Bassengstruktur og symjing i Kvammaskulen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bassengstruktur og symjing i Kvammaskulen"

Transkript

1 Bassengstruktur og symjing i Kvammaskulen Situasjonen pr i dag for symjeopplæringa i Kvammaskulen. Elevane i Kvam har symjing på alle klassesteg, med unntak av elevane ved Kvam ungdomsskule. Årstimetalet varierer mellom skulane, da nokre elevar har symjing ein time kvar veke mens andre har symjing ein time kvar veke i kortare periodar. Bassenga er opne i 6 månader i perioden frå og med oktober til og med mars, noko som utgjer 20 veker symjing for skulane grunna bortfall av veker i høve ferie. Bassenget i Strandebarm er ope heile året, men pr i dag vert det nytta til symjeopplæring for elevane i den perioden dei andre bassenga er opne strekt til 24 veker. Tal timar i basseng for elevane gjennom grunnskuleløpet i Kvam er fordelt omtrent slik: Skule Tal timar i basseng pr Totalt timar i basseng, grunnskule skule Ålvik barneskule 140 Øystese barneskule barneskule 140 Kvam ungdomsskule 0 Elevane frå Ålvik, Øystese, og Kvam u får 140 timar i basseng frå 1. til 10. steg. Elevane frå Kvam ungdomsskule har pr i dag ikkje symjing. Dette skal under alle høve inn i planane frå hausten 2015, og det er naturleg at dei får eit tilbod i bassenget ved Øystese barneskule. Skule Tal timar i basseng pr Totalt timar i basseng, grunnskule skule Tørvikbygd barneskule (elevane frå Tørvikbygd skule) Strandebarm skule Elevane frå Strandebarm får 240 timar i basseng frå 1. til 10. steg. Elevane frå Tørvikbygd får 128 timar i basseng frå 1. til 10. steg. Elevane frå Tørvikbygd skule får si symjeopplæring ved Strandebarm skule. Elevane sym i 3 puljr i løpet av skuleåret, 8 gonger kvar. Gruppene er på mellom 15 og 20 personar, elevar og lærarar. Dei reiser med rutebuss etter fyrste time på skulen og kjem heim med buss litt etter skuleslutt. Dette er den skulebussen som har avlevert elevane frå Strandebarm på Innstranda og som køyrer tilbake til Tangerås for å henta symjeelevane frå Tørvikbygd. Elevane frå Tørvikbygd nyttar tida på Strandebarm til ein time på biblioteket òg, med opplæring i ulike fagboktema. Transportkostnad for elevane frå Tørvikbygd: Mellom kr 500,- og kr 600,- pr tur, mellom kr 1000,- og kr 1200,- pr dag. Med 24 slike turar pr skuleår vert kostnaden mellom kr ,- og kr ,- pr skuleår for Tørvikbygd skule. Kommentarar til timer i basseng pr elev. Eksempel frå andre kommunar og Norges Svømmeforbund: - Drammen kommune har 18 timer i basseng pr elev i grunnskulen, fordelt med 8 timar på 3. steg, 7 timar på 4. steg og 3 timar på 9. steg. Kommunen har symjeopplæring i Drammensbadet, som og stiller med symjeinstruktørar. Elevane har 60 effektive minutt i bassenget kvar gong. Informasjonen er henta frå eit saksframlegg i høve organiseringa av symjeopplæringa i Drammen kommune frå Arkivsaksnr.: 14/ For Bergen kommune er tilbodet varierande ettersom skulane har eige basseng eller ei. Det kan vera symjing kvar veke eller i periodar. Nokre skular tilbyr symjing i SFO-tida. Me har ikkje gått inn i planane til Bergen kommune, men har fått noko munnleg informasjon frå einskiltskular. 1

2 - Os kommune har 40 timar à 45 minutt til elevane på 3. og 4. steg, med mål om at alle er skal vera symjedyktige etter 4. steg. PÅ mellomsteget varierar timetalet etter korleis skulane organiserer tida dei får tildelt i bassenget, med alt frå 7 til 40 timar. På ungdomssteget får dei om lag 7 timar kvar. Timane er min effektiv tid i basseng. - Norges Svømmeforbund seier ut frå erfaring at tar det om lag 40 timar frå ein elev på årssteg startar med vasstilvenninga til vedkomande er symjedyktig. Dei har gjeve ut eit hefte med timeopplegg på 40 timar for symjeundervisning i skulen «Veien mot svømmedyktighet». Det inneheld instruksjon og øvingar for 40 undervisningsøkter på 30 minutt, og dekkjer saman med boka «Slik lærer du å svømme» krava i opplæringslova og læreplanverket. - For skulane i Kvam er det ulikt kor mange effektive minutt elevane er i bassenget for kvar time, men det kan variera mellom 20 og 40 minutt. (Jfr. 60 minutt i Drammen). Om ein nyttar dobbeltimar kan elevane få om lag 60 minutt effektiv bassengtid. Kvam herad er godt stilt i høve tid i basseng for elevane, sjølv om det er noko ulikt innan heradet. Kvalifiserte lærarar i symjopplæringa. Hardanger-Voss-Kompetanseregion gjennomfører årlege kurs for instruktørar med kommunalt ansvar for å sertifisere lærarar med symjeopplæring og tilsynsansvarlege knytt til symjeopplæringa ved skulane. Kurshaldar for sertifiseringskurset er godkjent av Norges Livredningsselskap, og det er hovudkurs i partallsår og kontroll/ oppfriskingskurs i oddetalsår. Bassengsituasjonen i dag - tilstand. Bassenga i Øystese, og Ålvik har følgjande driftskostnadar og investeringsbehov*: Basseng ved skule Årlege driftskostnad pr mars 2015 Investeringsbehov eks mva Ålvik skule , ,- Øystese barneskule , ,-, gamle ungdomsskulen , ,- Sum , ,- *Berekningane vart gjort i februar 2015 og tek ikkje høgde for uførutsette kostnadar, overskridingar, prisauke el. Sjå fullstendig oversikt frå FDV bygg. Krav til symjeopplæring i grunnskulen. Grunnskulen er styrt av sentrale lover, forskrifter og læreplanar i organisering av all opplæring. Her er vist til dei som regulerer symjeopplæringa spesielt: Forskrift til opplæringslova: Tryggleik for elevane. I tillegg til dei krav om førebygging av skade og ulykke som følgjer av andre lover og forskrifter, deriblant m.a. opplæringslova, dei delar av arbeidsmiljølova som er gjorde gjeldande for ulike opplæringssituasjonar og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., gjeld dette: a) Når skulen er ansvarleg for tryggleiken til elevane, må tilsynet i praksis vere forsvarleg i forhold til risikoen for at skade eller ulykke kan skje. b) I situasjonar der skolen er ansvarleg for symjing og bading i grunnskolen, skal det alltid vere ein tilsynsansvarleg, vaksen person til stades. Dersom den gruppa skulen har ansvaret for, overstig 15, skal tilsynet aukast med ein vaksen tilsynsperson for kvar påbegynt gruppe på 15. Dei som fører tilsyn, må vere flinke til å symje og dykke, og må kunne livredning. Tilsynet må aukast ytterlegare når omsynet til tryggleik gjer det nødvendig. For vidaregåande skole gjeld her berre det generelle kravet om tryggleik, slik det er formulert i bokstav a. Kunnskapsløftet: Symjing utgjer ein liten del av kroppsøvingsfaget, som har eit timetal på 478 timar på 1. til 7. steg, og 223 timar på 8. til 10. steg, totalt for grunnskulen 701 timar. Timane er 60 minutt. I 2

3 Læreplanverket for Kunnskapsløftet er det gjeve kompetansemål for symjing i læreplanen for kroppsøvingsfaget. Kunnskapsdepartementet har gjeve Utdanningsdirektoratet i oppdrag å justera kompetansemåla før symjing, samt presisera ein definisjonen av «symjedyktig». Endringane vert gjeldande frå skuleåret : «Bakgrunnen for oppdraget er å styrke svømmeopplæringen slik at flere barn og unge lærer å svømme. Undersøkelser fra Norges Svømmeforbund (NSF) viser at om lag 50 % av norske tiåringer ikke innfrir dagens kompetansemål på fjerde trinn om å vere trygg i vatn og vere symjedyktig. Norge har en lavere prosentdel av tiåringer som kan svømme sammenlignet med andre nordiske land (Island og Sverige 96%). Norge har en høyere andel av drukning pr innbyggere i Norden (Norge 1,03, Sverige 0,84 og Island 0,62)». Høyringsforslaga til justering av kompetansemåla for symjing ser slik ut: Etter 4. trinn Etter 7. trinn Etter 10. trinn Leike og utføre grunnleggjande øvingar for vasstilvenning som å dykke, flyte, hoppe uti og orientere seg i vatn Rulle uti på djupt vatn, symje 100 meter på magen, og underveis plukke opp ein gjenstand frå botnen med hendene, stoppe og kvile (flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg, samla i 3 minutt) symje 100 meter på rygg, og ta seg opp på land ferdast trygt i, ved og på vatn, gjere greie for farane, og tilkalle hjelp utføre grunnleggjande teknikkar i symjing på magen, på ryggen, på sida og under vatn praktisere trygg ferdsel og gjere sikkerheitsvurderingar i, ved og på vatn under varierte vêrforhold utføre varierte og effektive symjeteknikkar over og under vatn symje ein lengre distanse over 200 meter, basert på eiga målsetjing Rundskriv : Rundskrivet Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen Udir , vart revidert i november Rundskrivet tydeleggjer skuleeigar sitt ansvar i høve symjeopplæringa i skulen. Det omhandlar sider ved tryggleik i og ved vatn, og gjev rettleiing til skuleeigar og skular i høve krav om forsvarlegheit i forskrift til opplæringslova 12-1 Symjeopplæring i Kvammaskulen ved sentralt plassert basseng. Kva ønskjer me med symjeopplæringa i Kvam herad? Me er ein kommune med lang kystline, og våre born og unge er stadig i nær kontakt med sjø og vatn. Me har ingen å mista! Symjedugleik er den viktigaste førebygginga mot drukningsulukker, saman med grunnleggande kunnskap om trygg ferdsel i og ved vatn. Om lag halvparten av tiåringane i Noreg er ikkje symjedyktige, og drukningsstatistikken i landet er svært høg. For skulane i Kvam er det viktig å oppfylla krava i opplæringslova og sikra at kompetansemåla vert realisert for kvar elev i størst mogleg grad. På den måten vil heradet påverka statistikken på landsbasis i positiv retning, og for skulane i Kvam tyder det klare mål for symjeopplæringa: Mål: Alle barn i Kvam skal læra å symja. Målet er at ved utgangen av 4. steg skal elevane vera symjedyktige etter definisjonen av «symjedyktig» i Kunnskapsløftet. Vidare skal kompetansemåla for 3

4 4., 7. og 10. steg vera oppfylt for alle elevane. Opplæringa skal i størst grad bestå av instruksjon og læring, og i liten grad av fri bading. Elevar som ikkje når måla skal få tilbod om intensivopplæring. Desse måla vert det i stor grad jobba etter i dag, men det er ønskjeleg å presisera dei i ein felles overordna symjeplan for heradet. På den måten får lærarane eit reiskap som sikrar likskap og kvalitet i opplæringa. Ein slik symjeplan er og ein naturleg konsekvens av dei kommande justeringane for faget i Kunnskapsløftet. Det er to spørsmål som dukkar opp i diskusjonen om eit sentralt basseng: 1. Kva skal vera minimumstilbod for å sikra at måla vert nådd? 2. Kva omfang ønskjer me at tilbodet skal ha? 1. Kompetansemål etter 4. steg Kompetansemål etter 7. steg Kompetansemål etter 10. steg 40 timar Organisert på 3. og 4. steg. 16 timar Organisert på 7. steg. 8 timar Organisert på 8. eller 9. steg. Samla timetal i symjing for grunnskulen på 64 timar For å oppfylla krava i opplæringslova og læreplanverket vil eit forsvarleg tilbod for symjeopplæringa i Kvam vera eit minimumstilbod som skissert over. Dette utgjer eit samla tal timar i basseng på 64 timar for elevane i grunnskulen i Kvam. Desse timane gjev realistisk sett om lag 30 minutt effektiv bassengtid. Om timane vert organisert som dobbeltimar vil elevane få om lag 60 minutt effektiv bassengtid, og tal turar til bassenget vert halvert. 2. Kompetansemål etter 4. steg Kompetansemål etter 7. steg Kompetansemål etter 10. steg 68 timar Organisert på alle fire stega. 32 timar Organisert på 6. og 7. steg. 16 timar Organisert på 8. eller 9. steg. Samla timetal i symjing for grunnskulen på 116 timar Det er ønskjeleg at reduksjonen i tal timar i basseng ikkje vert så stor som skissert over, og dette vil diverre utelukkande vera eit ressursspørsmål. Minimumstilbodet gjer forskjellen mellom skulane større, då Strandebarm og Tørvikbygd ikkje vert råka av endringa. Om me reduserer endringa slik at situasjonen vert meir ønskjeleg, så kan dette vera ein modell å følgja. Dette utgjer eit samla tal timar i basseng på 116 timar for elevane i grunnskulen i Kvam. Dette vil gje eit meir likeverdig tilbod til elevane i Kvam, og det er pedagogiske og symjetekniske argument for at fleire økter i bassenget gjev auka læring og betre resultat. I praksis kan dette sjå slik ut for Ålvik-, - og Øystese barneskule og Kvam ungdomsskule: Skule Minimumstilbod Ønskjetilbod Enkeltime Dobbeltime Enkeltime Dobbeltime Ålvik 51 elevar pr oktober Utgjer 1 gruppe frå 1. til 4. steg og 1 gruppe frå 5. til 7. steg, i høve symjing. 1.til 4. steg: 40 t 40 turar pr år. 5.til 7. steg: 16 t 16 turar pr år. 1.til 4. steg: 40 t 20 turar pr år. 5.til 7. steg: 16 t 8 turar pr år. 1.til 4. steg: 68 t 68 turar pr år. 5.til 7. steg: 32 t 32 turar pr år. 1.til 4. steg: 68 t 34 turar pr år. 5.til 7. steg: 32 t 16 turar pr år. 279 elevar pr oktober 2014 Utgjer ca 2 grupper pr steg. Øystese 230 elevar pr 56 turar 1.til 4. steg: 40 t 2X40 turar pr år. 5.til 7. steg: 16 t 2X16 turar pr år = 112 turar Same som 28 turar 1.til 4. steg: 40 t 2X20 turar pr år. 5.til 7. steg: 16 t 2X8 turar pr år = 56 turar Same som 100 turar 1.til 4. steg: 68 t 2X68 turar pr år. 5.til 7. steg: 32 t 2X32 turar pr år =200 turar Same som 50 turar 1.til 4. steg: 68 t 2X34 turar pr år. 5.til 7. steg: 32 t 2X16 turar pr år = 100 turar Same som 4

5 oktober 2014 Utgjer ca 2 grupper pr steg. Kvam u 257 elevar pr oktober til 10. steg: 8 t 8 turar pr år 8.til 10. steg: 8 t 4 turar pr år 8.til 10. steg: 16 t gjev transport for 16 turar pr år 8.til 10. steg: 16 t gjev transport for 8 turar pr år Organisering Det er fleire faktorar som speler inn ved organisering av opplæringa i eit sentralt basseng. Os kommune organiserer symjeopplæringa i Osbadet, og dei har delt nokre av sine erfaringar med oss. Der det er mogleg er det teke omsyn til desse erfaringane i vurderingane under. Sentralt basseng. Utforminga av eit slikt basseng vil ha noko å seia for organiseringa av symjeopplæringa, som t.d. storleiken på bassenget, om det skal vera eit terapibasseng eller barnebasseng i tillegg o.l. Om skulen kan nytta heile eller delar av anlegget på dagtid vil og ha noko å seie for korleis opplæringa vert organisert. Det vil vera ein fordel for alle partar om tida som vert sett av til skulane er jamt fordelt over heile året. Skulane kan da organisera seg innafor denne ramma. Korleis timeplanen i eit sentralt basseng vert lagt vil og ha betyding for skulane sin bruk av tida. Osbadet opererer med økter på 30 minutt, og tildeler skulane tal økter etter behov og kapasitet. Bassenget i Strandebarm er opent heile året, og ein tek utgangspunkt i at eit sentralt basseng vert opent tilsvarande heile året, slik at ein kan nytta kapasiteten gjennom heile skuleåret. Det vil seie eit symjetilbod gjennom 34 veker i staden for 20 (24) veker. (Elevane sitt skuleår er på 38 veker. Det er ulik aktivitet knytt til starten og avslutninga av eit skuleår, slik at det kan vera naturleg å starta symjeopplæringa to veker etter skulestart i august og avslutta to veker før skuleslutt i juni. Derav forslaget om 34 veker.) Transportkostnadar: For å avgrensa kostnadane ved transport så kan ein komprimera opplæringa i periodar og ha dobbeltimar slik at tal bussturar vert minimert. Kvam herad har innhenta prisar frå Tide for transport av elevar på dei aktuelle strekningane. Prisane er eks 8 % mva, og berre omtrentlege anslag da detaljane er uklare. Prisane gjeld for buss med 45 seter. Evt minibuss (19-22 seter) vert 10% rimelegare, men dei har ikkje så mange tilgjengelege minibusser til skulekøyring. Tide presiserer og at dei har anbodskontrakt til august 2016, og kan ikkje garantera transport lenger enn det. Samstundes legg dei vekt på at dette er køyring som er svært aktuell for Tide, slik at dei kan nytta sjåførane mellom skulerutene. Når timeplanar og driftsform er meir kjent kan dei sannsynlegvis skreddarsy eit rimelegare tilbod. Strekning Pris pr tur Pris tur/ retur med 2 timer Reisetid venting - Øystese Kr 1 500,- Kr 2 200,- 10 min Ålvik Øystese Kr 2 100,- Kr 3 400,- 22 min Tørvikbygd - Tangerås Kr 2 200,- Kr 2 700,- 20 min Priser eks 8 % mva. Os kommune kjøper transport for sine elevar frå Tide, «Badebussen». 11 av 12 skular nyttar Badebussen, og nokre av skulane har samkøyring. Kostnaden for kommunen var kr ,- i Instruksjon og tilsyn: Det er lærarar som står for symjeinstruksjon og vurdering. For symjedyktige elevgrupper er det tilstrekkeleg med ein person som har både instruksjon og tilsyn for inntil 15 elevar. Overstig elevtalet 15 så skal det vera ein vaksen i tillegg. Ved begynnar-opplæring bør det vera to personar uansett gruppestorleik. Det er og naudsynt å vurdera elevgruppa i det heile, om det er behov for fleire tilsynspersonar, sjå UDIR Norges Svømmeforbund tilrår to instruktørar for inntil 15 symjedyktige elevar og tre instruktørar for inntil 15 elevar som ikkje er symjedyktige. 5

6 Os kommune betaler delar av badevakta som er knytt til Osbadet, i dei timane skulen nyttar bassenga. Badevakten har da oppsyn med alle som nyttar anlegget på dagtid, både elevgrupper og publikum elles. Badevakten har ikkje særskilte oppgåver knytt til elevane, så skulane har med instruktørar og tilsyn sjølv. Os kommune ser UDIR som eit minimumskrav, og bemanninga i Osbadet kjem på topp. Dei har verken kompetanse eller kapasitet til å driva symjeopplæring av skulelelevane. Det er kvalifiserte kroppsøvingslærarar som har symjeopplæringa pr i dag. Det er sett av ein stillingsdel på 12 % som fagrettleiar, fordelt på to personar i kommunen og som utgjer 1 og 2 veketimar på kvar av dei. Desse har ansvar for organisering og planar, kurs for lærarar og sertifisering. Os kommune har sett på om det er mogleg å legga all symjeinstruksjon på eit par personar som tek i mot dei ulike elevgruppene i Osbadet, men dette har dei ikkje fått til så langt. For Kvam vil det me desse betraktningane vera naudsynt for skulane å stilla med same bemanning i eit sentralt basseng, som dei gjer i dag i dei lokale. Dette er lagt til grunn i vurderingane under. Det er og mogleg å ha eit system som Drammen, med profesjonelle instruktørar i Drammensbadet, men det krev ei heilskapleg satsing som det ikkje er teke høgde for her. Ulike alternativ for bassengstruktur i Kvam Under er det skissert tre ulike alternativ for plassering av basseng og organisering av symjeopplæringa i grunnskulen i Kvam: 1. Gjeldande struktur vert ståande. 2. Sentralt basseng (Bassenga i Øystese, og Ålvik vert lagt ned). 3. Sentralt basseng (Øystese og vert lagt ned, Ålvik vert sett i stand). Med utgangspunkt i informasjonen over er det satt opp 3 ulike forslag til organisering. Alt 1. Gjeldande struktur vert ståande. Organisering Symjeopplæringa vert organisert som nå, med nokre justeringar slik at elevane ved Kvam ungdomsskule får sin symjeopplæring ved Øystese barneskule. Kostnadar - Transportkostnadane for elevane frå Tørvikbygd skule vert uendra. (Det pristilbodet som Tide har gjeve for strekninga i samband med denne saka er meir enn dobbelt så høg som i dag). Årlege kostnadar vert med denne organiseringa avrunda til kr ,-. (rekna ut frå: driftskostnadar basseng kr ,- + transportkostnadar kr ,- = kr ,-). Sjå tal frå FVD bygg. - Investeringane kjem i tillegg: kr ,- Fordeler - Elevane får symja lokalt og slipp å reisa. Ulemper - Høge driftskostnadar og investeringsbehov, både i nær framtid og på sikt. - Rektorane bruker mykje tid på å organisera utleige av basseng utanom skuletid Alt 2. Sentralt basseng. (Bassenga i Øystese, og Ålvik vert lagt ned) Organisering Minimumstilbod (sjå skissert 1. Enkeltimar eks over o Turar frå Ålvik: 56 avsnittet om o Turar frå : 112 organisering) 2. Dobbeltimar o Turar frå Ålvik: 28 o Turar frå : 56 Ønskjetilbod 1. Enkeltimar o Turar frå Ålvik: 100 o Turar frå : Dobbeltimar o Turar frå Ålvik: 50 6

7 o Turar frå : 100 Kostnadar - Heradet sparar investeringar på kr ,- og årlege driftskostnadar på kr ,- for bassenga som vert lagt ned. - Kostnadar knytt til oppføring av sentralt basseng; sjå saka elles. - Transportkostnadar (har berre rekna med prisane for tur/retur med venting) Minimumstilbod 1. Enkeltimar o Ålvik: 56X kr 3400,- = kr ,- o : 112X kr 2200,- = kr ,- o Totalt: Kr ,- 2. Dobbeltimar o Ålvik: 28X kr 3400,- = kr ,- o : 56X kr 2200,- = kr ,- o Totalt: Kr ,- Ønskjetilbod 1. Enkeltimar o Ålvik: 100X kr 3400,- = kr ,- o : 200X kr 2200,- = kr ,- o Totalt: Kr ,- 2. Dobbeltimar o Ålvik: 50X kr 3400,- = kr ,- o : 100X kr 2200,- = kr ,- o Totalt: Kr ,- Kommentar til transportkostnader. Som nemnt tidlegare er prisane frå Tide svært omtrentlege, men med dette som utgangpunkt kan me summera opp kostnadane som under: o Dersom me går for Minimumstilbod og dobbeltimar vert o transportkostnadane: Kr ,- pr år Dersom me går for Ønskjetilbod og dobbeltimar vert transportkostnadane: Kr ,-pr år Fordeler - Symjeopplæringa kan leggjast over 34 veker for alle skulane. - Elevane får vera i eit moderne anlegg. - Heradet får eit moderne anlegg som vil vera tilgjengeleg for alle innbyggjarane heile året, og den offentlege badinga vil vera organisert sentralt og utan at rektorane vert involvert Ulemper - Totalt timar i basseng vert truleg redusert for dei elevane som skal nytta det sentrale bassenget, gitt at minimumstilbod/ ønskjetilbod vert gjennomført. - Det går meir tid til transport av elevane. Alt 3. Sentralt basseng. (Øystese og vert lagt ned, Ålvik vert sett i stand) Organisering Som i Alternativ 2. utan Ålvik skule som i dette alternativet vil få det lokale bassenget sett i stand, og kan organisera symjeopplæringa der. Kostnadar - Sparar investeringar på kr ,-og årlege driftskostnadar på kr ,- for dei to bassenga som vert lagt ned. - Får investeringar på kr ,- og årlege driftskostnadar på kr ,- for å setja i stand bassenget i Ålvik, i tillegg til kostnadar knytt til oppføring av sentralt basseng; sjå saka elles. - Transportkostnadar (har berre rekna med prisane for tur/retur med venting) Sjå utrekningane i Alternativ 2 utan tala for Ålvik: o Med Minimumstilbod og enkeltimar vert transportkostnadane: Kr , pr år 7

8 o Med Minimumstilbod og dobbeltimar vert transportkostnadane: Kr , pr år o Med Ønskjetilbod og enkeltimar vert transportkostnadane: Kr ,-pr år o Med Ønskjetilbod og dobbeltimar vert transportkostnadane: Kr ,-pr år Fordeler - Ålvik skule får behalda sitt lokale tilbod. Ulemper - Høge driftskostnadar og investeringsbehov, både i nær framtid og på sikt. - Rektor må bruka tid på drift Vurdering Som skuleeigar må Kvam herad gjera ei overordna vurdering av kva som sikrar ei forsvarleg symjeopplæring i tråd med opplæringslova med forskrifter og læreplanverket, og innanfor den tildelte ramma. Pr i dag har elevane i Kvam svært mange timar i basseng samanlikna med andre, og det vil vera fullt mogleg å gje eit kvalitativt godt tilbod med færre timar enn i dag. Timane er relativt kostbare for skulane da bemanninga må aukast for å ta i vare tryggleiken til elevane i bassenget, samanlikna med resten av kroppsøvingstimane. Kvam herad står ovanfor økonomiske utfordringar framover, og det må gjerast stramme prioriteringar også i skulen i åra som kjem. Kvam formannskap har bede rådmannen vurdera å oppretthalda bassenget i Ålvik. Sett i lyset av heradet sin økonomiske situasjon meiner rådmannen dette vil vera vanskeleg dersom Hardangerbadet vert realisert, kanskje òg uavhengig av om ein byggjer Hardangerbadet. Dette vil opplevast som eit tap for Ålviksamfunnet då bassenget i tillegg er mykje i bruk på kveldstid, men reisetida mellom Ålvik og Øystese er ikkje særleg forskjellig frå reisetida mellom Steinsdalen eller Vikøy og Øystese. Bassenget i Ålvik er det bassenget som har størst oppgraderingsbehov og dei høgaste driftskostnadane. Oppussing av bassenget er ikkje ein del av bygging av nye Ålvik skule. Det er eit spørsmål om tid for kor lenge Kvam herad har økonomiske musklar til å oppretthalda fire kommunale basseng. Bassenget i Ålvik har desidert høgast kostnad per elev. Det mest nærliggjande, dersom Hardangerbadet ikkje vert realisert, er at kommunen vil leggja ned bassenget i Ålvik og bruka deler frå det tekniske anlegget på dei andre bassenga slik at ein reduserer kostnadane for oppussing der. Reelt sett vert kanskje oppgraderingsbehovet såleis mindre enn 6 mill. Dersom Kvam heradsstyre vel å behalda bassenget i Ålvik må heradet si investering i Hardangerbadet reduserast slik at dei samla årlege drifts- og kapitalkostnadane maksimum blir på dagens nivå. Den årlege netto innsparinga vert då redusert til om lag kr , og kommunen sitt bidrag til finansiering av Hardangerbadet KF må reduserast til kr 14 mill. Heradstyret må òg ta omsyn til at eit slikt val mest sannsynleg vil svekka kundegrunnlaget til Hardangerbadet. Av omsyn til kvalitet er det ikkje tvil om at Hardangerbadet vil vera eit særs mykje betre tilbod enn dagens kommunale basseng, men heradsstyret må ta stilling til om det er villig til å satsa på ein vesentleg auka kvalitet på denne tenesta, samstundes som kvaliteten på andre tenester må reduserast. Det må òg takast inn i vurderinga at gjennom å investera 20 mill. i Hardangerbadet vil Kvam herad få eit nytt basseng vesentleg billegare enn dersom heradet skulle byggja eit nytt basseng åleine. Alternativ 2, eit sentralt basseng der bassenga i Øystese, og Ålvik vert lagt ned, kan gje moglegheit for skulane til å nytta basseng gjennom store delar av skuleåret, det kan opna for reduksjon av transportutgifter ved eventuell samkøyring, og det frigjer tida rektorane nyttar til driftsoppgåver i høve bassenga til fordel for pedagogiske oppgåver. Dette alternativet vil gje alle elevane eit symjetilbod i moderne anlegg som tilfredstillar krav om god ventilasjon og godt inneklima, og som kan auka trivsel og motivasjon. Det vil med eit nytt bassenganlegg som vil vara i fleire år framover, og vera føreseieleg for skulen og elevane i høve planar og økonomi. 8

9 Dei negative konsekvensane for skulane med alternativ 2 er knytt til transportkostnadar og reisetid. Gitt at ønskjetilbodet over vert innfridd som eit minimum, vil elevane i Kvam likevel få eit forsvarleg og kvalitativt godt tilbod. Konklusjon Rådmannen tilrår at Kvam heradsstyre vel alternativ 2, sentralt basseng med nedlegging av bassenga i, Øystese og Ålvik, som framtidig bassengstruktur i heradet. Nivået på symjeopplæringa i heradet bør leggjast på det som er skissert som ønskjetilbod med dobbelttimar. Netto årleg driftsinnsparing vert då 1,2 mill 0,4 mill (transport) = 0,8 mill. Heradet unngår dessutan investeringar på kr 6 mill. 9

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE Avgjerd av: Saksh.: Arild McClellan Steine Arkiv: N-252 Objekt: Arkivsaknr 14/293-6 Søknad

Detaljer

ORGANISERING AV HARDANGERBADET. Modell framlagt av Hardangerbadet AS

ORGANISERING AV HARDANGERBADET. Modell framlagt av Hardangerbadet AS ORGANISERING AV HARDANGERBADET Både Hardangerbadet v/ubostad (vedlegg 3) og rådmannen (i samarbeid med PwC) (vedlegg 5) har utgreidd ulike måtar å organisera Hardangerbadet på. I rådmannen si vurdering

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeida ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

kulturskule grunnskule Aurland kommune

kulturskule grunnskule Aurland kommune UTVIKLINGSMELDING for barnehage kulturskule grunnskule Aurland kommune driftsåret 2011-12 Føreord Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skuleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport

Detaljer

Tilstandsrapport for:

Tilstandsrapport for: Vik kommune Oppvekst Tilstandsrapport for: Kulturskule Barnehage Grunnskule i Vik kommune driftsåret 2010-2011 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Samandrag... 5 3. Barnehage... 6 3.1. Barn og tilsette... 6 3.1.1.

Detaljer

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar 1 INNHALDSLISTE Innleiing s.3 Om planarbeidet s.4 Nasjonale mål og føringar s.5-6 Status og utfordringar i dei ulike områda innan oppvekst - Barnehage s.7 - Skule og SFO s.8-9 - PPT s.10 - Idrettsskulen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 05.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019

Økonomiplan 2016-2019 MELAND KOMMUNE Økonomiplan 2016-2019 Vedteke i kommunestyret 17.06.2015, sak 46/2015 Økonomiplan Meland kommune 2016 2019 vedteke 17.06.2015 sak 46/2015 Side 1 Innhald 1 Rådmannen sine kommentarar... 3

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 22/08 08/262 SKULEBRUKSPLAN 2008-2020, HØYRING 217

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 22/08 08/262 SKULEBRUKSPLAN 2008-2020, HØYRING 217 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Solstrand Hotell & Bad Møtedato: 26.02.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Josein Bondevik (Krf) Vara som møter: Arne Bjørndal (Krf) Tillegg

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsett i opplæringslova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 15.05.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 025/2014 Meldingar og referatsaker 026/2014 Endring av skjema

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207. Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207. Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207 Arkiv: B12 Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter Vedlegg: Uttale til endring av skulestruktur høyring - Frå

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Audit & Advisory Juni 2009 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Metode...

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Årsbuds ett 2013. yringsutt Komteane ndre

Årsbuds ett 2013. yringsutt Komteane ndre Årsbuds ett 2013 yringsutt Komteane ndre Open høyring budsjett Komité for oppvekst og utdanning 13.11.12 kl. 17:00 1. FO 2. Utdanningsforbundet gr. SkuIe 3. Utdanningsforbundet bhg 4. FUS Barnehagane 5.

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstandsrapport for grunnskulen i wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune 2008 Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune Prosjektgruppa 04.12.2008 2 Innhald 1. Samandrag... 4 2. Bakgrunn... 6 3. Definisjon av sentrale omgrep...

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2012/13 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 4 Hovudfunn... 4 Læringsmiljø... 4 Læringsresultat... 4 Gjennomføring... 5 Fagskulane... 5 Klasseleiing... 6 Vurdering...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

Hardangerbadet. Prosjektomtale. 14. februar 2014. eit stort nytt bade-, helse-, trenings- og velværesenter i Kvam

Hardangerbadet. Prosjektomtale. 14. februar 2014. eit stort nytt bade-, helse-, trenings- og velværesenter i Kvam Hardangerbadet eit stort nytt bade-, helse-, trenings- og velværesenter i Kvam Prosjektomtale 14. februar 2014 1 Hardangerbadet (HB) - eit stort nytt bade-, helse-, trenings- og velværesenter er under

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer