Leder. Innhold. Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. U tga v e n r å rgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leder. Innhold. Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. U tga v e n r. 4 2011 4. å rgang"

Transkript

1 T idssk r ift f o r NSF s lands g r uppe a v bedr iftssy k epleier e U tga v e n r å rgang Innhold Leder Første uken i november var jeg på Landsmøte i NSF. Det var en meget interessant og lærerik uke! NSF har fått en helt ny ledelse da det ikke var noen som tok gjenvalg. Det er også stor utskifting i forbundsstyret. På nettsidene kan du lese mer om dem og vedtakene som ble tatt for de neste fire årene. Vedtakene som ble gjort vil være styrende for oss som faggruppe med endring i vedtekter og handling de neste fire årene. Landsmøte har behandlet en sak som omhandler helsefremmende og forebyggende sykepleie der det ble vedtatt ett eget punkt Styrking av bedriftshelsetjenesten. Du kan lese mer om vedtakene som er gjort på NSF sine nettsider. For øvrig minner jeg om at NSF er 100 år i 2012! Det blir feiring og markering på dagen 24.september Sykepleierkongressen avholdes i forlengelsen av jubileet, i Oslo Spektrum 25. og 26. september NSF har fått ny logo i forbindelse med 100 års jubileet til neste år. Den nye logoen vil du se sammen med 100 års merket frem til 24.september Det er også laget sang og filmsnutter som du gjerne alt har sett på tv? Landsstyrets aktivitet og kurser for 2012, så langt planlagt er: Landskonferanse for bedriftssykepleiere 2012 HAUGESUND! Neste års landskonferanse er under planlegging og sted blir Haugesund 23. og 24.april 2012! Program og påmelding vil være klar rett over nyåret. Leder NSFLBS Arbeidsmedisinsk avdeling 20 år Veiledning viktig nøkkelkompetanse og et utviklings verktøy for bedriftshelsepersonell. 3 i farta Referat fra frokostmøte Invitasjon til GF: Medlemmer inviteres herved til GF Se egen invitasjon i bladet. GF papirer vil bli sendt deg på e- post innen tre uker før GF. Representant fra forbundsstyret vil delta for å informere om nytt fra Landsmøte og endringer for faggruppene. Innføringskurs for bedriftssykepleiere blir 8. til 10. februar i NSF sine lokaler i Tollbugata 22 i Oslo. Det vil være mulig å melde seg på en dag med risikovurdering men de to påfølgende dagene er sammen. Temaer: Risikokartlegging Risikovurdering Innføring i AML og BHTs arbeid Bedriftssykepleiers rolle og funksjon Psykososial arbeidsmiljøkartlegging - Konflikt håndtering i arbeidslivet. Mer informasjon og program for dagene ligger på våre nett sider samt påmelding. ( se under faggruppen). Hvordan kan og bør du bruke nettsiden Dere MÅ selv inn og oppdatere siden med oppdatert e-post for å motta post fra landsstyret. Post som skal til våre medlemmer samt GF papirer blir sendt på e-post. https://www. sykepleierforbundet.no Ønsker dere alle en god adventstid og en velsignet julehøytid til deg og dine! Beste hilsen Gunvor Røssland Landro Leder NSFLBS Landsgruppen av bedriftssykepleiere

2 Arbeidsmedisinsk avdeling 20 år Da Arbeidsmedisinsk avdeling ved Regionsykehuset i Trondheim ble startet i 1990 arrangerte vi et åpningsseminar der sykehusdirektør Harald Holand, dekanus ved DMF Kåre Molne og daværende sosialminister Wenche Frogn Sellæg var til stede. Vi syntes dette var litt stort, for den som ikke har noen historie må skape seg en var det en av oss som sa. Nå har vi en historie; Arbeidsmedisinsk avdeling har vært gjennom 20 gode år på RiT som senere har blitt St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim. Fra første stund ble vi bedt om å lage målbeskrivelser og virksomhetsplaner og å skrive årsrapporter som vi senere har fortsatt med stort sett hvert år. Årsrapporter fra 2000-tallet finnes på hjemmesiden Arbeidsmedisinsk avdeling har alltid vært en relativt liten avdeling på RiT/St. Olav. Vi startet med fem fast ansatte, fikk to nye på 90-tallet, og har så fra 2008 fått ytterligere 3,2 stillinger som ledd i en felles satsing fra Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet for styrking av det arbeidsmedisinske fagfeltet i Norge. Avdelingen har hele tiden hatt god kompetanse innenfor fagfeltene arbeidsmedisin og yrkeshygiene, men mangler fortsatt, på tross av stadige påpekninger gjennom årene, spesialkompetanse innefor organisatorisk/psykososialt arbeidsmiljø og ergonomi. Vi håper fortsatt å få til styrking på slike viktige områder i årene som kommer. Arbeidsmedisinsk avdeling er den eneste avdelingen ved St. Olavs Hospital som har forebyggende helse arbeid som sin primære oppgave. Målsettingen med det er at deltagelse i arbeidslivet ikke skal føre til sykdom eller skade. For det må man ha kunnskaper om prosesser i arbeidslivet og om hvilke faktorer det er som kan forårsake sykdom og helseskade. Slik kunnskap bruker vi ved avdelingen både når vi, ofte i samarbeid med aktuelle bedriftshelsetjenester, forsøker å hjelpe arbeidslivet i HMS-arbeidet og når vi vurderer årsaksforhold hos pasienter som kommer til oss med mistanke om at det foreligger en yrkessykdom. Selv om avdelingen alltid har vært liten så har vi hele tiden hatt mulighet til å styrke bemanningen gjennom forsknings- og utviklingsarbeid. Således har vi hatt prosjekter om husdyrbønder og helse, oljetåke i skipsmaskiner, sosialmedisinske forhold for pasienter med yrkessykdom, inneklima på sykehjem, kreft i silisiumkarbidindustrien, helseskader hos koksverksarbeidere, virkninger av stekeos og helse hos kokker, astma og KOLS som yrkessykdom, yrkessykdom offshore, kvikksølveksponering og helse hos tannhelsepersonell og mye annet. For oss har det vært en målsetting av vår forskningsvirksomhet skulle være anvendt og at resultatene skulle kunne brukes i forebyggende arbeid i arbeidslivet. Rapporter og publikasjoner fra flere av prosjektene ligger på hjemmesiden. Forskningsvirksomheten har gjort at mange forskjellige fagpersoner innen HMS har vært innom hos oss, mange medisinstudenter og andre har skrevet hovedoppgaver og hovedfagsoppgaver og til sammen 20 leger har fullført sin spesialistutdanning i arbeidsmedisin. Vi er stolte av at mange av de som har vært innom også senere har fortsatt som sentrale fagpersoner inne både forskning og HMS. Gjennom en positiv holdning fra Det medisinske fakultetet (DMF) ved NTNU har Arbeidsmedisinsk avdeling hele tiden vært tilknyttet NTNU, først ved Institutt for samfunnsmedisin, så noen år ved Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin, og fra 2009 igjen ved Institutt for samfunnsmedisin (ISM). To av avdelingens ansatte er henholdsvis professor II og universitetslektor II ved ISM, mens en tredje, som ledd i en samarbeidsavtale med DMF, er førsteamanuensis II ved Institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse ved SVT-fakultetet. En professor ved ISM har deltidsstilling hos oss som rådgiver i forskningsmetodikk og statistikk. Gjennom tilknytningen til NTNU har vi også fått til at arbeidsmedisin som fag undervises relativt mye både ved DMF og ved SVT-fakultetet på NTNU.

3 Ved arbeidsmedisinsk avdeling anser vi bedriftshelsetjenestene i Midt-Norge som våre primære samarbeidspartnere. Men vi har også gjennom årene hatt nyttig samarbeid med de andre arbeids- og miljømedisinske avdelingene i landet, andre enheter ved sykehuset, Sintef og NTNU, Arbeidstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Kreftregisteret, NHO, LO, Norges forskningsråd og flere andre. De senere årene har vi også opprettet mer faste samarbeidsavtaler med noen bedriftshelsetjenester som har ønsket regelmessig faglig rådgivning. Fra 2008 har vi også hatt avtalefestet faglig samarbeid med Landbrukets HMS-tjeneste. Samarbeidet med bedriftshelsetjenester og andre er til gjensidig nytte og gjør bl.a. at vi får nær kontakt med det arbeidslivet der det forebyggende helsearbeidet foregår. Som ledd i den faglige kontakten og samarbeidet har avdelingen hvert år arrangert en til to temadager for bedriftshelsepersonell og andre interesserte om aktuelle HMS-spørsmål. Fra 2009 arrangerer vi også frokostseminarer for de samme målgruppene. Det har vært noen mørke skyer. I 2000 og 2006 vurderte sykehusadministrasjonen av innsparingsgrunner å legge ned Arbeidsmedisinsk avdeling. Dette var etter vårt syn en feilslått og kortsiktig tankegang siden avdelingen aldri har brukt mer penger enn vi har hatt til rådighet og siden St. Olavs Hospital som et universitetssykehus, i tillegg til basale og kliniske fag, også er nødt til ha noen som steller med forholdet mellom arbeid og helse, forebyggende medisin og årsaksforståelse som fagfelt. I forbindelse med truslene om nedleggelse ble det begge ganger mobilisert kraftig både fra avdelingens ansatte og fra våre forbundsfeller utenfor som da var gode å ha. Heldigvis viste det seg begge ganger at sykehusstyret til sist gikk imot nedleggelse. Personalet ved Arbeidsmedisinsk avdeling har vært og er vår viktigste ressurs. Alle våre medarbeidere har solid faglig bakgrunn for sine jobber. Det er ganske påfallende at fire av de fem som var med og startet i 1990 fortsatt er ved avdelingen. Selvfølgelig satser vi på et godt arbeidsmiljø og på at alle ansatte skal ha utviklingsmuligheter. Vi liker å kalle oss en lærende organisasjon. Vår organisatoriske tilknytning har skiftet mange ganger i takt med mange organisasjonsendringer ved sykehuset, men i det nye St. Olav er vi organisert som en egen avdeling under Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin og er godt fornøyde med det. I det store og hele synes vi at det har vært fint å få være en del av RiT / St. Olav / DMF i 20 gode år og håper og tror også at vi i denne tiden også har kunnet bidra med noe til sykehusets og fakultetets utvikling. Trondheim november 2011 Bjørn Hilt Torgunn Qvenild Avdelingsleder Spesialist sykepleier Veiledning viktig nøkkelkompetanse og et utviklingsverktøy for bedriftshelsepersonell. Skrevet av: Bedriftssykepleier/daglig leder Solveig G. Moen, HMS-senteret Melhus as Lokalgruppa for bedriftssykepleiere i Sør-Trøndelag har siden 2006 hatt veiledning som et tilbud for sine medlemmer. Undertegnede har vært deltaker på alle gruppene(rundene) som har vært satt opp i disse årene. Utgangspunktet for temaet og tilbudet har vært nysgjerrighet og sikker viten om at veiledning er en nødvendig kompetanse i jobben som bedriftssykepleier. Tanken om det å gå selv i veiledning for å bli en god veileder selv har vært et viktig punkt. Videre har det å lære og å prøve ut ulike veiledningsteknikker, det å erfare gruppeprosesser i veiledning, og det å få veiledning på konkrete caser/utfordringer som vi møter i vårt arbeid som bedriftssykepleiere, vært en viktig motivasjon for oss som har deltatt. Flere av bedriftssykepleierne i Sør trønderlag har etter hvert fått formell veiledningskompetanse, og mange nå lang erfaring ved bruk av veiledning i ulike deler av jobben sin. Noen har tatt utdanning innen tradisjonell veiledning, og noen har formell høyere coachingutdanning. Etter min mening har de ulike metoder beslektede sider, og er basert på de samme

4 grunnteoriene. Målet for begge er at veiledning/coaching skal bringe et menneske fra et sted til et annet, gjennom å oppdage nye sider, få ny læring og kunne selv ta mer kontroll over sitt liv og bedre fungere i sin arbeidsrolle, og å gjennomføre de endringer som måtte være ønskelig. Det å få større handlingskompetanse er et overordnet mål, og det skjer etter min erfaring lettere og oftere gjennom prosessarbeid, - det vil si egenoppdagelse og refleksjon over tid hvor en har definert et ønsket utviklingsmål. Når jeg startet opp som bedriftssykepleier i 1995, var mye av jobben relatert til rådgivning og bedriftssykepleiere var ofte omtalt som rådgivere. Bedriftshelsetjenesten arbeider i dag mye med kunnskapsoverføring og holdningsendring, arbeidsmiljøprosesser og samhandling mellom mennesker. Vår erfaring og litteraturen viser til at prosessveiledning er et mer riktig verktøy for å påvirke viktige og nødvendige endringsprosesser. Gjennom refleksjon, som er et viktig verktøy innen veiledning og coaching, vil personen/personene selv får større erkjennelse på årsakssammenhenger og hva som skal til for å endre fastlåste tankemønster. Søren Kirkegaards møte den andre der han/hun er. gjelder også for grupper av mennesker, - og vil være et viktig utgangpunkt i gruppeprosesser hvor målet er at arbeidsmiljøet skal får større læring, bedre forstå den andres virkelighet og derfra kunne sammen lage et felles kart å jobbe ut i fra. Min erfaring er at dette må oppdages gjennom felles refleksjon. Gruppeveiledningen i bedriftssykepleiergruppa, har bestått av i snitt åtte bedriftssykepleiere. Det har vært et mål å få flere nye med ved oppstart av ny runde. Erfaring har vist oss at tidligere deltagere ønsker mer, og har vært ivrige interesserte i nye runder. Årsaken til dette er nok oppdagelser i seg selv som hjelper og veileder, og ønske om å videreutvikle seg videre både som menneske og som fagperson. Vi har sett at gruppa har fungert bedre etter hvert som prosessen har pågått over tid. Større trygghet innad i gruppa og større forståelse for hvilken rolle en har som gruppemedlem overfor de andre, har vært viktige punkt i denne sammenhengen. Temaet for den enkelte veiledningssamling har rullert mellom de ulike deltakerne. Dette har gitt hver enkel deltaker muligheten til å forberede en case eller et problem som en ønsker å få veiledning på. Dette har vært viktig for å ha god fremgang i veiledningsprosessen. De øvrige deltakerne som ikke har hatt caset har blitt brukt som reflekterende team og de har inntatt ulike roller i forbindelse med verktøy som rollebytte eller rollespill. Målet er å få frem ulike sider av saken slik at den som veiledes kan reflektere over flere måter å se selve saken på. Gruppeveiledningen har videre vært en viktig arena for å få reflektert over ulike problemstillinger og begrensninger vi opplever i oss selv som veiledere i møte med andre mennesker. Foran hver oppstart av en veiledningsrunde, har den enkelte satt seg mål for hva en ønsker å oppnå med veiledningen. Ansvarliggjøring av den som veiledes er et meget viktig utgangspunkt for at veiledningsprosessen skal gi den ønskede effekt. Veiledningen har også gitt viktig kunnskap om hva som skjer i gruppeprosesser mellom oss som har gått i veiledning sammen. Vi har greid å utfordre hverandre på områder i oss selv som vi har vært usikre på og ukjente med. Endring og utvikling er ikke alltid behagelig. Det har også vært god trening å være deltaker hvor målet har vært å gjøre den andre god gjennom refleksjon på den andres vegne. Dette uten å falle for fristelsen å komme med råd og fasitsvar til hverandre. Dette har viktig overføringsverdi når vi møter mennesker fra de ulike virksomheter/kunder i arbeidsdagen vår. Min utvikling som bedriftssykepleier har jeg mye å takke veiledning/coaching for. Formell kompetanseøkning parallelt med selv å gå i veiledning, har gitt meg større ballast både når det gjelder å ha verktøy som er godt innarbeidet når jeg veileder arbeidstakere i ulike situasjoner, og samtidig gitt meg en viktig personlig utvikling slik at jeg i dag er vet bedre hva jeg står for og jobber ut i fra. Erfaringer med hva veiledning/ coaching kan gi og utløse, har gitt stor trygghet på at det alltid finnes muligheter. Jeg benytter i dag veiledning/coaching mer eller mindre innen det meste av arbeidet mitt, i lederrollen min, i samhandling med kolleger, i forbindelse med målrettede helsekontroller, i oppfølging av sykemeldte, i utviklingsprosser i ulike arbeidsmiljø, ved lederstøtte, ved utbrenthetsproblematikk og når arbeidstakere ønsker en endring i livet sitt, men ikke vet hvordan de skal gripe an dette. For den bedriftshelsetjenesten jeg representerer, har denne kompetansen gitt oss økende oppdragsmengde innen mange flere felt som har betydning for arbeidsmiljøet og arbeidshelsen. Lokalgruppa i Sør-Trøndelig inviterte medlemmene til en smakebit på andre veiledningsteknikker på årets høstmøte. Dette for å gi flere av medlemmene et innblikk i hva veiledning kan være og hvordan det kan benyttes. Det finnes mange spennende verktøy, og vi erfarer at kreative verktøy som åpner for å bringe inn både det kognitive og det følelsesmessige perspektiv samtidig som handlingskompetanse er høyt prioritert, gir flere oppdagelser og dermed større læring for den/de som veiledes. Jeg vil til slutt på vegne av lokalgruppa gi en stor takk til kreftsykepleier Bjørg Petersvik som har vært vår faste veileder gjennom flere år. Hun har utfordret oss, veiledet oss og gitt oss mange innblikk i spennende veiledningsteknikker. Vi håper på flere spennende runder med deg

5 3 i farta Bedriftssykepleier Margunn Losnegard Karlsen, NTNU i Trondheim Hva har lokalgruppen betydd for deg som bedriftssykepleier? Jeg startet som bedriftssykepleier i 1994, og som ny bedriftssykepleier var det helt nødvendig for meg å melde meg inn i lokalgruppen. Det å ha kollegaer som kan være støttende og som kan veilede en når en er helt alene ute i bedriftene, er etter min mening helt avgjørende for videre arbeid som bedriftssykepleier. Jeg har deltatt i lokalgruppen både som styremedlem, styreleder og vært i valgkomiteen. Har også benyttet meg av veiledningsgruppen som lokalgruppen arrangerer for sine medlemmer. Dette er også et tilbud som jeg har satt stor pris på: Her møter jeg kollegaer med samme utfordringer i jobben, jeg kan presentere mine case, og jeg kan høre på hva andre har av utfordringer/behov. Det å delta på sosiale arrangement som for eksempel julebord, sommertreff etc er også trivelig, sammen med kollegaer fra ørten forskjellige bedrifter. Hvordan ser du på bedriftssykepleieren sin rolle i fremtiden? Jeg har stor tro på vår rolle i fremtiden. Vi har mye vi kan bidra med ute i bedriftene. Mange av oss har lang erfaring som bedriftssykepleier i forskjellige bedrifter. Men vi må bli tydeligere på hva vi kan, presentere det ut i miljøene både i bedriftene og blant andre faggrupper. Organisere refleksjonsmøter, der vi øver på å bli bedre og tydeligere. Delta i tverrfaglige samlinger, anerkjenne andres kunnskap. Bygg opp egen kunnskap, og bruk nettverket. Bedriftssykepleier Wenche Næss Hogstad, Bedriftshelsetjenesten Tunga, Trondheim Hva har lokalgruppa betydd for deg som bedriftssykepleier? Når jeg begynte i Bedriftshelsetjenesten Tunga i 1995, melde jeg meg inn i lokalgruppa med en gang. Jeg ble kjent med andre bedriftssykepleiere, og lærte mye gjennom andres erfaringer. Lokalgruppa var kunnskapsspredere. Det gav meg også lyst til å gå inn i lokalstyret. Jeg opplevde de andre bedriftssykepleierne som mine kolleger. Det var nok et åpnere miljø den gangen, og mindre konkurranse BHTene i mellom. Hvordan ser du på bedriftssykepleierens rolle i framtiden? Jeg ser at vi helt klart har en rolle, også i framtiden. Men vi må synliggjøre oss i større grad. Jeg tror vi må spesialisere oss mer, og vise hva vi er gode på. Dette innebærer også at vi må være endringsvillige og ta på oss nye oppgaver.

6 Bedriftsykepleier Cathrine Valla, St Olavs Hospital Jeg jobber som HMS- sjef ved St Olavs Hospital, og er en del av organisasjonsdirektørens stab, og leder for HMS-seksjonen. I min rolle som HMS- sjef er jeg delegert oppgaver med hensyn til helseforetakets systematiske HMS- arbeid. Dette innebærer blant annet: -sørge for strategisk overordnet HMS-arbeid -utvikling av systemer, samt utarbeide forslag til satsningsområder innen HMS -sekretariat for AMU - internrevisjoner og ulike rapporteringer med mer. Jobben er interessant og innehar mange spennende utfordringer. 1.Lokalgruppa har for meg som bedriftsykepleier, vært et fora for å hente erfaringer og kunnskap. Har også hatt betydning for bygging av nettverk innen fagfeltet. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2012 NSFLBS landsstyre har igjen gleden av å invitere alle våre medlemmer i NSFs Landsgruppe av bedriftssykepleiere til Generalforsamling. Tid: Mandag 23.april 2012 kl.16:15. Sted: Rica Maritim Hotel Adresse: Åsbygaten Haugesund GF finner sted i forbindelse med Landskonferansen for bedriftssykepleiere april Deltakere forutsetter at medlemsavgift for 2012 er betalt før Generalforsamlingen finner sted. 2.Mitt syn på bedriftssykepleierrollen i fremtiden, er at dette er og blir en viktig aktør innen dette med forebyggende og helsefremmende arbeidsplasser. Tror absolutt at sykepleier, som er gode på kommunikasjon med ulike mennesker i ulike situasjoner, fyller en viktig rolle i dette arbeidet. Er derfor opptatt av vi som sykepleier må bruke den kunnskapen vi har og jobbe med det vi er gode på, og ikke ta på oss oppgaver som kanskje andre profesjoner bør ivareta. Dette krever også at sykepleierne er mer synlige i sin rolle, og er tydelig på at de innehar en kompetanse som er vesentlig i BHT sammenheng. Saker som ønskes med i sakspapirer for behandling må være sendt til styret senest innen 20.januar 2012 til Sakspapirer blir sendt ut på e-post til alle medlemmer som vi har e-post til og er oppdatert på NSF sin side innen 3 uker før GF. Vel møtt til GF 2012! Vennlig hilsen fra landsstyret i NSFLBS Ved leder Gunvor Røssland Landro

7 Referat fra frokostmøte ved Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital, Trondheim Tema: Godkjenning av bedriftshelsetjenesten, ett gode for hvem? Foreleser: Arve Lie, Statens Arbeidsmiljøinstitutt Referent: Heidi Hansen Jeg regner med at de fleste er blitt presentert for de siste oppdateringer om status BHT (bedriftshelsetjeneste) og den nye godkjenningsordningens innvirkning fra STAMI ( Statens Arbeidsmiljøinstitutt). Datagrunnlaget er hentet ut fra STAMIs spørreundersøkelse utsendt pr (med stenging ) til alle BHT-er som er registrert i e-post-registeret ved STAMI og Arbeidstilsynet (ATIL). Presentasjonen gir også noen utklipp fra GE (Godkjenningsenheten) sine erfaringer fra de første tilsynene pr Men her gjengis for sikkerhets skyld noen viktige momenter gjengitt i sin helhet, og noe substans fra det mer generelle og kjente. Underlagsmaterialet omfatter 195 besvarelser, fordelt på deltakere med yrkesbakgrunn: % Antall Sykepleiere (41,0) (81) Fysioterapeuter (17,9) (35) Ergoterapeuter ( 1,0) ( 2) Leger (27,0) (52) Psykolog ( 1,5) ( 3) Yrkeshygieniker/verneingeniør (10,8) (21) (46 av spørsmålene i besvarelsen er hoppet over) 1. Hva vet vi om godkjenningsordningen? GE sine erfaringer fra de første tilsynene pr Ut fra 36 besøk er det gitt 2 vilkår for fortsatt godkjenning. Mange er positive til godkjenningsordningen og har høye forventininger BHT har KS (kvalitetssikringssystemer) av ymse kvalitet BHT som mener de er gode selv, reagerer på andre med godkjenning Flere sliter økonomisk, til tross for nye bransjer ( Dette skyldes trolig betalingsmodell, nye aktører og anbudsprosesser) De fleste ansatte som har BHT, er nå dekket av en godkjent BHT (88%). De som har godkjent plan utgjør 7%, mens 4 % er under behandling. Ca 1% ønsker ikke å søke om godkjenning. 2. Tilpasninger for å bli godkjent. Nesten halvparten av ordningene nevner at de vil gjøre tilpasninger/kvalitetsforbedringer for å oppnå godkjenning, slik som å opparbeide kvalitetssystem, kompetanseplaner for personalet, øke bemanningen på det yrkeshygieniske og arbeidsmedisinske området. Ca 1 av 4 nevner at de vil inngå samarbeid annen BHT, øke bemanningen på det psykososiale og ergonomiske området. 3. Godkjenning og pris på BHT (224 besvarelser, 17 hoppet over) Halvparten tror at det vil bli samme pris på BHT som nå, 1 av 4 mener at prisene vil bli høyere, men 1 av 5 ikke hadde noen formening om dette spørsmålet. 1,3% mente at prisene ville bli redusert. 4. Erfaringer BHT-ene er misfornøyde med Mangel på bemanningskrav i forhold til antall kunder, det er nok med 0,3 lege og yrkeshygieniker enten man dekker 2000 eller ansatte. Store kjede klarer seg med en godkjenning. De store kjedene klager over at de bare blir synliggjort i ett fylke Hjemmesidene til BHT-ene; Driver de med BHT eller noe annet? (Mye om trim, trening og mindfullness) Profesjonsforeningene mener at kompetansekravene er for lave Krav om kommunale anbud har ført til BHT-konkurs Noen små BHT har gitt opp pga godkjenningsordningen 5. Status godkjenningsordningen Søknader er registrert (en av disse har flere underavdelinger, bl. a Hjelp 24) 340 Godkjente 205 Godkjent plan 70 Underkjente 48 Reelle avslag 15 Klagesaker (ingen avklaring) 7

8 De som ikke fyller vilkårene veiledes over på overgangsordning (søknad om godkjent plan). Det er gjennomført 36 oppfølgingsmøter. 6. Godkjenning og kvalitet (Svar på spørsmål om godkjenningsordningen har påvirket kvaliteten i BHT-ene i den enkelte ordning) 1. Kvaliteten på BHT-ene er blitt bedre etter godkjenningsordningen 56% (127) 2. Kvaliteten på BHT-ene er ikke blitt bedre 27% ( 53) 3. Vet ikke om det er skjedd noen endring mht til kvalitet 17% ( 39) 7. Oppsummering Godkjenning av BHT, gode for hvem? Per i dag: Kunden har fått et enklere valg og trolig litt bedre tjenester BHT har mistet de mest useriøse konkurrentene BHT-er som er gode til å skrive anbud har fått en fordel Favoriserer de store BHT-ene i noen grad På sikt? Ùtviklingen vil være avhengig av samspill mellom Godkjenningsenheten Markedet Bedriftshelsetjeneste Bransjeforskrift ATIL inspeksjoner Det er viktig å huske på at Roma ikke ble bygget på en dag.

9 Innføringskurs for bedriftssykepleiere 8. til 10. februar 2012 Sted: NSFs lokaler i Tollbugata 22 i Oslo. Innføringskurs for bedriftssykepleiere arrangeres av NSFs Landsgruppe av bedriftssykepleiere. Kurset vil gi en kort innføring i bedriftshelsetjenestens (BHT) arbeid og bedriftssykepleiers rolle og funksjon. Målgruppen for kurset vil være sykepleiere som nylig har begynt å jobbe i bedriftshelsetjeneste, men også for andre som i fremtiden ønsker å arbeide med HMS. BHTs arbeid er bransje avhengig, derfor vil et slikt kort kurs bare kunne gi generell innføring i prinsippene for BHTs arbeid og de gjeldene lover og forskrifter. Vi har valgt fordypning i risikoanalyse. Risikovurdering er pålagt i følge AML og risikoanalyse er et egnet verktøy i arbeidsmiljøarbeid blant annet mht systematisk HMS arbeid og omstillinger. Kursprogram med forbehold om endringer. KURSSTED: KURSAVGIFT: Kl Lunsj Kl 15:30 Slutt Formål med kurset er at deltakerne etter endt kurs skal kunne delta i Formål eller lede med en kurset risikovurdering at deltakerne i sin bedrift. etter endt Metoder kurs som skal vil kunne bli delta i eller gjennomgått lede risikovurdering bl.a. grovanalyse i sin bedrift. og Sikker Metoder Jobb Analyse. som vil bli gjennomgått Regelverket stiller bl.a. krav grovanalyse om at alle og norske Sikker virksomheter Jobb Analyse. skal vurdere Regelverket risiko og gjennomføre stiller krav nødvendige om at alle norske tiltak for virksomheter å redusere den. skal vurdere Ledelsen risiko har ansvaret, og gjennomføre men medvirkning nødvendige fra tiltak verneombud for å redusere og berørte den. Ledelsen har medarbeidere ansvaret, men er nødvendig. medvirkning fra verneombud og berørte medarbeidere er nødvendig. Om kursleder: Om Torbjørn kursleder: Aae har jobbet som yrkeshygieniker Torbjørn siden 1997 Aae da har han jobbet ble ansatt som i yrkeshygieniker Molde siden bedriftshelsetjeneste da han ble Han ansatt arbeider i Molde i dag som bedriftshelsetjeneste. yrkeshygieniker i Sikkert Han Miljø. arbeider Har i dag lang som yrkeshygieniker erfaring med risikovurdering i Sikkert Miljø. av Har arbeidsmiljø. lang erfaring med risikovurdering av arbeidsmiljø. NSF Tollbugata 22, Oslo kr , for medlemmer og kr ,- for ikke-medlemmer. Kursavgiften inkluderer kursmateriell og kaffe/lunsj. Du kan delta på Risikovurdering som enkelt dag. Kr.2.000,- for ikke medlem og 1.600,- for medlem. PÅMELDINGSFRIST: 20. januar 2012 Påmelding til: Anna Marie B. Fagereng, I e-posten skal du oppgi: navn, adresse og telefon. Du får regning med kontonummer på e-post når din påmelding registreres og betaling regnes som bekreftet påmelding. Avbestilling må skje senest 3 antall virkedager før start, hvis ikke må 50% kursavgift betales. Kursplasser som ikke blir avbestilt, blir belastet med full kursavgift. Alle tre dagene er godkjent som meritterende til spesialist! Torsdag 9.februar kl 09:00-15:30 Torbjørn Aae Risikovurdering

10 erfaring med risikovurdering av arbeidsmiljø. KURSINNHOLD - Regelverk - Begreper innen risikovurdering - Hvorfor risikovurdere? - Hvordan kartlegge farer og risikoforhold? - Ulykker, uønskede hendelser, vold-trusler, psykososialt, ergonomi, kjemikalier, biologisk helsefare - Norsk Standard 5814, grovanalyse og SJA - Hvordan gjennomføre risikoanalyse i din bedrift? - Barrierer - Teori og praktiske øvinger ved å bruke: o Grovanalyse etter metode fra NSO - Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon o Sikker Jobb Analyse, SJA - Tips om bruk av elektronisk risikovurdering. Torsdag 9.februar kl 08:30-15:30 Kari Gaarder Osnes Kl 08:45 Kl Kl Kl Kl Kaffe Innføring i AML og BHTs arbeid Bedriftssykepleiers rolle og funksjon Lunsj Arbeidsmiljøfaktorer som påvirker helsen Sykefraværsarbeid og inkluderende arbeidsliv Slutt Fredag 10.februar kl. 09:00-15:30 Frank Hansen Kl Kaffe Kl 10 Psykiske og sosiale faktorer som påvirker helsen Psykososial arbeidsmiljøkartlegging Kl 12 Lunsj Kl 12:45 Psykososial arbeidsmiljøkartlegging forts. Kl 14 Konflikthåndtering i arbeidslivet Kl 15:30 Slutt Velkommen på kurs! Hilsen landsstyre NSFs Landsgruppe av bedriftssykepleiere

11 Idébanken er en inspirasjonkilde og verktøykasse for alle som jobber for et mer inkluderende arbeidsliv

12 Førstehjelp alltid for hånden! NYHET! Lett forståelige førstehjelpsinstruksjoner i form av bilder. Når plasteret trekkes opp er det klart for påsetting. Cederroth Øyedusj kan plasseres på Førstehjelpsveggen Cederroth Førstehjelpsvegg Oversiktelig Høy beredskap Lett å komplettere

13 UTVALG/LOKALGRUPPELEDERE/KONTAKTPERSONER LOKALGRUPPELEDERE AGDERFYLKENE Jofrid Vigre Braadland Søgne og Songdalen BHT Pb 980, 4682 Søgne Tlf.jobb: BUSKERUD Aud B. Pedersen Hjelp24BHT, Kongsberg hjelp24.no Tlf.job: Mobil: VESTFOLD Brita Helgerød Sykehuset i Vestfold H.F BHT Pb 2168, 3103 Tønsberg Tlf mob SØR-TRØNDELAG Tone Ramstad Hareveien 30C 7021 Trondheim Mob HEDMARK & OPPLAND Karita Tøraasen Skogvegen Ottestad Tlf..priv.: Tlf jobb: KONTAKTPERSONER Troms Kristin Benjaminsen Harstad Bedriftshelsetjeneste AS, Sverresgt 1, Pb 414, 9484 Harstad Telefon arb: Telefon: Privat: Oldra, 9415 Harstad Rogaland Kåre Vold Bedriftshelsetjenesten Hydro Aluminium Karmøy 4265 Håvik Tlf Tlf.priv: HORDALAND Borgny Helen Aga Gjøen Nedre Vikveien ØYSTESE Mobil: OSLO & AKERSHUS Kari Gaarder Osnes Drammensveien 110 G 0273 OSLO Tlf: Mobil: Finnmark Marianne Madvig Hansen Nygaardst Kirkenes Tlf SOGN OG FJORDANE Birgit Weel Skram Røvhaugvegen 12, 6856 Sogndal Tlf.jobb: Tlf.priv Mob NORDLAND Inger Kristiansen Hegreveien Mo I Rana Tlf.jobb : Tlf.priv: Tlf.mob:

14 LANDSSTYRET Gunvor Røssland Landro Leder Knappevegen RONG Jobb Priv Anna Marie Bae Fagereng Kasserer Hjertåsveien AVERØY Tlf.jobb: Aud Brennhaug Pedersen Nestleder Klemsgt. 14, 3613 KONGSBERG Tlf.job: Mobil: hjelp24.no Sigrun Alvsvåg Sekretær Hallaråker, 5430 Bremnes Mobil: , Jobb: Hanne Malme Styremedlem Håkvikdalveien 21, 8520 ANKENESSTRANDA Telefon priv.: Telefon jobb: Oddbjørg Melheim 1.Varamedlem Adresse, arbeid: Drammen Sykehus, Vestre Viken HF (VVHF) Dronning DRAMMEN Adresse, privat: Eliesonsgate 4, 3044 Drammen Telefon: (priv) Telefon: (jobb) no Kåre Vold 2. Varamedlem Hydro Aluminium Karmøy 4265 Håvik Telefon: Privat: Søralauveien Håvik Telefon: VALGKOMITE Heidi Hagevik Nordalveien Kopervik Mob.: Eirin Vige Fidje Fløybakken FLEKKERØY Mob.: Vara valgkom. Ingen

Leder. Innhold. Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. Landskonferanse for bedriftssykepleiere 2012 som arrangeres 23. og 24.april i Haugesund!

Leder. Innhold. Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. Landskonferanse for bedriftssykepleiere 2012 som arrangeres 23. og 24.april i Haugesund! Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Utgave nr. 1 2012 5. årgang Innhold Leder Leder NSFLBS Innlegg fra Arve Lie, overlege/rådgiver/ senior physician/senior advisor Omtale vedrørende

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling NETTVERKSKONFERANSEN 2015 Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling Radisson Blu Royal Garden Hotel 18. 19. mars 2015. NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere, og NSFs lokalgruppe av bedriftssykepleiere

Detaljer

MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2010 OG MÅLBESKRIVELSE 2011-2014

MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2010 OG MÅLBESKRIVELSE 2011-2014 ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2010 OG MÅLBESKRIVELSE 2011-2014 www.stolav.no/arbeidsmedisin Bakgrunn og visjon

Detaljer

MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 OG MÅLBESKRIVELSE 2012-2015

MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 OG MÅLBESKRIVELSE 2012-2015 ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 OG MÅLBESKRIVELSE 2012-2015 www.stolav.no/arbeidsmedisin Bakgrunn og visjon

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Leder. Kultur og arbeidsmiljø. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Innhold

Leder. Kultur og arbeidsmiljø. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Innhold prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs 6. november 2008 Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Leder Innhold Sykepleierkongressen MeYYYYYYYY aet i Tr.heim en farbar vei? Frokostmøte

Detaljer

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Status og erfaringer ARV-konferanse i Bergen 4. november 2014 Innhold Status/tall Oppfølgingsmøtene innhold og dokumentasjon Erfaringer så langt Krav til

Detaljer

Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009

Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009 Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009 Min bakgrunn: Jobbet i bedriftshelsetjenesten siden 1995 10 år som daglig leder 1 år som intern IA rådgiver i Melhus kommune Etablerte HMS

Detaljer

Nyhetsbrev 2/2015. Styret i NSFLBS

Nyhetsbrev 2/2015. Styret i NSFLBS Styret i NSFLBS Laila Pedersen Haukedalen, Leder Jeg er gift, har to voksne barn, 19 og 21 år, hund og katt. Jeg har jobbet i Bedriftshelsetjenesten ved Sykehuset Telemark HF siden 2008. Ble ferdig utdannet

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 tlf: 55 21 29 10 / www.hmsgruppen.no KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS 40 timers kurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Leder. Innhold. Utgave nr. 4 2010 3. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere

Leder. Innhold. Utgave nr. 4 2010 3. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Utgave nr. 4 2010 3. årgang Leder Innhold Trivselsarbeid To i farta Pressemelding fra ERC Landsgruppen som bidragsyter til faglig utvikling Programmet

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Ergonomigruppas fagseminar i Stavanger 2014

Ergonomigruppas fagseminar i Stavanger 2014 Ergonomigruppas fagseminar i Stavanger 2014 Status erfaringer utfordringer Godkjenningsenheten for BHT 21.03.2014 1 Status godkjenning Pr 7. mars 2014: 375 søknader registrert. 260 godkjente (flere med

Detaljer

Godkjenningsenheten 1

Godkjenningsenheten 1 Godkjenningsenheten 1 Innhold Intensjonen med ordningen Presentasjon av godkjenningsenheten Kriterier for godkjenning Status og erfaringer Praktisk informasjon Oppklarende spørsmål Godkjenningsenheten

Detaljer

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet Velkommen til HMS KURS HØST 2011 40 timers kurs KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll 1 Spesifikke kvalitetskrav til bedriftshelsetjenesten (BHT) Bransjetilpasset for hotell- og restaurantbransjen Landsforening/Bransje: Bedrift:.. Denne sjekklisten skal gi arbeidsgiver et grunlag for å

Detaljer

Leder. Ønsker dere alle en god høst! Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. U tga v e n r. 3 2010 3. å rgang

Leder. Ønsker dere alle en god høst! Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. U tga v e n r. 3 2010 3. å rgang T idssk r ift f o r NSF s lands g r uppe a v bedr iftssy k epleier e U tga v e n r. 3 2010 3. å rgang Leder Innhold Studiedagene i Tromsø 2010 Prosjekt: Eksponeringsregister Prosjektbeskrivelse pilotprosjektet

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14 1b()_--N stamina",* Åmli Kommune v/ Terje Beruldsen II for Amli kommune Arendal 07.02.14 Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester Stamina bedriftshelsetjeneste (Hjelp24HMS) har bistått Åmli kommune

Detaljer

Generalforsamling i NSFs Landsgruppe av bedriftssykepleiere på Radisson Blu Royal Garden Hotell i Trondheim

Generalforsamling i NSFs Landsgruppe av bedriftssykepleiere på Radisson Blu Royal Garden Hotell i Trondheim Generalforsamling i NSFs Landsgruppe av bedriftssykepleiere på Radisson Blu Royal Garden Hotell i Trondheim Kl.15:00 Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Sak 9 Saksliste Åpning av leder av Landsgruppen

Detaljer

Leder. Innhold. Beste hilsen Gunvor Røssland Landro Gunvor.landro@hmsgruppen.no. Utgave nr. 2 2012 5. årgang

Leder. Innhold. Beste hilsen Gunvor Røssland Landro Gunvor.landro@hmsgruppen.no. Utgave nr. 2 2012 5. årgang Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Utgave nr. 2 2012 5. årgang Innhold Leder Jeg vil benytte anledningen til å få takke for lærerike dager på Landskonferansen for bedriftssykepleiere

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

Kursbrosjyre andre halvår 2015

Kursbrosjyre andre halvår 2015 Kursbrosjyre andre halvår 2015 Påmelding til post@hms-ost.no 3 uker før kursstart. Avmelding senere enn 5 virkedager før kurs medfører betalingsplikt. Kursavgift kan trekkes fra innbetalt kontingent. Pris

Detaljer

Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift

Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift Arbeidshelse Quality Hotel Augustin 19. Mai 2010 Ingun Elisabeth Rosenberg, seniorinspektør Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

Leder. Innhold. Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. Utgave nr. 2 2011 4. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere.

Leder. Innhold. Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. Utgave nr. 2 2011 4. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Utgave nr. 2 2011 4. årgang Innhold Leder TAKK for lærerike dager på Landskonferansen for bedriftssykepleiere i Bergen! TAKK for tilliten som dere

Detaljer

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Bra kontornettverk i Møre og Romsdal Hjelp24 HMS er landets største landsdekkende leverandør av HMS/BHT tjenester Hjelp24 i Møre og Romsdal

Detaljer

Helsefremmende arbeidsplasser, BI 19. September 2013

Helsefremmende arbeidsplasser, BI 19. September 2013 Helsefremmende arbeidsplasser, BI 19. September 2013 Min bakgrunn: Jobbet i bedriftshelsetjeneste siden 1995 14 år som daglig leder 1 år som intern IA rådgiver, 2 år innen arbeidsrettet rehabilitering

Detaljer

Velkommen til kursdager 2014!

Velkommen til kursdager 2014! ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING BARGO- JA BIRASMEDISIINA OSSADAT Velkommen til kursdager 2014! Verneutstyr: hørselvern, hansker, støvmasker og masketetthetsmålinger (2 dager i Tromsø og Bodø) Belastningsergonomi:

Detaljer

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet Erfaringer og kunnskap Snorre Nordstrand og Edle Utaaker Mål for revisjonene i sykehusene Styrket partssamarbeid i sykehusene Styrket systematisk og forebyggende HMS-arbeid i sykehusene Økt forståelse

Detaljer

God Vakt! Resultater og tiltak

God Vakt! Resultater og tiltak God Vakt! Resultater og tiltak Helse Midt-Norge 13. juni v/ prosjektleder Målene i God Vakt God Vakt skal føre til reduksjon i de belastninger som bidrar mest til arbeidsrelaterte skader og sykdommer i

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor 23.10.2015 1

HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor 23.10.2015 1 HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor 23.10.2015 1 Helse, miljø og sikkerhet på legekontoret Elin Skancke Seniorinspektør ved Midt-Norge 19.10.2015 HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

HMS-SEKSJONEN. ved POA

HMS-SEKSJONEN. ved POA HMS-SEKSJONEN ved POA 1. Mars 2009 BHT POA HMSseksjonen BHT ble organisert som en egen HMS-seksjon ved Personal- og organisasjonsavdelingen Hvem er vi? o Ragnar Flo er yrkeshygieniker Arbeidsområde: Klima

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: HMS for leder Påmeldingsfrist: 27.04.16 Grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg Påmeldingsfrist: 15.03.16 Grunnkurs

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo Felles opplæring Vår dato: 07.01.2008 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet KURS ATV-VGO Om tilsynet Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing 2009 og 2010.

Detaljer

Veileder til fagutvikling for bedriftssykepleiere

Veileder til fagutvikling for bedriftssykepleiere Veileder til fagutvikling for bedriftssykepleiere 1 Innhold Innhold... 2 1 Hva er veileder til fagutvikling for bedriftssykepleie?... 3 1.1 Mål... 3 2 Beskrivelse av faget bedriftssykepleie... 4 2.1 Hovedoppgaver

Detaljer

Leder. Kultur og arbeidsmiljø. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Innhold. Har du den bedriftshelsetjenesten du fortjener?

Leder. Kultur og arbeidsmiljø. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Innhold. Har du den bedriftshelsetjenesten du fortjener? prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE 10. september 2008 Tidsskrift for landsgruppe av bedriftssykepleiere Innhold Friskgården MeYYYYYYYY mer aet enn et en vellykket farbar tilbud vei? Nytt Hva styre

Detaljer

Aktivitetsoversikt 1: SPESIALISTUTDANNINGEN SOM BEDRIFTSLEGE

Aktivitetsoversikt 1: SPESIALISTUTDANNINGEN SOM BEDRIFTSLEGE Vedlegg II til Målbeskrivelsen for arbeidsmedisin : Aktivitetsoversikter for spesialistutdanningen i arbeidsmedisin Aktivitetsoversikt 1: SPESIALISTUTDANNINGEN SOM BEDRIFTSLEGE Kandidatens navn: Bedrift/bedriftshelsetjeneste:

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjeneste M3 Helse har en høy og tverrfaglig kompetanse og er et av de ledende miljøene innen HMS i Innlandet. Vi ønsker å bidra til bedriftenes helsefremmende arbeid gjennom målrettede tiltak

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Leder. Ønsker dere alle en god sommer og ferie! Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. U tga v e n r. 2 2010 3. å rgang

Leder. Ønsker dere alle en god sommer og ferie! Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. U tga v e n r. 2 2010 3. å rgang T idssk r ift f o r NSF s lands g r uppe a v bedr iftssy k epleier e U tga v e n r. 2 2010 3. å rgang Leder Innhold Studiedagene i Tromsø 2010 Prosjekt: Eksponeringsregister Prosjektbeskrivelse pilotprosjektet

Detaljer

Hvor går BHT? 28.05.2015. Hvor går bedriftshelsetjenesten? Fremtid? Nåtid - godkjent. Fortid berglegen

Hvor går BHT? 28.05.2015. Hvor går bedriftshelsetjenesten? Fremtid? Nåtid - godkjent. Fortid berglegen 1 Hvor går BHT? Tone Eriksen Overlege, Østfold og Akershus Hvor går bedriftshelsetjenesten? Fortid berglegen Nåtid - godkjent Fremtid? 3 1 Bedriftshelsetjeneste - historien bak Første bedriftslege: 1656

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2008 i Tønsberg

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2008 i Tønsberg Felles opplæring Vår dato: 12.08.2008 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere

Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere HMS-kurs: 4o timers grunnkurs 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere 2 dager Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere Påmeldingsfrist

Detaljer

Godkjenningsenheten 1

Godkjenningsenheten 1 Godkjenningsenheten 1 Innhold Intensjonen med ordningen Presentasjon av godkjenningsenheten Kriterier for godkjenning Status og erfaringer Praktisk informasjon Oppklarende spørsmål Arbeidstilsynet Godkjenningsenheten

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

Tittelen endres i Topp- og Bunntekst... s1 Med skolen som arbeidsplass «Med skolen som arbeidsplass» har vært Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing rettet mot private og offentlige skoler i 2009/2010. I løpet av denne perioden har Arbeidstilsynet

Detaljer

Arbeidsmiljøopplæring - Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøopplæring Agder Arbeidsmiljø IKS. Arbeidstilsynet hvem er de og hva gjør de?

Arbeidsmiljøopplæring - Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøopplæring Agder Arbeidsmiljø IKS. Arbeidstilsynet hvem er de og hva gjør de? 1 Arbeidsmiljøopplæring - Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøopplæring Agder Arbeidsmiljø IKS Arbeidstilsynet hvem er de og hva gjør de? 25.9.2013 Gunn-Elise Lyngtveit Ramlet Seniorinspektør Arbeidstilsynet Sør-Norge

Detaljer

Leder. Kultur og arbeidsmiljø. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere

Leder. Kultur og arbeidsmiljø. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess av Landsgruppe bedriftssykepleiere Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere 29. juni 2008 Innhold Høringsuttalelsen Referat og bilder fra studiedagene Presentasjon av nytt styre MeYYYYYYYY

Detaljer

Ledelse av prosesser. Lederskap as. Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Ledelse av prosesser. Lederskap as. Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium. Et samarbeidsprosjekt mellom: Ledelse av prosesser Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium Et samarbeidsprosjekt mellom: Lederskap as Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling UTVIKLING TRENING - STUDIUM

Detaljer

Invitasjon til 50 års Jubileum og Landskonferanse for bedriftssykepleiere

Invitasjon til 50 års Jubileum og Landskonferanse for bedriftssykepleiere Invitasjon til 50 års Jubileum og Landskonferanse for bedriftssykepleiere TEMA 50 år med arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell! Velkommen til Oslo og innholdsrike dager ved Akerselven!

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4204-4 Arkiv: 441 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: ORGANISERING AV BEDRIFTSHELSETJENESTEN I ALTA KOMMUNE

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4204-4 Arkiv: 441 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: ORGANISERING AV BEDRIFTSHELSETJENESTEN I ALTA KOMMUNE Saksfremlegg Saksnr.: 08/4204-4 Arkiv: 441 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: ORGANISERING AV BEDRIFTSHELSETJENESTEN I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter. Velkommen, presentasjon av deltakere og program, div info

Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter. Velkommen, presentasjon av deltakere og program, div info STAMIs Videreutdanningsprogrammet for BHT (VUP). Innholdsoversikt for alle seks samlinger. Samling 1: Fremmøte på Gardermoen Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter Kl 10:00 Kl 11:00 Velkommen,

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013 Anders Kristiansen Region Sør-Norge region Sør-Norge. Omfatter fylkene Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Regionkontor i Skien, tilsynskontor i Kristiansand

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjeneste (BHT tjenester) Ref: 12/3367

Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjeneste (BHT tjenester) Ref: 12/3367 Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjeneste (BHT tjenester) Ref: 12/3367 Side 1 av 7 Innhold 1 Organisering av oppdraget... 3 2 Beskrivelse av anskaffelsens tjenesteinnhold... 3 3

Detaljer

Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT. v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg

Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT. v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg Bakgrunn Bedriftshelsetjeneste er obligatorisk for store deler av næringslivet

Detaljer

Bedriftshelsetjenestens rolle fremover

Bedriftshelsetjenestens rolle fremover Bedriftshelsetjenestens rolle fremover Ved Wenche Irene Thomsen Rådgiver i HMS-politikk Arbeidsmiljøavdelingen i LO side 1 Bedriftshelsetjenesten som et forebyggende arbeidsmiljøtiltak en kampsak for LO

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Bruke HMS-begrepet istedenfor arbeidsmiljøarbeid Hva er HMS ( Helse-, miljø og sikkerhet )? Arbeidsmiljøloven (Aml) 3-1. For å sikre

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim Felles opplæring Vår dato: 07.08.2007 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

Arbeidstilsynet fortsatt på jobb for et godt arbeidsliv!

Arbeidstilsynet fortsatt på jobb for et godt arbeidsliv! fortsatt på jobb for et godt arbeidsliv! Status - erfaringer - utfordringer Harald Gran Midt-Norge Kompetansenettverk ergonomi Kompetansenettverket for ergonomiske og organisatoriske arbeidsbetingelser

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR 2015.12.02 / SIDE 1 Tema for dagen Hvorfor bedriftshelsetjeneste Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune Saksnr: 201533154-1 Saksbehandler: MAAN Delarkiv: ESARK-0383 Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune 1.0 Partene Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Detaljer

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Fagakademiet i samarbeid med ACEM og Norsk Yoga-skole inviterer nok en gang til det årlige stressmestringskurset Arbeid og avspenning For hvem Ansatte i personal-

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG Vi

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Grete B. Åsvang, tlf. 75 51 29 47 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Vedlegg 1 Oversikt over lukkede pålegg

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Nannestad kommune v/ Rådmannen Kommunehuset 2030 Nannestad TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Friskliv og mestring i en større sammenheng

Friskliv og mestring i en større sammenheng Fagnettverk friskliv og mestring 17.06.14 Friskliv og mestring i en større sammenheng Foto: Carl-Erik Eriksson De neste 20 min. skal handle om: Veien fram til i dag Hva skjer som er viktig for oss? Lovpålagte

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

Det fremmes med dette forslag til løsning på følgende områder:

Det fremmes med dette forslag til løsning på følgende områder: 1 av 11 HMS-avdelingen 23.10.2015 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalgene ved NTNU, HiST, HiG og HiÅ Kopi til: Fra: Signatur: Arbeidsgruppe HR Personaltjenester og HMS ABH Samordning av systematisk HMS-arbeid

Detaljer

Leder. Innhold. U tga v e n r. 1 2010 2. å rgang. T idssk r ift f o r NSF s lands g r uppe a v bedr iftssy k epleier e

Leder. Innhold. U tga v e n r. 1 2010 2. å rgang. T idssk r ift f o r NSF s lands g r uppe a v bedr iftssy k epleier e T idssk r ift f o r NSF s lands g r uppe a v bedr iftssy k epleier e U tga v e n r. 1 2010 2. å rgang Leder Hei alle bedriftssykepleiere og andre lesere av PROSESS! Innhold Leder Program studiedager Tromsø

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

Informasjon fra Helsedirektoratet. Finn Martinsen, avdeling miljø og helse

Informasjon fra Helsedirektoratet. Finn Martinsen, avdeling miljø og helse Informasjon fra Helsedirektoratet Finn Martinsen, avdeling miljø og helse Årskonferansen om miljø og helse, Hamar 7. 8. mai 2015 På Hdir s dagsorden for miljørettet helsevern Oppfølging av Krafttak-kursene

Detaljer

Kursguide til kurs i. Arbeidsmiljø Tilsettinger Læringsmiljø. Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg, 16.- 17.

Kursguide til kurs i. Arbeidsmiljø Tilsettinger Læringsmiljø. Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg, 16.- 17. Kursguide til kurs i Arbeidsmiljø Tilsettinger Læringsmiljø Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg, 16.- 17.januar 2014 Grunnskolering for nye tillitsvalgte Modul 4 Utvalgte temaer Plan for

Detaljer

Grunnkurs A Trondheim 13. 17.06.2016, Trondheim

Grunnkurs A Trondheim 13. 17.06.2016, Trondheim Grunnkurs A Trondheim 13. 17.06.2016, Trondheim Mandag 13.06.2016 11.00-17.30 Faget Allmennmedisin MANDAG 13 JUNI 2016 11.00-11.15 Velkommen. 11.15-12.00 Hjelp jeg har blitt fastlege Rapport fra 35 år

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Har pasienten din blitt syk på grunn av forhold på jobben? Meld ifra!

Har pasienten din blitt syk på grunn av forhold på jobben? Meld ifra! bennett AS Har pasienten din blitt syk på grunn av forhold på jobben? Meld ifra! www.colourbox.com Arbeidstilsynet kan sette i verk tiltak på pasientens arbeidsplass samt hindre at også andre arbeidstakere

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet?

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet? «En nødvendighet eller en mulighet? Hva bruker dere den til i dag? Aktiv Helse fakta Etablert i 2002 En del av FALCK konsernet pr. juli 2014 Kontor på Vennesla, Oslo, Arendal & Kristiansand 20 ansatte

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3 ASSIST Bakgrunn ASSIST-kurset er basert på Sagenemodellen (KNB), som var en modell for intern opplæring som ble utviklet og implementert i Bydel Sagene i Oslo. Evalueringer av KNB indikerer at dette er

Detaljer

Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Trondheim

Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Trondheim Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Trondheim Mandag 15.06.15 kl. 11.00-17.45 Kursleder Jakob Bjertnæs, Spesialist i Allmennmedisin og fastlege på Gløshaugen legesenter Faget Allmennmedisin; 11.00-12.00

Detaljer

Leder. Innhold. Utgave nr. 3 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere

Leder. Innhold. Utgave nr. 3 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Utgave nr. 3 2009 2. årgang Leder Innhold Leder NSFLBS Referat studiedagene i Oslo i April Forfl ytningsteknikk på sykehus og nytte. Hva vet vi? Møtereferat

Detaljer