Samvær i barnelovsaker. Barnevernsdagene 2014 Psykologspesialist Katrin Koch

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samvær i barnelovsaker. Barnevernsdagene 2014 Psykologspesialist Katrin Koch"

Transkript

1 Samvær i barnelovsaker Barnevernsdagene 2014 Psykologspesialist Katrin Koch

2 MEKLING Mekling potensiale og begrensninger Samvær - kunnskapsstatus Familiene i barnelovsaker Ulike former for mekling, potensiale og begrensninger Spesielt om mekling i domstolen SAMVÆR Barnets beste i barnelovsaker Noen tall Forskning om samvær særlig de minste barna

3 Familiene i barnelovsaker Ca 90% av foreldrene blir enige om fast bosted, samvær og evt foreldreansvar Noen av disse blir uenige etter hvert, og noen av de uenige blir enige nok etter hvert Til domstolene: de som ikke kjenner hverandre godt (med små barn), de som er reelt uenige (og eskalerer), de der en eller begge har særlige utfordringer (rus, vold, psykisk helse, omsorgssvikt m.v.), etnisitet, delt omsorg, og noen få med barn i fosterhjem hos den ene av foreldrene

4 Mekling i barnelovsaker Foreldreansvar fast bosted - samvær Off. Godkjent mekler, obligatorisk : ekteskapsloven 26 (separasjon/skilsmisse), barnelovens 51 (samlivsbrudd samboere)fra 2007 en meklingstime, kan utvides til 7 timer Informasjon vs mekling, 22% uten avtale Potensiale: strukturere informasjon (hva bør foreldre enes om) Involvere barn (nå:2% jf Ådnanes, 2011, SINTEF), skille info og mekling Begrensninger: barnekompetanse mangler, etnisk kompetanse mangler, konfliktløsningskunnskap mangler, begrensede oppfølgingsmuligheter

5 Mekling domstolenes saksbehandling Før domstolsbehandling: barnelovens 52, en time, mulig 7 timer Domstolene: nye saksbehandlingsregler fra 2004, barnelovens 61.1 og 61.2 Potensiale: øke samarbeid mellom domstoler og meklere (godkjente og andre), utvikle metoder for kartlegging og oppfølging Begrensninger: opplevd press, assymetri, problematikk, teoretisk forankring, mekling vs hovedforhandling ( 61.3), gjengangere

6 Samvær hva er best for barnet? Gjensidig rett til kontakt etter samlivsbrudd forutsatt at det er til barnets beste (ind.vurdering) Samlivsbrudd er en risikofaktor for barns utvikling i kraft av endringer i relasjoner og omstendigheter - samvær kan bidra til å øke eller redusere denne risikoen Utvikling over tid: fra å være opptatt av hvor mye samvær («vanlig») i retning av økt differensiering ift alder og omstendigheter (reflektert i noen NOU er) Økt vektlegging på barnets egen mening : 7 og 12 år

7 Noen tall Tornello S.L et al (2013) USA 2008 ble 41% av alle barn i USA født av foreldre som ikke var gift, anslagsvis halvparten av disse foreldrene bodde aldri sammen ( ). 20% av første ekteskap oppløses innen fem år, samboerskap oftere. Statistisk sentralbyrå (2012) Norge Barn født i ekteskap, ca 44% (maks 55%), i samboerskap ca 43% (maks 54%), aldri bodd sammen ca 13% (maks 25%) Dette har betydning for relasjoner, samværsordninger og forventet konflikt

8 Mc Intosh et al (2010) AUSTRALIA 25% av de minste (0-4) har minst et overnattingssamvær i uken, 5% mer enn 5 netter per 2 uker (def som «shared»). Ådnanes M. (2012)Evaluering av mekling etter ekteskapsloven og barneloven, NTNU, SINTEF 81% av alle 0-2 åringer har fast bosted hos mor, 16% delt fast bosted, 3% hos far 66% av alle 3-6 åringer har fast bosted hos mor, 23% delt fast bosted, 11% hos far 7-16 åringer: 30% delt, flere hos far Jensen A-M og Clausen J-E (1997) Samvær og fravær, NIBR/107 90% av alle barn bor fast hos mor, 10% hos far, 5% delt fast bosted

9 OBS når kunnskap og forskning vurderes: «shared/joint custody» kan være physical eller legal, og defineres forskjellig, fra 30% av tiden (5 av 14 netter) hos den andre. «mye» og «lite» er ikke alltid definert Alderskategoriene varierer Attachment: vel 1/3 i normalpopulasjon er utrygt tilknyttet. Fokus: konsekvensene av fravær av kontakt med far/konsekvensene av overhyppighet av overnattinger=fravær fra mor

10 Kunnskapsstatus 1. Hvordan går det med de som har lite kontakt? (Lyngstad/Kitterød, 2008, SSB) Effekten av brudd: Høyere risiko for vansker, men uklart om det har sammenheng med bruddet eller andre forhold. Også uklart om samværsfrekvensen virker inn. Samværsmengde Mer samvær når foreldre har vært gift, når det bare er et barn. Mindre samvær når de aldri har bodd sammen, utdanning, økonomi, geografi, helse og begrenset relasjon voksen-barn før bruddet eller spesielle vansker

11 Lite samvær: Når det er dårlig samarbeid, når barnet mestrer samvær dårlig, når barnet er lite og når mor ikke støtter opp under samvær, men lite forskning om effekten av lite samvær Samvær med god kvalitet og godt innhold regnes som resiliensfaktor, sammen med nære bånd, autoritativ omsorg og kontinuitet Lite samvær utløser savn uavhengig av tidligere relasjon Lite samvær har ikke negative konsekvenser for utvikling - gitt støttende omsorg. De fleste klarer seg bra

12 Konklusjon: Kvalitet under samvær betyr mer enn frekvens Lite samvær øker risiko for vansker hos barnet, men vanskene har mest sannsynlig mer sammenheng med årsakene til lite samvær enn med lite samvær i seg selv Sjeldent vansker når begge foreldrene er enige om at det skal være lite samvær (f.eks. Pga avstand eller arbeid) og når det er gode relasjoner mellom voksne og barnet, gode relasjoner de voksne i mellom og god støtte i omsorgen.

13 2. Cashmore &Parkinson, UoS 1)Tillit og tilknytning er viktige byggsteiner for utvikling. Flere tilknytningsrelasjoner av ulik kvalitet foretrekker ofte èn til ca 18 mnd 2) Kognisjon og tidsforståelse gir sårbarhet for brudd i kontinuitet hos de minste: 0-8 mnd: mangler evne til «hold in mind»/objektkonstans, 2-3 begrenset evne til å forstå tid ut over nåtid, men språk og begrepsforståelse muliggjør kortere fravær. Flere ukers eller måneders fravær er vanskelig. 3) Individuelle forskjeller (biologiske) som temperament/ personlighetsvariabler, disposisjoner mv kan medføre sårbarhet

14 Konklusjon Tilrår varsomhet med omfattende/langvarige samvær for de minste, men relativt hyppige samvær Tilrår justering i takt med utvikling og mestring Tilrår individuelle hensyn

15 3. Hynan (2012) USA Kritiserer overdreven vektlegging av tilknytningsmønster som mål for vurdering av samvær for de minste. Tilknytningsmønster endres ofte hos barn etter samlivsbrudd, spesielt de med utrygg tilknytning Kritiserer bruk av tilknytnings-verktøy, FR: etisk betenkelig, verken FR, Qsort eller AAI er utviklet for individuell kartlegging/vurdering. Dessuten ofte normert med stor mødre-andel eller bare mødre. Påpeker ulemper ved å innføre delt omsorg (physical) som standard, jf Australia, Oregon etc. Har ført til økt antall rettssaker og bekyldninger.

16 Konklusjon: Lite konsistente funn for eller mot overnattingssamvær for de minste på generelt grunnlag. Omstridt hvorvidt mye samvær stresser tilknytningssystemet. Tilrår forsiktighet med bruk av tilknytningsbegrepet heller atferdsbeskrivelser siden tilknytningsmønster ofte endrer seg hos de minste i belastende situasjoner når forholdene endrer seg. Prediksjon til senere vansker uansett vanskelig og usikker.

17 4. Tornello S. et al (2013) Hyppig overnatting hos de minste (0-1) signifikant utrygg tilknytning, ikke like klar hos 1-3åringene (tom omvendt!) 37% utrygg tilknytning ved hyppig overnatting, 32% ved sjelden overnatting Utrygg tilknytning predikerte tilpasningsvansker ved 3 og 5 år, men uten klar sammenheng med hyppighet av overnattinger. Hyppige overnattinger uten sammenheng med tilpasningsproblemer hos eldre barn

18 Konklusjon: - Noe evidens for ugunstig effekt av overnattingssamvær 0-3 år, og av hyppig samvær 2-4, spesielt av mer enn fem av 14 netter for 2-3åringene. - Vektlegger kontinuitet og konsistens av ordningen, responsivitet hos de voksne, samarbeid, kommunikasjon og fravær av fientlighet

19 Oppsummert Ikke godt dokumentert at lite eller mye samvær i seg selv øker risiko for senere vansker hos barnet Hyppige og spesielt lange samvær kan øke risiko - spesielt hvis foreldrene er i sterk konflikt og barnet er lite Bra hvis begge foreldre har en etablert relasjon til barnet før bruddet, og gir emosjonell tillatelse og støtte til å opprettholde den Bra hvis omsorgen hos begge er sensitiv og autoritativ Bra hvis det er kontinuitet og forutsigbarhet i samværet

20 Bra hvis varighet ikke er mer enn få dager av gangen og ikke for lenge mellom samværene for de minste Bra hvis barnet holdes utenfor konflikten De voksne kan kommunisere om barnets reaksjoner spesielt i overgangssituasjoner Gradvis øking av samværet Samvær kan gjennomføres uten tilleggsbelastninger for barnet

21 Spesielle hensyn: Obs ved begrensninger i omsorgskapasitet eller fungering Hensyn til om relasjonen fortsettes eller først må etableres (når foreldre ikke har bodd sammen) Tap av kontakt med tilknytningsperson er uheldig Disposisjonelle faktorer hos foreldre og barn Samlet mengde stressorer i omsorgssituasjonen Hovedomsorgsgivers (ubegrunnede) motstand mot samvær Langvarig konflikt Stor geografisk avstand

22 Spesielt om delt omsorg (mer enn 5:14 ) Mange foreldre mener det er greit i Australia (32% av fedre, 23% av mødre med små barn sterk øking) Bra i en kontekst der en eksisterende relasjon skal opprettholdes og der ordningen er stabil og konfliktnivået håndterbart Ikke godt dokumentert at delt omsorg er bra eller ikke bra unntatt når sterk og varig konflikt. Kunnskapsstatus i dag: 0-4: best å bo fast hos den ene med hyppig samvær i begrensede perioder med den andre OBS: Rettstvister gir betydelig økt risiko pga utviklingsmessige forhold + nedsatt omsorgskapasitet + hvis en el begge viser lite forståelse for barnets utviklingsmessige behov

23 Barneloven regulerer forholdet mellom foreldrene og deres barn Barnevernloven regulerer forholdet mellom staten og foreldrene når omsorgen svikter Stadig flere saker behandles etter begge lovene samtidig eller etter hverandre a) barnevernsaken utløser barnelovsaken b) barnelovsaken/konflikten = omsorgssvikt

BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER

BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER SAMARBEID OM BARN FORELDRES ANSVAR De fleste foreldre som går fra hverandre kommer til enighet om ordninger vedrørende

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Kunnskapsmangel ødelegger barn for livet!

Kunnskapsmangel ødelegger barn for livet! Rune Fardal, studerer psykologi Personlighetsforstyrrelser med hovedvekt på narsissistisk problematikk i relasjon til barn http://www.sakkyndig.com mail: rune@fardal.no Kunnskapsmangel ødelegger barn for

Detaljer

Fosterbarns samvær med sine biologiske foreldre

Fosterbarns samvær med sine biologiske foreldre Fosterbarns samvær med sine biologiske foreldre EKSAMEN BACHELOROPPGAVE I SOSIALT ARBEID VÅREN 2010 Dato for innlevering 10. mai 2010 Kandidatnummer - 2252 Kull SOS 07 Antall ord 8028 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Gunhild Sandal Bastlien Veileder Solveig Sagatun Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av

Detaljer

rapport 2012:2 Konsekvenser for barn og unge www.fhi.no Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Wendy Nilsen Anni Skipstein Kristin Gustavson

rapport 2012:2 Konsekvenser for barn og unge www.fhi.no Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Wendy Nilsen Anni Skipstein Kristin Gustavson rapport 2012:2 Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Konsekvenser for barn og unge Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo Tel: +47-21 07 70 00 E-mail: folkehelseinstituttet@fhi.no

Detaljer

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE av Lena Stave Hovedoppgave levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2007 SAMMENDRAG Forfatter: Lena Stave Tittel: Psykologiske

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg

Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg «Det er jo morsomt for mamma å følge med på oss. Da ser hun at vi driver med idrett» HILDE A. AAMODT & SVEIN MOSSIGE Rapport nr

Detaljer

Hvordan motvirke og forebygge utilsiktet flytting fra fosterhjem?

Hvordan motvirke og forebygge utilsiktet flytting fra fosterhjem? Hvordan motvirke og forebygge utilsiktet flytting fra fosterhjem? Av Elisabeth Backe-Hansen Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) For Nasjonalt bibliotek for barnevern og

Detaljer

Delt bosted når utfordringene blir for store.

Delt bosted når utfordringene blir for store. Delt bosted når utfordringene blir for store. En studie av livssituasjonen til barn som ukentlig flytter mellom mor og far. Hvilke helsemessige, faglige og sosiale konsekvenser registreres hos barna. ST306L

Detaljer

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT I dette

Detaljer

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon s U Y Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Delt bosted for barn etter foreldrenes samlivsbrudd

Delt bosted for barn etter foreldrenes samlivsbrudd Delt bosted for barn etter foreldrenes samlivsbrudd Hvilke kriterier og hensyn er og bør være avgjørende? Kandidatnummer: 198799 Antall ord: 33 914 JUS398 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET

Detaljer

Samværsretten etter barnevernloven 4-19, herunder en analyse av nyere rettspraksis. av Lill-Iren Høyrem Framnes

Samværsretten etter barnevernloven 4-19, herunder en analyse av nyere rettspraksis. av Lill-Iren Høyrem Framnes Samværsretten etter barnevernloven 4-19, herunder en analyse av nyere rettspraksis av Lill-Iren Høyrem Framnes Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren

Detaljer

Hvor mange omsorgspersoner er det plass til i et barnehjerte? May Britt Drugli Professor Barnevernsdagene 2014

Hvor mange omsorgspersoner er det plass til i et barnehjerte? May Britt Drugli Professor Barnevernsdagene 2014 Hvor mange omsorgspersoner er det plass til i et barnehjerte? May Britt Drugli Professor Barnevernsdagene 2014 Undertittel Barnehagens begrensninger i å gi stabile relasjoner Økologisk overgang Å begynne

Detaljer

Overføring fra beredskapshjem til fosterhjem

Overføring fra beredskapshjem til fosterhjem Overføring fra beredskapshjem til fosterhjem Beredskapsmødres erfaringer og vurderinger Helge Skjælaaen MASTEROPPGAVE Masterprogram i barnevern Høst 2013 Det psykologiske fakultet HEMIL Senteret Veileder:

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn April 2013 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert og eventuelt

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Oppdatert 20. mars 2015 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert

Detaljer

Barnets beste ved fastsettelse av fast bosted for barn

Barnets beste ved fastsettelse av fast bosted for barn Barnets beste ved fastsettelse av fast bosted for barn En analyse av lagmannsrettspraksis fra 2011 av Liv Johanne Martinsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Kari Johanne Ligtvor og Mette Jørgensen Madsen. Masterprogram i barnevern Vår 2011. Det psykologiske fakultet HEMIL - Senteret

MASTEROPPGAVE. Kari Johanne Ligtvor og Mette Jørgensen Madsen. Masterprogram i barnevern Vår 2011. Det psykologiske fakultet HEMIL - Senteret Hvordan fungerer tilsyn under samvær etter barnelova 43 tredje ledd, sett i lys av sakkyndiges forhåndsvurderinger og erfaringer fra bostedsforeldre og tilsynspersoner? Kari Johanne Ligtvor og Mette Jørgensen

Detaljer

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Mastergradsoppgave JUS399 Barns rettigheter i en barnevernssak Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Kandidatnr.: 17 29 35 Veileder: Gudrun Holgersen Totalt 14 853 ord Bergen

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/865-5-TK 02.09.2008 HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2008:9 - MED BARNET I FOKUS

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/865-5-TK 02.09.2008 HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2008:9 - MED BARNET I FOKUS Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 08/865-5-TK 02.09.2008 HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2008:9 - MED BARNET I FOKUS Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen Rapport 2009:11 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Avhengig

Detaljer

Rettsmøter under saksforberedelsen i barnefordelingssaker

Rettsmøter under saksforberedelsen i barnefordelingssaker DA`s rapportserie 1/2006 Rettsmøter under saksforberedelsen i barnefordelingssaker Utgitt av Barne- og familiedepartementet og Kompetanseutvalget for dommere Domstoladministrasjonen januar 2006 Domstoladministrasjonen

Detaljer

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER STATUS FOR BARNS RETTIGHETER Design og ombrekk: Bison Design og Elin Iversen Omslagsllustrasjon: DOLK Foto omslag: Vidar Lysvold Foto side 3: Marius Hauge Produksjon/trykk: Fladby as, Grøset Opplag: 500

Detaljer

Barn som bor med far bor også med mor

Barn som bor med far bor også med mor Barn som bor med far bor også med mor Omtrent halvparten av de barna som er registrert bosatt med far har to hjem. Foreldrene har delt omsorg og barna bor halve tiden med far, og den andre halve tiden

Detaljer

Hvor ble det av far? Artikkelen er tidligere publisert i Embla 1/2004 og gjengis her med forfatterens og redaksjonens tillatelse

Hvor ble det av far? Artikkelen er tidligere publisert i Embla 1/2004 og gjengis her med forfatterens og redaksjonens tillatelse Hedvig torvik nilsen Hvor ble det av far? Artikkelen er tidligere publisert i Embla 1/2004 og gjengis her med forfatterens og redaksjonens tillatelse Mange barn har ikke kontakt med sin far. Dette gjelder

Detaljer

ALENE MED BARN LEVEKÅR OG MESTRING ULIKE BERETNINGER

ALENE MED BARN LEVEKÅR OG MESTRING ULIKE BERETNINGER ALENE MED BARN LEVEKÅR OG MESTRING ULIKE BERETNINGER En kvalitativ studie av seks eneforsørgerfamilier PED-3900 Mona Rist Mastergradsoppgave i pedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Fakultet

Detaljer