om bord i skip som ikke er omfattet av statlig bevillingsmyndighet etter 5-2, gis av den kommunen som skipet har som utgangspunkt for sin virksomhet. Når slik virksomhet har flere kommuner som virkeområde, må bevilling gis av samtlige kommuner.» Rådmannen legger til grunn at i de tilfellene bevillingshaver skal arrangere jazzcruise eller tilsvarende arrangementer med oppstart Frogn, vil det være behov for serverings- og skjenkebevilling fra Frogn kommune. Det vil også være påkrevet med en skjenkebevilling fra Frogn kommune hvis fergen ligger til kai og i realiteten fungerer som et skjenkested. Søker opplyser om at han pr. nå ikke har avtale om kaiplass for Jacobine i Drøbak, men regner med å kunne ta ombord passasjerer ved Sundbrygga og Molo B, eventuelt ved andre brygger. Det kommer videre frem av søknaden at bevillingshaver på sikt ønsker å drive sommerkaffe ved kaien på Sjøtorget etter at bryggen er satt i stand. MS Jacobine har en lang tradisjon for å tilby turer med ulike former for underholdning i Drøbak og omegn. Det har over flere år blitt drevet serveringsvirksomhet fra Jacobine i forbindelse med arrangementer av forskjellig bevillingshavere. Ny eier har opplyst at tidligere konsept planlegges videreført. Konseptet er beskrevet slik: «Konseptet er i starten å selge fartøyet til lukkede selskaper i juni og august/sept., musikkarrangementer med mer. Vi håper å få en del kunder fra Drøbak og selvfølgelig Oslo. Side 25 av 32

26 Så langt har vi ingen rutekjøring. Vi vil ikke lage mat om bord, men selge reker og koldtbord fra land-kjøkken. Spiskammerset på Fagerstrand er en av våre leverandører». Bevillingshaver har et ønske om å videreføre jazzcruise som tidligere. Rådmannen understreker at det på nåværende tidspunkt ikke er mulig å legge til ved Sjøtorget og at enhet for Eiendomsforvaltning vil måtte godkjenne bruk av bryggen før den eventuelt tas i bruk. Tidspunktet for en mulig utbedring av bryggen ved Sjøtorget ikke er avklart. Da søker ikke har fast bryggeplass i Drøbak, anbefaler rådmannen at skjenkebevillingen avgrenses til å gjelde for turer som har Frogn kommune som utgangspunkt. Rådmannen understreker at bevillingshaver selv er ansvarlig for å skaffe tillatelse fra grunneier før noen av bryggene kan benyttes. En eventuell skjenkebevilling medfører ikke automatisk tillatelse til å benytte bryggene i kommunen. Vandelskrav: Alkoholloven 1-7 stiller vandelskrav til bevillingshaver og andre sentrale personer involvert i driften. Kommunen plikter å ta hensyn til vandelskravene. Alkoholloven 1-7b stiller krav om at bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha vist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts og regnskapslovgivningen. Det er bedt om vandeluttalelse fra Politiet, Kemnerkontoret og Skatt-øst. Når det gjelder styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen gjelder andre vandelskrav. Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. Vandelsuttalelse fra politiet, kemneren og Skatt øst er ennå ikke mottatt. Rådmannen tar forbehold om å endre innstillingen hvis det fremkommer opplysninger som gir grunnlag for dette. Uttalelse fra sosialtjenesten: Det er bedt om uttalelse fra NAV-Sosial, men denne er ennå ikke mottatt. Rådmannen tar forbehold om å endre innstillingen dersom det fremkommer opplysninger som gir grunnlag for dette. Kunnskapsprøve i serveringsloven og alkoholloven Daglig leder har gjennomført kunnskapsprøve i serveringsloven. Styrer for skjenkebevillingen og stedfortreder har forevist dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven. Side 26 av 32

27 Foreløpig svar til søker: Foreløpig svar til søker ble sendt I brevet ble søker gjort oppmerksom på at han er ansvarlig til å sørge for andre eventuelle tillatelser/godkjenninger som må på plass, for eksempel fra mattilsynet og brannvesenet. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges og gjelder for turer/arrangementer med oppstart Frogn kommune, men at søknad om serverings- og skjenkebevilling forbindelse med drift av sommerkaffe ved kaien på Sjøtorget avslås. Søker oppfordres til å fremme ny søknad etter at bryggen er satt i stand og det eventuelt foreligger en avtale om bruk av bryggen mellom søker og grunneier. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 27 av 32

28 HOOK-12/15 - Søknad om serverings- og skjenkebevilling fra Ode bryggeri AS org. nr Saksbehandler: Asle Moe Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 12/ Kommunestyre Rådmannens innstilling: 1) I medhold av serveringsloven 3 gis det serveringsbevilling med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: Ode Bryggeri AS, org. nr Serveringssted: Ode Bryggeri AS, Hallangenveien 91, 1455 Nordre Frogn. Daglig leder for serveringsbevillingen: Olav Dvergsdal Type virksomhet: «Bryggeripub med forskjellige arrangementer som kurs, smakinger større og mindre eventer og selskaper. Unntaksvis vil det bli arrangert intimkonserter med levende musikk i forbindelse med eventer og selskaper. Bryggeripubkveldene er også tenkt å være et tilbud for lokalbefolkningen i området». Åpningstider: I hht Frogn kommunes forskrift om åpnings- og skjenketider. Serveringsbevillingen gis under forutsetning av at: - Krav til vandel i hht serveringsloven 6 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. - Politiet ikke har merknader til søknaden. 2) I medhold av alkoholloven 1-7 gis det skjenkebevilling for bevillingsperioden frem til med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: Ode Bryggeri AS, org. nr Serveringssted: Ode Bryggeri AS, Hallangenveien 91, 1455 Nordre Frogn. Styrer: Olav Dvergsdal Stedfortreder: Ole Dischler Enger Type virksomhet: «Bryggeripub med forskjellige arrangementer som kurs, smakinger større og mindre eventer og selskaper. Unntaksvis vil det bli arrangert intimkonserter med levende Side 28 av 32

29 musikk i forbindelse med eventer og selskaper. Bryggeripubkveldene er også tenkt å være et tilbud for lokalbefolkningen i området». Alkoholtype: Alminnelig bevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 (øl, vin og brennevin). Serveringsområde: Innendørs og utendørs i henhold til søknad. Skjenkebevillingen gis under forutsetning av at: - Krav til vandel i hht alkoholloven 1-7 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. - Politiet ikke har merknader. - Sosialtjenesten ikke har merknader. Skjenketider i henhold til Frogn kommunes forskrift om åpnings- og skjenketider. I tillegg til alkohollovens regler gjelder de til enhver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune. Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrifter om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra dagens beskrivelse av driftskonsept. Eventuelle endringer i driftskonseptet krever ny behandling. 3) Fullmakt til rådmannen: Rådmannen gis fullmakt til å tildele serverings- og skjenkebevilling når vilkårene som er nevnt i vedtaket er oppfylt. Vedlegg: Konseptbeskrivelse.pdf, Kart skjenkeområde ute.pdf, Kart skjenkeområde inne.pdf Side 29 av 32

30 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Ode mikrobryggeri er et bryggeri som produserer håndbrygget øl for salg til butikker, vinmonopol og horeca markedet i Norge og utlandet. Foretaket har levert søknad om serverings- og skjenkebevilling og planlegger å starte en bryggeripub i lokalene til bryggeriet. Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges. Bakgrunn for saken: Ode mikrobryggeri leverte 2. februar søknad om salgs- og skjenkebevilling i forbindelse med oppstart av bryggeripub tilknyttet lokalene til bryggeriet i Nordre Frogn. Alternativer: 1. Som innstillingen 2. Søknaden avslås. Begrunnelsen er Vurdering: Rådmannen har registrert at søker ønsker å starte serveringsvirksomhet i samme bygning som produksjonslokalene til bryggeriet i Hallangenveien 91. Det bemerkes at det er Helsedirektoratet som er ansvarlig for tilvirkningsbevillingen til bryggeriet og kommunen har ansvaret for den ordinære salgs- og serveringsbevillingen. Konsept: Det er opplyst at Ode mikrobryggeri produserer håndbrygget øl for salg til butikk, vinmonopol og horeca markedet i Norge og utlandet. Selve bryggeriet er lokalisert i Hallangenveien og er etablert og i daglig drift. I dag selges produksjonen fortrinnsvis i Follo samt Oslo og Akershus. Søker disponerer et areal som muliggjør plass for inntil 140 personer inne og ca. 60 personer ute. De søker om åpningstider i henhold til kommunens maksimalt definerte skjenke- og åpningstider, men planlegger ikke å holde åpent på regelmessig basis hverken på hverdager eller helger. De vil unntaksvis holde små intimkonserter med levende musikk i forbindelse med eventer og selskaper. Målgruppen for bryggeripuben er i all hovedsak øl interesserte personer, bryggerier, bloggere og øl faglige sammenkomster. I tillegg er det opplyst at bryggeripubkveldene også skal være et tilbud for lokalbefolkningen i området. Omfang av virksomheten: Søker ser for seg drift av vanlig bryggeripub ca. 1 gang pr. måned og litt oftere i sommersesong når det er mye hyttegjester i området. Dette blir da uten musikk eller konserter, men gjester kan sitte ute i fint vær. Arrangementer utendørs med musikk Side 30 av 32

31 blir sjelden, kanskje 1-2 ganger pr år. Beliggenhet: Det ligger ett hus ca. 50 meter unna serveringsstedet og 2 hus ca. 100 meter unna lokalene der serveringen skal foregå. Det er også enkelte hus og hytter lengre unna og det ligger en skog imellom disse og skjenkestedet. Rådmannen har merket seg at serveringsstedet kun planlegger å arrangere bryggeripub ca. 1 gang pr måned og litt oftere i sommersesongen. Det er opplyst at det ikke vil bli spilt musikk i forbindelse med uteserveringen og at arrangementer med musikk eller annen underholdning kun planlegges gjennomført 1-2 ganger pr. år. Med bakgrunn i at søker planlegger relativt få arrangementer og bryggerikvelder ser ikke rådmannen at det er behov for å foreslå begrensinger med tanke på åpnings- og skjenketiden. Dette er også vurdert i forhold til at enkelte naboer bor i relativt nærme serveringsstedet. Alkoholpolitiske retningslinjer: Frogn kommunes alkoholpolitiske retningslinjer og forskrift om åpnings- og skjenketider er gjennomgått og rådmannen kan ikke se at det foreligger grunner for å avslå søknaden med utgangspunkt i disse. Kompetansekrav: Styrer- og stedfortreder for skjenkebevillingen har gjennomført og bestått prøve i alkoholloven og tilfredsstiller kompetansekravene etter alkoholloven. Daglig leder har opplyst at han vil gjennomføre prøve i serveringsloven og vil forevise dokumentasjon på gjennomført prøve når denne er bestått. Uttalelser: Det er bedt om uttalelse fra politiet, skatteetaten, kemneren og Nav-kontoret, men disse er ennå ikke mottatt. Rådmannen tar forbehold om å endre innstillingen hvis det fremkommer opplysninger som gir grunnlag for dette. Foreløpig svar: Rådmannen har i sitt foreløpige svar til søker, datert , gjort bevillingshaver oppmerksom på sin plikt til å sørge for eventuelle andre tillatelser og godkjenninger som må på plass. Dette er for eksempel tillatelse fra Mattilsynet, eventuell brukstillatelse fra enhet for samfunnsutvikling og eventuell tillatelse fra Brannvesenet. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges og at han får fullmakt til å utstede bevilling når kompetansekravene er oppfylt og samtlige uttalelser mottatt. Rådmannen i Frogn Side 31 av 32

32 Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Forespørsel Side 32 av 32

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid: Kl. 16.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid: Kl. 16.00 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704233 : E: U60 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Formannskapet Bystyret 30.01.2008

Detaljer

Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak. 24. april 2013

Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak. 24. april 2013 Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak 24. april 2013 1 Innhold KOMMUNESTYRET OVERSIKT OVER VEDTAK 2012... 3 FORMANNKSKAPET 2012 OPPFØLGING AV VEDTAK... 132 HOVEDUTVALGET FOR MILJØ, PLAN OG BYGGESAKER

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 13.03.2012 fra kl. 16.30 til kl. 18.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Skriftlig

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 VEDTATT AV BYSTYRET 21. JUNI 2012 1 Delplan 4 Alkoholpolitiske retningslinjer for bevillingssaker Fredrikstad kommune 2012-2016

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Molde kommune Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Gjelder perioden 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt av Molde kommunestyre 26.04.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: 1. INNLEDNING

Detaljer

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201005590-74 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Sentrale bestemmelser i alkoholloven Forskrift om åpningstider for serveringssteder i Bodø kommune Utgiver: Helse- og sosialvdelingen og Servicekontoret Tekst:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 12/13 13/142 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LENSVIK RESTAURANT KAJA

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 12/13 13/142 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LENSVIK RESTAURANT KAJA Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.04.2013 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 28. februar 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 28. februar 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201105908-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret Møtetid: 04.05.2015 Kl. 16.30 INVITASJON Kl. 18:00 INNKALLING MØTEINNKALLING 1 t Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

Årsmelding 2010 Vedlegg 1. 31. mars 2011

Årsmelding 2010 Vedlegg 1. 31. mars 2011 Vedlegg 1 31. mars 2011 Innhold: VEDLEGG 1 STATUS KOMMUNESTYREVEDTAK 2010...4 Vedlegg 1 Status kommunestyrevedtak 2010 (Saker vedr. godkjenning av protokoller og referatsaker er tatt ut av oversikten)

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 6 MØTE NR.: 04/2 TID: 16.03.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssalen, Arktisk kultursenter Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Tittel: Håndbok i alkoholloven Rundskriv IS-5/2008 Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/4 TID: 11.05.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer