Leder. Innhold. Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. U tga v e n r å rgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leder. Innhold. Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. U tga v e n r. 4 2011 4. å rgang"

Transkript

1 T idssk r ift f o r NSF s lands g r uppe a v bedr iftssy k epleier e U tga v e n r å rgang Innhold Leder Første uken i november var jeg på Landsmøte i NSF. Det var en meget interessant og lærerik uke! NSF har fått en helt ny ledelse da det ikke var noen som tok gjenvalg. Det er også stor utskifting i forbundsstyret. På nettsidene kan du lese mer om dem og vedtakene som ble tatt for de neste fire årene. Vedtakene som ble gjort vil være styrende for oss som faggruppe med endring i vedtekter og handling de neste fire årene. Landsmøte har behandlet en sak som omhandler helsefremmende og forebyggende sykepleie der det ble vedtatt ett eget punkt Styrking av bedriftshelsetjenesten. Du kan lese mer om vedtakene som er gjort på NSF sine nettsider. For øvrig minner jeg om at NSF er 100 år i 2012! Det blir feiring og markering på dagen 24.september Sykepleierkongressen avholdes i forlengelsen av jubileet, i Oslo Spektrum 25. og 26. september NSF har fått ny logo i forbindelse med 100 års jubileet til neste år. Den nye logoen vil du se sammen med 100 års merket frem til 24.september Det er også laget sang og filmsnutter som du gjerne alt har sett på tv? Landsstyrets aktivitet og kurser for 2012, så langt planlagt er: Landskonferanse for bedriftssykepleiere 2012 HAUGESUND! Neste års landskonferanse er under planlegging og sted blir Haugesund 23. og 24.april 2012! Program og påmelding vil være klar rett over nyåret. Leder NSFLBS Arbeidsmedisinsk avdeling 20 år Veiledning viktig nøkkelkompetanse og et utviklings verktøy for bedriftshelsepersonell. 3 i farta Referat fra frokostmøte Invitasjon til GF: Medlemmer inviteres herved til GF Se egen invitasjon i bladet. GF papirer vil bli sendt deg på e- post innen tre uker før GF. Representant fra forbundsstyret vil delta for å informere om nytt fra Landsmøte og endringer for faggruppene. Innføringskurs for bedriftssykepleiere blir 8. til 10. februar i NSF sine lokaler i Tollbugata 22 i Oslo. Det vil være mulig å melde seg på en dag med risikovurdering men de to påfølgende dagene er sammen. Temaer: Risikokartlegging Risikovurdering Innføring i AML og BHTs arbeid Bedriftssykepleiers rolle og funksjon Psykososial arbeidsmiljøkartlegging - Konflikt håndtering i arbeidslivet. Mer informasjon og program for dagene ligger på våre nett sider samt påmelding. ( se under faggruppen). Hvordan kan og bør du bruke nettsiden Dere MÅ selv inn og oppdatere siden med oppdatert e-post for å motta post fra landsstyret. Post som skal til våre medlemmer samt GF papirer blir sendt på e-post. https://www. sykepleierforbundet.no Ønsker dere alle en god adventstid og en velsignet julehøytid til deg og dine! Beste hilsen Gunvor Røssland Landro Leder NSFLBS Landsgruppen av bedriftssykepleiere

2 Arbeidsmedisinsk avdeling 20 år Da Arbeidsmedisinsk avdeling ved Regionsykehuset i Trondheim ble startet i 1990 arrangerte vi et åpningsseminar der sykehusdirektør Harald Holand, dekanus ved DMF Kåre Molne og daværende sosialminister Wenche Frogn Sellæg var til stede. Vi syntes dette var litt stort, for den som ikke har noen historie må skape seg en var det en av oss som sa. Nå har vi en historie; Arbeidsmedisinsk avdeling har vært gjennom 20 gode år på RiT som senere har blitt St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim. Fra første stund ble vi bedt om å lage målbeskrivelser og virksomhetsplaner og å skrive årsrapporter som vi senere har fortsatt med stort sett hvert år. Årsrapporter fra 2000-tallet finnes på hjemmesiden Arbeidsmedisinsk avdeling har alltid vært en relativt liten avdeling på RiT/St. Olav. Vi startet med fem fast ansatte, fikk to nye på 90-tallet, og har så fra 2008 fått ytterligere 3,2 stillinger som ledd i en felles satsing fra Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet for styrking av det arbeidsmedisinske fagfeltet i Norge. Avdelingen har hele tiden hatt god kompetanse innenfor fagfeltene arbeidsmedisin og yrkeshygiene, men mangler fortsatt, på tross av stadige påpekninger gjennom årene, spesialkompetanse innefor organisatorisk/psykososialt arbeidsmiljø og ergonomi. Vi håper fortsatt å få til styrking på slike viktige områder i årene som kommer. Arbeidsmedisinsk avdeling er den eneste avdelingen ved St. Olavs Hospital som har forebyggende helse arbeid som sin primære oppgave. Målsettingen med det er at deltagelse i arbeidslivet ikke skal føre til sykdom eller skade. For det må man ha kunnskaper om prosesser i arbeidslivet og om hvilke faktorer det er som kan forårsake sykdom og helseskade. Slik kunnskap bruker vi ved avdelingen både når vi, ofte i samarbeid med aktuelle bedriftshelsetjenester, forsøker å hjelpe arbeidslivet i HMS-arbeidet og når vi vurderer årsaksforhold hos pasienter som kommer til oss med mistanke om at det foreligger en yrkessykdom. Selv om avdelingen alltid har vært liten så har vi hele tiden hatt mulighet til å styrke bemanningen gjennom forsknings- og utviklingsarbeid. Således har vi hatt prosjekter om husdyrbønder og helse, oljetåke i skipsmaskiner, sosialmedisinske forhold for pasienter med yrkessykdom, inneklima på sykehjem, kreft i silisiumkarbidindustrien, helseskader hos koksverksarbeidere, virkninger av stekeos og helse hos kokker, astma og KOLS som yrkessykdom, yrkessykdom offshore, kvikksølveksponering og helse hos tannhelsepersonell og mye annet. For oss har det vært en målsetting av vår forskningsvirksomhet skulle være anvendt og at resultatene skulle kunne brukes i forebyggende arbeid i arbeidslivet. Rapporter og publikasjoner fra flere av prosjektene ligger på hjemmesiden. Forskningsvirksomheten har gjort at mange forskjellige fagpersoner innen HMS har vært innom hos oss, mange medisinstudenter og andre har skrevet hovedoppgaver og hovedfagsoppgaver og til sammen 20 leger har fullført sin spesialistutdanning i arbeidsmedisin. Vi er stolte av at mange av de som har vært innom også senere har fortsatt som sentrale fagpersoner inne både forskning og HMS. Gjennom en positiv holdning fra Det medisinske fakultetet (DMF) ved NTNU har Arbeidsmedisinsk avdeling hele tiden vært tilknyttet NTNU, først ved Institutt for samfunnsmedisin, så noen år ved Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin, og fra 2009 igjen ved Institutt for samfunnsmedisin (ISM). To av avdelingens ansatte er henholdsvis professor II og universitetslektor II ved ISM, mens en tredje, som ledd i en samarbeidsavtale med DMF, er førsteamanuensis II ved Institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse ved SVT-fakultetet. En professor ved ISM har deltidsstilling hos oss som rådgiver i forskningsmetodikk og statistikk. Gjennom tilknytningen til NTNU har vi også fått til at arbeidsmedisin som fag undervises relativt mye både ved DMF og ved SVT-fakultetet på NTNU.

3 Ved arbeidsmedisinsk avdeling anser vi bedriftshelsetjenestene i Midt-Norge som våre primære samarbeidspartnere. Men vi har også gjennom årene hatt nyttig samarbeid med de andre arbeids- og miljømedisinske avdelingene i landet, andre enheter ved sykehuset, Sintef og NTNU, Arbeidstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Kreftregisteret, NHO, LO, Norges forskningsråd og flere andre. De senere årene har vi også opprettet mer faste samarbeidsavtaler med noen bedriftshelsetjenester som har ønsket regelmessig faglig rådgivning. Fra 2008 har vi også hatt avtalefestet faglig samarbeid med Landbrukets HMS-tjeneste. Samarbeidet med bedriftshelsetjenester og andre er til gjensidig nytte og gjør bl.a. at vi får nær kontakt med det arbeidslivet der det forebyggende helsearbeidet foregår. Som ledd i den faglige kontakten og samarbeidet har avdelingen hvert år arrangert en til to temadager for bedriftshelsepersonell og andre interesserte om aktuelle HMS-spørsmål. Fra 2009 arrangerer vi også frokostseminarer for de samme målgruppene. Det har vært noen mørke skyer. I 2000 og 2006 vurderte sykehusadministrasjonen av innsparingsgrunner å legge ned Arbeidsmedisinsk avdeling. Dette var etter vårt syn en feilslått og kortsiktig tankegang siden avdelingen aldri har brukt mer penger enn vi har hatt til rådighet og siden St. Olavs Hospital som et universitetssykehus, i tillegg til basale og kliniske fag, også er nødt til ha noen som steller med forholdet mellom arbeid og helse, forebyggende medisin og årsaksforståelse som fagfelt. I forbindelse med truslene om nedleggelse ble det begge ganger mobilisert kraftig både fra avdelingens ansatte og fra våre forbundsfeller utenfor som da var gode å ha. Heldigvis viste det seg begge ganger at sykehusstyret til sist gikk imot nedleggelse. Personalet ved Arbeidsmedisinsk avdeling har vært og er vår viktigste ressurs. Alle våre medarbeidere har solid faglig bakgrunn for sine jobber. Det er ganske påfallende at fire av de fem som var med og startet i 1990 fortsatt er ved avdelingen. Selvfølgelig satser vi på et godt arbeidsmiljø og på at alle ansatte skal ha utviklingsmuligheter. Vi liker å kalle oss en lærende organisasjon. Vår organisatoriske tilknytning har skiftet mange ganger i takt med mange organisasjonsendringer ved sykehuset, men i det nye St. Olav er vi organisert som en egen avdeling under Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin og er godt fornøyde med det. I det store og hele synes vi at det har vært fint å få være en del av RiT / St. Olav / DMF i 20 gode år og håper og tror også at vi i denne tiden også har kunnet bidra med noe til sykehusets og fakultetets utvikling. Trondheim november 2011 Bjørn Hilt Torgunn Qvenild Avdelingsleder Spesialist sykepleier Veiledning viktig nøkkelkompetanse og et utviklingsverktøy for bedriftshelsepersonell. Skrevet av: Bedriftssykepleier/daglig leder Solveig G. Moen, HMS-senteret Melhus as Lokalgruppa for bedriftssykepleiere i Sør-Trøndelag har siden 2006 hatt veiledning som et tilbud for sine medlemmer. Undertegnede har vært deltaker på alle gruppene(rundene) som har vært satt opp i disse årene. Utgangspunktet for temaet og tilbudet har vært nysgjerrighet og sikker viten om at veiledning er en nødvendig kompetanse i jobben som bedriftssykepleier. Tanken om det å gå selv i veiledning for å bli en god veileder selv har vært et viktig punkt. Videre har det å lære og å prøve ut ulike veiledningsteknikker, det å erfare gruppeprosesser i veiledning, og det å få veiledning på konkrete caser/utfordringer som vi møter i vårt arbeid som bedriftssykepleiere, vært en viktig motivasjon for oss som har deltatt. Flere av bedriftssykepleierne i Sør trønderlag har etter hvert fått formell veiledningskompetanse, og mange nå lang erfaring ved bruk av veiledning i ulike deler av jobben sin. Noen har tatt utdanning innen tradisjonell veiledning, og noen har formell høyere coachingutdanning. Etter min mening har de ulike metoder beslektede sider, og er basert på de samme

4 grunnteoriene. Målet for begge er at veiledning/coaching skal bringe et menneske fra et sted til et annet, gjennom å oppdage nye sider, få ny læring og kunne selv ta mer kontroll over sitt liv og bedre fungere i sin arbeidsrolle, og å gjennomføre de endringer som måtte være ønskelig. Det å få større handlingskompetanse er et overordnet mål, og det skjer etter min erfaring lettere og oftere gjennom prosessarbeid, - det vil si egenoppdagelse og refleksjon over tid hvor en har definert et ønsket utviklingsmål. Når jeg startet opp som bedriftssykepleier i 1995, var mye av jobben relatert til rådgivning og bedriftssykepleiere var ofte omtalt som rådgivere. Bedriftshelsetjenesten arbeider i dag mye med kunnskapsoverføring og holdningsendring, arbeidsmiljøprosesser og samhandling mellom mennesker. Vår erfaring og litteraturen viser til at prosessveiledning er et mer riktig verktøy for å påvirke viktige og nødvendige endringsprosesser. Gjennom refleksjon, som er et viktig verktøy innen veiledning og coaching, vil personen/personene selv får større erkjennelse på årsakssammenhenger og hva som skal til for å endre fastlåste tankemønster. Søren Kirkegaards møte den andre der han/hun er. gjelder også for grupper av mennesker, - og vil være et viktig utgangpunkt i gruppeprosesser hvor målet er at arbeidsmiljøet skal får større læring, bedre forstå den andres virkelighet og derfra kunne sammen lage et felles kart å jobbe ut i fra. Min erfaring er at dette må oppdages gjennom felles refleksjon. Gruppeveiledningen i bedriftssykepleiergruppa, har bestått av i snitt åtte bedriftssykepleiere. Det har vært et mål å få flere nye med ved oppstart av ny runde. Erfaring har vist oss at tidligere deltagere ønsker mer, og har vært ivrige interesserte i nye runder. Årsaken til dette er nok oppdagelser i seg selv som hjelper og veileder, og ønske om å videreutvikle seg videre både som menneske og som fagperson. Vi har sett at gruppa har fungert bedre etter hvert som prosessen har pågått over tid. Større trygghet innad i gruppa og større forståelse for hvilken rolle en har som gruppemedlem overfor de andre, har vært viktige punkt i denne sammenhengen. Temaet for den enkelte veiledningssamling har rullert mellom de ulike deltakerne. Dette har gitt hver enkel deltaker muligheten til å forberede en case eller et problem som en ønsker å få veiledning på. Dette har vært viktig for å ha god fremgang i veiledningsprosessen. De øvrige deltakerne som ikke har hatt caset har blitt brukt som reflekterende team og de har inntatt ulike roller i forbindelse med verktøy som rollebytte eller rollespill. Målet er å få frem ulike sider av saken slik at den som veiledes kan reflektere over flere måter å se selve saken på. Gruppeveiledningen har videre vært en viktig arena for å få reflektert over ulike problemstillinger og begrensninger vi opplever i oss selv som veiledere i møte med andre mennesker. Foran hver oppstart av en veiledningsrunde, har den enkelte satt seg mål for hva en ønsker å oppnå med veiledningen. Ansvarliggjøring av den som veiledes er et meget viktig utgangspunkt for at veiledningsprosessen skal gi den ønskede effekt. Veiledningen har også gitt viktig kunnskap om hva som skjer i gruppeprosesser mellom oss som har gått i veiledning sammen. Vi har greid å utfordre hverandre på områder i oss selv som vi har vært usikre på og ukjente med. Endring og utvikling er ikke alltid behagelig. Det har også vært god trening å være deltaker hvor målet har vært å gjøre den andre god gjennom refleksjon på den andres vegne. Dette uten å falle for fristelsen å komme med råd og fasitsvar til hverandre. Dette har viktig overføringsverdi når vi møter mennesker fra de ulike virksomheter/kunder i arbeidsdagen vår. Min utvikling som bedriftssykepleier har jeg mye å takke veiledning/coaching for. Formell kompetanseøkning parallelt med selv å gå i veiledning, har gitt meg større ballast både når det gjelder å ha verktøy som er godt innarbeidet når jeg veileder arbeidstakere i ulike situasjoner, og samtidig gitt meg en viktig personlig utvikling slik at jeg i dag er vet bedre hva jeg står for og jobber ut i fra. Erfaringer med hva veiledning/ coaching kan gi og utløse, har gitt stor trygghet på at det alltid finnes muligheter. Jeg benytter i dag veiledning/coaching mer eller mindre innen det meste av arbeidet mitt, i lederrollen min, i samhandling med kolleger, i forbindelse med målrettede helsekontroller, i oppfølging av sykemeldte, i utviklingsprosser i ulike arbeidsmiljø, ved lederstøtte, ved utbrenthetsproblematikk og når arbeidstakere ønsker en endring i livet sitt, men ikke vet hvordan de skal gripe an dette. For den bedriftshelsetjenesten jeg representerer, har denne kompetansen gitt oss økende oppdragsmengde innen mange flere felt som har betydning for arbeidsmiljøet og arbeidshelsen. Lokalgruppa i Sør-Trøndelig inviterte medlemmene til en smakebit på andre veiledningsteknikker på årets høstmøte. Dette for å gi flere av medlemmene et innblikk i hva veiledning kan være og hvordan det kan benyttes. Det finnes mange spennende verktøy, og vi erfarer at kreative verktøy som åpner for å bringe inn både det kognitive og det følelsesmessige perspektiv samtidig som handlingskompetanse er høyt prioritert, gir flere oppdagelser og dermed større læring for den/de som veiledes. Jeg vil til slutt på vegne av lokalgruppa gi en stor takk til kreftsykepleier Bjørg Petersvik som har vært vår faste veileder gjennom flere år. Hun har utfordret oss, veiledet oss og gitt oss mange innblikk i spennende veiledningsteknikker. Vi håper på flere spennende runder med deg

5 3 i farta Bedriftssykepleier Margunn Losnegard Karlsen, NTNU i Trondheim Hva har lokalgruppen betydd for deg som bedriftssykepleier? Jeg startet som bedriftssykepleier i 1994, og som ny bedriftssykepleier var det helt nødvendig for meg å melde meg inn i lokalgruppen. Det å ha kollegaer som kan være støttende og som kan veilede en når en er helt alene ute i bedriftene, er etter min mening helt avgjørende for videre arbeid som bedriftssykepleier. Jeg har deltatt i lokalgruppen både som styremedlem, styreleder og vært i valgkomiteen. Har også benyttet meg av veiledningsgruppen som lokalgruppen arrangerer for sine medlemmer. Dette er også et tilbud som jeg har satt stor pris på: Her møter jeg kollegaer med samme utfordringer i jobben, jeg kan presentere mine case, og jeg kan høre på hva andre har av utfordringer/behov. Det å delta på sosiale arrangement som for eksempel julebord, sommertreff etc er også trivelig, sammen med kollegaer fra ørten forskjellige bedrifter. Hvordan ser du på bedriftssykepleieren sin rolle i fremtiden? Jeg har stor tro på vår rolle i fremtiden. Vi har mye vi kan bidra med ute i bedriftene. Mange av oss har lang erfaring som bedriftssykepleier i forskjellige bedrifter. Men vi må bli tydeligere på hva vi kan, presentere det ut i miljøene både i bedriftene og blant andre faggrupper. Organisere refleksjonsmøter, der vi øver på å bli bedre og tydeligere. Delta i tverrfaglige samlinger, anerkjenne andres kunnskap. Bygg opp egen kunnskap, og bruk nettverket. Bedriftssykepleier Wenche Næss Hogstad, Bedriftshelsetjenesten Tunga, Trondheim Hva har lokalgruppa betydd for deg som bedriftssykepleier? Når jeg begynte i Bedriftshelsetjenesten Tunga i 1995, melde jeg meg inn i lokalgruppa med en gang. Jeg ble kjent med andre bedriftssykepleiere, og lærte mye gjennom andres erfaringer. Lokalgruppa var kunnskapsspredere. Det gav meg også lyst til å gå inn i lokalstyret. Jeg opplevde de andre bedriftssykepleierne som mine kolleger. Det var nok et åpnere miljø den gangen, og mindre konkurranse BHTene i mellom. Hvordan ser du på bedriftssykepleierens rolle i framtiden? Jeg ser at vi helt klart har en rolle, også i framtiden. Men vi må synliggjøre oss i større grad. Jeg tror vi må spesialisere oss mer, og vise hva vi er gode på. Dette innebærer også at vi må være endringsvillige og ta på oss nye oppgaver.

6 Bedriftsykepleier Cathrine Valla, St Olavs Hospital Jeg jobber som HMS- sjef ved St Olavs Hospital, og er en del av organisasjonsdirektørens stab, og leder for HMS-seksjonen. I min rolle som HMS- sjef er jeg delegert oppgaver med hensyn til helseforetakets systematiske HMS- arbeid. Dette innebærer blant annet: -sørge for strategisk overordnet HMS-arbeid -utvikling av systemer, samt utarbeide forslag til satsningsområder innen HMS -sekretariat for AMU - internrevisjoner og ulike rapporteringer med mer. Jobben er interessant og innehar mange spennende utfordringer. 1.Lokalgruppa har for meg som bedriftsykepleier, vært et fora for å hente erfaringer og kunnskap. Har også hatt betydning for bygging av nettverk innen fagfeltet. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2012 NSFLBS landsstyre har igjen gleden av å invitere alle våre medlemmer i NSFs Landsgruppe av bedriftssykepleiere til Generalforsamling. Tid: Mandag 23.april 2012 kl.16:15. Sted: Rica Maritim Hotel Adresse: Åsbygaten Haugesund GF finner sted i forbindelse med Landskonferansen for bedriftssykepleiere april Deltakere forutsetter at medlemsavgift for 2012 er betalt før Generalforsamlingen finner sted. 2.Mitt syn på bedriftssykepleierrollen i fremtiden, er at dette er og blir en viktig aktør innen dette med forebyggende og helsefremmende arbeidsplasser. Tror absolutt at sykepleier, som er gode på kommunikasjon med ulike mennesker i ulike situasjoner, fyller en viktig rolle i dette arbeidet. Er derfor opptatt av vi som sykepleier må bruke den kunnskapen vi har og jobbe med det vi er gode på, og ikke ta på oss oppgaver som kanskje andre profesjoner bør ivareta. Dette krever også at sykepleierne er mer synlige i sin rolle, og er tydelig på at de innehar en kompetanse som er vesentlig i BHT sammenheng. Saker som ønskes med i sakspapirer for behandling må være sendt til styret senest innen 20.januar 2012 til Sakspapirer blir sendt ut på e-post til alle medlemmer som vi har e-post til og er oppdatert på NSF sin side innen 3 uker før GF. Vel møtt til GF 2012! Vennlig hilsen fra landsstyret i NSFLBS Ved leder Gunvor Røssland Landro

7 Referat fra frokostmøte ved Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital, Trondheim Tema: Godkjenning av bedriftshelsetjenesten, ett gode for hvem? Foreleser: Arve Lie, Statens Arbeidsmiljøinstitutt Referent: Heidi Hansen Jeg regner med at de fleste er blitt presentert for de siste oppdateringer om status BHT (bedriftshelsetjeneste) og den nye godkjenningsordningens innvirkning fra STAMI ( Statens Arbeidsmiljøinstitutt). Datagrunnlaget er hentet ut fra STAMIs spørreundersøkelse utsendt pr (med stenging ) til alle BHT-er som er registrert i e-post-registeret ved STAMI og Arbeidstilsynet (ATIL). Presentasjonen gir også noen utklipp fra GE (Godkjenningsenheten) sine erfaringer fra de første tilsynene pr Men her gjengis for sikkerhets skyld noen viktige momenter gjengitt i sin helhet, og noe substans fra det mer generelle og kjente. Underlagsmaterialet omfatter 195 besvarelser, fordelt på deltakere med yrkesbakgrunn: % Antall Sykepleiere (41,0) (81) Fysioterapeuter (17,9) (35) Ergoterapeuter ( 1,0) ( 2) Leger (27,0) (52) Psykolog ( 1,5) ( 3) Yrkeshygieniker/verneingeniør (10,8) (21) (46 av spørsmålene i besvarelsen er hoppet over) 1. Hva vet vi om godkjenningsordningen? GE sine erfaringer fra de første tilsynene pr Ut fra 36 besøk er det gitt 2 vilkår for fortsatt godkjenning. Mange er positive til godkjenningsordningen og har høye forventininger BHT har KS (kvalitetssikringssystemer) av ymse kvalitet BHT som mener de er gode selv, reagerer på andre med godkjenning Flere sliter økonomisk, til tross for nye bransjer ( Dette skyldes trolig betalingsmodell, nye aktører og anbudsprosesser) De fleste ansatte som har BHT, er nå dekket av en godkjent BHT (88%). De som har godkjent plan utgjør 7%, mens 4 % er under behandling. Ca 1% ønsker ikke å søke om godkjenning. 2. Tilpasninger for å bli godkjent. Nesten halvparten av ordningene nevner at de vil gjøre tilpasninger/kvalitetsforbedringer for å oppnå godkjenning, slik som å opparbeide kvalitetssystem, kompetanseplaner for personalet, øke bemanningen på det yrkeshygieniske og arbeidsmedisinske området. Ca 1 av 4 nevner at de vil inngå samarbeid annen BHT, øke bemanningen på det psykososiale og ergonomiske området. 3. Godkjenning og pris på BHT (224 besvarelser, 17 hoppet over) Halvparten tror at det vil bli samme pris på BHT som nå, 1 av 4 mener at prisene vil bli høyere, men 1 av 5 ikke hadde noen formening om dette spørsmålet. 1,3% mente at prisene ville bli redusert. 4. Erfaringer BHT-ene er misfornøyde med Mangel på bemanningskrav i forhold til antall kunder, det er nok med 0,3 lege og yrkeshygieniker enten man dekker 2000 eller ansatte. Store kjede klarer seg med en godkjenning. De store kjedene klager over at de bare blir synliggjort i ett fylke Hjemmesidene til BHT-ene; Driver de med BHT eller noe annet? (Mye om trim, trening og mindfullness) Profesjonsforeningene mener at kompetansekravene er for lave Krav om kommunale anbud har ført til BHT-konkurs Noen små BHT har gitt opp pga godkjenningsordningen 5. Status godkjenningsordningen Søknader er registrert (en av disse har flere underavdelinger, bl. a Hjelp 24) 340 Godkjente 205 Godkjent plan 70 Underkjente 48 Reelle avslag 15 Klagesaker (ingen avklaring) 7

8 De som ikke fyller vilkårene veiledes over på overgangsordning (søknad om godkjent plan). Det er gjennomført 36 oppfølgingsmøter. 6. Godkjenning og kvalitet (Svar på spørsmål om godkjenningsordningen har påvirket kvaliteten i BHT-ene i den enkelte ordning) 1. Kvaliteten på BHT-ene er blitt bedre etter godkjenningsordningen 56% (127) 2. Kvaliteten på BHT-ene er ikke blitt bedre 27% ( 53) 3. Vet ikke om det er skjedd noen endring mht til kvalitet 17% ( 39) 7. Oppsummering Godkjenning av BHT, gode for hvem? Per i dag: Kunden har fått et enklere valg og trolig litt bedre tjenester BHT har mistet de mest useriøse konkurrentene BHT-er som er gode til å skrive anbud har fått en fordel Favoriserer de store BHT-ene i noen grad På sikt? Ùtviklingen vil være avhengig av samspill mellom Godkjenningsenheten Markedet Bedriftshelsetjeneste Bransjeforskrift ATIL inspeksjoner Det er viktig å huske på at Roma ikke ble bygget på en dag.

9 Innføringskurs for bedriftssykepleiere 8. til 10. februar 2012 Sted: NSFs lokaler i Tollbugata 22 i Oslo. Innføringskurs for bedriftssykepleiere arrangeres av NSFs Landsgruppe av bedriftssykepleiere. Kurset vil gi en kort innføring i bedriftshelsetjenestens (BHT) arbeid og bedriftssykepleiers rolle og funksjon. Målgruppen for kurset vil være sykepleiere som nylig har begynt å jobbe i bedriftshelsetjeneste, men også for andre som i fremtiden ønsker å arbeide med HMS. BHTs arbeid er bransje avhengig, derfor vil et slikt kort kurs bare kunne gi generell innføring i prinsippene for BHTs arbeid og de gjeldene lover og forskrifter. Vi har valgt fordypning i risikoanalyse. Risikovurdering er pålagt i følge AML og risikoanalyse er et egnet verktøy i arbeidsmiljøarbeid blant annet mht systematisk HMS arbeid og omstillinger. Kursprogram med forbehold om endringer. KURSSTED: KURSAVGIFT: Kl Lunsj Kl 15:30 Slutt Formål med kurset er at deltakerne etter endt kurs skal kunne delta i Formål eller lede med en kurset risikovurdering at deltakerne i sin bedrift. etter endt Metoder kurs som skal vil kunne bli delta i eller gjennomgått lede risikovurdering bl.a. grovanalyse i sin bedrift. og Sikker Metoder Jobb Analyse. som vil bli gjennomgått Regelverket stiller bl.a. krav grovanalyse om at alle og norske Sikker virksomheter Jobb Analyse. skal vurdere Regelverket risiko og gjennomføre stiller krav nødvendige om at alle norske tiltak for virksomheter å redusere den. skal vurdere Ledelsen risiko har ansvaret, og gjennomføre men medvirkning nødvendige fra tiltak verneombud for å redusere og berørte den. Ledelsen har medarbeidere ansvaret, men er nødvendig. medvirkning fra verneombud og berørte medarbeidere er nødvendig. Om kursleder: Om Torbjørn kursleder: Aae har jobbet som yrkeshygieniker Torbjørn siden 1997 Aae da har han jobbet ble ansatt som i yrkeshygieniker Molde siden bedriftshelsetjeneste da han ble Han ansatt arbeider i Molde i dag som bedriftshelsetjeneste. yrkeshygieniker i Sikkert Han Miljø. arbeider Har i dag lang som yrkeshygieniker erfaring med risikovurdering i Sikkert Miljø. av Har arbeidsmiljø. lang erfaring med risikovurdering av arbeidsmiljø. NSF Tollbugata 22, Oslo kr , for medlemmer og kr ,- for ikke-medlemmer. Kursavgiften inkluderer kursmateriell og kaffe/lunsj. Du kan delta på Risikovurdering som enkelt dag. Kr.2.000,- for ikke medlem og 1.600,- for medlem. PÅMELDINGSFRIST: 20. januar 2012 Påmelding til: Anna Marie B. Fagereng, I e-posten skal du oppgi: navn, adresse og telefon. Du får regning med kontonummer på e-post når din påmelding registreres og betaling regnes som bekreftet påmelding. Avbestilling må skje senest 3 antall virkedager før start, hvis ikke må 50% kursavgift betales. Kursplasser som ikke blir avbestilt, blir belastet med full kursavgift. Alle tre dagene er godkjent som meritterende til spesialist! Torsdag 9.februar kl 09:00-15:30 Torbjørn Aae Risikovurdering

10 erfaring med risikovurdering av arbeidsmiljø. KURSINNHOLD - Regelverk - Begreper innen risikovurdering - Hvorfor risikovurdere? - Hvordan kartlegge farer og risikoforhold? - Ulykker, uønskede hendelser, vold-trusler, psykososialt, ergonomi, kjemikalier, biologisk helsefare - Norsk Standard 5814, grovanalyse og SJA - Hvordan gjennomføre risikoanalyse i din bedrift? - Barrierer - Teori og praktiske øvinger ved å bruke: o Grovanalyse etter metode fra NSO - Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon o Sikker Jobb Analyse, SJA - Tips om bruk av elektronisk risikovurdering. Torsdag 9.februar kl 08:30-15:30 Kari Gaarder Osnes Kl 08:45 Kl Kl Kl Kl Kaffe Innføring i AML og BHTs arbeid Bedriftssykepleiers rolle og funksjon Lunsj Arbeidsmiljøfaktorer som påvirker helsen Sykefraværsarbeid og inkluderende arbeidsliv Slutt Fredag 10.februar kl. 09:00-15:30 Frank Hansen Kl Kaffe Kl 10 Psykiske og sosiale faktorer som påvirker helsen Psykososial arbeidsmiljøkartlegging Kl 12 Lunsj Kl 12:45 Psykososial arbeidsmiljøkartlegging forts. Kl 14 Konflikthåndtering i arbeidslivet Kl 15:30 Slutt Velkommen på kurs! Hilsen landsstyre NSFs Landsgruppe av bedriftssykepleiere

11 Idébanken er en inspirasjonkilde og verktøykasse for alle som jobber for et mer inkluderende arbeidsliv

12 Førstehjelp alltid for hånden! NYHET! Lett forståelige førstehjelpsinstruksjoner i form av bilder. Når plasteret trekkes opp er det klart for påsetting. Cederroth Øyedusj kan plasseres på Førstehjelpsveggen Cederroth Førstehjelpsvegg Oversiktelig Høy beredskap Lett å komplettere

13 UTVALG/LOKALGRUPPELEDERE/KONTAKTPERSONER LOKALGRUPPELEDERE AGDERFYLKENE Jofrid Vigre Braadland Søgne og Songdalen BHT Pb 980, 4682 Søgne Tlf.jobb: BUSKERUD Aud B. Pedersen Hjelp24BHT, Kongsberg hjelp24.no Tlf.job: Mobil: VESTFOLD Brita Helgerød Sykehuset i Vestfold H.F BHT Pb 2168, 3103 Tønsberg Tlf mob SØR-TRØNDELAG Tone Ramstad Hareveien 30C 7021 Trondheim Mob HEDMARK & OPPLAND Karita Tøraasen Skogvegen Ottestad Tlf..priv.: Tlf jobb: KONTAKTPERSONER Troms Kristin Benjaminsen Harstad Bedriftshelsetjeneste AS, Sverresgt 1, Pb 414, 9484 Harstad Telefon arb: Telefon: Privat: Oldra, 9415 Harstad Rogaland Kåre Vold Bedriftshelsetjenesten Hydro Aluminium Karmøy 4265 Håvik Tlf Tlf.priv: HORDALAND Borgny Helen Aga Gjøen Nedre Vikveien ØYSTESE Mobil: OSLO & AKERSHUS Kari Gaarder Osnes Drammensveien 110 G 0273 OSLO Tlf: Mobil: Finnmark Marianne Madvig Hansen Nygaardst Kirkenes Tlf SOGN OG FJORDANE Birgit Weel Skram Røvhaugvegen 12, 6856 Sogndal Tlf.jobb: Tlf.priv Mob NORDLAND Inger Kristiansen Hegreveien Mo I Rana Tlf.jobb : Tlf.priv: Tlf.mob:

14 LANDSSTYRET Gunvor Røssland Landro Leder Knappevegen RONG Jobb Priv Anna Marie Bae Fagereng Kasserer Hjertåsveien AVERØY Tlf.jobb: Aud Brennhaug Pedersen Nestleder Klemsgt. 14, 3613 KONGSBERG Tlf.job: Mobil: hjelp24.no Sigrun Alvsvåg Sekretær Hallaråker, 5430 Bremnes Mobil: , Jobb: Hanne Malme Styremedlem Håkvikdalveien 21, 8520 ANKENESSTRANDA Telefon priv.: Telefon jobb: Oddbjørg Melheim 1.Varamedlem Adresse, arbeid: Drammen Sykehus, Vestre Viken HF (VVHF) Dronning DRAMMEN Adresse, privat: Eliesonsgate 4, 3044 Drammen Telefon: (priv) Telefon: (jobb) no Kåre Vold 2. Varamedlem Hydro Aluminium Karmøy 4265 Håvik Telefon: Privat: Søralauveien Håvik Telefon: VALGKOMITE Heidi Hagevik Nordalveien Kopervik Mob.: Eirin Vige Fidje Fløybakken FLEKKERØY Mob.: Vara valgkom. Ingen