PMU 22. oktober 2014, Kurs 35. Rettsmedisin omsorgssvikt hos barn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PMU 22. oktober 2014, 10.30 11.15 Kurs 35. Rettsmedisin omsorgssvikt hos barn"

Transkript

1 PMU 22. oktober 2014, Kurs 35. Rettsmedisin omsorgssvikt hos barn Påstander om vold og overgrep mot barn. Hva legger retten til grunn, og hva er barnets beste? Kristin Skjørten forsker I, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress professor II, Institutt for offentlig rett, UiO

2 Vold i familien omfang Thoresen og Hjemdal (red.) (2014): Vold og voldtekt i Norge. NKVTS rapport Barndom: 33 % av mennene og 27,7 % av kvinnene hadde opplevd mindre alvorlig fysisk vold fra foresatte i barndommen (lugging, klyping, slått med flat hånd) 5,1 % av mennene og 4,9 % av kvinnene hadde opplevd alvorlig fysisk vold fra foresatte i barndommen (slått med knyttneve, sparket, banket opp) Både mødre og fedre utøvde vold, men fedre ble noe oftere oppgitt som utøver. 10 % av guttene og jentene hadde opplevd fysisk vold mellom foreldrene.

3 Partnervold (forts. Thoresen og Hjemdal 2014) Vold i voksen alder parnervold -16, 3 % av mennene og 14,4 % av kvinnene rapporterte mindre alvorlig partnervold i løpet av livet. (kløpet, klort, lugget eller slått med flat hånd) -8,2 % av kvinnene og 1,9 % av mennene hadde vært utsatt for alvorlig vold fra partner (sparket, tatt kvelertak på, banket opp)

4 Partervold ikke kun ett fenomen Michael Johnson Patriarkalsk (intim) terrorisme Episodisk partnervold

5 En fjerdedel av alle barn i alderen 0 18 har foreldre som ikke bor sammen SSB-rapport 2014/2: 66 % av barna bor fast hos mor (mot 84 % i 2002) 7-8 % bor fast hos far (omtrent det samme som i 2002) 25 % har delt bosted (mot 8 % i 2002) Tidligere anslått at om lag 90 % inngår private avtaler om bosted og samvær. Økning i tvister for domstolene de senere årene

6 Lagmannsrettsavgjørelser : 129 dommer : 163 dommer 2012 : 100 dommer Totalt: 392 dommer

7 Rettslig utgangspunkt for barnefordeling - Hver enkelt sak skal avgjøres konkret og individuelt - Barneloven 48: Barnets beste - Barneloven 31: Retten til å bli hørt - Barneloven 30: Foreldreansvaret - Barneloven 43: Samvær - Momenter fra forarbeider og høyesterett - Barns følelsesmessige tilknytning, miljøskifte, stabile forhold i hjemmet, best samlet foreldrekontakt, ikke skille søsken og foreldrenes personlige egenskaper.

8 Barns rett til å bli hørt Endringer i rettspraksis som følge av lovendringen 2004; barn rett til å bli hørt fra 7 år : Barn over 7 år hørt i omtrent halvparten av sakene : Barn over 7 år hørt i ni av ti saker. I en fjerdedel av sakene hadde dommerne samtale med barna. Innflytelse: - Dobbelt så mange saker etter 2004 hvor barns stemme fra fylte 7 år inngikk som moment for avgjørelsen (Før: en av fem, etter: to av fem) Alder og innflytelse Få barn under 7 år ble hørt Barns mer synlige i domstekstene som en følge av at de blir hørt.

9 Barns rett til beskyttelse mot vold og overgrep 1972: Foreldres rett til å refse barn opphevet 1987: Barneloven 30 nytt tredje ledd: Barnet må ikkje bli utsatt for vald eller på anna vis bli handsama slik at den fysiske eller psykiske helsa blir utsett for skade eller fare. 2006: Barneloven 48, nytt annet ledd med presisering av at man skal legge vekt på vold og omsorgssvikt i avgjørelser om bosted og samvær 43 (omfanget av samvær): Dersom samvær ikke er til barnets beste, må retten avgjerde at det ikkje skal vere samvær. (tilsyn: Retten kan pålegge departementet å oppnevne tilsynsperson.) 2010: Barneloven 30: Ny presisering, forbudt å bruke vold som ledd i barneoppdragelse. 2013: Barneloven 31, 43, 60, 61 og 65 endret. Trådt i kraft 1. januar 2014.

10 Endringer i barneloven og domstolspraksis i barnefordelingssaker med påstander om vold Dommer : Påstander om vold eller seksuelle overgrep i omtrent en fjerdedel av sakene retten legger til grunn vold i halvparten av sakene med påstand om vold. 2012: Påstander om vold eller seksuelle overgrep i litt mer enn en fjerdedel av sakene retten legger til grunn vold i omtrent halvparten av sakene, og seksuelle overgrep i 1 av 6 saker. Endringer: -Bredere opplysning av saken -Viser ofte til 48 annet ledd, og 43 første ledd, tredje punktum. -Noe endret forståelse vold

11 Rettens perspektiver på og omtale av vold i barnefordelingssaker Vold kobles til omsorgsevne Volden ses som relasjonsbetinget Volden ses som rusbetinget Volden ses som situasjonsbetinget Spalteplass

12 LG , tre barn 13, 15 og 16 år. Allerede selve eksistensen av en samværsordning innebærer at barna kontinuerlig må forholde seg til en far som de alle tre i vesentlig grad forbinder med aggresjon, frykt og vold. Dette er etter lagmannsrettens syn meget vanskelig å forene med behovet for å sikre barna en best mulig utvikling gjennom ungdomstiden, blant annet ved etablering av en reel følelse av trygghet og stabilitet om egen og mors situasjon.

13 Forts. Forholdet mellom mor og far er meget anstrengt og konfliktfylt og det står for lagmannsretten som klart at mors omsorgsevne påvirkes negativt av dette. Lagmannsretten har hatt samtaler med barna. De har gitt klart uttrykk for at de ikke ønsker samvær med far nå. ( ) Lagmannsretten tilføyer at slik situasjonen er i dag, måtte et eventuelt samvær skje ved tvang overfor barna hvilket i seg selv fremstår som et svært vektig argument mot å fastsette samvær for far

14 Når samvær ikke er til barnets beste 43 første ledd, tredje punktum: Dersom samvær ikkje er til beste for barnet, må retten avgjere at det ikkje skal vere samvær. Lagmannsrettsdommer 2012: 100 dommer hvorav 74 har fast bosted som hovedspørsmål. Resten samværssaker. Dom; ikke samvær i 9 saker Begrunnelser: 2 saker : risiko for overgrep 2 saker: konfliktnivå mellom foreldre 5 saker: Barnets ønske

15 Skjønn og barnets beste dommer En fjerdedel er endringssaker. En tredjedel hadde pågått som rettskonflikter i 3 år eller mer. En av ti dommer ble avsagt med dissens. I ytterligere to av ti saker ble det uttrykt tvil om avgjørelsen. Når sakene ankes til lagmannsretten, foretas det endringer eller justeringer i forhold til tingrettsdommen i majoriteten av sakene.

16 Litteratur - Skjørten (2004): Forståelser av overgrep i barnefordelingssaker. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. Nr Skjørten (2005) Samlivsbrudd og barnefordeling. Gyldendal Akademisk - Skjørten (2010):Barns meninger om samvær. I Kjørholt, Anne Trine, Barn som samfunnsborgere til barnets beste? Universitetsforlaget, kap. 5, s Skjørten (2013) Children s Voices in Norwegian Custody Cases. International Journal of Law, Policy and the Family. Vol. 27, Issue 3. - Skjørten (2014) Foreldretvister og økt vektlegging av barns synspunkter. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. Nr. 2 - Skjørten (2014) Betydningen av etnisitet og kultur i foreldretvister om bosted og samvær. I Hellum og Köhler-Olsen (red.) Like rettigheter ulike liv. Gyldendal Akademisk (In press) - Skjørten ( ) Når samvær ikke er til barnets beste. Artikkel til antologi, Universitetsforlaget.

Barnets beste ved fastsettelse av fast bosted for barn

Barnets beste ved fastsettelse av fast bosted for barn Barnets beste ved fastsettelse av fast bosted for barn En analyse av lagmannsrettspraksis fra 2011 av Liv Johanne Martinsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02068-A, (sak nr. 2014/1252), sivil sak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02068-A, (sak nr. 2014/1252), sivil sak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 23. oktober 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02068-A, (sak nr. 2014/1252), sivil sak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat

Detaljer

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT I dette

Detaljer

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Mastergradsoppgave JUS399 Barns rettigheter i en barnevernssak Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Kandidatnr.: 17 29 35 Veileder: Gudrun Holgersen Totalt 14 853 ord Bergen

Detaljer

Delt bosted for barn etter foreldrenes samlivsbrudd

Delt bosted for barn etter foreldrenes samlivsbrudd Delt bosted for barn etter foreldrenes samlivsbrudd Hvilke kriterier og hensyn er og bør være avgjørende? Kandidatnummer: 198799 Antall ord: 33 914 JUS398 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET

Detaljer

SAMVÆRETS VILKÅRLIGHET

SAMVÆRETS VILKÅRLIGHET SAMVÆRETS VILKÅRLIGHET Barnevern og foreldrevern i forhold til barnevernlov og barnelov contra barns rett til samvær Et kritisk blikk på de de rettslige temaer knyttet til samværsfastsetting av advokat

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Kandidatnummer: 533 Leveringsfrist: 25. April 2013 Antall ord: 17 890 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.2 Kildebruk... 2 2 DET BIOLOGISKE PRINSIPP...

Detaljer

Barnevernets møte med foreldrekonfliktsaker

Barnevernets møte med foreldrekonfliktsaker nøkkelbegreper barnevern, barnelov, foreldrekonflikter, profesjonsutøvelse, grensearbeid Kari Sjøhelle Jevne stipendiat, Høgskolen i Oslo og Akershus kari.jevne@hioa.no førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo

Detaljer

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett Foreldreansvar og samværsrett Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen NAV lokalt Sosialtjenesten Prest PP-tjenesten, BUP Barnevernet Advokat Fri rettshjelp Familievernet gir et gratis lavterskeltilbud

Detaljer

Innst. O. nr. 44 (2000-2001)

Innst. O. nr. 44 (2000-2001) Innst. O. nr. 44 (2000-2001) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Per Roar Bredvold og Siv Jensen om lov om endringer i lov

Detaljer

rapport 2012:2 Konsekvenser for barn og unge www.fhi.no Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Wendy Nilsen Anni Skipstein Kristin Gustavson

rapport 2012:2 Konsekvenser for barn og unge www.fhi.no Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Wendy Nilsen Anni Skipstein Kristin Gustavson rapport 2012:2 Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Konsekvenser for barn og unge Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo Tel: +47-21 07 70 00 E-mail: folkehelseinstituttet@fhi.no

Detaljer

Å ha rett å få rett? Juridiske problemstillinger i barnefordelingssaker v/advokat Marie Sølverud

Å ha rett å få rett? Juridiske problemstillinger i barnefordelingssaker v/advokat Marie Sølverud Å ha rett å få rett? Juridiske problemstillinger i barnefordelingssaker v/advokat Marie Sølverud 1 Marie Sølverud Arbeidet som advokat siden 2003 Lang erfaring med barnefordelingssaker/barne vernsaker

Detaljer

BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER

BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER SAMARBEID OM BARN FORELDRES ANSVAR De fleste foreldre som går fra hverandre kommer til enighet om ordninger vedrørende

Detaljer

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE av Lena Stave Hovedoppgave levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2007 SAMMENDRAG Forfatter: Lena Stave Tittel: Psykologiske

Detaljer

Barna som ikke blir trodd

Barna som ikke blir trodd Barna som ikke blir trodd Tips VG på 2200 (VG) 24.09.2013 16:23 - oppdatert 29.09.2013 07:59 16 mødre og en far meldte fra om at barna deres ble utsatt for vold eller overgrep. Den sakkyndige trodde ikke

Detaljer

Hvordan oppleves meklingsordningen

Hvordan oppleves meklingsordningen FAGFELLEVURDERT Hvordan oppleves meklingsordningen av foreldrene? Resultater fra evaluering av mekling etter ekteskapslov og barnelov Heidi Jensberg Forsker, Cand. Polit i sosiologi, SINTEF Teknologi og

Detaljer

Barnevernloven Særlig om barns rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon

Barnevernloven Særlig om barns rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon Forholdet mellom FNs barnekonvensjon, barneloven, straffeloven og barnevernloven når det gjelder barns rett til vern mot fysiske, psykiske og seksuelle overgrep FNs konvensjon om barns rettigheter (barnekonvensjonen)

Detaljer

Det 32. nordiske juristmøde Reykjavik 22. - 24. august 1990. Lucy Smith. Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper

Det 32. nordiske juristmøde Reykjavik 22. - 24. august 1990. Lucy Smith. Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper Det 32. nordiske juristmøde Reykjavik 22. - 24. august 1990 Lucy Smith Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper Av professor dr. juris

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

METODERAPPORT SKUP 2013

METODERAPPORT SKUP 2013 METODERAPPORT SKUP 2013 LØRDAG 21. SEPTEMBER 2013 KÅRET TIL ÅRETS AVISMAGASIN De forteller at pappa forgrep seg på dem. Så blir de tvunget til å bo hos ham. Fordi en sakkyndig mener det er best. BARNA

Detaljer

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Gunhild Sandal Bastlien Veileder Solveig Sagatun Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av

Detaljer

Far og barn. Advokat Øivind Østberg, Norge

Far og barn. Advokat Øivind Østberg, Norge Far og barn Advokat Øivind Østberg, Norge Internasjonalt har diskusjonen om fedres rettigheter og plikter fått stor oppmerksomhet. En problemstilling som har blitt diskutert er om fedre regelmessig kommer

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Mer faktisk enn avtalt samvær

Mer faktisk enn avtalt samvær Samværsforeldres samvær med sine barn: Mer faktisk enn avtalt samvær Foreldre som ikke bor sammen, har gjerne avtale om hvor ofte barna skal få treffe faren. De fleste samværsfedrene er sammen med barna

Detaljer

Når det er barnet som vet best. Samtaler med barn om sensitive tema

Når det er barnet som vet best. Samtaler med barn om sensitive tema Når det er barnet som vet best. Samtaler med barn om sensitive tema Åse Langballe, seniorforsker Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, seksjon barn og unge. ase.langballe@nkvts.unirand.no

Detaljer

Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen

Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen I Rammeplanen for barnehagen står det: Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet Bakgrunn for prosjektet I januar 2005 ble det rettet en henvendelse fra ATV- Telemark til leder av Familiehelsetjenester i Porsgrunn om et samarbeid med fokus på vold mot barn. Etter anbefaling fra Familiehelsetjenester

Detaljer

Barns erfaringer med konfliktfylte samlivsbrudd

Barns erfaringer med konfliktfylte samlivsbrudd Barns erfaringer med konfliktfylte samlivsbrudd Problemforståelse og følelsesmessige reaksjoner Publisert i Tidsskrift for Norsk Psykologforening 5-2008 Per Arne Rød, Høgskolen i Bergen Tor-Johan Ekeland,

Detaljer

Foreningen 2 Foreldre

Foreningen 2 Foreldre Diskuter på Vi skaper trygge familieforhold for barn med to hjem Foreningen 2 Foreldre Medlemsblad nr. 2 - Desember 2012 - Årgang 26 Torkhildsens barnelovforslag svekker barns rettssikkerhet Side 5 Å kjempe

Detaljer