Frogn kommune MØTEINNKALLING. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Møtetid: kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frogn kommune MØTEINNKALLING. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Møtetid: 10.03.2015 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Møtetid: kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn på servicetorget. Dokumentene publiseres på MØTESTART KL START PÅ BEHANDLING AV SAKER (Det er ikke presentasjon i forkant av møtet) Ca. kl : Spørsmål og innspill fra innbyggerne Det er satt av inntil ½ time til spørsmål og innspill fra innbyggerne. Det er ikke anledning til å stille spørsmål eller komme med innspill til saker som behandles i møtet. 13/00326

2 Saksliste Side Orienteringer 4/15 5/15 6/15 Utskrivingsklare pasienter pr. 2. januar 2015 Orienteringsnotat elev- og foreldre undesøkelsen 2015/2015 Lese- og skriveopplæring - politisk notat /15 Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur 3 8/15 Orienteringsnotat fra enhet for og fritid januar /15 Orienteringsnotat fra Frogn skole 3 Spørsmål og innspill fra innbyggerne Saker til behandling 6/15 Referatsaker til møte i hovedutvalget for oppvekst, omsorg og 10. mars /15 Søknad om tildeling fra arv og gaver til Pleie og omsorg, vår /15 Søknad om utvidelse av skjenkeområdet - Drøbak fiskerøkeri 10 9/15 Søknad om serverings- og skjenkebevilling i forbindelse med endret foretaksform ved Pizza Roma AS 10/15 Søknad om å arrangere minifestival og konsert på Drøbak torg eller Bankløkka 4. juli 11/15 Søknad om serverings- og skjenkebevilling - MS Jacobine - Bjørvika AS org. nr /15 Søknad om serverings- og skjenkebevilling fra Ode bryggeri AS org. nr Eventuelt Frogn, Kjell Engebretsen Utvalgsleder Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf eller e-post v/asle Moe Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Side 2 av 32

3 Orienteringer 4/15 Utskrivningsklare pasienter pr. januar / /15 Orienteringsnotat om elev- og foreldreundersøkelsen / /15 Lese- og skriveopplæring - politisk notat 15/ /15 Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur 15/ /15 Orienteringsnotat fra enhet for og fritid januar / /15 Orienteringsnotat fra Frogn skole 15/ Side 3 av 32

4 Spørsmål og innspill fra innbyggerne Side 4 av 32

5 Saker til behandling HOOK-6/15 - Referatsaker Referatsaker til møte i hovedutvalget for oppvekst, omsorg og 10. mars 2015 Saksbehandler: Asle Moe Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 6/ Rådmannens innstilling: tar følgende sak til orientering: - Referat fra møte i samarbeids- og skolemiljøutvalget ved Seiersten ungdomsskole 29. januar Vedlegg: Referatsak SU pdf Side 5 av 32

6 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Følgende referat legges frem for orientering: - Referat fra møte i samarbeids- og skolemiljøutvalget ved Seiersten ungdomsskole 29. januar Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 6 av 32

7 HOOK-7/15 - Søknad om tildeling fra arv og gaver til Pleie og omsorg, vår 2015 Saksbehandler: Ane Nordskar Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Eldrerådet 4/ / Rådmannens innstilling: Det tildeles kr fra arv og gavekonto i Frogn kommune, som skal brukes til trivselsfremmende tiltak som kommer pasienter og besøkende på Grande og Ullerud sykehjem og Ullerud Bofellesskap til gode. Vedlegg: Side 7 av 32

8 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Arv og gaver til beboere og personalet ved institusjonene i Pleie og omsorg er satt inn på en arv- og gavekonto, Grande, i kommunen. I 2012 ble det vedtatt at tildeling av midler fra denne kontoen foretas av Kultur i henhold til vedtatt reglement. ( Vedtatt i kommunestyret ) Saldo på konto er pr d.d.; Pleie og omsorg i institusjon søker om tildeling av midler til følgende: 1. Konsert m/trønderkallan 22 april. 2 konserter kr Vi inviterer også brukerne ved aktivitetssenteret og Utsikten dagsenter, så flest mulig får glede av disse. Leie inn folkedansgruppe, Follo seniordans. Ingen avtale foreløpig. Anslagsvis kr for 2 oppvisninger. Jordbær og vin en pen sommerdag, slik vi har tradisjon for. Innkjøp av vin ca. kr Innkjøp av CD plater til avdelingene, kr Turer ut m/taxi ca. kr Totalt kr Spillteknologi på sykehjem Dette verktøyet er tatt i bruk på mange sykehjem, med gode resultater. Rapporten fra Utviklingssenter hjemmetjenester Møre og Romsdal og senter for omsorgsforskning midt Norge, viser at spillteknologi er ukomplisert og lett å komme i gang med. Det er en fin aktivitet som skaper latter og samarbeid. Spillet som er blitt brukt er en Xbox, ett tv spill med en bevegelsessensor. Man spiller bowling, tennis, fjellklatring, fotballsimulering, konkurranseskyting, vannscooter ved hjelp av kroppen. Bevegelsene blir filmet av sensoren og deretter vist på tv. Man kan spille alene eller mot hverandre. Å fremme en mer aktiv omsorg på sykehjemmet er å møte morgendagens omsorg. Økt fysisk og mental aktivitet fremmer helse og øker mestringsfølelsen. I NOU «Innovasjon i omsorg» fra 2011 påpeker helsedepartementet at familiespill er en god aktivitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Drammen kommune har også god erfaring med slike spill hos personer med demens. I enhet Pleie og omsorg er det forankret i ledelsen at vi ønsker å prøve ut spillteknologi på 3 avdelinger i første omgang, Solstua på Grande, Somatisk avdeling på Ullerud og bofelleskapet. Ledergruppa ønsker å bruke dette spillet i hverdagen, som en del av aktivitetstilbudet. Side 8 av 32

9 Målet med prosjektet er at brukere, pårørende og ansatte på sykehjemmene skal oppleve spillteknologi som en positiv aktivitet. : Utgifter: 3stk: Philips 55 LED/FHD tv 3 stk Xone kinect sensor 3stk: Xbox one. 3stk: Xone kinect sport rivals spill 3stk: HDMI kabel (a kr 200.-) Totalt: Kr Samlet sum: kr: Konklusjon: Rådmannens vurdering er at alle tiltak som er nevnt i søknaden faller inn under reglementet for tildeling av midler. Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Side 9 av 32

10 HOOK-8/15 - Søknad om utvidelse av skjenkeområdet - Drøbak fiskerøkeri Saksbehandler: Asle Moe Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 8/ Kommunestyre Rådmannens innstilling: Søknad om utvidelse av skjenkeområdet for Drøbak fiskerøkeri AS innvilges. Det eksisterende skjenkeområdet utvides i henhold til søknad til også å gjelde 1. etasje i Handelshuset i Torggata 2. Vedlegg: Side 10 av 32

11 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Drøbak fiskerøkeri AS har søkt om å utvide skjenkeområdet til også å gjelde 1. etasje i Handelshuset i Torggata 2. Søker planlegger i den forbindelse å etablere restaurant og pub i lokalene i Handelshuset. Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges. Bakgrunn for saken: Drøbak fiskerøkeri, som er et kombinert fiskerøkeri med utslag av egenproduserte fiskeprodukter og restaurant, har søkt om å utvide det eksisterende skjenkeområde til også å gjelde 1. etasje i Handelshuset i Torggata 2. Søker opplyser at han planlegger å etablere en restaurant og pub inne i Handelshuset. Det anslås at en slik utvidelse vil øke kapasiteten med inntil 80 gjester. I sin nåværende bevilling har Fiskerøkeriet kun utendørs skjenkeområde i hagen ved vestenden av handelsbygningen mot torget. I tillegg har bevillingshaver tillatelse til å arrangere inntil 20 konserter og/eller arrangementer i bakgården pr år. Det er søkt til fylkeskommunen om dispensasjon fra minneloven til å benytte lokalene i Handelshuset i Torggata 2 til næringsvirksomhet. Begrunnelsen er at bygningen er midlertidig fredet. Fylkeskommunen har innvilget dispensasjon til omsøkt formål, men på gitte vilkår. Alternativer: 1. Som innstillingen. 2. Søknaden om utvidelse av skjenkeområdet avslås. Begrunnelsen er Vurdering: Rådmannen har merket seg at søker ønsker å utvide det eksisterende skjenkeområde til deler av 1. etasje i Handelshuset og at han anslår at utvidelsen av området vil øke kapasiteten med inntil 80 gjester. Søker ønsker i forbindelse med utvidelsen å etablere en pub og restaurant i Handelshuset. Rådmannen og har registrert at fylkeskommunen har behandlet søknad om bruk av Handelsbygningen. Av fylkeskommunens svar kommer det frem at søker har fått dispensasjon til å benytte bygningen til serveringsformål på enkelte vilkår. Rådmannen har i sitt foreløpige svar til søker, datert , gjort bevillingshaver oppmerksom på sin plikt til å sørge for eventuelle andre tillatelser og godkjenninger som må på plass. Dette er for eksempel tillatelse fra Mattilsynet, eventuell brukstillatelse fra enhet for samfunnsutvikling og eventuell tillatelse fra Brannvesenet. Det er bedt om uttalelse fra politiet og Nav-kontoret men disse er ennå ikke mottatt. Rådmannen tar forbehold om å endre innstillingen hvis det fremkommer opplysninger som gir grunnlag for dette. Side 11 av 32

12 Frogn kommunes alkoholpolitiske retningslinjer og forskrift om åpnings- og skjenketider er gjennomgått, men rådmannen kan ikke se at det foreligger grunner for å avslå søknaden med utgangspunkt i disse. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 12 av 32

13 HOOK-9/15 - Søknad om serverings- og skjenkebevilling i forbindelse med endret foretaksform ved Pizza Roma AS Saksbehandler: Asle Moe Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 9/ Kommunestyre Rådmannens innstilling: 1) I medhold av serveringsloven 3 gis det serveringsbevilling med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: Pizza Roma AS, org. nr Serveringssted: Pizzaria Roma, Storgata 23, 1440 Drøbak Daglig leder for serveringsbevillingen: Mahdi Pirzadeh Type virksomhet: Restaurant, Pizza og grillmat, utkjøring av mat og «takeaway». Serveringsområde: Innendørs og utendørs Åpningstider: I hht Frogn kommunes forskrift om åpnings- og skjenketider. Serveringsbevillingen gis under forutsetning av at: - Krav til vandel i hht serveringsloven 6 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. - Politiet ikke har merknader til søknaden. 2) I medhold av alkoholloven 1-7 gis det skjenkebevilling for bevillingsperioden frem til med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: Pizza Roma AS, org. nr Serveringssted: Pizzaria Roma, Storgata 23, 1440 Drøbak Styrer: Mahdi Pirzadeh Stedfortreder: Mohammed Chabuk Type virksomhet: Restaurant, Pizza og grillmat, utkjøring av mat og «takeaway». Alkoholtype: Alminnelig bevilling for alkohol i gruppe 1 og 2 (øl og vin). Serveringsområde: Innendørs og utendørs Skjenkebevillingen gis under forutsetning av at: - Krav til vandel i hht alkoholloven 1-7 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. Side 13 av 32

14 - Politiet ikke har merknader til søknaden. - Sosialtjenesten ikke har innvendinger til søknaden Skjenketider i henhold til Frogn kommunes forskrift om åpnings- og skjenketider. I tillegg til alkohollovens regler gjelder de til enhver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune. Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrifter om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra dagens beskrivelse av driftskonsept. Eventuelle endringer i driftskonseptet krever ny behandling. 3) Fullmakt til rådmannen: Rådmannen gis fullmakt til å tildele serverings- og skjenkebevilling når vilkårene som er nevnt i vedtaket er oppfylt. Vedlegg: Side 14 av 32

15 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Pizza Roma har levert søknad om serverings- og skjenkebevilling i forbindelse med endring av foretaksform. Tidligere har driftsselskapet vært registrert som et enkeltmannsforetak, men er nå endret til aksjeselskap. Det er ikke meldt om endringer i driften ut over dette og bevillingshaver vil videreføre dagens konsept. Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges, men på gitte vilkår. Bakgrunn for saken: Pizza Roma har søkt om ny serverings- og skjenkebevilling i forbindelse med endret foretaksform. Tidligere har stedet vært drevet under foretaket «Pizzeria Roma Frogn Mahdi Pirzadeh» med org. nr Nytt ansvarlig foretak er Pizza Roma AS, org. nr Det er ikke meldt om endringer ut over dette, og tidligere konsept blir videreført. Ved overdragelse av en skjenkebevilling bortfaller bevillingen, jf. alkoholloven 1-10, første ledd. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevilling i inntil tre måneder, så fremt bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager, etter overdragelsen. Alternativer: 1) Som innstillingen. 2) Søknaden avslås. Begrunnelsen er Vurdering: Konsept: Søker har i søknaden opplyst at stedets driftskonsept vil videreføres. Det er heller ikke meldt om endringer i skjenkeområdet eller i styrer og stedfortreder for bevillingen. Vandelskrav: Alkoholloven 1-7 stiller vandelskrav til bevillingshaver og andre sentrale personer involvert i driften. Kommunen plikter å ta hensyn til vandelskravene. Alkoholloven 1-7b stiller krav om at bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha vist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts og regnskapslovgivningen. Rådmannen har bedt om vandeluttalelse fra Politiet, Kemnerkontoret og Skatt-øst. Når det gjelder styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen gjelder andre vandelskrav. Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med Side 15 av 32

16 alkohollovens formål. Vandelsuttalelse fra politiet, kemneren og Skatt øst er ennå ikke mottatt. Rådmannen tar forbehold om å endre innstillingen hvis det fremkommer opplysninger som gir grunnlag for dette. Kunnskapsprøve i serveringsloven: Daglig leder har gjennomført kunnskapsprøve i serveringsloven. Kunnskapsprøve i alkoholloven: Styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen har forevist dokumentasjon på gjennomført kunnskapsprøve i alkoholloven og kompetansekravene anses som oppfylte. Uttalelse fra sosialtjenesten: Det er bedt om uttalelse fra NAV-Sosial, men denne er ennå ikke mottatt. Rådmannen tar forbehold om å endre innstillingen dersom det fremkommer opplysninger som gir grunnlag for dette. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 16 av 32

17 HOOK-10/15 -Søknad om å arrangere minifestival og konsert på Drøbak torg eller Bankløkka 4. juli Saksbehandler: Asle Moe Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 10/ Kommunestyre Rådmannens innstilling: Søknad om serverings- og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1+2 (øl og vin) i forbindelse med konsert innvilges jf. alkoholloven 1-7 for området Bankløkka med følgende spesifikasjon: Punkt 1: Det gis dispensasjon fra forskrift om åpnings- og skjenketider til å drive med musikk/underholdning til kl Punkt 2: Konserten kan tidligst starte kl og må være avsluttet innen kl Rigging av scenen kan starte kl Punkt 3: Skjenkingen skal foregå i området beskrevet i søknad. Skjenkeområdet avgrenses slik at nordre del av parkeringsplassen blir tilgjengelig for parkering. Punkt 4: - Skjenketid kl Skjenkingen må være avsluttet kl og området avstengt kl Skjenkeområdet skal avgrenses med gjerder eller tilsvarende års aldersgrense i skjenkeområdet. - Vakthold og sikring skal være tilfredsstillende. - Det skal sendes melding til Mattilsynet. - Det tas forbehold om at politiet ikke har merknader til søknaden. Punkt 5: Søknad om minifestival avslås. Begrunnelsen er at søker ikke har fremmet en komplett søknad som beskriver innholdet i festivalen. Punkt 6: Rådmannen gis fullmakt til å tildele serverings- og skjenkebevilling når uttalelse fra politiet er mottatt. Side 17 av 32

18 Vedlegg: Side 18 av 32

19 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Baremas Tapas og Bar har søkt om å arrangere minifestival og konsert lørdag på Drøbak torg, alternativt på Bankløkka. Søker planlegger å arrangere konsert med Loveshack og forventer inntil 1000 gjester. Arrangør vil gi flere detaljer til programmet for minifestivalen når det blir avklart hvorvidt søknaden blir innvilget eller ikke. Rådmannen anbefaler at søknaden om konsert innvilges på enkelte vilkår, men at søknad om minifestival avslås. Bakgrunn for saken: Baremas Tapas og Bar har søkt om å arrangere minifestival og konsert den i tidsrommet kl i Drøbak sentrum. De har fremmet ønske om å benytte Drøbak torg, men har opplyst at Bankløkka også kan være et alternativ. De har informert om at de må starte med rigging kl for å rekke å klargjøre scenen til konserten. Det er bedt om at komplett program for minifestivalen vedlegges søknaden. Søker har på sin side informert om at programmet for minifestivalen ikke er klart og at de pr kun har inngått avtale med bandet Loveshack. Baremas opplyser at endelig program vil bli ettersendt når det er avklart om de får anledning til å benytte området hele dagen. Bandet Loveshack beskriver seg selv på sin Face book side som et «partyband som oser av 80-tall og svunnen moro». Alternativer: 1) Som innstillingen 2) Søknaden avslås. Begrunnelsen er Vurdering: Bruk av Drøbak torg til konsert- og festivalområde: Kommunestyret vedtok den følgende føringer for utleie av torget i sak 28: Kommunestyres vedtak : «Drøbak torg leies ut til mindre ikke-kommunale arrangementer forutsatt at området er ledig og ikke kommer i konflikt med torghandlerne. Bankløkka eller deler av denne kan leies ut som arena til større ikke-kommunale arrangementer, forutsatt at området er ledig. Søknad om stenging av gater i forbindelse med avvikling av arrangementer vurderes fra søknad til søknad etter uttalelse fra politiet.» Side 19 av 32

20 Da søker planlegger et arrangement med inntil 1000 gjester mener rådmannen at torget ikke er et egnet område. Rådmannen viser videre til at det vanligvis er stor aktivitet på torget i denne perioden og at området er utleid til torghandlerne. Rådmannen anbefaler at søknad om å benytte torget til minifestival eller konsert avslås. Bruk av Bankløkka som konsert- og festivalområde: I kommunestyrets vedtak av ble det lagt føringer om at større konserter/arrangementer kan gjennomføres på Bankløkka. Rådmannen er av den oppfatning at Bankløkka kan være et egnet område og viser til konserten med Smokie i fjor, som ble arrangert på Bankløkka. Søker har lagt ved skisse av området han ønsker å benytte til minifestival og konsert. Skissen viser at innkjøringen fra Kirkegata til parkeringsplassen blir stengt. Det vil i praksis medføre at hele Bankløkka blir avstengt i en periode det normalt er et stort behov for parkeringsplasser. Rådmannen anbefaler derfor at utleie av området avgrenses og at nordre del av området blir tilgjengelig for parkering. Avgrensingen utføres av Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk. Søker har opplyst, den , at han vil møte Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk, den for å inngå avtale om leie av Bankløkka. Rådmannen forutsetter at det inngås avtale mellom enheten og søker før området kan benyttes til omsøkt formål. Rådmannen har tatt forbehold ovenfor søker om at en inngåelse av avtale om leie av kommunal grunn ikke automatisk medfører tillatelse på eventuelle søknader om andre nødvendig tillatelser. Søknad om dispensasjon fra forskrift om åpnings- og skjenketider: Søker ønsker tillatelse til å drive med utendørs musikk/underholdning til kl Av Frogn kommunes forskrift om åpnings- og skjenketider kommer det frem at det i uteserveringer er forbudt med musikk/underholdning etter kl Tilsvarende søknad om dispensasjon fra bestemmelsene om utendørs musikk/underholdning ble behandlet i 2014 i forbindelse med Henning Kvitnes konsert på torget og Smokie konsert på Bankløkka. Kommunestyret innvilget da dispensasjon til å drive med utendørs musikk/underholdning frem til kl Side 20 av 32

21 Rådmannen anbefaler, med utgangspunkt i kommunestyrets tidligere behandlinger, at søknad om dispensasjon fra forskrift om åpnings- og skjenketider innvilges til kl Annen aktivitet i Drøbak sentrum 4. juli: Vielser i Drøbak kirke: Drøbak kirke opplyser at det vil være to vielser i kirken den 4. juli, kl og De regner normalt 1 time til hver seremoni og brudefølget bruker gjerne litt tid utenfor kirken. Kirkekontoret har med bakgrunn i dette fremmet ønske om at konsertaktiviteter ikke tillates før kl Sommerscenen 2015: Enhet for har planlagt et arrangement i forbindelse med sommersenen 4. juli. Bandet «sommer på brygga» skal spille i den gamle gymsalen og enheten har opplyst om at de i sin opprinnelige plan har lagt opp til at konserten vil foregå mellom kl Enheten har informert om at de vil vurdere å fremskynde arrangementet med 1 time og avslutte kl med bakgrunn i søknaden fra Bare Mas. I den sammenheng ser rådmannen at det kan være hensiktsmessig at Bare Mas gjennomfører konserten i tidsrommet kl kl , slik at begge arrangementene kan gjennomføres uten overlapp fra hverandre Rådmannen anbefaler at søker gis anledning til å arrangere konserten mellom kl Søknad om minifestival: Baremas Tapas og Bar har søkt om å arrangere minifestival i tillegg til konsert. Søker har ikke lagt ved beskrivelse av program for festivalen. Det er bedt om at dette vedlegges søknaden. Søker har på sin side informert om at programmet for minifestivalen ikke er klart, men at de vil komme tilbake med flere detaljer når det blir avklart om søknaden innvilges. Rådmannen anbefaler at søknaden om minifestival avslås på grunn av at den ikke er komplett. Rådmannen vurderer at det vil være uheldig å innvilge søknad om å benytte et kommunalt område uten å inneha kunnskap om hvilke aktiviteter som skal foregå der. Skjenketid: Søker har fremmet ønske om å arrangere minifestival og konsert i tidsrommet kl Rådmannen legger til grunn at tidspunktet også gjelder for skjenking. Side 21 av 32

22 I og med at rådmannen anbefaler at søknad om minifestival avslås på grunn av at søknaden er ufullstendig, vil det heller ikke være naturlig å anbefale å imøtekomme søkers ønske om å skjenke øl og vin fra kl Rådmannen viser til at arrangør av Smokie konserten, Simply the best, i fjor sommer fikk tillatelse til å skjenke i tidsrommet fra kl til Med bakgrunn i dette anbefaler rådmannen at søker gis mulighet til å skjenke øl og vin fra kl Uttalelse fra politiet Det er bedt om uttalelse fra politiet, men denne er ennå ikke mottatt. Rådmannen tar forbehold om å endre innstillingen dersom det kommer frem opplysninger som gir grunnlag for dette. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at søknad om konsert innvilges og at Bankløkka stilles til disposisjon på de vilkår som nevnt i innstillingen. Søknaden om minifestival avslås på grunn av at søker ikke har fremmet en komplett søknad. Endelig avgrensing av området konsert og skjenkeområde gjøres av rådmannen ved Enhet for miljø, idrett og kommunal teknikk. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 22 av 32

23 HOOK-11/15 - Søknad om serverings- og skjenkebevilling - MS Jacobine - Bjørvika AS org. nr Saksbehandler: Asle Moe Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 11/ Kommunestyre Rådmannens innstilling: 1) I medhold av serveringsloven 3 gis det serveringsbevilling med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: Bjørvika AS, organisasjons nr Serveringssted: MS Jacobine Daglig leder for serveringsbevillingen: Eva Løff Type virksomhet: «Charterbåt med enkel servering. Charterturer, arrangementer, jazzturer og sommerkafé ved kai. MS Jacobine vil få kaiplass i Oslo og fartsområde vil være Oslo Drøbak.» Det planlegges at enkelte av aktiviteten skal ha utgangspunkt i Drøbak. Åpningstider: I hht Frogn kommunes forskrift om åpnings- og skjenketider. Serveringsbevillingen gis under forutsetning av at: - Krav til vandel i hht serveringsloven 6 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. - Politiet ikke har merknader til søknaden. Det presiseres at serveringsbevillingen gjelder for turer/arrangementer med oppstart i Frogn kommune. Serveringsbevillingen gjelder ikke når Jacobine ligger fortøyd ved kai og i realiteten vil være et skjenkested. 2) I medhold av alkoholloven 1-7 gis det skjenkebevilling for bevillingsperioden frem til med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: Bjørvika AS, organisasjons nr Serveringssted: MS Jacobine Styrer: Knut Elvin Stedfortreder: Unni Aune Side 23 av 32

24 Type virksomhet: «Charterbåt med enkel servering. Charterturer, arrangementer, jazzturer og sommerkafé ved kai. MS Jacobine vil få kaiplass i Oslo og fartsområde vil være Oslo Drøbak.» Det planlegges at enkelte av aktiviteten skal ha utgangspunkt i Drøbak. Alkoholtype: Alminnelig bevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 (øl, vin og brennevin). Serveringsområde: Innendørs og utendørs på fergen. Kommunestyret understreker at dette ikke er en tillatelse til å skjenke alkohol når båten ligger fast til kai. Begrunnelsen er at det ikke foreligger en avtale med grunneier om permanent bruk av kaianlegg i kommunen på søknadstidspunktet. Hvis bevillingshaver ønsker en permanent serverings- og skjenkebevilling for Jacobine tilknyttet en bestemt brygge, må det fremmes ny søknad om dette. Skjenkebevillingen gis under forutsetning av at: - Krav til vandel i hht alkoholloven 1-7 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. - Politiet ikke har merknader. - Sosialtjenesten ikke har merknader. Det presiseres at skjenkebevillingen gjelder for turer/arrangementer med oppstart Frogn kommune. Skjenkebevillingen gjelder ikke når Jacobine ligger fortøyd ved kai og i realiteten vil være et skjenkested. Skjenketider i henhold til Frogn kommunes forskrift om åpnings- og skjenketider. I tillegg til alkohollovens regler gjelder de til enhver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune. Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrifter om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra dagens beskrivelse av driftskonsept. Eventuelle endringer i driftskonseptet krever ny behandling. 3) Fullmakt til rådmannen: Rådmannen gis fullmakt til å tildele serverings- og skjenkebevilling når vilkårene som er nevnt i vedtaket er oppfylt. Vedlegg: Side 24 av 32

25 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Foretaket Bjørvika AS har overtatt Ms Jacobine og søker om serverings- og skjenkebevilling om bord i fergen når den ligger til kai i og når de arrangerer turer som har utgangspunkt i Drøbak. Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges for arrangementer som har Frogn kommune som utgangspunkt, men at søknad om skjenkebevilling når Jacobine ligger til kai i Frogn, avslås. Bakgrunn for saken: Bjørvika AS har levert søknad om serverings- og skjenkebevilling den 4. februar 2015 for MS Jacobine. Alternativer: 1) Som innstillingen. 2) Søknaden avslås. Begrunnelsen er Vurdering: I henhold til alkoholloven 1-7 skal bevilling for skjenking på tog eller om bord i skip som ikke er omfattet av statlig bevillingsmyndighet etter 5-2, gis av den kommunen som skipet har som utgangspunkt for sin virksomhet. Når slik virksomhet har flere kommuner som virkeområde, må bevilling gis av samtlige kommuner.» Rådmannen legger til grunn at i de tilfellene bevillingshaver skal arrangere jazzcruise eller tilsvarende arrangementer med oppstart Frogn, vil det være behov for serverings- og skjenkebevilling fra Frogn kommune. Det vil også være påkrevet med en skjenkebevilling fra Frogn kommune hvis fergen ligger til kai og i realiteten fungerer som et skjenkested. Søker opplyser om at han pr. nå ikke har avtale om kaiplass for Jacobine i Drøbak, men regner med å kunne ta ombord passasjerer ved Sundbrygga og Molo B, eventuelt ved andre brygger. Det kommer videre frem av søknaden at bevillingshaver på sikt ønsker å drive sommerkaffe ved kaien på Sjøtorget etter at bryggen er satt i stand. MS Jacobine har en lang tradisjon for å tilby turer med ulike former for underholdning i Drøbak og omegn. Det har over flere år blitt drevet serveringsvirksomhet fra Jacobine i forbindelse med arrangementer av forskjellig bevillingshavere. Ny eier har opplyst at tidligere konsept planlegges videreført. Konseptet er beskrevet slik: «Konseptet er i starten å selge fartøyet til lukkede selskaper i juni og august/sept., musikkarrangementer med mer. Vi håper å få en del kunder fra Drøbak og selvfølgelig Oslo. Side 25 av 32

26 Så langt har vi ingen rutekjøring. Vi vil ikke lage mat om bord, men selge reker og koldtbord fra land-kjøkken. Spiskammerset på Fagerstrand er en av våre leverandører». Bevillingshaver har et ønske om å videreføre jazzcruise som tidligere. Rådmannen understreker at det på nåværende tidspunkt ikke er mulig å legge til ved Sjøtorget og at enhet for Eiendomsforvaltning vil måtte godkjenne bruk av bryggen før den eventuelt tas i bruk. Tidspunktet for en mulig utbedring av bryggen ved Sjøtorget ikke er avklart. Da søker ikke har fast bryggeplass i Drøbak, anbefaler rådmannen at skjenkebevillingen avgrenses til å gjelde for turer som har Frogn kommune som utgangspunkt. Rådmannen understreker at bevillingshaver selv er ansvarlig for å skaffe tillatelse fra grunneier før noen av bryggene kan benyttes. En eventuell skjenkebevilling medfører ikke automatisk tillatelse til å benytte bryggene i kommunen. Vandelskrav: Alkoholloven 1-7 stiller vandelskrav til bevillingshaver og andre sentrale personer involvert i driften. Kommunen plikter å ta hensyn til vandelskravene. Alkoholloven 1-7b stiller krav om at bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha vist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts og regnskapslovgivningen. Det er bedt om vandeluttalelse fra Politiet, Kemnerkontoret og Skatt-øst. Når det gjelder styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen gjelder andre vandelskrav. Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. Vandelsuttalelse fra politiet, kemneren og Skatt øst er ennå ikke mottatt. Rådmannen tar forbehold om å endre innstillingen hvis det fremkommer opplysninger som gir grunnlag for dette. Uttalelse fra sosialtjenesten: Det er bedt om uttalelse fra NAV-Sosial, men denne er ennå ikke mottatt. Rådmannen tar forbehold om å endre innstillingen dersom det fremkommer opplysninger som gir grunnlag for dette. Kunnskapsprøve i serveringsloven og alkoholloven Daglig leder har gjennomført kunnskapsprøve i serveringsloven. Styrer for skjenkebevillingen og stedfortreder har forevist dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven. Side 26 av 32

27 Foreløpig svar til søker: Foreløpig svar til søker ble sendt I brevet ble søker gjort oppmerksom på at han er ansvarlig til å sørge for andre eventuelle tillatelser/godkjenninger som må på plass, for eksempel fra mattilsynet og brannvesenet. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges og gjelder for turer/arrangementer med oppstart Frogn kommune, men at søknad om serverings- og skjenkebevilling forbindelse med drift av sommerkaffe ved kaien på Sjøtorget avslås. Søker oppfordres til å fremme ny søknad etter at bryggen er satt i stand og det eventuelt foreligger en avtale om bruk av bryggen mellom søker og grunneier. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 27 av 32

28 HOOK-12/15 - Søknad om serverings- og skjenkebevilling fra Ode bryggeri AS org. nr Saksbehandler: Asle Moe Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 12/ Kommunestyre Rådmannens innstilling: 1) I medhold av serveringsloven 3 gis det serveringsbevilling med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: Ode Bryggeri AS, org. nr Serveringssted: Ode Bryggeri AS, Hallangenveien 91, 1455 Nordre Frogn. Daglig leder for serveringsbevillingen: Olav Dvergsdal Type virksomhet: «Bryggeripub med forskjellige arrangementer som kurs, smakinger større og mindre eventer og selskaper. Unntaksvis vil det bli arrangert intimkonserter med levende musikk i forbindelse med eventer og selskaper. Bryggeripubkveldene er også tenkt å være et tilbud for lokalbefolkningen i området». Åpningstider: I hht Frogn kommunes forskrift om åpnings- og skjenketider. Serveringsbevillingen gis under forutsetning av at: - Krav til vandel i hht serveringsloven 6 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. - Politiet ikke har merknader til søknaden. 2) I medhold av alkoholloven 1-7 gis det skjenkebevilling for bevillingsperioden frem til med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: Ode Bryggeri AS, org. nr Serveringssted: Ode Bryggeri AS, Hallangenveien 91, 1455 Nordre Frogn. Styrer: Olav Dvergsdal Stedfortreder: Ole Dischler Enger Type virksomhet: «Bryggeripub med forskjellige arrangementer som kurs, smakinger større og mindre eventer og selskaper. Unntaksvis vil det bli arrangert intimkonserter med levende Side 28 av 32

29 musikk i forbindelse med eventer og selskaper. Bryggeripubkveldene er også tenkt å være et tilbud for lokalbefolkningen i området». Alkoholtype: Alminnelig bevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 (øl, vin og brennevin). Serveringsområde: Innendørs og utendørs i henhold til søknad. Skjenkebevillingen gis under forutsetning av at: - Krav til vandel i hht alkoholloven 1-7 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. - Politiet ikke har merknader. - Sosialtjenesten ikke har merknader. Skjenketider i henhold til Frogn kommunes forskrift om åpnings- og skjenketider. I tillegg til alkohollovens regler gjelder de til enhver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune. Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrifter om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra dagens beskrivelse av driftskonsept. Eventuelle endringer i driftskonseptet krever ny behandling. 3) Fullmakt til rådmannen: Rådmannen gis fullmakt til å tildele serverings- og skjenkebevilling når vilkårene som er nevnt i vedtaket er oppfylt. Vedlegg: Konseptbeskrivelse.pdf, Kart skjenkeområde ute.pdf, Kart skjenkeområde inne.pdf Side 29 av 32

30 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Ode mikrobryggeri er et bryggeri som produserer håndbrygget øl for salg til butikker, vinmonopol og horeca markedet i Norge og utlandet. Foretaket har levert søknad om serverings- og skjenkebevilling og planlegger å starte en bryggeripub i lokalene til bryggeriet. Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges. Bakgrunn for saken: Ode mikrobryggeri leverte 2. februar søknad om salgs- og skjenkebevilling i forbindelse med oppstart av bryggeripub tilknyttet lokalene til bryggeriet i Nordre Frogn. Alternativer: 1. Som innstillingen 2. Søknaden avslås. Begrunnelsen er Vurdering: Rådmannen har registrert at søker ønsker å starte serveringsvirksomhet i samme bygning som produksjonslokalene til bryggeriet i Hallangenveien 91. Det bemerkes at det er Helsedirektoratet som er ansvarlig for tilvirkningsbevillingen til bryggeriet og kommunen har ansvaret for den ordinære salgs- og serveringsbevillingen. Konsept: Det er opplyst at Ode mikrobryggeri produserer håndbrygget øl for salg til butikk, vinmonopol og horeca markedet i Norge og utlandet. Selve bryggeriet er lokalisert i Hallangenveien og er etablert og i daglig drift. I dag selges produksjonen fortrinnsvis i Follo samt Oslo og Akershus. Søker disponerer et areal som muliggjør plass for inntil 140 personer inne og ca. 60 personer ute. De søker om åpningstider i henhold til kommunens maksimalt definerte skjenke- og åpningstider, men planlegger ikke å holde åpent på regelmessig basis hverken på hverdager eller helger. De vil unntaksvis holde små intimkonserter med levende musikk i forbindelse med eventer og selskaper. Målgruppen for bryggeripuben er i all hovedsak øl interesserte personer, bryggerier, bloggere og øl faglige sammenkomster. I tillegg er det opplyst at bryggeripubkveldene også skal være et tilbud for lokalbefolkningen i området. Omfang av virksomheten: Søker ser for seg drift av vanlig bryggeripub ca. 1 gang pr. måned og litt oftere i sommersesong når det er mye hyttegjester i området. Dette blir da uten musikk eller konserter, men gjester kan sitte ute i fint vær. Arrangementer utendørs med musikk Side 30 av 32

31 blir sjelden, kanskje 1-2 ganger pr år. Beliggenhet: Det ligger ett hus ca. 50 meter unna serveringsstedet og 2 hus ca. 100 meter unna lokalene der serveringen skal foregå. Det er også enkelte hus og hytter lengre unna og det ligger en skog imellom disse og skjenkestedet. Rådmannen har merket seg at serveringsstedet kun planlegger å arrangere bryggeripub ca. 1 gang pr måned og litt oftere i sommersesongen. Det er opplyst at det ikke vil bli spilt musikk i forbindelse med uteserveringen og at arrangementer med musikk eller annen underholdning kun planlegges gjennomført 1-2 ganger pr. år. Med bakgrunn i at søker planlegger relativt få arrangementer og bryggerikvelder ser ikke rådmannen at det er behov for å foreslå begrensinger med tanke på åpnings- og skjenketiden. Dette er også vurdert i forhold til at enkelte naboer bor i relativt nærme serveringsstedet. Alkoholpolitiske retningslinjer: Frogn kommunes alkoholpolitiske retningslinjer og forskrift om åpnings- og skjenketider er gjennomgått og rådmannen kan ikke se at det foreligger grunner for å avslå søknaden med utgangspunkt i disse. Kompetansekrav: Styrer- og stedfortreder for skjenkebevillingen har gjennomført og bestått prøve i alkoholloven og tilfredsstiller kompetansekravene etter alkoholloven. Daglig leder har opplyst at han vil gjennomføre prøve i serveringsloven og vil forevise dokumentasjon på gjennomført prøve når denne er bestått. Uttalelser: Det er bedt om uttalelse fra politiet, skatteetaten, kemneren og Nav-kontoret, men disse er ennå ikke mottatt. Rådmannen tar forbehold om å endre innstillingen hvis det fremkommer opplysninger som gir grunnlag for dette. Foreløpig svar: Rådmannen har i sitt foreløpige svar til søker, datert , gjort bevillingshaver oppmerksom på sin plikt til å sørge for eventuelle andre tillatelser og godkjenninger som må på plass. Dette er for eksempel tillatelse fra Mattilsynet, eventuell brukstillatelse fra enhet for samfunnsutvikling og eventuell tillatelse fra Brannvesenet. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges og at han får fullmakt til å utstede bevilling når kompetansekravene er oppfylt og samtlige uttalelser mottatt. Rådmannen i Frogn Side 31 av 32

32 Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Forespørsel Side 32 av 32

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet MØTEINNKALLING Møtetid: 02.03.2015 kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 10.03.2015 kl. 16:30 18.15 Sted: Møterommet "Fraunar", rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra grupperingen AP/Krf/Sp/SV/PP:

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol MØTEINNKALLING Møtetid: 28.01.2014 kl. 18:00 Møtested: Husvik møterom Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

OVERSIKT OVER INNSTILLINGER KOMMUNESTYRET 23.3.2015

OVERSIKT OVER INNSTILLINGER KOMMUNESTYRET 23.3.2015 OVERSIKT OVER INNSTILLINGER KOMMUNESTYRET 23.3.2015 KS-27/15 - referater Referatsaker kommunestyret 23.3.2015 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar følgende referatsaker til orientering: - Brev fra

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.12.2010 154/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.12.2010 154/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801471 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.12.2010 154/10 AL FORNO AS - SØKNAD OM NY ALMINNELIG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/2160 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Hilde Rones Jensen ETABLERING AV NYTT SERVERINGSTED - TRØNDELAG BARDRIFT AS Trykte

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905437 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 BRASSERIE DA - SØKNAD OM NY ALMINNELIG

Detaljer

Fornyelse av salgs- og skjenkebevillingene i Frogn kommune

Fornyelse av salgs- og skjenkebevillingene i Frogn kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 16/01171-1 Arkivkode --- Saksbehandler Asle Moe Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og 07.06.2016 50/16 kultur 15-19 2 Kommunestyret 2015-2019 20.06.2016

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2 LOVISENBERG FAMILIECAMPING - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 03.06.2014 kl. 15.30 formell møtestart 16:30 Slutt kl. 20.20. Sted: Møterommet "Fraunar" Presentasjon av lag og foreninger før formell møtestart: Drøbak hundeklubb

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103130 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 107/11 DET BESTE STED AS SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER Vedtatt av bystyret i Trondheim 26.05.16, sak 55/16 1.0 Mål for bevillingspolitikken 1.1 Bystyret ser det som et mål å endre skadelige

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE Tilleggssaker Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.03.2009 Tidspunkt: 1900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/966 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Johanne Rossebø SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - OX STEAK HOUSE STEINKJER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

Bergen skal i tidsrommet juni 2016 være vertskap for Hansadagene.

Bergen skal i tidsrommet juni 2016 være vertskap for Hansadagene. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201600323-115 Emnekode: SFS-7516 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 12. mai

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - THE STOCKPOT AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - THE STOCKPOT AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - THE STOCKPOT AS Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 18.03.2015, saksnr. 9/15 Behandling: Innstillingen vedtatt med 7 stemmer mot

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HANNE-BRITH VOLD RUDERAAS

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HANNE-BRITH VOLD RUDERAAS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Tønder Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201002749-90 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Det er ingen endringer i forhold til bevillingen som gjelder driftskonsept, eier etc.

Det er ingen endringer i forhold til bevillingen som gjelder driftskonsept, eier etc. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200612968-59 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201516956-6 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Fagnotat - MS Westcruise - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 frem til

Fagnotat - MS Westcruise - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 frem til BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201618648-8 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 31. august

Detaljer

Fagnotat - Fana Paintball, Totlandsveien Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling gruppe 1-3 inne og utendørs frem til

Fagnotat - Fana Paintball, Totlandsveien Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling gruppe 1-3 inne og utendørs frem til BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201522734-9 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: TEGJ Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 09. februar

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 29. oktober 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 29. oktober 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200112185-154 Emnekode: -7513 Saksbeh: SERB Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 29.

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. oktober 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. oktober 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200004489-132 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 09.07.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 10:00-11:00 e-postmøte Saksnr Tittel Saksliste 15/50 Momarken Travbane - Food Republic AS - Skjenkebevilling

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 17.04.2012 fra kl 1630 til kl 2115 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter:

Detaljer

Vedlegg 1. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad

Vedlegg 1. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Vedlegg 1 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Pkt 1. Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Lister

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 16. november 2009

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 16. november 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200916959-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/23 Kultur Cafe - Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

KOLIBRI AS - BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK (UNDER 4,7 % VOL.), ØL (OVER 4,7 % VOL.), VIN OG BRENNEVIN

KOLIBRI AS - BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK (UNDER 4,7 % VOL.), ØL (OVER 4,7 % VOL.), VIN OG BRENNEVIN VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 30.11.2006 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201005590-74 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Fagnotat - Olav Kyrresgate 39. Kyrres Bar & Kjøkken - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3

Fagnotat - Olav Kyrresgate 39. Kyrres Bar & Kjøkken - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201633418-9 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 26. januar

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 2. februar 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 2. februar 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201001546-7 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201102997 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 PASTABAKERIET AS - SØKNAD OM ALMINNELIG

Detaljer

Søknaden gjelder skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 samt tilvirking av alkohol gruppe 1 og 2.

Søknaden gjelder skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 samt tilvirking av alkohol gruppe 1 og 2. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201420707-12 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr. Saksframlegg Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr.: 06/43348 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet innvilger med

Detaljer

Fagnotat - MS Bruvik - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 frem til

Fagnotat - MS Bruvik - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 frem til BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201716354-4 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 23. mai 2017

Detaljer

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 1.7.2016. Det søkes om slik bevilling (sett kryss)

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 1.7.2016. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 1.7.2016 Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse Overdragelse, dato: 1. Bevillingssøker: a) Dersom søker

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201511970-9 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Fagnotat - Klosteret Kaffebar, Klosteret 16 - Søknad om tillatelse til uteservering av alkoholholdig drikk gruppe 1-3 frem til

Fagnotat - Klosteret Kaffebar, Klosteret 16 - Søknad om tillatelse til uteservering av alkoholholdig drikk gruppe 1-3 frem til BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201123995-39 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Sakliste - tilleggssaker

Sakliste - tilleggssaker Sakliste - tilleggssaker STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 16.06.2015 09:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 50/15 Sak 51/15 Sak 52/15 Sak 53/15 Sak 54/15 Sak 55/15 STIFTELSEN

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1563. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1563. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1563 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 20.05.2015 Formannskapet 01.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/13 13/1696 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HOTEL SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/13 13/1696 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HOTEL SANDNESSJØEN AS Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.09.2013 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Stedet beskrives som et spisested hvor 70 % av omsetningen forventes å utgjøre mat.

Stedet beskrives som et spisested hvor 70 % av omsetningen forventes å utgjøre mat. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201517573-25 Emnekode: SFS-7530 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 24. februar

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE 2012 2016 1 Pkt. 1 Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune bygger på alkohollovens målformulering i 1-1: 1-1. Lovens formål. Reguleringen

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt av kommunestyret den , sak 080/12.

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt av kommunestyret den , sak 080/12. Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12. Innhold FORSKRIFT... 3 1. Salgssteder... 3 2. Serveringssteder... 3 2.1 Skjenketider... 3 2.2. Åpnings/lukningstider...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - DEN GLADE DAME CAFE

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - DEN GLADE DAME CAFE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Tønder Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201429287-16 Emnekode: SFS-7530 Saksbeh: BENL Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Med retningslinjer for Meløy kommunes bevillingspolitikk Vedtatt av kommunestyret 31. mars 2016 i sak 19/16 Innhold 1. Planområde... 3 2. Målsetting... 3 3. Bevillingsperiode...

Detaljer

BUDSJETT 2009 - DRØFTINGER

BUDSJETT 2009 - DRØFTINGER HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Odd Ivar Gladsø til sak 132/08 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset

Detaljer

Fagnotat - Clarion Hotel Admiral, C. Sundts gate 3/13 - Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkeareal utendørs frem til 30.06.

Fagnotat - Clarion Hotel Admiral, C. Sundts gate 3/13 - Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkeareal utendørs frem til 30.06. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200000324-115 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Saksframlegg. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FIRE M AS - HORIZONT RESTAURANT Arkivsaksnr.: 07/27519

Saksframlegg. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FIRE M AS - HORIZONT RESTAURANT Arkivsaksnr.: 07/27519 Saksframlegg SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FIRE M AS - HORIZONT RESTAURANT Arkivsaksnr.: 07/27519 Forslag til vedtak: 1.Formannskapet innvilger skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk til Fire M AS,

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, Møterom 2 Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201524042-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Svar på søknad om serverings - og skjenkebevilling for Rissa Restaurant AS

Svar på søknad om serverings - og skjenkebevilling for Rissa Restaurant AS Emil-Lion Nomat Deres ref: Molovegen 3 A Vår ref: 16283/2017 6004 Ålesund Saksnr: 2017/2297 Dato: 13.12.2017 Svar på søknad om serverings - og skjenkebevilling for Rissa Restaurant AS Viser til ovennevntes

Detaljer

Gjelder for perioden

Gjelder for perioden Gjelder for perioden 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret den.. (arkivsak.) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2016 til 2020. De

Detaljer

Fagnotat - Vetridsallmenning 7. Ruccola - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og ved uteservering

Fagnotat - Vetridsallmenning 7. Ruccola - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og ved uteservering BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201329854-12 Emnekode: SFS-7530 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: side 2

INNHOLDSFORTEGNELSE: side 2 Vedtatt av kommunestyret sak 21/12, 28.06.2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: side 2 1. Definisjoner 1.1 Definisjon av alkoholfri/alkoholsvak og alkoholholdig drikk side 3 1.2 Definisjon av salg, skjenking og

Detaljer

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune.

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Bakgrunn. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen angir de alkoholpolitiske hovedmål og delmål

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SSP AVD. UPPER CRUST/POINT HAUGESUND

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Søknad om skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk Safin Ali Ahmed - Mexico Sombrero Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Trondheim kommune. Søknad om skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk Safin Ali Ahmed - Mexico Sombrero Arkivsaksnr. Saksframlegg Søknad om skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk Safin Ali Ahmed - Mexico Sombrero Arkivsaksnr.: 05/32811 Forslag til vedtak: Formannskapet avslår søknad om skjenkebevilling for all

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Flatanger Formannskap

Helse og omsorg Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Flatanger Formannskap Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2012/3150-5 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Søknad om skjenkebevilling Hasvåg Brygge AS Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget

Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget Nes Kommune Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget Dato: 30.08.2017 kl. 15:30 Sted: Helse- og servicesenteret, møterom HOS Arkivsak: 15/01248 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest på tlf 32068300

Detaljer

Sakliste - tilleggssaker

Sakliste - tilleggssaker Sakliste - tilleggssaker STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.12.2015 09:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 133/15 Sak 134/15 DRÅPEN BAR PAULO LOPES - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING

Detaljer

Siljan kommune. Alkoholpolitikk 2006-08

Siljan kommune. Alkoholpolitikk 2006-08 Siljan kommune Alkoholpolitikk 2006-08 Alkoholpolitisk handlingsplan 2006 2008 0. Innledning Nåværende alkoholpolitiske handlingsplan ble vedtatt i jun 1999 og er senere ikke revurdert. Planen revideres

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. februar 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. februar 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200915838-10 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: SIGH Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Fagnotat - Vestlivegen 2. Bonbori - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-2 inne og ved uteservering

Fagnotat - Vestlivegen 2. Bonbori - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-2 inne og ved uteservering BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201624194-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 16. august

Detaljer

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 27. januar 2009

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 27. januar 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Notat Saksnr.: 200901183-6 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 27. januar 2009

Detaljer

Fagnotat - Trikken 106, Nøstegaten 45B - Søknad om tillatelse til uteservering av alkoholholdig drikk gruppe 1-3 frem til

Fagnotat - Trikken 106, Nøstegaten 45B - Søknad om tillatelse til uteservering av alkoholholdig drikk gruppe 1-3 frem til BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201526357-21 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 17. februar

Detaljer

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES. Bevillingshaver (dvs. den som søker om bevilling og skal drive stedet): Navn på bevillingssøker :...

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES. Bevillingshaver (dvs. den som søker om bevilling og skal drive stedet): Navn på bevillingssøker :... Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I SANDNES Ja SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL I SANDNES Ja (Det anbefales at en leser veiledningen før en fyller ut søknaden) (Dette

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 17. juni 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 17. juni 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201008799-6 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. mars 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. mars 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200016026-161 Emnekode: - Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 22. mars

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 14.04.2010 Møtested: Rådhuset - Rådstua Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 36. Varamedlemmer møter

Detaljer

I følge søknaden beskrives Fana Golfklubb som et spisested/ selskapslokale.

I følge søknaden beskrives Fana Golfklubb som et spisested/ selskapslokale. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201217489-4 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 26.04.12/TOA Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/12 12/36 286 KIWI 543 MYSEN - SALGSBEVILLING

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 17/1079. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 17/1079. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 17/1079 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 07.06.2017 Formannskapet 12.06.2017 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING

Detaljer

Det er ingen endringer i forhold til bevillingen som gjelder driftskonsept, eier etc.

Det er ingen endringer i forhold til bevillingen som gjelder driftskonsept, eier etc. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200004489-189 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 23. juni

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 07.06.2012 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET...

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET... SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET... 1 A. Bevillingssøker. Dersom søker er en fysisk person: Pers.nr.: 1 B. Bevillingssøker. Dersom søker er et firma: Firmanavn: Org.nr.: Daglig

Detaljer

Søknaden gjelder skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 samt tilvirkning for skjenking i egen virksomhet.

Søknaden gjelder skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 samt tilvirkning for skjenking i egen virksomhet. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201404910-11 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Fagnotat - Amici Miei, Neumannsgaten 7 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 innendørs frem til

Fagnotat - Amici Miei, Neumannsgaten 7 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 innendørs frem til BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Saksnr.: 201606642-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fagnotat Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 11. mars 2016

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201511301-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Fagnotat - Møllaren Café, Wolffs gate 12 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 innendørs frem til 30.06.

Fagnotat - Møllaren Café, Wolffs gate 12 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 innendørs frem til 30.06. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201330946-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Søknad om fornyelse av bevilling for skjenking av alkohol om bord i bår under fart eller ved kai i tidsrommet 1. juli 2016-30.

Søknad om fornyelse av bevilling for skjenking av alkohol om bord i bår under fart eller ved kai i tidsrommet 1. juli 2016-30. Eigersund kommune Søknad om fornyelse av bevilling for skjenking av alkohol om bord i bår under fart eller ved kai i tidsrommet 1. juli 2016-30. juni 2020 Søknadsfrist 21. januar 2016 SKJENKESTEDET/BÅTEN

Detaljer

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til Det søkes om slik bevilling (sett kryss)

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 1.7.2016 Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse Overdragelse, dato: 1. Bevillingssøker: a) Dersom søker

Detaljer

Saksbehandler: Liv Kari Flaten Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Liv Kari Flaten Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Kari Flaten Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 13/9615-26 Dato: 19.11.2014 SKJENKESTUA AS, SCHULTZ GATE 36 TILLATELSE TIL TILVIRKNING â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for kultur,

Detaljer

A 1. Søknaden om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 ved Golden Chopsticks, Kringsjåveien 45, innvilges.

A 1. Søknaden om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 ved Golden Chopsticks, Kringsjåveien 45, innvilges. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201626723-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 30. september

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-U60, TI-&18 14/715 15/8000 Anne-Margrethe Simonsen 03.11.2015 Alminnelig skjenkebevilling - Milano Hattfjelldal

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3393. Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3393. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3393 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 13.10.2014 SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN,

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. februar 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. februar 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201102922-9 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Gjelder for perioden 2012-2016

Gjelder for perioden 2012-2016 Gjelder for perioden 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret den xxxxx (arkivsak 12/435) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012 til

Detaljer