Generalforsamling i NSFs Landsgruppe av bedriftssykepleiere på Radisson Blu Royal Garden Hotell i Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling i NSFs Landsgruppe av bedriftssykepleiere på Radisson Blu Royal Garden Hotell i Trondheim"

Transkript

1 Generalforsamling i NSFs Landsgruppe av bedriftssykepleiere på Radisson Blu Royal Garden Hotell i Trondheim Kl.15:00 Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Sak 9 Saksliste Åpning av leder av Landsgruppen av bedriftssykepleiere Janne Hetland Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Valg ordstyrere Valg av tellekomité Valg av referenter Valg av stemmeberettigede Oppnevning av tre medlemmer til å skrive under protokollen Oppnevning av resolusjonskomité Forslag til forretningsorden Sak 10 Årsberetning for NSFLBS 2014 Sak 11 Regnskap 2014 Sak 12 Forslag til handlingsplan Sak 13 Valg Sak 14 Tid og sted for neste generalforsamling 2017

2 SAK 9 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN Taletiden for saksinnlegg og debattinnlegg begrenses ikke. Forslag til vedtak må leveres skriftlig og undertegnet til ordstyreren. Ved strek for taletiden må forslag til vedtak som ønskes fremmet leveres ordstyrer som refererer disse. Forslag som ikke er levert eller fremmet før det er satt strek, behandles ikke. Når strek er satt, refereres talelisten. De stemmeberettigede melder seg til talelisten ved tydelig å vise nummertegn. Dersom flere forslag til vedtak foreligger, skal ordstyreren foreslå avstemningsrekkefølgen. Det er anledning til å be om replikk. Med det menes et kort innlegg (rett på sak) for å oppklare uklarheter eller for å korrigere misforståelser vedrørende siste debattinnlegg. Replikk vises ved eget tegn. Forretningsorden vedtas med simpelt flertall.

3 SAK 10 ÅRSBERETNING NSFs Landsgruppe av bedriftssykepleiere NSFLBS 2014 MEDLEMMER Antall ordinære medlemmer: 195 ( ) Student: 1 Antall pensjonister: 11 Medlemskontingent: kr. 408,- Pensjonister og studenter: kr. 100, Landsgruppens generalforsamling Generalforsamlingen er NSF Landsgruppe av bedriftssykepleieres øverste myndighet og består av alle medlemmer i Landsgruppen. Generalforsamlingen i år 2015 ble holdt i Trondheim NSFLBS Landsstyret Landsstyrets sammensetning før GF 2015 Leder: Janne Hetland Sekretær: Anne Garseg (Byttet jobb) Laila Pedersen Haukedal Kasserer: Anita Hatlevik (byttet jobb) Wenche Næss Hogstad Styremedlem: Martin Holm (inn) Styremedlem: Britt Haugan 1.vara: Rigmor Farsund Moe 2. vara Landsstyrets sammensetning etter GF 2015 Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: 1. vara: 2. vara: 3. vara: 10.3 KOMITEER OG UTVALG 4.1 Kurskomité Før GF: Styret Etter GF: 4.2 Valgkomité Før GF: Birgit Norseth Eirin Vige Fidje Etter GF:

4 Sak 10.4 ÅRSMELDING NSFLBS Handlingsplan 2014 INNSATSOMRÅDE 1: Informasjon Mål: Tiltak på strategisk nivå evt. tidsangivelse: Aktiviteter på handlingsplannivå: Milepæls dato: Status: Medlemmer som er informerte, aktive og engasjerte for faget sitt og det helsefremmende og forebyggende perspektivet Være en pådriver for å synliggjøre bedriftssykeplei erens rolle i det helsefremmend e arbeidet Rekruttere nye medlemmer Innlegg på Folkehelsekonferanse januar Tema for innlegg: Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse NSF skal ha prosjekt der de har satt sammen to kompetansenettverk for ledelse og folkehelse. Bedriftssykepleie er deltakende i nettverk; folkehelse. 50 års jubileum i Oslo, mars 2014 Invitere Kari Osnes til styremøtet i august 2014 for orientering Innføringskurs for bedriftssykepleiere. Nov To dagers kurs Styremøte 3/15 Starte arbeidet etter Nettverkssamling og GF i mars 2015.

5 Nyhetsbrev x 4 pr år. Vi deler på å sende stoff til Martin. Kjersti starter i sept. Forbedre og videreutvikle hjemmesiden som informasjonsbase med tanke på -kurs/ konferanser -aktuell litteratur/ fagstoff -videreutdanningstips -erfaringsutveksling Evaluere gruppe på Facebook Sept kk Des lph Mars 2015-wnh Juni 2015-jh Sept Martin Holm tar ansvar for hjemmeside, nyhetsbrev m.m. med hjelp av resten av styret. Vi fortsetter med Facebookgruppen. Alle i styret må «Like»!! Martin oppretter ny Facebookside og legger inn beskjed om det på gammel side Samarbeid med Sentralt Fagforum og NSF Samarbeid med profesjonsforeningene og STAMI Landskonferanse for bedriftssykepleiere i Trondheim, 18. og 19. mars 2015 med GF. Tema: Nytt fra praksisfeltet KKS er innleid som teknisk arr. Lokal programgruppe opprettet.

6 Mål: Tiltak på strategisk nivå evt. tidsangivelse: Aktiviteter på handlingsplannivå: Milepæls dato: Status: Bidra til å Være pådrivere for at Informere om veilederen vår og tilhørende Styremøte 3/15 Må legge ut info på styrke og øke bedriftssykep leiernes kompetanse og faglige utvikling Flere medl. blir spesialister i bedriftssykep leie høyskoler og universitet har gode tilbud om etter- og videreutdanning for sykepleierollen i helsefremmende arbeid og politikk infoskriv Revidere veileder og brosjyre. (få inn i budsjett 2015) Innføringskurs hvert år meritterende Invitere Gerd Koefod på styremøtet i august for orientering om spesialist i bedriftssykepleie Arrangere Landskonferanse hvert annet år meritterende Arrangere kurs/ fagdager på etterspørsel Informere om heftet «God BHT» gjennom bl. annet nettsiden og facebook. November Mars 2015 nettside pågår Martin legger link på hjemmesiden -

7 10.5 Årsmelding 2014 fra lokalgruppe: Antall lokalgrupper: 1 Antall kontaktpersoner: Sør- Trøndelag Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: Kjersti Kleven/ Eline B. Hoen Eline B Hoen første halvår Solveig Grande Moen Gunhild Aasly Tone Ramstad Margunn L. Karlsen andre halvår Heidi Bente Stokke Margunn L Karlsen første halvår Kjersti Kleven andre halvår Ordinære medlemmer: 22 Pensjonister: 0 Utmeldinger i 2011: 2 Årsak: skifte av jobb, over i pensjonist status Styremøter: 4 Antall saker: 13 Medlemsmøter: 2 Årsmøtet: 20.januar Årsmelding 2014 for kontaktpersoner: 6.1 Oslo/ Akershus Kontaktperson: 6.3 Vestfold Kontaktperson: 6.7 Finnmark Kontaktperson: 6.8 Sogn og Fjordane Kontaktperson: 6.8 Hordaland Kontaktperson: Kari G. Osnes Inger Elisabeth Foss Marianne Madvig Hansen Birgit Weel Skram Borgny Helen Aga Gjøen Landsstyret inviterer Generalforsamlingen til å fatte følgende vedtak: NSFLBSs årsberetning for 2014 tas til orientering.

8 Sak 11 Årsregnskap NSFS LANDSGR. AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE 2014 Forklaringer inntekter: RESULTATREGNSKAP Kontingentinntekter Kursinntekter Tilskudd NSF Tilskudd: Administrative midler fra NSF Annonseinntekter kurs- og konf.inntekter kurs- og konf.inntekter: Avg.pliktige inntekter på landskonf 2014 Øvrige inntekter Øvrige inntekter: lunsj, Back app Norge Finansinntekter Finansinntekter: renteinntekter for 2014 Sum driftsinntekter Forklaringer kostnader: Lønns- og honorarkostnader Lønn- og honorarkostn: alle honorarer og arbeidsgiveravgift Reise og opphold Reise- og oppholdskostn: alt av reise, km godtgjørelse og hotelloppholdsutg Kontingent/Tilskudd lokale grupper Hotellkostnader: kr Fagblad Møte og representasjon Kurs og utdanning Øvrige kostnader: gaver, domeneavg, kursmateriell landskonf, leie piano, kontorrekv Øvrige kostnader gaver: kr 5049, domeneavg (internettside): kr 488, kursmateriell: kr 1716,

9 leie piano: kr 3288, kontorrekv: kr 195 Finanskostnader Finanskostnader: rentekostnader og bankomkostninger i 2014 Sum driftskostnader Årsresultat Overføringer Overført til udekket tap BALANSE PR Forklaringer av balansekonti: Eiendeler Omløpsmidler Bankinnskudd og kontanter Bankinnskudd og kontanter: Saldo i banken for alle konti pr Fordringer - kontingent 804 Sum omløpsmidler Gjeld og egenkapital Egenkapital Udisponert årsresultat Årsresultat: Overført resultat fra driftsregnskapet 2014 Annen egenkapital Annen egenkapital: samlet egenkapital (resultat) fra tidligere år. Sum egenkapital

10 Gjeld Kortsiktig gjeld Mellomregning NSF Mellomregning NSF: skyldig NSF i 2014 Skatt/Arb.giveravigft Skatt/arbedisgiveravg: Avgift til myndighetene for utbetaling av bla honorarer MVA oppgjør Skatt: kr Leverandørgjeld MVA: Momsoppgjør for 2014 som innberettes og betales til myndighetene i 2015 Annen kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld: nedlagt lokalgr i Hordaland og Hedmark Annen kortsiktig gjeld - kontingent forh.betalt Annen kortsiktig gjeld, kontingent: forskuddsbetalt kontingent for 2015 Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Resultat og balanse er utarbeidet etter regnskapsloven og god regnskapsskikk. Det er ikke utarbeidet noteopplysninger. Landsstyret inviterer Generalforsamlingen til å fatte følgende vedtak: NSFLBSs regnskapet for 2014 godkjent.

11 SAK 12 NSFLBS`S FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN INNSATSOMRÅDE 1: Informasjon Mål: Medlemmer som er informerte, aktive og engasjerte for faget sitt og det helsefremmende og forebyggende perspektivet Tiltak på strategisk nivå evt. tidsangivelse: Være en pådriver for å synliggjøre bedriftssykepleierens rolle i det helsefremmende arbeidet Rekruttere nye medlemmer Aktiviteter på handlingsplannivå: Milepælsdato: Status: NSF skal ha prosjekt der de har satt sammen to kompetansenettverk for ledelse og folkehelse. Bedriftssykepleiere er deltakende i nettverk; folkehelse. Evaluere fagbladet Prosess og vurdere alternativ informasjonskanal til medlemmer og andre målgrupper Forbedre og videreutvikle hjemmesiden som informasjonsbase med tanke på -kurs/ konferanser -aktuell litteratur/ fagstoff -videreutdanningstips -erfaringsutveksling Evaluere siden på Facebook Samarbeid med Sentralt Fagforum og NSF Samarbeid med profesjonsforeningene og STAMI Bruke sms og mail fra medlemsadministrasjon for å informere om nylig utlagte dokumenter på hjemmesiden for faggruppen. Har laget nyhetsbrev istdf fagblad Styremøte 1/ 2015 Siden blir stående Styremøte 1/2015 Møte utsatt fra 2014 til 9/3-15 Wenche sjekker med Kari Osnes Er aktive pågår pågår

12 INNSATSOMRÅDE 2: Utdanning og fagutvikling Mål: Bidra til å styrke og øke bedriftssykepleiernes kompetanse og faglige utvikling Flere medlemmer blir spesialister i bedriftssykepleie Tiltak på strategisk nivå evt. tidsangivelse: Være pådrivere for at høyskoler og universitet har gode tilbud om etter- og videreutdanning for sykepleierollen i helsefremmende arbeid og politikk Aktiviteter på handlingsplannivå: Milepælsdato: Status: Reklamere og informere om veilederen vår og tilhørende informasjonsskriv Opprette veiledningsgrupper i minst fem regioner rundt i landet Vurdere Innføringskurs Arrangere nettverkskonferanse hvert annet år meritterende 2017 Arrangere kurs/ fagdager på etterspørsel Informere om heftet «God BHT» gjennom bl. annet nettsiden og facebook, og oppfordre til bruk av dette. Prøve å skaffe oversikt over lønnsstatistikk for bedriftssykepleiere Styremøte 2/2015 Styremøte 2/2015 Styremøte 2/2015 Styremøte 2/2015 3/2015

13 SAK 13 VALG 2015 VALGREGLEMENT FOR NSFs LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE Se vedtekter 5 C og 6 C. Valg og sammensetning: 1. Landsstyret består av leder, nestleder, kasserer, tre medlemmer og tre varamedlemmer. 2. Styret og leder velges av generalforsamlingen. For øvrig konstituerer styret seg selv. Styret og vara velges for to år. Gjenvalg kan skje. 3. Leder, styremedlemmer og varamedlemmer velges skriftlig ved egne valg. Landsstyret konstituerer seg selv på første styremøte. 4. Dersom leder får varig forfall, fungerer nestleder som faggruppens leder ut valgperioden 5. NSFs generalsekretær skal til enhver tid være underrettet om sammensetning av faggruppens landsstyre. D. Nyvalg: Dersom så mange medlemmer/varamedlemmer i landsstyret får varig forfall i løpet av generalforsamlingsperioden at landsstyret ikke lenger er funksjonsdyktig, skal nominasjonskomiteen administrere suppleringsvalg, basert på uravstemning blant stemmeberettigete medlemmer. E. Landsstyremøter: 1. Landsstyremøter holdes minst fire ganger årlig, og ellers så ofte lederen eller minst tre av landsstyrets medlemmer finner det nødvendig. Det skal føres protokoll fra landsstyrets møter. 2. Innkalling til møte, saksliste, nødvendige bilag og protokoll fra foregående møte skal i alminnelighet være sendt medlemmer og varamedlemmer minst to uker før møtet holdes. 3. Landsstyret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av totalt antall stemmeberettigete medlemmer og varamedlemmer er til stede 4. Alle avgjørelser treffes ved alminnelig flertall, med mindre annet er bestemt i faggruppens vedtekter. I tilfelle stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. 6 Nominasjonskomiteen A. Mandat: Nominasjonskomiteen innstiller for valg som skal skje under generalforsamlingen. Innstillingen skal foreligge ved generalforsamlingens åpning. For øvrig skal nominasjonskomiteen utføre sin funksjon i samsvar med valgreglement godkjent av generalforsamlingen. Valgreglementet skal være i samsvar med de prinsipper som gjelder for valg under NSFs landsmøte. B. Sammensetning: Nominasjonskomiteen velges av generalforsamlingen og består av leder og 2 medlemmer. Valget gjennomføres uten forutgående innstilling. Nestleder velges av og blant nominasjonskomiteens medlemmer. C. Funksjonstid: Nominasjonskomiteen trer i funksjon etter generalforsamlingen og har en funksjonstid på fire år.

14 MEDLEMMER LANDSSTYRET OG UTVALG GF 2015 Medlemmer i landsstyret 1.januar 2015: Leder Janne Hetland Sekretær Laila P. Haukedalen Kasserer Wenche Næss Hogstad Styremedlem Britt Haugan Styremedlem Martin Holm 1.Varamedlem Rigmor Farsund Moe 2.Varamedlem Styremedlemmer stiller til valg for 2 år: Leder, styremedlemmer og varamedlemmer velges skriftlig ved egne valg. Landsstyret konstituerer seg selv på første styremøte. Leder Nominasjonskomité Leder Medlem Medlem Eirin Vige Fidje Birgit Norseth Nominasjonskomitè stiller til valg for 4 år: Leder velges av GF Nominasjonskomiteen trer i funksjon etter generalforsamlingen og har en funksjonstid på fire år. Leder

15 KANDIDATER TIL VALG LANDSSTYRET og UTVALG GF 2015 Kandidater til valg vil bli kunngjort av valgkomiteen ved generalforsamlingens begynnelse. Valgkomiteen har bestått av Birgit Norseth og Eirin Vige Fidje. SAK 14 Neste Generalforsamling Tid og sted for GF 2016: Det vil bli gjort kjent i Nettsiden vår, facebooksiden og medlemsbrev i løpet av høst 2016.

Generalforsamling i NSFs Landsgruppe av Sykepleieledere 24. september 2013 Rica Arctic Hotell, Kirkenes. Saksliste

Generalforsamling i NSFs Landsgruppe av Sykepleieledere 24. september 2013 Rica Arctic Hotell, Kirkenes. Saksliste Generalforsamling i NSFs Landsgruppe av Sykepleieledere 24. september 2013 Rica Arctic Hotell, Kirkenes Saksliste KL.15.00 - Åpning ved leder av NSFs Landsgruppen av Sykepleieledere Anne Moi Bø Sak 1 Oppnevning

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE, lokale faggrupper

VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE, lokale faggrupper VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE, lokale faggrupper 1 Navn Landsgruppen av helsesøstre NSF (+fylkesnavn), forkortet LaH NSF (+ fylkesnavn) 2 Medlemskap og medlemsrettigheter A. Medlemmer: Medlemskap

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

!! Vedlegg:! Handlingsplan!2015<2017! Regnskap!2014! Program!! Nordic!Conference!in!Nursing!Research!!Methods!and!Networks!for!the!Future,!2016!!!

!! Vedlegg:! Handlingsplan!2015<2017! Regnskap!2014! Program!! Nordic!Conference!in!Nursing!Research!!Methods!and!Networks!for!the!Future,!2016!!! NORSKSELSKAPFORSYKEPLEIEFORSKNINGNSF GENERALFORSAMLING 28.mai2015 STED:Norsksykepleierforbund,Tollbugata22,Oslo TID:kl.15.00

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund REPRESENTANTSKAPSMAPPE Norske Fotterapeuters Forbund 2009 INNHOLD DAGSORDEN... 3 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 2 Årsmelding 2008... 5 Nøkkelpersoner NFF sentralstyre 2008... 8 Nøkkeltall 2008... 9 Aktiviteter...

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand

13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand Protokoll årsmøte 2014 13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand Årsmøte 2014 N O R S K F Y S I O T E R A P E U T F O R B U N D A V D E L I N G V E S T - A G D E R AGENDA FOR DAGEN: KL 1800 RYGGPASIENTER

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2006... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2006 22.04.2006... 6 Nøkkeltall i 2006... 7 Diverse aktiviteter... 7 Sak

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg

Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg Tidspunkt: 12. mars 2015 kl. 17.30 18.45 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Saksliste: 1. Oppnevning av ordstyrer og to

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Leder. Innhold. Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. U tga v e n r. 4 2011 4. å rgang

Leder. Innhold. Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. U tga v e n r. 4 2011 4. å rgang T idssk r ift f o r NSF s lands g r uppe a v bedr iftssy k epleier e U tga v e n r. 4 2011 4. å rgang Innhold Leder Første uken i november var jeg på Landsmøte i NSF. Det var en meget interessant og lærerik

Detaljer

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre...

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre... REPRESENTANTSKAPSMAPPE 2014 Innholdsfortegnelse Forretningsorden... 3 Årsberetning... 5 Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18 Sak 4 Saker fra sentralstyre... 23 Sak 5 Innkomne forslag...

Detaljer

Norsk Fysioterapeutforbund avdeling Finnmark

Norsk Fysioterapeutforbund avdeling Finnmark Norsk Fysioterapeutforbund avdeling Finnmark ÅRSMØTE NFF AVDELING FINNMARK 2011 Dato: Fredag 25. februar 2011 Tid: kl. 09.00 Sted: Thon Hotell Kirkenes Program lørdag 25. februar: 09.00 12.00 Årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter av november 1994, revidert av årsmøtet i 1995, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2014.

Vedtekter av november 1994, revidert av årsmøtet i 1995, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2014. 1 VEDTEKTER FOR NGF inkludert Vedtekter for Faglig etisk råd (FER), Vedtekter for Veiledersertifiseringsutvalget (VSU), Vedtekter for Redaksjonskomité og Vedtekter for valgkomité Vedtekter av november

Detaljer

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Forsvarets seniorforbund ble stiftet 15. februar 1983. Vedtektene ble vedtatt på Landsmøtet den 8. juni 2011 og sist endret på Landsmøtet den 14. mai 2013. KAPITTEL

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10.04.2008

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10.04.2008 Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10.04.2008 Sted: Bryggekanten restaurant, Tenvik (for mer info, se www.bryggekanten.net) Tidspunkt: Torsdag 10.04.2008 kl. 18:00 Det blir en enkel servering. Saksliste:

Detaljer