Oppsummering av høringssvar og anbefalinger i forbindelse med revidering av kulturskoleskjemaet i GSI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering av høringssvar og anbefalinger i forbindelse med revidering av kulturskoleskjemaet i GSI"

Transkript

1 Oppsummering av høringssvar og anbefalinger i forbindelse med revidering av kulturskoleskjemaet i GSI 1

2 Innhold Bakgrunn... 3 Nye områder... 4 Rapporteringsområder/synliggjøring... 4 Føring av deltakere knyttet til interkommunale løsninger... 7 Utfylling og definisjoner... 7 Elev... 7 Elever på venteliste... 8 Venteliste til plass... 8 Elevventeliste... 9 Årstimer/årsverk... 9 Beregning av årstimer Enheter i GSI "Kjernevirksomhet" Forenkling av alderskategorier Forenkling av «Elevplasser» Forenkling av årstimer etter elevenes alder Andre innspill til endringer Skapende skriving Elever som deltar/kommer til å delta på kurs som varer under ett semester. 11 Den kulturelle spaserstokken og skolesekken Registrering av eldre deltakere bør skje i en egen kategori

3 Bakgrunn I forbindelse med evalueringen av 2011-innsamlingen i GSI, ble fylkesmennene spesielt bedt om å komme med innspill på kulturskoleskjemaet. Evalueringen ble gjennomført i desember, i etterkant av innsamlingen for Det kom noe flere innspill på området enn vanlig. Samtidig kom det også signaler om at dette er et område fylkesmennene er mer usikre på enn for eksempel lovverk og praksis tettere opp mot grunnskolen. Med utgangspunkt i evalueringen og andre problemområder som er oppdaget underveis i innsamlingen, laget Utdanningsdirektoratet en oversikt over områder det syntes behov for endring i skjemaet. Fylkesmennene ble bedt om å komme med innspill til kulturskoler som skulle delta i evalueringen. 15 fylkesmenn foreslo til sammen 36 enheter. Av disse fikk vi inn 21 innspill. Disse representerer 12 fylker og 11 embeter. Av de som har kommet med høringsuttalelser er det både kommunale og interkommunale enheter. Følgende kulturskoler har kommet med innspill: Navn Kommune Fylke Musikk- og Kulturskolen Bærum Akershus Ullensaker Kulturskole Ullensaker Akershus Arendal Kulturskole Arendal Aust-Agder Kulturskolen Øst i Agder Tvedestrand Aust-Agder Drammen Kulturskole Drammen Buskerud Vadsø Kulturskole Vadsø Finnmark Kongsvinger Musikk- og Kulturskole Kongsvinger Hedmark Løten Kulturskole Løten Hedmark Askøy Kulturskole Askøy Hordaland Bergen Kulturskole Bergen Hordaland Fitjar Kulturskule Fitjar Hordaland Stord Kulturskule Stord Hordaland Kulturskolen i Gjemnes og Nesset Nesset Møre og Romsdal Ålesund Kulturskole Ålesund Møre og Romsdal Oslo Musikk- og Kulturskole Oslo Oslo Hjelmeland Kulturskule Hjelmeland Rogaland Stavanger Kulturskole Stavanger Rogaland Lindesnes Kulturskole Lindesnes Vest-Agder Hof, Holmestrand og Re Kulturskole Hof Vestfold Skjærgården Kulturskole Tjøme Vestfold Askim Musikk- og Kulturskole Askim Østfold I forkant av at det ble sendt ut høring til fylkesmennene, ble det avholdt møte med Kulturskolerådet og med Statistisk sentralbyrå. 3

4 Her vil det skrives en kort oppsummering av høringssvarene og deretter komme en anbefaling fra Utdanningsdirektoratet. Dokumentet vil sendes på høring til fylkesmennene, Kulturskolerådet og Statistisk sentralbyrå før endringene besluttes endelig. Nye områder Rapporteringsområder/synliggjøring GSI-skjemaet bør gjenspeile situasjonen i kulturskolene. Mange opplever at de ikke får rapportert alt som er en del av deres kulturskoledrift. Eksempler på dette er prosjekter rettet mot grunnskolen og SFO, salg av tjenester til andre som for eksempel eldre på institusjon, arrangementer i regi av kulturskolen og innenfor rammen av kulturskolens budsjett som Ungdommens kulturmønstring og så videre. De fleste av høringssvarene er enig i de foreslåtte endringene. En kulturskole ønsker ikke å rapportere så detaljert, og noen mener det ikke er behov for å skille «tradisjonell» kulturskolevirksomhet fra samarbeid med andre institusjoner. Vi har allikevel valgt å beholde skillet da blant annet Kulturskolerådet ønsker det. Noen har konkrete forslag til endringer som er ivaretatt. Flere spørsmål er ivaretatt gjennom presisering i veiledning og ledetekst. En kulturskole ønsket en finere inndeling i kategorier for ansatte. Vi ønsker å beholde dagens inndeling da det er et stort ønske fra sektoren om å forenkle skjemaet. Forslag til ny ramme C: Ramme C Årsverk i administrasjon ved skolen (1 årsverk = 100) Hvor mange årsverk ved skolen går til... rektor og/eller inspektør Til veiledning: Kun rektor og/eller inspektør skal føres her. Prosjektledere o.l. føres under årsverk lenger ned i skjemaet. Dersom kulturskolen deler administrasjon med andre, skal det vurderes hvor mange årsverk som benyttes til kulturskolen. kontorhjelp Årsverk til administrasjon og annet (linje 1..2) Årsverk til opplæring av elever i kulturskolen (opplæring) (1 årsverk = 100) 4

5 Hvor mange årsverk ved skolen går til opplæring av elever i kulturskolen Årsverk til opplæring i samarbeid med: Til ledetekst: Dette er opplæring som ikke rettes mot enkeltelever, men mot institusjoner. Om elevene er registrert i kulturskolen og betaler egenandel, skal de føres under årverk til opplæring av lever i kulturskolen. Bruk gjerne merknadsfeltet til å beskrive "Annet". Skoler SFO Barnehager Andre offentlige institusjoner Kor, korps og orkester Annet Årsverk som refunderes av (1 årsverk =100) Til veiledning: Her føres årsverk som helt eller delvis refunderes. Dersom årsverk delvis refunderes, skal kun den delen av årsverket som refunderes føres her. Resten føres under "Årsverk til opplæring av elever i kulturskolen" eller "Årsverk til opplæring i samarbeid med med:" Bruk gjerne merknadsfeltet til å beskrive "Annet". Årsverk registrert ved kulturskolen som følge av en avlønningsavtale med offentlige institusjoner, frivillige organisasjoner eller lignende Skoler SFO Barnehager Andre offentlige institusjoner Kor, korps og orkester Annet Antall ansatte Til veiledning: Her føres kun årsverk for kulturskolen som fyller ut skjemaet. Dersom kommuner som drifter egen kulturskole 5

6 samarbeider, kan det synliggjøres i merknadsfeltet. Hvor mange av de som underviser ved skolen, er ansatt... i 100 % stilling i deltidsstilling 6

7 Føring av deltakere knyttet til interkommunale løsninger Ifølge veilederen for 2011 skal man ikke føre deltakere fra andre kommuner når dette er deltakere som kommer fra kommuner som inngår i et interkommunalt samarbeid. Dagens skjema samler alle elevene i vertskommunen. Dette får igjen konsekvenser for Kostra-tallene. Utdanningsdirektoratet foreslo derfor å legge inn et nytt felt hvor det skal rapporteres hvor elevene i interkommunale samarbeid kommer fra. Ingen av høringssvarene med unntak av ett, er uenig i denne endringen. Uenigheten gikk på om man må rapportere hvilke kommuner elevene kommer fra. Da dette er sentralt for å vurdere kommunedeltakelse, ønsker vi å ha det med. Mellom dagens A11 og A12 legges det inn rullgardin hvor de som har krysset at de drifter interkommunalt samarbeid skriver antall elever fra de andre kommunene i samarbeidet. Teksten kan være «Elever fra andre kommuner som deltar i interkommunalt samarbeid». Dagens A12 blir stående som den er, men teksten endres til «Elever fra andre kommuner som ikke deltar i interkommunalt samarbeid». Vi vurderer om det er teknisk mulig å la enheter som har krysset at de deltar i interkommunalt samarbeid, kun fylle ut ramme A 1-3. Vi vil også beholde dagen felt etter ønske fra flere av referanseskolene. Utfylling og definisjoner Elev Det er i stor grad enighet om at en elev er en som har søkt seg inn enkeltvis i kulturskolen, og at det er viktig å skille mellom elever som får et fast opplæringstilbud over tid (gjennom skoleåret) og personer som deltar på prosjekter av kortere varighet. Deltakere på workshops, kollektive tilbud og lignende, regnes ikke som elever i kulturskolen. Det er noe uenighet om elever hvor korps betaler skal registreres. Vi har valgt å si at de skal defineres og registreres som elever, så fremt de er registrert med navn, aktivitet og at noen (familie, offentlig eller andre institusjoner) betaler for plassen. I ledetekst eller veiledning bør det stå: Her føres kun elever som er registrert med navn og aktivitet i kulturskolen sitt elevkartotek, og som betaler en form for elevbetaling eller har friplass. Følgende må presiseres i veiledningen: En elev i kulturskolen er definert som en som får et fast tilbud. Personer som deltar på kortere prosjekter/kurs skal ikke registreres som elever her. Det skal heller ikke føres personer som er i kontakt med kulturskolen gjennom en annen institusjon (for eksempel skole, korps og 7

8 lignende). Dersom en institusjon, for eksempel korps, betaler samme sats som øvrige elever, skal elevene føres som elever i kulturskolen. Flere har påpekt at de ønsker å beholde både antall elever/elever på venteliste og elevplasser. Noen ser ikke behovet for begge deler. Da mange fremhever at begge tall er i bruk, vil vi beholde begge. Elevtall er viktig for å se hvor mange som nås av tilbudet. Elevplasser gir den reelle oversikt over behov. En elev med flere plasser, regnes som én elev. Det synliggjøres i statistikken dersom mange elever har flere plasser dersom tallene på elevplasser er høyrere enn elevtallet. Elever på venteliste Venteliste til plass Høringssvarene viste her at det er svært ulik praksis, og også ulike ønsker med tanke på hvordan dette bør rapporteres. Det ser også ut til at kulturskolene har litt ulik informasjon om elevene, og at å samle inn korrekt informasjon for å fylle ut skjemaet vil være utfordrende for noen enheter uansett hvordan vi definerer venteliste til plass. Flere kulturskoler tar til orde for at «alle» data skal inkluderes. Det syntes allikevel at det vil bli ulikhet i føring, da det er ulikt hva «alle» data er. Noen kulturskoler har kun tall på venteliste til plass uten oversikt over prioriterte plasser. Enheten mener det vil gi vesentlig ekstraarbeid å samle inn informasjon om dette. Andre kulturskoler har begrensninger i antall plasser, og derfor også en grense på hvor mange plasser en elev kan søke på. Førstnevnte enhet vil da ha langt flere på venteliste enn sistnevnte enhet, til tross for at de reelle tallene kan være det samme. Hvis vi ser på forholdet mellom elever og elevplass i GSI, ser det ut til at de aller fleste kun har en plass. I skjemaet for hadde elever tilbud, som fordelte seg på plasser. Bildet er noe annerledes når det gjelder ventelister. Det er elever som ønsker tilbud, fordelt på plasser. Det kan bety at det står elever på venteliste på flere plasser enn de vil ta i mot. I skjemaet ønsker vi å få inn mest mulig reelle tall på venteliste. Vi ønsker derfor at følgende føres: Hvis eleven har søkt to aktiviteter og står på venteliste på begge, skal det føres som to plasser. Dersom eleven har fått en av plassene, skal det føres som venteliste på én plass. Dersom en elev har søkt om flere enn to plasser, skal maksimal to av disse føres i skjemaet. 8

9 Elevventeliste Noen spilte inn i evalueringen at det kun bør føres venteliste for plass, ikke for elever. Dette fordi det er konkrete plasser man står på venteliste for å få. Mange har argumentert for å beholde både venteliste til elevplass og for elev. Denne kategorien er også i bruk av blant annet SSB. Vi ønsker derfor å beholde begge ventelistene. Årstimer/årsverk Blant referanseskolene var det enighet om at det var behov for tydelige definisjoner i GSI. Spesielt ble årsverk og årstimer fremhevet som områder det var behov for enhetlig føring. Flere kommuner har komme med innspill på at det i dag er ulik praksis i registrering på disse områdene. Vi foreslår følgende definisjoner: Under «Årstimer» føres nøyaktig undervisningstid per uke ganger antall uker. Det vil si det totale antall årstimer i løpet av et år. Alle årstimer til undervisning skal føres i 60 minutters enheter. «Årstimer» skal ikke inkludere for- og etterarbeid, men kun timer til undervisning. «Årsverk» telles i stillingsprosent. Ett årsverk er 100 prosent. For eksempel vil en rektor som har 50 prosent undervisning, registreres 50 prosent på rektor og 50 prosent på undervisning. Hvis en lærer underviser ved flere skoler, skal skolen bare føre opp den andelen av årsverket som utføres ved sin skole. En lærer i full stilling som underviser 40 prosent ved skole A og 60 prosent ved skole B, registreres med 40 prosent ved skole A og 60 prosent ved skole B. Hvis læreren har halv stilling, registreres det 20 prosent ved skole A og 30 prosent ved skole B. Andel årstimer utført ved de forskjellige skolene registreres på samme måte. Ansatte på engasjement skal føres på samme måte som fast tilsatte. Dersom de er tilsatt på andre vilkår enn faste ansatte, er det de reelle vilkårene de har som skal føres. Dersom man ikke har forberedelsestid, skal det regnes ordinært årsverk (altså ikke lærerårsverk). For årstimer føres antall timer de underviser ganger antall uker kurset pågår. Dersom en lærer i kulturskolen er ansatt 100 prosent, men leies ut, skal kun den prosenten vedkommende underviser på «egen» skole føres. Øvrige prosenter føres under årsverk som refunderes. For kulturskolen som kjøper tjenesten, skal årsverkene som benyttes føres under «Årsverk ved skolen som går til opplæring av elever i kulturskolen». Vi har fått tilbakemelding om at det bør synliggjøres at ett årsverk = 100. Dette ligger allerede i overskriften, så vi anser at dette står tydelig. 9

10 Flere kulturskoler påpeker videre at det ikke primært er uklart hva som etterspørres i GSI, men å få tallene ut av administrasjonssystemet. Da dette ikke er et system Utdanningsdirektoratet utvikler eller administrerer, vil vi ikke se nærmere på det. Beregning av årstimer Utregning av årstimer i kulturskolen må nå gjøres manuelt. Det ville gjøre registreringen enklere og mer pålitelig hvis det legges inn en formel i det nye skjemaet for utregning av antall årstimer. Mange kulturskoler følger samme formel som grunnskolen. Det er allikevel noe variasjon. Det blir foreslått å legge inn en «mal», som kan justeres manuelt. Dette vil i år forsøkes på grunnskolen. Om det fungerer bra i grunnskoleskjemaet, bør det til innsamling vurderes i kulturskoleskjemaet også. Enheter i GSI Det ble i årets evaluering av GSI som ble gjennomført i desember, spurt om det i det hele tatt må ligge en kulturskoleenhet i GSI når kommunen ikke har aktivitet i denne enheten. Høringssvarene har unisont svart at det uansett bør registreres da dette er en lovpålagt tjeneste. Det har også kommet ønske om de som deltar i et interkommunalt samarbeid bør oppgi med hvem. "Kjernevirksomhet" Utdanningsdirektoratet foreslår å fjerne begrepet fordi det er forvirrende, og defineres ulikt. Det har kommet ulike synspunkter på dette. De fleste er enige i at det kan og bør fjernes, og at det er et «gammeldags» begrep. Noen mener begrepet er dekkende og bør beholdes. Vi har landet på å fjerne begrepet. I skjema og veiledning ønsker vi heller å definere nøyaktig hvem og hva som skal føres. Flere kulturskoler skriver for eksempel at de tar utgangspunkt i registrerte elever som betaler avgift. Vi foreslår derfor å erstatte «Kjernevirksomhet» med «virksomhet rettet mot kulturskolens elever», der en elev defineres som en som får et fast tilbud og hvor foreldre/institusjon betaler ordinær sats. Forenkling av alderskategorier 10

11 Forenkling av «Elevplasser» Flere fylkesmenn og kulturskoler har spilt inn at skjemaet er for detaljert. Vi har også vurdert at et for detaljert skjema kan være en trussel mot datakvaliteten. Det er foreslått å fjerne alderskategoriene under «Elevtall og venteliste». Av andre er det foreslått å fjerne dette under «Elevplasser». Vi har derfor vurdert om kategoriene "Under grunnskolealder, I grunnskolealder og Over grunnskolealder" under «Elevplasser» bør strykes. De fleste av referanseskolene er positive/svært positive til dette forslaget. Noen referanseskoler opplever at dette er nyttig informasjon. Ved å sammenlikne fordelingen under «Elevplasser» med fordelingen på "Elevtall og venteliste" (rett over i skjemaet), ser vi at det er noe variasjon. Vi mener allikevel at det er en styrke for skjemaet å fjerne "Under grunnskolealder, I grunnskolealder og Over grunnskolealder" under «Elevplasser». Forenkling av årstimer etter elevenes alder Forslaget om å ta ut fordeling av kulturskolens årstimer etter elevenes alder har samme begrunnelse som for å stryke antall elevplasser fordelt på alder. Skjemaet bør forenkles, og det er allerede en fordeling oppgitt for elever. Av referanseskolene var det kun en som ønsket å beholde dette. De fleste av referanseskolene var positive/svært positive til å fjerne dette. Vi mener det er en styrke for skjemaet å fjerne "Under grunnskolealder, I grunnskolealder og Over grunnskolealder" under «Årstimer». Andre innspill til endringer Skapende skriving Kun 84 elever på landsbasis ble i 2011 registrert under «skapende skriving». To kulturskoler ønsker å beholde dette da det er et satsningsområde. Det er allikevel et stort flertall som ønsker å fjerne kategorien. Skapende skriving forsvinner derfor som egen kategori og legges inn under "Annet". Elever som deltar/kommer til å delta på kurs som varer under ett semester En av referanseskolene har fremhevet at dette er vanskelig å fylle ut med dagens system. Dette var et spørsmål som kom inn i da det ble etterlyst informasjon om dette. Det er kun et forslag til estimering, da det jo ikke er mulig å finne det nøyaktige tallet. Det er derimot interessant å vite hvor mange som har opplæring over lengre tid (da over et halvt semester) og hvem som går på kortere kurs. 11

12 Derfor er det valgt å skille på disse. Utdanningsdirektoratet ønsker å beholde skillet. Den kulturelle spaserstokken og skolesekken Noen kulturskoler har i dag også ansvaret for Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken. Det foreligger ikke planer om å inkludere dette i GSI, så det skal ikke fylles ut. Registrering av eldre deltakere bør skje i en egen kategori. En kulturskole foreslår at eldre deltakere registreres i egen kategori. Da vi ønsker å forenkle skjemaet, foreslår vi å ikke ta dette inn. 12

TILSTANDSRAPPORT KOMMUNALE MUSIKK- OG KULTURSKOLER SKOLEÅRET 2009 2010

TILSTANDSRAPPORT KOMMUNALE MUSIKK- OG KULTURSKOLER SKOLEÅRET 2009 2010 TILSTANDSRAPPORT OM KOMMUNALE MUSIKK- OG KULTURSKOLER SKOLEÅRET 2009 2010 Fylkesmannen i Sør- Trøndelag Oppvekst- og utdanningsavdelingen FORORD Tilstandsrapporten om kommunale musikk- og kulturskoler

Detaljer

Tilstandsrapport om. Kommunale kulturskoler

Tilstandsrapport om. Kommunale kulturskoler Tilstandsrapport om Kommunale kulturskoler Skoleåret 2007 2008 Utdanningsdirektoratet Divisjon for analyse og vurdering Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Avdeling oppvekst og utdanning Tilstandsrapport om kommunale

Detaljer

Tilstandsrapport om kommunale. musikk- og kulturskoler

Tilstandsrapport om kommunale. musikk- og kulturskoler Tilstandsrapport om kommunale musikk- og kulturskoler Skoleåret 2005 2006 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Oppvekst- og utdanningsavdelingen 1 Tilstandsrapport om Kulturskoler 2005-06. Innholdsregister 1.

Detaljer

GSI'09. Kulturskole (Ku) veiledning. bokmål

GSI'09. Kulturskole (Ku) veiledning. bokmål GSI'09 Kulturskole (Ku) veiledning bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 5 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Kulturskole Generelt Ansvarlig for utfylling Her skal det føres navn, direkte telefon

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Foreløpige GSI-tall 2009

Foreløpige GSI-tall 2009 Foreløpige GSI-tall 2009 Sammendrag Innledning Foreløpige tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) er tilgjengelige på www.wis.no/gsi fra 11.12.09. Tallene er foreløpige og må derfor brukes med forsiktighet.

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) veiledning bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt A. Deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område. Alle deltakere

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Antall skoler i Nordland

Antall skoler i Nordland Hva sier GSI tallene 215 for Nordland? Tallene fra GSI ble offentliggjort 11/12 215 og legges i skoleporten i februar 215. For Nordlands del viser tallene at antall grunnskoler er i Nordland er redusert

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Kulturskolen I Måsøy.

Kulturskolen I Måsøy. HØRINGSUTTALELSE FRA MÅSØY KOMMUNE: I Kulturløftet II som er regjeringens felles prioriteringer for norsk kulturpolitikk heter det bl.a.: 2. Kulturskole for alle barn som ønsker det Det skal gjennomføres

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet

Rapport for Utdanningsdirektoratet Rapport for Utdanningsdirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 12.02.08. Gjennomført 11.12.07 08.02.2008. TNS Gallup,12.02.08 Politikk, samfunn, offentlig Innhold Fakta om undersøkelsen...

Detaljer

Miljørettet helsevernkartleggingen, konklusjon og anbefalinger

Miljørettet helsevernkartleggingen, konklusjon og anbefalinger Miljørettet helsevernkartleggingen, konklusjon og anbefalinger Miljø- og helsedagene 2009, Tønsberg Finn Martinsen, Helsedirektoratet Avdeling miljø og helse Gjennomgang av miljørettet helsevern Mandat

Detaljer

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen.

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. Statistikk om grunnskolen Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. STATISTIKK SIST ENDRET: 14.12.2016 All statistikk i GSI-tall I GSI finner du statistikk om grunnskolen

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2013

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2013 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. juni 1 Sammendrag 19 9 ungdommer er i oppfølgingstjenestens målgruppe 1/1 19 9 1 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret 1/1

Detaljer

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/458 12.01.2015 Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Departementet viser

Detaljer

Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket

Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket Forankring og formål Denne kartleggingen følger opp brev av 10.06. 2013 fra Helsedirektoratet og brev 28.02. 2013 fra statsrådene

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. november 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. november 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. november 212 Sammendrag OTs målgruppe er omtrent like stor som i november 211 16 9 1 ungdommer er tilmeldt OT per november 212.

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Mer enn 10 000 voksne deltok i grunnskoleopplæring i 2014/15. 64 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 36

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per

Rapport for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per Rapport for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 21.01.10. Gjennomført 13.11.09 06.01.2010. TNS Gallup, 21.01.10 Politikk, samfunn, offentlig Innhold

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

RAPPORT Om situasjonen for kulturskolene i 2009 ut fra budsjettbehandlingen i kommunene

RAPPORT Om situasjonen for kulturskolene i 2009 ut fra budsjettbehandlingen i kommunene Norsk Kulturskoleråd N-7491 Trondheim +47 7356 2000 tel +47 7356 2001 fax www.kulturskoleradet.no Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. Akersgata 44 0032 Oslo Trondheim, 17. februar 2009 RAPPORT Om

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15.11.2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. november 2011 viser at 18 814 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe.

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Fagplan. kulturkarusellen. Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole

Fagplan. kulturkarusellen. Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole Fagplan kulturkarusellen Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning og anledning til å møte ulike kunstformer

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226.

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226. Vår saksbehandler: Kim Asphaug Direkte tlf: 23 30 27 93 kim.asphaug@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 16.02.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1245 Deres referanse: Kommuner og fylkeskommuner Interkommunale

Detaljer

PIAHnett: «Implementering av NOIS-forskriften og presentasjon av prevalensundersøkelsen om helestjenesteassosierte infeksjoner»

PIAHnett: «Implementering av NOIS-forskriften og presentasjon av prevalensundersøkelsen om helestjenesteassosierte infeksjoner» PIAHnett: «Implementering av NOIS-forskriften og presentasjon av prevalensundersøkelsen om helestjenesteassosierte infeksjoner» Høstkonferanse i Vestfold, november 2015 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2015/16

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2015/16 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2015/16 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud. Veileder for kommunale frisklivssentraler - Høring

Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud. Veileder for kommunale frisklivssentraler - Høring Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud Deres ref.: Saksbehandler: EBL Vår ref.: 10/6724 Dato: 07.12.2010 Veileder for kommunale frisklivssentraler

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole Vedtekter for Berg kommunale musikk- og kulturskole 1 Organisering Berg kommunale musikk- og kulturskole (heretter BMKS) eies og drives av Berg kommune. BMKS er administrativt underlagt oppvekstetaten

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer Innledning

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer Innledning Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 16/1250-6 01.07.2016 Fylkesvise skjønnsrammer 2017 1. Innledning Departementet sender her ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

RESULTATVURDERING 2010

RESULTATVURDERING 2010 Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 42/11 vedlegg RESULTATVURDERING 2010 SANDNES KULTURSKOLE Kulturskolen er et bra sted :-) (elevuttalelse ved brukerundersøkelse) 1 INNLEDNING Visjon En modig kulturskole

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) skjema bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 5 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt Navn Postadresse Postnummer/sted Besøksadresse Postnummer/sted Epost

Detaljer

Grunnleggende norsk Det er elever som har fulgt ny læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Grunnleggende norsk Det er elever som har fulgt ny læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. GSI 2009/2010, endelige tall Sammendrag Innledning Endelige tall fra grunnskolenes informasjonssystem er nå klare. Tallene er tilgjengelige på www.wis.no/gsi fra 28.04.10. Alle tall og beregninger i dette

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Innhold Sammendrag... 2 Tabeller, figurer og kommentarer... 4 Elevtall... 4 Utvikling i elevtall... 4 Antall skoler og skolestørrelse... 5 Gruppestørrelse...

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 1. februar 2012 viser at 20 090 ungdommer var i oppfølgingstjenestens

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Temaplan kulturskole

Temaplan kulturskole 2017-20 Verdal kommune Temaplan kulturskole 2017-2020 Fra Verdalsmartnan 2014. Foto: Sven-Øyvind Bern 1 Innhold 1. FORMÅLET MED PLANEN... 3 2. KULTURSKOLENS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN... 4 3. HANDLINGSPLAN

Detaljer

Rundskriv DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Landets kommuner Landets fylkesmenn

Rundskriv DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Landets kommuner Landets fylkesmenn Landets kommuner Landets fylkesmenn Rundskriv Telefon 22 24 90 90 Telefaks 22 2427 19 Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo 7,1 Vurdering av søknader om nye stillinger 7 8.3 Rapporteringskrav fra fylkesmannen til

Detaljer

Gjennomføring i videregående opplæring 2011

Gjennomføring i videregående opplæring 2011 Gjennomføring i videregående opplæring 2011 I Skoleporten finner dere tall for gjennomføring i videregående opplæring. Dette notatet gir en overordnet oversikt over de viktigste utviklingstrekkene. Gjennomføring

Detaljer

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING 2014-15 Rapport med utgangspunkt i lærernes innrapportering Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 09/2015 Innhold Kontinuerlig evaluering av undervisning 2014-15

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no Fagplan Stryk GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP BILDE DRAMA DANS MUSIKK Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

GSI 2008 Skjema Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008

GSI 2008 Skjema Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008 I 2008 Skjema Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008 Grunnskolens Informasjonssystem (I) I08, Grunnskoleskjema Datert: 19.09.2008 Generelt Enhetens navn Telefon Postadresse

Detaljer

Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten?

Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten? Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten? Tom Refsum Aatlo og Kristin Skorpen Nasjonal valgkonferanse 12. april 2012 Innhold Utfordringer valget 2013 Prinsipper for opplæringen Innholdet

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

- samarbeid og kunnskap om framtidas miljøløsninger

- samarbeid og kunnskap om framtidas miljøløsninger Direktoratet for naturforvaltning Viltseksjonen Tungasletta 2 NO-7485 Trondheim Deres ref: Vår ref: Sted: Dato: 643/09-642.31/HBr Trondheim 24. juni 2009 Endret status for antall familiegrupper av gaupe

Detaljer

Digitale ordbøker i bruk

Digitale ordbøker i bruk Digitale ordbøker i bruk Undersøkelse blant elever og lærere på mellom- og ungdomstrinnet og i den videregående skolen Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Oppsummering av resultater 14 3 Elevene 20 4 Lærerne

Detaljer

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Tilstandsrapport angående: svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 28. februar 2005 Konsulent: Siri Berthinussen Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon:

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13,

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte

Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte www.utdanningsforbundet.no Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte Utarbeidet av Paul Erik Karlsen, seksjon for samfunnsspørsmål, utredninger

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-61 23.03.2015 Utvidelse av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette informere

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Finnmark

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Finnmark Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Finnmark Hva er Norsk kulturindeks? En årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

Grunnleggende prinsipper for læring

Grunnleggende prinsipper for læring Grunnleggende prinsipper for læring Mulighet til å forstå Oppleve mestring Se mening og sammenheng Oppleve inkludering og anerkjennelse Oppleve at man er betydningsfull An-Magritt Hauge 1 Konferanse om

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Reseptforfalskninger avdekket i apotek

Reseptforfalskninger avdekket i apotek Temarapport fra tilsynsavdelingen Rapport 2004-1 Saksnummer 200411192 Utarbeidet av legemiddelinspektør Jørgen Huse Reseptforfalskninger avdekket i 1. Bakgrunn - formål En grunnleggende forutsetning for

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Høringsinstanser ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3568-04.12.2015 Høringsbrev forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Vedtekter for Aure kulturskole

Vedtekter for Aure kulturskole Vedtekter for Aure kulturskole Pkt. 10 er revidert etter vedtak i kommunestyret PS 78/14, den16.12.14 Innhold VEDTEKTER FOR AURE KULTURSKOLE... 3 1.0 Målsetting... 3 2.0 Innhold... 3 3.0 Samarbeid... 3

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Beregning av satser til private grunnskoler for 2013

Beregning av satser til private grunnskoler for 2013 Beregning av satser til private grunnskoler for 2013 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskudd til private grunnskoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de kommunale grunnskolene, som rapporteres

Detaljer