Hele lasten, halve utslippet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hele lasten, halve utslippet"

Transkript

1 Hele lasten, halve utslippet Analyse av inndata Metode for etablering av nøkkeltall Metode for aggregering av inndata Nåsituasjon Samlastmodell - HUBmodell

2 INNHOLD Kort om statistikken Visualisering Oslo Kommunes varemottak Visualisering Oslo Kommunes leverandører Metode for etablering av nøkkeltall inndata Metode for etablering av nøkkeltall fyllingsgrad Scenario 1 Nåsituasjon inndata Scenario 2 Samlastmodellen inndata Scenario 3 Hubmodellen inndata Metode for aggregering av inndata Metode for etablering av nøkkeltall aggregert Scenario 1 Nåsituasjon aggregert Scenario 2 Samlastmodellen aggregert Scenario 3 HUBmodellen aggregert

3 KORT OM STATISTIKKEN Totaler Pr. sending Varegruppe Sendinger Antall kolli Vekt Antall kolli Snitt vekt Forbruksvarer Næringsmidler Totalsum % av alle sendinger er forbruksvarer. Resterende 24% er næringsmidler. Levering på flere steder Sendinger Fordeling % Ja ,7 % Nei 18 1,3 % Totalsum % De aller fleste sendinger skal kun leveres på ett sted. Svarprosent = 19% Når registrert statistikk koples til «Liste over bestillere i Oslo kommune.» får vi 178 treff av 947 mulige. Dette etter noe vask av listene. I det videre er det benyttet gjennomprøvde metoder for å kvantifisere relevante nøkkeltall. Dog anses det relativt smale datagrunnlaget som usikkert spesielt inn mot aggregerte nivåer (årstall). Leverandøroversikt Ved vask av registrert statistikk for vi en liste på 296 ulike leverandører for gitt periode hvorav de ti største (sendinger) står for ca. 50% av alle leveringer. Antall sendinger pr. leverandør er snitt 4,7 stk. gjennom perioden. Leverandører Sendinger Fordeling % Lyreco as % Tine SA % Staples Norway AS % Lekolar AS 56 4 % Biblioteksentralen 51 4 % Mediq as 36 3 % Augusta Arnesen AS 33 2 % Dell AS 31 2 % Kristiania Brød Gourmet AS 26 2 % Ricoh Norge AS 24 2 % 3

4 KORT OM STATISTIKKEN FORTSETTER Transportører Vask av registrert statistikk for perioden viser 46 unike transportører. X - På sendinger hvor leverandørens navn også er oppgitt som transportør, er definert som «Egentransport». Egentransport oppstår ved avsender og levers direkte til mottaker - Sendinger uten oppgitt transportør er gitt fellesnavn «Ukjent» i transportøroversikten. For videre analyse er disse lagt under «Egentransport». Fordeling topp 10 Inkludert Egentransport og Ukjente. Egentransport Toll Post Globe AS Bring AS Posten AS Ukjent Schenker AS UPS Sporty Budservice AS DHL Oslo Budservice Fordeling topp 10 Kun «kjente» transportører. Toll Post Globe AS Bring AS Posten AS Schenker AS UPS Sporty Budservice AS DHL Oslo Budservice AS DSV AS Andre 4

5 VISUALISERING OSLO KOMMUNES VAREMOTTAK Visualisering av leveringssteder i Oslo kommune: - Kommunens mottakere er skalert etter antall sendinger de mottar pr. år. Grunnlaget er hentet fra aggregert statistikk. 5

6 VISUALISERING OSLO KOMMUNES LEVERANDØRER Visualisering av leverandører til Oslo Kommune: - Grunnlaget er hentet fra aggregert statistikk. - Kommunens leverandører er skalert med antall sendinger de sender til Oslo Kommune pr. år. - Visualiserer på en god måte i hvilke geografiske områder sendinger til Oslo Kommune oppstår. - Vi ser med dette at hovedtyngden av sendingene til Oslo Kommune «oppstår» på det sentrale Østlandet. - Avsendere med stor geografisk avstand til Oslo Kommune går i all hovedsak over en terminal i Oslo regionen. Oslo Kommunes 10 største leverandører basert på virkelig inndata: - Står for ca. 50% av alle leveranser Leverandører Sendinger Fordeling % Lyreco as % Tine SA % Staples Norway AS % Lekolar AS 56 4 % Biblioteksentralen 51 4 % Mediq as 36 3 % Augusta Arnesen AS 33 2 % Dell AS 31 2 % Kristiania Brød Gourmet AS 26 2 % Ricoh Norge AS 24 2 % 6

7 METODE FOR ETABLERING AV NØKKELTALL INNDATA Virkelig inndata er bearbeidet i ruteplanleggingsverktøyet Spider. Det er utarbeidet 3 alternative fremføringsmodeller inn mot Oslo kommunes enheter: Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Nåsituasjon Alle varestrømmer oppstår hos avsender eller ved aktuell samlastterminal/transportør i Oslo regionen. Tine SA beregnes i eget distribusjonsopplegg. Samlastmodellen Alle varestrømmer oppstår ved godsterminaler i Oslo regionen. Godsterminaler er i denne sammenheng de fem største transportører funnet i inndata. Egentransporten er i dette scenario omdefinert og jevnt fordelt til de fem største transportører. Tine SA beregnes i eget distribusjonsopplegg. HUB modellen Alle varestrømmer oppstår ved 1 stk. hub strategisk lokalisert ift. kommunens enheter. Tine SA beregnes i eget distribusjonsopplegg. Ruteplaner bygger på: Omfang: Innhentet statistikk basert på uke 12 og 13, Datafangst utenom angitte uker er styrt inn i nevnte uker, til opprinnelig ukedag Tidsramme utkjøring og innhenting bil pr. dag: 08:00 15:30 hverdager Lasting: Det er lagt inn 60 min lasting pr. rute Hastighet bil: 85% av gjeldende fartsgrense Målet med denne tilnærmingen er å vise potensialer i følgende nøkkeltall: 1 Kjørte km 2 Co2 utslipp (Forbruk = 0,25 liter pr. km / Utslipp = 2,6 kg Co2 pr. liter) 3 Antall biler 4 Totale distribusjonskostnader Det foreligger ingen statistikk som viser fraktvolumer utover varer til Oslo Kommunes enheter. På neste side følger beskrivelse av metode for generering av fyllingsgrad på biler Tid pr stopp: 10 min Distribusjon / utkjøringskostnad: Pr time 401 kr Godsstruktur: Det er forutsatt at alle varestrømmer (unntatt Tine SA) i statistikk kan samlastes 7

8 METODE FOR ETABLERING AV NØKKELTALL FYLLINGSGRAD Fyllingsgrad i distribusjonsleddet nærmest Oslo Kommune bygger på følgende forutsettinger: Målsetting for antall stopp pr bil pr dag Maksimal fyllingsgrad samlastere, transportører og Tine SA Maksimal fyllingsgrad egentransport (80/20) 48 stopp/bil/dag 48 stopp/bil/dag 38 stopp/bil/dag Basert på ruteplanlagte turer for Oslo kommunes sendinger: 1. Alle turer er «blåst opp» til 8 timer med tilhørende fyllingsgrad som beskrevet over 2. Alle «nye» sendinger antas å lande innenfor angitte ruters geografiske område 3. Tid er styrende kostnadsfaktor for nærdistribusjon i Oslo 4. Tur = Bil 5. Stopp = Sending 6. Vi finner Oslo kommunes andel sendinger og andel km pr bil: Sammendrag for alle alternative fremføringsmodeller for Oslo Kommune: Scenario 1 Nåsituasjon: Km = Biler = 408 Sendinger = Co2 (Kg) = Scenario 2 Samlastmodellen: Km = Biler = 79 Sendinger = Co2 (Kg) = Antall Oslo kommune sendinger 48 sendinger Antall Oslo kommune km Totalt ant kilometer bil % andel sendinger pr bil pr tur % andel km pr bil pr tur Scenario 3 HUB modellen: Km = Biler = 57 Sendinger = Co2 (Kg) = 902 8

9 SCENARIO 1 NÅSITUASJON INNDATA Kommentarer til scenario 1: Sendinger med «ukjent» transportør er simulert som egentransport. Egentransport består av sendinger til mottaker hvor leverandør har definert seg selv som transportør. Det er 104 leverandører med egentransport. Hver av disse genererer minst en bil hver, avhengig av dag og mottaker. Derav relativt høy km produksjon, antall biler og enhetskostnader. Det antas å være effektiviserings potensialer i innfrakt til aktuelle godsterminaler. Totaler Pr. sending Fordeling Km Biler Sendinger Kostnad Co2 Km Kostnad Co2 Egentransport ,0 84 1,3 Tine SA , ,0 Transportører , ,9 Totalsum ,0 74 1,1 9

10 SCENARIO 2 SAMLASTMODELLEN INNDATA Kommentarer til scenario 2: All egentransport fra scenario 1 er omdefinert og likt fordelt på de fem største transportører fra virkelig inndata. Tine SA beregnes i eget distribusjonsopplegg. Alle sendinger oppstår hos respektiv transportør. Det antas å være effektiviserings potensialer i innfrakt til aktuelle godsterminaler. Totaler Pr. sending Fordeling Km Biler Sendinger Kostnad Co2 Km Kostnad Co2 Bring AS ,2 67 0,79 Posten AS ,4 67 0,92 Schenker AS ,3 67 0,88 Tine SA ,5 67 0,97 Tollpost Globe AS ,3 67 0,86 UPS ,1 67 0,75 Totalsum ,3 67 0,86 Endring / effekter opp mot Scenario 1: Km = - 19% Kostnad = - 9% Co2 = - 19% Biler = - 81% 10

11 SCENARIO 3 HUB MODELLEN INNDATA Kommentarer til scenario 3: Alle sendinger utenom Tine SA er i dette scenario distribuert ut fra en og samme HUB. Det geografiske tyngdepunktet for Oslo kommunes mottakere har gitt lokasjon for tenkt HUB. Det antas å være effektiviserings potensialer i innfrakt til HUB. Totaler Fordeling Km Biler Sendinger Kostnad Co2 Km Kostnad Co2 1 HUB , ,62 Tine SA , ,98 Totalsum , ,65 Kostnad pr sending vil sannsynlig vis være tilnærmet lik i scenario 2 og 3, da fyllingsgrad og enhetskostnader anses å ligge på samme nivå for de to modellene Pr. sending Endring / effekter opp mot Scenario 1: Km = -38% Kostnad = -9% Co2 = -38% Biler = - 86% Endring / effekter opp mot Scenario 2: Km = -24% Kostnad = 0% Co2 = -24% Biler = - 28% 11

12 METODE FOR AGGREGERING AV INNDATA Statistikk for ett år: - Fordeling på gruppert nivå for Oslo Kommune Grupper Sendinger kolli Vekt (tonn) Sendinger pr. uke pr. sted AVLASTNING BARNEHAGE BARNEVERN BOLIG BRANN OG REDNING BYDELSKONTOR BYRÅDSAVDELING ETATER FELTTILTAK HAVN HELSESTASJON HJEMMETJENESTE KULTUR MILJØ MILJØARBEID NAV OMSORG REHALBILITERING RENHOLD SERVICESENTER SKATT SKOLE SYKEHJEM UKJENT VOKSENOPPLÆRING Totalsum Metode for aggregering av inndata fra to uker til ett år: - Kommunens mulige mottakere er fordelt i totalt 52 grupper hvor av 25 har svart. - Grupper som ikke har sendinger i perioden er det ikke mulig å aggregere etter denne metoden. - Det er beregnet en snitt sending pr. uke fra de ulike leverandørene til respektive grupper. - Alle mulige mottakere i grupper som har svart får tildelt sendinger basert på gjennomsnittlig sendingsstatistikk pr. uke. Dette er så multiplisert med antall virkeuker. Henholdsvis 48 og Barnehage og skole er gitt 40 virkeuker. Resterende grupper er gitt 48 virkeuker. Tine SA spesielt: - Erfaringstall fra Tine SA benyttes for å kvalitetssikre aggregert statistikk for resten av kommunens mottakere Totaler pr. år Pr. sending Pr. Barnehage og sole pr år Gruppe Sendinger Kolli Vekt (tonn) Kolli Vekt (Kg) Sending kolli Vekt (tonn) BARNEHAGE OG SKOLE ,0 12

13 METODE FOR ETABLERING AV NØKKELTALL AGGREGERT Aggregert totalstatistikk for ett år er multiplisert med det enkelte scenarios snittverdi for km, kostnad og Co2 pr. sending. Scenario 1 Nåsituasjon Alle varestrømmer oppstår hos avsender eller ved aktuell samlastterminal/transportør i Oslo regionen. Scenario 2 Samlastmodellen Alle varestrømmer oppstår ved godsterminaler i Oslo regionen. Godsterminaler er i denne sammenheng de fem største transportører funnet i inndata. Egentransporten er i dette scenario omdefinert og jevnt fordelt til de fem største transportører Scenario 3 HUB modellen Alle varestrømmer oppstår ved 1 stk. hub strategisk lokalisert ift. Kommunens enheter. Målet med denne tilnærmingen er å vise potensialer i følgende nøkkeltall: 1 Kjørte km 2 Co2 utslipp (Forbruk = 0,25 liter pr. km / Utslipp = 2,6 kg Co2 pr. liter) 3 Totale distribusjonskostnader Aggregerte totaler bygger på: Omfang: Innhentet statistikk basert på uke 12 og 13, 2012 aggregert til ett år. Kjørte Km: Snitt km pr. sending multiplisert med antall sendinger Total kostnad: Snitt kostnad pr. sending multiplisert med antall sendinger Co2: Snitt Co2 utslipp pr. sending multiplisert med antall sendinger Godsstruktur: Det er forutsatt at alle varestrømmer i aggregert statistikk kan samlastes 13

14 SCENARIO 1 NÅSITUASJON AGGREGERT Scenario 1 Nåsituasjon aggregert: Aggregert totalstatistikk for ett år er multiplisert med det enkelte scenarios snittverdi for km, kostnad og Co2. Pr. sending Km Kostnad Co2 2,0 74 1,1 Totaler pr. år aggregert statistikk for Oslo Kommunes mottakere: - Km = Kostnad = Co2 = Grupper Sendinger kolli Vekt (tonn) Km Kostnad Co2 AVLASTNING BARNEHAGE BARNEVERN BOLIG BRANN OG REDNING BYDELSKONTOR BYRÅDSAVDELING ETATER FELTTILTAK HAVN HELSESTASJON HJEMMETJENESTE KULTUR MILJØ MILJØARBEID NAV OMSORG REHALBILITERING RENHOLD SERVICESENTER SKATT SKOLE SYKEHJEM UKJENT VOKSENOPPLÆRING Totalsum

15 SCENARIO 2 SAMLASTMODELLEN AGGREGERT Scenario 2 Samlast aggregert: Aggregert totalstatistikk for ett år er multiplisert med det enkelte scenarios snittverdi for km, kostnad og Co2. Pr. sending Km Kostnad Co2 1,3 67 0,86 Totaler pr. år aggregert statistikk for Oslo Kommunes mottakere: - Km = Kostnad = Co2 = Grupper Sendinger kolli Vekt (tonn) Km Kostnad Co2 AVLASTNING BARNEHAGE BARNEVERN BOLIG BRANN OG REDNING BYDELSKONTOR BYRÅDSAVDELING ETATER FELTTILTAK HAVN HELSESTASJON HJEMMETJENESTE KULTUR MILJØ MILJØARBEID NAV OMSORG REHALBILITERING RENHOLD SERVICESENTER SKATT SKOLE SYKEHJEM UKJENT VOKSENOPPLÆRING Totalsum

16 SCENARIO 3 HUB MODELLEN AGGREGERT Scenario 3 HUB aggregert: Aggregert totalstatistikk for ett år er multiplisert med det enkelte scenarios snittverdi for km, kostnad og Co2. Pr. sending Km Kostnad Co2 1, ,65 Totaler pr. år aggregert statistikk for Oslo Kommunes mottakere: - Km = Kostnad = Co2 = Grupper Sendinger kolli Vekt (tonn) Km Kostnad Co2 AVLASTNING BARNEHAGE BARNEVERN BOLIG BRANN OG REDNING BYDELSKONTOR BYRÅDSAVDELING ETATER FELTTILTAK HAVN HELSESTASJON HJEMMETJENESTE KULTUR MILJØ MILJØARBEID NAV OMSORG REHALBILITERING RENHOLD SERVICESENTER SKATT SKOLE SYKEHJEM UKJENT VOKSENOPPLÆRING Totalsum

Kartlegging av transport av farlig gods i Norge

Kartlegging av transport av farlig gods i Norge TØI rapport 1293/2013 Anne Madslien Vegard Østli Chi Kwan Kwong Elise Caspersen Kartlegging av transport av farlig gods i Norge TØI rapport 1293/2013 Kartlegging av transport av farlig gods i Norge Anne

Detaljer

UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet

UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet Offentlig versjon Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z100034.10 ISBN ISSN 0803-5113 Interne koder

Detaljer

Bedrifter, næringsstruktur og verdiskaping i Larvik. Analyse utarbeidet for Link Larvik AS 3. februar 2014

Bedrifter, næringsstruktur og verdiskaping i Larvik. Analyse utarbeidet for Link Larvik AS 3. februar 2014 Bedrifter, næringsstruktur og verdiskaping i Larvik Analyse utarbeidet for Link Larvik AS 3. februar 2014 Innledning og sammendrag Med verdiskaping menes de økonomiske merverdier som skapes gjennom produksjons-

Detaljer

Logistikknæringens samfunnsmessige betydning

Logistikknæringens samfunnsmessige betydning Rapport Logistikknæringens samfunnsmessige betydning MENON-PUBLIKASJON NR. 3/2012 Februar 2012 av Heidi Ulstein, Lisbeth M. Iversen og Leo A. Grünfeld Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Logistikk-

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Rapport. Reisevaner i Arendalsregionen 2013/14. Miriam Søgnen Haugsbø Ingunn Opheim Ellis Mats Johansson 62/2015

Rapport. Reisevaner i Arendalsregionen 2013/14. Miriam Søgnen Haugsbø Ingunn Opheim Ellis Mats Johansson 62/2015 Rapport /01 Miriam Søgnen Haugsbø Ingunn Opheim Ellis Mats Johansson Reisevaner i Arendalsregionen 01/1 Reisevaneundersøkelse for Arendalsregionen 01/1 Forord Reisevaneundersøkelsen 01/1 (RVU 01/1) ble

Detaljer

Hendelsesstatistikk 2014

Hendelsesstatistikk 2014 Hendelsesstatistikk 214 2 Innhold Oppsummering... 4 Innledning... 5 Utrykninger i Nedre Romerike... 7 Branner... 9 Bygningsbrann... 9 Pipebranner... 14 Tørrkokt kjele og kjøkkenbranner... 15 Skog-, mark-

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015. 1. KOSTRA analysen for Bodø kommune 2014 tas til orientering.

Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015. 1. KOSTRA analysen for Bodø kommune 2014 tas til orientering. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.04.2015 26499/2015 2015/2157 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015 KOSTRA analyse 2014. Forslag

Detaljer

A26833 - Åpen Forfattere SINTEF Teknologi og samfunn

A26833 - Åpen Forfattere SINTEF Teknologi og samfunn - Åpen Rapport Løsninger for effektiv og miljøvennlig varedistribusjon i Oslo L 7.3 Demonstratoraktiviteter fra prosjektet Grønn Bydistribusjon i Oslo (GBO) Forfattere Kristin Ystmark Bjerkan Astrid Bjørgen

Detaljer

Bedre utnyttelse av lastebiler

Bedre utnyttelse av lastebiler Bedre utnyttelse av lastebiler Integrering i forsyningskjeder gir økt transporteffektivitet V D r a p p o r t Vegdirektoratet 2 Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanlegging

Detaljer

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 C.H. - Visitnorway.com Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Sammenligning sommeren 2013-2014 Side

Detaljer

Avfall fra humanmedisinsk forskning og behandling

Avfall fra humanmedisinsk forskning og behandling Avfall fra humanmedisinsk forskning og behandling Rapport nr.: 01:09 TA-1821/2001 R A P P O R T Rapport nr: 01:09 Dato: 07.05.01 Revidert: Distribusjon: Etter avtale med oppdragsgiver Tittel: Avfall fra

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 BERGEN KOMMUNE BERGEN KOMMUNE. Biladministrasjon. 1 Årsrapport 2012 Bergen Kommune

ÅRSRAPPORT 2012 BERGEN KOMMUNE BERGEN KOMMUNE. Biladministrasjon. 1 Årsrapport 2012 Bergen Kommune ÅRSRAPPORT 2012 BERGEN KOMMUNE Biladministrasjon 2010 LeasePlan NorgeÅRSRAPPORT AS BERGEN KOMMUNE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 2. UTVIKLING AV BILFLÅTEN 3 3. MILJØ 7 4. MØTEVIRKSOMHET 8 5. FAKTURERING

Detaljer

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING AV

Detaljer

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene KARTLEGGING AV STATUS FOR KOMMUNER SOM IKKE HAR SØKT OM TILSKUDD TIL ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD PER

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling En vurdering av lokale og regionale virkninger av landets hovedflyplass OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

Kompetansen på bo- og behandlingssentrene

Kompetansen på bo- og behandlingssentrene Kompetansen på bo- og behandlingssentrene Forvaltningsrevisjonsrapport 16.08.10 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.1.1 Politiske vedtak... 1 1.1.2 Viktige lover og bestemmelser...

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Notat. Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum. Tanja Loftsgarden 72/2014

Notat. Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum. Tanja Loftsgarden 72/2014 Notat 72/2014 Tanja Loftsgarden Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum Parkeringsutredning Kleppestø sentrum Forord Dette prosjektet er gjennomført av Urbanet Analyse på oppdrag fra Askøy kommune. Hensikten

Detaljer

Bilag 3 Dokumentasjon av intervjufordeling, vekting og rapportering av resultater i Markedsinformasjonssystemet

Bilag 3 Dokumentasjon av intervjufordeling, vekting og rapportering av resultater i Markedsinformasjonssystemet Bilag 3 Dokumentasjon av intervjufordeling, vekting og rapportering av resultater i Operatørkontroller og kundeintervju Reisevaner og tilfredshet Desember 21 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn historikk...

Detaljer

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring?

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse gjennomført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo, januar februar 2010 Hensikten med

Detaljer

Del 2 - Faktagrunnlag

Del 2 - Faktagrunnlag Del 2 - Faktagrunnlag Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 Befolkningsutvikling og flytting... 1 Nåsituasjon befolkningsutvikling... 1 Flytting... 2 Befolkningsframskrivinger... 4 Bolig og boligbygging...

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

1.3 Hvilke muligheter gir Industrinett? 1.3.1 Følge opp egen energiutvikling og benchmarke mot andre virksomehter i samme bransje

1.3 Hvilke muligheter gir Industrinett? 1.3.1 Følge opp egen energiutvikling og benchmarke mot andre virksomehter i samme bransje 1 Industrinett 1.1 Hva er Industrinett? Industrinett er et nettsted for norsk industri der energidata samles inn og summeres i bransjespesifikke benchmarker. Nettstedet bygger opprinnelig på Enovas Industrinettverk.

Detaljer

Effekter ved en liberalisering av det norske postmarkedet

Effekter ved en liberalisering av det norske postmarkedet Effekter ved en liberalisering av det norske postmarkedet Av Christian Andersen Rune Mjørlund SNF-prosjekt 4540 Konsekvenser ved en liberalisering av postmarkedet Prosjektet er finansiert av Samferdselsdepartementet

Detaljer

Standpunktkarakterer i videregående skole likebehandles elevene?

Standpunktkarakterer i videregående skole likebehandles elevene? Oslo kommune Rapport 17/2013 2 0 1 3 Standpunktkarakterer i videregående skole likebehandles elevene? - integritet og verdiskaping Rapport 17/2013 Tidligere publikasjoner fra i Oslo i 2013 Rapport 01/2013

Detaljer

Omstillingsbehovet i meløy En analyse av situasjonen etter nedbemanningen av REC WAFER NORWAY AS Glomfjord

Omstillingsbehovet i meløy En analyse av situasjonen etter nedbemanningen av REC WAFER NORWAY AS Glomfjord Omstillingsbehovet i meløy En analyse av situasjonen etter nedbemanningen av REC WAFER NORWAY AS Glomfjord Foto: Glomfjord Industripark Mars 2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1. Innledning...

Detaljer

Schenker AS En til alt over alt. SCHENKERland SCHENKERsjø SCHENKERfly SCHENKERlogistikk

Schenker AS En til alt over alt. SCHENKERland SCHENKERsjø SCHENKERfly SCHENKERlogistikk Schenker AS En til alt over alt SCHENKERland SCHENKERsjø SCHENKERfly SCHENKERlogistikk Produktinformasjon 2007 Innledning ved Administrerende direktør SCHENKER AS En til alt over alt 03 Administrerende

Detaljer