SAMVÆRETS VILKÅRLIGHET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMVÆRETS VILKÅRLIGHET"

Transkript

1 SAMVÆRETS VILKÅRLIGHET Barnevern og foreldrevern i forhold til barnevernlov og barnelov contra barns rett til samvær Et kritisk blikk på de de rettslige temaer knyttet til samværsfastsetting av advokat Ragnhild Kverneland

2 1. DAGENS TEKST Samvær dvs. tiden fra 49% ned til 0 % hos den/de barnet ikke bor fast sammen med. Alt ut over 49% er omsorg/delt omsorg. Barneloven et valg mellom (private) goder også kalt foreldre. Ofres barnets behov når foreldre kjemper for likestilling og egne rettigheter?( B 42 og 43) Barnevernloven inngrep fra det offentlige slik at barnet bor hverken hos mor eller far. Hvilken kontakt skal da barnet ha med sitt biologiske opphav? Blir samvær et plaster på såret for foreldre som mister omsorgen, eller foretas det en reell vurdering av hvilket samvær som er til det enkelte barns beste? (Bvl 4 19)

3 2. BARNELOVEN 2.1 Innledning Spiller ingen rolle hva slags ordning en lager rundt sine barn etter et brudd, så lenge de opplever seg godt eid av begge foreldre Lovgiver har nylig endret navnet på disse sakene nå heter de foreldretvister. Dette for å flyttet fokuset over på hva dette er en tvist mellom foreldrene og ikke en fordeling av barn ( barnefordelingssaker ). Det endrer ikke faktum for barn: I en av meget vanskelig og kritisk situasjon ( mor og far flytter fra hverandre) opplever de at de har en tvist som dreier seg om hvor du skal bo og hvor mye du skal være det andre stedet. Uavhengig av barnets alder dette er en umulig posisjon. Barnet opplever det ikke som valget mellom to goder selv om det reelt sett er det da både mor og far i disse sakene vanligvis har tilstrekkelig omsorgsevne.

4 2.2 Hva er de rettslige vurderingstemaene? Samvær B 42 og 43 Barnet har en rett til samvær med den forelder den ikke bor sammen med. Dette gjelder uavhengig av om forelderen har del i foreldreansvaret eller ikke. Vanlig samvær etter barneloven endret den B 43 Den som har samvær må vise nødvendig og forsvarlig omsorg og omtanke for barnet under samvær. Den barnet bor hos plikter å sørge for at samværet blir gjennomført ellers samværssabotasje som kan føre til at omsorgen i ytterste konsekvens kan overføres den andre forelder.

5 2.2 Forts. Momenter i samværsfastsettelse: Barnets spesielle behov. Barnets alder. Barnets mening. Hvor langt fra hverandre foreldrene bor Hensynet til best mulig samlet foreldrekontakt Graden av konflikt mellom foreldrene Foreldrenes forutsetninger foreldrenes personlige egenskaper og omsorgsbetingelser.

6 2.2 Forts. Når skal det ikke være samvær? B 43 første ledd tredje pkt. dersom det er til det beste for barnet. Rt s. 888 det skal tungtveiende grunner til for at samvær kan nektes. (Negative personlige egenskaper ut over normal variasjonsbredde). Dette er aktuelt i saker der barn har vært vitne til vold eller selv har vært utsatt for vold. Konkret vurdering av hvilken skade samvær vil påføre barnet. Momenter som vektlegges: Negative personlige egenskaper Risiko for skade/overgrep Barnets motvilje eller frykt Sterk konflikt eller sterke reaksjoner

7 2.3 Hva skjer i praksis? B 61 nr 1 Lovendringen i forhandlingsbasert modell - 61 nr 1 Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker Q- 15/2004 En rekke endringer dette var fryktelig nytt for alle som ikke hadde vært i Follo tingrett hvor dette ble prøvet ut over tid før lovendringen kom. Større fokus på barnets meninger og barnets beste både i resultat og i prosess. Sakkyndige - en noe annerledes rolle enn etter gamle Barneloven 41 - gammel sakkyndig utredning - nå 61 nr 3 Advokater - en ny rolle hensynet til barnets beste skulle gå foran egen klients ønsker advokatetisk utfordring.

8 2.3 Forts. Dommere - aktive forhandlingsledere en ny rolle. Gangen i en sak : dommer innleder, advokater innleder kort, partene forklarer seg, deretter fritt fram. Farer underveis forlikspress, får ikke frem viktig faktum/tildekker, ikke robuste forlik, kan ta for mye tid hva gjør det med barnet, når skal en stoppe, er det saker som ikke egner seg? Resultatet enda mer prisgitt forutsetningene til sakens aktører.

9 2.4 Paradoks barns uttalerett contra behov for skjerming fra selve tvisten? Tid er ikke alltid et gode særlig ikke for barn som venter på at livet skal normaliseres etter et brudd. Barn har en RETT til å uttale seg fra fylte 7 år ( eller før det ut fra deres modenhet) dette er ikke en plikt. Mange barn ønsker ikke uttale seg. Det må identifiseres så raskt som mulig. Barns rett til egen advokat B 61 nr 5 bare der foreldre er så preget av tvisten at barn trenger en egen advokat for å orientere dem om hva som skjer når, ikke for at barnet skal uttale seg om egne synspunkter.

10 2.5 Er domstolene en egnet arena? Alle foreldretvister har startet ved familievernkontoret B 56. Før var det krav om 3 timer nå 1 for å få meklingsattest. Burde dette instituttet anvendes mer? Bør barna involveres i dette med egne samtaler med megler? Det er ikke særdomstoler i dag. Dommere er generalister og dømmer i alle saker; alt fra avhendingstvister, skattesaker, straffesaker til foreldretvister. Barn er ikke part, er ikke en pressgruppe og krever sensitive voksne rundt seg for å utvikle seg godt. Har dommere og advokater som arbeider i disse sakene tilstrekkelig kunnskap om barn? Barnevernet er oppfordret av lovgiver til aktivt å gå inn i saker om foreldretvister der tvisten gir en bekymring for barnets fysiske og psykiske omsorg. Viktig at de ikke blir den ene forelders talerør men barnets garantist for forsvarlig omsorg. Mange barneverntjenester opplever dette som utfordrende, med det resultat at de helst ikke går inn i disse saken.

11 3. BARNEVERNLOVEN Hva er utgangspunktet for samværsfastsettingen etter en omsorgsovertakelse? Den normalordning som følger etter barneloven 43 gir ikke et utgangspunkt for fastsetting av samvær etter barnevernloven Dette er presisert en rekke ganger av høyesterett, for eksempel Rt 1998 s 787 : Hensynet til stabil og god voksenkontakt for barnet og kontinyuitet i omsorgen kan ved omsorgsovertakelse medføre at et mer begrenset samvær må ansees å være til beste for barnet, jfr bvl 4 1. Legaldefinisjonen av vanlig samværsrett etter barneloven gir ikke et utgangspunkt for å fastsette samværets omfang etter barnevernlovens bestemmelser, jfr Rt 1996 s Det store veiskillet i om en befinner seg i øvre eller nedre skala av samværsomfang avgjøres av den antatte lengden på plasseringen. Dvs at det vanligvis skal fastsettes et samvær i disse sakene som er mindre enn hver annen helg fra fredag til søndag.

12 3.2 Rettslige rammer/momenter ved samværsfastsettingen Utgangspunkt barn og foreldre har rett til samvær med hverandre ( se barneloven 42 og 43 og barnekonvensjonen) dette er en begrensning av en rettighet og ikke en tildeling av et gode. Lovteksten - en ren barnets beste -vurdering. Det er i loven tatt inn en sperrefrist på regulering ikke før plasseringen har vart i 12 måneder. Samværsfastsettingen er en begrensing av en rettighet barn og foreldre har rett til samvær med hverandre jo sterkere begrensninger, desto sterkere grunner til dette.

13 3.2 Forts Vurderingstemaer som er fremkommet gjennom teori og praksis ( se NOU 2012:5 s 108) 1. Ta alltid utgangspunkt i barnets utvikling og behov: Vurdering av tilknytning er vesentlig. Dersom barnet har spesielle behov er dette viktig å klargjøre da dette innvirker på dets evne til å tåle samvær og eksponering for den adferd som førte til en omsorgsovertakelse. Faren for retraumatisering må avklares. 2. Omsorgsovertakelsens formål og varighet - er dette en plassering med tanke på oppvekst eller med tanke på en rask tilbakeføring til foreldrene?

14 3.2 Forts 3. Foreldrenes samværskompetanse: Praktiske forhold: Sted-tilretteleggelse, evne til å dekke primærbehov, evne til fysisk omsorg. Emosjonell kompetanse: Evne til å være glad i barnet, se barnet. Ivareta barets følelsesmessige behov. Viktig at biologiske foreldre tåler å komme i annen rekke. Sosial samværsevne: Hvordan bidrar samværsforeldrene til å lære barnet sosial adferd? Oppdragelse Prososial adferd God rollemodell Grenser fosterhjemmet har bygd opp over tid, kan rives ned på en helg. Bruk her argumentene fra omsorgsovertakelsesvurderingen. Dette er særlig viktig ved eldre barn. Kognitiv kompetanse: Ikke så avgjørende i barnevernssaker mest i barnefordeling. Evne til å stimulere barnet. Synge, lese, gjøre lekser.

15 3.2 Forts 4. Samarbeid og konflikt: Det finnes mye forskning på at de barn det går bra med, er de barn som ikke lever i en vedvarende konflikt. Det er et viktig tema som bør belyses godt i barnevernssaker. Dersom biologiske foreldre fortsetter sin kamp, undergraver fosterhjemmets autoritet og ikke aksepterer plasseringen, vil dette føre til at barnets utvikling skades. Følger av slik adferd hos foreldrene - uklar tilknytning og redusert, eller ødelagt selvbildeutvikling. Dersom situasjonen er slik, bør det være et begrenset samvær og i ytterste konsekvens tilsyn under samvær.

16 3.2 Forts 5. Praktiske forhold: Reisevei samlet samværsbelastning Søskensamvær samvær med andre behov for å være i fosterhjemmet og dets nærmiljø barnets alder og fritidsaktiviteter

17 3.2 Forts Samvær kan nektes: Adele Johansen-saken skal spesielle og sterke grunner til for å nekte samvær, (psykiske problemer, mishandling) Rt 2002 s 908 og Rt 2004 s 1046 se også 2001 s 14.

18 3.2 Forts Vilkår ved samvær: Telefonkontroll (Rt 2007 s 1136 og Rt 2007 s 1147) Regulering eller begrensning av telefonkontakt - eller kontakt på elektroniske medier må besluttes av nemnda eller retten. I utgangspunktet har foreldre og barn en ubegrenset rett til dette. Vilkår nødvendig av hensyn til barnet. Avverge skade av barnet eller av barnets mulighet til å slå seg til ro i ny omsorgsbase. Dette kan ikke være en føre var bestemmelse. Blir derfor ofte først besluttet i tingretten etter at barnet har vært plassert noe tid og fått telefoner av mor hver dag. Der en ikke har konkret erfaring, trenger en en god begrunnelse

19 3.2 Forts Tilsyn: Dette er et meget inngripende tiltak som krenker barn og foreldres rett til fritt å ha samvær med hverandre. Vilkår : avverge konkret og påviselig fare/skade. EMK art 8 og barnekonvensjonen art 9 : Adele Johansen saken pkt 64 ( EMDN ): Sterke begrensinger i samværet/nekting av samvær krever ekstraordinære omstendigheter i tillegg til at det må være til barnets beste. (NOU2012:5 s 105). Sperret adresse: Det er særlig aktuelt der foreldrenes kunnskap om plasseringsstedet utgjør en sikkerhetsrisiko/kidnapping.

20 3.3 Nemndas praksis: Hva er trenden? Det er totalt14 dommer i høyesterett om samvær ( NOU 2012:5 s 103) Oftest 4 6 samvær i året, 2 saker hvor samvær ble nektet

21 4. OPPSUMMERT ER DET MULIG Å HOLDE FOKUS PÅ BARNET I FORELDREKONFLIKTER OG KONFLIKTER MED BARNEVERNET? Alle de profesjonelle aktører i saker om foreldretvister og barnevern er voksne. Det er i tillegg en god stund siden vi var barn. Barn er ingen pressgruppe og de har en begrenset mulighet til å fremme eget syn. De er mao. prisgitt de voksne og deres evne til å se deres behov og å sette deres behov foran foreldrenes. De ulke aktører har et spesifikt ansvar for å ivareta barna i disse sakene; advokat, psykolog, barnevernsarbeider, nemndleder, dommer osv.

22 4. Forts Er vi kompetente til å inneha et slikt ansvar? Blir barnas rettsstilling alt for mye prisgitt hvem disse aktørene tilfeldigvis er? Det er min påstand at hverken barnevernlov eller barnelov i seg selv ivaretar barns interesser i spørsmål relatert til samvær. De er helt avhengig av å være omgitt av profesjonelle og kunnskapsrike aktører samt at selve prosessen rundt sakene gir rom for tilstrekkelig fokus på barnet selv om det ikke rent fysisk er synlig. Mange ganger har jeg lurt på om det ville hjelpe om det hang et bilde av barna det gjelder i rettsalen/nemndssalen mens saken ble behandlet. Da ble vi i alle fall minnet om at hovedpersonene finnes i virkeligheten. BARNA SKAL LEVE MED DET SAMVÆR VI FASTSETTER DETTE ER DERFOR VÅRT ANSVAR. LYKKE TIL!

Det biologiske prinsipp i barnevernretten

Det biologiske prinsipp i barnevernretten Det biologiske prinsipp i barnevernretten Skrevet av kandidatnummer 159826 Antall ord er 14931 Avhandlingen er veiledet av Gudrun Holgersen 1 INNHOLDSLISTE 1. NOEN INNLEDENDE ORD OM AVHANDLINGENS TEMA

Detaljer

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Mastergradsoppgave JUS399 Barns rettigheter i en barnevernssak Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Kandidatnr.: 17 29 35 Veileder: Gudrun Holgersen Totalt 14 853 ord Bergen

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Kandidatnummer: 533 Leveringsfrist: 25. April 2013 Antall ord: 17 890 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.2 Kildebruk... 2 2 DET BIOLOGISKE PRINSIPP...

Detaljer

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT I dette

Detaljer

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn Veileder Q-15/2004 Utgitt av: Barne- og familiedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste Kopi- og distribusjonsservice

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT BARNS RETT TIL Å BLI HØRT ved omsorgsovertakelse Kandidatnr: 114 Veileder: Kirsten Sandberg Leveringsfrist: 15. januar 2007 Til sammen 39 983 ord Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 OPPGAVENS TEMA...

Detaljer

Det 32. nordiske juristmøde Reykjavik 22. - 24. august 1990. Lucy Smith. Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper

Det 32. nordiske juristmøde Reykjavik 22. - 24. august 1990. Lucy Smith. Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper Det 32. nordiske juristmøde Reykjavik 22. - 24. august 1990 Lucy Smith Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper Av professor dr. juris

Detaljer

BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER

BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER SAMARBEID OM BARN FORELDRES ANSVAR De fleste foreldre som går fra hverandre kommer til enighet om ordninger vedrørende

Detaljer

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett Foreldreansvar og samværsrett Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen NAV lokalt Sosialtjenesten Prest PP-tjenesten, BUP Barnevernet Advokat Fri rettshjelp Familievernet gir et gratis lavterskeltilbud

Detaljer

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon s U Y Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Dette notatet gir en innføring i barnerett og barnevernsrett. I saker hvor barnevernsbarn har sak til behandling i UNE gir notatet en innføring i skjæringspunktene

Detaljer

Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg

Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg «Det er jo morsomt for mamma å følge med på oss. Da ser hun at vi driver med idrett» HILDE A. AAMODT & SVEIN MOSSIGE Rapport nr

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

Rettsmøter under saksforberedelsen i barnefordelingssaker

Rettsmøter under saksforberedelsen i barnefordelingssaker DA`s rapportserie 1/2006 Rettsmøter under saksforberedelsen i barnefordelingssaker Utgitt av Barne- og familiedepartementet og Kompetanseutvalget for dommere Domstoladministrasjonen januar 2006 Domstoladministrasjonen

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Barn og unge med atferdsproblemer

Barn og unge med atferdsproblemer Barn og unge med atferdsproblemer Politiets og barnevernets roller og samarbeid etatene imellom av Marit Fuglem Antall ord: 14 187 Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE av Lena Stave Hovedoppgave levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2007 SAMMENDRAG Forfatter: Lena Stave Tittel: Psykologiske

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer

Å ha rett å få rett? Juridiske problemstillinger i barnefordelingssaker v/advokat Marie Sølverud

Å ha rett å få rett? Juridiske problemstillinger i barnefordelingssaker v/advokat Marie Sølverud Å ha rett å få rett? Juridiske problemstillinger i barnefordelingssaker v/advokat Marie Sølverud 1 Marie Sølverud Arbeidet som advokat siden 2003 Lang erfaring med barnefordelingssaker/barne vernsaker

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN

BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN En veileder Anne Marie Selvaag Forord Hvis et barn bortføres fra en annen stat til Norge, er det tingrettene her som avgjør om barnet skal tilbakeleveres eller ikke.

Detaljer

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett FORELDRE- ANSVAR OG SAMVÆRS- RETT Foreldreansvar og samværsrett FORELDRE- ANSVAR OG SAMVÆRS- RETT Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen Trygdekontoret Sosialkontoret Prest PP-Tjenesten Advokat

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer