Leder. Innhold. Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. Landskonferanse for bedriftssykepleiere 2012 som arrangeres 23. og 24.april i Haugesund!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leder. Innhold. Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. Landskonferanse for bedriftssykepleiere 2012 som arrangeres 23. og 24.april i Haugesund!"

Transkript

1 Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Utgave nr årgang Innhold Leder Leder NSFLBS Innlegg fra Arve Lie, overlege/rådgiver/ senior physician/senior advisor Omtale vedrørende Faktabok, Espen Rosenquist, rådgiver på STAMI Innlegg fra Mona Brakstad, Godkjenningsenheten i Skien Invitasjon, program og påmeling til Landskonferansen 23. og 24.april i Haugesund Landsstyret ønsker å invitere deg til: Landskonferanse for bedriftssykepleiere 2012 som arrangeres 23. og 24.april i Haugesund! På NSFLBS sin Generalforsamling 23.april kl.16:15 på Rica Maritim Hotel i Haugesund vil det bli informert mer om nytt som blir styrende for NSFs faggrupper de neste fi re årene. Se invitasjon og program i bladet! NSFLBS sine GF papirer vil bli sendt deg på e-post innen tre uker før GF. Representant fra forbundsstyret vil delta første dag for å informere om nytt fra Landsmøte og endringer for faggruppene på generalforsamlingen. Velkommen til Haugesund! Vi er nå inne i NSFs jubileumsår! Dere har alt sett fi lmsnutter, hørt sang og lest mye i Sykepleien. Nye ledere, forbundsstyre og mange nye verv samt nye vedtak som blir styrende for oss alle. Beste hilsen Gunvor Røssland Landro Leder NSFLBS Landsgruppen av bedriftssykepleiere

2 Samhandlingsreformen og BHT Den store samhandlingsreformen innen Helse-Norge er i gang. Bakgrunnen er at eldrebølgen fører til at presset i fremtiden på helsetjenester vil øke og at det av kostnadsmessige årsaker er nødvendig med mer forebygging og at helsetjenester leveres på et riktigst mulig nivå. Mer av helsetjenestene skal leveres av kommunene og mindre av spesialisthelsetjenesten på sykehus, og kommunene skal få økte bevilgninger for dette. Kommunene må skaffe seg kunnskap om hvor den helsemessige skoen trykker og bygge opp et apparat for å håndtere dette. Hvordan kan kommunene håndtere bølgen av overvektige og diabetes? Nøkkelen er mer forebygging. Her burde BHT ha en viktig rolle, eksperter på forebygging som vi er. Hva er så BHTs rolle i dette? Hva har myndighetene tiltenkt BHT av oppgaver? Dette var et av mange temaer for årets januarkurs i arbeidsmedisin på STAMI. Tidligere leder av Norsk Arbeidsmedisinsk Forenings leder, Kristian Vetlesen innledet til diskusjon. Han pekte på at BHTs rolle i dette arbeidet til nå har vært ganske usynlig. I Nasjonal Helse- og Omsorgsplan er BHT overhodet ikke nevnt. Tannhelsetjenestens rolle er nevnt, men altså ikke BHT! BHT er faktisk på banen i betydelig grad. En kartlegging som Fagsekretariatet gjorde av BHT i 2005 viste at et stort fl ertall av BHT leverer tjenester rettet mot livsstilsområdet(1). Syttifi re prosent leverer tjenester rettet mot ernæring, 92 prosent rettet mot fysisk aktivitet, 86 prosent rettet mot røyking og 87 prosent rettet mot alkohol. Kun 6 prosent svarte at de ikke drev med dette. 40 prosent svarte at tjenestene utgjorde opptil 10 prosent av alle BHT tjenestene ordningen leverer. 40 prosent svarte at de utgjorde mellom 10 og 30 prosent av alle tjenestene. Informasjonsmateriell fra Norges mosjons- og bedriftsidrettsforbund, Den norske kreftforening, Sosial- og helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet og Det nasjonale folkehelseinstitutt brukes av 20 til 30 prosent av BHT ordningene. Sykepleiere og leger var oftest involvert i rådgivningstjenester rettet mot ernæring med henholdsvis 64 og 41 prosent. De var dessuten involvert i tjenester rettet mot røyking med 66 og 51 prosent og tjenester rettet mot alkoholbruk med 70 og 46 prosent. Fysioterapeuter og ergoterapeuter var involvert i rådgivning innen fysisk aktivitet med henholdsvis 67 og 50 prosent. I tillegg vet vi at BHTs bidrag til Inkluderende arbeidsliv er omfattende (2;3). Om lag 30 prosent av innsatsen går med til dette. Likevel blir vi på mange måter oversett som ressurs i samhandlingsreformen. Hva er grunnen? Jeg tror at det først og fremst skyldes at vi er små. BHT utgjør bare om lag 2 prosent av helseressursene i Norge og blir nok heller ikke sett på som en naturlig del av Helse-Norge. Myndighetene kan riktig nok gi direktiver til hva virksomhetene skal bruke BHT til, ref BHT-forskriften, men har ikke noen egentlig styring på BHT slik de har med Helse-Norge for øvrig. Dessuten sorterer vi inn under Arbeidsdepartementet, mens resten av Helse- Norge er underlagt Helsedepartementet. Helt usynlig er likevel ikke aktivitetene våre. Livsstilsaktiviteter i virksomhetene blir trukket fram og verdsatt av myndighetene(4), men det er nok virksomhetene som får æren og ikke BHT. Egentlig er det i grunnen helt OK siden det er virksomhetene som bestiller og betaler for tjenestene. Samhandlingsreformen er først og fremst et offentlig ansvar. Det er derfor ikke sikkert at BHT skal ha en mer fremtredende plass enn den har i dag. Våre oppgaver er først og fremst knyttet til forebyggende HMS-arbeid og IA-arbeid. Det er ingen selvfølge at virksomhetene skal betale for noe som er en offentlig oppgave. I praksis er det altså likevel mange virksomheter som velger å betale for livsstilsrettede tiltak. Flere av profesjonsforeningene i BHT etterlyser likevel en større plass for BHT innenfor samhandlingsreformen. Etter min mening er det nå en gylden anledning til å oppnå dette. Obligatorisk BHT for helse-, omsorgs- og skolesektoren betyr i praksis at alle landets kommuner må skaffe seg en BHT. Gjennom å synliggjøre sin kompetanse innenfor livsstil og forebyggende helsearbeid kan BHT bli sett på som en viktig ressurs for kommunene i arbeidet med både bedre arbeidshelse og folkehelse. Referanser (1) Bjørnstad O. Bedriftshelsetjenesten og helsearbeid i virksomhetene.et fokus på tjenester til bedriftene innen området ernæring, fysisk aktivitet, røyking og alkohol. Oslo: STAMI; Report No.: 2. (2) Lie A, Gudding IH, Bjørnstad O, Aasnæss S. Bedriftshelsetjenestens rolle i det inkluderende arbeidsliv. Statens arbeidsmiljøinstitutt: STAMI-rapport nr. 2; (3) Gudding IH, Lie A. Bedriftsfysioterapeutens medvirkning til det inkluderende arbeidsliv. Oslo: STAMI; Report No.: 1. (4) Helse- og omsorgsdepartementet. Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ). Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet; Report No.: 16.

3 Faktabok 2011 og overvåkingsverktøy fra NOA Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse (NOA) ved Statens arbeidsmiljøinstitutt lanserte denne høsten Faktabok om arbeidsmiljø og helse Boken ble publisert samtidig med tilgjengeliggjøring av en nettportal hvor en har mulighet til å gjøre målrettede uttrekk av fakta og data tilpasset brukerens eget behov. Pålitelig faktainformasjon danner grunnlag for all effektiv forebygging både nasjonalt og lokalt på den enkelte arbeidsplass. NOA bidrar med kunnskap som brukes til å identifi sere og prioritere innsatsområder for videreutvikling av et godt arbeidsmiljø gjennom å følge arbeidsmiljøet i Norge over tid. Gjennom Faktabok 2007 ble det norske arbeidsmiljøet presentert ved hjelp av data fra Statistisk Sentralbyrås (SSB) levekårsundersøkelse om arbeidsmiljø. Faktabok om arbeidsmiljø og -helse 2011 utvikler kunnskapen om arbeidsmiljøet slik det fremstår i dag videre ved å samtolke selvrapporterte opplevelser med målte verdier fra registre som for eksempel sykefravær fra NAV, produktregisteret og eksponeringsdatabasen EXPO. NOA har i dialog med viktige dataleverandører, forskningsmiljøer og andre samarbeidspartnere videreutviklet data på tvers av blant annet bransjer, region, kjønn, yrke og i tillegg over fl ere tidsserier. Formålet er å gi de som etterspør kunnskap om arbeidsmiljø og -helse, muligheten til å enkelt fi nne relevant og oppdatert kunnskap om sin bransje, sin region, sitt yrke, sin livssituasjon. For bedriftshelsetjenesten vil boken være en nyttig kunnskapskilde for å kunne rådgi omkring lokale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer. Boken er delt inn etter tre hovedområder: Bakgrunnsdata om norsk befolkning og de yrkesaktive, Eksponeringer og risikoforhold, samt Helse, sykefravær, arbeidsskader og dødelighet. Datamaterialet som ligger til grunn for den kunnskapen som trekkes frem er omfattende illustrert ved hjelp av tabeller og grafer som gir en rask oversikt over tilstanden i det norske arbeidsmarkedet. Dette gjør at boken, i tillegg til å gi fagkunnskap også lar seg bruke som et oppslagsverk hvor en selv kan gjøre seg opp et bilde av hvilke faktorer en bør være oppmerksom på i møte med en arbeidsplass, medarbeidere eller ledere. Faktabok om arbeidsmiljø og helse Status og utviklingstrekk er tilgjengeliggjort på NOA overvåkingsverktøy en ny nettportal hvor du selv kan hente ut og lese om indikatorer som tar pulsen på arbeidsmiljøet slik det er i dag og hvordan det har utviklet seg over tid. I overvåkingsverktøyet vil du kunne fi nne oppdatert og aktuell informasjon etter hvert som den tilgjengeliggjøres. Faktaboken og overvåkingsverktøyet fi nner du på stami.no/noa eller arbeidshelsen.no Det norske arbeidsmiljøet og helsen er i overveiende grad velfungerende og de alle fl este arbeider under gode arbeidsforhold og har god helse. Ni av ti sier de er tilfreds med jobben og det er en generell positiv utvikling av arbeidsmiljø og helse. Likevel er det en mindre del av arbeidstakerne som er utsatt for negative arbeidsmiljøfaktorer og har arbeidsrelaterte helseplager. Det er fortsatt utfordringer med å sikre et arbeidsmiljø som gir gode arbeidsforhold, velvære, motivasjon, god helse og arbeidsevne for alle.

4 Trender psykososialt % Stadig gjentatte arbeidsoppgaver mesteparten av tiden Opplever ofte eller av og til konflikter mellom ansatte og ledelse Lite tilbakemelding fra overordnede Dårlige muligheter for faglig videreutvikling Nærmeste sjef behandler ikke ansatte med tillit og respekt Seksuell trakassering Plaget eller ertet av kollegaer

5 Godkjenningsordningen for BHT status og erfaringer Godkjenningsordningen for BHT i Arbeidstilsynet har nå vært i drift i vel 2 år. Det første året etter innføringen av godkjenningsordning var hovedaktiviteten for godkjenningsenheten å behandle søknader. I dag er 278 BHT godkjente og ca 55 gjenstår av de som har fått godkjent en plan for hvordan de vil innfri vilkårene i forskriften i løpet av overgangsperioden (ut 2012). Flere av de godkjente BHTene har underavdelinger slik at det reelle tallet for godkjente BHT- enheter tilsvarer ca 350. For å sikre kvalitet og enhetlighet i godkjenningsarbeidet og i tillegg videreutvikle arbeidet med å bidra til å gi BHT et faglig løft, er det etablert fl ere arenaer for samarbeid og faglig støtte. Godkjenningsenheten består av et tverrfaglig team av fagpersoner og jurist, i tillegg har vi støtte fra et fagråd bestående av personer med relevant kunnskap og erfaring fra Arbeidstilsynet og STAMI. Videre møter vi profesjonsforeningene to ganger i året, der vi diskuterer faglig utvikling for BHT som bransje og andre prinsipielle faglige utfordringer. Andre viktige samarbeidspartnere for godkjenningsenheten er referansegruppen som er sammensatt av partene i arbeidslivet og arbeidstilsynets tilsynavdeling der vi har en kontaktperson i hver region. Det er likevel i møte med bedriftshelsetjenestene godkjenningsenheten får mest kunnskap og oppdatering på det som rører seg ute i det praktiske arbeidet. Erfaringer fra oppfølgingsarbeidet I 2011 har godkjenningsenheten gjennomført i overkant av 50 oppfølgingsbesøk ute i bedriftshelsetjenestene i tillegg til saksbehandling. Vi opplever et stort faglig engasjement og miljøer som er opptatt av videreutvikling av bedriftshelsetjenesten. Yrkeshygiene og arbeidsmedisin er de fagområdene det er størst utfordringer med å få rekruttert tilstrekkelig fagkompetanse, men det pågår et aktivt arbeid med kompetanseutvikling av egne medarbeidere. Vi ser videre at det er store forskjeller i arbeidet med systematisk kvalitetssikring av tjenestene. Noen har hatt et aktivt og dokumentert kvalitetsarbeid over fl ere år, mens andre er i startgropa med å etablere systemer for kvalitetssikring slik forskriften nå krever. Basistilbudet av tjenester BHT yter er i ferd med å bli mer enhetlig og tverrfaglig, mens utvalget av tilleggstjenester varierer, - fra utvidet bruk av helsekontroller til ulike tilbud innen livsstil/trening/ kosthold osv. Mange BHT deltar i faglige nettverk og opplever dette som nyttig og inspirerende. Det kan være rene fag-nettverk eller samarbeid i forhold til landsdekkende kunder. Det er ulike strategier for de BHT som i utgangspunktet ikke fyller kriteriene for godkjenning. Noen små bedriftshelsetjenester har valgt å slå seg sammen til større enheter, mens andre inngår forpliktende samarbeidsavtaler med eksterne fagfolk. Enkelte sliter med å få tilstrekkelig kundegrunnlag, mens andre ekspanderer. Her er det mange forhold som kan ha betydning; anbudspraksis i kommunene, prissetting av tjenestene, tjenesteetterspørsel, lokalisering osv. Vi ser også at noen spesialiserer seg på visse bransjer eller type kunder/virksomheter. En utfordring for noen virksomheter/bransjer er at enkelte BHT ikke ønsker små kunder med få ansatte, mens andre BHT har utviklet effektive og gode måter å følge opp slike virksomheter på. Veien videre Godkjenningsordningen har vært ønsket av mange og har blitt møtt med positive holdninger, stor imøtekommenhet og ikke minst høye forventninger. Utfordringen videre for godkjenningsarbeidet blir å beholde legitimiteten for utøvelse av ordningen og samtidig sørge for en videreutvikling av innholdet i godkjenningen i tråd med samfunnets utvikling. En faglig god forvaltning og oppfølging er sentralt for å sikre en ønsket utvikling. I disse dager er spenningen først og fremst knyttet til avgjørelser og oppfølging av noen prinsipielt viktige klagesaker som ligger inne til behandling i høyere instanser. Dette gjelder forhold som krav til lege, omfang av samarbeidsavtaler, kriterier for godkjenning i særlige tilfeller osv. Håndtering av slike klagesaker er viktig for den videre forvaltning av forskriften, forståelse for intensjonen med godkjenningsordningen og behovet for eventuelle forskriftsendringer for å hindre utvanning av ordningen. Mvh Godkjenningsenheten BHT v/mona Brakstad

6 Landskonferansen for bedriftssykepleiere april 2012 i Haugesund Tema vi har valgt er: KUNNSKAP OG HANDLING VÅR ROLLE SOM BEDRIFTSYKEPLEIERE I: * vanskelige saker * konflikthåndtering/ mekling * kartlegging/ gjennomføring og oppfølging av helsekontroller Konferansen avholdes i Haugesund i Vi har valgt Rica Maritim. Haugesund er lett tilgjengelig både med fly, buss og båt! Haugesund er regionsenter for haugalendinger og er en av Norges fremste handelsbyer. Det rike sildefisket langs Vestlandskysten var det som la grunnlaget for utviklingen av Haugesund til en viktig by for eksport av sild, og senere som en av Norges største skipsfartsbyer. Fremdeles er det den maritime næringen som er størst i Haugesund, som også huser det nasjonale Sjøfartsdirektoratet. Haugesund byr på festivaler og kulturarrangement gjennom hele året for alle aldersgrupper. De to største festivalene arrangeres i august, Sildajazz og Den Norske Filmfestival. Hoteller, kaféer, restauranter og puber ligger på rekke og rad langs Indre Kai. Her kan man rusle en tur for å trekke inn den friske sjølufta, eller stoppe for en kopp kaffe eller et bedre måltid. Du kan delta kun 23.april om du ønsker det. Velkommen til to dager spekket med faglig innhold av ypperste kvalitet! Beste hilsen landsstyret i NSFs Landsgruppe av bedriftssykepleiere LANDSKONFERANSE FOR BEDRIFTSSYKEPLEIERE 23. OG 24. APRIL 2012 I HAUGESUND NSFs Landsgruppe av bedriftssykepleiere er arrangør.

7 Program Mandag 23. april Vanskelige personalsaker/ konflikthåndtering 09:45 Åpning 10:00-12:30 Anette Selmer Oversikt over ulike typer konflikter Konflikter i lys av arbeidsgivers styringsrett Personalsaker krav til dokumentasjon og god saksbehandling inkl taushetsplikt Personkonflikter ofte sammensatte saker kartlegging og håndtering 12:30-13:15 Lunsj 13:15-13:30 Innspill NSF 13:15-16:00 Sissel Simonsen 16:15-18:15 GF 20:00 Festmiddag Åpning av konferansen Kaffepause og utstillerbesøk Generalforsamling NSFLBS Tid: mandag 23. april kl.16:15-18:15 Sted: Rica Maritim Hotel Haugesund Festmiddag i tradisjonell stil på Rica Maritim i Haugesund! Program Tirsdag 24. april Helsekontroll 08:30- Arbeidshelsekontroller 12:30 Identifisering av behov og innhold Innhold i kontrollene Rapportering Hyppighet Dokumentasjon Kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø Nye yrkesgrupper som er pålagt BHT Hvordan bruke NEL Hvilke yrkessykdommer skal meldes til Arbeidstilsynet 10:00- Pause med besøk i 10:30 utstillerområde 12:30- Lunsj 13:15 13:15-15:30 Praktiske eksempler fra bedrifter LANDSKONFERANSE FOR BEDRIFTSSYKEPLEIERE 23. OG 24. APRIL 2012 I HAUGESUND NSFs Landsgruppe av bedriftssykepleiere er arrangør.

8 Foredragsholdere Anette Selmer Anette Selmer Anette Selmer er Annette Selmer er jurist, og har blant Anette annet Selmer arbeidet som advokat, dommer og leder. Hun har videreutdanning i mekling og konflikthåndtering fra Advokatforeningen og Diakonhøgskolen i Oslo. Annette Selmer driver nå sitt eget firma og bistår virksomheter med å løse konflikter og vanskelige personalsaker på et tidlig stadium, utenfor rettssalen. Hun tilbyr undervisning, rådgivning og mekling i arbeidslivet. Se også Sissel Simonsen er helse- og arbeidsmiljørådgiver, Sissel Simonsen ansatt ved Stavanger Bedriftshelsetjeneste. Hun er sykepleier, har videreutdanning i Sissel forebyggende Simonsen helsearbeid og arbeider i hovedsak med psykososiale problemstillinger i arbeidsmiljøet. Sissel har videreutdanning i mekling og konflikthåndtering ved Diakonhjemmet Høgskole og har erfaring som konfliktmekler i næringslivet. Arve Lie Overlege Arve Lie Lie ved STAMI og spesialist i arbeidsmedisin. Ansatt i Fagsekretariatet for BHT siden Før dette arbeidet med Arve arbeidsmiljøforskning, Lie attføringsmedisin, allmennmedisin og som bedriftslege. LANDSKONFERANSE FOR BEDRIFTSSYKEPLEIERE 23. OG 24. APRIL 2012 I HAUGESUND NSFs Landsgruppe av bedriftssykepleiere er arrangør.

9 Praktisk informasjon TID OG STED april 2012 Rica Maritim Hotel Haugesund Åsbygaten HAUGESUND Telefon GODKJENNING Meritterende til spesialist DELTAKERAVGIFT Medlemmer NSFLBS: kr For ikkemedlemmer: kr I deltakeravgiften inngår forelesninger, mat og drikke begge dagene. HELDAGSSEMINAR Det er mulig og kun melde seg på heldagsseminar 23. eller 24. april 2012: Deltakeravgift: Kr Dagpakke: kr 525. Velkommen til Haugesund! OVERNATTING Rica Maritim Hotel Haugesund Enkeltrom kr pr. natt Dobbeltrom kr pr. natt inkluderer frokost og mva. PÅMELDING Ved påmelding etter 15. mars 2012 påløper et gebyr på kr ELEKTRONISK PÅMELDING Påmelding kan kun gjøres på nett: Klikk her for å melde deg på Bekreftelse og faktura vil du raskt motta på den e-post adressen som oppgis på påmeldingsskjemaet. LANDSKONFERANSE FOR BEDRIFTSSYKEPLEIERE 23. OG 24. APRIL 2012 I HAUGESUND NSFs Landsgruppe av bedriftssykepleiere er arrangør.

10 Førstehjelp alltid for hånden! NYHET! Lett forståelige førstehjelpsinstruksjoner i form av bilder. Når plasteret trekkes opp er det klart for påsetting. Cederroth Øyedusj kan plasseres på Førstehjelpsveggen Cederroth Førstehjelpsvegg

11 UTVALG/LOKALGRUPPELEDERE/KONTAKTPERSONER LOKALGRUPPELEDERE AGDERFYLKENE Frank Hansen Mail: Tlf: / HEDMARK & OPPLAND Karita Tøraasen Skogvegen Ottestad Tlf..priv.: Tlf jobb: SØR-TRØNDELAG Tone Ramstad Hareveien 30C 7021 Trondheim Mob VESTFOLD Brita Helgerød Sykehuset i Vestfold H.F BHT Pb 2168, 3103 Tønsberg Tlf mob BUSKERUD Anne M.U. Buttingsrud Besøksadresse: Administrajonsbygget NORSKE SKOG FOLLUM Follumvn. 100 Postboks 1053 Flattum 3503 Hønefoss T /- 23 / KONTAKTPERSONER TROMS Kristin Benjaminsen Harstad Bedriftshelsetjeneste AS, Sverresgt 1, Pb 414, 9484 Harstad Telefon arb: Telefon: Privat: Oldra, 9415 Harstad OSLO & AKERSHUS Kari Gaarder Osnes Drammensveien 110 G 0273 OSLO Tlf: Mobil: FINNMARK Marianne Madvig Hansen Nygaardst Kirkenes Tlf ROGALAND Kåre Vold Bedriftshelsetjenesten Hydro Aluminium Karmøy 4265 Håvik Tlf Tlf.priv: HORDALAND Borgny Helen Aga Gjøen Nedre Vikveien ØYSTESE Mobil: Tlf.jobb: Tlf.priv Mob SOGN OG FJORDANE Birgit Weel Skram Røvhaugvegen 12, 6856 Sogndal Tlf.jobb: Tlf.priv Mob NORDLAND Inger Kristiansen Hegreveien Mo I Rana Tlf.jobb : Tlf.priv: Tlf.mob:

12 LANDSSTYRET Gunvor Røssland Landro Leder Knappevegen RONG Jobb Priv Anna Marie Bae Fagereng Kasserer Hjertåsveien AVERØY Tlf.jobb: Aud Brennhaug Pedersen Nestleder Redaktør Prosess Klemsgt. 14, 3613 KONGSBERG Tlf.job: Mobil: hjelp24.no Sigrun Alvsvåg Sekretær Hallaråker, 5430 Bremnes Mobil: , Jobb: Hanne Malme Styremedlem Håkvikdalveien 21, 8520 ANKENESSTRANDA Telefon priv.: Telefon jobb: Oddbjørg Melheim 1.Varamedlem Adresse, arbeid: Drammen Sykehus, Vestre Viken HF (VVHF) Dronning DRAMMEN Adresse, privat: Eliesonsgate 4, 3044 Drammen Telefon: (priv) Telefon: (jobb) no Kåre Vold 2. Varamedlem Hydro Aluminium Karmøy 4265 Håvik Telefon: Privat: Søralauveien Håvik Telefon: VALGKOMITE Heidi Hagevik Nordalveien Kopervik Mob.: Eirin Vige Fidje Fløybakken FLEKKERØY Mob.: eirin.vige.fi Vara valgkom. Ingen

Leder. Innhold. U t g a v e n r. 5 2 0 0 9 2. å r g a n g

Leder. Innhold. U t g a v e n r. 5 2 0 0 9 2. å r g a n g T i d s s k r i f t f o r N S F s l a n d s g r u p p e a v b e d r i f t s s y k e p l e i e r e U t g a v e n r. 5 2 0 0 9 2. å r g a n g Leder Innhold Hilsen fra Buskerud NSFLBS i Agderfylkene inviterte

Detaljer

Leder. Innhold. Utgave nr. 4 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere

Leder. Innhold. Utgave nr. 4 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Utgave nr. 4 2009 2. årgang Leder Hei alle bedriftssykepleiere og andre lesere av PROSESS. Det er et spennende år for oss som arbeider i bedriftshelsetjenesten.

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

Leder. Kultur og arbeidsmiljø. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Innhold. Har du den bedriftshelsetjenesten du fortjener?

Leder. Kultur og arbeidsmiljø. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Innhold. Har du den bedriftshelsetjenesten du fortjener? prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE 10. september 2008 Tidsskrift for landsgruppe av bedriftssykepleiere Innhold Friskgården MeYYYYYYYY mer aet enn et en vellykket farbar tilbud vei? Nytt Hva styre

Detaljer

Leder. Kultur og arbeidsmiljø. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere

Leder. Kultur og arbeidsmiljø. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess av Landsgruppe bedriftssykepleiere Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere 29. juni 2008 Innhold Høringsuttalelsen Referat og bilder fra studiedagene Presentasjon av nytt styre MeYYYYYYYY

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere

NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Lederen Kjære medlemmer Takk for den tillitt jeg ble vist ved å bli valgt som sentral leder for LSL i generalforsamlingen

Detaljer

VERKTØY FOR EVALUERING AV BEDRIFTSHELSETJENESTEN

VERKTØY FOR EVALUERING AV BEDRIFTSHELSETJENESTEN VERKTØY FOR EVALUERING AV BEDRIFTSHELSETJENESTEN Revidert utgave 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Introduksjon... 3 Målgruppe... 3 Erfaringer til nå... 3 Behov for revisjon... 4 Hva er

Detaljer

Helsesøstre. Sees på Helsesøsterkongressen i Sarpsborg i april! Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND NR. 1 2006

Helsesøstre. Sees på Helsesøsterkongressen i Sarpsborg i april! Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND NR. 1 2006 Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 1 2006 Vinter i Trondheim: Tyholttårnet. Fotograf: Arve Hansen Sees på Helsesøsterkongressen i Sarpsborg i april! Hilsen fra redaksjonen

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte fungerer dagens regime?

Oppfølging av sykmeldte fungerer dagens regime? Forskningsrapport Oppfølging av sykmeldte fungerer dagens regime? Oppfølgingsplaner, dialogmøter, rapportering, kontroller og sanksjoner Forskere Solveig Osborg Ose, Karin Dyrstad, Ingunn Brattlid, Rune

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport Nesodden kommune SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport april 2014 Forfattere: Sunnaas og Nesodden BHT og BHTs eiere: Sunnaas sykehus HF ved HR-direktør og Nesodden kommune ved fagsjef

Detaljer

ARBEIDSMILJØ OG HELSE

ARBEIDSMILJØ OG HELSE FAKTAOVERBLIKK: ARBEIDSMILJØ OG HELSE status og utviklingstrekk Denne publikasjonen er en kortversjon av faktabok om arbeidsmiljø og helse 2007. Les den og mer om NOA på www.stami.no/noa 2 FORORD Forhold

Detaljer

Sikkerhet i arbeids- og velferdsforvaltningen - en gjennomgang og forslag til tiltak

Sikkerhet i arbeids- og velferdsforvaltningen - en gjennomgang og forslag til tiltak Sikkerhet i arbeids- og velferdsforvaltningen - en gjennomgang og forslag til tiltak Oslo Kommune KS Arbeids- og velferdsdirektoratet Januar 2014 1 Sammendrag I etterkant av drapet på en medarbeider ved

Detaljer

Evaluering av Statens grunnkurs for verne- og helsepersonale

Evaluering av Statens grunnkurs for verne- og helsepersonale Evaluering av Statens grunnkurs for verne- og helsepersonale Arve Lie Kirsti Jacobsen Inger Helene Gudding Odd Bjørnstad Arne Svartis Terje Pettersen Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Grunnkursets

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Arbeidsgrupperapport, mars 2010 Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Organisering og arbeidsformer INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1 Bakgrunn for arbeidet 6 1.2 Arbeidsgruppens sammensetning 7

Detaljer

Høring Forslag om utvidelse / endring av bedriftshelsetjenesten

Høring Forslag om utvidelse / endring av bedriftshelsetjenesten Høring Forslag om utvidelse / endring av bedriftshelsetjenesten 1 1 Bakgrunn... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Gjeldende rett... 3 1.3 Forslag og vurderinger fra Arbeidslivslovutvalget og Stortinget... 5 2.

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet. // Entreprenør som tenker nytt

Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet. // Entreprenør som tenker nytt Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet // Entreprenør som tenker nytt INNHOLD Forord Side 2 Nytt fellesskap skal gi enklere NAV-hverdag

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø Sissel C. Trygstad og Mona Bråten Tilrettelegging i arbeidslivet HMS Utstøting Sykefravær IA Senior/eldre Samarbeidsrutiner Fysisk arbeidsmiljø Hjemmekontor Oppfølgingsplan av langtidssykmeldte Barnepass

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN LEDER 4 Djupedalsutvalget: Ny politikk for å bekjempe mobbing 6 Kampen mot mobbing: Systematisk og langsiktig

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer