Effektive leveranser til Oslo kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Effektive leveranser til Oslo kommune"

Transkript

1 Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Effektive leveranser til Oslo kommune Hvordan kan Oslo kommune bruke anskaffelser strategisk for å oppnå kutt i utslipp av klimagasser og å legge til rette for innovativ miljøteknologi? V/Juridisk rådgiver Anne Cathrine Jacobsen i Utviklingsog kompetanseetaten, Avdeling for konserninnkjøp

2 Tema Kort om Oslo kommunes anskaffelser og organisering «Effektive leveranser reduserte klimagassutslipp bedre miljø» prosjekt gjennomført av Utviklings- og kompetanseetaten Juridisk handlingsrom Samlast Kontraktsforhold og rutiner Myndighetsforhold

3 Mål i Oslo kommune Fremtidens byer ny klimapolitikk for Oslo kommune Målet er å halvere Oslos utslipp av klimagasser innen 2030 Viktig å bruke kommunens anskaffelser strategisk for å oppnå målene om kutt i utslipp av klimagasser og å legge til rette for innovativ miljøteknologi Prosjekt «Effektive leveranser reduserte klimagassutslipp bedre miljø»

4 Konsernovergripende anskaffelsesstrategi Delmål 6: Oslo kommune skal gjennomføre anskaffelser med vekt på samfunnsansvar Skal være en krevende og konstruktiv innkjøper, som skal gå foran med et godt eksempel og bruke sin betydelige markedsmakt til å påvirke næringslivet til å velge løsninger med vekt på samfunnsansvar. Skal redusere miljøbelastningen som følge av anskaffelsesaktiviteten ved å stille relevante miljøkrav til leverandører og leveranser i anskaffelser der dette er mulig.

5 Anskaffelser i Oslo kommune Volum på anskaffelser ca 17 milliarder kroner per år Gjennomfører årlig 550 konkurranser over 500 Ansvaret for anskaffelser er i hovedsak delegert til virksomhetene Stor variasjon i antall kunngjorte konkurranser Ca 1500 mottakssteder i kommunen 5

6 «Effektive leveranser reduserte klimagassutslipp bedre miljø» Prosjektet skal vurdere hvordan miljøbelastning, og da særlig CO 2 -utslippene, kan reduseres ved transport av varer til Oslo kommune Hvilke krav kan stilles til leverandørenes kjøretøy? Vurdering av effekt ved innføring av kontraktskrav som for eksempel krav til ECO-driving, bestillingsrutiner, kostnadsprofiler i kommunens rammeavtaler Evt. samlast-løsning for bestemte varegrupper

7 Bakgrunn for prosjektet Transnova har på oppdrag for Oslo kommune ved Bymiljøetaten, NHO Logistikk og Transport, Tollpost Globe AS og Veøy AS gjennomført prosjektet «Hele lasten halve utslippet» Prosjektet fant at det er mulig å levere varer til Oslo kommune med inntil 38 % mindre transportarbeid og med en tilsvarende reduksjon av miljøutslippene ved etablering av kollektiv godstransport (etablering av en eller flere HUB-er). Behov for utredninger knyttet til anskaffelser

8 Juridiske forhold Utgangspunkt: Oppdragsgiver bestemmer selv hva som skal anskaffes og hvilke krav til ytelse som skal stilles Vurdering av hvor stor adgang det er til å stille miljøkrav til kjøretøy som benyttes til varetransport til kommunens mottakssteder Avgrensning mot hvilke miljøkrav som eventuelt ville kunne stilles ved anskaffelse av kjøretøy eller kjøp av transporttjeneste Gjelder varekontrakter klassifiseringsspørsmål

9 Lov om offentlige anskaffelser (LOA) 6 «Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen» Innebærer at oppdragsgiver skal vurdere relevante krav til ytelse, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier Bør regel! Vurdere opp mot formålsbestemmelsen i LOA 1 om det er rimelig å ta slike miljøhensyn vurdert opp mot hensynet til økt verdiskapning og effektivitet

10 Generelle rammer for miljøhensyn i offentlige anskaffelser Grunnleggende krav til alle anskaffelser, jf. LOA 5 og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) 3-1 Prinsippene danner utgangspunkt for hvordan oppdragsgiver kan stille miljøkrav i den enkelte anskaffelse Likebehandling og ikke-diskriminering Proporsjonalitet Konkurranse (god forretningsskikk, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet)

11 Hvordan stille krav Kvalifikasjonskrav: Krav til leverandørens egnethet Krav til ytelse: Egenskaper ved det som anskaffes Tildelingskriterier: Vurdere tilbudets «godhet» Kontraktskrav Krav som gjelder i hele kontraktens løpetid

12 Krav til ytelse FOA 8-3 og 17-3 Behovsspesifikasjon eller funksjonskrav for å fastslå hva som skal anskaffes De tekniske spesifikasjonene skal gi leverandørene like muligheter til å delta i konkurransen, og må ikke medføre hindringer for konkurranse Miljøkravene må være tilstrekkelige presise til at det er mulig for tilbyderne å fastslå kontraktens gjenstand Mulig for oppdragsgiver å evaluere tilbud og tildele kontrakt Miljømerker e.l. spesifikasjoner kan benyttes dersom disse er egnet til å definere egenskapene til det som anskaffes

13 «Kontraktens gjenstand» Må være en del av «kontraktens gjenstand» Kravene må være relevante for anskaffelsen, må være saklige og mulige å kontrollere Er transport av varer til kommunens virksomheter en del av kontraktens gjenstand? Varekontrakter Tjenesteelementer

14 Praksis fra EU-domstolen: Wienstrom C-448/01 Concordia C-513/99 Max Havelaar C-368/10

15 Vurdering «Rene» vareanskaffelser: Mindre handlingsrom Ved kjøp av tilleggstjenester Mer handlingsrom? Konkret vurdering Hensynet til miljøet for kommunens borgere Kontraktskrav Myndighetskrav Nye anskaffelsesdirektiver

16 Samlast Samordning av transport og distribusjon Samlastsentral for enkelte eller alle varegrupper? Hvor stor vil miljøeffekten bli? Konsulentbistand fra TØI Anslag av total kjørebelastning ved transport til kommunens virksomheter Klimaberegninger Gjennomfører registreringer av varemottak mv. hos tre av kommunens etater (ett mottakssted) Konklusjon avhenger av dette arbeidet

17 Samlast forts. Mulighet for å stille relevante miljøkrav til kjøretøyene Kontroll over kjøreruter Konkurranseforhold Utjevning av konkurranseforhold? Logistikk- og transportløsninger er viktige konkurranseelementer Mertransport for enkelte leverandører Transport til andre mottakere innenfor Oslo sine grenser Ekstra transportledd for enkelte leverandører Risikospørsmål

18 Markedsundersøkelser Gjennomført undersøkelser av store vareleverandører til Oslo kommune Ulik organisering av logistikk, mange benytter transportører Funn: Kommunens kontraktskrav knyttet til krav til leveringstid har stor betydning Bestillingsrutiner så som størrelse på bestillinger og samordning av disse påvirker også transportmønsteret Antatt behov for påfyllingslagre ved sjeldne bestillinger Oslo kommune bestiller mange «skreddersydde» løsninger. Dette påvirker muligheter for samlast.

19 Erfaringer fra Nacka kommune i Sverige Samlastløsning de siste tre årene for kontorrekvisita Alle bestillinger via et elektronisk innkjøpssystem Samordning av alle bestillinger 1 varelevering pr uke til hver virksomhet Virksomhetene betaler pr kolli Kommunen kjøper varer fritt levert frem til logistikksenteret

20 Råd fra Nacka Behov for grundig forarbeide Logistikksystem/e-handelssystem Referansegrupper Lederforankring Grundig og detaljert kartlegging av kjøpemønster Hvilke varegrupper passer? Frekvente produkter (eks. kontorrekvisita)

21 Trondheim kommune Arbeid med å få på plass en samlastløsning over lengre tid Innført endrede bestillingsrutiner Gjennomført konkurranse for anskaffelse av drift til samlastsentral i 2011 Høye priser Risiko knyttet til etablering av ny havn i Trondheim Ny konkurranse i 2013?

22 Kartlegging av nåsituasjonen i Oslo kommune Spørreundersøkelse blant bestillere i Oslo kommune Mottakere av spørreundersøkelsen ble basert på oversikter over bestillere av varegrupper som forbruksvarer (kontorrekvisita, renholdsmidler, formingsmateriell og matvarer) Opplysninger om organisering av bestillingsfunksjon Bruk av kommunens felles rammeavtaler Hvordan bestillinger ble foretatt Levering av varer

23 Alternativer Prosent Verdi 1 Helt greit for oss 46,4 % Da hadde vi gått tom for viktige varer 6,4 % 15 3 Hadde vært akseptabelt, men gjort 25,5 % 60 bestillerjobben vanskeligere 4 Ikke fungert 14,0 % 33 5 Annet 7,7 % 18 Total 235

24 Alternativer Prosent Verdi 1 Helt greit for oss 22,1 % 52 2 Da hadde vi gått tom for viktige varer 15,7 % 37 3 Hadde vært akseptabelt, men gjort 18,7 % 44 bestillerjobben vanskeligere 4 Ikke fungert 35,7 % 84 5 Annet 7,7 % 18 Total 235

25 Alternativer Prosent Verdi 1 Ja 43,8 % Nei 33,2 % 78-1 Vet ikke 23,0 % 54 Total 235

26 Som regel kun en eller et begrenset antall personer som foretar bestillinger Stor andel bestillinger foretas pr telefon De fleste respondentene oppga at virksomheten ikke fikk mange leveranser pr uke, men kunne ikke tallfeste antall Ville færre leveringsdager fungert? Produktgruppe Lagerkapasitet Lederfokus

27 Oppsummering kartlegging Undersøkelsen tyder på at våre respondenter er relativt positive til et mer «styrt» bestillingsregime Dette avhenger av at forholdene blir lagt til rette Samlevering av flere varegrupper oppgis å ville forenkle varemottak og redusere antall leveringer

28 Forutsetninger for samlast Elektronisk bestillingssystem for alle virksomheter i kommunen Forutsetter rammeavtaler Desentraliserte innkjøp Varegrupper med behov for tilleggstjenester Monteringstjenester Service «skreddersydde» løsninger vs. hyllevare Bestillingsrutiner Faste leveringsdager Frister for bestilling

29 Forutsetninger forts. Lagringsmuligheter hos virksomhetene Standardiserte varegrupper Samarbeid med andre store aktører? Foreløpig: Venter på TØI sine beregninger Forutsetninger mangler Organisering av innkjøpsvirksomheten i kommunen

30 Kontraktsforhold og rutiner Kostnadsprofiler i kommunens avtaler Bør det alltid være fri levering eller bør for eksempel bestillinger ut over et visst antall koste virksomhetene særskilt? Flere samkjøpsavtaler? Bestillingsrutiner

31 Andre forhold Myndighetskrav Lovgivning Forskrifter Opplyse leverandørmarkedet om myndighetsforhold/reguleringer forhold i kommunens kontrakter Kostnadselement Krav koster, er vi villige til å betale prisen?

32 Takk for oppmerksomheten! Anne Cathrine Jacobsen

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans 0 0 B rådssak 1036/13 STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Sammendrag: Oslo kommunes anskaffelsesstrategi for perioden 2013 til 2016 skal

Detaljer

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging Saksnr:201202281-11 Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Fra behov til kontraktoppfølging Behov Konkurranse Kontrakt Bestilling Betaling Kontraktoppfølging Innkjøpsseksjonen Desember 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser

Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 1/2008 Revisjonsrapport fra prosjektet et Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser For kontrollutvalget i Jevnaker kommune Februar 2008 Innlandet Revisjon

Detaljer

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis Det gode innkjøp - En veileder til beste praksis Innholdsfortegnelse Forord 03 1. Stortingsmelding nr. 36 «Det gode innkjøp» 04 2. Hvordan gjøre gode innkjøp 06 Forarbeidsfasen 06 Markedsfasen 07 Kjøpsfasen

Detaljer

Bedre styring av offentlige anskaffelser

Bedre styring av offentlige anskaffelser Bedre styring av offentlige anskaffelser Delrapport B i prosjektet «Bedre styringsdata og statistikk om offentlige anskaffelser» Utarbeidet for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Mars 2013 Oslo

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE

ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE (Vedtatt av Sandnes bystyre 11.12.2007) Innhold 1.0 Innledning... 1 2.0 Formål... 2 3.0 Generelle krav til kommunens anskaffelser... 2 4.0 Etikk... 3 5.0 Ansvar

Detaljer

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK Utarbeidet av: Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet Dato: 26.mars 2014 Sist revidert av: Godkjent av: Dato: Innkjøpshåndbok for Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) 1 Forord... 4 1.

Detaljer

Internrevisjon. Regelverket om offentlige anskaffelser. Helse Sør RHF Sørlandet sykehus HF

Internrevisjon. Regelverket om offentlige anskaffelser. Helse Sør RHF Sørlandet sykehus HF Internrevisjon Regelverket om offentlige anskaffelser Helse Sør RHF Sørlandet sykehus HF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning - formål og problemstillinger...3 2. Avgrensning...3 3. Metode...3 3.1 Revisjonsdesign...3

Detaljer

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester En veileder fra Kreativt Forum 1INNLEDNING Kreativt Forum er interesseorganisasjonen til reklame- og designbransjen. Kreativt Forum har funnet grunn til

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ENHET KOMMUNALTEKNISK DRIFT - HORTEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ENHET KOMMUNALTEKNISK DRIFT - HORTEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ENHET KOMMUNALTEKNISK DRIFT - HORTEN KOMMUNE 2010 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2 AVGRENSING AV

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Oppfølging av lov om offentlige anskaffelser Rapport 2011-16 [Skriv inn tekst] FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

www.anskaffelser.no Et strategisk perspektiv på offentlige anskaffelser

www.anskaffelser.no Et strategisk perspektiv på offentlige anskaffelser www.anskaffelser.no Et strategisk perspektiv på offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser er ikke for amatører Politisk ledelse Ordfører, fylkesordfører, statsråd Fastsetter de politiske rammene

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Beste praksis offentlige anskaffelser

Beste praksis offentlige anskaffelser Veileder Beste praksis offentlige anskaffelser Et veiledningshefte med informasjon og praktiske råd til hjelp underveis i INNKJØPSPROSESSEN et bidrag for både oppdragsgiver og leverandør til å stille og

Detaljer

Håndbok. for. Offentlige anskaffelser

Håndbok. for. Offentlige anskaffelser Håndbok for Offentlige anskaffelser INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM ER OMFATTET AV REGLENE?... 4 1.1 HVILKE REGELVERK GJELDER FOR GIVAS?... 4 2 HVILKE KONTRAKTER ER OMFATTET AV REGELVERKET?... 5 3 TERSKELVERDIENE...

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser 2014 FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser Vest-Agder Fylkesrevisjon INNHOLD 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formålet med prosjektet... 5 1.3 Avgrensing av prosjektet... 5 1.4 Gjennomføring

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Klæbu kommune Desember 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Klæbu kommunes kontrollutvalg i perioden juli - desember 2007.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER SANDNES KO OMMUNE JUNI 2012

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER SANDNES KO OMMUNE JUNI 2012 FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER S SANDNES KOMMUNE JUN I 2012 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser følges regelverket? Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser følges regelverket? Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser følges regelverket? Hitra kommune Desember 2011 Offentlige anskaffelser følges regelverket? 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.2 REVISORS ANBEFALINGER...4 2 INNLEDNING... 5 2.1

Detaljer

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 Byrådssak 1023 /15 Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 GOMI ESARK-1706-201426660-5 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon. Anbud og innkjøp. Mosvik kommune. Forvaltningsrevisjon

Fosen Kommunerevisjon. Anbud og innkjøp. Mosvik kommune. Forvaltningsrevisjon Fosen Kommunerevisjon Anbud og innkjøp Mosvik kommune Forvaltningsrevisjon 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 2 2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 3 AVGRENSINGER... 3 4 PROBLEMSTILLINGER... 4 5 VURDERINGSKRITERIER...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gausdal kommune

Forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Bruk av konsulenter Rapport 2011 19 2012-15/RG/TG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Bruk av konsulenter

Detaljer

ANSKAFFELSESREGLEMENT FOR TANA KOMMUNE

ANSKAFFELSESREGLEMENT FOR TANA KOMMUNE ANSKAFFELSESREGLEMENT FOR TANA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 10.11.2013 sak 56/2013 Innhold Forord... 4 1. Virkeområde og formål... 5 1.1 Virkeområde... 5 1.2 Formål... 5 1.3 Målsetting... 5 2. Innkjøpspolitikk...

Detaljer

"Plukkliste" for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering

Plukkliste for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering VEILEDER "Plukkliste" for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Målgruppe... 2 1.3. Videreutvikling og ønske om tilbakemeldinger...

Detaljer

Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013

Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Revidert etter kommunestyrevedtak 13.10.2010 med unntak av FairTrade 1 SAK: Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Mål: Vedtak i kommunestyret

Detaljer