Tverrfaglig undervisning knyttet til tema «Bekymringsmelding til barnevernet»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tverrfaglig undervisning knyttet til tema «Bekymringsmelding til barnevernet»"

Transkript

1 Tverrfaglig undervisning knyttet til tema «Bekymringsmelding til barnevernet» Et prosjekt for TPS for studenter ved 3. studieår, barnevernspedagog- og sosionomutdanningen, hel- og deltidsstudenter ved barnehagelærerutdanningen. Institutt for sosialfag, Samfunnsvitenskapelig fakultet og Institutt for barnehagelærerutdanning, Humanistisk fakultet, Universitetet i Stavanger. Prosjektansvarlige: Ingunn Studsrød, Aud Torill Meland, Turid Bie, Torbjørg Ristesund, Elsa Kaltvedt og Kristin Fugelsnes. 1 PROSJEKTETS BAKGRUNN OG FORMÅL Både barnevernspedagoger og sosionomer arbeider som saksbehandlere i den kommunale barneverntjenesten. Barneverntjenesten mottar bekymringsmeldinger, vedrørende et navngitt barn, fra offentlige etater slik som politi, barnehage, skole, helsetjenester og private aktører. Under fastlagte vilkår har barnehagen og barnehagelæreren melde- og opplysningsplikt til barneverntjenesten. Hvis det er grunn til å tro at det er behov for tiltak fra barnevernets side, plikter barneverntjenesten å undersøke saken nærmere. Undersøkelsen vil vise om barnet har behov for tiltak fra barnevernets side og eventuelt hvilke tiltak som er påkrevet. Det kan dreie seg om alt fra frivillig hjelpetiltak i hjemmet til tvangsvedtak, for eksempel omsorgsovertakelse. Barnehagelærere trenger kunnskap om hva som utløser melde- og opplysningsplikt til barneverntjenesten og hvordan de skal kunne identifisere, forebygge og reagere på omsorgssvikt og overgrep. Barnehagelærere, barnevernspedagoger og sosionomer trenger kunnskap og forståelse for hvordan de skal kunne samarbeide med andre etater om utsatte barn. I undersøkelsesfasen av en barnevernssak kan også barneverntjenesten ha behov for å samarbeide med barnehagen og andre etater. I Stortingsmelding nr. 13 ( ), Samspillsmeldingen, understrekes samarbeidet mellom utdanning og yrkesfelt, og mellom ulike profesjonsutdanninger: For at alle ansatte i alle tjenestene skal få en god helhetlig forståelse av helse- og velferdssystemet og sin egen rolle i det, kreves det at de ulike gruppene lærer sammen, både i teori og praksis. (ibid.:8).

2 Dette prosjektet er et undervisningsopplegg der hensikten er å få til slik læring knyttet til tema «bekymringsmelding til barnevernet». Undervisningsopplegget omfattet studenter fra barnehagelærer-, barnevernspedagog- og sosionomutdanningen ved UiS. Det er et utviklings- og pedagogisk prosjekt, og består av et flerfaglig samarbeid mellom jurister, sosialpedagoger, pedagoger og sosionomer fra Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet og Det Humanistiske Fakultet. Undervisningen i 2014 omfattet temaene tverretatlig samarbeid, barnevern, omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Prosjektet skal bidra til å styrke forbindelsene mellom de sosialfaglige utdanningene og lærer- og førskolelærerutdanningene. Disse utdanningene er helt sentrale i kompetanseoppbyggingen knyttet til utsatte barn og unge både i velferdstjenestene og skoleverket. NOU 2000:12 Barnevernet i Norge løfter frem at ulike virkelighetsoppfatninger kan være til hinder for samarbeid om barns trivsel, læring og utvikling. NOU- rapporten understreker behov for kunnskap og innsikt i hvordan barnevernet oppleves av sine samarbeidspartnere. Siden alt samarbeid influeres av den virkelighetsoppfatning ulike aktører har av hverandre, er vår intensjon å etablere en kultur for samarbeid mens studentene er i utdanning. Barnevernspedagogutdanningen, førskolelærerutdanningen og grunnskolelærerutdanningen har et felles ansvar for å formidle kunnskap og kompetanse om temaene tverretatlig samarbeid barnevern, vold og seksuelle overgrep. Når studentene får innsikt i hverandres kompetanse, utdanning og profesjonen, kan dette ha positiv effekt på virkelighetsoppfatninger og samarbeid i senere arbeidsliv. Formålet med prosjektet er å styrke handlingskompetansen knyttet til meldingsplikten til barnevernet i skole og barnehage, samt bidra til tverrprofesjonell samarbeidslæring, kunnskap om risikoutsatte barn og tverretatlig samarbeid. Læringsutbytte Det ble satt opp følgende læringsutbytter for prosjektet: Handlingskompetanse for arbeid med bekymringsmeldinger Kunnskap om tverrfaglig og tverretatlig samarbeid barnehage, skole, barnevern Forståelse av egen yrkesrolle i forhold til andre profesjoner Kunnskap om det flerkulturelle perspektivet Kunnskap og handlingskompetanse i forhold til omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep Videre var det en målsetning å utvikle studentenes generelle kunnskap om konsekvenser for barn/unge som utsettes for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og gi kunnskap om opplysningsplikt og tiltak i arbeidet med denne gruppen barn og unge.

3 Målsetning om kvalitetsheving i studiene Prosjektet var utformet for å kunne bygge bro mellom innholdet i profesjonsutdanningene og praksisfeltet. Det var engasjert forelesere fra arbeidslivet, samt veiledere med bred tverrfaglig kompetanse (barnevernspedagog, førskolelærer, lærer, spesialpedagog, pedagogisk-psykologisk rådgiver, helsesøster og psykolog). Det er ikke mange felles arenaer for studenter på tvers av det Humanistiske og Samfunnsvitenskapelige fakultetet. Det er dermed ekstra verdifullt å la studentene blir kjent med hverandres utdanning på tvers av disse fakultetsgrensene. Studentene har ulik delkompetanse (representert fra de tre ulike profesjonsutdanningene). Kontakten mellom de sosialfaglige utdanningene og lærerutdanningene er vesentlig svakere vektlagt i Samspillsmeldingen enn forbindelsen mellom helse og sosial. Dette blir oppfattet som en svakhet med hensyn til undervisningen rettet mot sosialfaglig arbeid med barn og unge. Gruppen av faglærere deltar aktivt for å kvalitetssikre det faglige innholdet i forelesninger og i utformingen av oppgaver. Gjennom dette bygges en felles referanseramme som foreleserne på profesjonsutdanningene kan trekke inn i den ordinære, beslektede undervisningen. Formidling på bakgrunn av undervisningsopplegget Bente Nes Aadnesen og Turid Bie er i gang med å utarbeide en artikkel som skal publiseres i et tidsskrift for barnehagelærere. Artikkelen bygger på erfaring fra samarbeidet mellom sosionom- og barnevernspedagogutdanningen, barnehagelærerutdanningen og delvis også lærerutdanningen ved UiS (nå SAK-prosjektet). Ni av ti barn i aldersgruppen 1-5 år går i barnehage i Norge (SSB, 2013). Barnehageansatte er derfor i en nøkkelposisjon til å kunne observere og innhente informasjon om barns omsorgssituasjon i Norge. Barnehagen er derfor en viktig informant for barnevernet når det gjelder bekymring om omsorg for førskolebarn. I forbindelse med dette tverrfaglige prosjektet har vi fått mye informasjon fra barnehageansatte om deres kunnskapsnivå om barnevernet og om deres kjennskap til meldeplikten de har etter loven. Erfaringene har vi særlig hentet fra deltidsstudentene v/barnehagelærerutdanningen som ofte har lang erfaring fra arbeidet i barnehagen både før og under studietiden. Det kan være vanskelig å vite eksakt når meldeplikten inntrer. Videre kan det være vanskelig å vurdere når et barn faktisk blir utsatt for vold, overgrep og annen form for omsorgssvikt. Redselen for å ta feil er fremtredende. Videre kan det være vanskelig å snakke med foreldrene om disse bekymringene. Målet med artikkelen er å gi barnehageansatte bedre kompetanse på disse områdene, slik at det blir enklere å vurdere om det er nødvendig å ta kontakt med barneverntjenesten.

4 Artikkelen vil bl.a. inneholde: Kort om gangen i en barnevernssak; meldefasen, undersøkelsesfasen og tiltaksfasen. Hovedregelen om barnehageansattes taushetsplikt. Barnehagens melde- og opplysningsplikt til barnevernet når inntrer denne? Når bør man bli bekymret for et barn? Hva er alvorlig? Barnehagens prosedyrer når man skal avklare en bekymring. Fra bekymring til melding - hvordan formulere bekymringen? Samarbeid med foreldrene/informasjon til foreldrene. Hva gjør barneverntjenesten med meldingen? Tilbakemelding fra barneverntjenesten til melderen. Mulighet for anonyme drøftinger mellom barneverntjenesten og barnevernet. 2 GJENNOMFØRING/RAMME Selve prosjektet gikk over 5 dager, se vedlagt. Mandag formiddag hadde de tre ulike studiene en innføring hver for seg. Barnehagelærerstudentene hadde en økt om melde- og opplysningsplikten til barnevernet. Her ble det lagt vekt på det juridiske og barnevernfaglige grunnlaget for melde- og opplysningsplikten til barnevernet. Studentene på sosionom- og barnevernspedagogutdanning hadde forelesning om hhv tverretatlig samarbeid og tverrprofesjonelt samarbeid/læring. Deltidsstudenter på barnehagelærerutdanningen fikk tilbud om å være med på alt. Men en av 3 timers-øktene man/tirs var utenom deres obligatoriske samlings-tider og mange kunne trolig ikke få fri fra arbeid. Men de øvrige 21 timene (av 24 totalt) var de med på. Alle studentene ble delt inn i grupper. I alle grupper var det både sosionomer, barnevernspedagoger og førskolelærere tilstede. Det var ca. 12 studenter i 30 grupper= ca. 360 studenter Mandag/Tirsdag hadde studentene dessuten forelesning med en Gunn Mattson, Fagleder Familiesenteret i Time kommune. Hun foreleste om modellkommuneprosjektet og intervensjon ovenfor barn av psykisk syke og foreldre med rusmisbruk. Hensikten med prosjektet var å: 1) Utvikle kommunale modeller for tidlig intervensjon, helhetlig og systematisk oppfølging av målgruppa. 2) Utvikle tverrsektorielle modeller for langsiktig oppfølging.

5 Av plassmessige hensyn bla studentene delt inn i 2 grupper under disse forelesningene. Mens en gruppe var på forelesning, hadde den andre gruppearbeid (se vedlagt). Tema for arbeidet var å presentere seg selv og utdanningen, og å jobbe med og formulere bekymringsmeldinger. Onsdag var satt av til et «erfaringsseminar» med representerer fra praksisfeltet. Det var korte innledninger fra praksisfeltet om «Erfaringer med tverretatlig arbeid, mellom barnevernet, barnehagen, helsestasjonen og pedagogisk-psykologisk tjeneste.» Innlederne kom fra Pedagogisk Psykologisk tjeneste, barnehage, skole, helsestasjon, barneverntjenesten og NAV. Hensikten var at studentene skulle få kunnskap om erfaringer med tverretatlig arbeid og hvordan praksis er i forhold til intensjonen i kommunen. Relevante problemstillinger som ble løftet frem var: Planer for tverretatlig samarbeid og praksis. Hva fungerer godt, og hva er utfordringene? Hvilke grep er gjort for å møte eventuelle utfordringer? Finnes det avgrensinger i det tverrfaglige arbeidet? Noen suksesskriterier? Noe som hemmer samarbeid? Er det noe en ikke kan samarbeide om? Det var satt av 45 min til en paneldebatt. I forkant av debatten hadde studentene kommet med spørsmål som de ville at skulle debatteres i plenum og disse ble gruppert og videreformidlet til panelet. Studentene jobbet også i grupper på tvers med et case (se vedlagt). I gruppeundervisningen fikk studentene en direkte erfaring med profesjonenes ulike innfallsvinkler. Torsdag hadde studentene forelesningen «Vold mot barn. Nevrobiologisk perspektiv på skader etter overgrep og omsorgssvikt», ved psykologspesialist Trygve Arne Børve. Fredag foreleste Margrete Wiede Aasland om seksuelle overgrep mot barn. Torsdag og fredag ble praksisfeltet invitert på forelesningene. Ca. 8 representanter kom. 3 EVALUERING Fordi prosjektet innbefatter mange studenter på ulike utdanninger er det en krevende logistikk å finne rom og å tilrettelegge slik at opplegget passer inn til rett tid alle utdanningene og at det blir like relevant for alle. Kasuset ble grundig drøftet i forkant slik at det skulle fange opp problemstillinger som angikk alle studentgrupper og var gjenkjennelige fra alles ståsted. Alle forelesningene ble grundig diskutert på forhånd og tema tilpasset studentgruppen.

6 Det er dessverre få rom på universitetet som rommer så mange studenter og vi fikk ikke stort auditorium alle dager. Det førte til at vi måtte ut av Universitetet og leie lokale en dag(fredag) i tillegg til at vi måtte dele studentgruppen mandag og tirsdag. Kort tid før undervisningen startet ble vi bedt om å bytte lokaler, noe som førte til endringer i informasjonen som gikk ut til studentene. Dette førte dessverre til at vi fikk noe mindre tid enn ønsket og at læremålet om det flerkulturelle perspektivet måtte utgå. Studentene evaluerte opplegget og leverte en kort skriftlig vurdering. Vi bad studentene gi tilbakemelding gruppevis etter arbeidet onsdagen. Evalueringen var helt åpen og kunne gi ulike type vurderinger. Studentene kunne selv velge om de ville vurdere læringsutbytte, prosess organisering eller annet. Nedenfor vises svarene. 25 av 30 grupper leverte skriftlig vurdering. Flesteparten evaluerte prosessen og opplegget, mens noe færre (13) evaluerte læringsutbytte og alle disse bemerket at det hadde vært lærerikt. Det er mange som kommenterer gruppearbeidet på tvers av studiene på en veldig positiv måte. Det ser ut at de har fått godt utbytte av gruppearbeidet. Videre er det mange som ser ut til å ha vært fornøyd med casene, selv om noen også har forslag til forbedringer der. Når det gjelder organiseringen ser det ut til å ha skapt noen utfordringer å kommunisere til studenter ved ulike studier, og at det var utfordrende å holde alle oppdatert om endringen vi ble nødt til å gjøre i forhold til rombestillingen. Flere studenter nevner uklarheter og ulik informasjon. Dette er noe vi kan ta med oss videre for å forbedre kurset til neste år. Videre er det en del studenter som er av den oppfatningen at gjesteforelesere hadde fått for lite tid. Nedenfor gir vi en samlet oversikt over studentenes åpne besvarelser og vurderinger i forbindelse med evalueringen.

7 Studentevaluering: Erfaring Antall Eks på s uttalelser Lærerikt 13 Vi synes dette har vært er lærerikt prosjekt Der vi har fått sett alle sider av både NAV (sosionom), barnevern og barnehagen. Gruppeoppg + gruppearbeid (var) Veldig lærerikt, vi har lært av hverandre. + Gruppearbeid, god faglige/etatlige diskusjoner Vi har fått innsyn i hverandre sine profesjoner. Fornøyd med gruppearbeid & oppgave Blir kjent med folk fra andre studieretninger» Veldig lærerikt, vi har lært av hverandre. Vi har fått innsyn i hverandre sine profesjoner Er veldig fornøyd med dette tverrfaglig samarbeid på tvers av studiene. Har hatt et godt utbytte av gruppearbeidet Lærerikt å høre de forskjellige etatene. Hvordan de samarbeider seg imellom og diskusjonen med forskjellige problemstillinger Veileder: Veldig flink veileder. Fikk oss til og reflektere over oppgavene og forelesninger Gøy/ morsomt/ Interessant positivt 21 Spennende, mer diskusjon med lærere med barn og ungdom. Veldig lærerikt med gruppearbeid med studenter fra de andre studiene. Mer av dette Oppgaver som førte til debatt i gruppa Gøy med noe annerledes. Syns det har vært kjekt og ikke minst interessant ha grupper på tvers av linjene, dette har vi fått flere nye erfaringer Forelesningen veldig interessant Interessant å høre hvordan andre utdanninger tenker om forskjellige problemstillinger Utrolig interessant. Man setter utdanningen sin i perspektiv og ser hvor viktig det er m tverrfaglig samarbeid Alle er fornøyd med gruppen Kjekt å få synspunkter fra flere forskjellige fagområder

8 Bra å se andres perspektiver og å bli kjent med andres faglige grunnlag En interessant sak(case), der en måtte jobbe litt og tenke Bra organisert 7 Bra gruppestørrelse Bra opplegg. God case og gode spørsmål til casen Flott å få inn så mange forskjellige forelesere. Kort og konsist og kjekt og høre på Oversiktlig opplegg, kunne lett finne gruppa Bra at det ikke var selvvalgte grupper Relevant/ Viktig 4 Dette er jo absolutt et emne/tema som vi alle vil møte på i arbeidslivet. Viktig fokusområde, nyttig å ha med seg For liten tid 13 Lite tid til spørsmål (spesielt i debatten). Bedre teknisk tilrettelegging Mer plass til diskusjon, litt dårlig tid Litt overflatisk foredrag på formiddagen kanskje p.g.a. liten tid? Førskolelærerutdanningen savner mer informasjon om barnevernets oppgave før disse dagene Bra med et bredt spekter av etater, men uryddig p.g.a. tidspress Onsdagen ble litt rotete fordi alle foreleserne hadde «dårligt tid» Ønsker mer tverrfaglig seminarer og gruppearbeid Burde hatt det over 3 uker for å få med mer om barnevern For lite informasjon om opplegget i forkant 17 Dårlig info om opplegget. Vi hadde hørt mye forskjellig. Mye utydelig informasjon. Ulik informasjon i studieretningene Barnevern og sosionomer kunne fått mer informasjon om denne uken Bedre planlegging av informasjon forskjellig info på ITSlearning Lærerne bør være mer samkjørte med informasjoner Dårlig organisert 17 Selve organiseringen kunne vært bedre. Det har vært vanskelig å vite hvor og når vi skulle møte. Deltidsstudentene førskolelærer ønsker å bli inkludert på et tidligere tidspunkt i gruppearbeidet

9 I forhold til sosionomstudentene har tiden på dette prosjektet vært litt vanskelig, i og med at de har eksamen om ca. 2 uker Fra debatten ønsket vi at publikum ble mer involvert og kunne fått stilt mer spørsmål. Savnet svar på problemstillingene vi hadde laget. Spennende tema, men kan gjøres mer interessant ved å bruke mer tid på debatt og diskusjon i panelet. Kanskje mer tid på dette enn gruppearbeid. Hvor ble spørsmålene vi lagde av? Listene burde vært oppdatert om hvem som faktisk går på skolen. Hadde en sosionom i gruppen fordi de to andre har droppet studiet. På onsdag var det ingen som representerte sosionomene. Vi reagerer på at de to tyngste og tøffeste temaene er lagt til torsdag og fredag. Får vi event. reaksjoner etter forelesningen vil disse event. komme i løpet av helgen. Denne vurderingen(evalueringen) bør skrives etter fredag Unødvendig med en times lunsj Savner andre etater Og/eller studentgrupp er 4 Fått inn politi og BUP Lærerstudentene burde vært med Casuset bli bedre kan 3 Kunne hatt flere case(merd varierende alvorlighetsgrad) og problemstillinger: dette for å utnytte tid til gruppearbeid bedre og for å få flere vinkler/ perspektiv, se nærmere på hvordan de forskjellige etatene ville arbeidet ift de forskjellige casusene

10 Vedlegg Detaljert oversikt over pedagogisk opplegg BARNEVERNPEDAGOGSTUDENTER UKE: 37 Dato mandag: 8/9 Tidspunkt Tema Sted Ansvarlig Mandag: 9:15-11: 20 Forelesning Tverretatlig samarbeid A3 Brit Ingun Misund Møte i KA V101- for informasjon om grupper/gruppeinndeling/gruppeoppgave AR V101 Ingunn Studsrød *12:15-14:00 STORGRUPPE 1: Barn av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre modellkommuneprosjektet v/ Aud 2 KA og Gunn Mattson Fagleder Familiesenteret i Time kommune STORGRUPPE 2: Gruppearbeid DIV GR ROM Ingunn Studsrød, Turid Bie, *Tirsdag: STORGRUPPE 2: Barn av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre modellkommuneprosjektet v/ *Onsdag: STORGRUPPE 1: Gruppearbeid Fellesseminar med andre utdanninger se eget program Torsdag: Vold mot barn. Nevrobiologisk perspektiv på skader etter overgrep og omsorgssvikt Aud 2 KA Gunn Mattson Fagleder Familiesenteret i Time kommune DIV GR ROM Ingunn Studsrød, Turid Bie, Linda Elisabeth Bjørknes Aud 1 KA Innleide forelesere fra feltet Aud. 1 KA Trygve Arne Børve Fredag Seksuelle overgrep mot barn. Stavanger forum MERK *OBLIGATORISK TILSTEDEVÆRELSE Margrete Wiede Aasland

11 SOSIONOMSTUDENTER UKE: 37 Dato mandag: 8/9 Tidspunkt Tema Sted Ansvarlig Mandag: 09: Forelesning Tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanningen. -En introduksjon til felles undervisningsuke med Førskolelærerutdanningen, sosionomutdanningen og barnevernspedagogutdanningen EAL-007 (blått Kim Iren Kroken aud.) Hotellhøgskolen på Campus Møte i KA V101- for informasjon om grupper/gruppeinndeling osv AR V101 Ingunn Studsrød 12:15-14:00 STORGRUPPE 1: Barn av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre modellkommuneprosjektet v/ Aud 2 KA og Gunn Mattson Fagleder Familiesenteret i Time kommune STORGRUPPE 2: Gruppearbeid DIV GR ROM Kim Iren Kroken, Torbjørg Ristesund Tirsdag: STORGRUPPE 2: Barn av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre modellkommuneprosjektet v/ Aud 2 KA Gunn Mattson Fagleder Familiesenteret i Time kommune STORGRUPPE 1: Grupperarbeid DIV GR ROM Kim Iren Kroken, Torbjørg Ristesund Onsdag: Fellesseminar med andre utdanninger eget program Aud 1 KA Innleide forelesere fra feltet Torsdag: Vold mot barn. Nevrobiologisk perspektiv på skader etter overgrep og omsorgssvikt Aud. 1 KA Trygve Arne Børve Fredag Seksuelle overgrep mot barn. Stavanger forum Margrete Wiede Aasland

12 BARNEHAGELÆRERSTUDENTER UKE: 37 Dato mandag: 8/9 Tidspunkt Tema Sted Ansvarlig ? Mandag: 09:15-11: 35 Forelesning meldinger fra barnehagen til barnevernet AR V 101 Turid Bie, Ingunn Studsrød informasjon om grupper/gruppeinndeling/gruppeoppgave AR V 101 Ingunn Studsrød 12:15-14:00 STORGRUPPE 1: Barn av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre modellkommuneprosjektet v/ Aud 2 KA og Gunn Mattson Fagleder Familiesenteret i Time kommune STORGRUPPE 2: Gruppearbeid Tirsdag: STORGRUPPE 2: Barn av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre modellkommuneprosjektet v/ STORGRUPPE 1: Gruppearbeid Onsdag: Fellesseminar med andre utdanninger se eget program Torsdag: Vold mot barn. Nevrobiologisk perspektiv på skader etter overgrep og omsorgssvikt DIV GR ROM Kristin Fugelsnes, Aud Torill Meland Aud 2 KA Gunn Mattson Fagleder Familiesenteret i Time kommune DIV GR ROM Kristin Fugelsnes, Aud Torill Meland Aud 1 KA Innleide forelesere fra feltet Aud. 1 KA Trygve Arne Børve Fredag Seksuelle overgrep mot barn. Stavanger forum Margrete Wiede Aasland

13 SAMARBEIDSPROSJEKT Studenter ved: barnevernspedagogutdanningen, sosionomutdanningen og barnehagelærerutdanningen 10. september-2014 kl Prosjektansvarlige: Ingunn Studsrød, Aud Torill Meland, Elsa Kaltvedt og Kristin Fugelsnes Erfaringer med tverretatlig arbeid, barnevernet, skole, barnehagen, helsestasjonen, NAV og pedagogisk-psykologisk tjeneste. Prosjektet har det barnevernsfaglige arbeid i et tverretatlig perspektiv som utgangspunkt. Studentene skal få kunnskap om erfaringer med tverretatlig arbeid og hvordan praksis er i forhold til intensjonen i kommunen. Relevante problemstillinger: Planer for tverretatlig samarbeid og praksis. Hva fungerer godt, og hvilke utfordringer fins? Hvilke grep er gjort for å møte eventuelle utfordringer? Finnes det avgrensninger i det tverrfaglige arbeidet? Noen suksesskriterier? Noe som hemmer samarbeid? Er det noe en ikke kan samarbeide om? TID/STED: Aud. 1, KA PROGRAM: Velkommen og gjennomgang av dagen Anna Marie Teilgård, leder av Barneverntjenesten, Sola kommune Bjørghild Underhaug, Helsestasjonens Familiesenter, Sandnes kommune Christin Bigseth, Hertvigtunet og Kampen barnehage, Stavanger kommune Liza Øverdal, avdelingsleder på NAV Sandnes PAUSE Kirsti Natvik, Auglend skole, Stavanger kommune Solfrid Larsen, Stavanger PPT Paneldebatt Informasjon om dagen videre mm LUNCH

14 (div. gr.rom KA, AR) Gruppearbeid: - Jobb i gruppen med caset. Faglærerne vil sirkulere til alle gruppene (Kantinen, KA) Innlevering av gruppearbeid og fremmøteliste.

15 SAMARBEIDSPROSJEKT Studenter ved: barnevernspedagogutdanningen, sosionomutdanning og barnehagelærerutdanningen Prosjektansvarlige: Ingunn Studsrød, Aud Torill Meland, Elsa Kaltvedt, Kristin Fugelsnes, Turid Bie og Torbjørg Ristesund Tema: Barnevern, tverretatlig samarbeid, forebyggende arbeid, vold og seksuelle overgrep. CASE TIL GRUPPEDISKUSJONEN MANDAG/TIRSDAG OG ONSDAG I UKE 37 Du er ansatt i barnehagen/barnevernet/nav og mulige samarbeidspartnere består blant annet av skolen, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og helsestasjonen. Ole er en gutt som snart er 5 år. Han bor sammen med mor og far, og har en bror, Martin, på 11, en søster på to år, Tove. Ole går i barnehagen. Familien flyttet fra et lite sted til byen for et år siden. Mor er arbeidssøkende. Hun forteller til Martins lærer og noen av de ansatte i barnehagen at hun ønsker seg arbeid, at hun mistrives etter flyttingen, og at hun savner gamle venner og familie. Videre sier hun at hun er mye alene med barna, da far jobber skift, og i tillegg jobber mye overtid for å få endene til å møtes. Nå er mor hjemme med Tove, Ole går siste året i barnehage og Martin i 7. klasse i skolen. Barnehagen ligger 15 minutters gange hjemmefra. Mor tok selv kontakt med barnehagekontoret og skolen og søkte plass til Martin og Ole da de flyttet til byen. Mor har tatt kontakt med NAV og meldt seg arbeidsledig. Hun har gjennomført videregående skole, allmennfaglig studieretning og har dokumentert arbeidserfaring fra butikkarbeid. Hun har ikke vært arbeidsaktiv de siste 6 årene. Mor har fortalt til NAV at hun har hatt psykiske vansker de senere årene og hadde svangerskapsdepresjon etter de to siste svangerskapene. Ole har gått i barnehagen i ett år, fra de flyttet til byen. Ifølge de ansatte i barnehagen, liker Ole å være i barnehagen. Men han har hatt en del fravær og har derfor ikke blitt så godt kjent med de andre barna. Ole sliter litt med å finne roen og med å bli værende i lek med de andre. Flere ganger har personalet observert at når mor følger Ole til barnehagen så er ikke Tove på 2 år med, og personalet har undret seg over hvem som passer Tove mens mor følger Ole, uten at de har spurt mor. En av de ansatte i barnehagen følte at mor luktet alkohol en gang hun hentet Ole i barnehagen.

16 Oppgave 1 til mandag, for storgruppe 1 og tirsdag for storgruppe 2. a) Drøft om situasjonen bør meldes til barneverntjenesten. Bruk først litt tid på å informere hverandre om din utdanning/arbeidsfelt Punkter som bør være med i drøftelsen: Bør barnehagen/nav være bekymret for barnas (evt. hvilket barns) omsorgssituasjon i dette tilfellet? - Begrunn svaret. (Hva utløser bekymringen? Hvorfor er dere bekymret for dette?) Hva må/kan NAV og barnehagen gjøre med sin bekymring i denne situasjonen? - Begrunn svaret med henvisning til aktuelle lover. Hva er det som skal ligge til grunn for at skolen/barnehagen skal melde fra til barnevernet? Har barnehagen og/eller NAV mulighet eller plikt til å melde fra til barnevernet i denne situasjonen? Hvem har evt. den plikten? Hva betyr det at de har en meldeplikt? Begrunn svaret. Hvordan bør en bekymringsmelding til barnevernet se ut? Hva bør være med i meldingen? Lag en melding til barnevernet i denne saken (enten fra barnehagen eller fra NAV) og diskuter styrker og svakheter ved denne meldingen. b) Lag et spørsmål/utform en problemstilling vedrørende tverretatlig samarbeid til deltagerne i paneldebatten onsdag. Send den til umiddelbart og senest tirsdag før kl Oppgave 2 til onsdag Drøft det tverretatlige samarbeidet. Hvilke etater kan utveksle informasjon med hverandre i dette tilfelle? Hvordan kan utveksling av informasjon skje? Bruk tid til å drøfte mulige måter å forstå informasjonen som framkommer i «caset», og ulike tilnærmingsmåter som kan være relevante i samarbeidet med familien. Hvordan tenker dere omkring samarbeidet med mor og far? Er det noe dere tror vil være vanskelig? - Begrunn svaret og drøft mulige løsninger.

17 Barneverntjenesten har mottatt meldingen dere skrev og skal ta stilling til om de skal åpne en undersøkelsessak. Drøft hvilke vurderinger de må gjøre i denne saken for å bestemme om de skal undersøke eller om de skal henlegge saken. Gjør en kort skriftlig vurdering, sammen med signering av alle gruppemedlemmene og lever dette til faglærerne som står i kantinen på Kjell Arholms hus. Husk også å signere på nærværsskjema før dere går hjem Lykke til

MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN

MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN Tjenesteenhet barnevern Tlf 74 16 90 00 Unntatt offentlighet Offl. 13 jf. Fvl. 13 MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN 1. HVEM GJELDER BEKYMRINGEN BARNETS navn (etternavn, fornavn): Fødselsnummer Kjønn Gutt

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene

NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene Informasjon til foreldre om oppstartsamtale Barnehagens formålsparagraf fremhever i 1 at «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med

Detaljer

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir-0-0. Opplysningsplikt på eget initiativ, meldeplikten Skolepersonalet skal, på eget initiativ og uten hinder av taushetsplikten, gi opplysninger

Detaljer

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Barnevernets oppgaver Barnevernets hovedoppgave

Detaljer

Informasjon om personalets. opplysningsplikt til barneverntjenesten. Melderutiner

Informasjon om personalets. opplysningsplikt til barneverntjenesten. Melderutiner Informasjon om personalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Melderutiner Midtre Gauldal kommune 2012 Hensikt og lovgrunnlag Hensikten med dette heftet er å gi informasjon og veiledning til ledere

Detaljer

Master i barnevern av Anita Sæther Jensen

Master i barnevern av Anita Sæther Jensen Master i barnevern av Anita Sæther Jensen «Vurderinger av akutte saker i barnevernet» En kvantitativ undersøkelse Geiranger 2015 Problemstilling «Hva vurderer barneverntjenesten som en akutt sak?» Metode

Detaljer

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager Barn i Norge har hovedsakelig gode oppvekstsvilkår. De har omsorgsfulle

Detaljer

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Fagansvarlig: Professor Monica Martinussen Praktisk tilrettelegging: Rådgiver Line S. Forssman Viktig faglig vinkling

Detaljer

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær Rutiner ved elevfravær For å sikre oppfyllelse av 2-1 i Opplæringsloven, Rett og plikt til skolegang har Frosta skole disse rutinene ved elevfravær: ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! FORMÅL

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Midt-Telemark barneverntjeneste og barnehagene, skolene, PP-tjenesten og helsestasjonene i Nome kommune

Samarbeidsavtale mellom Midt-Telemark barneverntjeneste og barnehagene, skolene, PP-tjenesten og helsestasjonene i Nome kommune Samarbeidsavtale mellom Midt-Telemark barneverntjeneste og barnehagene, skolene, PP-tjenesten og helsestasjonene i Nome kommune Innhold Formålet med samarbeidsavtalen... 3 Forpliktende samarbeidsmøter...

Detaljer

Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Barneverntjenesten. Tidlig inn

Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Barneverntjenesten. Tidlig inn Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Barneverntjenesten Tidlig inn 05.04.2017 1-1.Lovens formål. Formålet med denne loven er - å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade

Detaljer

BARN I VANSKELIGE LIVSSITUASJONER

BARN I VANSKELIGE LIVSSITUASJONER BARN I VANSKELIGE LIVSSITUASJONER I denne oppgaven har vi valgt barn i vanskelige livssituasjoner som tema, og innenfor dette vil vi fokusere på barn som opplever omsorgssvikt. "Omsorgssvikt innebærer

Detaljer

Studieevaluering - Våren 2013 SPED4020D Spesialpedagogisk utviklingsarbeid

Studieevaluering - Våren 2013 SPED4020D Spesialpedagogisk utviklingsarbeid Studieevaluering - Våren 2013 SPED4020D Spesialpedagogisk utviklingsarbeid Det er 18 av 22 studenter som har svart. Evalueringsskjema ble delt ut på siste forelesning og var besvart anonymt. Oppfølging

Detaljer

Pedagogikk 3. studieår

Pedagogikk 3. studieår Pedagogikk 3. studieår Emnekode: BFØ102_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Barnevern II. Fagpersoner. Læringsutbytte

Barnevern II. Fagpersoner. Læringsutbytte Barnevern II Emnekode: BBA340_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

ORGANISASJONSKART Oppvekst og skole. Kommunalsjef Jan Einar Bruun. Tjenesteområde Barn og Familie. Tjenesteområde Skoler. Tjenesteområde Barnehager

ORGANISASJONSKART Oppvekst og skole. Kommunalsjef Jan Einar Bruun. Tjenesteområde Barn og Familie. Tjenesteområde Skoler. Tjenesteområde Barnehager ORGANISASJONSKART Oppvekst og skole Kommunalsjef Jan Einar Bruun Tjenesteområde Barnehager Tjenesteområde Skoler Tjenesteområde Barn og Familie Hanne Bakke Jan Einar Bruun Birgit Eggen ORGANISASJONSKART

Detaljer

Sladrehank skal selv ha bank eller? Meldeplikt til barnevernet

Sladrehank skal selv ha bank eller? Meldeplikt til barnevernet Sladrehank skal selv ha bank eller? Meldeplikt til barnevernet Malin Bruun rådgiver oppvekst- og utdanningsavdelinga Ingunn Aronsen Brenna rådgiver sosial- og vergemålsavdelinga «jeg tenker nok du skjønner

Detaljer

Evalueringsrapport VIT214 Høsten 2013: «Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være?»

Evalueringsrapport VIT214 Høsten 2013: «Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være?» Evalueringsrapport VIT214 Høsten 2013: «Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være?» Av Synnøve Fluge, studiekonsulent SVT Innledning: Denne rapporten tar sikte på å dokumentere og formidle hvordan

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Barnehagers og skolers opplysningsplikt til barneverntjenesten

Barnehagers og skolers opplysningsplikt til barneverntjenesten Barnehagers og skolers opplysningsplikt til barneverntjenesten Til barnets beste - samarbeid mellom skole/barnehage og barneverntjenesten Kjersti Utnes Borgaas, seniorrådgiver Jussen rundt Barnehagers

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3 ASSIST Bakgrunn ASSIST-kurset er basert på Sagenemodellen (KNB), som var en modell for intern opplæring som ble utviklet og implementert i Bydel Sagene i Oslo. Evalueringer av KNB indikerer at dette er

Detaljer

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Barnevernstjenesten i Bodø ved Bjørg Hansen Barnevernstjenesten i Nordland

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av SPED4200D Fordypning i logopedi, deltid (vår 2013)» Hvordan synes du informasjonen har vært på emnet?

Rapport fra «Evaluering av SPED4200D Fordypning i logopedi, deltid (vår 2013)» Hvordan synes du informasjonen har vært på emnet? Rapport fra «Evaluering av SPED4200D Fordypning i logopedi, deltid (vår 2013)» Av 19 invitasjoner til evaluering, fikk vi inn 4 svar i perioden 12-24. juni 2013. Studentene fikk invitasjon til nettskjema

Detaljer

HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sjumilsstegkonferansen 2015. Psykolog Dagfinn Sørensen

HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sjumilsstegkonferansen 2015. Psykolog Dagfinn Sørensen HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge Sjumilsstegkonferansen 2015 Psykolog Dagfinn Sørensen Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress - Nord Rus- og psykisk helseklinikk

Detaljer

Grethe Rønning kommunalsjef oppvekst og utdanning

Grethe Rønning kommunalsjef oppvekst og utdanning 1 Det gjennomføres hvert år mange store og små kompetansetiltak i sektor for oppvekst og utdanning i Aurskog-Høland. Noen er individrettet og noen retter seg mot grupper. Enkelte tiltak er klart fagrettede

Detaljer

NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene

NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid og tilknytningsperioden må ivaretas gjennom for eksempel oppstartsmøte/foreldremøte for

Detaljer

Alvorlig skolefravær i Nittedal kommune. Nittedal PPT v/marie Gran Aspunvik og Andrea Kanavin Grythe

Alvorlig skolefravær i Nittedal kommune. Nittedal PPT v/marie Gran Aspunvik og Andrea Kanavin Grythe Alvorlig skolefravær i Nittedal kommune Nittedal PPT v/marie Gran Aspunvik og Andrea Kanavin Grythe Agenda O Utviklingen av en felles kommunal praksis O Prosessen O Resultater O Alvorlig skolefravær veileder

Detaljer

Therese Rieber Mohn. Ringsaker kommune 10. mai 2012

Therese Rieber Mohn. Ringsaker kommune 10. mai 2012 Ringsaker kommune 10. mai 2012 Landsforeningen for barnevernsbarn For sent For lite Faglige og politiske føringer Barneombudet Barne og likestillingsministeren Justisministeren Forskningsmiljøene Media

Detaljer

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen 1. Alle barn som er bosatt i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Tidlig inn 13.04.16. Barneverntjenesten ETS

Tidlig inn 13.04.16. Barneverntjenesten ETS Tidlig inn 13.04.16 Barneverntjenesten ETS Ansatte i ETS Leder 8 stillinger barnevernkuratorer fordelt på 9 hoder. 7 Kvinner og 2 menn. ½ stilling merkantil, fordelt på to hoder Personalansvar ligger hos

Detaljer

LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008

LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008 LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008 BARN I KRISE LEGEVAKTAS ROLLE OG SAMSPILL MED BARNEVERNET V/Torill Vibeke Ertsaas BARNEVERNET I NORGE OPPGAVEFORDELING 1) DET KOMMUNALE BARNEVERNET UNDERSØKE BEKYMRINGSMELDINGER

Detaljer

Sammen skaper vi fremtiden

Sammen skaper vi fremtiden Tidlig innsats Tverrfaglighet Bruker medvirkning Samhandling Mestring Tilgjengelighet Tiltaksplan sammen for barn og unge 2015-2019 Sammen skaper vi fremtiden Syv satsingsområder Forebygging av press/stress

Detaljer

BARN SOM BEKYMRER Handlingsveileder for Sauherad kommune

BARN SOM BEKYMRER Handlingsveileder for Sauherad kommune BARN SOM BEKYMRER Handlingsveileder for Sauherad kommune 24.01.14 FORORD Høsten 2011 ble Sauherad kommune med i prosjektet Barn i rusfamilier tidlig intervensjon, i regi av Kompetansesenter rus region

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Små barn i risiko. - styrket kompetanse hos pedagogisk personale. Charlotte U Johannessen Bærum kommune 2016

Små barn i risiko. - styrket kompetanse hos pedagogisk personale. Charlotte U Johannessen Bærum kommune 2016 Små barn i risiko - styrket kompetanse hos pedagogisk personale Charlotte U Johannessen Bærum kommune 2016 Presentasjon av videreutdanningen Tittel: Små barn i risiko- styrket kompetanse hos pedagogisk

Detaljer

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold Samfunnsfag Emnekode: BFD350_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Skjervøy kommune Vedlegg til plan mot vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Foto: Inger Bolstad Innholdsfortegnelse Veiledende rutiner for samarbeid mellom aktuelle instanser ved mistanke

Detaljer

Barneverntjenesten i Ytre Namdal

Barneverntjenesten i Ytre Namdal Barneverntjenesten i Ytre Namdal Rutiner for barneverntjenesten - Bekymringsmelding - Søknad om hjelpetiltak Leka Nærøy Vikna Til alle offentlige instanser i Ytre Namdal ( Leka, Nærøy og Vikna) Informasjon

Detaljer

PROSEDYRE VED BEKYMRING

PROSEDYRE VED BEKYMRING PROSEDYRE VED BEKYMRING Bekymring oppstår hos den enkelte medarbeidar Informer næraste leiar- seinast neste avdelingsmøte Leiar bestemmer framdrift, (anonym diskusjon med PPT/barnevern, undringssamtale,

Detaljer

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Skjervøy kommune Vedlegg til plan mot vold i nære relasjoner Revidert april 2013 Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Veiledende rutiner for samarbeid mellom aktuelle instanser ved mistanke om og ved avdekking

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning 7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Både barn og foreldre skal medvirke i kontakten med barnevernet. Barn og foreldre kalles ofte for brukere, selv om en ikke alltid opplever seg

Detaljer

Rapport Basismodul i Universitets pedagogikk 2016

Rapport Basismodul i Universitets pedagogikk 2016 Rapport Basismodul i Universitets pedagogikk 2016 Una Ørvim Sølvik, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, MOF Bruk av studentaktiviserende virkemidler og integrering av BOPPPS-modellen

Detaljer

Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole

Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole Sande ungdomsskoles årsmelding tar utgangspunkt i Sande kommunes handlingsprogram 2015-2018. Plan for god oppvekst 2010-2018 og Handlingsplan for grunnskolen i Sande.

Detaljer

Kontaktmøte med barneverntjenesten i Oslo Seniorrådgiver Hilde Håland

Kontaktmøte med barneverntjenesten i Oslo Seniorrådgiver Hilde Håland Kontaktmøte med barneverntjenesten i Oslo 1.12.16 Felles barn, felles utfordringer og felles mål «Det jeg har lært fra skolen, er at for å ha en bra framtid, så må man gå på skole. Jeg tenkte på framtiden

Detaljer

Retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten og barnehagene i Tromsø kommune

Retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten og barnehagene i Tromsø kommune Retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten og barnehagene i Tromsø kommune Godkjent av enhetsleder i barneverntjenesten og enhetslederne for barnehagene i Tromsø kommune. April 2010 INNHOLD:

Detaljer

RUTINER OG REGLER FOR INFORMASJONSUTVEKSLING MELLOM KRIMINALOMSORGEN OG BARNEVERNTJENESTEN

RUTINER OG REGLER FOR INFORMASJONSUTVEKSLING MELLOM KRIMINALOMSORGEN OG BARNEVERNTJENESTEN Kriminalomsorgsdirektoratet Nr: KDI 10/2015 Bufdir 22/2015 ISBN-nr: 978-82-8286-258-5 Dato: 06.11.2015 RUTINER OG REGLER FOR INFORMASJONSUTVEKSLING MELLOM KRIMINALOMSORGEN OG BARNEVERNTJENESTEN 1. Innledning

Detaljer

BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 31.1.17 Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Om struktur, ansvarsfordeling og juridisk grunnlag i den kommunale

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Hva gjør barnevernet når en mottar en bekymringsmelding?

Hva gjør barnevernet når en mottar en bekymringsmelding? Hva gjør barnevernet når en mottar en bekymringsmelding? Meldeplikt! Alle offentlige myndigheter skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt gi opplysning til kommunens barneverntjeneste når det

Detaljer

Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon

Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon Emnekode: BBA370_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Psykisk helsepedagogikk Modul 3 Kriser, traumer og overgrep 15 studiepoeng

Psykisk helsepedagogikk Modul 3 Kriser, traumer og overgrep 15 studiepoeng Psykisk helsepedagogikk Modul 3 Kriser, traumer og overgrep 15 studiepoeng Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning Emnebestrivelse Navn på emnet: PSYKISK HELSEPEDAGOGIKK Modul 3 Kriser, traumer og overgrep Undervisningsstart/undervisningssemestre

Detaljer

Forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning høringsuttalelse fra Redd Barna

Forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning høringsuttalelse fra Redd Barna Kunnskapsdepartementet Vår ref. #/214025 Postboks 8119 Dep Deres ref. 0032 Oslo Oslo, 13.4.2012 Forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning høringsuttalelse fra Redd Barna Det vises

Detaljer

REFLEKSJONSBREV FOR SLEIPNER OKTOBER 2012

REFLEKSJONSBREV FOR SLEIPNER OKTOBER 2012 ÅS KOMMUNE REFLEKSJONSBREV FOR SLEIPNER OKTOBER 2012 Vi så utover høsten at jentene fort kom inn i ulik og variert lek. Vårt inntrykk er at forskjellig aktivitet på atelieret, butikklek og lek i kottet

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av SPED4000 Rådgiving og innovasjon (vår 2013)» Hvordan synes du informasjonen har vært på emnet?

Rapport fra «Evaluering av SPED4000 Rådgiving og innovasjon (vår 2013)» Hvordan synes du informasjonen har vært på emnet? Rapport fra «Evaluering av SPED4000 Rådgiving innovasjon (vår 2013)» Av 59 invitasjoner til evaluering, fikk vi inn 19 svar i perioden 7-24. juni 2013. Studentene fikk invitasjon til nettskjema vi e-post,

Detaljer

Dialogmøte om barn og unges seksuelle helse

Dialogmøte om barn og unges seksuelle helse Dialogmøte om barn og unges seksuelle helse Margareth Eilifsen, Programansvarlig for BLU Bodil Kjesbo Risøy, Programansvarlig for GLU 1-7 5. oktober 2017 Som utdanningsinstitusjon for lærere til både barnehager

Detaljer

Tidlig nok-sammen. Samarbeid og samhandling fra et barnehus perspektiv. Jeanette A. Indreiten Klinisk sosionom VESTFOLD POLITIDISTRIKT

Tidlig nok-sammen. Samarbeid og samhandling fra et barnehus perspektiv. Jeanette A. Indreiten Klinisk sosionom VESTFOLD POLITIDISTRIKT Tidlig nok-sammen Samarbeid og samhandling fra et barnehus perspektiv Jeanette A. Indreiten Klinisk sosionom Først, et lite kikk inn i barnehuset Barnehuset skal være et godt sted å komme til for barn

Detaljer

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Skjervøy kommune Vedlegg til plan mot vold i nære relasjoner Revidert mars 2012 Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Veiledende rutiner for samarbeid mellom aktuelle instanser ved mistanke om og ved avdekking

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni 2014 Norge har forpliktelser etter Barnekonvensjonen og denne gjelder som

Detaljer

Meldeplikt for Helsepersonellen oversikt

Meldeplikt for Helsepersonellen oversikt Meldeplikt for Helsepersonellen oversikt Kurs i Samfunnsmedisin Oslo 25. oktober 2012 Linda Endrestad Taushetsplikt hovedregel Helsepersonelloven 21: Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller

Detaljer

Evaluering av Aorg210 våren 2010

Evaluering av Aorg210 våren 2010 Evaluering av Aorg210 våren 2010 Denne evalueringen er basert på evalueringsskjema som ble delt ut på siste forelesning onsdag 28.04. Det ble samlet inn 11 besvarelser av i alt 33 oppmeldte studenter til

Detaljer

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen 1 INTRODUKSJON Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utviklet Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Udir-10-2012 - Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten

Udir-10-2012 - Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Vår saksbehandler: Marianne Føyn Berge Fylkeskommuner Fylkesmenn Kommuner Statlige skoler Private grunnskoler Private skoler med rett til statstilskudd Udir-10-2012 - Skolepersonalets opplysningsplikt

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir-0-202 Hensikten med dette rundskrivet er å gi veiledning til skoleeiere og skoleledere om skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Barne- og Familietjenesten, Heimdal

Barne- og Familietjenesten, Heimdal Barne- og Familietjenesten, Heimdal Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Organisering av Barne- og Familietjenesten i Trondheim kommune Barne- og Familietjenesten Ulike faggrupper som jobber i Barne- og

Detaljer

Stafettloggen. Handlingsveileder

Stafettloggen. Handlingsveileder Stafettloggen Handlingsveileder Generelt: Loggen kan følge barnet fra opprettelse og ut grunnskole. Loggen kan avsluttes når foresatte og/eller stafettholder anser dette som riktig for barnet/eleven. Det

Detaljer

På vei mot en yrkesrolle- som seg selv eller som noe mer enn seg selv?

På vei mot en yrkesrolle- som seg selv eller som noe mer enn seg selv? På vei mot en yrkesrolle- som seg selv eller som noe mer enn seg selv? Førstelektor Institutt for sosialfag og vernepleie Høgskolen i Bergen Prosjektet: «Inkludering gjennom samhandling, aktivitet og deltakelse»

Detaljer

HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer

HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer 1. JEG ER BEKYMRET Hver dag et barn vi er bekymret for blir gående uten at vi gjør noe, er en dag for mye. Hensynet til

Detaljer

Velkommen til Jessheim videregående skole

Velkommen til Jessheim videregående skole Velkommen til Jessheim videregående skole Dette er Jessheim videregående skole Bygget i 1972 8 utdanningsprogram 15 000 kvadratmeter 240 ansatte 1150 elever på hovedskolen 60 elever på Ullersmo fengsel

Detaljer

Taushetsplikt og opplysningsplikt til barneverntjenesten

Taushetsplikt og opplysningsplikt til barneverntjenesten Taushetsplikt og opplysningsplikt til barneverntjenesten Synne Ose Fylkesmannen i 15. mai 2013 Taushetsplikt Forvaltningsloven 13 - den forvaltningsmessige taushetsplikten Barnehageloven 20 - den profesjonsbestemte

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt -Forutsetninger for å lykkes i et barnehageperspektiv Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt Kristine Moen, styrer i Volla barnehage Idun Marie Ljønes, prosjektleder Tidlig intervensjon Innhold: Kort

Detaljer

HVEM KAN HJELPE JESPER?

HVEM KAN HJELPE JESPER? HVEM KAN HJELPE JESPER? Vi vet etter hvert mye om hva som skal til for at barn som vokser opp under vanskelige forhold likevel skal klare seg bra. Det handler i stor grad om å ha tilgang til omsorg, hjelp

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Meldeplikt til barnevernet og forholdet til taushetsplikten. Malin Bruun rådgiver, oppvekst- og utdanningsavdelinga

Meldeplikt til barnevernet og forholdet til taushetsplikten. Malin Bruun rådgiver, oppvekst- og utdanningsavdelinga Meldeplikt til barnevernet og forholdet til taushetsplikten Malin Bruun rådgiver, oppvekst- og utdanningsavdelinga «jeg tenker nok du skjønner det sjøl» - Christoffer Gjerstad Kihle (8) Barnevernet skal

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage «Innledning» Godt Nyttår til dere alle sammen! Nå ser vi frem til et 2015 med godt samvær, lærerike opplevelser og spennende utfordringer på Valseverket.

Detaljer

SOS201. Sosiologisk teori: Nyere perspektiv Oppsummering av studentevaluering. av Hanne Widnes Gravermoen

SOS201. Sosiologisk teori: Nyere perspektiv Oppsummering av studentevaluering. av Hanne Widnes Gravermoen SOS201 Sosiologisk teori: Nyere perspektiv Oppsummering av studentevaluering av Hanne Widnes Gravermoen Sosiologisk institutt våren 2012 Innledning... 3 Beskrivelse av emnet... 3 Beskrivelse av studentmassen...

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/8518-12 Arkiv: C10 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: 24.09.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Kommunestyre Sjumilssteget

Detaljer

Økt handlingskompetanse gjennom systemastisk og planlagt kunnskapsformidling

Økt handlingskompetanse gjennom systemastisk og planlagt kunnskapsformidling Økt handlingskompetanse gjennom systemastisk og planlagt kunnskapsformidling Lærerutdanninger ved HIB - Grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 - Praktisk, pedagogisk utdanning, yrkesfag - Barnehagelærerutdanning

Detaljer

Barnevernets målsetting og oppgaver

Barnevernets målsetting og oppgaver Barnevernets målsetting og oppgaver Levanger barneverntjeneste 2008 1. Målsettingen med barnevernet Barnevernets formålsparagraf 1-1: Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse

Detaljer

Ny modell for tverrfaglig innsats

Ny modell for tverrfaglig innsats Ny modell for tverrfaglig innsats Metodebok for Tidlig innsatsteam Sammen for barn og unge 2015-2019 Forord Tiltaksplan sammen for barn og unge 2015-2019 er politisk vedtatt og gir føringer for kommunens

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

Introduksjon til BTI-modellen og BTI kompetansehevingsprogram i Risør kommune

Introduksjon til BTI-modellen og BTI kompetansehevingsprogram i Risør kommune Introduksjon til BTI-modellen og BTI kompetansehevingsprogram i Risør kommune Tillitsfulle møter med barn, unge, foreldre Tillitsfulle forhold mellom ansatte i de forskjellige tjenestene Risør Rådhus 19.

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014 «Kroppen min og meg» Det er mitt valg. Et pedagogisk verktøy til bruk i barne- og ungdomsskolen

Folkehelsekonferansen 2014 «Kroppen min og meg» Det er mitt valg. Et pedagogisk verktøy til bruk i barne- og ungdomsskolen Folkehelsekonferansen 2014 «Kroppen min og meg» Det er mitt valg Et pedagogisk verktøy til bruk i barne- og ungdomsskolen Handlingsplan Hvorfor er forebygging viktig? Høy forekomst av seksuelle overgrep

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Versjon 15.03.2012 Innhold Innledning side 3 Bakgrunn - hvorfor Familiesenter i Oppdal side 4 Mål for Familiesenter i Oppdal side 5 Nye tverrfaglige tilbud i Familiesenteret

Detaljer

Barnevernet - til barnets beste

Barnevernet - til barnets beste Barnevernet - til barnets beste I Norge er omsorg og oppdragelse av barn i første rekke foreldrenes ansvar. Men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta vare på barnet sitt. Foreldre kan ha behov

Detaljer

Kompetanseutvikling i utdanningene.

Kompetanseutvikling i utdanningene. Kompetanseutvikling i utdanningene. Utfordringer knytta til kompetansebygging og involvering I flerkulturelle problemstillinger. Høgskolen i Bergen 25.11 2014 Elisabeth Egeli Universitetet i Stavanger

Detaljer

G O D SKOLE ER GODT BARNEVERN

G O D SKOLE ER GODT BARNEVERN G O D SKOLE ER GODT BARNEVERN VELKOMMEN TIL DIALOGKONFERANSEN! Dagens tema Mål med denne dagen Agenda og praktisk 2 BUFDIR / 24.03.2015 MÅL FOR DIALOGKONFERANSENE Dialogkonferansene er en del av en større

Detaljer

Evaluering av arbeidsgrupper på 1. og 2. studieår

Evaluering av arbeidsgrupper på 1. og 2. studieår Evaluering av arbeidsgrupper på 1. og 2. studieår I uke 9 og 10 2014 ble alle studenter på 1. og 2. studieår oppfordret til å svare på en spørreundersøkelse om arbeidsgrupper. Hovedmålet med undersøkelsen

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven. Fylkesmannens fagsamling, Statens Hus

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven. Fylkesmannens fagsamling, Statens Hus Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Fylkesmannens fagsamling, Statens Hus 30.01.14 Jeg har selv vokst opp med omsorgssvikt fra far, og det har vært helt forferdelig. Når jeg var liten ble jeg

Detaljer

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september.

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Totalt 40 innleverte evalueringsskjemaer. 1. I hvilken grad har du hatt faglig og sosialt utbytte

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge BEREDSKAPSPLAN Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge Målet med denne beredskapsplanen er å forebygge seksuelle overgrep, vold og trakassering mot

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer