Leder. Innhold. Beste hilsen Gunvor Røssland Landro Utgave nr årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leder. Innhold. Beste hilsen Gunvor Røssland Landro Gunvor.landro@hmsgruppen.no. Utgave nr. 2 2012 5. årgang"

Transkript

1 Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Utgave nr årgang Innhold Leder Jeg vil benytte anledningen til å få takke for lærerike dager på Landskonferansen for bedriftssykepleiere i Haugesund! Jeg ønsker å takke for tilliten som dere gir meg for to nye år som leder for NSFs Landsgruppen av bedriftssykepleiere. Oversikt over nytt styre og kontaktinformasjon fi nner du bakerst i Prosess samt på våre nettsider som du fi nner på https://www.sykepleierforbundet.no NSF er 100 år 24.september. Det blir 100 års markering i Oslo samme dag. 25. og 26. september er det Sykepleiekongress i Oslo. Mer informasjon om kongressen og tema fi nner du på NSF sine nettsider. https://www.sykepleierforbundet.no/ En større egenordning fi kk i november i fjor medhold i sin klage vedrørende kravet til lege/arbeidsmedisiner i 30 % stilling. Les mer om dette i Prosess under status fra Godkjenningsenheten i Skien. Høsten 2012 skal profesjonsgruppen sammen med STAMI revidere GOD BHT. Arbeidstilsynet har nå i juni kommet med ny utgave av internkontrollforskriften. Publikasjonen innholder forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), veiledning og kommentarer. Nye forskrifter fra 2013 alle de 47 forskriftene til arbeidsmiljøloven samles i 6 fellesforskrifter. Forskrift om godkjenning av BHT bakes inn i disse. Det er igangsatt et arbeid på utvikling av veiledning og innbaking av kommentarene. Representant fra direktoratet sin lovavdeling vil bli med i referansegruppen og fagrådet for godkjenning av BHT. Videre kan det nevnes at Arbeidstilsynet sine inspektører er klare for nye satsninger, og kommer til å møte dere ute i virksomhetene. Det blir stilt krav til at virksomhetene følger opp sitt ansvar for å bruke BHT etter intensjonen og at BHT leverer tjenester med kvalitet. Leder NSFLBS Posttraumatiske stresslidelser i arbeidslivet og BHTs rolle Status fra godkjenningsenheten for bedriftshelsetjenester. Bedriftssykepleiere fra Buskerud,besøk i NRK, Torsdag 8 juni april sendte Axel Wannag ut følgende informasjon på «Emne: Departementet fastslår etter spørsmål fra LO: Arbeidstakerne kan kontakte sin BHT i arbeidsmiljøspørsmål, uten at de trenger arbeidsgivers forhåndstillatelse. LO har for over ett år siden bedt departementet om en juridisk avklaring på spørsmålet om arbeidstakerne fritt kan kontakte sin BHT i arbeidsmiljøspørsmål, uten på forhånd å ha innhentet arbeidsgivers samtykke til å kontakte sin BHT. Departementet svar støtter fullt opp om den fortolkning som Arbeidstilsynet har lagt til grunn i sin veiledning og som er: Arbeidstakerne kan fritt og uten arbeidsgivers forhåndssamtykke kontakte sin BHT i arbeidsmiljøspørsmål. Bedriftene må nå ta høyde for at dette innarbeides inn som en reell kostnadsanalyse når de innhenter BHT anbud.» Det er mange diskusjoner og meninger vedrørende sykefraværsoppfølging. I mars kom departementet med noen avklaringer. Da ble IA-partene enige om klarere sykefraværsregler. Myndighetene og hovedorganisasjonene i arbeidslivet er enige om nye tiltak som gjør det enklere å følge de nye reglene om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Reglene trådte i kraft 1. juli Les mer på nettsiden; ia-partene-enige-om-klarere-sykefravarsr.html?id= På nettsidene våre vil det komme datoer for innføringskurs i høst. Takk til dere som har bidratt med stoff til Prosess. Er det noen som har noe dere ønsker å ha med fra lokalgruppene, så send det til landsstyret. Nå nærmer sommer, sol og ferie seg med raske skritt! Lys og varme skal nytes! Jeg ønsker dere alle en strålende sommer! Beste hilsen Gunvor Røssland Landro Leder NSFLBS Landsgruppen av bedriftssykepleiere

2 Posttraumatiske stresslidelser i arbeidslivet og BHTs rolle Arve Lie, overlege/rådgiver, Fagsekretariatet for BHT, STAMI Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en diagnose som ble tatt i bruk første gang på 1980-tallet. Mange innen BHT kommer i kontakt med ansatte som har vært utsatt for alvorlige hendelser. Statens arbeidsmiljøinstitutt laget i 2011 en rapport om PTSD i arbeidslivet, og den er bakgrunnen for denne artikkelen(1). Det er spesielt at diagnosen sier noe både om årsak og virkning. Den utløsende årsaken må være av en særlig alvorlig karakter for at PTSD skal kunne oppstå. Eksempler på dette er naturkatastrofer eller menneskeskapte katastrofer, krigshandlinger, alvorlige ulykker, møte med andre personers voldelige død, eller å bli utsatt for tortur, terrorisme, voldtekt eller andre kriminelle handlinger. Eksempler i arbeidslivet kan være opplevd ran (bank, butikk eller postansatte), volds og redningssituasjoner (politi, brannfolk, helsepersonell) eller som for NSB - togulykker. Vanlig jobbstress fører ikke til PTSD. Symptomene på PTSD er stadig gjenoppleving av hendelsen, såkalte fl ashbacks, unngåelse av situasjoner som kan minne om hendelsen, søvnproblemer, økt irritabilitet og vaktsomhet. Dette kan føre til betydelig redusert funksjonsevne i arbeid og dagligliv og sosial tilbaketrekking. Personer med vedvarende plager av alvorlig karakter kan ha god nytte av kognitiv behandling. Medikamenter mot depresjon kan også hjelpe. Det antas at 1-12 prosent av alle i en befolkning vil kunne få PTSD en eller annen gang i løpet av livet. Få av disse tilfellene vil være arbeidsrelatert. Arbeidstilsynet har kun fått meldt inn mellom 7 og 27 tilfeller av yrkesrelatert PTSD de siste 6 årene. PTSD kan gi rett til yrkesskadeerstatning som resultat etter arbeidsulykke. Hva kan så virksomheter med ansatte i utsatte posisjoner gjøre for å motvirke PTSD? Et godt organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, og oppfølging i etterkant av en alvorlig hendelse kan fungere som en beskyttende faktor mot utvikling av PTSD. Arbeidstakere fra yrkesgrupper som ikke har spesiell trening på å håndtere potensielt traumatiserende hendelser, ser ut til å være mer utsatt for PTSD enn trenet personell. I tillegg vil personer som har hatt psykiske problemer forut for ulykken og dårlig sosial støtte, være særlig utsatt for å utvikle PTSD. Følgelig er det viktig å utvikle et velfungerende arbeidsmiljø og en organisasjon som følger opp sine ansatte, fremmer sosial støtte fra kollegaer og ledere, og arbeider systematisk med trening av ansatte. Her kan bedriftshelsetjenesten bidra på en verdifull måte. Det fi nnes også en arbeidsmedisinsk veiledning om PTSD(2). De fl este mennesker som blir utsatt for en alvorlig og livstruende hendelse, vil reagere med symptomer på PTSD, men for de aller fl este vil symptomene gå over av seg selv. Det å utvikle slike symptomer er derfor en normal reaksjon på en unormal hendelse. Personer med tidligere mentale sykdommer forut for hendelsen er særlig utsatt for å utvikle langvarige plager. Alvorlighetsgraden av traumet vil også påvirke forløpet. Det viktigste man kan bidra med for å forebygge PTSD, er sosial støtte og trening på håndtering av potensielt traumatiserende hendelser. Psykologisk debriefi ng der man snakker om sine opplevelser av den livstruende hendelsen, har derimot ikke noe for seg. Bruk av sovemedisin og eller alkohol de første par dagene etter den utløsende hendelsen kan forverre forløpet. Referanser (1) Skogstad M, Skorstad M, Lie A, Conradi HS, Lau B, Weisæth L, et al. Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og arbeidslivet. Oslo: STAMI; Report No.: 3. (2) Skogstad M, Skorstad M, Lie A, Conradi HS, Heir T, Weisæth L. Posttraumatiske stresslidelser i arbeidslivet. Arbeidsmedisinske veiledninger 2011Available from: URL:

3 Status fra godkjenningsenheten for bedriftshelsetjenester. Vi i Godkjenningsenheten for bedriftshelsetjenester i Arbeidstilsynet, fortsetter våre oppfølgingsmøter med bedriftshelsetjenester rundt i hele landet. Møtene omfatter både kontroll og veiledning, og har som hovedformål å vurdere om forutsetningene for godkjenningen er til stede. Vi sjekker at ev. endringer ikke har betydning for godkjenningen, at det faglige samarbeidet med innleid kompetanse fungerer (at de er en del av det faglige miljøet). Videre kontrollerer vi at samarbeidsavtaler som innebærer at man forplikter seg til utleie av egen kompetanse/personell, ikke får betydning for egen godkjenning. Vi er opptatt av at kompetanse som skal benyttes på tvers av underavdelinger fungerer i praksis og at kvalitetssystemet har innhold som beskrevet i søknaden. Vi har også satt av tid i møtene til å diskutere videreutvikling og bruk av kvalitetssystemet, samt målrettet kompetanseutvikling for BHT personale (inklusiv samarbeidspartnere). Noen godkjente BHT er vi har besøkt har fått vilkår om fortsatt godkjenning, som må oppfylles innen en viss tidsfrist. Vi har også mulighet til å trekke godkjenningen tilbake dersom vilkårene ikke oppfylles innen fristen. denne BHT ble godkjent uten fast og forpliktende avtale med lege. Videre utredninger i etterkant av avgjørelsen har derimot konkludert med at videre praktisering av bestemmelsen skal innebære et krav om 30 % lege/arbeidsmedisiner for dekning av fagområdet arbeidsmedisin. Avgjørelsen i denne klagesaken har dermed ikke fått presedens for andre bedriftshelsetjenester eller vår forvaltning. Videre kan det nevnes at Arbeidstilsynet sine inspektører er klare for nye satsninger, og kommer til å møte dere ute i virksomhetene. Det blir stilt krav til at virksomhetene følger opp sitt ansvar for å bruke BHT etter intensjonen og at BHT leverer tjenester med kvalitet. I vår har turene gått til Oslo-området, Vestfold og Trondheim, mens Nordland og Lofoten står for tur i mai. Dette året har vi spesielt fokus på de BHT ene som er på overgangsordning og har fått godkjent en plan for hvordan de vil oppfylle vilkårene for ordinær godkjenning. Overgangsordningen utløper og da må planene være innfridd. Det er et stort behov for veiledning i noen av BHT ene, og vi opplever at denne prioriteringen ifht oppfølgingsmøter har vært/er svært viktig. Både for at de som virkelig vil kan nå målet om godkjenning, og at de som har større mangler får en klar tilbakemelding på hva som kreves i løpet av den korte perioden som gjenstår. Godkjenningsenheten ser frem til å møte dere i forbindelse med oppfølgingsmøtene i bedriftshelsetjenestene. I løpet av det siste halve året har fl ere klagesaker rettet mot godkjenningsenhetens forvaltningspraksis, blitt avgjort i Direktoratet for Arbeidstilsynet (klageinstans). De fl este avgjørelsene har endt med omtrent den samme forvaltningen som godkjenningsenheten har lagt opp til, men en klagesak har fått spesielt mye oppmerksomhet: En større egenordning fi kk i november i fjor medhold i sin klage vedrørende kravet til lege/arbeidsmedisiner i 30 % stilling. Konsekvensen var at

4 Bedriftssykepleiere fra Buskerud, besøk i NRK, Torsdag 8 juni -12 Det begynte med en radiokanal i Klipp fra nettet, 2009 ; Helt siden starten i 1933 har NRK vært på plass for å gi et bredt tilbud til det norske folk. Først med en radiokanal, i dag med et bredt tilbud både radio, tv, nett og fl ere andre plattformer. Ni av ti nordmenn benytter seg av et eller fl ere av NRKs tilbud en vanlig dag. NRK er et førstevalg for nordmenn. Slik er det ikke i alle våre naboland. I fl ere land er den brede allmennkringkasteren blitt forbigått av kommersielle kanaler i popularitet. I Norge har NRK beholdt sin posisjon både når det gjelder radio og tv. Også nettstedet til NRK er blant Norges mest besøkte. Tove Rydberg og Truls Hansen i studio hvor radioteateret blir spilt inn og hvor alt var tegnet og bygd med tanke på hvordan lydbølgene beveger seg og og optimal lydgjengivelse (lyd). NRK1 er Norges største tv-kanal og NRK P1 den største radiokanalen. NRKs nettsted er også et av Norges største. Dette og masse mer fi kk vi vite på omvisningen, da vi fulgte i pensjonist Truls Hansen sine hæler på rundtur i deler av det store NRK-huset. En spennende runde hvor fi kk vite og se mye av NRK. Blant annet besøkte vi hjertet i huset, dvs. Maskinvakta, som påberopte seg bedre beredskap enn et sykehus, nesten;) NRK må kunne fungere om det skjer kriser i samfunnet og kan risikere å være et mål i en konfl ikt situasjon. Så alle tekniske innretninger og reserver overvåkes nøye. Her hadde de oversikt over de forskjellige lokasjonenes tekniske tilstand og vi fi kk f.eks vite at det var +5 grader i Alta, i besøkende stund. Vår kontaktperson Ann-Elisabeth Nenseth, fysioterapeut/ verneingeniør hadde laget et fl ott program, med omvisning av Truls først, så delig lunsj hvor vi puttet inn noen info saker fra styret og deretter; Informasjon fra HVO Trine, som dessverre måtte løpe etter en kort prat med oss. Som HVO hadde hun valgt å beholde sin egen jobb i 20 %, fordi hun med stor sannsynlighet skal tilbake dit på sikt, og vil derfor holde seg faglig oppdatert, tillegg mente hun at å være en del av arbeidsmiljøet gav nyttig informasjon til HVO et. Derfor var det full fart til Bislet games som fotograf. Før hun fór rakk vi å få med oss at hun hadde 116 vernområder og disse ble håndtert av 2 divisjonsverneombud, sammen med henne. Å aktivisere alle ansatte var nok en utfordring her, som i mange andre bedrifter. HVO samarbeidet tett med verneingeniør & hms-leder, spesielt. HVO var opptatt av godt samarbeid og det å tørre å si ting høyt, som grunnlag for å samarbeide om arbeidsmiljøsaker. NRK er Norges største mediebedrift med avdelinger over hele landet. Rundt jobber i NRK. Cirka ved hovedkontoret på Marienlyst i Oslo og resten spredt på 56 store og små avdelinger, plassert både på små og store steder og i de fl este fylker rundt omkring i landet. NRK er et statlig aksjeselskap og fi nansiert gjennom en egen skatt - lisens. Slik har NRK vært fi nanisert helt siden starten i Lisensen er i dag knyttet til å ha et fjernsynsapparat og alle i Norge med tv må betale. Lisensinntektene går i sin helhet til NRK. Dette ga i 2009 NRK rundt 4,5 milliarder kroner å lage programmer og innhold for. Alle(minus Oddbjørg) i trappa i et av studieoene, hvor bl. annet beat for beat blir spilt inn. Imponerende mange lyskastere og maskiner i taket som varmer opp i både giga og terra- størelser.

5 HMS-leder Tove var opptatt av system, ja hun elsket det;) -og delte en risikovudering på psykososialt arbeidsmiljø, med oss. Hun også poengterte viktigheten av samarbeide og korte og konkrete rutiner. Viktig at rutiner ikke er så lange at de ikke blir brukt, for som hun sa poenget kan ikke gjemmes på s.13! Rutiner bør helst få plass på 1 side, max 2. Hun var også opptatt av at Arbeidsmiljø er et fag. Det er viktig å ha nødvendig informasjon og kompetanse for å gjøre en god jobb innenfor feltet. Dette viste hun med sin risikovurdering på arbeidsmiljø. Denne hadde hun utviklet over fl ere år, med 8 temaer, og var spesielt til bruk ved omorganisering. Risikovurderingen ble utført av leder, VO og ansatt og var ment som et redskap for å få oversikt over arbeidsmiljøet til hver enkelt. Også over arbeidsmiljømessig strengstoff, om det skulle ligge noe udetonert. NRK har selvfølgelig en godkjent bht og her jobber Heidi, godkjent bedriftssykepleier. Sammen med lege og to andre tar hun seg av alle helsekontakter, reisevaksinering, støymålinger og akutte saker. Eller om noen stikker innom og bare trenger en samtale. Nå om dagen deltar hun i et prosjekt som omhandler eksponering av støy hos ansatte med hodetelefoner som arbeidsredskap. Her inngikk audiometriundersøkelser, og støymåling inne i hodetelefonene. HVO og Ann-Elisabeth var samarbeidspartnere i prosjektet. Ellers var det spørsmål fra oss hvordan tilgang på hjertestartere var i på huset og hva slags vurderinger som lå til grunn for antall og plasseringer. Det fi nnes en hjertestarter på Marienlyst, den står hos BHT og er kun tilgjengelig når lege eller sykepleier er på jobb. Vi kjente oss igjen i problematikken og begrunnelsen hun gav, alle sammen. Det er en av grunnene til at det er fl ott å få besøke andre bht er, vi får bekreftet at oppgavene er mye like, selv om vi andre ikke vaksinerer mange korrespondenter som skal rundt i verden! Ragnhild sosialrådgiver jobbet mye med sykefraværsoppfølging og avhengighetsproblematikk. Det var interessant å høre at de hadde tatt ut begrep som akankontakter og lagt ned akan-utvalget. I stedet var det opprettet et rus-utvalg, på prosjektbasis. NRK tilbyr sine ansatte personlige avtaler om det er ønske om hjelp, men Ragnhild var tydelig på at de ikke løper etter noen med hjelpetiltak. Ellers var hennes oppgave å bistå leder og ansatt med utarbeiding av oppfølgingsplaner ved sykefravær. En oppgave jeg tror mange av oss kjente igjen, og som er utfordrene mht tilrettelegging osv. NRK følger også opp de som har hyppig korttidsfravær, og er i alle situasjoner tydelige på hva som er tilrettelegging og hvor lenge dette gjelder. De er nøye på dokumentasjon, spesielt om det kommer nye ledere inn, skal det være klarhet i varighet og endringer. Hun opplever også at ledere stadig lurer på hva de kan si og spørre om i fraværssamtaler. Personalservice. Truls fortalte på runden, at ansatte har egen fastlege på huset. Dette for å slippe å bruke tid på venterom etter først å ha brukt tid på å forlate huset. Fra kostyme avd. en super avslutning på besøket, hvor damene gjerne skulle hatt lengre tid. Og plutselig var klokka tre, og vi hadde vært i huset i fi re timer! Og selv om vi dro tida til kvart over tre var det enda mer vi kunne snakket om. Men besøket var over og vi vel fornøyd med at mange hadde satt av tid til oss. I tillegg til at styret fi kk låne kantina til styremøte først. Tilrettelegging framorgen til middag! TUSEN TAKK til Ann-Elisabeth og dere andre i NRK, for at dere tok så godt i mot oss!! Som takk fikk Truls og Ann-Elisabeth en stor rosa Hortensia hver, og invitasjonen som står ved lag; Mofivel-opplevelse-tur i april i 2013 på Ringerike.( Notér i almanakken!! ) Her er det plass til alle som ønsker;) Ref. Anne Buttingsrud NSFLBS, Leder lokalgruppa i Buskerud Det var kun Heidi (sykepleier) som jobbet i (HMS) BHT-avdelingen, HMS-leder og verneingeniør ligger i Organisasjonsstab og sosialrådgiver holder til i Sentral

6 FORMSTØPTE ØREPROPPER

7 UTVALG/LOKALGRUPPELEDERE/KONTAKTPERSONER LOKALGRUPPELEDERE AGDERFYLKENE Frank Hansen Telefon jobb: Telefon privat: BUSKERUD Anne M.U. Buttingsrud Besøksadresse: Administrajonsbygget NORSKE SKOG FOLLUM Follumvn. 100 Postboks 1053 Flattum 3503 HØNEFOSS Telefon jobb: Telefon privat: VESTFOLD Brita Helgerød Sykehuset i Vestfold H.F BHT Pb TØNSBERG Telefon jobb: Telefon privat: SØR-TRØNDELAG Kjersti Kleven Daglig leder / Bedriftssykepleier Telefon jobb: Telefon privat: HEDMARK & OPPLAND Sissel Tuft Nordheggen Telefon jobb: Telefon privat: KONTAKTPERSONER TROMS Kristin Benjaminsen Harstad Bedriftshelsetjeneste AS, Sverresgt 1, Pb 414, 9484 HARSTAD Telefon arbeid: Telefon privat: SOGN OG FJORDANE Birgit Weel Skram Røvhaugvegen 12, 6856 SOGNDAL Telefon jobb: Telefon privat: FINNMARK Marianne Madvig Hansen Nygaardgt KIRKENES Telefon privat.: OSLO & AKERSHUS Kari Gaarder Osnes Drammensveien 110 G 0273 OSLO Telefon jobb: Telefon privat: ROGALAND Kåre Vold Bedriftshelsetjenesten Hydro Aluminium Karmøy 4265 HÅVIK Telefon jobb: Telefon privat: HORDALAND Borgny Helen Aga Gjøen Nedre Vikveien ØYSTESE Telefon privat: NORDLAND Inger Kristiansen Hegreveien MO I RANA Telefon jobb: Telefon privat:

8 LANDSSTYRET Gunvor Røssland Landro Leder Knappevegen RONG Telefon jobb: Telefon privat: Aud Brennhaug Pedersen Styremedlem Redaktør Prosess Klemsgt. 14, 3613 KONGSBERG Tlf.job: Mobil: Sigrun Alvsvåg Nestleder Hallaråker, 5430 BREMNES Telefon jobb: Telefon privat: , Anita Hatlevik Styremedlem Storebø 5379 BEKKJARVIK Telefon jobb: Telefon priv: VALGKOMITE Eirin Vige Fidje Fløybakken FLEKKERØY Mob.: eirin.vige.fi Anna Marie Bae Fagereng Kasserer Hjertåsveien AVERØY Telefon jobb: Oddbjørg Melheim 1.Varamedlem Arbeid: Drammen Sykehus, Vestre Viken HF (VVHF) Dronning DRAMMEN Adresse, privat: Eliesonsgate 4, 3044 Drammen Telefon privat: Telefon jobb : Oddbjørg. Hanne Malme Sekretær Håkvikdalveien 21, 8520 ANKENESSTRANDA Telefon priv.: Telefon jobb: Anne Elise Rosenvinge 2. Varamedlem Søren Thornæs vei NAMSOS Privat: Jobb : rosenvinge. Birgit Kværner Norseth 3.Varamedlem Vetteringen JESSHEIM Privat : Jobb : hmsovreromerike.no

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Status og erfaringer ARV-konferanse i Bergen 4. november 2014 Innhold Status/tall Oppfølgingsmøtene innhold og dokumentasjon Erfaringer så langt Krav til

Detaljer

Leder. Innhold. Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. Landskonferanse for bedriftssykepleiere 2012 som arrangeres 23. og 24.april i Haugesund!

Leder. Innhold. Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. Landskonferanse for bedriftssykepleiere 2012 som arrangeres 23. og 24.april i Haugesund! Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Utgave nr. 1 2012 5. årgang Innhold Leder Leder NSFLBS Innlegg fra Arve Lie, overlege/rådgiver/ senior physician/senior advisor Omtale vedrørende

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

Vedlegg 2. til. Anskaffelse 15/8837. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse

Vedlegg 2. til. Anskaffelse 15/8837. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Vedlegg 2 til Anskaffelse 15/8837 Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Organisasjonsavdelingen, Innkjøpsseksjonen Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog.

Detaljer

Ergonomigruppas fagseminar i Stavanger 2014

Ergonomigruppas fagseminar i Stavanger 2014 Ergonomigruppas fagseminar i Stavanger 2014 Status erfaringer utfordringer Godkjenningsenheten for BHT 21.03.2014 1 Status godkjenning Pr 7. mars 2014: 375 søknader registrert. 260 godkjente (flere med

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Vedlegg 1. til. Anskaffelse 11/3266. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse

Vedlegg 1. til. Anskaffelse 11/3266. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Vedlegg 1 til Anskaffelse 11/3266 Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse SENTRALADMINISTRASJONEN Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog. Telefon 67 93 40 00,

Detaljer

Full tittel: OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv.

Full tittel: OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. Utskriftsdato: 23.12.2017 02:53:23 Status: Historisk Dato: 10.9.2009 Sammendrag: Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

Arbeidstilsynet og bedriftshelsetjenesten sammen for et bedre arbeidsliv. Ingrid Finboe Svendsen, Direktør Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet og bedriftshelsetjenesten sammen for et bedre arbeidsliv. Ingrid Finboe Svendsen, Direktør Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet og bedriftshelsetjenesten sammen for et bedre arbeidsliv. Ingrid Finboe Svendsen, Direktør Arbeidstilsynet Hva mener Arbeidstilsynet om BHT i framtiden? Arbeidstilsynet 11.3.2010 2 BHT

Detaljer

Godkjenningsenheten 1

Godkjenningsenheten 1 Godkjenningsenheten 1 Innhold Intensjonen med ordningen Presentasjon av godkjenningsenheten Kriterier for godkjenning Status og erfaringer Praktisk informasjon Oppklarende spørsmål Godkjenningsenheten

Detaljer

FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING

FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING -TO SIDER AV SAMME SAK- 9.juni 2010 Irene B. Dahle, Petroleumstilsynet Elin Bergsholm, NAV Arbeidslivssenter Rogaland Alt jeg spurte etter var to hjelpsomme hender, men jeg

Detaljer

Arbeidsmiljøopplæring - Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøopplæring Agder Arbeidsmiljø IKS. Arbeidstilsynet hvem er de og hva gjør de?

Arbeidsmiljøopplæring - Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøopplæring Agder Arbeidsmiljø IKS. Arbeidstilsynet hvem er de og hva gjør de? 1 Arbeidsmiljøopplæring - Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøopplæring Agder Arbeidsmiljø IKS Arbeidstilsynet hvem er de og hva gjør de? 25.9.2013 Gunn-Elise Lyngtveit Ramlet Seniorinspektør Arbeidstilsynet Sør-Norge

Detaljer

Leder. Kultur og arbeidsmiljø. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Innhold

Leder. Kultur og arbeidsmiljø. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Innhold prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs 6. november 2008 Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Leder Innhold Sykepleierkongressen MeYYYYYYYY aet i Tr.heim en farbar vei? Frokostmøte

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT?

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT? Verneombudsseminar 12.juni 2014 Hvordan kan VO benytte BHT? 12.juni 2014 Enhet for BHT - Kristine Mollø-Christensen 3 BHTs rolle BHT har en fri og uavhengig stilling i faglige spørsmål Informasjon, råd

Detaljer

Nyhetsbrev 2/2015. Styret i NSFLBS

Nyhetsbrev 2/2015. Styret i NSFLBS Styret i NSFLBS Laila Pedersen Haukedalen, Leder Jeg er gift, har to voksne barn, 19 og 21 år, hund og katt. Jeg har jobbet i Bedriftshelsetjenesten ved Sykehuset Telemark HF siden 2008. Ble ferdig utdannet

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009

Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009 Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009 Min bakgrunn: Jobbet i bedriftshelsetjenesten siden 1995 10 år som daglig leder 1 år som intern IA rådgiver i Melhus kommune Etablerte HMS

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 13-3 bokstav a) beskriver at det skal utarbeides en årsrapport som oppsummerer hva bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Leder. Innhold. Utgave nr. 4 2010 3. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere

Leder. Innhold. Utgave nr. 4 2010 3. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Utgave nr. 4 2010 3. årgang Leder Innhold Trivselsarbeid To i farta Pressemelding fra ERC Landsgruppen som bidragsyter til faglig utvikling Programmet

Detaljer

Kursdager 2015 GODT ARBEID ER GOD HELSE

Kursdager 2015 GODT ARBEID ER GOD HELSE ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING BARGO- JA BIRASMEDISIINA OSSADAT Kursdager 2015 1: Støy og helseeffekter i arbeid og miljø 2: Gravide arbeidstakere 3: Bedriftslegerollen i ny BHT verden og nytt arbeidsliv

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato:

Deres ref: Vår ref: Dato: Arbeids- og sosialdepartementet v/ Statsråd Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 20.06.17 Regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Arbeids- og velferdsdirektøren

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll 1 Spesifikke kvalitetskrav til bedriftshelsetjenesten (BHT) Bransjetilpasset for hotell- og restaurantbransjen Landsforening/Bransje: Bedrift:.. Denne sjekklisten skal gi arbeidsgiver et grunlag for å

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune Saksnr: 201533154-1 Saksbehandler: MAAN Delarkiv: ESARK-0383 Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune 1.0 Partene Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Detaljer

Leder. Innhold. Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. Utgave nr. 2 2011 4. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere.

Leder. Innhold. Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. Utgave nr. 2 2011 4. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Utgave nr. 2 2011 4. årgang Innhold Leder TAKK for lærerike dager på Landskonferansen for bedriftssykepleiere i Bergen! TAKK for tilliten som dere

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjeneste M3 Helse har en høy og tverrfaglig kompetanse og er et av de ledende miljøene innen HMS i Innlandet. Vi ønsker å bidra til bedriftenes helsefremmende arbeid gjennom målrettede tiltak

Detaljer

Leder. Innhold. Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. U tga v e n r. 4 2011 4. å rgang

Leder. Innhold. Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. U tga v e n r. 4 2011 4. å rgang T idssk r ift f o r NSF s lands g r uppe a v bedr iftssy k epleier e U tga v e n r. 4 2011 4. å rgang Innhold Leder Første uken i november var jeg på Landsmøte i NSF. Det var en meget interessant og lærerik

Detaljer

Årsrapport 2011 til Vestnes kommune. fra Helsehuset SALIS AS

Årsrapport 2011 til Vestnes kommune. fra Helsehuset SALIS AS Årsrapport til Vestnes kommune Dokumentasjon fra Helsehuset SALIS AS I følge Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste stilles det krav

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE Vi

Detaljer

Generalforsamling i NSFs Landsgruppe av bedriftssykepleiere på Radisson Blu Royal Garden Hotell i Trondheim

Generalforsamling i NSFs Landsgruppe av bedriftssykepleiere på Radisson Blu Royal Garden Hotell i Trondheim Generalforsamling i NSFs Landsgruppe av bedriftssykepleiere på Radisson Blu Royal Garden Hotell i Trondheim Kl.15:00 Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Sak 9 Saksliste Åpning av leder av Landsgruppen

Detaljer

/42r A. Melding om tilsyn. BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate BJUGN

/42r A. Melding om tilsyn. BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate BJUGN /42r A VAR DATO 04.09.2015 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 4 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER ELIN SKANCKE, TLF 92812064 BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate 2 Melding om tilsyn

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

Tilsyn - BLIDENSOL SYKEHJEM

Tilsyn - BLIDENSOL SYKEHJEM VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 28.02.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER KARI GALAASEN, TLF. 97597895 Driftsstyret ved Blidensol sykehjem v/ Dagny H.H. Pedersen Welle Hundvågveien 80 4085

Detaljer

Bedriftshelsetjenestens rolle fremover

Bedriftshelsetjenestens rolle fremover Bedriftshelsetjenestens rolle fremover Ved Wenche Irene Thomsen Rådgiver i HMS-politikk Arbeidsmiljøavdelingen i LO side 1 Bedriftshelsetjenesten som et forebyggende arbeidsmiljøtiltak en kampsak for LO

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

FIRM konferanse 25. August 2013

FIRM konferanse 25. August 2013 FIRM konferanse 25. August 2013 VAKSINERING/ SMITTEVERN I BEDRIFTER HMS-rådgiver/ helsesøster Gerd Marie Furfjord BEDRIFTSHELSETJENESTENS GRUNNLAG Grunnlaget for vårt arbeid er Arbeidsmiljølovens 3-3,

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR 2015.12.02 / SIDE 1 Tema for dagen Hvorfor bedriftshelsetjeneste Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Oppfølging av sykemeldte

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/458 12.01.2015 Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Departementet viser

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Risikovurdering ved omstilling, «sånn gjør vi det hos oss»

Risikovurdering ved omstilling, «sånn gjør vi det hos oss» Risikovurdering ved omstilling, «sånn gjør vi det hos oss» Innlegg på fagdager for bedriftssykepleiere 7.september 2017 v/seniorrådgiver Kristine Mollø-Christensen,Enhet for BHT,UiO 7.september 2017 Kristine

Detaljer

Statens helsetilsyn tilbakekalte 98 autorisasjoner og ga 114 helsepersonell advarsel i 2013

Statens helsetilsyn tilbakekalte 98 autorisasjoner og ga 114 helsepersonell advarsel i 2013 Statens helsetilsyn tilbakekalte 98 autorisasjoner og ga 114 helsepersonell advarsel i 2013 Statens helsetilsyn behandlet 363 tilsynssaker mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Resultater fra spørreundersøkelse for etterlatte Utøya. (tilpasset respondenter over og under 18 år)

Resultater fra spørreundersøkelse for etterlatte Utøya. (tilpasset respondenter over og under 18 år) Resultater fra spørreundersøkelse for etterlatte Utøya (tilpasset respondenter over og under 18 år) 13. august 2012 I februar 2012 inviterte kommisjonen etterlatte etter omkomne på Utøya til å delta i

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTEN

BEDRIFTSHELSETJENESTEN BEDRIFTSHELSETJENESTEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 BEDRIFTSHELSETJENESTEN FORSKRIFT OM ORGANISERING, LEDELSE OG MEDVIRKNING, KAP. 13 / SIDE 2 AML 3-3 Bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010)

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200602349-/IMN 30.03.2006 Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Det vises til vårt brev datert 14.03.2006 hvor departementet

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.01.2010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Petter Flo tlf 915 61 122 UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Leder. Innhold. Utgave nr. 3 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere

Leder. Innhold. Utgave nr. 3 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Utgave nr. 3 2009 2. årgang Leder Innhold Leder NSFLBS Referat studiedagene i Oslo i April Forfl ytningsteknikk på sykehus og nytte. Hva vet vi? Møtereferat

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Leder PPT/Psykolog Tormod Sandvik Presentert på 2 samling Kompetanseprogram mobbing i regi av PPT for Ytre Nordmøre 19. april 2016 - Kristiansund Hva er et psykisk traume Med uttrykket psykisk traume

Detaljer

Informasjon. Obs! Viktig melding til deg med TV-antenne. www.ntv.no

Informasjon. Obs! Viktig melding til deg med TV-antenne. www.ntv.no Obs! Viktig melding til deg med TV-antenne Informasjon www.ntv.no Ny TV-hverdag Norges televisjon (NTV) har nylig åpnet det digitale bakkenettet i din region. Det berører deg som mottar TV-signaler via

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim

Detaljer

Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder. Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007

Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder. Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007 Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007 Nominasjon til valgkomiteen på kandidater til valg på 4H Norges årsmøte juli 2008 Valgkomiteen

Detaljer

KURSKATALOG 2018 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2018 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2018 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: Tidspunkt: Varighet: Pris pr. deltaker: Ansvarlig: HMS for leder Påmeldingsfrist: 25.04.18 30. mai Kl. 09.00-15.30 2600,- Barbro Yvonne Johnsen Grunnkurs

Detaljer

Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg

Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg Nr. 2 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg Til stede for dagens sjøfolk Sjøfolkene fortsatt i våre hjerter Totalt har vi cirka 17 000 norske sjøfolk verden rundt, og Sjømanns

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til tilsyn gjennomført ved Båstad skole i Trøgstad kommune den

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til tilsyn gjennomført ved Båstad skole i Trøgstad kommune den VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR KLEVSTRAND SKOLE

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR KLEVSTRAND SKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.09.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Tilsyn - VIKNA KOMMUNE

Tilsyn - VIKNA KOMMUNE VA VAR DATO 03.03.2014 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 5 Arbeidstilsynet var SAKSBEHANDLER Margrethe M Aune, tlf. 90541602 VIKNA KOMMUNE Rolb v/rådmann Postboks 133 Sentrum H 7901 RØRVIK

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2016 5. januar 2017 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2016

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor 23.10.2015 1

HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor 23.10.2015 1 HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor 23.10.2015 1 Helse, miljø og sikkerhet på legekontoret Elin Skancke Seniorinspektør ved Midt-Norge 19.10.2015 HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Barnas forskningskonkurranse fyller 15 år. premiedryss og spesialpriser!

Barnas forskningskonkurranse fyller 15 år. premiedryss og spesialpriser! Barnas forskningskonkurranse fyller 15 år premiedryss og spesialpriser! Konkurranseregler: Alle som går i 1. 7. klasse kan delta. Gå sammen to eller fl ere, gjerne hele klassen sammen. Lag et vitenskapelig

Detaljer

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 tlf: 55 21 29 10 / www.hmsgruppen.no KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS 40 timers kurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

Endring av praksis for søknad om BHThonorar for IA-virksomheter

Endring av praksis for søknad om BHThonorar for IA-virksomheter Endring av praksis for søknad om BHThonorar for IA-virksomheter Endringen trådte i kraft 01.01.2017 11.01.2017//IEB0391 Bakgrunn for forskriftsendring Bakgrunn for endringen er at kravene for støtte etter

Detaljer

Til deg som er leder med personalansvar

Til deg som er leder med personalansvar Til deg som er leder med personalansvar Gevinsten ligger i åpenheten Arbeidsplassen er en unik arena for å forebygge og håndtere rusog avhengighetsproblematikk. Her befinner størstedelen av den voksne

Detaljer

for Amli kommune Arendal

for Amli kommune Arendal staminå< Stamina bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Åmli kommune v/ Terje Beruldsen for Amli kommune Arendal 13.01.2015 www.staminagroup.no Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester som bedriftshelsetjenesten

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 Personal og lønn RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 De reviderte AKAN-retningslinjene er tilrådd av hovedarbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Psykososialt kriseteam- «Hva og hvordan» i Levanger kommune? DK, 11.02.15

Psykososialt kriseteam- «Hva og hvordan» i Levanger kommune? DK, 11.02.15 Psykososialt kriseteam- «Hva og hvordan» i Levanger kommune? DK, 11.02.15 Historikk- erfaringer 1990-2014: «Barn i krise», «Krisehjelpen», «Psykososialt kriseteam». Felles med HeRe siden 2011. Noen faste

Detaljer

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: HMS for leder Påmeldingsfrist: 27.04.16 Grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg Påmeldingsfrist: 15.03.16 Grunnkurs

Detaljer

Firda fys-med senter. Brukerundersøkelse. Januar 2013

Firda fys-med senter. Brukerundersøkelse. Januar 2013 Firda fys-med senter Brukerundersøkelse Januar 2013 Om undersøkelsen Målgruppe: Brukere av Firda fys-med senter som har mottatt behandling/rehabilitering for blant annet plager med nakken Metode: Web-undersøkelse.

Detaljer

Kravspesifikasjon / tilbudsskjema

Kravspesifikasjon / tilbudsskjema Kravspesifikasjon / tilbudsskjema Besvarelse fra tilbyder Tilbudsfrist: 19.09.12 kl 12:00 Bedriftshelsetjenester til EB Ref: 1414431 (2) B-BHT til EB 2012 -Kravspesifikasjon og tilbudsskjema Side 1 av

Detaljer

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 30.10.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox, tlf. 95275018 FROGN KOMMUNE Postboks 10 1441 DRØBAK Orgnr 963999089 Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG Vi viser til tilsyn den 24.10.2017.

Detaljer

EN KVALITETSHISTORIE GJENNOM 60 ÅR

EN KVALITETSHISTORIE GJENNOM 60 ÅR EN KVALITETSHISTORIE GJENNOM 60 ÅR Brødrene Finsbråten En kvalitetshistorie Allerede i 1951 etablerte brødrene Osvald, Frank og Kåre Finsbråten Finsbråten a.s, som i dag består av Finsbråten as og Krone

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Grevlingen skole i Vestby kommune

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Grevlingen skole i Vestby kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Vestby kommune v/ Rådmann Postboks 144 1541 Vestby VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser til tilsyn gjennomført

Detaljer

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 DERES REFERANSE «REF» Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser

Detaljer

Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020)

Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020) Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020) Bedriftshelse Nord AS er lokalisert med kontorer på Finnsnes og Bardufoss. Bedriftshelse Nord AS har et tverrfaglig team bestående

Detaljer

Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars desember 2013 (IA- avtalen)

Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars desember 2013 (IA- avtalen) Et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010 31. desember 2013 (IA- avtalen) NAV Arbeidslivssenter Vest-Agder - senter for

Detaljer