KOMMUNESTYRET OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14)"

Transkript

1 KOMMUNESTYRET OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert ) Innstilling til kommunestyret Behandling i formannskapet Behandling i HMPB Behandling i HOOK Innstilling fra rådmannen (hvis den avviker fra innstillingen til kommunestyret) Eldreråd, råd for personer med nedsatt funksjonsevne og kommunalt foreldreutvalg Ingen farge KS-130/14 Referatsaker til kommunestyret Sakene er ikke behandlet i andre utvalg. Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar følgende referater til orientering: 1) Referat fra møte i kontrollutvalget ) Referat fra møte i kontrollutvalget ) Referat fra møte i representantskapet for Kemneren i Follo ) Utkast til referat fra oppfølgingsmøte om utvidet hurtigbåttilbud på Oslofjorden fra møte Vedlagt referatet følger utkast til notat av om faglig utredning av muligheter for et utvidet kollektivtilbud i indre Oslofjord. 5) Årsberetning Frogn Næringsråd

2 KS-131/14 Budsjettendring etter rettsforlik - Kunstgressbanen ved Frogn videregående skole Innstilling fra Formannskapet: Investeringsbudsjettet for 2014 endres som vist i tabellen under. Kostnad Inntekt Kunstgressbane ved Frogn VGS økt kostnad Utbetaling av forsikring Spillemidler økt inntekt Redusert bruk av lån Sum Formannskaps behandling : Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. KS-132/14 Kjøpekontrakt mellom Frogn kommune og Drøbak Montessori Stiftelse Formannskaps innstilling til kommunestyret: Saken er ikke klar til behandling. Saken utsettes. Formanskaps behandling : Forslag: Ordfører fremmet følgende forslag «Saken er ikke klar til behandling. Saken utsettes». Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling: Forslag til kjøpekontrakt mellom Frogn kommune og Drøbak Montessori Stiftelse godkjennes. 2

3 KS-133/14 Revisjon av delegeringsreglementet - endelig vedtak - forslag fra saksforberedende komité Formannskaps innstilling til kommunestyret: Kommunestyret vedtar forslaget til nytt delegeringsreglement fra den saksforberedende komiteen, datert den Reglementet vedtas med de endringer som kommunestyret beslutter i ramme A S i vedlegg 1: Ramme B: Punkt 2.1 b) strykes: Formannskapet har overordnet økonomisk myndighet for enheter innunder sitt ansvarsområde, herunder endringer underveis i budsjettåret innenfor enhetene og endring av budsjettene mellom enhetene). Ramme O: Punkt 12.2 d) skal lyde slik: Oppretting og nedlegging av stillinger innenfor budsjettets ramme. Gjelder ikke stillinger som er politisk vedtatt opprettet og rammen må være tilstrekkelig til helårsvirkning. Reglement for delegering av enkeltlover vedtas. Reglementet erstatter tidligere reglement, sist vedtatt den , revidert den Rådmannen fastsetter eget reglement for videredelegering Rådmannen kommer tilbake til delegering av myndighet i klagebehandling, herunder delegering til klageorganene, i en egen sak. Formannskaps behandling : Ordfører fremmet forslag om kun å votere over de punkter i forslaget fra den saksforberedende komiteen der det er uenighet (ramme A S). Formannskapet sluttet seg til forslaget. Votering: Første avsnitt i innstillingen ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret Andre avsnitt i innstillingen Votering vedrørende ramme B: Alternativ 2 (forslag fra Høyre og Kristelig folkeparti) ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. Teksten endres. Votering vedrørende ramme F: Alternativ 3 (forslag fra Venstre) fikk en stemme (1 = 1V) og falt. Ved alternativ votering mellom alternativ 1 (forslag fra Arbeiderpartiet) og alternativ 2 (forslag fra Høyre) ble alternativ 2 vedtatt med 7 mot 4 stemmer (7 = 4 H, 1 SP, 1 Frp, 1 Krf) som innstilling til kommunestyret. Teksten endres ikke Votering vedrørende ramme J: Alternativ 3 (forslag fra Venstre) fikk en stemme (1 = 1V) og falt. 3

4 Ved alternativ votering mellom alternativ 1 (forslag fra Arbeiderpartiet) og alternativ 2 (forslag fra Høyre) ble alternativ 2 vedtatt med 7 mot 4 stemmer (7 = 4 H, 1 SP, 1 Frp, 1 Krf) som innstilling til kommunestyret. Teksten endres ikke. Votering vedrørende ramme M: Ved alternativ votering mellom alternativ 1 (Høyres forslag) og alternativ 2 ble alternativ 2 vedtatt med 6 mot 5 stemmer (6 = 2 AP, 1 SV, 1 SP, 1 Krf, 1 V, 5 = 4 H, 1 Frp) som innstilling til kommunestyret. Teksten endres ikke. Votering vedrørende ramme O: Ved alternativ votering mellom alternativ 1 (Høyres forslag) og alternativ 2 ble alternativ 1 vedtatt med 7 mot 4 stemmer (7 = 4 H, 1 Frp, 1 V, 1 SP, 4 = 2 AP, 1 SV, 1 Krf) som innstilling til kommunestyret. Teksten endres. Votering vedrørende ramme P: Innstillingen fra komiteen (Høyres forslag) ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer (2 = 1 AP, 1 SV) som innstilling til kommunestyret. Teksten endres ikke. Votering vedrørende ramme Q: Innstillingen fra komiteen (Høyres forslag) ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer (2 = 1 AP, 1 SV) som innstilling til kommunestyret. Teksten endres ikke. Votering vedrørende ramme S: Ved alternativ votering mellom alternativ 1 og alternativ 2 (Venstres forslag), ble alternativ 1 vedtatt med 9 mot 2 stemmer (9 = 4 H, 2 Ap, 1 Krf, 1 Sp, 1 SV) som innstilling til kommunestyret. Teksten endres ikke. Det ble ikke votert over de delene av reglementet der den saksforberedende komiteen har avlevert en enstemmig innstilling. Forslaget fra komiteen er på disse punktene innstilling til kommunestyret. Øvrige deler av innstillingen ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. Innstilling fra rådmannen: Kommunestyret vedtar forslaget til nytt delegeringsreglement fra den saksforberedende komiteen, datert den Reglementet vedtas med de endringer som kommunestyret beslutter i ramme A P i vedlegg 1:... Reglement for delegering av enkeltlover vedtas. Reglementet erstatter tidligere reglement, sist vedtatt den , revidert den Rådmannen fastsetter eget reglement for videredelegering Rådmannen kommer tilbake til delegering av myndighet i klagebehandling, herunder delegering til klageorganene, i en egen sak. 4

5 KS-134/14 Kommunereformen - regional og lokal prosess Formannskaps innstilling til kommunestyret: I Frogn kommune går ikke inn i et samarbeid med Follo-kommunene for å fremskaffe et felles kunnskaps- og beslutningsgrunnlag som kan belyse ulike alternativer knyttet til framtidig kommuneinndeling. II 1 a) Med hjemmel i kommuneloven 10 nr. 5 nedsettes det en politisk arbeidsgruppe med følgende mandat: - Kartlegging av Frogn kommunes utgangspunkt/ståsted i forkant av kommunereformen. - Kartlegging av konsekvenser for Frogn kommune av kommunereformen, generelt og med utgangspunkt i ulike mulige konstellasjoner 1 b) Den politiske arbeidsgruppen settes sammen med en representant for hvert parti representert i Kommunestyret. Partiene melder inn medlem, samt personlig varamedlem til ordfører. 2) Arbeidsgruppen ledes av ordfører. Rådmannen stiller nødvendig sekretærhjelp til disposisjon. 3) Kommunestyret holdes løpende orientert om utvalgets arbeid underveis gjennom delrapporter. Formannskaps behandling : Forslag: På vegne av Høyre fremmet Sigbjørn Odden følgende forslag: «Innstillingen vedtas med følgende endring: Del I Punkt 2 Under forutsetning av at 4 av kommunene i Follo fatter vedtak i samsvar med punkt 1. Del II punkt 1a strekpunkt 2 - Kartlegging av konsekvenser for Frogn kommune med utgangspunkt i en ny stor Follo kommune». På vegne av Venstre og Fremskittspartet fremmet deretter Erik Lundeby følgende felles forslag til vedtak (saksfremleggets alternativ 2): I Frogn kommune går ikke inn i et samarbeid med Follo-kommunene for å fremskaffe et felles kunnskaps- og beslutningsgrunnlag som kan belyse ulike alternativer knyttet til framtidig kommuneinndeling. II 1 a) Med hjemmel i kommuneloven 10 nr. 5 nedsettes det en politisk arbeidsgruppe med følgende mandat: 5

6 - Kartlegging av Frogn kommunes utgangspunkt/ståsted i forkant av kommunereformen. - Kartlegging av konsekvenser for Frogn kommune av kommunereformen, generelt og med utgangspunkt i ulike mulige konstellasjoner 1 b) Den politiske arbeidsgruppen settes sammen med en representant for hvert parti representert i Kommunestyret. Partiene melder inn medlem, samt personlig varamedlem til ordfører. 2) Arbeidsgruppen ledes av ordfører. Rådmannen stiller nødvendig sekretærhjelp til disposisjon. 3) Kommunestyret holdes løpende orientert om utvalgets arbeid underveis gjennom delrapporter». På vegne av Høyre ba Thora Bakke om å få avholde gruppemøte. Dette ble innvilget. Formannskapet tok pause i forhandlingene. Etter pausen trådte formannskapet sammen igjen. På vegne av Høyre trakk deretter Thora Bakka partiets forslag. Votering: Ved alternativ votering mellom innstillingen og fellesforslaget fra Venstre og Fremskrittspartiet ble fellesforslaget vedtatt med 7 mot 4 stemmer (7 = 1 V, 1 Frp, 3 AP, 1 Krf, 1 SP) som innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: I 1. Frogn kommune går inn i et samarbeid med Follo-kommunene for å fremskaffe et felles kunnskaps- og beslutningsgrunnlag som kan belyse ulike alternativer knyttet til framtidig kommuneinndeling. En felles framdriftsplan og rammer for arbeidet må ta høyde for at formannskap og kommunestyre skal være tett involvert i prosessen. 2. Under forutsetning av at 5 av kommunene i Follo fatter vedtak i samsvar med punkt 1, vedtar Frogn kommunestyre følgende: a) Arbeidet med å fremskaffe et felles kunnskap- og beslutningsgrunnlag starter opp høsten 2014 og avsluttes rundt årsskiftet 2015/2016. Sak fra Follorådet om detaljert framdriftsplan og rammer for utredningsarbeidet legges fram for kommunestyret i desember. b) Det settes av midler til felles utredning i Follorådets Handlingsprogram for perioden I det tilfelle enkeltkommuner i Follo ikke vil delta i felles utredningsfase, skal likevel et flertall av Follo-kommunene kunne gjennomføre felles utredning i regi av Follorådet. II 6

7 1a) Med hjemmel i kommuneloven 10 nr. 5 nedsettes det en politisk arbeidsgruppe med følgende mandat: - Kartlegging av Frogn kommunes utgangspunkt/ståsted i forkant av kommunereformen. - Kartlegging av konsekvenser for Frogn kommune av kommunereformen, generelt og med utgangspunkt i ulike mulige konstellasjoner 1b) Den politiske arbeidsgruppen settes sammen med en representant for hvert parti representert i Kommunestyret. Partiene melder inn medlemmer, samt personlig varamedlem til ordfører. 2. Arbeidsgruppen ledes av ordfører. Rådmannen stiller nødvendig sekretærhjelp til disposisjon. 3. Kommunestyret holdes løpende orientert om utvalgets arbeid underveis gjennom delrapporter. 7

8 KS-135/14 Fremtidig skolestruktur, prosess og framdrift Formannskaps innstilling til kommunestyret: Bakgrunn Del 1 HP 2014 til 2017 Linje 11 Skolestruktur 2 mill. i 2015 og deretter helårseffekt med 6 mill. Forklaring Tekst Fra høsten 2015 kan effekten av en strukturendring på ungdomstrinnet redusere skolerammene uten å redusere kvaliteten i undervisningen. HP 2015 til 2017 Videre har Rådmann fremmet forslag i HP 2015 til 2018 om økning i forventet innsparing på skole til 6,5 og 13 mill. i 2017 og 2018 Del 2 Fra Hoveddokumentet HP 2014 til 2017 For fortsatt å kunne ha skoler med høy kvalitet i en virkelighet med mindre økonomiske rammer, vil en bred utredning av alternativer til dagens skole- og barnehagestruktur være avgjørende. Kommunestyret ser at det er behov for å gjennomføre store og langsiktige grep, slik at barnehager og skoler får de beste mulige rammebetingelsene fremover. En fortsatt satsing på å øke de ansattes kompetanse gjennom etter- og videreutdanning og skolens langsiktige arbeid med å forbedre undervisningen gjennom god vurderingspraksis er avgjærende. Del 1 tas ut som premiss for prosessen videre. Del 2 legger grunnlag for prosessen videre. Konsekvensene av tiltakene blir utredet når saken kommer til politisk behandling i 2 omganger i Alle innspill som er fremmet av rådmann eller politiske partier må fremmes på nytt i idefasen. Fremdriftsplan: FASE Tekst Tid Ansvar Nåsituasjon Orientering om nåsituasjonen, utfordringer og mål Januar Åpent møte Rådmann Idefasen Åpent ideeverksted Februar Inviterte grupper Rådmann Frist for innspill Mars Rådmann Vurdering av innspill med kommentarer Rådmann Høring av innspillene FAU, SU, KFU og Lærere Juni Høring Rådmann Utsiling Politisk prioritering av innspill og videre fremdrift Juni Politisk sak Rådmann Utredning Utredning med konsekvenser av vedtatte innspill Høst Rådmann Høring Berørte grupper høres før politisk behandling Høst Høring Rådmann 8

9 Formannskaps behandling : Resultatet av behandlingen i følgende råd/utvalg ble delt ut: - Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen - Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Forslag: På vegne av Sosialistisk venstreparti fremmet Kjell Monsen følgende forslag (saksfremleggets alternativ 3): «Det gjennomføres ingen videre prosess for utredning av ny skolestruktur». På vegne av Senterpartiet fremmet Hans Kristian Raanaas følgende forslag: «Bakgrunn Del 1 HP 2014 til 2017 Linje 11 Skolestruktur 2 mill. i 2015 og deretter helårseffekt med 6 mill. Forklaring Tekst Fra høsten 2015 kan effekten av en strukturendring på ungdomstrinnet redusere skolerammene uten å redusere kvaliteten i undervisningen. HP 2015 til 2017 Videre har Rådmann fremmet forslag i HP 2015 til 2018 om økning i forventet innsparing på skole til 6,5 og 13 mill. i 2017 og 2018 Del 2 Fra Hoveddokumentet HP 2014 til 2017 For fortsatt å kunne ha skoler med høy kvalitet i en virkelighet med mindre økonomiske rammer, vil en bred utredning av alternativer til dagens skole- og barnehagestruktur være avgjørende. Kommunestyret ser at det er behov for å gjennomføre store og langsiktige grep, slik at barnehager og skoler får de beste mulige rammebetingelsene fremover. En fortsatt satsing på å øke de ansattes kompetanse gjennom etter- og videreutdanning og skolens langsiktige arbeid med å forbedre undervisningen gjennom god vurderingspraksis er avgjærende. Del 1 tas ut som premiss for prosessen videre. Del 2 legger grunnlag for prosessen videre. Konsekvensene av tiltakene blir utredet når saken kommer til politisk behandling i 2 omganger i Alle innspill som er fremmet av rådmann eller politiske partier må fremmes på nytt i idefasen. Fremdriftsplan: FASE Tekst Tid Ansvar Nåsituasjon Orientering om nåsituasjonen, utfordringer og mål Januar Åpent møte Rådmann Idefasen Åpent ideeverksted Februar Inviterte grupper Rådmann Frist for innspill Mars Rådmann 9

10 Utsiling Utredning Høring Vurdering av innspill med kommentarer Rådmann Høring av innspillene FAU, SU, KFU og Lærere Juni Høring Rådmann Politisk prioritering av innspill og videre Politisk fremdrift Juni sak Rådmann Utredning med konsekvenser av vedtatte innspill Høst Rådmann Berørte grupper høres før politisk behandling Høst Høring Rådmann På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Kjell Engebretsen følgende forslag (saksfremleggets alternativ 3): «Det gjennomføres ingen videre prosess for utredning av ny skolestruktur». På vegne av Kristelig folkeparti fremmet Bente Bjerknes følgende forslag (saksfremleggets alternativ 2): «Prosessen og fremdriftsplan for det videre arbeidet med en skolestruktur fra skoleåret 2017/18 gjennomføres med følgende endringer: Videre prosess starter umiddelbart og avsluttes med kommunestyrebehandling senest i junimøtet Prosessen gjennomføres med utgangspunkt i de utregninger og kalkyler som er gjort hittil ved presentasjon av de ni fremlagte alternativer, samt et alternativ ti som synligjør dagens skolestruktur på samme måte». Votering: Kristelig folkepartis forslag fikk 1 stemme og falt (1 = 1 Krf) Innstillingen fikk ingen stemmer og falt. Ved alternativ votering mellom forslaget fra Sosialistisk venstreparti/arbeiderpartiet og forslaget fra Senterpartiet, ble forslaget fra Senterpartiet vedtatt med 6 mot 5 stemmer (6 = 1 SP, 4 H, 1 Frp, 5 = 1 V, 1 SV, 2 AP, 1 Krf) som innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: Prosess og framdriftsplan for det videre arbeidet med skolestrukturendring fra skoleåret 2017/18 gjennomføres slik det fremkommer av saken. 10

11 Behandling i Hovedutvalget for oppvekst- omsorg og kultur : Ingen forslag fikk flertall i voteringen og det ble ikke fattet vedtak. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs behandling : Behandlingen fra kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen ble delt ut. Forslag: På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Vibeke Lundh Holmedal følgende forslag (saksfremleggets alternativ 3) «Det gjennomføres ingen videre prosess for utredning av ny skolestruktur». På vegne av Kristelig folkeparti fremmet Merethe Solberg følgende forslag (saksfremleggets alternativ 2): «Prosessen og fremdriftsplan for det videre arbeidet med en skolestruktur fra skoleåret 2017/18 gjennomføres med følgende endringer: Videre prosess starter umiddelbart og avsluttes med kommunestyrebehandling senest i junimøtet Prosessen gjennomføres med utgangspunkt i de utregninger og kalkyler som er gjort hittil ved presentasjon av de ni fremlagte alternativer, samt et alternativ ti som synligjør dagens skolestruktur på samme måte». På vegne av Høyre fremmet Stein Erik Halck følgende forslag (saksfremleggets alternativ 2): «Prosess og framdriftsplan for det videre arbeidet med en skolestruktur fra skoleåret 2017/2018 gjennomføres med følgende endringer: Etter høring i FAU, SU, KFU og andre organer februar juni 2016 legges det frem en politisk sak der prosessen enten avsluttes eller videre prosess besluttes». Votering: Arbeiderpartiets forslag fikk 4 stemmer falt (4 = 3 AP, 1 V) Innstillingen fikk ingen stemmer og falt. Kristelig folkepartis forslag fikk 3 stemmer og falt (3 = 1 Krf, 1 SP, 1 V) Høyres forslag falt med 5 mot 6 stemmer (5 = 4 H, 1 Frp, 6 = 3 AP, 1 Krf, 1 SP, 1 V) 11

12 Behandling i kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen Uttalelse fra KFU: KFU vil gå videre med alternativ 2, forutsatt en handlingsplan uten kutt i skole for 2017 og KFU vil ha følgende åpne og ærlige prosess for å bidra til nå politikernes målsetning om å bli en topp 10 skole faglig og sosialt: Januar februar Åpent ideverksted Februar mai Kvalitetssikring av alternativer fra prosjektgruppa: faglig, sosialt ++ (Med kvalitetssikrede, transparente og sammenlignbare måleparametere) Mai august Høring FAU, KFU, SU + andre organer August/september Folkemøte med politikere med klare alternativer å ta stilling til minimum 1 uke før valget KS-136/14 Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs vedtak : 1. Ombudsutvalget for helse- og omsorgstjenester oppnevnes av kommunestyret for 4 år av gangen, og følger kommunevalgperioden. 2. Ombudsutvalget består av 3 personer: a. 1 fra Eldrerådet b. 1 fra Råd for personer med nedsatt funksjonsevne c. 1 person fra Mental helse Varamedlem: Det velges ett felles varamedlem for alle representantene. 3. Ombudsutvalget konstituerer seg selv i første møte med leder og sekretær 4. Utvalget har 2 faste møter i året 5. Ut over faste møter, kaller leder av rådet inn til møte når det meldes saker, avhengig av omfang og hastegrad 6. Ombudsutvalgets oppgave er å vurdere, gi råd og bistå den enkelte innbygger som tar kontakt ved å opprette dialog og fremme innbyggerens synspunkter på den aktuelle problemstillingen. 7. Utvalget kan bistå i klagesaker og delta i møter 8. Ombudsutvalget kan spre informasjon om sin rolle og generelle bruker- og pasientrettigheter til tjenestesteder og lokale brukere- og bistandsorganisasjoner 9. Ombudsutvalget arbeid nedfelles i årlige årsmeldinger i anonymisert form til rådene og OOK. 12

13 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs behandling : Behandlingen fra eldrerådet og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne ble delt ut. Forslag: På vegne av Fremskrittspartiet fremmet Grethe Reinhardtsen følgende forslag: «Foreslått navn og målgruppe endres til ombudsutvalg for helse - og omsorgstjenester og saker relatert til mobbing». På vegne av Høyre fremmet Eva Anderssen følgende forslag: «Hovedutvalget vedtar saksfremleggets alternativ 2 med følgende endringer: 1) Sammensetningen endres til: a. 1 fra Eldrerådet b. 1 fra Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne c. 1 fra Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 2) Punkt 3 og sekretær.. strykes 3) Nytt punkt 10. rådmann stiller med sekretær». På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Vibeke Lundh Holmedal følgende forslag (saksfremleggets alternativ 2): «1. Ombudsutvalget for helse- og omsorgstjenester oppnevnes av kommunestyret for 4 år av gangen, og følger kommunevalgperioden. 2. Ombudsutvalget består av 3 personer: a. 1 fra Eldrerådet b. 1 fra Råd for personer med nedsatt funksjonsevne c. 1 person fra Mental helse Varamedlem: Det velges ett felles varamedlem for alle representantene. 3. Ombudsutvalget konstituerer seg selv i første møte med leder og sekretær 4. Utvalget har 2 faste møter i året 5. Ut over faste møter, kaller leder av rådet inn til møte når det meldes saker, avhengig av omfang og hastegrad 6. Ombudsutvalgets oppgave er å vurdere, gi råd og bistå den enkelte innbygger som tar kontakt ved å opprette dialog og fremme innbyggerens synspunkter på den aktuelle problemstillingen. 7. Utvalget kan bistå i klagesaker og delta i møter 8. Ombudsutvalget kan spre informasjon om sin rolle og generelle bruker- og pasientrettigheter til tjenestesteder og lokale brukere- og bistandsorganisasjoner 9. Ombudsutvalget arbeid nedfelles i årlige årsmeldinger i anonymisert form til rådene og OOK». Votering: Innstillingen fikk ingen stemmer og falt. Arbeiderpartiets forslag fikk seks stemmer og ble vedtatt (6 = 3 AP, 1 Krf, 1 Sp, 1 V) Høyres forslag fikk 5 stemmer og falt (5 = 4 H, 1 Frp) Fremskrittspartiets forslag fikk en stemme og falt (1 = 1 Frp) 13

14 Rådmannens innstilling: 1. Ombudsutvalget for helse og omsorgstjenester oppnevnes av kommunestyret for 4 år av gangen og følger kommunevalgperioden 2. Ombudsutvalget består av 5 personer: a. 1 fra Eldrerådet b. 1 fra Råd for personer med nedsatt funksjonsevne c. 1 person fra Mental helse d. 2 personer fra Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Varamedlem: Det velges ett felles varamedlem for alle representantene. 3. Ombudsutvalget konstituerer seg selv i første møte med leder og sekretær 4. Utvalget har 2 faste møter i året 5. Ut over faste møter, kaller leder av rådet inn til møte når det meldes saker, avhengig av omfang eller hastegrad 6. Ombudsutvalgets oppgave er å vurdere, gi råd og bistå den enkelte innbygger som tar kontakt ved å opprette dialog og fremme innbyggerens synspunkter på den aktuelle problemstillingen. 7. Utvalget kan bistå i klagesaker og delta i møter 8. Ombudsutvalget kan spre informasjon om sin rolle og generelle bruker- og pasientrettigheter til tjenestesteder og lokale brukere- og bistandsorganisasjoner 9. Ombudsutvalget arbeid nedfelles i årlige årsmeldinger i anonymisert form til rådene og OOK Rådet for personer med nedsatt funksjonsevnes vedtak : 1. Ombudsutvalget for helse- og omsorgstjenester oppnevnes av kommunestyret for 4 år av gangen, og følger kommunevalgperioden. 2. Ombudsutvalget består av 3 personer: a. 1 fra Eldrerådet b. 1 fra Råd for personer med nedsatt funksjonsevne c. 1 person fra Mental helse Varamedlem: Det velges ett felles varamedlem for alle representantene. 3. Ombudsutvalget konstituerer seg selv i første møte med leder. 4. Utvalget har 2 faste møter i året 5. Ut over faste møter, kaller leder av rådet inn til møte når det meldes saker, avhengig av omfang og hastegrad 6. Ombudsutvalgets oppgave er å vurdere, gi råd og bistå den enkelte innbygger som tar kontakt ved å opprette dialog og fremme innbyggerens synspunkter på den aktuelle problemstillingen. 7. Utvalget kan bistå i klagesaker og delta i møter 14

15 8. Ombudsutvalget kan spre informasjon om sin rolle og generelle bruker- og pasientrettigheter til tjenestesteder og lokale brukere- og bistandsorganisasjoner 9. Ombudsutvalget arbeid nedfelles i årlige årsmeldinger i anonymisert form til rådene og OOK 10. Rådmann stiller med sekretær Eldrerådets vedtak : Eldrerådet støtter rådmannens forslag alt. 2 med følgende endringer: Utvalget sammensettes slik: a. 1 fra Eldrerådet b. 1 fra Råd for personer med nedsatt funksjonsevne c. 1 person hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Mandatet til utvalget er, innenfor sitt område å føre tilsyn med sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie og dagsenter slik det fremgår av lover, forskrifter og reglement. Utvalget skal også være et kontaktforum for beboere og pårørende som mottar tjenester fra Frogn kommune. Utvalget utarbeider rapporter om sitt arbeid. Rapporter behandles av HOOK. Møtegodtgjørelse bør utgjøre samme som i HOOK. Møterom på Rådhuset må stilles til disposisjon. Det utarbeides en informasjonsbrosjyre som distribueres om ombudets mandat til aktuelle steder, sykehjemmene, seniorsenteret, bokollektivet. Administrasjonen stiller med sekretær. Utvalget evalueres etter 2 år. 15

16 KS-137/14 Forvaltningsrevisjonsrapport vann og avløp Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 1) Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om vann og avløp til orientering. 2) Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen seks måneder. Frogn kontrollutvalgs behandling : Even Tveter presenterte rapporten og svarte på utvalgets spørsmål. Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Frogn kontrollutvalgs vedtak : I Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om vann og avløp til orientering. II Forvaltningsrevisjonsrapporten om vann og avløp legges fram for kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 1) Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om vann og avløp til orientering. 2) Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen seks måneder. Saken er utredet slik fra Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat: «Sekretariatets innstilling: I Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om vann og avløp til orientering. II Forvaltningsrevisjonsrapporten om vann og avløp legges fram for kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 1) Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om vann og avløp til orientering. 2) Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen seks måneder. 16

17 KS-138/14 Nytt forslag til Pendlermelding for Frogn Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers innstilling til kommunestyret: a) Pendlermelding for Frogn vedtas med de endringene som følger av saken og gjøres tilgjengelig på kommunens nettsider med følgende endringer: Under avsnittet «Forslag om innfartsparkering»: Tillegg til pkt. 13 som lyder Ved i første omgang sette opp parkering forbudt skilt på begge sider av Heerveien utenfor Kiwi. Hele setningen lyder da: Snarest søke å løse parkeringsproblemet på Heer ved i første omgang å sette opp parkering forbudt skilt på begges sider av Heerveien utenfor Kiwi. Under «Prinsipper for vår rolle som pådriver»: Gjøres en tilføyelse til andre kulepunkt, slik at dette lyder: «bedre kollektivtransport mellom Follokommunene, med korresponderende ruter fra de sentrale boområdene.» Under «Prinsipper for vår rolle som pådriver» Gjøres en tilføyelse til tredje kulepunkt, slik at dette lyder: «Mest mulig direkte ruter mot Oslo og andre sentra der mange pendlere jobber fra de sentrale boområdene». Endring til pkt. 5: Vi ønsker endeholdeplass til Drøbaksrutene i Oslo sentrum i nærheten av Vika. b) Rådmannen fremmer en egen sak om barnehagetilbud for skiftarbeidere. c) Rådmannen fremmer en egen sak om innfartsparkering på Bekkevold. Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers behandling : Forslag: Terje Sørensen fremmet følgende forslag på vegne av Fremskrittspartiet: «Under avsnittet Forslag om innfartsparkering: Tillegg til pkt. 13 som lyder Ved i første omgang sette opp parkering forbudt skilt på begge sider av Heerveien utenfor Kiwi. Hele setningen lyder da: Snarest søke å løse parkeringsproblemet på Heer ved i første omgang å sette opp parkering forbudt skilt på begges sider av Heerveien utenfor Kiwi.» Nicolay Corneliussen fremmet følgende forslag på vegne av Venstre: 17

18 1. Under «Prinsipper for vår rolle som pådriver» gjøres en tilføyelse til andre kulepunkt, slik at dette lyder: «bedre kollektivtransport mellom Follokommunene, med korresponderende ruter fra de sentrale boområdene.» 2. Under «Prinsipper for vår rolle som pådriver» gjøres en tilføyelse til tredje kulepunkt, slik at dette lyder: «Mest mulig direkte ruter mot Oslo og andre sentra der mange pendlere jobber fra de sentrale boområdene». Bente Krystad Heiersjø fremmet følgende forslag på vegne Høyre: «Punkt 5: Forslag om flg. endring til pkt. 5: «Vi ønsker endeholdeplass til Drøbaksrutene i Oslo sentrum i nærheten av Vika.» Votering: Venstres forslag ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. FrPs forslag ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. Høyres forslag ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. Deretter ble pendlermeldingen i sin helhet vedtatt med de endringer som følger av de vedtatte forslagene som innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: a) Pendlermelding for Frogn vedtas med de endringene som følger av saken og gjøres tilgjengelig på kommunens nettsider. b) Rådmannen fremmer en egen sak om barnehagetilbud for skiftarbeidere. c) Rådmannen fremmer en egen sak om innfartsparkering på Bekkevold. 18

19 KS-139/14 Tillatelse til å iverksette byggesaksprosess for oppføring av bygning på bortfestet eiendom Gnr. 16 Bnr. 303 Formannskapets innstilling til kommunestyret: Norgesbuss As gis tillatelse til å iverksette byggesaksprosess for oppføring av nytt verksted på eiendom Gnr. 16 Bnr Formannskaps behandling : Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt som innstiling til kommunestyret. KS-140/14 Gnr 2 bnr 1, Ekebergfeltet. 2. gangsbehandling av reguleringsplan. Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers innstilling til kommunestyret: Frogn kommunestyre vedtar reguleringsplanen «Lensmannsveien, Søndre Ekeberg» datert med tilhørende bestemmelser datert Fradeling av totalt 6 hyttetomter innenfor reguleringen betraktes som erstatning for ikke byggbare tomter innenfor 100-meters beltet og vil ikke gi presedens for fradeling i øvrige hytteområder. Høydene det åpnes for i planforslaget vurderes som akseptable da høye kompakte hyttebygg gir mindre avtrykk og sparer vegetasjon. Vedtaket fattes i medhold plan- og bygningsloven Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers behandling : Rådmannen gjorde oppmerksom på at korrekt navn er Lensmannsveien. Votering: Innstillingen med rådmannens korrigerte innstilling om navn ble enstemmig vedtatt 19

20 KS-141/14 LØKTABAKKEN 4 - DETALJREGULERING 2. gangs behandling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers innstilling til kommunestyret: Saken utsettes for befaring. Rådmannen legger frem et tilleggsnotat når saken settes opp til ny behandling. Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers behandling : Gunn Heidi Iversen (H) tok opp spørsmål om egen habilitet. Hun bor i Løktabakken 16 og mener hun er inhabil. Iversen fratrådte og utvalget vedtok enstemmig at hun var inhabil til å behandle saken i medhold av forvaltningsloven 6 a. Forslag: Sylvi Ofstad Samstag fremmet følgende forslag på vegne av SV: «Saken utsettes for befaring». Utvalget hadde en del spørsmål til saksutredningen. Utvalgsleder foreslo at disse avklares gjennom et notat til utvalget. Votering (10 representanter tilstede): SVs forslag ble enstemmig vedtatt. Utvalgsleders forslag om tilleggsnotat ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling: Kommunestyret slutter seg til vurdering og konklusjon i saksutredningen. Kommunestyret vedtar detaljregulering for Løktabakken 4, som vist på plankart datert med tilhørende bestemmelser datert Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven

21 KS-142/14 Søknad om serverings- og skjenkebevilling fra Simply The Best AS - Torget 3 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs innstilling til kommunestyret: 1) I medhold av serveringsloven gis det serveringsbevilling med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: Simply The Best AS org. nr: Daglig leder for serveringsbevillingen: Per Klynderud Type virksomhet: Kafé med fokus på salg av lunsjretter, desserter, pannekaker, vafler, is, kaker, drikke med og uten alkohol. Serveringssted: Guri Malla, Torget 3. Serveringsområde: Innendørs, 40 49m2 Åpningstider: Kl Serveringsbevillingen gis under forutsetning av at: - Krav til vandel i hht serveringsloven 6 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. - Politiet ikke har merknader til søknaden. 2) I medhold av alkoholloven gis det skjenkebevilling for bevillingsperioden frem til med følgende spesifikasjon: 2 a) Bevillingshaver: Simply The Best AS org. nr: Type virksomhet: Kafé med fokus på salg av lunsjretter, desserter, pannekaker, vafler, is, kaker, drikke med og uten alkohol. Serveringssted: Guri Malla, Torget 3. Alkoholtype: Alminnelig bevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3. Serveringsområde: Innendørs. Skjenkebevillingen gis under forutsetning av at: - Krav til vandel i hht alkoholloven 1-7 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. - Politiet ikke har merknader til søknaden. 2 b) Søknad om unntak fra hovedregelen i alkoholloven 1-7 C innvilges. Det innvilges unntak fra hovedregelen om at ingen skal inneha flere verv som styrer og/eller stedfortreder samtidig, jf alkoholloven 1-7 C. Kommunestyret mener at stedets størrelse og begrensede åpningstider gjør at det kan innvilges unntak fra hovedregelen om at ingen skal inneha flere verv som styrer og stedfortreder samtidig. Det at Guri Malla ligger i umiddelbar nærhet til Bakrommet Sportspub 21

22 gjør at styrer og stedfortreder kan bevege seg hurtig mellom de to skjenkestedene. Kommunestyret mener derfor at søker vil være i stand til å ivareta hensynet til forsvarlig kontroll etter alkoholloven på en tilfredsstillende måte, både ved Guri Malla og Bakrommet Sportspub. Elisabeth Meisal godkjennes som styrer og Per Klynderud som stedfortreder for skjenkebevillingen for serveringsstedet Guri Malla, jf. unntaket i alkoholloven 1-7 C, fra hovedregelen, om at ingen skal inneha flere verv som styrer og/eller stedfortreder samtidig. Skjenketider i henhold til Frogn kommunes forskrift om åpnings- og skjenketider. I tillegg til alkohollovens regler gjelder de til enhver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune. Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrifter om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra dagens beskrivelse av driftskonsept. Eventuelle endringer i driftskonseptet krever ny behandling. 3) Fullmakt til rådmannen: Rådmannen gis fullmakt til å tildele serverings- og skjenkebevilling når vilkårene som er nevnt i vedtaket er oppfylt 22

23 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs behandling : Forslag: På vegne av Høyre fremmet Stein Erik Halck følgende forslag (saksfremleggets alternativ 3): «Som innstillingen, men det innvilges unntak fra hovedregelen om at ingen skal inneha flere verv som styrer og/eller stedfortreder samtidig, jf alkoholloven 1-7 C. Kommunestyret mener at stedets størrelse og begrensede åpningstider gjør at det kan innvilges unntak fra hovedregelen om at ingen skal inneha flere verv som styrer og stedfortreder samtidig. Det at Guri Malla ligger i umiddelbar nærhet til Bakrommet Sportspub gjør at styrer og stedfortreder kan bevege seg hurtig mellom de to skjenkestedene. Kommunestyret mener derfor at søker vil være i stand til å ivareta hensynet til forsvarlig kontroll etter alkoholloven på en tilfredsstillende måte, både ved Guri Malla og Bakrommet Sportspub. Elisabeth Meisal godkjennes som styrer og Per Klynderud som stedfortreder for skjenkebevillingen for serveringsstedet Guri Malla, jf. unntaket i alkoholloven 1-7 C, fra hovedregelen, om at ingen skal inneha flere verv som styrer og/eller stedfortreder samtidig». Votering: Innstillingens punkt 1 og 2 a ble enstemmig vedtatt. Innstillingens punkt 2 b: Ved alternativ votering mellom innstillingens og Høyres forslag ble Høyres forslag enstemmig vedtatt. Innstillingens punkt 3 ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling: 1) I medhold av serveringsloven gis det serveringsbevilling med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: Simply The Best AS org. nr: Daglig leder for serveringsbevillingen: Per Klynderud Type virksomhet: Kafé med fokus på salg av lunsjretter, desserter, pannekaker, vafler, is, kaker, drikke med og uten alkohol. Serveringssted: Guri Malla, Torget 3. Serveringsområde: Innendørs, 40 49m2 Åpningstider: Kl Serveringsbevillingen gis under forutsetning av at: - Krav til vandel i hht serveringsloven 6 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. - Politiet ikke har merknader til søknaden. 2) I medhold av alkoholloven gis det skjenkebevilling for bevillingsperioden frem til med følgende spesifikasjon: 23

24 2 a) Bevillingshaver: Simply The Best AS org. nr: Type virksomhet: Kafé med fokus på salg av lunsjretter, desserter, pannekaker, vafler, is, kaker, drikke med og uten alkohol. Serveringssted: Guri Malla, Torget 3. Alkoholtype: Alminnelig bevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3. Serveringsområde: Innendørs. Skjenkebevillingen gis under forutsetning av at: - Krav til vandel i hht alkoholloven 1-7 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. - Politiet ikke har merknader til søknaden. 2 b) Søknad om unntak fra hovedregelen i alkoholloven 1-7 C avslås. Styrer for skjenkebevillingen: Søker melder inn navn på ny styrer Stedfortreder for skjenkebevillingen: Søker melder inn navn på ny stedfortreder Begrunnelsen er at Per Klynderud og Elisabeth Meisal allerede innehar funksjonen som styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen ved Bakrommet Sportspub. I henhold til hovedregelen, jf. alkoholloven 1-7 C, skal ingen inneha flere verv som styrer og/eller stedfortreder samtidig. Ny styrer og stedfortreder godkjennes av rådmannen. Skjenketider i henhold til Frogn kommunes forskrift om åpnings- og skjenketider. I tillegg til alkohollovens regler gjelder de til enhver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune. Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrifter om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra dagens beskrivelse av driftskonsept. Eventuelle endringer i driftskonseptet krever ny behandling. 3) Fullmakt til rådmannen: Rådmannen gis fullmakt til å tildele serverings- og skjenkebevilling når vilkårene som er nevnt i vedtaket er oppfylt. 24

25 KS-143/14 Trafikksikkerhetstiltak - Regulering av parkering langs Heerveien Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1) Det settes opp parkeringsforbudtskilt langs Heerveien jf. vedlagt skiltplan. Vedtaket og skiltplan sendes til Statens Vegvesen for godkjenning. 2) Forbudet gjelder ukedager mellom kl og ) Kostnader belastes eksisterende bevilget midler for trafikksikkerhetstiltak Formannskaps behandling : Votering: (Det var 10 representanter til stede). Innstillingen ble vedtatt som innstilling til kommunestyret med 9 mot 1 stemmer. (1=1H). KS-144/14 Interpellasjon fra Frogn KrF om markering av friluftslivets år 2015 Interpellasjon: Bente Bjerknes fremmet på vegne av Frogn KrF følgende interpellasjon: Forespørsel til ordfører: Friluftslivets år, 2015 i Frogn kommune. Frognmarkas venner har i et åpent brev, datert 8. november 2014, rettet en henvendelse til kommunen angående markering av Friluftslivets år 2015 i Frogn. I brevet stilles det blant annet spørsmål om hvilke planer Frogn kommune har lagt for Friluftslivets år. Videre foreslår Frognmarkas venner tre spennende initiativer/aktiviteter som vi håper ordfører/ rådmann vil vurdere, alt i tråd med de føringer som er lagt fra hhv. Klima og miljødepartementet og miljøverndirektoratet. Forslaget fra Frognmarkas venner omhandler arbeid med bindende markagrense, guidede turer med fokus på friluftsliv i nærmiljø, fritidsfiske, kulturminner og barn/ unge/ barnefamilier og fokus på allemannsretten Vi vil gjerne gi honnør til Frognmarkas venner for deres initiativ og ønsker med dette å rette følgende spørsmål til ordfører: 1. Hvilke planer har Frogn kommune lagt for å markere Friluftslivets år 2015? 2. Har kommunen tatt initiativ til samarbeid med f. eks. Frognmarkas venner og evt. Andre relevante frivillige aktører? Frogn 16. Nov Bente Bjerknes, KrF 25

Årsmelding 2010 Vedlegg 1. 31. mars 2011

Årsmelding 2010 Vedlegg 1. 31. mars 2011 Vedlegg 1 31. mars 2011 Innhold: VEDLEGG 1 STATUS KOMMUNESTYREVEDTAK 2010...4 Vedlegg 1 Status kommunestyrevedtak 2010 (Saker vedr. godkjenning av protokoller og referatsaker er tatt ut av oversikten)

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: 17.06.2013 fra kl 18.00 til kl 22.30 og 24.6.2013 fra kl 17.00 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede:

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop.

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 22.09.2014 kl. 18:00 20:40 Sted: Møterommet "Fraunar", Frogn rådhus Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Møtende medlemmer: For

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 fra kl. 12.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter:

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak. 24. april 2013

Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak. 24. april 2013 Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak 24. april 2013 1 Innhold KOMMUNESTYRET OVERSIKT OVER VEDTAK 2012... 3 FORMANNKSKAPET 2012 OPPFØLGING AV VEDTAK... 132 HOVEDUTVALGET FOR MILJØ, PLAN OG BYGGESAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P Formannskap

MØTEPROTOKOLL P Formannskap Frogn kommune Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 23.15 Sted: Møterommet "Fraunar" MØTEPROTOKOLL P Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H) Kirsti

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.11.2012 kl. 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 13.03.2012 fra kl. 16.30 til kl. 18.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Skriftlig

Detaljer

Frogn kommune. UTKAST MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 01.12.2014 kl. 15:00 18.15 Sted: Møterommet Fraunar, Rådhuset

Frogn kommune. UTKAST MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 01.12.2014 kl. 15:00 18.15 Sted: Møterommet Fraunar, Rådhuset Frogn kommune UTKAST MØTEPROTOKOLL Møtetid: 01.12.2014 kl. 15:00 18.15 Sted: Møterommet Fraunar, Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: For grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.05.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166 eller til e-post: akfp@fredrikstad.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Frogn kommune MØTEINNKALLING. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Møtetid: 10.03.2015 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset

Frogn kommune MØTEINNKALLING. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Møtetid: 10.03.2015 kl. 16:30 Møtested: Møterommet Fraunar, rådhuset MØTEINNKALLING Møtetid: 10.03.2015 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: "Fraunar", rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: 09:00 Formannskapet Innkallingsmåte: Skriftlig 11.11.11og 14.11.11. Kunngjort i AA 8.11.11 Tilstede: Høyre:

Detaljer

Saksprotokoll. Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932

Saksprotokoll. Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932 Saksprotokoll Handlingsprogram 201-2018 Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932 Behandlet av Møtedato 1 Eldrerådet 28/14 10.11.2014 2 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 13/14 11.11.2014

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.05.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2015 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer