Nr I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 17. ÅRGANG. Årsberetning. Navnetanker. Årsmøte Google translate folketelling i USA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 02-2012 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 17. ÅRGANG. Årsberetning. Navnetanker. Årsmøte 2012. Google translate. 1940 folketelling i USA"

Transkript

1 DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr ÅRGANG I DETTE NUMMER: Årsberetning Navnetanker Årsmøte 2012 Google translate 1940 folketelling i USA Budsjetter og regnskap

2 DIZ Medlemsblad for DIS-Vestfold Innhold Redaktøren 3 Vedtekter for DIS-Vestfold 4 Leder i DIS-Vestfold 5 Ny koordinator for kirkeboksprosjektet 6 Registrering av Norges Dokumentarv 7 Norges eldste kirkebok 7 Arkivturens første stoppested 8 Google translate 12 Unn H. Linde U.S. Federal Census 14 Medlemsmøte US Census 16 Budsjett Regnskap 2011, Resultat 18 Regnskap 2011, Balanse 19 Valgkomiteens instilling for Årsberetning 2012, DIS-Vestfold 20 Nyheter og rariteter 24 DIS-Norges leder 27 DIS-Vestfold ble stiftet 2. mars 1995, og er et lokallag av DIS-Norge. URL: Facebook gruppe: DIS-Vestfold Styret: Leder: John Ludvigsen epost: Tlf: Nestleder Willy Fredriksen epost: Tlf: Kasserer Harald Lind Epost: Tlf: Sekretær Hege Karina Frebergsvik Epost: Tlf: Styremedlem Nina Hestem Berggren Epost: Tlf: Varamedlem Hanne Marie Daleng Epost: Lokale DIS grupper i Vestfold: Sandefjord. Møtested: Ranvik ungdomsskole Leder: Osvald Rydjord Tlf: Forsiden: Schwarzenberg våpenskjold. Fra Ben kirken i Kutná Hora, Tsjekkia. Foto: W. Fredriksen Sande Møtested: Sande vidregående skole Leder: Anne-Grethe Syvertsen Tlf: Larvik Møtested: Langestrand Seniorsenter Leder: Thor Willy Hansen Tlf: DIZ , SIDE: 2

3 Redaktøren Vi går inn i en ny tidsalder for DIS- Vestfold. Leder gjennom de siste 10 år, John Ludvigsen har valgt å gå ut av styret. Valgkomiteen har instillt Unn H. Linde til ny leder. Unn var med i opprettelsen av vårt lokallag i Larvik. Allerede ved første møtet i Larvik gikk hun inn som sekretær og gjorde en flott jobb der. Dette arbeidet har kommet valgkomiteen for øret og altså innstillt henne til ny leder i DIS-Vestfold. Redaksjonen ønsker John lykke til med sitt sivile liv og håper at han nå vil få tid til å jobbe mer med egne slektsforsker-interesser. Vi håper også at han fremdeles vil være aktiv i slekts forsker miljøet her i Vestfold og at vi også i framtiden vil nyte godt av hans kunnskaper og blide åsyn. Han er hjertlig velkommen til å skrive nytt og spennende stoff til medlemsbladet vårt. DIS-Vestfolds statutter sier at leder og varamedlemmer er på valg hvert år. De fire andre styremedlemmene er på valg hvert andre år, slik at to av dem er valgbare hvert år. Valgkomiteen har ført opp Henning Halvorsen og Morten Thorvaldsen som nye styrerepresentanter. DIS-Vestfolds vedtekter som styrer hvordan våre tillitsvalgte velges finner man på våre nettsider. Det er kanskje ikke så ofte man finner fram til denne delen av verdens-webben, så vi har derfor tatt med vedtektene her i dette nummeret av DIZ. Årmøtet 2012 står for døren. Innkalling med møtedokumenter skal formidles til medlemmer tilknyttet lokallaget og DIS-Norge sentralt minst 2 uker før årsmøtet. Disse dokumentene finner du her i DIZ, i tilegg til at de legges ut på DIS-Vestfolds websider 1 mars Det var en stor dag da den norske folketellingen for 1910 ble offentliggjort etter 100 års sperretid. Amerikanerne har en langt bedre tidsfrist for offentliggjøring av folketellinger. Der hvor vi har 100 år har amerikanerne bare 72 år. Det er noe vi burde hatt her i Norge også. Den neste folketellingen som skal offentliggjøres er fra Det markerer vi selvsagt her i DIZ. I tidligere folketellinger fra USA har man vært avhengig av betalingstjenester for å kunne få tilgang tellingen vil heldigvis ha gratis tilgang. Det er i seg selv en god nyhet. DIS-Norge er en stor representant for dugnadsånden hvor vi deler stoff, uten å ta betalt. Noe av stoffet om 1940 tellingen er på engelsk. Dersom man skal slektsforske i USA er det selvsagt en fordel om man har en viss kunnskap i det engelske språk. Er språket et problem finnes det heldigvis hjelpemidler. Google translate fungerer stort sett glimrende. Selv om gramatikk noen ganger fungere litt dårlig blir resultatet stort sett lesbart. Denne løsningen omtaler vi også i dette nummer av medlemsbladet. Willy Fredriksen Redaktør DIZ Medlemsblad for DIS-Vestfold 16 årgang. Utgitt av DIS-Vestfold Facebook gruppe: DIZ-Vestfold Redaktør: Willy Fredriksen epost: Tlf: Redaksjonen avsluttet 29 Februar DIZ , SIDE: 3

4 Vedtekter for DIS-Vestfold Vedtatt på stiftelsesmøtet 2. mars 1995 Revidert 25. februar Navn Lokallagets navn er DIS-Vestfold og det er et lokallag av DIS-Norge i Vestfold med samme logo og skriftstype som foreningen. DIS står for Databehandling i Slektsforskning. 2. Formål Lokallagets formål er å gi DIS-Norges medlemmer lokale tilbud og tjenester ved å: skape et lokalt forum for slekts- og personhistorie hvor databehandling og Internett brukes som hjelpemiddel. spre kunnskap om dette og for øvrig stimulere slektsforskning i sitt område. organisere og koordinere medlemmenes arbeid i forbindelse med databehandling av genealogisk kildemateriale, samt å stimulere slikt arbeide. Lokallaget kan opprette lokale grupper. Gruppens navn skal alltid være DIS-Vestfold-<gruppenavn> med samme logo og skrifttype som foreningens. Det skal alltid angis at det er en gruppe tilknyttet DIS-Norge. Lokallaget vedtar retningslinjer for lokale grupper, basert på standard retningslinjer vedtatt av DIS-Norges styre. DIS-Norges styre skal godkjenne vedtatte retningslinjer. 3. Nøytralt Lokallaget er nøytralt i forhold til religion og politikk. Lokallaget har ingen økonomiske interesser i maskineller programvare. 4. Tilknytning Medlemskap i DIS-Norge kan kun tegnes av privatpersoner. Medlemmet blir automatisk tilknyttet det lokallaget som dekker medlemmets postadresse. Hvis medlemmet ønsker å være tilknyttet et annet lokallag, må DIS- Norge informeres om dette på fastlagt måte. 5. Kontingent Medlemskontingenten i DIS-Norge kreves inn sentralt. Lokallaget får overført midler fra foreningen som en andel av foreningens kontingent basert på antall betalende medlemmer med tilknytning til lokallaget. Reglene for dette fastsettes av DIS- Norges landsmøte. 6. Styret DIS-Vestfold ledes av et styre på 3-6 medlemmer: - leder - nestleder - sekretær - kasserer - øvrige styremedlemmer I tillegg velges 1-2 varamedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Styrets medlemmer og varamedlemmer velges av årsmøtet for 2 år, unntatt lederen som velges for 1 år. Gjenvalg kan finne sted. 7. Virksomhet Lokallagets virksomhet følger kalenderåret. Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned og kunngjøres for medlemmer tilknyttet lokallaget med minst 6 ukers varsel. Forslag/saker som medlemmer tilknyttet lokallaget ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende minst 4 uker før årsmøtet. Innkalling med møtedokumenter formidles til medlemmer tilknyttet lokallaget og DIS-Norge sentralt minst 2 uker før årsmøtet. Årsmøtets saksliste skal inneholde: a. valg av møteleder og referent b. styrets beretning om siste års virksomhet c. regnskap med revisors beretning d. innkomne forslag e. budsjett f. valg av: - leder - styre - revisor - valgkomité på 2-3 medlemmer Et medlem kan stemme med skriftlig fullmakt for 1 annet medlem, for øvrig har de fremmøtte 1 stemme hver. Styret fungerer som fullmaktskomité. DIS-Norge har anledning til å delta på årsmøtet med en representant med talerett. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når minst 1/5 av medlemmene tilknyttet lokallaget skriftlig forlanger dette. Innkalling skal skje som for ordinært årsmøte. Dersom lokallaget ikke avholder årsmøte som fastlagt i sine egne vedtekter, kan DIS-Norge innkalle til årsmøte. Referat fra årsmøtet formidles til medlemmer tilknyttet lokallaget og DIS-Norge sentralt senest 3 måneder etter møtet. Kopi av årsregnskapet sendes samtidig til DIS-Norge. Lokallaget bestemmer selv om årsmøtekunngjøring, -innkalling og -referat skal formidles via lokallagets nettsted, lokallagets blad eller sendes ut som brev. 8. Vedtekter Lokallagets vedtektene skal være i samsvar med DIS-Norges vedtekter. Vedtektsendringer kan vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall. Forslagene skal stå i innkallingen til årsmøtet. Før vedtektsendringer trer i kraft, må de godkjennes av DIS-Norge. 9. Opphør av lokallaget DIS-Vestfold kan oppløses ved forslag fremsatt og vedtatt på et årsmøte, og uforandret fremlagt og vedtatt på et etterfølgende ekstraordinært årsmøte når minst 3/4 av de fremmøtte medlemmer tilknyttet lokallaget på det ordinære og det ekstraordinære årsmøtet stemmer for oppløsning. Det må gå minst tre måneder mellom årsmøtene. I slike avstemminger godtas ikke fullmakter. Ved oppløsning forvalter DIS-Norge lokallagets eiendeler. DIZ , SIDE: 4

5 Leder i DIS-Vestfold Det er litt rart å skrive min siste leder til DIZ nå. Men slik blir det altså, for fra og med det kommende årsmøtet så tar jeg en pause fra styrearbeid i DIS-Vestfold. Etter så mange år sammenhengende i styret er det på sin plass å slippe andre til. Og hva passer vel bedre i denne lederen enn et lite tilbakeblikk på årene som har gått. Det er mye som har skjedd siden 12. februar Dette var datoen da jeg overtok som leder etter Jan Willi Talgø. Jeg sitter her og ser gjennom gamle eposter og gamle nummer av bladet DIZ for å memorere litt av det som har hendt i løpet av disse 10 årene. Og omtrent så langt tilbake i tid er det da mulig å lese historikk i form av medlemsbladet DIZ som du kan finne på våre websider. Det første jeg legger merke til er at vi nå er dobbelt så mange medlemmer i Vestfold som den gang. En av de artige tingene jeg finner i DIZ fra 2002 er en artikkel om den amerikanske folketellingen for Den gangen kjøpte DIS-Vestfold denne tellingen på CD fra Ancestry for å kunne gjøre søk for medlemmene våre. Faktisk var det en egen ringperm med hele 56 plater, og det skal vel ikke mye fantasi til for å skjønne at det var litt av en jobb å sitte der og søke i en slik bunke. Verden har gått framover heldigvis. Det var omtrent på samme tid vi holdt foredrag om dette nye som het Internet, og som vi hadde store forhåpninger til. Lite ante vi vel hvor fort det skulle utvikle seg, og at vi noen år senere skulle være med på å bygge opp nettet med kilder og informasjon til glede for alle slektsforskere. Det var også den gang i 2002 vi begynte å se på at DIZ måtte kunne sendes ut elektronisk fordi trykking og porto utgjorde en altfor stor del av våre kostnader. Men oppfølging av medlemmenes epost og adresser var en utfordring den gangen. DIS- Vestfold har ikke noe eget register, vi henter kopier sentralt fra etter behov. (DIZ_2001_nr2) Det betydde i praksis at vi måtte be kontoret i Oslo om å lage Excel-filer til oss. I mange år har vi nå fått et flott medlemsblad takket være gode redaktører og flinke bidragsytere. Da vi begynte å lage bladet for elektronisk publisering kunne vi ta i bruk farger og gjøre bladet mer attraktivt, og økende antall sider medførte ikke lenger at stadig mer penger ble brukt på porto. I 2002 skjer det også andre viktige ting, og jeg sakser litt fra DIZ igjen: Det var da forslaget om mulig prosjekt dukket opp. Hva med å registrere døde eller begravde i et sokn? Det er en mye enklere oppgave, den har et tydelig begrenset omfang i arbeidsmengde og det er absolutt noe mange kan ha nytte av. Vi vet jo alle hvor vanskelig det er å skaffe informasjon om det som gjelder det siste hundreåret. Og slik gikk det til at vi begynte å registrer begravde i Stokke, og snøballen hadde begynt å rulle. Noen år etter, nærmere bestemt i august 2005, var prosjektet Gravminner etablert hos DIS-Norge. Vi var ikke alene om å komme på ideen med å registrere graver, men det er hyggelig å tenke tilbake på at vi har vært med fra starten av. I 2003 flyttet vi til Stokke bygdetun etter en omflakkende periode, og der har vi hatt vår faste møteplass. Fram til da hadde vi brukt skoler, Flykafeen, Sandefjord Motorhotell og andre steder, så fra 2003 fikk vi en enklere tilværelse når vi skulle organisere møter. Noe annet vi i Vestfold var tidlig ute med var å få etablert et nettbasert forum hvor medlemmene kunne stille spørsmål og hjelpe hverandre. I 2004 etablerte DIS-Norge det landsdekkende forumet Slektsforum og vi overførte våre spørsmål og svar dit. I etterkant er det jo artig å se at våre ideer har blitt adoptert av andre lag. Samtidig har vi sikkert plukket opp en lang rekke gode ideer hos andre lag også opp gjennom tidene, og det er vel det som kjennetegner en god organisasjon som DIS. John Ludvigsen Leder i DIS-Vestfold Da vil jeg få takke alle sammen for at dere har gjort min periode som leder så hyggelig og inspirerende, og jeg vil få ønske det nye styret lykke til videre. Jeg vet at DIS-Vestfold er i trygge og gode hender framover. John DIZ , SIDE: 5

6 Ny koordinator for kirkeboksprosjektet Rune Helland er ny koordinator. Vårt største prosjekt så langt, kirkebokprosjektet eller kilderegistreringsprosjektet som vi kalte det tidligere, har fått en ny koordinator, nemlig Rune Helland. Rune har vært med helt fra starten og har vært en våre ivrigste registratorer. Han har primært jobbet med Borre, Nykirke, Våle og Undrumsdal, men har også tatt korrekturlesing for Slagen i Sem. Rune vil nå ta fatt på jobben med oppfølging, bestillinger av materiale, koordinering av registrering og korrekturlesing, samt innsending av data til Digitalarkivet etter hvert som kildene blir ferdigstilt. Dersom har du lyst til å bidra med å registrere en kirkebok eller vil hjelpe til med korrekturlesing så er det bare å sende ham en mail på denne adressen: Registrering av Folketellingen 1875 for Vestfold Registrering av 1875 For øyeblikket har man kommet til registrering av folketellingslister fra 1875 for Vestfold-kommunene. Har du litt tid til overs i høstmørke kvelder, og kunne tenke deg å bidra til registreringen av denne kilden, så kan du finne mer info om prosjektet på DIS-Norges 1875-sider. Her vil du finne blant annet en enkel guide for hvordan du registrerer deg som registrator. Det er også utarbeidet en norsk brukerveiledning og opprettet et forum på Slektsforum hvor man kan legge ut spørsmål om tydehjelp. Det ble meldt på #slektsprat at man var nesten ferdig med Botne, og Lars J.O. meldte at han fikk av de første batchene for Våle. Har du lyst til å bidra, så er det bare å henge seg på dugnaden. Morten Thorvaldsen DIZ , SIDE: 6

7 Norges Dokumentarv I anledning av lanseringen av Norges Dokumentarv, som er en del av UNESCOs Memory of the Worldprogram, har en rekke hvalfangstarkiver blitt inkludert som Vestfolds bidrag til Norges Dokumentarv, det nasjonale registeret over spesielt betydningsfulle dokumenter for nasjonen. Grunnlovsutkast fra 1814, Kongens nei i 1940 og Bjørge Lilleliens legendariske radiosending fra landskampen mellom Norge og England i 1981 er alle representert i registeret over Norges dokumentarv som blir lansert i dag. UNESCOs Memory of the Worldprogram skal bidra til å verne og tilgjengeliggjøre dokumentarv. Et internasjonalt register over verdifull dokumentarv har eksistert i mange år. I dag klokken 12 lanseres et norsk register med noen av landets viktigste dokumenter. Sommeren 2011 ble det åpnet for nominasjoner til Norges dokumentarv. I løpet av høsten har den norske Memory of the World-komiteen gjennomgått nominasjonsforslagene som kom inn, og valgt ut de 60 dokumentene og dokumentsamlingene som skal utgjøre den første versjonen av det norske dokumentregisteret. I vurderingen av om dokumentene skal bli tatt med i registeret er det først og fremst tatt hensyn til autentisitet, om dokumentene er unike og uerstattelige og om de gir unik dokumentasjon fra sin samtid. I kriteriene er det også lagt vekt på å gjøre vurderinger i forhold til tid sted mennesker emne og tema form og stil samt kulturell, åndelig og religiøs verdi. Norges eldste kirkebok Kirkebok for Andebu, , Norges eldste kirkebok Kirkebok for Andebu er den eldste norske kirkeboka. Den markerer starten for kirkebokføringen i Norge, der alle innbyggere i Norge ble innført ved dåp og begravelse og andre kirkelige handlinger. I tillegg ble det nedtegnet innflytting, utflytting og koppevaksinasjon i prestegjeldet, og kirkebokføringen hadde dessuten folkeregisterfunksjon. Den første norske kirkeboka tas inn som en del av Norges dokumentarv. Den eldste norske kirkeboken starter i 1623 og er fra Andebu i Vestfold. Kirkeboken er ført felles for hele prestegjeldet, i avdelinger for hvert av soknene Andebu, Kodal og Høyjord. Kirkeboken er delt i to bolker dåp og begravelse. Hver av bolkene er ført kronologisk fra 1623 til I første del av kirkeboken finner vi navn på de døpte (først nevnes farens navn og deretter barnets navn), i andre del av kirkeboken føres de døde opp. I årene 1623 til 1738 har sokneprester i Andebu registrert ulike kirkelige handlinger. Ettersom kirkeboken dekker mer enn 100 år, er det mange sokneprester som har ført opplysninger om liv og død i Andebu. Dette innebærer at kirkeboken også er en viktig kilde til kunnskap om tidlig befolknings- og sosialhistorie i Andebu. Det er svært få kirkebøker i statsarkivene som er eldre enn De eldste kirkebøkene stammer fra siste del av 1600-tallet. DIZ , SIDE: 7

8 Arkivturens første stoppested Arkivportalen.no Endel slektsforskere har nok vært inne på Arkivverkets gamle Felleskatalog-tjeneste for å lete frem til hva slags arkivsaker som er bevart fra uminnelige tider. Den er fortsatt tilgjengelig på Arkivverkets nettsider, men alle registrerte innførsler her er nå overført til arkivportalen. no, som ble etablert i Med arkivportalen.no tar man sikte på å etablere en felles portalløsning for søk i ulike arkivinstitusjoners samlinger av arkivmateriale. Arkivportalen.no er en nasjonal søketjeneste på tvers av arkivinstitusjoners kataloger. Her vil du kunne finne informasjon om hvilke historiske arkiver og dokumenter som befinner seg i det mangfoldet av arkiver som finnes i Norge. Løsningen ble etablert i 2010 og antallet kataloger fra de ulike institusjoner er ikke komplett. Hvis du ikke finner det du leter etter, ta kontakt med den enkelte depotinstitusjon. Løsningen er utviklet i et samarbeid mellom: Riksarkivaren LLP ABMU Stiftelsen Asta Mesan AS har utviklet den tekniske løsningen og står for vedlikeholdet. Morten Thorvaldsen DIS-Vestfold Hva er arkivportalen? Arkivportalen.no er en portalløsning som er oppdelt i seks klart avgrensede elementer. Øverst på siden, under logoen, finner man nettsidens verktøylinje med innganger til enkelt og avansert søk, en handlekurv -funksjon som kalles Mine Arkivtraller, mulighet til å registrere bruker og innloggings-mulighet. I første omgang skal vi ta et kort blikk på hvordan man registrer en brukerkonto på Arkivportalen.no. Fordelene med å registrere en brukerkonto er at man da kan bestille arkivsaker, slik at de blir hentet frem og ligger klare til den dagen du skal på arkivet. I tillegg vil man gis adgang til å bidra med avskrift av digitaliserte dokumenter som er tilgjengelig gjennom arkivportalen.no. Klikk her Man må her fylle inn påkrevd informasjon for å opprette en bruker på Arkivpotalen. no Etter at man har registrert seg vil man kunne legge inn og bestille arkivsaker slik at de ligger klare og venter på deg når du kommer på arkivet. Du får som registret bruker også anledning til å hjelpe til med avskrift av digitaliserte dokumenter som er tilgjengelige på Arkivportalen.no DIZ , SIDE: 8

9 Etter at du har trykket Registrer bruker, så vil det bli sendt en epost til den epost-adressen som du oppga ved registrering. Denne eposten vil inneholde et automatisk laget passord, som består av tall, bokstaver og spesielle tegn. Etter at du har logget inn vil du kunne endre passord ved å klikke på Mine sider og deretter på Min Profil. Nå som du har laget deg en bruker, kan vi gå videre til å se på ulike måter å søke på. Til venstre i verktøylinja er det et åpent felt hvor man kan skrive inn det søkeord man vil søke etter. Ved siden av Søk -knappen er det avkryssningsbokser for om man bare skal søke i materiale/dokumenter som allerede er digitalisert (skannet/avfotografert) eller om man kun vil søke i hovedkatalogene som kalles arkiv og ikke alle underliggende arkivstykker/dokumenter. Å søke på denne enkle måten kan resultere i at man får svært mange treff om man bruker generelle søkeord. Et tips for å få størst mulig utbytte av portalen er at man forsøker å være så presis som man kan være med hensyn til hva slags arkivstykker/dokumenter/protokoller som man er på jakt etter, og i forhold til hvor man tror dette er oppbevart (arkivinstitusjon). Er man på jakt etter en spesiell type arkivstykker fra et geografisk bestemt område, så vil man fort bli tvunget til å gjøre bruk av Avansert søk -funksjonen som tilbys. Denne finner man ved å klikke på lenken Avansert søk som står rett under søkeboksen for enkle søk. Her vil man få mulighet til å søke på hva som er avlevert til ulike arkivinstitusjoner ved å velge det enkelte arkiv på søkebegrepet Oppbevaringssted. Et av de mest nyttige søkealternativene er å benytte seg av valget... inneholder alle ordene.... Da vil man kun få opp treff på ordene i de søkekombinasjoner som man taster inn, og for eksempel ikke treff fra andre kommunale organer i samme kommune. Har man valgt alle som oppbevaringssted, vil man også kunne få frem deler av arkiv eller arkivstykker/ dokumenter fra det organ man søkte etter, men som av ulike årsaker kan ha blitt deponert sammen med arkiver fra et annet organ. Skjema for Avansert søking DIZ , SIDE: 9

10 Eksempel på søk etter Borre Vergeråd Et eksempel på dette er arkivene etter Borre Vergeråd. Store deler av protokollene for dette organet har blitt deponert til IKA Kongsberg av Horten kommune, men et slikt landssøk viser også at noen protokoller for perioden 1910 til 1939 har blitt deponert sammen med arkivene etter Borre Sogneprestkontor (se bilde). Når man skal lete frem protokoller for et område, så kan det være lurt å ha skaffet seg et overblikk over kommuneinndelingen, organisering av lensmenn/politi og domstolsvesen på stedet. Det er også viktig å huske på at arkivmateriale fra skole-, fattig- og sykevesen kan finnes både i arkivene etter den lokale sognepresten og etter den lokale kommuneadministrasjonen. For bykommunenes del så kan arkivene strekke seg tilbake til slutten av 1700-tallet. Skattemanntall vil man kunne finne både i kommunearkiver og i amtmannsarkivene, mens valgmanntall vil kunne finnes i lensmanns-, sogneprest- og kommune-arkiver. Man må altså sjekke flere ulike søkeord. Arkivportalen har videre elementer som viser de siste innlagte digitaliserte bildene, de sist innlagte arkivene og de mest populære søkeordene. Når man har funnet arkivdokumentene man er på jakt etter, så er tiden kommet for å bestille disse. Nedenfor er en visuell beskrivelse av denne prosessen, ved at man benytter Legg i min tralle -funksjonen for å bestille. Oversikt over hva som ligger i tralla. Etter at man har funnet ønsket eske med dokumenter eller enkeltstående dokument/protokoll kan man trykke på knappen Legg i min tralle. DIZ , SIDE: 10

11 Ved å klikke på Min tralle øverst til høyre på verktøylinja ( se bilde nederst på forrige side) så vil man få opp Arkivtralla med de ettersøkte/bestilte arkivstykker og protokoller. Vises det en oransje trekant ved siden av mappe-symbolet så innebærer det at oppbevaringsstedet ikke tilbyr bestilling. Hvis det derimot står et slikt symbol; ved siden av mappen; så betyr det at arkivdokumentet/ protokollen er klausulert og at man ikke får innsyn i denne. Ved å klikke på Min Tralle vil man få opp en oversikt over hvilke arkivstykker man har søkt etter/ønsker å bestille, hvis oppbevaringssted tillater dette. En slik oransje trekant innebærer at oppbevaringsstedet, Statsarkivet i Kongsberg, ikke tilbyr bestilling av arkivstykker ennå. Med denne lille guiden håper jeg at riktig mange benytter muligheten til å søke etter spennende arkivskatter som skjuler seg i de utallige arkiver som er oppbevart av ulike private og offentlige arkiver. Lykke til i jakten. Det kan lønne seg å gjøre litt forarbeid før man begir seg ut på den store arkivturen, som for en god del slektsforskere og historisk interesserte kan være en ganske lang vei, geografisk sett. Morten Thorvaldsen Onsdag 14. mars 2012, kl. 18:30 Sted: Stokke bygdetun Årsmøte 2012 i DIS-Vestfold. Årsmøtepapirene ble lagt ut på vf.disnorge.no 1.mars 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent og to personer til å signere protokollen 3. Styrets beretning Regnskap 2011 og Revisors beretning Styrets ansvarsfritak 5. Innkomne saker. 6. Budsjett Valg av leder, styremedlemmer og revisor 8. Valg av representant til DIS-Norges landsmøte DIZ , SIDE: 11

12 Google translate En god hjelp til å lese fremmede språk Mange ganger kommer vi inn på websider hvor språket ikke er vårt eget morsmål. Skandinaviske språk er vanligvis ikke den store utfordringen. Men å lese amerikanske folketellinger blir en utfordring dersom Engelsk kunnskapene ikke er så gode. Med dagens informasjonsverden finnes det heldigvis hjelpemidler for oss som ikke er så språkmektige. Løsningen heter Google Translate. Med Google translate kan vi både oversette ord og setninger i tilegg til hele websider. Her er noe av teksten fra innholdet av rubrikkene for 1940 folketellingen i USA. (ref side 16). Teksten er limt inn i feltet til venstre og resultatet av oversettelsen til norsk ser man til høyre. Øverst til høyre på denne siden ser vi eksempel på oversettelse av en tekst fra engelsk til norsk. Nedenfor ser vi et eksempel på en oversettelse av en hel web-side. Der hvor vi i det første eksemplet satte inn en engelsk tekst som ble oversatt, har vi nå satt inn adressen til en web-side (URL). I dette tilfelle har translate selv forstått at original-språket er Engelsk. Dersom dette ikke var riktig kunne vi selv endret språket ved å trykke på FROM knappen. For å velge hviket språk vi skal oversette til trykker vi på TO knappen. I begge tilfellene dukker det opp en liste med språk som vi kan velge fra. Trykk så på den blå TRANSLATE knappen og hele web-siden oversettes. Man ser med en gang at det er noen gramatiske problemer med oversettelsen. Det er også ord som ikke er oversatt i det hele tatt. På forsiden av dette DIZ-nummer ser vi et bilde fra ben kirken i Kutna Hora, Tsjekkia. I den Engelske Wikipedia finner vi teksten ovenfor. Adressen er: Over er adressen til Wikipedia limt inn i Google Translate feltet til venstre. Translate har selv funnet ut at orginaler er englesk og vi har valgt norsk som språk det skal oversettes til. Trykk på Translate og resultatet ser vi nedenfor. Men stort sett forstår vi hva som menes i den orginale utgaven og en helt ny verden kan åpne seg for oss når det gjelder internett-sider skrevet på et fremmed sprak. Willy DIZ , SIDE: 12

13 Unn H. Linde Kandidat til lederværvet i DIS-Vestfold Vi står foran et lederskifte i DIS- Vestfold. Valgkomiteens innstilling til ny leder er Unn H. Linde. Unn har vært så vennelig å skrive noen ord om seg selv til denne utgaven av DIZ. Red. Jeg er født i Sauda, som nummer tre i en søskenflokk som etter hvert skulle telle fire, tre jenter og en gutt. Sauda er først og fremst kjent som en vannkraft- og industrikommune, og kommunen er handels-, skole- og servicesenter i Indre Ryfylke. Familien flyttet østover da jeg var 3 år, og jeg er oppvokst dels i Larvik, og dels i Skien. I dag er det Larvik som er hjemme, selv om jeg også som student har bodd borte fra byen i flere år. Med foreldre som hele livet har drevet i hotell- og restaurantbransjen var nok ikke yrkesvalget mitt så originalt. Det ble først servitør, og deretter økonomi og administrasjon på Hotellhøgskolen. Å kombinere en tilværelse som småbarnsmor med hotell- og restaurantbransjen var ikke enkel, så på jakt etter en jobb som både hadde normalarbeidstid og med mennesker å gjøre fikk jeg jobb som saksbehandler i Trygdeetaten. I Trygdeetaten og etter hvert NAV har jeg vært saksbehandler og tillitsvalgt på alle etatsnivåene, i dag er jeg leder i NAV Lardal. NAV er en etat i rivende utvikling, det har vært krevende men lærerikt og spennende å få lov til å jobbe sammen med ansatte og brukere med mål om å etablere gode tjenester. Selv om søskenflokken er på fire, har jeg hatt lite nær familie i oppveksten. Vi har imidlertid hatt en mormor, og etter hvert en far, som har delt historier med oss om besteforeldre og oldeforeldre som var borte. Dette har nok betydd mye for min interesse for slekt og slektsforsking. Det har vært spennende å følge sporene tilbake, fått bekreftet en god del av de historiene jeg ble fortalt, men også avslørt noen skrøner underveis. Larvikslekta til min mor består av svensker og hedmarkinger. Bergenserne på min fars side består av Sunnhordlendinger og nordlendinger som også har røtter til Østerdalen. Det er et puslespill hvor det alltid er moro med nye brikker, enten de passer inn eller skaper et helt nytt bilde. Data, og ikke minst de digitale kildene på nettet gjorde at jeg etter hvert systematiserte all innsamlet informasjon på en bedre måte. Men, jeg ser at jeg ikke alltid var like opptatt av kilder og det er nok der den største jobben og interessen ligger i dag. Sjekking, og dobbelt sjekking av informasjon jeg har i databasen min. I tillegg gleder jeg meg over at den digitale verden har bidratt til kontakt med slekt i så vel Norge som Sverige og USA. Ut over slektsforsking leser jeg mye, gjerne med historisk tilsnitt. I tillegg er sopp, og soppsanking en morsom fritidssyssel på høsten. Det siste året har studier ved Høgskolen i Volda tatt mye av fritiden min, det skal bli godt når siste eksamen er unnagjort i juni. Jeg er gift med Svein Ove, til sammen har vi fem etter hvert voksne barn, og seks barnebarn. Ingen av dem er bosatt i nærheten, så vi er hyppige gjester i Stavanger, Haugesund og Bergen. Unn DIZ , SIDE: 13

14 1940 U.S. Federal Census Ny stor milepel for slektsforskere nærmer seg. Den sekstende Federale Amerikanske folketelling ble holdt 1 april Amerikanerne har andre tidsrammer for offentlig gjøring av folketellinger enn det vi har. Her i Norge er det 100 års sperretid, mens amerikanerne har 72 års sperretid. Dette betyr at den Amerikanske 1940 tellingen blir tilgjengelig 2 april i år. Dette blir spennende for alle som leter etter slekt i USA. Man har stort sett vært avhengig av betalingtjenester for å søke i de amerikanske folketellingene. Men denne gang vil folketellingen være fritt tilgjengelig og det er spesiellt hyggelig å høre. Adressen ovenfor er stedet å gå når folketellinene for 1940 blir offentliggjort. Værdt å vite USA bestod av 48 stater i 1940 The 1940 census collected the following information: address home owned or rented - if owned, value - if rented, monthly rent whether on a farm name relationship to head of household sex race age marital status school attendance educational attainment birthplace if foreign born, citizenship location of residence five years ago and whether on a farm employment status if at work, whether in private or nonemergency government work, or in public emergency work (WPA, CCC, NYA, etc.) - if in private or non-emergency govern ment work, hours worked in week - if seeking work or on public emergency work, duration of unemployment occupation, industry and class of worker weeks worked last year wage and salary income last year DIZ , SIDE: 14

15 Medlemsmøte Stokke bygdetun 16. februar 2012 Leder John Ludvigsen ønsket velkommen til et møte med ikke altfor mange deltagere denne kvelden, som var satt opp uten ekstern foredragsholder. Av og til er det en populær måte å avvikle medlemsmøter på, fordi da er det gjerne lederen, eller en av de andre i forsamlingen som gir oss litt innføring i data. Et alltid takknemlig tema. Denne gangen hadde vi John Ludvigsen og Willy Fredriksen, der John snakket om hvordan ta bilder, hvilke blenderåpning som brukes hvis man er ute etter dybdeskarphet, og ikke minst hvilke program man kan bruke for å redigere bilder. Litt om skannerbruk, der man også må ta hensyn til hva slags bilde man skanner. I en skanneoperasjon kommer man ofte borti rasterproblemer og ikke minst, alle fotografers mareritt, det man kaller moirê. Han tok også opp de forskjellige bildeformater. For eksempel bit-map, tiff, Jepg og png. Alle formatene har sine fordeler og bakdeler. Litt om tagging av bilder ble også tatt med. Programmene har ingen felles policy for denne funksjonen. Noen programmer legger tagging (informasjonen) i en fil for seg, mens andre legger den i bildefilen. Da kan man jo lure på hva som er best. Det å sette seg inn i alle disse formatene er ingen lettvint jobb, man må nok legge litt tid ned i oppgaven. Så ble hjemmesidene til DIS-Vestfold diskutert, man ønsker flere innspill fra medlemmene. Willy overtok ordet og åpnet med en gjennomgang av programmet Drop-boks. Et flott program, der man kan dele filer med sine venner. Men Dropboks er også et sted hvor man kan lagre filer, både vanlige dokumenter og bilder, ikke minst kan man lagre back-ups. Dette er, som noen kaller det, lagring i skyene, eller lagring hos englene. Alt etter som. Rent fysisk ligger disse filene lagret på servere som eies og drives av store dataselskaper. Man kan også benytte Dropboks til å overføre filer fra egen pc til andre. Enkelte ganger kan det være mer praktisk å overføre filer via Dropboks, hvis man ikke vil bruke mail. I utgangspunktet har man 2GB plass å boltre seg på, men ved å innby sine venner til denne tjenesten kan man få helt opp til 8 GB, eller man kan betale for tjenesten og øke plassen enda mer. Willy er en svært engasjert og ivrig pc-bruker som har tatt webalbumet Picasa i bruk. Han viste oss hvordan man laster opp bilder, som man ønsker å vise sine venner. For å komme inn på Picasa-albumet kan man gå til Det ble vist mange flotte bilder som er tatt på Willys mange reiser. Dette fikk han mye skryt for, dessuten var det mange lovord for nettopp å gjøre kjent disse programmene for oss. Vi lærte at pcen kan brukes til så mye mer enn å betale regninger med, men man bør være klar over at pcen man har i huset blir mer og mer viktig. Så pass på den med virusprogrammer og brannmurer. Ref. Rolf Dahl. Rolf Dahl DIS-Vestfold DIZ , SIDE: 15

16 1940 US Census Forklaring på alle feltene i folketellings skjemaet 1. LOCATION: Street, avenue, road, etc. 2. LOCATION: House number (in cities and towns) 3. HOUSEHOLD DATA: Number of household in order of visitation 4. HOUSEHOLD DATA: Home owned (O) or rented (R) 5. HOUSEHOLD DATA: Value of home, if owned, or monthly rental, if rented 6. HOUSEHOLD DATA: Does this household live on a farm? (Yes or No) 7. NAME: Name of each person whose usual place of residence on April 1, 1940, was in this household. 8. RELATION: Relationship of this person to the head of the household, as wife, daughter, father, motherin-law, grandson, lodger, lodger s wife, servant, hired hand, etc. 9. PERSONAL DESCRIPTION: Sex Male (M), Female (F) 10. PERSONAL DESCRIPTION: Color or race 11. PERSONAL DESCRIPTION: Age at last birthday 12. PERSONAL DESCRIPTION: Marital status Single (S), Married (M), Widowed (Wd), Divorced (D) 13. EDUCATION: Attended school or college any time since March 1, 1940 (Yes or No) 14. EDUCATION: Highest grade of school completed 15. PLACE OF BIRTH: If born in the United States, give State, Territory, or possession. If foreign born, give country in which birthplace was situated on January 1, Distinguish Canada-French from Canada- English and Irish Free State (Eire) from Northern Ireland. 16. CITIZENSHIP: Citizenship of the foreign born 17. RESIDENCE APRIL 1, 1935: City, town, or village having 2,500 or more inhabitants. Enter R for all other places 18. RESIDENCE APRIL 1, 1935: County 19. RESIDENCE APRIL 1, 1935: State (or Territory or foreign country 20. RESIDENCE APRIL 1, 1935: On a farm? (Yes or No) 21. PERSONS 14 YEARS OLD AND OVER EMPLOY- MENT STATUS: Was this person AT WORK for pay or profit in private or nonemergency Govt. work during week of March 24-30? (Yes or No) 22. PERSONS 14 YEARS OLD AND OVER EMPLOY- MENT STATUS: If not, was he at work on, or assigned to, public EMERGENCY WORK (WPA, NYA, CCC, etc.) during week of March 24-30? (Yes or No) 23. PERSONS 14 YEARS OLD AND OVER EMPLOY- MENT STATUS: Was this person SEEKING WORK? (Yes or No) 24. PERSONS 14 YEARS OLD AND OVER EMPLOY- MENT STATUS: If not seeking work, did he HAVE A JOB, business, etc.? (Yes or No) 25. PERSONS 14 YEARS OLD AND OVER EMPLOY- MENT STATUS: Indicate whether engaged in home housework (H) in school (S), unable to work (U), or other (O) 26. PERSONS 14 YEARS OLD AND OVER EMPLOY- MENT STATUS: Number of hours worked during week of March 24-30, PERSONS 14 YEARS OLD AND OVER EMPLOY- MENT STATUS: Duration of unemploymen up to March 30, in weeks 28. PERSONS 14 YEARS OLD AND OVER EMPLOY- MENT STATUS: Occupation: Trade, profession, or particular kind of work 29. PERSONS 14 YEARS OLD AND OVER EMPLOY- MENT STATUS: Industry: Industry of business 30. PERSONS 14 YEARS OLD AND OVER EMPLOY- MENT STATUS: Class of worker 31. PERSONS 14 YEARS OLD AND OVER EMPLOY- MENT STATUS: Number of weeks worked in 1939 (Equivalent full-time weeks) 32. PERSONS 14 YEARS OLD AND OVER EMPLOY- MENT STATUS: INCOME IN 1939: Amount of money wages or salary received (including commissions) 33. PERSONS 14 YEARS OLD AND OVER EMPLOY- MENT STATUS: INCOME IN 1939: Did this person receive income of $50 or more from sources other than money wages or salary? (Yes or No) 34. Number of Farm Schedule Each 1940 Population Schedule has 40 numbered lines (numbered along both the left and right edges of the form). There is a list of SUPPLEMENTARY QUESTIONS, which would be asked of those individuals recorded usually on Lines 14 and 29 (although other lines were also designated for such use and was presumably to ensure a random sampling). The Supplementary Questions were as follows: 35. NAME 36. PLACE OF BIRTH OF FATHER AND MOTHER: FATHER 37. PLACE OF BIRTH OF FATHER AND MOTHER: MOTH- ER 38. MOTHER TONGUE (OR NATIVE LANGUAGE): Language spoken in home in earliest childhood 39. VETERANS: Is this person a veteran of the United States military forces; or the wife, widow, or under- 18-year-old child of a veteran? If so, enter Yes 40. VETERANS: If child, is veteran-father dead (Yes or No) 41. VETERANS: War or military service DIZ , SIDE: 16

17 Budsjett 2012 Budsjett 2012 Driftsinntekter Budsjett Salgsinntekter av materiell kr kr Prosjektinntekter kr kr Medlemskontigenter kr kr Møteinntekter kr kr Grasrotinntekter kr kr Sum inntekter kr kr Driftskostnader 4300 Innkjøp av varer for salg kr kr Leie lokaler kr kr Kontorrekvisita kr kr Teknisk utstyr kr kr Trykksaker kr kr Møteutgifter kr kr Tilskudd til brukergrupper kr kr Strategimøte kr kr Slektsforskerdagen kr kr Prosjektsarbeid kr kr Abonnementer kr kr Konferanser(Tillitsmann-Kildeko.m.m.) kr kr Foredragsholdere kr kr Kontorhold kr kr Annonser kr kr ADSL kr kr Porto/Gebyrer kr kr Kjøregodtgjørelse kr kr Ærespris kr Inkluderer for 2011 Dette beløpet dekker de kommende 10 år Sum utgifter kr kr Sum driftresultat kr kr Renteinntekter kr kr Årsresultat kr kr Side 1 DIZ , SIDE: 17

18 Driftsinntekter Salgsinntekter av materiell kr kr kr Medlemskontigenter kr kr Møteinntekter Regnskap 2011 kr kr Grasrotinntekter kr kr Regnskap 3100 Prosjektinntekter2011, Resultat Driftsinntekter Sum inntekter kr kr Salgsinntekter av materiell 3100 Prosjektinntekter Driftskostnader Medlemskontigenter Innkjøp av varer for salg Møteinntekter Leie lokaler kr kr kr kr kr kr kr kr kr Grasrotinntekter Kontorrekvisita kr kr kr kr Teknisk utstyr kr kr Sum Trykksaker inntekter kr 69 kr kr kr Møteutgifter kr kr Driftskostnader Tilskudd til brukergrupper kr - kr Innkjøp Strategimøte av varer for salg kr kr kr kr Slektsforskerdagen kr kr Leie lokaler kr kr Prosjektsarbeid kr - kr Kontorrekvisita kr 673 kr Abonnementer kr kr Teknisk utstyr kr kr Konferanser(Tillitsmann-Kildeko.m.m.) kr - kr Trykksaker kr - kr Foredragsholdere kr kr Møteutgifter kr kr Kontorhold kr kr Tilskudd til brukergrupper kr - kr Annonser kr - kr Strategimøte ADSL kr kr kr kr Slektsforskerdagen Porto/Gebyrer kr kr kr kr Prosjektsarbeid Kjøregodtgjørelse kr kr - kr 3 kr Abonnementer kr kr Konferanser(Tillitsmann-Kildeko.m.m.) Sum utgifter kr kr - kr kr Foredragsholdere kr kr Kontorhold Sum driftresultat kr kr kr kr Annonser kr - kr ADSL Renteinntekter 6940 Porto/Gebyrer 7140 Kjøregodtgjørelse Årsresultat kr kr kr kr kr kr kr kr kr Sum utgifter Sum driftresultat 8050 Renteinntekter Årsresultat kr kr kr kr kr kr kr kr Kasserer Harald Lind DIS VESTFOLD Revisor Arne W.Vinslid DIZ , SIDE: 18

19 Regnskap 2011, Balanse BALANSE 2011 Eiendeler Omløpsmidler 1500 Kundefordringer kr 375 kr Kasse, kontanter kr - kr Bankinnskudd DIS Norge 1921 Bankinnskudd DIS Norge, 10 års gave 1970 Postgirokonto kr kr kr kr kr kr Sum Omløpsmidler Sum Eiendeler kr kr Årsresultat(overskudd) 2000 Egenkapital 2050 Annen egenkapital 2990 Kortsiktig gjeld kr kr kr kr kr kr - Sum egenkapital og gjeld kr kr Valgkomiteens instilling for 2012 Valgkomiteens instilling til styre i DIS-Vestfold for 2012: Leder Unn H. Linde Velges for 1 år, Ny Nestleder Willy Fredriksen Ikke på valg Kasserer Henning Halvorsen Velges for 2 år, Ny, har vært med før. Sekretær Nina Hestem Berggren Ikke på valg, ny som sekretær Styremedlem Morten Thorvaldsen Velges for 2 år, Ny Varamedlem Britt Mathisen Velges for 1 år, Ny Revisor Arne Vinslid Ikke på valg Valgkomite for DIS-Vestfold 2012 Leder Morten Kjellesvig Ikke på valg Medlem John Ludvigsen Velges for 2 år, Ny DIZ , SIDE: 19

20 Årsberetning 2012, DIS-Vestfold STYRET HAR BESTÅTT AV: Leder: John Ludvigsen Nestleder: Willy Fredriksen Kasserer: Harald Lind Sekretær: Hege Karina Frebergsvik Styremedlem: Nina Hestem Berggren Varamedlem: Hanne Marie Daleng Revisor: Arne Wilfred Vinslid Valgkomite: Morten Kjellesvig STYRETS ARBEID Styremøtene går hovedsakelig til å planlegge medlemsmøter samt medlemsoppfølgning. MEDLEMMER Antall medlemmer pr var det 580 medlemmer av DIS Vestfold. Antall medlemmer pr var 525. Det vil si at vi har en oppgang på 55 personer. Vi hadde en nedgang fra 2009 til 2010 da det ble innført et nytt medlemssystem hos DIS-NORGE og kontingenten ble sendt ut via . Det var en del som overså dette og vi i DIS-VESTFOLD fulgte opp dette tettere og sendte ut brev til medlemmer som sto i fare for å bli utmeldt og til medlemmer som ikke hadde oppdatert epost adressen. Disse nye rutinene har vært effektive. MEDLEMSMØTER DIS-Vestfold, 20. januar 2011 Der hvor Hvem tror du at du er? slutter, fortsetter vi. Vil du vite hvordan du finner fram til dine aner? DIS-Vestfold holder kurs for alle som er nybegynnere eller interessert i slektsforskning. Vi viser hva som finnes av kilder og hvordan man søker i disse. Vi får også tips om hvordan kan bruke en diktafon til å ta opp intervju med slektninger når man samler data og gamle historier for ettertiden. DIS-Vestfold, 17. februar 2011 Vi ser på kilder for den mer viderekomne slektsforsker. Vi ser på kilder som: Branntakstprotokoller Panteregister Skifteprotokoller Rettsprotokoller DIS-Vestfold, 17. mars 2011 Årsmøte og medlemsmøte. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg av møteleder og referent. 3. Styrets beretning Regnskap 2010 og Revisors beretning. Styrets ansvarsfritak. 5. Innkomne saker. 6. Budsjett Valg av Leder, styremedlemmer og revisor. Etter årsmøtet var det vanlig medlemsmøte. Vi fikk besøk av representanter for Sons Of Norway som presenterte sin organisasjon og fortalte litt om sitt arbeid og det nettverket de har. Vi fikk også demonstrert litt søk på nettstedet Ancestry.com som nå også inneholder de svenske kirkebøkene fra svenske Genline. Ancestry er nok mest kjent for å ha de amerikanske folketellingene, immigrantlister med mer, men de har også mange andre kilder. Som medlem av DIS-Norge kan du få en rabatt på et abonnement på det som finnes hos Ancestry. DIS-Vestfold, 28. april 2011 Pilegrimsvandringer. Vi fikk besøk av Eivind Luthen som er utdannet religionshistoriker, noe som passer ypperlig for hans omfattende virksomhet som forfatter, foredragsholder og redaktør for medlemsbladet Pilegrimen. DIS-Vestfold, 19. mai 2011 Guidet tur på Eidsfoss DIS-Vestfold var på tur til Eidsfoss hvor vi fikk en guidet omvisning og fikk lære mer om både hovedgården og jernverket. Eidsfoss var tidligere et viktig industrielt punkt med sitt jernverk og støperi, og det var hit den gamle Eidsfossbanen gikk i perioden 1901 til DIS-Vestfold, 15. september 2011 Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610 Vi fikk besøk av Rune Nedrud som er leder av Norsk Slektshistorisk Forening. Han fortalte oss om seglboken, og sitert fra hjemmesiden til NSF: I 1591 og 1610 ble det foretatt hyllinger av henholdsvis kong Kristian IV og hans eldste sønn, den utvalgte prins Kristian. Fra domkapitlene, byene, den lokale geistlighet og allmuen på landet ble det av praktiske grunner sendt representanter. Adelen, lagmennene og biskopene møtte personlig frem til hyllingene. I dette praktverket på 526 sider fra Norsk Slektshistorisk Forening får du en innføring i hva kongehyllingene gikk ut på, segl og seglbruk, bumerker og navnenormering - og mest sentralt: Her publiseres det rundt 4800 tegninger av segl og bumerker som er påført de til sammen mange hundre fullmaktsbrevene. Dette utgjør den siste, hittil upubliserte delen av Riksarkivets store løft Aktstykker til norske stænders historie. DIS-Vestfold, 20. oktober 2011 Leder av DIS-Norge Torill Johnsen, holdt foredrag om Hvordan finne aner i Amerika Hun viste oss både historie og en lang rekke nettsteder hvor vi kan finne informasjon i vår søken etter våre amerikanske slektninger. DIS-Vestfold, 16. november 2011 Nybegynnerkveld for både nye medlemmer og alle andre som ønsker noen flere grunnleggende tips. Vil du vite hvordan du finner fram til dine aner? Vi følger opp Slektsforskerdagen og gir et kurs for alle som er nybegynnere eller interessert i slektsforskning. På dette medlemsmøtet gjennomgår vi grunnleggende tips når man starter med slektsforskning. Vi demonstrerer i plenum hvordan man finne de mange kildene på nettet og ikke minst hvordan man søker i dem. DIS-Vestfold, 8. desember 2011 Vi får besøk av arkivar Sidsel Kvarteig fra Statens Kartverk som fortalte oss om gamle kart. Etter militært ønske ble Statens Kartverk etablert i Det finnes omkring kart i samlingene, håndtegnede og kolorerte. Kart viser gammel kommunikasjon for eks. sommerveier, vinterveier og stedsnavn. Vi fikk også høre om karttegnerne var DIZ , SIDE: 20

21 som kunstnere, og at de skrev under på sine kart. DIZ Det ble utgitt 4 nummer av DIZ i Nedenfor er det ført opp noen av artiklene som har vært med i DIZ. 1. Temanummer om slektsforsking i Danmark. 2. Årsberetning, regnskap og budsjett i forbindelse med årsmøtet. Oppdateringer i Digitalarkivet, Unni Lindell - hvem tror du at du er? Digitale bygdebøker til god hjelp, Tippoldemors søstre dro til Amerika. Obituary 3. Slektstudier i Volda. Digitalisering av kommunale kilder. Slektsforsking i skyene. DIS besøk på Statsarkivet HTS års Biografisk Jubileumsfestskrift. Testamentering av slektsforskermateriale. Who s Who in America. Seilskibsrederier gjennom 50 år. Valg av slektsprogram 4. Nye digitaliserte kilder fra Vestfold. Med robåt til Alaska. Nettverksmøte i Drammen. Digitalarkivets bok samling. Svensknorskt släktforskarmöte. Slektsforsking og sosiale medier. Pilgrimsvandringer. En slektsforskers mareritt. Redaktøren er Willy Fredriksen Gravminner Det er nå poster for Vestfold i Gravminnerbasen. Dette er omlag 1000 mer enn på samme tid i fjor. Det er flere grupper og personer som jobber med fotografering og registrering, men det tar tid før jobbene blir ferdigstilt rundt om. Kirkebokprosjektet I 2011 ble 3 lister publisert på Digitalarkivet, konfirmerte Våle , vaksinerte Våle og begravde Våle En liste ble sendt til usikkerhetskontroll, utflyttede Våle Et par lister overlevert for korrekturlesing, og flere nye lister er påbegynt registreringsarbeid. I DIS-Sande ble det i 2011 opprettet en gruppe som jobber med kirkebøker, og de har registrert flere lister for Skoger. Digitale bøker og digitaliserte kilder på websidene til DIS-Vestfold. DIS-Vestfold fikk i 2011 en avtale med Tønsberg kommune, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek og IKA Kongsberg om digitalisering av kommunale kilder. Prosjektleder og kontaktperson overfor IKA og kommunene har vært Morten Thorvaldsen. Etter som prosjektet utviklet seg har flere bidratt med avfotografering og bildebehandling. I løpet av året har flere skattelister, manntall, adressebøker og skoleprotokoller blitt avfotografert og publisert. De trykte bøkene som er eldre enn fra 1936 er i tillegg gjort søkbare. I tillegg har kilder fra Andebu, Larvik, Re, Sandefjord, Tjøme og Tønsberg blitt lagt ut i løpet av SLEKTSFOTO PROSJEKTET En sammensatt gruppe av personer fra Vestfold Slektshistorielag, Jarlsberg Historielag og DIS-Vestfold, registrerer og avfotograferer gamle negativer (på glassplater) som er en del av samlingen til Vestfold Fylkesmuseum. De som er med i gruppen er: Annebeth Dehli, John Ludvigsen, Marit Jorde, Oddne Johansen og Frank Nordberg. Pr var det registrert og avfotografert ca bilder. Etter fotograferingen blir bildene behandlet på forskjellig vis og lagt ut på internett. Der er det ca bilder ute, nå. Adressen til bildene på nettet er : no/slektsfoto/ BRUKERGRUPPER BROTHER S KEEPER Brother s Keepers brukergruppe har hatt 10 møter i løpet av Hver 1. onsdag i måneden møtes vi i lokalene til Vestfold Slektshistorielags på Nauen. På møtene er ca personer til stede hver gang. Gruppeleder: Frank Nordberg DISGEN Disgen-gruppen hadde 5 møter i 2011 på Nauen. De var godt besøkt. Vi har funnet ut at det var bare pensjonister som var på møtene og har derfor lagt dem til kl , noe vi vil fortsette med. Gruppeleder: Tove Bexrud LEGACY Det har blitt avholt 3 brukermøter i Legacy-gruppen i 2011, alle på Holmestrand bibliotek kl 18:30-21: april, 24. mai, 13. oktober. Gruppeleder: Liv Ofsdal GRASROTMIDLER Det var ved årsskiftet 26 personer som støttet DIS-VESTFOLD. Beløpet vi fikk inn i løpet av 2011 var kr 4696,- SLEKTFORSKERDAGEN DIS-Vestfold, 29. oktober 2011, klokka 10:00 Tittel: DIS-Vestfold Slektsforskerdagen Tønsberg Sted: Tønsberg bibliotek Slektsforskerdagen Slektsforskerdag med stands og foredrag. Kl. 10:00 Foredrag Hvordan komme i gang med slektsforsking ved John Ludvigsen Kl. 11:00 Foredrag Hvordan bruke et slektsprogram og registrere data ved Frank Nordberg Kl. 13:00 Foredrag Nordmenn i Latin- Amerika 1820 til ved Steinar Andreas Sæther som er 1. amanuensis i latinamerikansk kulturkunnskap. Det er demonstrasjon av kilder, slektsprogram og lær hvordan du søker i kilder på nettet. Susann Sannefjäll som er svensk slektsforsker, veileder deg om svenske kilder og viser deg hvordan du kan finne dine svenske aner. DIS-Sandefjord, 29. oktober 2011, klokka 10:00 Tittel: DIS-Vestfold Slektsforskerdagen Sandefjord Sted: Sandefjord bibliotek Slektsforskerdagen kl 1000 Åpning: DIS-Vestfold Sandefjordgruppen v/ Osvald Rydjord og Sandefjord bibliotek v/kirsti Opstad kl 1015 og kl 1200 Slektsforskning. Hvordan starte og hvordan finne kildene. Lysbildeforedrag v/osvald Rydjord kl stasjoner med: 1. Søk i svenske baser. v/odd Martinsen 2. Søk i USA/Andre søk. v/lisbeth Akerholt 3. Demonstrasjon av slektsprogrammet Brothers Keeper DIZ , SIDE: 21

Styremøtene går hovedsakelig til å planlegge medlemsmøter samt medlemsoppfølgning.

Styremøtene går hovedsakelig til å planlegge medlemsmøter samt medlemsoppfølgning. ÅRSBERETNING FOR 2011 DIS-VESTFOLD Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: John Ludvigsen Willy Fredriksen Harald Lind Hege Karina Frebergsvik Nina Hestem

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Hvorfor endringer? DIS-Norge, Slekt og Data (DISN) ønsker i mest mulig grad å standardisere distriktslagenes vedtekter. Kvaliteten hos enkelte lag

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2003.9. årgang. Januar. 000000000000 Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Tirsdag 25. februar 2003, kl. 18.30 På Flykaféen, Tønsberg Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2004.10. årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 19. februar 2003, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Så er vi endelig kommet i gang med et nytt år

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2010 DIS-VESTFOLD

ÅRSBERETNING FOR 2010 DIS-VESTFOLD ÅRSBERETNING FOR 2010 DIS-VESTFOLD STYRET HAR BESTÅTT AV: Leder: Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem John Ludvigsen Jan Egil Borsvik Larsen Harald Lind Hege Karina J Frebergsvik Nina Hestem

Detaljer

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012 HEI ALLE MEDLEMMER i DIS-BUSKERUD! Det nye året er allerede godt i gang, og vinteren har kommet for fullt med snø og kulde. Det er nydelig ute, men også en fin tid å sitte inne med kirkebøker og folketellinger.

Detaljer

Velkommen til Det 17. ordinære årsmøte i DIS Vest-Agder Tirsdag 5. mars 2013 kl.18.30 på Arkivsenter Sør, Kristiansand,

Velkommen til Det 17. ordinære årsmøte i DIS Vest-Agder Tirsdag 5. mars 2013 kl.18.30 på Arkivsenter Sør, Kristiansand, DIS Vest-Agder Velkommen til Det 17. ordinære årsmøte i DIS Vest-Agder Tirsdag 5. mars 2013 kl.18.30 på Arkivsenter Sør, Kristiansand, Dagsorden: a. Godkjenning av frammøtte representanter og fullmakter

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2002. 8. årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Tirsdag 12. februar 2002, kl. 18.30 På Flykaféen, Tønsberg Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 9. mars 2014 kl. 19:00 IOGT-huset, Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 9. mars 2014 kl. 19:00 IOGT-huset, Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 9. mars 2014 kl. 19:00 IOGT-huset, Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE Nr årgang. Januar. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DIS-Vestfold Tirsdag 15 februar 2000, kl på Flykafeen.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE Nr årgang. Januar. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DIS-Vestfold Tirsdag 15 februar 2000, kl på Flykafeen. INNKALLING TIL ÅRSMØTE Nr 1-2000. 6. årgang. Januar. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DIS-Vestfold Tirsdag 15 februar 2000, kl. 18.30 på Flykafeen. Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Årsmøte i DIS-Vestfold

Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 2-2005. 10. årgang. mars. Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 17. mars 2005, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Det er nå klart for et nytt årsmøte i DIS-Vestfold. Og denne gangen

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

Årsberetning for DIS-Vestfold 2015

Årsberetning for DIS-Vestfold 2015 Årsberetning for DIS-Vestfold 2015 DIS-Vestfolds styre for 2015: Leder: John Ludvigsen Nestleder: Lars Jørgen Ormestad Kasserer: Henning Halvorsen Sekretær: Anne-Grethe Syvertsen Styremedlem: Morten Thorvaldsen

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Årsrapport for DIS-Vestfold 2012

Årsrapport for DIS-Vestfold 2012 Årsrapport for DIS-Vestfold 2012 Nøtterøy 21 februar 2013 Mangeårige leder av DIS-Vestfold, John Ludvigsen gikk ut av styret. Unn Helgesen Linde ble valg som ny leder. Harald Lind og Hege Karina Frebergsvik

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016.

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. 1. Foreningens navn og medlemssammensetning. Foreningen er gitt navnet Khon Norway, som oversatt betyr Det norske folk. Foreningen består av

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

HVORDAN FINNE SLEKT ETTER ÅR 1900

HVORDAN FINNE SLEKT ETTER ÅR 1900 HVORDAN FINNE SLEKT ETTER ÅR 1900 Folketellingen 1900 Er som regel den nyeste søkbare kilden som er landsomfattende som vi kan bruke til å finne slekt Snakk med venner og kjente Den beste kilde for å finne

Detaljer

Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud

Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud DIS-Buskerud Det er i løpet av 2004 holdt 3 styremøter, et årsmøte og ingen medlemsmøter. DIS-Buskerud har i denne perioden fått til en lokalgruppe i Drammen, men har

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Interessert i din historie?

Interessert i din historie? Interessert i din historie? Velkommen til Arkivsenteret på Dora i Trondheim Arrangementskalender høsten 2013 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret på Dora arrangerer foredrag, omvisninger og

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Årsmøtet Årsberetning for DIS-Østfold

Årsmøtet Årsberetning for DIS-Østfold Årsmøtet 2015 Årsberetning for 2014 DIS-Østfold DIS-Østfold 11. februar 2015 Årsberetning for 2014 DIS- Østfold er et distriktslag av DIS-Norge, Slekt og Data. Laget ble stiftet 21.11.1998. Distriktslagets

Detaljer

Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening

Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening Langfredag 29. mars 2013 kl. 1600 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fåvang Østfjell Hytteforening i sportskapellet på Gullhaugen. Mer enn 100 hytteeiere

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen.

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen. DIS Vest-Agder Databehandling i slektsforskning Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 05.02.2008 Styrets beretning 2007 1. Innledning Styrets beretning gjelder fra 1/1-2007

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 2810. oktober 20175 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Årsberetning for DIS-Vestfold 2013

Årsberetning for DIS-Vestfold 2013 Årsberetning for DIS-Vestfold 2013 DIS-Vestfolds styre for 2013: Leder: Willy Fredriksen Nestleder : John Ludvigsen Kasserer: Henning Halvorsen Sekretær: Anne-Grethe Syvertsen Styremedlem: Morten Thorvaldsen

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

Avtale om medlemskap

Avtale om medlemskap Avtale om medlemskap Hadeland & Ringerike Reiseliv Markedsorganisasjonen; Ringerike Reiseliv Org. nr. 984 881 479 Navn: Adresse: Postnr og sted: Innmeldt fra dato: / - Kontaktperson: Antall årsverk: E.

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 Vedtekter for Skilsø Vel stiftet 24/8-13 Vedtatt den april-14 med senere endringer, senest av 110914 1. Navn Foreningens navn er Skilsø Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Slektsforskeres muligheter Arkiv i Nordland og arkivportalen

Slektsforskeres muligheter Arkiv i Nordland og arkivportalen Slektsforskeres muligheter Arkiv i Nordland og arkivportalen Arkiv i Nordland 5.9.2013 06.09.2013 1 Arkiv i Nordland (AiN) Fylkeskommunal arkivinstitusjon i Nordland: Ansvar for fylkeskommunens arkiver.

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

TREKKERS NORGE VEDTEKTER

TREKKERS NORGE VEDTEKTER TREKKERS NORGE VEDTEKTER 1 1 Om foreningen a. Foreningens navn er «Trekkers Norge» og på engelsk «Trekkers Norway». b. Prime Directive 1. For Trekkers Norge er det sentralt å spre informasjon om og øke

Detaljer

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014 Arrangement på Arkivsenteret Dora Høsten 2014 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret Dora arrangerer foredrag, omvisninger, kurs og gir personlig veiledning i slekts- og lokalhistorisk forskning.

Detaljer

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Til stede: Atle Ivar, May, Harald, Torbjørn, Thorbjørn, Sverre, Thor Edgar, Kari, Per Ole, Kristin, Marie, Magnhild. Marianne pr. Skype.

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL KAP I NAVN OG FORMÅL 1 Bakgrunn Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival er dannet ved at enkeltpersoner har overført pengetilskudd til Stiftelsen. 2 Grunnkapital

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Foreningens internasjonale navn er The Norwegian Child and Adolescent Psychiatry Trainee Association. Initialene er NCAPTA.

Foreningens internasjonale navn er The Norwegian Child and Adolescent Psychiatry Trainee Association. Initialene er NCAPTA. Vedtekter for LISBUP Vedtatt første gang i årsmøtet i Norsk barne og ungdomspsykiatriske forening (NBUPF) 03.04.14. Denne versjon ble vedtatt i årsmøtet i NBUPF 22.04.15. Kapittel 1 Navn, formål og organisasjon

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

VEDTEKTER FOR PETROLEUMSINGENIØRENES LINJEFORENING UIS

VEDTEKTER FOR PETROLEUMSINGENIØRENES LINJEFORENING UIS VEDTEKTER FOR PETROLEUMSINGENIØRENES LINJEFORENING UIS 1. NAVN: 1.1 Navnet pa foreningen er Petroleumsingeniørenes Linjeforening UiS, heretter forkortet til Petroil. 2. FORMÅL: 2.1 Petroil er en linjeforening

Detaljer

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN)

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Støtter organisasjoner som gir trygge, gode og faglig berikende miljøer for fattige barn over hele verden VEDTEKTER FOR: INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Fastsatt på organisasjonens stiftelsesmøtet

Detaljer

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. NEIDEN OG OMEGN JFF Vedtekter for Neiden & Omegn Jeger- og Fiskeforening Stiftet 21. april 1983. Det er foretatt endringer på årsmøtene i 1992 og 2002. I 2002 har en brukt NJFFs mønstervedtekter vedtatt

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

ÅRSBERETNING. for Ivar Næss, Levanger

ÅRSBERETNING. for Ivar Næss, Levanger ÅRSBERETNING for 2016. STYRET. Styret har i 2016 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Olav Karlsen, Snåsa Sekretær: Rolf-Einar Pedersen, Stjørdal

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA Stiftet 10. desember 1949 Vedtatt på ordinært årsmøte den 16.februar. 2017 Godkjent av NJFF 6.mars 2017 1 NAVN Foreningens navn er Risør Jeger- og Fiskerforening,

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Tid: 07.03. kl 19:00 Sted: Bygdatun SAKLISTE 1. Valg av dirigent og referent 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Årsmelding 4. Regnskap

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Medlemsinformasjon fra DIS-Vestfold Nr 3 - november 1999. 5. årgang.

Medlemsinformasjon fra DIS-Vestfold Nr 3 - november 1999. 5. årgang. Medlemsinformasjon fra DIS-Vestfold Nr 3 - november 1999. 5. årgang. Høsten er over oss, og forhåpentlig har mange av Dere startet opp igjen med slektsforskningen. Dette blir den siste utgaven av vårt

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 23.01.2016 Navn, adresse og formål 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016)

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) 1. Navn og tilholdssted 1.1. Foreningens navn er: Hospiceforum Norge (HfN) 1.2. Foreningens adresse er c/o

Detaljer