Tverrfaglig undervisning knyttet til tema «Bekymringsmelding til barnevernet»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tverrfaglig undervisning knyttet til tema «Bekymringsmelding til barnevernet»"

Transkript

1 Tverrfaglig undervisning knyttet til tema «Bekymringsmelding til barnevernet» Et prosjekt for TPS for studenter ved 3. studieår, barnevernspedagog- og sosionomutdanningen, hel- og deltidsstudenter ved barnehagelærerutdanningen. Institutt for sosialfag, Samfunnsvitenskapelig fakultet og Institutt for barnehagelærerutdanning, Humanistisk fakultet, Universitetet i Stavanger. Prosjektansvarlige: Ingunn Studsrød, Aud Torill Meland, Turid Bie, Torbjørg Ristesund, Elsa Kaltvedt og Kristin Fugelsnes. 1 PROSJEKTETS BAKGRUNN OG FORMÅL Både barnevernspedagoger og sosionomer arbeider som saksbehandlere i den kommunale barneverntjenesten. Barneverntjenesten mottar bekymringsmeldinger, vedrørende et navngitt barn, fra offentlige etater slik som politi, barnehage, skole, helsetjenester og private aktører. Under fastlagte vilkår har barnehagen og barnehagelæreren melde- og opplysningsplikt til barneverntjenesten. Hvis det er grunn til å tro at det er behov for tiltak fra barnevernets side, plikter barneverntjenesten å undersøke saken nærmere. Undersøkelsen vil vise om barnet har behov for tiltak fra barnevernets side og eventuelt hvilke tiltak som er påkrevet. Det kan dreie seg om alt fra frivillig hjelpetiltak i hjemmet til tvangsvedtak, for eksempel omsorgsovertakelse. Barnehagelærere trenger kunnskap om hva som utløser melde- og opplysningsplikt til barneverntjenesten og hvordan de skal kunne identifisere, forebygge og reagere på omsorgssvikt og overgrep. Barnehagelærere, barnevernspedagoger og sosionomer trenger kunnskap og forståelse for hvordan de skal kunne samarbeide med andre etater om utsatte barn. I undersøkelsesfasen av en barnevernssak kan også barneverntjenesten ha behov for å samarbeide med barnehagen og andre etater. I Stortingsmelding nr. 13 ( ), Samspillsmeldingen, understrekes samarbeidet mellom utdanning og yrkesfelt, og mellom ulike profesjonsutdanninger: For at alle ansatte i alle tjenestene skal få en god helhetlig forståelse av helse- og velferdssystemet og sin egen rolle i det, kreves det at de ulike gruppene lærer sammen, både i teori og praksis. (ibid.:8).

2 Dette prosjektet er et undervisningsopplegg der hensikten er å få til slik læring knyttet til tema «bekymringsmelding til barnevernet». Undervisningsopplegget omfattet studenter fra barnehagelærer-, barnevernspedagog- og sosionomutdanningen ved UiS. Det er et utviklings- og pedagogisk prosjekt, og består av et flerfaglig samarbeid mellom jurister, sosialpedagoger, pedagoger og sosionomer fra Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet og Det Humanistiske Fakultet. Undervisningen i 2014 omfattet temaene tverretatlig samarbeid, barnevern, omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Prosjektet skal bidra til å styrke forbindelsene mellom de sosialfaglige utdanningene og lærer- og førskolelærerutdanningene. Disse utdanningene er helt sentrale i kompetanseoppbyggingen knyttet til utsatte barn og unge både i velferdstjenestene og skoleverket. NOU 2000:12 Barnevernet i Norge løfter frem at ulike virkelighetsoppfatninger kan være til hinder for samarbeid om barns trivsel, læring og utvikling. NOU- rapporten understreker behov for kunnskap og innsikt i hvordan barnevernet oppleves av sine samarbeidspartnere. Siden alt samarbeid influeres av den virkelighetsoppfatning ulike aktører har av hverandre, er vår intensjon å etablere en kultur for samarbeid mens studentene er i utdanning. Barnevernspedagogutdanningen, førskolelærerutdanningen og grunnskolelærerutdanningen har et felles ansvar for å formidle kunnskap og kompetanse om temaene tverretatlig samarbeid barnevern, vold og seksuelle overgrep. Når studentene får innsikt i hverandres kompetanse, utdanning og profesjonen, kan dette ha positiv effekt på virkelighetsoppfatninger og samarbeid i senere arbeidsliv. Formålet med prosjektet er å styrke handlingskompetansen knyttet til meldingsplikten til barnevernet i skole og barnehage, samt bidra til tverrprofesjonell samarbeidslæring, kunnskap om risikoutsatte barn og tverretatlig samarbeid. Læringsutbytte Det ble satt opp følgende læringsutbytter for prosjektet: Handlingskompetanse for arbeid med bekymringsmeldinger Kunnskap om tverrfaglig og tverretatlig samarbeid barnehage, skole, barnevern Forståelse av egen yrkesrolle i forhold til andre profesjoner Kunnskap om det flerkulturelle perspektivet Kunnskap og handlingskompetanse i forhold til omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep Videre var det en målsetning å utvikle studentenes generelle kunnskap om konsekvenser for barn/unge som utsettes for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og gi kunnskap om opplysningsplikt og tiltak i arbeidet med denne gruppen barn og unge.

3 Målsetning om kvalitetsheving i studiene Prosjektet var utformet for å kunne bygge bro mellom innholdet i profesjonsutdanningene og praksisfeltet. Det var engasjert forelesere fra arbeidslivet, samt veiledere med bred tverrfaglig kompetanse (barnevernspedagog, førskolelærer, lærer, spesialpedagog, pedagogisk-psykologisk rådgiver, helsesøster og psykolog). Det er ikke mange felles arenaer for studenter på tvers av det Humanistiske og Samfunnsvitenskapelige fakultetet. Det er dermed ekstra verdifullt å la studentene blir kjent med hverandres utdanning på tvers av disse fakultetsgrensene. Studentene har ulik delkompetanse (representert fra de tre ulike profesjonsutdanningene). Kontakten mellom de sosialfaglige utdanningene og lærerutdanningene er vesentlig svakere vektlagt i Samspillsmeldingen enn forbindelsen mellom helse og sosial. Dette blir oppfattet som en svakhet med hensyn til undervisningen rettet mot sosialfaglig arbeid med barn og unge. Gruppen av faglærere deltar aktivt for å kvalitetssikre det faglige innholdet i forelesninger og i utformingen av oppgaver. Gjennom dette bygges en felles referanseramme som foreleserne på profesjonsutdanningene kan trekke inn i den ordinære, beslektede undervisningen. Formidling på bakgrunn av undervisningsopplegget Bente Nes Aadnesen og Turid Bie er i gang med å utarbeide en artikkel som skal publiseres i et tidsskrift for barnehagelærere. Artikkelen bygger på erfaring fra samarbeidet mellom sosionom- og barnevernspedagogutdanningen, barnehagelærerutdanningen og delvis også lærerutdanningen ved UiS (nå SAK-prosjektet). Ni av ti barn i aldersgruppen 1-5 år går i barnehage i Norge (SSB, 2013). Barnehageansatte er derfor i en nøkkelposisjon til å kunne observere og innhente informasjon om barns omsorgssituasjon i Norge. Barnehagen er derfor en viktig informant for barnevernet når det gjelder bekymring om omsorg for førskolebarn. I forbindelse med dette tverrfaglige prosjektet har vi fått mye informasjon fra barnehageansatte om deres kunnskapsnivå om barnevernet og om deres kjennskap til meldeplikten de har etter loven. Erfaringene har vi særlig hentet fra deltidsstudentene v/barnehagelærerutdanningen som ofte har lang erfaring fra arbeidet i barnehagen både før og under studietiden. Det kan være vanskelig å vite eksakt når meldeplikten inntrer. Videre kan det være vanskelig å vurdere når et barn faktisk blir utsatt for vold, overgrep og annen form for omsorgssvikt. Redselen for å ta feil er fremtredende. Videre kan det være vanskelig å snakke med foreldrene om disse bekymringene. Målet med artikkelen er å gi barnehageansatte bedre kompetanse på disse områdene, slik at det blir enklere å vurdere om det er nødvendig å ta kontakt med barneverntjenesten.

4 Artikkelen vil bl.a. inneholde: Kort om gangen i en barnevernssak; meldefasen, undersøkelsesfasen og tiltaksfasen. Hovedregelen om barnehageansattes taushetsplikt. Barnehagens melde- og opplysningsplikt til barnevernet når inntrer denne? Når bør man bli bekymret for et barn? Hva er alvorlig? Barnehagens prosedyrer når man skal avklare en bekymring. Fra bekymring til melding - hvordan formulere bekymringen? Samarbeid med foreldrene/informasjon til foreldrene. Hva gjør barneverntjenesten med meldingen? Tilbakemelding fra barneverntjenesten til melderen. Mulighet for anonyme drøftinger mellom barneverntjenesten og barnevernet. 2 GJENNOMFØRING/RAMME Selve prosjektet gikk over 5 dager, se vedlagt. Mandag formiddag hadde de tre ulike studiene en innføring hver for seg. Barnehagelærerstudentene hadde en økt om melde- og opplysningsplikten til barnevernet. Her ble det lagt vekt på det juridiske og barnevernfaglige grunnlaget for melde- og opplysningsplikten til barnevernet. Studentene på sosionom- og barnevernspedagogutdanning hadde forelesning om hhv tverretatlig samarbeid og tverrprofesjonelt samarbeid/læring. Deltidsstudenter på barnehagelærerutdanningen fikk tilbud om å være med på alt. Men en av 3 timers-øktene man/tirs var utenom deres obligatoriske samlings-tider og mange kunne trolig ikke få fri fra arbeid. Men de øvrige 21 timene (av 24 totalt) var de med på. Alle studentene ble delt inn i grupper. I alle grupper var det både sosionomer, barnevernspedagoger og førskolelærere tilstede. Det var ca. 12 studenter i 30 grupper= ca. 360 studenter Mandag/Tirsdag hadde studentene dessuten forelesning med en Gunn Mattson, Fagleder Familiesenteret i Time kommune. Hun foreleste om modellkommuneprosjektet og intervensjon ovenfor barn av psykisk syke og foreldre med rusmisbruk. Hensikten med prosjektet var å: 1) Utvikle kommunale modeller for tidlig intervensjon, helhetlig og systematisk oppfølging av målgruppa. 2) Utvikle tverrsektorielle modeller for langsiktig oppfølging.

5 Av plassmessige hensyn bla studentene delt inn i 2 grupper under disse forelesningene. Mens en gruppe var på forelesning, hadde den andre gruppearbeid (se vedlagt). Tema for arbeidet var å presentere seg selv og utdanningen, og å jobbe med og formulere bekymringsmeldinger. Onsdag var satt av til et «erfaringsseminar» med representerer fra praksisfeltet. Det var korte innledninger fra praksisfeltet om «Erfaringer med tverretatlig arbeid, mellom barnevernet, barnehagen, helsestasjonen og pedagogisk-psykologisk tjeneste.» Innlederne kom fra Pedagogisk Psykologisk tjeneste, barnehage, skole, helsestasjon, barneverntjenesten og NAV. Hensikten var at studentene skulle få kunnskap om erfaringer med tverretatlig arbeid og hvordan praksis er i forhold til intensjonen i kommunen. Relevante problemstillinger som ble løftet frem var: Planer for tverretatlig samarbeid og praksis. Hva fungerer godt, og hva er utfordringene? Hvilke grep er gjort for å møte eventuelle utfordringer? Finnes det avgrensinger i det tverrfaglige arbeidet? Noen suksesskriterier? Noe som hemmer samarbeid? Er det noe en ikke kan samarbeide om? Det var satt av 45 min til en paneldebatt. I forkant av debatten hadde studentene kommet med spørsmål som de ville at skulle debatteres i plenum og disse ble gruppert og videreformidlet til panelet. Studentene jobbet også i grupper på tvers med et case (se vedlagt). I gruppeundervisningen fikk studentene en direkte erfaring med profesjonenes ulike innfallsvinkler. Torsdag hadde studentene forelesningen «Vold mot barn. Nevrobiologisk perspektiv på skader etter overgrep og omsorgssvikt», ved psykologspesialist Trygve Arne Børve. Fredag foreleste Margrete Wiede Aasland om seksuelle overgrep mot barn. Torsdag og fredag ble praksisfeltet invitert på forelesningene. Ca. 8 representanter kom. 3 EVALUERING Fordi prosjektet innbefatter mange studenter på ulike utdanninger er det en krevende logistikk å finne rom og å tilrettelegge slik at opplegget passer inn til rett tid alle utdanningene og at det blir like relevant for alle. Kasuset ble grundig drøftet i forkant slik at det skulle fange opp problemstillinger som angikk alle studentgrupper og var gjenkjennelige fra alles ståsted. Alle forelesningene ble grundig diskutert på forhånd og tema tilpasset studentgruppen.

6 Det er dessverre få rom på universitetet som rommer så mange studenter og vi fikk ikke stort auditorium alle dager. Det førte til at vi måtte ut av Universitetet og leie lokale en dag(fredag) i tillegg til at vi måtte dele studentgruppen mandag og tirsdag. Kort tid før undervisningen startet ble vi bedt om å bytte lokaler, noe som førte til endringer i informasjonen som gikk ut til studentene. Dette førte dessverre til at vi fikk noe mindre tid enn ønsket og at læremålet om det flerkulturelle perspektivet måtte utgå. Studentene evaluerte opplegget og leverte en kort skriftlig vurdering. Vi bad studentene gi tilbakemelding gruppevis etter arbeidet onsdagen. Evalueringen var helt åpen og kunne gi ulike type vurderinger. Studentene kunne selv velge om de ville vurdere læringsutbytte, prosess organisering eller annet. Nedenfor vises svarene. 25 av 30 grupper leverte skriftlig vurdering. Flesteparten evaluerte prosessen og opplegget, mens noe færre (13) evaluerte læringsutbytte og alle disse bemerket at det hadde vært lærerikt. Det er mange som kommenterer gruppearbeidet på tvers av studiene på en veldig positiv måte. Det ser ut at de har fått godt utbytte av gruppearbeidet. Videre er det mange som ser ut til å ha vært fornøyd med casene, selv om noen også har forslag til forbedringer der. Når det gjelder organiseringen ser det ut til å ha skapt noen utfordringer å kommunisere til studenter ved ulike studier, og at det var utfordrende å holde alle oppdatert om endringen vi ble nødt til å gjøre i forhold til rombestillingen. Flere studenter nevner uklarheter og ulik informasjon. Dette er noe vi kan ta med oss videre for å forbedre kurset til neste år. Videre er det en del studenter som er av den oppfatningen at gjesteforelesere hadde fått for lite tid. Nedenfor gir vi en samlet oversikt over studentenes åpne besvarelser og vurderinger i forbindelse med evalueringen.

7 Studentevaluering: Erfaring Antall Eks på s uttalelser Lærerikt 13 Vi synes dette har vært er lærerikt prosjekt Der vi har fått sett alle sider av både NAV (sosionom), barnevern og barnehagen. Gruppeoppg + gruppearbeid (var) Veldig lærerikt, vi har lært av hverandre. + Gruppearbeid, god faglige/etatlige diskusjoner Vi har fått innsyn i hverandre sine profesjoner. Fornøyd med gruppearbeid & oppgave Blir kjent med folk fra andre studieretninger» Veldig lærerikt, vi har lært av hverandre. Vi har fått innsyn i hverandre sine profesjoner Er veldig fornøyd med dette tverrfaglig samarbeid på tvers av studiene. Har hatt et godt utbytte av gruppearbeidet Lærerikt å høre de forskjellige etatene. Hvordan de samarbeider seg imellom og diskusjonen med forskjellige problemstillinger Veileder: Veldig flink veileder. Fikk oss til og reflektere over oppgavene og forelesninger Gøy/ morsomt/ Interessant positivt 21 Spennende, mer diskusjon med lærere med barn og ungdom. Veldig lærerikt med gruppearbeid med studenter fra de andre studiene. Mer av dette Oppgaver som førte til debatt i gruppa Gøy med noe annerledes. Syns det har vært kjekt og ikke minst interessant ha grupper på tvers av linjene, dette har vi fått flere nye erfaringer Forelesningen veldig interessant Interessant å høre hvordan andre utdanninger tenker om forskjellige problemstillinger Utrolig interessant. Man setter utdanningen sin i perspektiv og ser hvor viktig det er m tverrfaglig samarbeid Alle er fornøyd med gruppen Kjekt å få synspunkter fra flere forskjellige fagområder

8 Bra å se andres perspektiver og å bli kjent med andres faglige grunnlag En interessant sak(case), der en måtte jobbe litt og tenke Bra organisert 7 Bra gruppestørrelse Bra opplegg. God case og gode spørsmål til casen Flott å få inn så mange forskjellige forelesere. Kort og konsist og kjekt og høre på Oversiktlig opplegg, kunne lett finne gruppa Bra at det ikke var selvvalgte grupper Relevant/ Viktig 4 Dette er jo absolutt et emne/tema som vi alle vil møte på i arbeidslivet. Viktig fokusområde, nyttig å ha med seg For liten tid 13 Lite tid til spørsmål (spesielt i debatten). Bedre teknisk tilrettelegging Mer plass til diskusjon, litt dårlig tid Litt overflatisk foredrag på formiddagen kanskje p.g.a. liten tid? Førskolelærerutdanningen savner mer informasjon om barnevernets oppgave før disse dagene Bra med et bredt spekter av etater, men uryddig p.g.a. tidspress Onsdagen ble litt rotete fordi alle foreleserne hadde «dårligt tid» Ønsker mer tverrfaglig seminarer og gruppearbeid Burde hatt det over 3 uker for å få med mer om barnevern For lite informasjon om opplegget i forkant 17 Dårlig info om opplegget. Vi hadde hørt mye forskjellig. Mye utydelig informasjon. Ulik informasjon i studieretningene Barnevern og sosionomer kunne fått mer informasjon om denne uken Bedre planlegging av informasjon forskjellig info på ITSlearning Lærerne bør være mer samkjørte med informasjoner Dårlig organisert 17 Selve organiseringen kunne vært bedre. Det har vært vanskelig å vite hvor og når vi skulle møte. Deltidsstudentene førskolelærer ønsker å bli inkludert på et tidligere tidspunkt i gruppearbeidet

9 I forhold til sosionomstudentene har tiden på dette prosjektet vært litt vanskelig, i og med at de har eksamen om ca. 2 uker Fra debatten ønsket vi at publikum ble mer involvert og kunne fått stilt mer spørsmål. Savnet svar på problemstillingene vi hadde laget. Spennende tema, men kan gjøres mer interessant ved å bruke mer tid på debatt og diskusjon i panelet. Kanskje mer tid på dette enn gruppearbeid. Hvor ble spørsmålene vi lagde av? Listene burde vært oppdatert om hvem som faktisk går på skolen. Hadde en sosionom i gruppen fordi de to andre har droppet studiet. På onsdag var det ingen som representerte sosionomene. Vi reagerer på at de to tyngste og tøffeste temaene er lagt til torsdag og fredag. Får vi event. reaksjoner etter forelesningen vil disse event. komme i løpet av helgen. Denne vurderingen(evalueringen) bør skrives etter fredag Unødvendig med en times lunsj Savner andre etater Og/eller studentgrupp er 4 Fått inn politi og BUP Lærerstudentene burde vært med Casuset bli bedre kan 3 Kunne hatt flere case(merd varierende alvorlighetsgrad) og problemstillinger: dette for å utnytte tid til gruppearbeid bedre og for å få flere vinkler/ perspektiv, se nærmere på hvordan de forskjellige etatene ville arbeidet ift de forskjellige casusene

10 Vedlegg Detaljert oversikt over pedagogisk opplegg BARNEVERNPEDAGOGSTUDENTER UKE: 37 Dato mandag: 8/9 Tidspunkt Tema Sted Ansvarlig Mandag: 9:15-11: 20 Forelesning Tverretatlig samarbeid A3 Brit Ingun Misund Møte i KA V101- for informasjon om grupper/gruppeinndeling/gruppeoppgave AR V101 Ingunn Studsrød *12:15-14:00 STORGRUPPE 1: Barn av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre modellkommuneprosjektet v/ Aud 2 KA og Gunn Mattson Fagleder Familiesenteret i Time kommune STORGRUPPE 2: Gruppearbeid DIV GR ROM Ingunn Studsrød, Turid Bie, *Tirsdag: STORGRUPPE 2: Barn av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre modellkommuneprosjektet v/ *Onsdag: STORGRUPPE 1: Gruppearbeid Fellesseminar med andre utdanninger se eget program Torsdag: Vold mot barn. Nevrobiologisk perspektiv på skader etter overgrep og omsorgssvikt Aud 2 KA Gunn Mattson Fagleder Familiesenteret i Time kommune DIV GR ROM Ingunn Studsrød, Turid Bie, Linda Elisabeth Bjørknes Aud 1 KA Innleide forelesere fra feltet Aud. 1 KA Trygve Arne Børve Fredag Seksuelle overgrep mot barn. Stavanger forum MERK *OBLIGATORISK TILSTEDEVÆRELSE Margrete Wiede Aasland

11 SOSIONOMSTUDENTER UKE: 37 Dato mandag: 8/9 Tidspunkt Tema Sted Ansvarlig Mandag: 09: Forelesning Tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanningen. -En introduksjon til felles undervisningsuke med Førskolelærerutdanningen, sosionomutdanningen og barnevernspedagogutdanningen EAL-007 (blått Kim Iren Kroken aud.) Hotellhøgskolen på Campus Møte i KA V101- for informasjon om grupper/gruppeinndeling osv AR V101 Ingunn Studsrød 12:15-14:00 STORGRUPPE 1: Barn av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre modellkommuneprosjektet v/ Aud 2 KA og Gunn Mattson Fagleder Familiesenteret i Time kommune STORGRUPPE 2: Gruppearbeid DIV GR ROM Kim Iren Kroken, Torbjørg Ristesund Tirsdag: STORGRUPPE 2: Barn av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre modellkommuneprosjektet v/ Aud 2 KA Gunn Mattson Fagleder Familiesenteret i Time kommune STORGRUPPE 1: Grupperarbeid DIV GR ROM Kim Iren Kroken, Torbjørg Ristesund Onsdag: Fellesseminar med andre utdanninger eget program Aud 1 KA Innleide forelesere fra feltet Torsdag: Vold mot barn. Nevrobiologisk perspektiv på skader etter overgrep og omsorgssvikt Aud. 1 KA Trygve Arne Børve Fredag Seksuelle overgrep mot barn. Stavanger forum Margrete Wiede Aasland

12 BARNEHAGELÆRERSTUDENTER UKE: 37 Dato mandag: 8/9 Tidspunkt Tema Sted Ansvarlig ? Mandag: 09:15-11: 35 Forelesning meldinger fra barnehagen til barnevernet AR V 101 Turid Bie, Ingunn Studsrød informasjon om grupper/gruppeinndeling/gruppeoppgave AR V 101 Ingunn Studsrød 12:15-14:00 STORGRUPPE 1: Barn av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre modellkommuneprosjektet v/ Aud 2 KA og Gunn Mattson Fagleder Familiesenteret i Time kommune STORGRUPPE 2: Gruppearbeid Tirsdag: STORGRUPPE 2: Barn av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre modellkommuneprosjektet v/ STORGRUPPE 1: Gruppearbeid Onsdag: Fellesseminar med andre utdanninger se eget program Torsdag: Vold mot barn. Nevrobiologisk perspektiv på skader etter overgrep og omsorgssvikt DIV GR ROM Kristin Fugelsnes, Aud Torill Meland Aud 2 KA Gunn Mattson Fagleder Familiesenteret i Time kommune DIV GR ROM Kristin Fugelsnes, Aud Torill Meland Aud 1 KA Innleide forelesere fra feltet Aud. 1 KA Trygve Arne Børve Fredag Seksuelle overgrep mot barn. Stavanger forum Margrete Wiede Aasland

13 SAMARBEIDSPROSJEKT Studenter ved: barnevernspedagogutdanningen, sosionomutdanningen og barnehagelærerutdanningen 10. september-2014 kl Prosjektansvarlige: Ingunn Studsrød, Aud Torill Meland, Elsa Kaltvedt og Kristin Fugelsnes Erfaringer med tverretatlig arbeid, barnevernet, skole, barnehagen, helsestasjonen, NAV og pedagogisk-psykologisk tjeneste. Prosjektet har det barnevernsfaglige arbeid i et tverretatlig perspektiv som utgangspunkt. Studentene skal få kunnskap om erfaringer med tverretatlig arbeid og hvordan praksis er i forhold til intensjonen i kommunen. Relevante problemstillinger: Planer for tverretatlig samarbeid og praksis. Hva fungerer godt, og hvilke utfordringer fins? Hvilke grep er gjort for å møte eventuelle utfordringer? Finnes det avgrensninger i det tverrfaglige arbeidet? Noen suksesskriterier? Noe som hemmer samarbeid? Er det noe en ikke kan samarbeide om? TID/STED: Aud. 1, KA PROGRAM: Velkommen og gjennomgang av dagen Anna Marie Teilgård, leder av Barneverntjenesten, Sola kommune Bjørghild Underhaug, Helsestasjonens Familiesenter, Sandnes kommune Christin Bigseth, Hertvigtunet og Kampen barnehage, Stavanger kommune Liza Øverdal, avdelingsleder på NAV Sandnes PAUSE Kirsti Natvik, Auglend skole, Stavanger kommune Solfrid Larsen, Stavanger PPT Paneldebatt Informasjon om dagen videre mm LUNCH

14 (div. gr.rom KA, AR) Gruppearbeid: - Jobb i gruppen med caset. Faglærerne vil sirkulere til alle gruppene (Kantinen, KA) Innlevering av gruppearbeid og fremmøteliste.

15 SAMARBEIDSPROSJEKT Studenter ved: barnevernspedagogutdanningen, sosionomutdanning og barnehagelærerutdanningen Prosjektansvarlige: Ingunn Studsrød, Aud Torill Meland, Elsa Kaltvedt, Kristin Fugelsnes, Turid Bie og Torbjørg Ristesund Tema: Barnevern, tverretatlig samarbeid, forebyggende arbeid, vold og seksuelle overgrep. CASE TIL GRUPPEDISKUSJONEN MANDAG/TIRSDAG OG ONSDAG I UKE 37 Du er ansatt i barnehagen/barnevernet/nav og mulige samarbeidspartnere består blant annet av skolen, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og helsestasjonen. Ole er en gutt som snart er 5 år. Han bor sammen med mor og far, og har en bror, Martin, på 11, en søster på to år, Tove. Ole går i barnehagen. Familien flyttet fra et lite sted til byen for et år siden. Mor er arbeidssøkende. Hun forteller til Martins lærer og noen av de ansatte i barnehagen at hun ønsker seg arbeid, at hun mistrives etter flyttingen, og at hun savner gamle venner og familie. Videre sier hun at hun er mye alene med barna, da far jobber skift, og i tillegg jobber mye overtid for å få endene til å møtes. Nå er mor hjemme med Tove, Ole går siste året i barnehage og Martin i 7. klasse i skolen. Barnehagen ligger 15 minutters gange hjemmefra. Mor tok selv kontakt med barnehagekontoret og skolen og søkte plass til Martin og Ole da de flyttet til byen. Mor har tatt kontakt med NAV og meldt seg arbeidsledig. Hun har gjennomført videregående skole, allmennfaglig studieretning og har dokumentert arbeidserfaring fra butikkarbeid. Hun har ikke vært arbeidsaktiv de siste 6 årene. Mor har fortalt til NAV at hun har hatt psykiske vansker de senere årene og hadde svangerskapsdepresjon etter de to siste svangerskapene. Ole har gått i barnehagen i ett år, fra de flyttet til byen. Ifølge de ansatte i barnehagen, liker Ole å være i barnehagen. Men han har hatt en del fravær og har derfor ikke blitt så godt kjent med de andre barna. Ole sliter litt med å finne roen og med å bli værende i lek med de andre. Flere ganger har personalet observert at når mor følger Ole til barnehagen så er ikke Tove på 2 år med, og personalet har undret seg over hvem som passer Tove mens mor følger Ole, uten at de har spurt mor. En av de ansatte i barnehagen følte at mor luktet alkohol en gang hun hentet Ole i barnehagen.

16 Oppgave 1 til mandag, for storgruppe 1 og tirsdag for storgruppe 2. a) Drøft om situasjonen bør meldes til barneverntjenesten. Bruk først litt tid på å informere hverandre om din utdanning/arbeidsfelt Punkter som bør være med i drøftelsen: Bør barnehagen/nav være bekymret for barnas (evt. hvilket barns) omsorgssituasjon i dette tilfellet? - Begrunn svaret. (Hva utløser bekymringen? Hvorfor er dere bekymret for dette?) Hva må/kan NAV og barnehagen gjøre med sin bekymring i denne situasjonen? - Begrunn svaret med henvisning til aktuelle lover. Hva er det som skal ligge til grunn for at skolen/barnehagen skal melde fra til barnevernet? Har barnehagen og/eller NAV mulighet eller plikt til å melde fra til barnevernet i denne situasjonen? Hvem har evt. den plikten? Hva betyr det at de har en meldeplikt? Begrunn svaret. Hvordan bør en bekymringsmelding til barnevernet se ut? Hva bør være med i meldingen? Lag en melding til barnevernet i denne saken (enten fra barnehagen eller fra NAV) og diskuter styrker og svakheter ved denne meldingen. b) Lag et spørsmål/utform en problemstilling vedrørende tverretatlig samarbeid til deltagerne i paneldebatten onsdag. Send den til umiddelbart og senest tirsdag før kl Oppgave 2 til onsdag Drøft det tverretatlige samarbeidet. Hvilke etater kan utveksle informasjon med hverandre i dette tilfelle? Hvordan kan utveksling av informasjon skje? Bruk tid til å drøfte mulige måter å forstå informasjonen som framkommer i «caset», og ulike tilnærmingsmåter som kan være relevante i samarbeidet med familien. Hvordan tenker dere omkring samarbeidet med mor og far? Er det noe dere tror vil være vanskelig? - Begrunn svaret og drøft mulige løsninger.

17 Barneverntjenesten har mottatt meldingen dere skrev og skal ta stilling til om de skal åpne en undersøkelsessak. Drøft hvilke vurderinger de må gjøre i denne saken for å bestemme om de skal undersøke eller om de skal henlegge saken. Gjør en kort skriftlig vurdering, sammen med signering av alle gruppemedlemmene og lever dette til faglærerne som står i kantinen på Kjell Arholms hus. Husk også å signere på nærværsskjema før dere går hjem Lykke til

Pedagogikk 3. studieår

Pedagogikk 3. studieår Pedagogikk 3. studieår Emnekode: BFØ102_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN

MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN Tjenesteenhet barnevern Tlf 74 16 90 00 Unntatt offentlighet Offl. 13 jf. Fvl. 13 MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN 1. HVEM GJELDER BEKYMRINGEN BARNETS navn (etternavn, fornavn): Fødselsnummer Kjønn Gutt

Detaljer

Barnevern II. Fagpersoner. Læringsutbytte

Barnevern II. Fagpersoner. Læringsutbytte Barnevern II Emnekode: BBA340_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

BARN I VANSKELIGE LIVSSITUASJONER

BARN I VANSKELIGE LIVSSITUASJONER BARN I VANSKELIGE LIVSSITUASJONER I denne oppgaven har vi valgt barn i vanskelige livssituasjoner som tema, og innenfor dette vil vi fokusere på barn som opplever omsorgssvikt. "Omsorgssvikt innebærer

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Barnevernets oppgaver Barnevernets hovedoppgave

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon

Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon Emnekode: BBA370_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Fagansvarlig: Professor Monica Martinussen Praktisk tilrettelegging: Rådgiver Line S. Forssman Viktig faglig vinkling

Detaljer

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Skjervøy kommune Vedlegg til plan mot vold i nære relasjoner Revidert mars 2012 Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Veiledende rutiner for samarbeid mellom aktuelle instanser ved mistanke om og ved avdekking

Detaljer

ORGANISASJONSKART Oppvekst og skole. Kommunalsjef Jan Einar Bruun. Tjenesteområde Barn og Familie. Tjenesteområde Skoler. Tjenesteområde Barnehager

ORGANISASJONSKART Oppvekst og skole. Kommunalsjef Jan Einar Bruun. Tjenesteområde Barn og Familie. Tjenesteområde Skoler. Tjenesteområde Barnehager ORGANISASJONSKART Oppvekst og skole Kommunalsjef Jan Einar Bruun Tjenesteområde Barnehager Tjenesteområde Skoler Tjenesteområde Barn og Familie Hanne Bakke Jan Einar Bruun Birgit Eggen ORGANISASJONSKART

Detaljer

Sladrehank skal selv ha bank eller? Meldeplikt til barnevernet

Sladrehank skal selv ha bank eller? Meldeplikt til barnevernet Sladrehank skal selv ha bank eller? Meldeplikt til barnevernet Malin Bruun rådgiver oppvekst- og utdanningsavdelinga Ingunn Aronsen Brenna rådgiver sosial- og vergemålsavdelinga «jeg tenker nok du skjønner

Detaljer

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager Barn i Norge har hovedsakelig gode oppvekstsvilkår. De har omsorgsfulle

Detaljer

Ny modell for tverrfaglig innsats

Ny modell for tverrfaglig innsats Ny modell for tverrfaglig innsats Metodebok for Tidlig innsatsteam Sammen for barn og unge 2015-2019 Forord Tiltaksplan sammen for barn og unge 2015-2019 er politisk vedtatt og gir føringer for kommunens

Detaljer

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Oslo, 22.06.15 Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Vi takker for muligheten for å komme med våre innspill

Detaljer

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Skjervøy kommune Vedlegg til plan mot vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Foto: Inger Bolstad Innholdsfortegnelse Veiledende rutiner for samarbeid mellom aktuelle instanser ved mistanke

Detaljer

Retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten og barnehagene i Tromsø kommune

Retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten og barnehagene i Tromsø kommune Retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten og barnehagene i Tromsø kommune Godkjent av enhetsleder i barneverntjenesten og enhetslederne for barnehagene i Tromsø kommune. April 2010 INNHOLD:

Detaljer

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Barnevernstjenesten i Bodø ved Bjørg Hansen Barnevernstjenesten i Nordland

Detaljer

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3 ASSIST Bakgrunn ASSIST-kurset er basert på Sagenemodellen (KNB), som var en modell for intern opplæring som ble utviklet og implementert i Bydel Sagene i Oslo. Evalueringer av KNB indikerer at dette er

Detaljer

PROSEDYRE VED BEKYMRING

PROSEDYRE VED BEKYMRING PROSEDYRE VED BEKYMRING Bekymring oppstår hos den enkelte medarbeidar Informer næraste leiar- seinast neste avdelingsmøte Leiar bestemmer framdrift, (anonym diskusjon med PPT/barnevern, undringssamtale,

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni 2014 Norge har forpliktelser etter Barnekonvensjonen og denne gjelder som

Detaljer

LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008

LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008 LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008 BARN I KRISE LEGEVAKTAS ROLLE OG SAMSPILL MED BARNEVERNET V/Torill Vibeke Ertsaas BARNEVERNET I NORGE OPPGAVEFORDELING 1) DET KOMMUNALE BARNEVERNET UNDERSØKE BEKYMRINGSMELDINGER

Detaljer

RUTINER OG REGLER FOR INFORMASJONSUTVEKSLING MELLOM KRIMINALOMSORGEN OG BARNEVERNTJENESTEN

RUTINER OG REGLER FOR INFORMASJONSUTVEKSLING MELLOM KRIMINALOMSORGEN OG BARNEVERNTJENESTEN Kriminalomsorgsdirektoratet Nr: KDI 10/2015 Bufdir 22/2015 ISBN-nr: 978-82-8286-258-5 Dato: 06.11.2015 RUTINER OG REGLER FOR INFORMASJONSUTVEKSLING MELLOM KRIMINALOMSORGEN OG BARNEVERNTJENESTEN 1. Innledning

Detaljer

HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sjumilsstegkonferansen 2015. Psykolog Dagfinn Sørensen

HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sjumilsstegkonferansen 2015. Psykolog Dagfinn Sørensen HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge Sjumilsstegkonferansen 2015 Psykolog Dagfinn Sørensen Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress - Nord Rus- og psykisk helseklinikk

Detaljer

Barnevernet vil tettere på barnehagene

Barnevernet vil tettere på barnehagene fagartikkel Kari Emilsen er sosiolog og førstelektor ved Dronning Mauds Minne høgskole (DMMH) for barnehagelærerutdanning. Barnevern Åse Bratterud er sosiolog og seniorforsker ved Barnevernets utviklingssenter

Detaljer

Studentevaluering av undervisning

Studentevaluering av undervisning Studentevaluering av undervisning En håndbok til bruk for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Utvalg for utdanningskvalitet Norges musikkhøgskole 2004 Generelt om studentevaluering av undervisning

Detaljer

På vei mot en yrkesrolle- som seg selv eller som noe mer enn seg selv?

På vei mot en yrkesrolle- som seg selv eller som noe mer enn seg selv? På vei mot en yrkesrolle- som seg selv eller som noe mer enn seg selv? Førstelektor Institutt for sosialfag og vernepleie Høgskolen i Bergen Prosjektet: «Inkludering gjennom samhandling, aktivitet og deltakelse»

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/8518-12 Arkiv: C10 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: 24.09.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Kommunestyre Sjumilssteget

Detaljer

Grethe Rønning kommunalsjef oppvekst og utdanning

Grethe Rønning kommunalsjef oppvekst og utdanning 1 Det gjennomføres hvert år mange store og små kompetansetiltak i sektor for oppvekst og utdanning i Aurskog-Høland. Noen er individrettet og noen retter seg mot grupper. Enkelte tiltak er klart fagrettede

Detaljer

Innspill til barnevernslovutvalget

Innspill til barnevernslovutvalget Innspill til barnevernslovutvalget April 2015 Innspill til barnevernslovutvalget Barneombudet takker for anledningen til å gi innspill til barnevernlovsutvalget. Utvalget har et viktig og sammensatt mandat,

Detaljer

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Skjervøy kommune Vedlegg til plan mot vold i nære relasjoner Revidert april 2013 Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Veiledende rutiner for samarbeid mellom aktuelle instanser ved mistanke om og ved avdekking

Detaljer

Nes kommune Enhet barnehage

Nes kommune Enhet barnehage Evaluering av prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal, steg 1 barnehage Nes kommune Enhet barnehage Hovedmål 1 for Felles løft steg 1: Alle involverte aktører har kunnskap om hvordan de

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

Halden videregående skole

Halden videregående skole 1 Fraværsoppfølging Stort fravær fører til at elever går glipp av opplæring og samhandling med medelever, og i neste omgang vil lærerne mangle grunnlag for å sette karakter i fag. Resultatet vil bli at

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BSO165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BSO165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

Udir-10-2012 - Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten

Udir-10-2012 - Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Vår saksbehandler: Marianne Føyn Berge Fylkeskommuner Fylkesmenn Kommuner Statlige skoler Private grunnskoler Private skoler med rett til statstilskudd Udir-10-2012 - Skolepersonalets opplysningsplikt

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO342_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

Hva gjør barnevernet når en mottar en bekymringsmelding?

Hva gjør barnevernet når en mottar en bekymringsmelding? Hva gjør barnevernet når en mottar en bekymringsmelding? Meldeplikt! Alle offentlige myndigheter skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt gi opplysning til kommunens barneverntjeneste når det

Detaljer

Naturfag med miljølære

Naturfag med miljølære Naturfag med miljølære Emnekode: BFD230_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre

Detaljer

Grethe Rønning kommunalsjef oppvekst og utdanning

Grethe Rønning kommunalsjef oppvekst og utdanning Det gjennomføres hvert år mange store og små kompetansetiltak i sektor for oppvekst og utdanning i Aurskog-Høland. Noen er individrettet og noen retter seg mot grupper. Enkelte tiltak er klart fagrettede

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Integrering av VITEN i lærerutdanningen

Integrering av VITEN i lærerutdanningen Vedlegg til statusrapport til prosjektet: Integrering av VITEN i lærerutdanningen Veiledning av FPPU-studenter ved NTNU FPPU - Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning er NTNUs fjernundervisningstilbud

Detaljer

Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering

Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering Side 2 av 11 Innledning Inndeling og innhold vurderes og revideres fortløpende. Konstruktive innspill fra poster/enheter/samarbeidspartnere

Detaljer

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie - Svangerskapsomsorgen - Helsestasjon og skolehelsetjenesten - Forebyggende familieteam - Fysio og ergoterapitjenesten for barn - Åpen barnehage Helsestasjon

Detaljer

Barnevernets målsetting og oppgaver

Barnevernets målsetting og oppgaver Barnevernets målsetting og oppgaver Levanger barneverntjeneste 2008 1. Målsettingen med barnevernet Barnevernets formålsparagraf 1-1: Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse

Detaljer

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt -Forutsetninger for å lykkes i et barnehageperspektiv Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt Kristine Moen, styrer i Volla barnehage Idun Marie Ljønes, prosjektleder Tidlig intervensjon Innhold: Kort

Detaljer

Barnehagen som barneverntiltak

Barnehagen som barneverntiltak Barnehagen som barneverntiltak Kari Emilsen Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Loen 29. november 2013 En klok minister sa: Det er en fremtidsinvestering å ta vare på barna våre og

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Rådgiver forebyggende barnevern Wenche Figenschow, Forebyggende helsetjenester, Tromsø kommune V. Prosjektrapport

Rådgiver forebyggende barnevern Wenche Figenschow, Forebyggende helsetjenester, Tromsø kommune V. Prosjektrapport Rådgiver forebyggende barnevern Wenche Figenschow, Forebyggende helsetjenester, Tromsø kommune V Prosjektrapport Åpen barnehage i Familiens Hus utvikling og utprøving av planverktøy 2011 Familiens Hus

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 TITTEL: MÅLGRUPPE: MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE: MÅL/ ANNET: Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge (TTT) Tverretatlig medarbeider

Detaljer

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen 1. Alle barn som er bosatt i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Tidlig nok-sammen. Samarbeid og samhandling fra et barnehus perspektiv. Jeanette A. Indreiten Klinisk sosionom VESTFOLD POLITIDISTRIKT

Tidlig nok-sammen. Samarbeid og samhandling fra et barnehus perspektiv. Jeanette A. Indreiten Klinisk sosionom VESTFOLD POLITIDISTRIKT Tidlig nok-sammen Samarbeid og samhandling fra et barnehus perspektiv Jeanette A. Indreiten Klinisk sosionom Først, et lite kikk inn i barnehuset Barnehuset skal være et godt sted å komme til for barn

Detaljer

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Versjon 15.03.2012 Innhold Innledning side 3 Bakgrunn - hvorfor Familiesenter i Oppdal side 4 Mål for Familiesenter i Oppdal side 5 Nye tverrfaglige tilbud i Familiesenteret

Detaljer

Barnehagen som barneverntiltak SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG BARNEVERN TJENESTE

Barnehagen som barneverntiltak SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG BARNEVERN TJENESTE NASJONAL BARNEHAGEKONFERANSE Barnehagen som barneverntiltak SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG BARNEVERN TJENESTE 14. og 15. mars 2013 Clarion Hotel & Congress Trondheim Samfunnsforskning AS Barnevernets utviklingssenter

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 Gjeldende for studenter som er tatt opp på barnehagelærerutdanningen I henhold til Nasjonal rammeplan for barnehagelærerutdanning

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

G O D SKOLE ER GODT BARNEVERN

G O D SKOLE ER GODT BARNEVERN G O D SKOLE ER GODT BARNEVERN VELKOMMEN TIL DIALOGKONFERANSEN! Dagens tema Mål med denne dagen Agenda og praktisk 2 BUFDIR / 24.03.2015 MÅL FOR DIALOGKONFERANSENE Dialogkonferansene er en del av en større

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

Therese Rieber Mohn. Ringsaker kommune 10. mai 2012

Therese Rieber Mohn. Ringsaker kommune 10. mai 2012 Ringsaker kommune 10. mai 2012 Landsforeningen for barnevernsbarn For sent For lite Faglige og politiske føringer Barneombudet Barne og likestillingsministeren Justisministeren Forskningsmiljøene Media

Detaljer

Kompetanseutvikling i utdanningene.

Kompetanseutvikling i utdanningene. Kompetanseutvikling i utdanningene. Utfordringer knytta til kompetansebygging og involvering I flerkulturelle problemstillinger. Høgskolen i Bergen 25.11 2014 Elisabeth Egeli Universitetet i Stavanger

Detaljer

Metodefrihet og profesjonsfelleskap Tolkning av Oslo Kommunes oppdrag

Metodefrihet og profesjonsfelleskap Tolkning av Oslo Kommunes oppdrag Metodefrihet og profesjonsfelleskap Tolkning av Oslo Kommunes oppdrag Oslo kommunes oppdrag Fra vedtaket Det etableres obligatorisk spra kkartlegging av alle 3-a ringer i forbindelse med 3-a rskontroll

Detaljer

Meldeplikt for Helsepersonellen oversikt

Meldeplikt for Helsepersonellen oversikt Meldeplikt for Helsepersonellen oversikt Kurs i Samfunnsmedisin Oslo 25. oktober 2012 Linda Endrestad Taushetsplikt hovedregel Helsepersonelloven 21: Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller

Detaljer

Halden videregående skole HANDLINGSPLAN MOT RUS

Halden videregående skole HANDLINGSPLAN MOT RUS HANDLINGSPLAN MOT RUS Sjekkliste ved mistanke om rus Politiet aksjonerer Eleven ber om hjelp Mistanke om oppbevaring og salg Forebyggende arbeid mot rus Eleven er ruset på skolen Andre bekymrer seg for

Detaljer

UNDERVISNINGSOPPLEGG I PSYC6301 ETIKK, ROLLE OG PROFESJON ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

UNDERVISNINGSOPPLEGG I PSYC6301 ETIKK, ROLLE OG PROFESJON ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo l 1 UNDERVISNINGSOPPLEGG I PSYC6301 ETIKK, ROLLE OG PROFESJON ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo 2 INNLEDNING. Kursets overordnede perspektiv er psykologen i samfunnet. Siktemålet er å gjøre

Detaljer

Meldeplikt til barnevernet

Meldeplikt til barnevernet Meldeplikt til barnevernet Kurs i helserett og saksbehandling Drammen november 2014 Linda Endrestad Meldeplikten til barnevernet Plikt til å gi opplysninger til barnevernet Helsepersonelloven 33 Barnevernloven

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

Tidlig inn 13.04.16. Barneverntjenesten ETS

Tidlig inn 13.04.16. Barneverntjenesten ETS Tidlig inn 13.04.16 Barneverntjenesten ETS Ansatte i ETS Leder 8 stillinger barnevernkuratorer fordelt på 9 hoder. 7 Kvinner og 2 menn. ½ stilling merkantil, fordelt på to hoder Personalansvar ligger hos

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Utvidet skolehelsetjeneste. -BUP I Skolene. Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II RKBU, NTNU

Utvidet skolehelsetjeneste. -BUP I Skolene. Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II RKBU, NTNU Utvidet skolehelsetjeneste -BUP I Skolene Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II RKBU, NTNU Hva skal vi snakke om? Samarbeidsprosjektet Bakgrunnen Hva vi har gjort

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Medarbeidersamling Gausdal Høifjellshotell wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Sosialfaglig kompetanse og BSVutdanningene

Sosialfaglig kompetanse og BSVutdanningene 15.10.2015 NFE-HS Sosialfaglig kompetanse og BSVutdanningene 2013-2015 Resultater og anbefalinger Dag Jenssen Oversikt Et ledd I KDs oppfølging av St.meld.nr 13, 2011-2012 Utdanning for velferd. Samspill

Detaljer

Rudolf Steinerhøyskolen

Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steiner University College Undersøkelse blant tidligere studenter ved Rudolf Steinerhøyskolen Foreløpig rapport 2008 Arve Mathisen Bakgrunn På forsommeren 2008 ble alle studenter

Detaljer

Vi ser Vi samhandler. Veilederen for ansatte der det er bekymring for gravide og familier med barn 0-6 år. Vi ser Vi samhandler 31.01.

Vi ser Vi samhandler. Veilederen for ansatte der det er bekymring for gravide og familier med barn 0-6 år. Vi ser Vi samhandler 31.01. Veilederen for ansatte der det er bekymring for gravide og familier med barn 0-6 år Revidert 31.01.15 Formål med Modellkommuneprosjektet og veilederen Økt kompetanse på målgrupper som vekker bekymring

Detaljer

Meldeplikt og årsaker til at vi ikke melder

Meldeplikt og årsaker til at vi ikke melder Meldeplikt og årsaker til at vi ikke melder Børge Tomter, seksjonssjef Bufdir Side 1 Barne-, ungdoms og familiedirektoratet Et fagorgan for barnevern, familievern, adopsjon, likestilling og ikke diskriminering,

Detaljer

EVALUERING AV KOMPETANSEUTVIKLING- ETTERUTDANNING I LESING OG REGNING HØSTEN 2009

EVALUERING AV KOMPETANSEUTVIKLING- ETTERUTDANNING I LESING OG REGNING HØSTEN 2009 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200901085 : E: A20 : Hege Egaas Røen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 18.01.2010 5/10 EVALUERING AV KOMPETANSEUTVIKLING-

Detaljer

Unge Funksjonshemmedes merknader til St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen

Unge Funksjonshemmedes merknader til St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Unge Funksjonshemmedes merknader til St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Unge Funksjonshemmedes merknader til: St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Generelle merknader Stortingsmelding

Detaljer

TVERRFAGLIG SAMARBEID[Tittel]

TVERRFAGLIG SAMARBEID[Tittel] Godkjent av Kvalevaag, Liv Kjersti Godkjent dato 08.08.2012 Revideres av Hågenvik, Tove Varsel neste revisjon 08.08.2014 Rutine Utskriftsdato 23.04.2014 TVERRFAGLIG SAMARBEID[Tittel] 1. Hensikt: Å sikre

Detaljer

Grunnkurs for tospråklige lærere som underviser i samfunnskunnskap. I Regi av Nygård skole Oppdrag for VOX

Grunnkurs for tospråklige lærere som underviser i samfunnskunnskap. I Regi av Nygård skole Oppdrag for VOX Grunnkurs for tospråklige lærere som underviser i samfunnskunnskap I Regi av Nygård skole Oppdrag for VOX Hvem er vi? Hanne Lavik, Avdelingsleder ved Nygård skole Sølvi Marie Mulehamn, Rådgiver ved Nygård

Detaljer

Forskriftens intensjoner hva er utfordringen, og hva skal til for å lykkes? Et eksempel fra profesjonsfaget.

Forskriftens intensjoner hva er utfordringen, og hva skal til for å lykkes? Et eksempel fra profesjonsfaget. Forskriftens intensjoner hva er utfordringen, og hva skal til for å lykkes? Et eksempel fra profesjonsfaget. Kirsti L. Engelien ProTed Senter for fremragende lærerutdanning Institutt for lærerutdanning

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Bekymringssamtalen er et strukturert verktøy for politiets

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern. Innhold : Bekymringsmelding fra barnehage til barneverntjenesten...

RINGERIKE KOMMUNE. Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern. Innhold : Bekymringsmelding fra barnehage til barneverntjenesten... RINGERIKE KOMMUNE Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern 2013 Samarbeidsavtalen evalueres en gang i året. Ansvarlig for innholdet er leder for barneverntjenesten og kommunalsjef for oppvekst i

Detaljer

Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal. Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn

Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal. Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn OVERORDNA PROSJEKTPLAN 2010-2014 Innledning Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2010

Videreutdanning RFK Høsten 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modulen IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Saksfremlegg Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON- LANGSIKTIG OPPFØLGING. Hvordan komme inn for sent så tidlig som mulig? TIDLIG INTERVENSJON LANGSIKTIG OPPFØLGING

TIDLIG INTERVENSJON- LANGSIKTIG OPPFØLGING. Hvordan komme inn for sent så tidlig som mulig? TIDLIG INTERVENSJON LANGSIKTIG OPPFØLGING TIDLIG INTERVENSJON- LANGSIKTIG OPPFØLGING Hvordan komme inn for sent så tidlig som mulig? Jeg vil at mitt mitt barn skal få det bedre enn jeg selv har hatt det. 2 Kommunepsykolog: Mulighetenes rom Oppdage

Detaljer

BTI modellen prøves nå ut i 8 pilotkommuner i Norge (2012-2015). Utvidet målgruppe 0-23 år. Hanne Kilen Stuen/KoRus-Øst

BTI modellen prøves nå ut i 8 pilotkommuner i Norge (2012-2015). Utvidet målgruppe 0-23 år. Hanne Kilen Stuen/KoRus-Øst Bedre tverrfaglig innsats Samarbeidsmodell som ble utviklet for målgruppen barn av rusmisbrukere og psykisk syke. http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/bedre-tvaerfaglig-indsats-for-born-i-familier-med-misbrug-eller-sindslidelse

Detaljer

Endringer i lovverk gjeldende fra 01.01.10.

Endringer i lovverk gjeldende fra 01.01.10. Endringer i lovverk gjeldende fra 01.01.10. Definisjoner: Barn som pårørende: Skal tolkes vidt, uavhengig av formalisert omsorgssituasjon omfatter både biologiske barn, adoptivbarn, stebarn og fosterbarn.

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer