Bassengstruktur og symjing i Kvammaskulen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bassengstruktur og symjing i Kvammaskulen"

Transkript

1 Bassengstruktur og symjing i Kvammaskulen Situasjonen pr i dag for symjeopplæringa i Kvammaskulen. Elevane i Kvam har symjing på alle klassesteg, med unntak av elevane ved Kvam ungdomsskule. Årstimetalet varierer mellom skulane, da nokre elevar har symjing ein time kvar veke mens andre har symjing ein time kvar veke i kortare periodar. Bassenga er opne i 6 månader i perioden frå og med oktober til og med mars, noko som utgjer 20 veker symjing for skulane grunna bortfall av veker i høve ferie. Bassenget i Strandebarm er ope heile året, men pr i dag vert det nytta til symjeopplæring for elevane i den perioden dei andre bassenga er opne strekt til 24 veker. Tal timar i basseng for elevane gjennom grunnskuleløpet i Kvam er fordelt omtrent slik: Skule Tal timar i basseng pr Totalt timar i basseng, grunnskule skule Ålvik barneskule 140 Øystese barneskule barneskule 140 Kvam ungdomsskule 0 Elevane frå Ålvik, Øystese, og Kvam u får 140 timar i basseng frå 1. til 10. steg. Elevane frå Kvam ungdomsskule har pr i dag ikkje symjing. Dette skal under alle høve inn i planane frå hausten 2015, og det er naturleg at dei får eit tilbod i bassenget ved Øystese barneskule. Skule Tal timar i basseng pr Totalt timar i basseng, grunnskule skule Tørvikbygd barneskule (elevane frå Tørvikbygd skule) Strandebarm skule Elevane frå Strandebarm får 240 timar i basseng frå 1. til 10. steg. Elevane frå Tørvikbygd får 128 timar i basseng frå 1. til 10. steg. Elevane frå Tørvikbygd skule får si symjeopplæring ved Strandebarm skule. Elevane sym i 3 puljr i løpet av skuleåret, 8 gonger kvar. Gruppene er på mellom 15 og 20 personar, elevar og lærarar. Dei reiser med rutebuss etter fyrste time på skulen og kjem heim med buss litt etter skuleslutt. Dette er den skulebussen som har avlevert elevane frå Strandebarm på Innstranda og som køyrer tilbake til Tangerås for å henta symjeelevane frå Tørvikbygd. Elevane frå Tørvikbygd nyttar tida på Strandebarm til ein time på biblioteket òg, med opplæring i ulike fagboktema. Transportkostnad for elevane frå Tørvikbygd: Mellom kr 500,- og kr 600,- pr tur, mellom kr 1000,- og kr 1200,- pr dag. Med 24 slike turar pr skuleår vert kostnaden mellom kr ,- og kr ,- pr skuleår for Tørvikbygd skule. Kommentarar til timer i basseng pr elev. Eksempel frå andre kommunar og Norges Svømmeforbund: - Drammen kommune har 18 timer i basseng pr elev i grunnskulen, fordelt med 8 timar på 3. steg, 7 timar på 4. steg og 3 timar på 9. steg. Kommunen har symjeopplæring i Drammensbadet, som og stiller med symjeinstruktørar. Elevane har 60 effektive minutt i bassenget kvar gong. Informasjonen er henta frå eit saksframlegg i høve organiseringa av symjeopplæringa i Drammen kommune frå Arkivsaksnr.: 14/ For Bergen kommune er tilbodet varierande ettersom skulane har eige basseng eller ei. Det kan vera symjing kvar veke eller i periodar. Nokre skular tilbyr symjing i SFO-tida. Me har ikkje gått inn i planane til Bergen kommune, men har fått noko munnleg informasjon frå einskiltskular. 1

2 - Os kommune har 40 timar à 45 minutt til elevane på 3. og 4. steg, med mål om at alle er skal vera symjedyktige etter 4. steg. PÅ mellomsteget varierar timetalet etter korleis skulane organiserer tida dei får tildelt i bassenget, med alt frå 7 til 40 timar. På ungdomssteget får dei om lag 7 timar kvar. Timane er min effektiv tid i basseng. - Norges Svømmeforbund seier ut frå erfaring at tar det om lag 40 timar frå ein elev på årssteg startar med vasstilvenninga til vedkomande er symjedyktig. Dei har gjeve ut eit hefte med timeopplegg på 40 timar for symjeundervisning i skulen «Veien mot svømmedyktighet». Det inneheld instruksjon og øvingar for 40 undervisningsøkter på 30 minutt, og dekkjer saman med boka «Slik lærer du å svømme» krava i opplæringslova og læreplanverket. - For skulane i Kvam er det ulikt kor mange effektive minutt elevane er i bassenget for kvar time, men det kan variera mellom 20 og 40 minutt. (Jfr. 60 minutt i Drammen). Om ein nyttar dobbeltimar kan elevane få om lag 60 minutt effektiv bassengtid. Kvam herad er godt stilt i høve tid i basseng for elevane, sjølv om det er noko ulikt innan heradet. Kvalifiserte lærarar i symjopplæringa. Hardanger-Voss-Kompetanseregion gjennomfører årlege kurs for instruktørar med kommunalt ansvar for å sertifisere lærarar med symjeopplæring og tilsynsansvarlege knytt til symjeopplæringa ved skulane. Kurshaldar for sertifiseringskurset er godkjent av Norges Livredningsselskap, og det er hovudkurs i partallsår og kontroll/ oppfriskingskurs i oddetalsår. Bassengsituasjonen i dag - tilstand. Bassenga i Øystese, og Ålvik har følgjande driftskostnadar og investeringsbehov*: Basseng ved skule Årlege driftskostnad pr mars 2015 Investeringsbehov eks mva Ålvik skule , ,- Øystese barneskule , ,-, gamle ungdomsskulen , ,- Sum , ,- *Berekningane vart gjort i februar 2015 og tek ikkje høgde for uførutsette kostnadar, overskridingar, prisauke el. Sjå fullstendig oversikt frå FDV bygg. Krav til symjeopplæring i grunnskulen. Grunnskulen er styrt av sentrale lover, forskrifter og læreplanar i organisering av all opplæring. Her er vist til dei som regulerer symjeopplæringa spesielt: Forskrift til opplæringslova: Tryggleik for elevane. I tillegg til dei krav om førebygging av skade og ulykke som følgjer av andre lover og forskrifter, deriblant m.a. opplæringslova, dei delar av arbeidsmiljølova som er gjorde gjeldande for ulike opplæringssituasjonar og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., gjeld dette: a) Når skulen er ansvarleg for tryggleiken til elevane, må tilsynet i praksis vere forsvarleg i forhold til risikoen for at skade eller ulykke kan skje. b) I situasjonar der skolen er ansvarleg for symjing og bading i grunnskolen, skal det alltid vere ein tilsynsansvarleg, vaksen person til stades. Dersom den gruppa skulen har ansvaret for, overstig 15, skal tilsynet aukast med ein vaksen tilsynsperson for kvar påbegynt gruppe på 15. Dei som fører tilsyn, må vere flinke til å symje og dykke, og må kunne livredning. Tilsynet må aukast ytterlegare når omsynet til tryggleik gjer det nødvendig. For vidaregåande skole gjeld her berre det generelle kravet om tryggleik, slik det er formulert i bokstav a. Kunnskapsløftet: Symjing utgjer ein liten del av kroppsøvingsfaget, som har eit timetal på 478 timar på 1. til 7. steg, og 223 timar på 8. til 10. steg, totalt for grunnskulen 701 timar. Timane er 60 minutt. I 2

3 Læreplanverket for Kunnskapsløftet er det gjeve kompetansemål for symjing i læreplanen for kroppsøvingsfaget. Kunnskapsdepartementet har gjeve Utdanningsdirektoratet i oppdrag å justera kompetansemåla før symjing, samt presisera ein definisjonen av «symjedyktig». Endringane vert gjeldande frå skuleåret : «Bakgrunnen for oppdraget er å styrke svømmeopplæringen slik at flere barn og unge lærer å svømme. Undersøkelser fra Norges Svømmeforbund (NSF) viser at om lag 50 % av norske tiåringer ikke innfrir dagens kompetansemål på fjerde trinn om å vere trygg i vatn og vere symjedyktig. Norge har en lavere prosentdel av tiåringer som kan svømme sammenlignet med andre nordiske land (Island og Sverige 96%). Norge har en høyere andel av drukning pr innbyggere i Norden (Norge 1,03, Sverige 0,84 og Island 0,62)». Høyringsforslaga til justering av kompetansemåla for symjing ser slik ut: Etter 4. trinn Etter 7. trinn Etter 10. trinn Leike og utføre grunnleggjande øvingar for vasstilvenning som å dykke, flyte, hoppe uti og orientere seg i vatn Rulle uti på djupt vatn, symje 100 meter på magen, og underveis plukke opp ein gjenstand frå botnen med hendene, stoppe og kvile (flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg, samla i 3 minutt) symje 100 meter på rygg, og ta seg opp på land ferdast trygt i, ved og på vatn, gjere greie for farane, og tilkalle hjelp utføre grunnleggjande teknikkar i symjing på magen, på ryggen, på sida og under vatn praktisere trygg ferdsel og gjere sikkerheitsvurderingar i, ved og på vatn under varierte vêrforhold utføre varierte og effektive symjeteknikkar over og under vatn symje ein lengre distanse over 200 meter, basert på eiga målsetjing Rundskriv : Rundskrivet Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen Udir , vart revidert i november Rundskrivet tydeleggjer skuleeigar sitt ansvar i høve symjeopplæringa i skulen. Det omhandlar sider ved tryggleik i og ved vatn, og gjev rettleiing til skuleeigar og skular i høve krav om forsvarlegheit i forskrift til opplæringslova 12-1 Symjeopplæring i Kvammaskulen ved sentralt plassert basseng. Kva ønskjer me med symjeopplæringa i Kvam herad? Me er ein kommune med lang kystline, og våre born og unge er stadig i nær kontakt med sjø og vatn. Me har ingen å mista! Symjedugleik er den viktigaste førebygginga mot drukningsulukker, saman med grunnleggande kunnskap om trygg ferdsel i og ved vatn. Om lag halvparten av tiåringane i Noreg er ikkje symjedyktige, og drukningsstatistikken i landet er svært høg. For skulane i Kvam er det viktig å oppfylla krava i opplæringslova og sikra at kompetansemåla vert realisert for kvar elev i størst mogleg grad. På den måten vil heradet påverka statistikken på landsbasis i positiv retning, og for skulane i Kvam tyder det klare mål for symjeopplæringa: Mål: Alle barn i Kvam skal læra å symja. Målet er at ved utgangen av 4. steg skal elevane vera symjedyktige etter definisjonen av «symjedyktig» i Kunnskapsløftet. Vidare skal kompetansemåla for 3

4 4., 7. og 10. steg vera oppfylt for alle elevane. Opplæringa skal i størst grad bestå av instruksjon og læring, og i liten grad av fri bading. Elevar som ikkje når måla skal få tilbod om intensivopplæring. Desse måla vert det i stor grad jobba etter i dag, men det er ønskjeleg å presisera dei i ein felles overordna symjeplan for heradet. På den måten får lærarane eit reiskap som sikrar likskap og kvalitet i opplæringa. Ein slik symjeplan er og ein naturleg konsekvens av dei kommande justeringane for faget i Kunnskapsløftet. Det er to spørsmål som dukkar opp i diskusjonen om eit sentralt basseng: 1. Kva skal vera minimumstilbod for å sikra at måla vert nådd? 2. Kva omfang ønskjer me at tilbodet skal ha? 1. Kompetansemål etter 4. steg Kompetansemål etter 7. steg Kompetansemål etter 10. steg 40 timar Organisert på 3. og 4. steg. 16 timar Organisert på 7. steg. 8 timar Organisert på 8. eller 9. steg. Samla timetal i symjing for grunnskulen på 64 timar For å oppfylla krava i opplæringslova og læreplanverket vil eit forsvarleg tilbod for symjeopplæringa i Kvam vera eit minimumstilbod som skissert over. Dette utgjer eit samla tal timar i basseng på 64 timar for elevane i grunnskulen i Kvam. Desse timane gjev realistisk sett om lag 30 minutt effektiv bassengtid. Om timane vert organisert som dobbeltimar vil elevane få om lag 60 minutt effektiv bassengtid, og tal turar til bassenget vert halvert. 2. Kompetansemål etter 4. steg Kompetansemål etter 7. steg Kompetansemål etter 10. steg 68 timar Organisert på alle fire stega. 32 timar Organisert på 6. og 7. steg. 16 timar Organisert på 8. eller 9. steg. Samla timetal i symjing for grunnskulen på 116 timar Det er ønskjeleg at reduksjonen i tal timar i basseng ikkje vert så stor som skissert over, og dette vil diverre utelukkande vera eit ressursspørsmål. Minimumstilbodet gjer forskjellen mellom skulane større, då Strandebarm og Tørvikbygd ikkje vert råka av endringa. Om me reduserer endringa slik at situasjonen vert meir ønskjeleg, så kan dette vera ein modell å følgja. Dette utgjer eit samla tal timar i basseng på 116 timar for elevane i grunnskulen i Kvam. Dette vil gje eit meir likeverdig tilbod til elevane i Kvam, og det er pedagogiske og symjetekniske argument for at fleire økter i bassenget gjev auka læring og betre resultat. I praksis kan dette sjå slik ut for Ålvik-, - og Øystese barneskule og Kvam ungdomsskule: Skule Minimumstilbod Ønskjetilbod Enkeltime Dobbeltime Enkeltime Dobbeltime Ålvik 51 elevar pr oktober Utgjer 1 gruppe frå 1. til 4. steg og 1 gruppe frå 5. til 7. steg, i høve symjing. 1.til 4. steg: 40 t 40 turar pr år. 5.til 7. steg: 16 t 16 turar pr år. 1.til 4. steg: 40 t 20 turar pr år. 5.til 7. steg: 16 t 8 turar pr år. 1.til 4. steg: 68 t 68 turar pr år. 5.til 7. steg: 32 t 32 turar pr år. 1.til 4. steg: 68 t 34 turar pr år. 5.til 7. steg: 32 t 16 turar pr år. 279 elevar pr oktober 2014 Utgjer ca 2 grupper pr steg. Øystese 230 elevar pr 56 turar 1.til 4. steg: 40 t 2X40 turar pr år. 5.til 7. steg: 16 t 2X16 turar pr år = 112 turar Same som 28 turar 1.til 4. steg: 40 t 2X20 turar pr år. 5.til 7. steg: 16 t 2X8 turar pr år = 56 turar Same som 100 turar 1.til 4. steg: 68 t 2X68 turar pr år. 5.til 7. steg: 32 t 2X32 turar pr år =200 turar Same som 50 turar 1.til 4. steg: 68 t 2X34 turar pr år. 5.til 7. steg: 32 t 2X16 turar pr år = 100 turar Same som 4

5 oktober 2014 Utgjer ca 2 grupper pr steg. Kvam u 257 elevar pr oktober til 10. steg: 8 t 8 turar pr år 8.til 10. steg: 8 t 4 turar pr år 8.til 10. steg: 16 t gjev transport for 16 turar pr år 8.til 10. steg: 16 t gjev transport for 8 turar pr år Organisering Det er fleire faktorar som speler inn ved organisering av opplæringa i eit sentralt basseng. Os kommune organiserer symjeopplæringa i Osbadet, og dei har delt nokre av sine erfaringar med oss. Der det er mogleg er det teke omsyn til desse erfaringane i vurderingane under. Sentralt basseng. Utforminga av eit slikt basseng vil ha noko å seia for organiseringa av symjeopplæringa, som t.d. storleiken på bassenget, om det skal vera eit terapibasseng eller barnebasseng i tillegg o.l. Om skulen kan nytta heile eller delar av anlegget på dagtid vil og ha noko å seie for korleis opplæringa vert organisert. Det vil vera ein fordel for alle partar om tida som vert sett av til skulane er jamt fordelt over heile året. Skulane kan da organisera seg innafor denne ramma. Korleis timeplanen i eit sentralt basseng vert lagt vil og ha betyding for skulane sin bruk av tida. Osbadet opererer med økter på 30 minutt, og tildeler skulane tal økter etter behov og kapasitet. Bassenget i Strandebarm er opent heile året, og ein tek utgangspunkt i at eit sentralt basseng vert opent tilsvarande heile året, slik at ein kan nytta kapasiteten gjennom heile skuleåret. Det vil seie eit symjetilbod gjennom 34 veker i staden for 20 (24) veker. (Elevane sitt skuleår er på 38 veker. Det er ulik aktivitet knytt til starten og avslutninga av eit skuleår, slik at det kan vera naturleg å starta symjeopplæringa to veker etter skulestart i august og avslutta to veker før skuleslutt i juni. Derav forslaget om 34 veker.) Transportkostnadar: For å avgrensa kostnadane ved transport så kan ein komprimera opplæringa i periodar og ha dobbeltimar slik at tal bussturar vert minimert. Kvam herad har innhenta prisar frå Tide for transport av elevar på dei aktuelle strekningane. Prisane er eks 8 % mva, og berre omtrentlege anslag da detaljane er uklare. Prisane gjeld for buss med 45 seter. Evt minibuss (19-22 seter) vert 10% rimelegare, men dei har ikkje så mange tilgjengelege minibusser til skulekøyring. Tide presiserer og at dei har anbodskontrakt til august 2016, og kan ikkje garantera transport lenger enn det. Samstundes legg dei vekt på at dette er køyring som er svært aktuell for Tide, slik at dei kan nytta sjåførane mellom skulerutene. Når timeplanar og driftsform er meir kjent kan dei sannsynlegvis skreddarsy eit rimelegare tilbod. Strekning Pris pr tur Pris tur/ retur med 2 timer Reisetid venting - Øystese Kr 1 500,- Kr 2 200,- 10 min Ålvik Øystese Kr 2 100,- Kr 3 400,- 22 min Tørvikbygd - Tangerås Kr 2 200,- Kr 2 700,- 20 min Priser eks 8 % mva. Os kommune kjøper transport for sine elevar frå Tide, «Badebussen». 11 av 12 skular nyttar Badebussen, og nokre av skulane har samkøyring. Kostnaden for kommunen var kr ,- i Instruksjon og tilsyn: Det er lærarar som står for symjeinstruksjon og vurdering. For symjedyktige elevgrupper er det tilstrekkeleg med ein person som har både instruksjon og tilsyn for inntil 15 elevar. Overstig elevtalet 15 så skal det vera ein vaksen i tillegg. Ved begynnar-opplæring bør det vera to personar uansett gruppestorleik. Det er og naudsynt å vurdera elevgruppa i det heile, om det er behov for fleire tilsynspersonar, sjå UDIR Norges Svømmeforbund tilrår to instruktørar for inntil 15 symjedyktige elevar og tre instruktørar for inntil 15 elevar som ikkje er symjedyktige. 5

6 Os kommune betaler delar av badevakta som er knytt til Osbadet, i dei timane skulen nyttar bassenga. Badevakten har da oppsyn med alle som nyttar anlegget på dagtid, både elevgrupper og publikum elles. Badevakten har ikkje særskilte oppgåver knytt til elevane, så skulane har med instruktørar og tilsyn sjølv. Os kommune ser UDIR som eit minimumskrav, og bemanninga i Osbadet kjem på topp. Dei har verken kompetanse eller kapasitet til å driva symjeopplæring av skulelelevane. Det er kvalifiserte kroppsøvingslærarar som har symjeopplæringa pr i dag. Det er sett av ein stillingsdel på 12 % som fagrettleiar, fordelt på to personar i kommunen og som utgjer 1 og 2 veketimar på kvar av dei. Desse har ansvar for organisering og planar, kurs for lærarar og sertifisering. Os kommune har sett på om det er mogleg å legga all symjeinstruksjon på eit par personar som tek i mot dei ulike elevgruppene i Osbadet, men dette har dei ikkje fått til så langt. For Kvam vil det me desse betraktningane vera naudsynt for skulane å stilla med same bemanning i eit sentralt basseng, som dei gjer i dag i dei lokale. Dette er lagt til grunn i vurderingane under. Det er og mogleg å ha eit system som Drammen, med profesjonelle instruktørar i Drammensbadet, men det krev ei heilskapleg satsing som det ikkje er teke høgde for her. Ulike alternativ for bassengstruktur i Kvam Under er det skissert tre ulike alternativ for plassering av basseng og organisering av symjeopplæringa i grunnskulen i Kvam: 1. Gjeldande struktur vert ståande. 2. Sentralt basseng (Bassenga i Øystese, og Ålvik vert lagt ned). 3. Sentralt basseng (Øystese og vert lagt ned, Ålvik vert sett i stand). Med utgangspunkt i informasjonen over er det satt opp 3 ulike forslag til organisering. Alt 1. Gjeldande struktur vert ståande. Organisering Symjeopplæringa vert organisert som nå, med nokre justeringar slik at elevane ved Kvam ungdomsskule får sin symjeopplæring ved Øystese barneskule. Kostnadar - Transportkostnadane for elevane frå Tørvikbygd skule vert uendra. (Det pristilbodet som Tide har gjeve for strekninga i samband med denne saka er meir enn dobbelt så høg som i dag). Årlege kostnadar vert med denne organiseringa avrunda til kr ,-. (rekna ut frå: driftskostnadar basseng kr ,- + transportkostnadar kr ,- = kr ,-). Sjå tal frå FVD bygg. - Investeringane kjem i tillegg: kr ,- Fordeler - Elevane får symja lokalt og slipp å reisa. Ulemper - Høge driftskostnadar og investeringsbehov, både i nær framtid og på sikt. - Rektorane bruker mykje tid på å organisera utleige av basseng utanom skuletid Alt 2. Sentralt basseng. (Bassenga i Øystese, og Ålvik vert lagt ned) Organisering Minimumstilbod (sjå skissert 1. Enkeltimar eks over o Turar frå Ålvik: 56 avsnittet om o Turar frå : 112 organisering) 2. Dobbeltimar o Turar frå Ålvik: 28 o Turar frå : 56 Ønskjetilbod 1. Enkeltimar o Turar frå Ålvik: 100 o Turar frå : Dobbeltimar o Turar frå Ålvik: 50 6

7 o Turar frå : 100 Kostnadar - Heradet sparar investeringar på kr ,- og årlege driftskostnadar på kr ,- for bassenga som vert lagt ned. - Kostnadar knytt til oppføring av sentralt basseng; sjå saka elles. - Transportkostnadar (har berre rekna med prisane for tur/retur med venting) Minimumstilbod 1. Enkeltimar o Ålvik: 56X kr 3400,- = kr ,- o : 112X kr 2200,- = kr ,- o Totalt: Kr ,- 2. Dobbeltimar o Ålvik: 28X kr 3400,- = kr ,- o : 56X kr 2200,- = kr ,- o Totalt: Kr ,- Ønskjetilbod 1. Enkeltimar o Ålvik: 100X kr 3400,- = kr ,- o : 200X kr 2200,- = kr ,- o Totalt: Kr ,- 2. Dobbeltimar o Ålvik: 50X kr 3400,- = kr ,- o : 100X kr 2200,- = kr ,- o Totalt: Kr ,- Kommentar til transportkostnader. Som nemnt tidlegare er prisane frå Tide svært omtrentlege, men med dette som utgangpunkt kan me summera opp kostnadane som under: o Dersom me går for Minimumstilbod og dobbeltimar vert o transportkostnadane: Kr ,- pr år Dersom me går for Ønskjetilbod og dobbeltimar vert transportkostnadane: Kr ,-pr år Fordeler - Symjeopplæringa kan leggjast over 34 veker for alle skulane. - Elevane får vera i eit moderne anlegg. - Heradet får eit moderne anlegg som vil vera tilgjengeleg for alle innbyggjarane heile året, og den offentlege badinga vil vera organisert sentralt og utan at rektorane vert involvert Ulemper - Totalt timar i basseng vert truleg redusert for dei elevane som skal nytta det sentrale bassenget, gitt at minimumstilbod/ ønskjetilbod vert gjennomført. - Det går meir tid til transport av elevane. Alt 3. Sentralt basseng. (Øystese og vert lagt ned, Ålvik vert sett i stand) Organisering Som i Alternativ 2. utan Ålvik skule som i dette alternativet vil få det lokale bassenget sett i stand, og kan organisera symjeopplæringa der. Kostnadar - Sparar investeringar på kr ,-og årlege driftskostnadar på kr ,- for dei to bassenga som vert lagt ned. - Får investeringar på kr ,- og årlege driftskostnadar på kr ,- for å setja i stand bassenget i Ålvik, i tillegg til kostnadar knytt til oppføring av sentralt basseng; sjå saka elles. - Transportkostnadar (har berre rekna med prisane for tur/retur med venting) Sjå utrekningane i Alternativ 2 utan tala for Ålvik: o Med Minimumstilbod og enkeltimar vert transportkostnadane: Kr , pr år 7

8 o Med Minimumstilbod og dobbeltimar vert transportkostnadane: Kr , pr år o Med Ønskjetilbod og enkeltimar vert transportkostnadane: Kr ,-pr år o Med Ønskjetilbod og dobbeltimar vert transportkostnadane: Kr ,-pr år Fordeler - Ålvik skule får behalda sitt lokale tilbod. Ulemper - Høge driftskostnadar og investeringsbehov, både i nær framtid og på sikt. - Rektor må bruka tid på drift Vurdering Som skuleeigar må Kvam herad gjera ei overordna vurdering av kva som sikrar ei forsvarleg symjeopplæring i tråd med opplæringslova med forskrifter og læreplanverket, og innanfor den tildelte ramma. Pr i dag har elevane i Kvam svært mange timar i basseng samanlikna med andre, og det vil vera fullt mogleg å gje eit kvalitativt godt tilbod med færre timar enn i dag. Timane er relativt kostbare for skulane da bemanninga må aukast for å ta i vare tryggleiken til elevane i bassenget, samanlikna med resten av kroppsøvingstimane. Kvam herad står ovanfor økonomiske utfordringar framover, og det må gjerast stramme prioriteringar også i skulen i åra som kjem. Kvam formannskap har bede rådmannen vurdera å oppretthalda bassenget i Ålvik. Sett i lyset av heradet sin økonomiske situasjon meiner rådmannen dette vil vera vanskeleg dersom Hardangerbadet vert realisert, kanskje òg uavhengig av om ein byggjer Hardangerbadet. Dette vil opplevast som eit tap for Ålviksamfunnet då bassenget i tillegg er mykje i bruk på kveldstid, men reisetida mellom Ålvik og Øystese er ikkje særleg forskjellig frå reisetida mellom Steinsdalen eller Vikøy og Øystese. Bassenget i Ålvik er det bassenget som har størst oppgraderingsbehov og dei høgaste driftskostnadane. Oppussing av bassenget er ikkje ein del av bygging av nye Ålvik skule. Det er eit spørsmål om tid for kor lenge Kvam herad har økonomiske musklar til å oppretthalda fire kommunale basseng. Bassenget i Ålvik har desidert høgast kostnad per elev. Det mest nærliggjande, dersom Hardangerbadet ikkje vert realisert, er at kommunen vil leggja ned bassenget i Ålvik og bruka deler frå det tekniske anlegget på dei andre bassenga slik at ein reduserer kostnadane for oppussing der. Reelt sett vert kanskje oppgraderingsbehovet såleis mindre enn 6 mill. Dersom Kvam heradsstyre vel å behalda bassenget i Ålvik må heradet si investering i Hardangerbadet reduserast slik at dei samla årlege drifts- og kapitalkostnadane maksimum blir på dagens nivå. Den årlege netto innsparinga vert då redusert til om lag kr , og kommunen sitt bidrag til finansiering av Hardangerbadet KF må reduserast til kr 14 mill. Heradstyret må òg ta omsyn til at eit slikt val mest sannsynleg vil svekka kundegrunnlaget til Hardangerbadet. Av omsyn til kvalitet er det ikkje tvil om at Hardangerbadet vil vera eit særs mykje betre tilbod enn dagens kommunale basseng, men heradsstyret må ta stilling til om det er villig til å satsa på ein vesentleg auka kvalitet på denne tenesta, samstundes som kvaliteten på andre tenester må reduserast. Det må òg takast inn i vurderinga at gjennom å investera 20 mill. i Hardangerbadet vil Kvam herad få eit nytt basseng vesentleg billegare enn dersom heradet skulle byggja eit nytt basseng åleine. Alternativ 2, eit sentralt basseng der bassenga i Øystese, og Ålvik vert lagt ned, kan gje moglegheit for skulane til å nytta basseng gjennom store delar av skuleåret, det kan opna for reduksjon av transportutgifter ved eventuell samkøyring, og det frigjer tida rektorane nyttar til driftsoppgåver i høve bassenga til fordel for pedagogiske oppgåver. Dette alternativet vil gje alle elevane eit symjetilbod i moderne anlegg som tilfredstillar krav om god ventilasjon og godt inneklima, og som kan auka trivsel og motivasjon. Det vil med eit nytt bassenganlegg som vil vara i fleire år framover, og vera føreseieleg for skulen og elevane i høve planar og økonomi. 8

9 Dei negative konsekvensane for skulane med alternativ 2 er knytt til transportkostnadar og reisetid. Gitt at ønskjetilbodet over vert innfridd som eit minimum, vil elevane i Kvam likevel få eit forsvarleg og kvalitativt godt tilbod. Konklusjon Rådmannen tilrår at Kvam heradsstyre vel alternativ 2, sentralt basseng med nedlegging av bassenga i, Øystese og Ålvik, som framtidig bassengstruktur i heradet. Nivået på symjeopplæringa i heradet bør leggjast på det som er skissert som ønskjetilbod med dobbelttimar. Netto årleg driftsinnsparing vert då 1,2 mill 0,4 mill (transport) = 0,8 mill. Heradet unngår dessutan investeringar på kr 6 mill. 9

Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune

Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune Oppvekst og utdanning sist revidert 17.01.2011 Side 1 Hjemmel. Med hjemmel i Lov om grunnskolen og videregående opplæring av 17.juli 1998 nr.

Detaljer

Høring - Justering av kompetansemål om svømming i kroppsøvingsfaget

Høring - Justering av kompetansemål om svømming i kroppsøvingsfaget Side 1 av 9 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 13.03.2015 1.01.2015 2015/725 Høring om justering av kompetansemål om svømming i kroppsøvingsfaget

Detaljer

Høringsuttalelse om justering av kompetansemål om svømming i kroppsøvingsfaget

Høringsuttalelse om justering av kompetansemål om svømming i kroppsøvingsfaget Byrådssak 50/15 Høringsuttalelse om justering av kompetansemål om svømming i kroppsøvingsfaget HENA ESARK-03-201500012-5 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte 14.1.2015 forslag til endringer

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Årsplan Kroppsøving 5. trinn 2015/2016

Årsplan Kroppsøving 5. trinn 2015/2016 Årsplan Kroppsøving 5. trinn 2015/2016 Tid (veke ) Tema Kompetansemål Delmål Arbeidsmåt e Vurdering 34-37 Fysisk aktivitet og friluftsliv - Forklare kvifor fysisk aktivitet er viktig kvar dag Samtale om

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

MÅL: Rutinen skal beskrive innhold og omfang samt sikkerhet og forsvarlighet i svømmeundervisningen i Lunner kommune.

MÅL: Rutinen skal beskrive innhold og omfang samt sikkerhet og forsvarlighet i svømmeundervisningen i Lunner kommune. Pr. 01.08.2015 LUNNER KOMMUNE Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: SVØMMEOPPLÆRING I LUNNER KOMMUNE Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skoleledermappe Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.08.2015 Tidspunkt

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Rundskriv 1-2008 - Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen

Rundskriv 1-2008 - Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen Rundskriv 1-2008 - Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen 1 Innledning Skoleeier skal ha klare krav og retningslinjer for skolenes svømmeopplæring slik at risikoen for ulykker

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Høring - om skolens adgang til å regulere sykling

Høring - om skolens adgang til å regulere sykling Side 1 av 5 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 1 17.06.2015 06.05.2015 2015/292 Høring - om skolens adgang til å regulere sykling på skoleveien m.m. INGEN

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

Nye krav til symjeopplæring og arealbehov for symjesporten

Nye krav til symjeopplæring og arealbehov for symjesporten Nye krav til symjeopplæring og arealbehov for symjesporten Trend Skoleanleggene forsvinner Standard anlegg er 25m x 15,5 m (6 baner) med opplæringsbasseng på 12,5 x 8,5 m Tilsynelatende økende interesse

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Høringsuttalelse til høring om skolens adgang til å regulere sykling på skoleveien m.m.

Høringsuttalelse til høring om skolens adgang til å regulere sykling på skoleveien m.m. Byrådssak 1200 /15 Høringsuttalelse til høring om skolens adgang til å regulere sykling på skoleveien m.m. LIGA ESARK-03-201500012-26 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte 6.5.2015 på høring

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Voss kommune, Voss ungdomsskule. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering av skulen. Tilsynet

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet SPRÅKRÅDET Utdanningsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen 0608 OSLO REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006 Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Balestrand kommune Sagatun skule

Balestrand kommune Sagatun skule Balestrand kommune Sagatun skule Balestrand kommune Oppvekst 30.10.2012 BUDSJETT 2013 Skulen la fram i første omgang fram eit utkast til budsjett innafor reduserte rammer på 600 000 kr. Dette inneber ein

Detaljer

Høyring - Framlegg til endringar i forskrift til opplæringslova - om skulen sitt høve til å regulere sykling på skulevegen m.m.

Høyring - Framlegg til endringar i forskrift til opplæringslova - om skulen sitt høve til å regulere sykling på skulevegen m.m. Vår dato Dykkar dato Vår referanse Vår sakshandsamar 17.06.2015 06.05.2015 15/00907-2 Einar Ove Standal Avdeling Dykkar referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 2015/2942 62 24142220

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Verksemdplan for Ålvik skule 2008 2009

Verksemdplan for Ålvik skule 2008 2009 Verksemdplan for Ålvik skule 2008 2009 Ålvik skule Skulevegen 2 5614 Ålvik E post: as@kvam.kommune.no Rektor: 56557177/ 90641401 Rådgivar: 56552774 Personalrom: 56557187 PPT: 56553000 Skulehelsetjenesta:

Detaljer

Øystese barneskule April - 08

Øystese barneskule April - 08 Øystese barneskule April - 08 1 Innleiing: 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja helsa,

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Masfjorden kommune Kompetanseutviklingsplan for grunnskulen 2005 2008 Kultur for læring Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Innleiing. Grunnlagsdokument: Generell del av L-97. St.melding nr 30 (03-04)

Detaljer

KVAM UNGDOMSSKULE. Orientering på SU/FAU møte 16.02.12. På trinna

KVAM UNGDOMSSKULE. Orientering på SU/FAU møte 16.02.12. På trinna KVAM UNGDOMSSKULE Orientering på SU/FAU møte 16.02.12 10. trinn: - ferdig vinterfest - har kome vel i gang med Ny Giv - oppkøyring mot eksamen o tentamen, skr. og munnleg o trekking av fag til eksamen

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

KAPASITETSUTFORDRINGAR BORE SKULE OG KLEPPE SKULE OG NY IDRETTSHALL

KAPASITETSUTFORDRINGAR BORE SKULE OG KLEPPE SKULE OG NY IDRETTSHALL SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Trond Roy Pedersen Arkiv: B13 Arkivsaksnr.: 16/430-3 Planlagt behandling: Hovudutval for skule og barnehage KAPASITETSUTFORDRINGAR BORE SKULE OG KLEPPE SKULE OG NY IDRETTSHALL

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret Møtereferat samarbeidsutvalet (SU) ved Leirvik skule, 7.april 2015 Tilstades: Jan Reinemo (folkevalt), Elin Katrine Dale Andersen (FAU), Rannveig Gramstad (FAU), Hildegunn Eskeland (lærar), Marit S. Grimstad

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane.

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. 1 Øystese barneskule Innleiing: September-2012 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune 1 : OPPVEKST/OMSORG Møtestad : : 24.10.2011 Tid : MØTEINNKALLING SAKLISTE: saknr. Arkivsaknr. Tittel PS 43/11 11/800 FRAMLEGG TIL ENDRING AV VEDTEKTENE I BARNEHAGANE PS 44/11 11/802 TILSTANDSRAPPORTEN

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Heile IOP skal arkiverast i elevmappa i P360

Heile IOP skal arkiverast i elevmappa i P360 Videregående opplæring RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN(IOP) Dette dokumentet, mal for IOP, inneheld 3 delar. Del 1: skal fyllast ut av kontaktlærar. Den generelle delen skal innhalde

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Avgjerd av: Arkiv: N - 252 Arkivsaknr Saksh.: Arild McClellan Steine Objekt: 14/293-61 KOMMUNAL DELTAKING I HARDANGERBADET Samandrag: Hardangerbadet AS og Kvam Herad og planlegg

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER

SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER Reglement for Sandøy kulturskule. 1 Samarbeid mellom skule og heim Kulturskulen freistar til ei kvar tid å utvikle samarbeidet/kontakten mellom skule og heim. I revideringa

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Vågå. - Eit verdival. www.vaga.kommune.no. Årets barne- og ungdomskommune 2006. Ordførar, Iselin Jonassen Vågå kommune

Vågå. - Eit verdival. www.vaga.kommune.no. Årets barne- og ungdomskommune 2006. Ordførar, Iselin Jonassen Vågå kommune KOMMUNE 3. SEPTEMBER 2013 1 Vågå Årets barne- og ungdomskommune 2006 - Eit verdival www.vaga.kommune.no Ordførar, Iselin Jonassen Vågå kommune Fakta om Vågå Årets barne- og ungdomskommune 2006 Oppland

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Personnummer 6-17 Fortrinnsrett for søkjar med sterkt

Detaljer

Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar. Retningsliner for grunnskulane i Lindås kommune

Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar. Retningsliner for grunnskulane i Lindås kommune 0 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Retningsliner for grunnskulane i Lindås kommune 1 Innhald Innleiing... 3 Mål for særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Spelet varer om lag ein dobbeltime og kan enkelt setjast opp i klasserommet. Talet på spelarar bør vere minst ti elevar.

Spelet varer om lag ein dobbeltime og kan enkelt setjast opp i klasserommet. Talet på spelarar bør vere minst ti elevar. Lærarrettleiing Kva er b.stem? b.stem er ein digital læringsressurs for skuleklasser. Han er lagd opp som eit rollespel der klassa får rolla som ungdomsrådet i Snasen ein fiktiv, mellomstor norsk kommune.

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer