Barnets beste i den reorganiserte familien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnets beste i den reorganiserte familien"

Transkript

1 Barnets beste i den reorganiserte familien Høring i Stortinget , Prop 85L ( ) Roger Sollied Johansen, leder, Rune Harald Rækken, nestleder,

2 Disposisjon Hvert eneste år Barneloven for normaltilfellet med omsorgsfulle foreldre F2Fs kommentarer til noen av forslagene i prop 85L

3 Hvert eneste år barn og unge bor fast med en av sine foreldre barn og unge opplever foreldrebrudd barn har ikke sett samværsforelderen sin en vilkårlig måned 2714 barnelovsaker i domstolen (tall fra prop 85L) 80% forlikes (2170 saker) 20% går til doms (544 saker) Oslo tingrett: 48% av sakene påstand om vold, overgrep, rus, psykiatri Andelen veldig høy og ikke representativ, alle som bor på sperret adresse behandles i Oslo, mer alvorlig kriminalstatistikk i Oslo (kilde: Oslo tingrett) Mangler representativ statistikk for saker for domstolen med påstand om vold, overgrep, rus, psykiatri saker samvær med tilsyn

4 Barneloven av 1981 Et lappverk med ca. 40 endringslover Veldig fokus på fåtallet av ekstreme saker - unntakene Barneloven gjøres til en lov for foreldre i konflikt Mens barneloven burde være en normativ lov med gode regler for hvordan mor og far regulerer forholdet til barna Største svakheten ved barneloven er det sterke innslaget av posisjonering og anarki før saken kommer opp, og mellom slagene Posisjoneringen skaper store og langvarige konflikter, til stor skade for barna

5 F2Fs perspektiv Normaltilfellene håndteres av barneloven Barnevernstilfellene håndteres av barnevernloven Straffbare forhold håndteres av straffeloven

6 Mest utbredte problemer relatert til Urettmessig samværsnekt barnelovområdet I praksis få eller ingen virkemidler Norge kritisert for dette av Commission on European Family Law Flytting med felles barn som gjør samvær vanskelig eller umulig Ikke oppstilt noen konsekvenser om varslingsplikten brytes Samværsforelder må gå til sak om barna skal kunne ha håp om å bli igjen i sitt vante nærmiljø

7 F2F støtter at barn skal beskyttes Men vi er skeptiske til å lage skjermingsregler for de få som kan misbrukes av de mange En uttalt målsetting i Prop 85 L er å svekke samværsretten ytterligere og senke terskelen for når det ikke skal være samvær Samværsretten har svak rettsbeskyttelse allerede Tiltakene for de som trenger ekstra beskyttelse må ikke kunne ramme blindt de som er utenfor målgruppen

8 Selvjustis i stedet for kontradiksjon forslaget lagt på is. Bør legges dødt. Forslaget i høringsnotatet av om å lovfest bostedsforelder retten til å stanse samvær ved reell frykt/risiko for vold eller overgrep hos samværsforelderen er stanset, ut fra et ønske om å utrede symmetrien i slike saker. F2F mener at i slike tilfeller må det være en plikt for foreldrene å bringe saken inn for retten for en vurdering av de faktiske forhold. Dette krever ingen lovendring. Aftenposten søndag

9 Prop. 85 L ( ) Endringer i barnelova (barneperspektivet i foreldretvister) Nytt ord: Foreldretvister i stedet for barnefordelingssaker Men er ikke barneperspektivet det motsatte av det som er foreslått i prop 85 L? Vi burde ha et regelverk som i større grad forhindrer foreldretvister Der foreldretvister eksisterer, burde det være et mål å skjerme barna fra tvistene i stedet for å trekke dem sterkere inn Må kommuniseres tydelig at barna har rett til ikke å uttale seg Barna har rett til å reservere seg mot å bli trukket inn i konflikten!

10 Høring av barn.. Dersom barnet sier at det vil være like mye hos mamma og pappa.. og saken er brakt inn for retten, vil dette nærmest være en ulovlig uttalelse, da retten kun unntaksvis kan idømme delt bosted Dette har blitt oppfattet som en nøytral uttalelse som vanligvis har blitt tillagt liten eller ingen vekt Barnelovens store paradoks: Belønner den forelderen som ikke ønsker samarbeid Konflikt legitimeres som kampmiddel! Det er i alle fall skadelig for barna!

11 Betenkelig at familievernet motarbeider foreldre som ønsker å samarbeide! Er det rart sakene kommer til mekling i retten når familievernet motarbeider foreldre som er enige om å samarbeide? At 80% av sakene som kommer til retten forlikes, er et symptom på at mekling i familievernet generelt fungerer for dårlig. Kronikk, Drammens tidende

12 Er høring av barn uproblematisk? Hvordan vet man at det er barnas egne synspunkter som kommer til uttrykk? Kan barna være påvirket av far eller mor til å være negativ mot den andre forelderen? tilstand som på norsk kalles foreldrefiendtlighetsstyndrom Norske psykologer flest har dessverre liten kjennskap til dette fenomenet. Det gjelder også øvrige fagfolk som er i befatning med barn og foreldre i slike saker, og av den grunn kommer man ofte ikke noen vei gjennom hjelpeapparatet eller domstolen. For noen barn er det så vanskelig å leve i krysspresset mellom foreldrene, at de må velge side. Prof. Dr. psychol. Frode Thuen i A-magasinet 12. april 2013

13 Hvordan vet vi at barnet ikke er påvirket av foreldre? Hvordan hindre at barnet settes under press? å skulle presse barna til å velge en av foreldrene.det, det, det bør ikke skje. Og i samtalene er jeg opptatt av at ungen ikke skal oppleve det presset. Og så få foreldrene til å forstå at de ikke skal stille veldig mye spørsmål holde barnet i fokus hele tiden.. Sakkyndig psykolog Elin Bjøru i veiledningsvideo Konflikt og forsoning, del 3, Trondheim tingrett Advokat og psykolog Grethe Nordhelle i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 2010

14 Samvær Betenkelig at en uttalt målsetting med lovendringen er å svekke samværsretten Snevre rammer for samvær med tilsyn 16 timer årlig for overvåket tilsyn 32 timer årlig for støttet tilsyn Hvis varigheten til samvær under tilsyn skal avgrenses til ett år, hva gjør man når det året har gått? Tilsyn er et inngrep, men tilsyn er også en mulighet der det ellers ikke ville vært samvær

15 Barneperspektivet BLD foreslår at foreldretvister om samvær skal avgjøres etter et her og nå perspektiv F2F mener avgjørelser om barn bør baseres på hva som er best for barnet framover, helst i et livslangt perspektiv

16 Konfliktnivå og foreldrefunksjon Sier høyt konfliktnivå noe om foreldrefunksjonen? Konfliktnivået henger ofte sammen med posisjoneringen som følge av barnelovens ulikeverdighets-paradigme Prof. Frode Thuen i boken Livet som deltidsforeldre : det holder med en for å lage konflikt, dersom vedkommende er urimelig nok Dessverre tenderer barneloven og systemet rundt til å belønne den som bruker konflikt som kampmiddel

17 Prosess F2F mener forenklet prosess er skadelig i foreldretvister, det må som hovedregel foretas grundige undersøkelser av sakens realiteter Unntaksvise hasteavgjørelser må snarest følges opp av grundig saksopplysning og prosess Midlertidige avgjørelser må ikke legge sterke føringer på hva som skjer videre når saken er tilstrekkelig opplyst Beskyldninger om vold og overgrep kan være reelle, men det kan også være ledd i posisjonering mellom foreldre Også et overgrep å legge falske anklager til grunn Ekstremt viktig at den som best beskytter barnet tildeles bostedskompetansen Den største trusselen for rettssikkerheten til dem som utsettes for overgrep, er falske anklager

18 Kvalitetssikring av de sakkyndige Bør få inn i barneloven klarere rammer for grundigheten av de sakkyndiges arbeid, for eksempel etter dansk mal: bør en barnesakkyndig undersøkelse som utgangspunkt inneholde; to klinisk (avdekkende) samtaler med hver av foreldrene eventuelt også samtaler med foreldrene sammen, to observasjoner av samspillet mellom hver av foreldrene med barnet, en samtale med barnet alene, ytterligere informasjon om barnet og/eller foreldrene fra offentlige myndigheter eller lignende, samt en gjennomgang av erklæringen med foreldrene. (s 20) F2Fs forslag om en sakkyndigkommisjon heller ikke vurdert nå Viktig med kvalitetssikring av de sakkyndiges arbeid for å gjøre de gode bedre og luke ut de dårlige Må settes krav til at skriftlig sakkyndigrapport skal leveres minst en uke før hovedforhandling.

19 31 andre og tredje ledd skal lyde: Kommentar til 31 Barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg eigne synspunkt, skal få informasjon og høve til å seie si meining før det vert teke avgjerd om personlege tilhøve for barnet, mellom anna i sak om kven av foreldra det skal bu hos, samværsrett og foreldreansvar. Når barnet er fylt 12 år, skal det leggjast stor vekt på kva barnet meiner. Den som snakker med barna har et særskilt ansvar for å etterse at barnet ikke er i en lojalitetskonflikt mellom foreldrene, og at barnet virkelig gir uttrykk for sin egen mening. Barnet skal også opplyses om sin rett til å la være å uttale seg. Understreket tekst er ny tekst fra F2F

20 43 tredje ledd skal lyde: Kommentar til 43 Det kan i avtale eller i dom setjast vilkår for samvær. Dersom tilsyn blir sett som vilkår, kan retten utpeike ein person som skal føre tilsyn under samværet, eller be foreldra gjere det. Den av foreldra som skal ha samvær, dekkjer kostnadene til tiltaka som er sett som vilkår for samvær etter denne føresegna. Det offentlege dekkjer kostnadene til tiltaka etter denne føresegna etter standardiserte satsar. Gjennomstreket tekst er tekst strøket av F2F Understreket tekst er ny tekst fra F2F

21 61 tredje ledd skal lyde: Kommentar til Der det trengst, bør retten oppnemne sakkunnig til å uttale seg om eitt eller fleire av spørsmåla som saka reiser. Der det er satt fram påstandar om vald,overgrep, rus eller psykisk liding og saka ikkje er tilstrekkeleg opplyst på anna måte, kan retten oppnemne ein sakkunnig. Den sakkunnige skal avgje skriflig rapport til domstolen og partane seinast ei veke føre hovedforhandling. Understreket tekst er ny tekst fra F2F

22 Fra Aftenpostens diskusjonsforum

23 Spm 127: Noen barn har foreldre som ikke bor sammen, noen bor kun sammen med enten mor eller far, andre bor med "nye" mødre eller fedre. Hvis et barn har foreldre som ikke bor sammen, hva tror du er viktig for disse barna? Bor med 1 eller 2 foreldre/foresatte At barna har det godt hos begge foreldrene At foreldrene ikke krangler At barna ikke har dårlig samvittighet når de er hos en av foreldrene At barna treffer alle sine søsken, tanter, onkler og besteforeldre som vanlig At barna slipper å bytte skole/barnehage 82 % 78 % 81 % 75 % 73 % 67 % 70 % 71 % 66 % 66 % At man ikke bor langt fra hverandre At barna kan være sammen med sine 'gamle' venner hele tiden At man bor like mye hos mor og hos far At man bor bare med en av foreldrene mesteparten av tiden Fra undersøkelsen Sorg uten blomster om samlivsbrudd og sykefravær 21 % 14 % 53 % 62 % Synovate % 51 % 57 % 63 % Bor med 1 forelder/foresatt Bor med 2 foreldre/foresatte 0 % 50 % 100 %

24 F2F mener: Oppsummert med Prop 85 L beveger barneloven seg enda mer i retning av en unntakslov for dem som trenger spesiell beskyttelse, på bekostning av normaltilfellene hvor det er til barnets beste med regelmessig samvær med begge foreldrene prop 85 L har mange av de samme svakheter som dagens barnelov og vil ikke bidra til å dempe konfliktene mellom foreldre vesentlig i det overveldende flertallet av sakene vil likeverd mellom foreldrene dempe konfliktene og skape en langt bedre og mer stabil situasjon for barna etter samlivsbrudd

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Delt bosted for barn etter foreldrenes samlivsbrudd

Delt bosted for barn etter foreldrenes samlivsbrudd Delt bosted for barn etter foreldrenes samlivsbrudd Hvilke kriterier og hensyn er og bør være avgjørende? Kandidatnummer: 198799 Antall ord: 33 914 JUS398 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET

Detaljer

Foreningen 2 Foreldre

Foreningen 2 Foreldre Diskuter på Vi skaper trygge familieforhold for barn med to hjem Foreningen 2 Foreldre Medlemsblad nr. 1 - Mars 2013 - Årgang 27 Kurs - Fortsatt foreldre Side 4 Du må ikke være så sint! Side 10 Mekling

Detaljer

Høringsuttalelse fra Foreningen 2 Foreldre til "Gjennomføring i norsk rett av Haagkonvensjonen 1996 om beskyttelse av barn mv" Sammendrag

Høringsuttalelse fra Foreningen 2 Foreldre til Gjennomføring i norsk rett av Haagkonvensjonen 1996 om beskyttelse av barn mv Sammendrag Deres ref Vår ref Dato 13/2338 03.01.14 Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo postmottak@bld.dep.no Høringsuttalelse fra Foreningen 2 Foreldre til "Gjennomføring i norsk rett

Detaljer

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett Foreldreansvar og samværsrett Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen NAV lokalt Sosialtjenesten Prest PP-tjenesten, BUP Barnevernet Advokat Fri rettshjelp Familievernet gir et gratis lavterskeltilbud

Detaljer

Innst. O. nr. 44 (2000-2001)

Innst. O. nr. 44 (2000-2001) Innst. O. nr. 44 (2000-2001) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Per Roar Bredvold og Siv Jensen om lov om endringer i lov

Detaljer

Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet Pb 8111Dep 0032 Oslo. Att: 30. november 2012

Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet Pb 8111Dep 0032 Oslo. Att: 30. november 2012 Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet Pb 8111Dep 0032 Oslo Att: Vår ref / ansvarlig advokat: 9013GV Advokat Odd Kristian Johansen Deres ref: Dato 30. november 2012 Høringsuttalelse til «Forslag

Detaljer

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Mastergradsoppgave JUS399 Barns rettigheter i en barnevernssak Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Kandidatnr.: 17 29 35 Veileder: Gudrun Holgersen Totalt 14 853 ord Bergen

Detaljer

Foreningen 2 Foreldre

Foreningen 2 Foreldre Diskuter på Vi skaper trygge familieforhold for barn med to hjem Foreningen 2 Foreldre Medlemsblad nr. 2 - Desember 2012 - Årgang 26 Torkhildsens barnelovforslag svekker barns rettssikkerhet Side 5 Å kjempe

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Å ha rett å få rett? Juridiske problemstillinger i barnefordelingssaker v/advokat Marie Sølverud

Å ha rett å få rett? Juridiske problemstillinger i barnefordelingssaker v/advokat Marie Sølverud Å ha rett å få rett? Juridiske problemstillinger i barnefordelingssaker v/advokat Marie Sølverud 1 Marie Sølverud Arbeidet som advokat siden 2003 Lang erfaring med barnefordelingssaker/barne vernsaker

Detaljer

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett FORELDRE- ANSVAR OG SAMVÆRS- RETT Foreldreansvar og samværsrett FORELDRE- ANSVAR OG SAMVÆRS- RETT Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen Trygdekontoret Sosialkontoret Prest PP-Tjenesten Advokat

Detaljer

BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER

BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER SAMARBEID OM BARN FORELDRES ANSVAR De fleste foreldre som går fra hverandre kommer til enighet om ordninger vedrørende

Detaljer

Foreningen 2 Foreldre

Foreningen 2 Foreldre Diskuter på Vi skaper trygge familieforhold for barn med to hjem Foreningen 2 Foreldre Medlemsblad nr. 4 - Desember 2014 - Årgang 28 God jul og godt nytt år Skifte etter ugift samliv Side 6 Godt familievern

Detaljer

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn Veileder Q-15/2004 Utgitt av: Barne- og familiedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste Kopi- og distribusjonsservice

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02068-A, (sak nr. 2014/1252), sivil sak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02068-A, (sak nr. 2014/1252), sivil sak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 23. oktober 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02068-A, (sak nr. 2014/1252), sivil sak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat

Detaljer

SAMVÆRETS VILKÅRLIGHET

SAMVÆRETS VILKÅRLIGHET SAMVÆRETS VILKÅRLIGHET Barnevern og foreldrevern i forhold til barnevernlov og barnelov contra barns rett til samvær Et kritisk blikk på de de rettslige temaer knyttet til samværsfastsetting av advokat

Detaljer

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT I dette

Detaljer

Foreningen 2 Foreldre mener at lovgivningen på familieområdet bør være normativ, grensesettende og fremme likeverdig foreldreskap som norm.

Foreningen 2 Foreldre mener at lovgivningen på familieområdet bør være normativ, grensesettende og fremme likeverdig foreldreskap som norm. Deres ref Vår ref Dato 15/504 22.5.2015 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo postmottak@bld.dep.no Høringsuttalelse fra Foreningen 2 Foreldre til "Forslag om

Detaljer

Barnets beste ved fastsettelse av fast bosted for barn

Barnets beste ved fastsettelse av fast bosted for barn Barnets beste ved fastsettelse av fast bosted for barn En analyse av lagmannsrettspraksis fra 2011 av Liv Johanne Martinsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/865-5-TK 02.09.2008 HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2008:9 - MED BARNET I FOKUS

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/865-5-TK 02.09.2008 HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2008:9 - MED BARNET I FOKUS Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 08/865-5-TK 02.09.2008 HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2008:9 - MED BARNET I FOKUS Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Kandidatnummer: 533 Leveringsfrist: 25. April 2013 Antall ord: 17 890 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.2 Kildebruk... 2 2 DET BIOLOGISKE PRINSIPP...

Detaljer

Medlemsbladet for F2F Vestfold. Utgivelse NR 2. Leserinnlegg

Medlemsbladet for F2F Vestfold. Utgivelse NR 2. Leserinnlegg Utgivelse NR 2. Et samlivsbrudd har mange utfordringer, F2F vestfold får mange henvendelser i løpet av året. Hvis det er noen medlemmer som ønsker å skrive noe om situasjonen sin er vi veldig glade for

Detaljer

Ny barnelov Et spill for galleriet. Foreningen 2 Foreldre. Side 7. Assistert befruktning av single kvinner. Side 12

Ny barnelov Et spill for galleriet. Foreningen 2 Foreldre. Side 7. Assistert befruktning av single kvinner. Side 12 Vi skaper trygge familieforhold for barn med to hjem Medlemsblad nr. 1 - Januar 2010 - Årgang 24 Ny barnelov Et spill for galleriet Side 7 F2F og Ekteskapsloven Side 5 Assistert befruktning av single kvinner.

Detaljer

Barna som ikke blir trodd

Barna som ikke blir trodd Barna som ikke blir trodd Tips VG på 2200 (VG) 24.09.2013 16:23 - oppdatert 29.09.2013 07:59 16 mødre og en far meldte fra om at barna deres ble utsatt for vold eller overgrep. Den sakkyndige trodde ikke

Detaljer

Metoderapport for Makta over barna

Metoderapport for Makta over barna Metoderapport for Makta over barna Journalist: Arild Færaas, (Fotograf: Rune Folkedal og Tore Sandberg, tegner: Karl Gundersen, grafikk: Jan Rasmussen, nyhetsleder/coacher Karianne Braathen) MAKTA OVER

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernretten

Det biologiske prinsipp i barnevernretten Det biologiske prinsipp i barnevernretten Skrevet av kandidatnummer 159826 Antall ord er 14931 Avhandlingen er veiledet av Gudrun Holgersen 1 INNHOLDSLISTE 1. NOEN INNLEDENDE ORD OM AVHANDLINGENS TEMA

Detaljer

Det 32. nordiske juristmøde Reykjavik 22. - 24. august 1990. Lucy Smith. Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper

Det 32. nordiske juristmøde Reykjavik 22. - 24. august 1990. Lucy Smith. Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper Det 32. nordiske juristmøde Reykjavik 22. - 24. august 1990 Lucy Smith Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper Av professor dr. juris

Detaljer

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE av Lena Stave Hovedoppgave levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2007 SAMMENDRAG Forfatter: Lena Stave Tittel: Psykologiske

Detaljer

Kunnskapsmangel ødelegger barn for livet!

Kunnskapsmangel ødelegger barn for livet! Rune Fardal, studerer psykologi Personlighetsforstyrrelser med hovedvekt på narsissistisk problematikk i relasjon til barn http://www.sakkyndig.com mail: rune@fardal.no Kunnskapsmangel ødelegger barn for

Detaljer