5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG"

Transkript

1 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG Nord-Trøndelag Fylkeskommune Steinkjer 26.januar 2005

2 1. Innledning I Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag for 2004 er det under kapittel Satsinger på reiseliv, vedtatt at rapport fra prosjektet Forstudie næringsutvikling i utmark med vekt på reiselivsrelaterte produkter tas til etterretning og at de 2 forslagene til konkrete prosjekter i rapporten skal følges opp. I forstudien er prosjekt 2 Verneområder som grunnlag for økt lokal verdiskaping i hovedsak beskrevet slik: Et prosjekt over noe tid (5-10 år) der Nord-Trøndelag blir et pilotfylke for kommersiell utnyttelse av verneområder i turistsammenheng. Prosjektet har en klar nasjonal interesse. I styret bør en derfor ha med sentrale myndigheter, slik at en reelt kan få spillerom til å prøve ut verneområder som grunnlag for økt lokal verdiskaping. En skal framskaffe erfaringer med annen forvaltningspraksis av vernede områder, som er forenelig både med næringsutnyttelse og vernekvalitetene. I den forbindelse trengs FoUvirksomhet. Vernede områder er: Nasjonalparker Naturreservater Landskapsvernområder Sentrale elementer i pilotprosjektet: Utforme en prosjektbeskrivelse for tilrettelegging og gjennomføring av et slikt konsept Etablere et konkret samarbeid mellom vernemyndigheter, andre offentlige myndigheter og private næringer om utnyttelse. Bedre tilgjengeligheten, bl.a. gjennom skilting og infomateriell. Oppmuntre og legge til rette for privat entreprenørskap på området. Kanalisering av turisttrafikken, inkludert transport Markedsutvikling og lønnsomhetsbetraktninger. Vurdering av hva som egner seg av aktiviteter innen verneområder og evaluering av effektene på verneverdiene og næringseffektene. Oppsummere konseptet med tanke på videreføring i Nord-Trøndelag og en evt. nasjonal satsing. Deler av resultatene fra prosjektet vil ha relevans også for utmarksområder som ikke er vernet. Prosjektet må klart holde seg innenfor de rammer som regjeringen har trukket opp for bruk av fjellområdene og som er nedfelt i den såkalte "Fjellteksten" St.prp. nr 65 ( ). Den overordnede politikken for miljøtilpasset turisme er i stikkord utformet slik: "- Vår unike fjellnatur skal bevares som kilde til friluftsliv, rekreasjon og natur- og kulturopplevelser, samtidig som disse ressursene skal gi grunnlag for sysselsetting og verdiskapning i fjellbygdene. 2

3 - Forvaltningen av fjellområdene skal ta utgangspunkt i de rammebetingelser som den sårbare fjellnaturen setter, dvs. en økosystemtilnærming - Norsk fjellnatur og kulturhistoriske verdier i fjellet skal utvikles som merkevare for økt turistmessig bruk av fjellområdene." Etterfølgende prosjektbeskrivelse er en utdypning av forslaget som også kan danne grunnlag for finansiering. Under utarbeidelsen ble det klart atprosjektet neppe inneholder de elementer som er nødvendig for å bli et nasjonalt pilotprosjekt. I finansieringen er derfor ikke tatt med sentrale midler. Prosjektet vurderes imidlertid å være et pilotprosjekt for Nord-Trøndelag fordi det tar tak i ikke utprøvde problemstillinger og samtidig tar mål av seg både å gi økt lokal verdiskapning og å skape en merkevare i reiselivssammenheng av vernede områder. 2. Formål. Prosjektets formål er: Økt lokal verdiskaping med grunnlag i verneområdene gjennom utprøving i utvalgte områder. 3. Forslag organisering Styringsmodell : Prosjekteiere: NTFK FMNT IN -NT Testområde 1- Børgefjell Styringsgruppe (SG) Testområde 3 Rådgivende gruppe (RG) Testområde 2 Prosjektledere () Styringsgruppe: 1 representant for FMNT- Miljøv. 1 representant for NTFK 1 representant for FMNT-landbr. 1 representant for brukere/marked 3

4 Ved saker som angår testområde 1-Børgefjell suppleres styringsgruppa med følgende representanter: 1 representant for reindriftsnæringa i Røyrvik 1 representant for entreprenører i Røyrvik 1 representant for Røyrvik kommune Ved saker som angår de andre testområdene suppleres styringsgruppa med representanter for vedkommende testområde. Styringsgruppens mandat: - Ansvar for framdrift og resultater - Engasjerer - Økonomisk ansvarlig - Definerer og vurderer om årlige arbeidsplaner er i samsvar med prosjektets mål og prosjektplan - Tar beslutning ved milepeler og om prosjektet skal fortsette, endres eller avbrytes Møtefrekvens: 6-8 ganger pr år eller når SG ønsker. Ved utvelgelsen av andre testområder er det naturlig å supplere styringsgruppen med rep. fra områdenes lokale næringsliv og off. forvaltning Rådgivende gruppe:. 1 representant for direktoratet for naturforvaltning 1 representant for FMNT 1 representant for NTFK 1 representant for IN Nord-Trøndelag 1 representant for grunneiere 1 representant for NT Bondelag/Bonde og småb. 1 representant for NT skogeierf./norskog 1 representant for reindriftsnæringa 1 representant for fjellstyrene 1 representant for RBL/markedet 1 representant for Naturvernforbundet/Turistforeningen Mandat: - Skal gi råd og veiledning om sentrale problemstillinger i prosjektet Møtefrekvens: 1-2 ganger pr år eller etter behov Prosjektledere: Det engasjeres en prosjektleder i deltidsstilling for hovedprosjektet. Det engasjeres prosjektleder(e) i deltidsstilling for hvert testområde fortrinnsvis med kontor i testområdet. har det operative ansvar for prosjektet og gjennomføring av beslutninger tatt i SG. utarbeider mer detaljerte arbeids- og milepelplaner 4. Prosjektplan 4

5 De sentrale og bærende elementer i piloten vil være følgende: Utvikle de vernede områder i fylket slik at de kan bli merkevare for økt turistmessig bruk og kan være en mal for annen satsing. Utviklingen må skje innenfor den ramme som verneforskriften setter. Legge hovedvekt på økt lokal verdiskapning gjennom å samarbeide med og utvikle entreprenører og reiselivsapparat kompetansemessig, ut fra en økosystemtilnærming koplet opp mot reiselivets etterspørseltrender både innenlands og utenlands. Utvikle modeller og opplegg for transport inn til og i verneområdene, kanalisering av turisttrafikken i områdene m/randsoner, vurdert ut fra verneområdenes kvaliteter og robusthet mot slitasje. Bruke Børgefjell nasjonalpark med nærområder i Røyrvik som 1. testområde. Forvaltningsplan for nasjonalparken er under utarbeidelse. Koordinering med forvaltningsplanarbeidet er en forutsetning. Supplerende retningslinjer i pilotprosjektet: Etablere et konkret samarbeid mellom vernemyndigheter, andre offentlige myndigheter og private næringer om utnyttelse. Bedre tilgjengeligheten, bl.a. gjennom skilting og infomateriell. Markedsutvikling og lønnsomhetsbetraktninger. Vurdering av hva som egner seg av aktiviteter innen verneområder og evaluering av effektene på verneverdiene og næringseffektene. Benytte erfaringene fra testområdet Børgefjell til andre verneområder i fylket Oppsummere konseptet med tanke på videreføring i Nord-Trøndelag og en evt. nasjonal satsing. 5. Delprosjektoppgaver - Legge til rette for og gjennomføre økt lokal verdiskaping i Børgefjell nasjonalpark med Røyrvikområdet som innfallsport - Velge ut 2 andre testområder i fylket (naturreservat/landskapsvernområde). Merkostnadene ved disse 2 andre testområdene finansieres senere. - Viktige utvelgelseskriterier: Området må ha reiselivsmessig etterspurte kvaliteter At det finnes eksisterende entreprenører og reiselivsanlegg i nærheten Egnethet for reiselivsutnyttelse. - Skissere ønsket utvikling for kvalitetsmessig utnyttelse av disse verneområdene ut fra etterspørselstrender, gjeldende sentrale strategier og lokale ønsker/muligheter. - Vurdere og utforme transportopplegg til og innen områdene: Plan for kanalisering av ferdsel (for eksempel. fotturer, hest, kano) Utnyttelse av randsoner - Tilrettelegging/forbedring av opplegg: Informasjon/skilting (flerspråklig) Løsninger overnatting/servering Aktiviteter tilknyttet verneområder 5

6 - Studietur og ev. kompetansepåfyll til entreprenører Økoturismekurs Fler naturloskurs (flora, fauna, service) Studietur utenlands Vertskapskurs - Kopling av entreprenører opp mot sentralt og effektivt markedsnettverk i inn og utland - Få gjennomført evalueringsprosjekt. 6. Forarbeide Det er gjennomført et to-dagers seminar i Røyrvik med ca. 40 deltakere (11. og ). Her ga både Røyrvik kommune og næringsliv i bygda klart uttrykk for at de ønsket å delta i skisserte prosjekt med Børgefjell nasjonalpark som testområde. Det ble også gjennomført gruppearbeider omkring nødvendig tilrettelegging, produktutvikling og markedstilpasning for en slik satsing. Dette gir et godt grunnlag for det videre arbeide. Prosjektskissen for satsing i testområdet Børgefjell nasjonalpark er utarbeidet i felleskap mellom de involverte parter. Se også vedlegget: "Merkevaren Børgefjell nasjonalpark. Statusoversikt eksist. næringsliv ved innfallsporten fra Røyrvikområdet." 7. Arbeids- og milepelplan for 2005 Arbeidsplan Milepelplan Nr Oppgaver Tidspunkt Ansvarlig 1 Etablerere organisasjon - SG/RG på plass Eier - engasjeres Eier/SG Gjennomgå bakgrunnsmatr. -Litteratur, eksisterende regelverk og vedtekter, oversikt lignende prosjekt Kontakte berørte aktører/organisasjoner etc. Innhente markedstrender, kontakte markedsapparat, avklare etterspørsel og behov i markedet. Studieturer, produktutvikling, kursing, seminarer, tilretteleggingsarbeide i testområdet Børgefjell

7 8.Arbeids - og milepelplan for 2006/2007/2008 Arbeidsplan Milepelplan Nr Oppgaver Tidspunkt Ansvarlig Tilrettelegging/gjennomføring i testområdet Børgefjell Intensivert markedsarbeide testområde Børgefjell Utvelgelse av 2 andre verneområder til uttesting. Start kostnadsarbeid og finansiering av disse i disse. Markedsarbeide Børgefjell. Erfaringsinnhenting Børgefjell (Oppstart 2005) Arbeids-og milepelplan for 2009 Arbeidsplan Milepelplan Nr Oppgaver Tidspunkt Ansvarlig Gjennomføre evalueringsprosjekt Skissere videre satsing i NT Skissere ev. nasjonal satsing merkevare verneområder SG SG 7

8 10. Budsjett 10.1 Budsjett for hoveddelen av pilotprosjektet I 1000-kr Kostnader/år SUM Prosjektledelse, inkl. reise Kostnader referanse- og styringsgruppe Temamøter og arrangement Studieturer Administrasjon, inkl. regnskap og revisjon Kompetansepåfyll * Markedsutviklingsarbeide * Evaluering Sum * Enkeltstående kompetansehevingstiltak og markedsutviklingstiltak kan trolig delfinansieres via BU-midler/egenandeler entreprenører etter hvert. Her tas bare med midler til generelt arbeide som skisser til opplegg, fellesturer, felles kompetanseheving, felles profilering av alle tre testområder etc Budsjett for testområde 1-Børgefjell I 1000-kr Kostnader/år SUM Prosjektledelse Kursing: Naturloskurs Vertskapskurs for entreprenører Service/vertskap/bevistgjøringskurs for hele kommunen Kursing markedskompetanse Kursing holdningsskapende arbeid for hele befolkningen Informasjonsoppbygging: Skilting /infotavler i områdene rundt Skilting/info om innfallsporten Namsvatnet Info/internett Info alternative innfallsporter

9 Dokumentasjonsoppbygging og systematisering av historikk/kultur/lokalkunnskap Tilrettelegging/merking/utvikling: Turstier innen parken/randsoner Skiløyper/rundløyper Selskapsoppbygging/prosess: Eventselskap bør opprettes (pakkesying) Oppbygging/oppfølging av entreprenører Prøve ut hva som er mulig innen parken (2-4 salgbare aktiviteter) Sum Totalbudsjett pilotprosjektet I 1000-kr Kostnader/år SUM Hovedprosjekt Testområde 1- Børgefjell Sum Finansiering. I 1000-kr Finansiører/år SUM Innovasjon Norge, Nord-Trøndelag FMLA Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag Fylkeskommune Røyrvik kommune Entreprenører i Røyrvik SUM Testområde 1-Børgefjell forutsettes i hovedtrekk gjennnført i løpet av Markedsutviklingsarbeide samt oppfølging entreprenørerer forutsettes å gå hele perioden, men med avtrappende intensitet. 9

10 Foto: Kristian Gording, (forside) Inn-Trøndelag Skogselskap 10

RAPPORT 2005 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG

RAPPORT 2005 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG RAPPORT 2005 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG Nord-Trøndelag Fylkeskommune 08.03.2006 1.INNLEDNNG Prosjektet " "Verneområder som grunnlag for økt lokal verdiskapning" er et 5- årig pilotprosjekt i

Detaljer

RAPPORT 2007 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG

RAPPORT 2007 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG RAPPORT 2007 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG Nord-Trøndelag Fylkeskommune 01.03.2008 INNHOLDSOVERSIKT: 1. Innledning 3 2. Organisering/oppstart 3 3. Organisering av de 4 testområder 4 4. Kostnader

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Framlagt på møte 5.-6.desember 2012 Styresak 67/2012 Saksnr. 09/00961 Arknr. 170

Framlagt på møte 5.-6.desember 2012 Styresak 67/2012 Saksnr. 09/00961 Arknr. 170 STYRESAK FEFOS OVERSKUDDSANVENDELSE OG FORRETNINGSMESSIGE ENGASJEMENT 1. Bakgrunn Finnmarksloven angir alternative anvendelsesområder for eventuelle overskudd i FeFo, og i strategiplanen fra april 2011

Detaljer

Buskerud Fylkeskommune. Hordaland fylkeskommune. Telemark fylkeskommune

Buskerud Fylkeskommune. Hordaland fylkeskommune. Telemark fylkeskommune Buskerud Fylkeskommune Hordaland fylkeskommune Telemark fylkeskommune Regional plan for Hardangervidda Handlingsprogram 2013-2016 Forslag til behandling i fylkestingene vinteren 2013 Innledning Regional

Detaljer

VELG SKOG for region øst

VELG SKOG for region øst Prosjektplan Prosjektet VELG SKOG for region øst Hamar, 23.09.2011 Prosjektplan VELG SKOG 1 Rekrutteringsprosjektet VELG SKOG for region øst 1. Bakgrunn 1.1 Verdiskaping og kompetanse i skogbruket I Soria

Detaljer

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Delrapport 2 HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Kommunene: Dovre, Lesja, Folldal og Oppdal Oppdragsgiver: Kommunedelplanprosessen i Dovre kommune og Lesja kommune v/dovre kommune Oktober

Detaljer

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans Olav Bråtå og Merethe Lerfald ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans

Detaljer

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012 Programperiode 2012-2015 1 Innhold Innledning og bakgrunn... 2 Bakgrunnsinformasjon... 2 Konklusjoner fra forstudiet...

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N F O R 2 0 10 / 2011

H A N D L I N G S P L A N F O R 2 0 10 / 2011 Forslag til Formannskapet 16.02.10 sak 28/10 vedlegg H A N D L I N G S P L A N F O R 2 0 10 / 2011 Sist revidert: 5. februar 2010 1 Innledning Mange personer sitter på gode kommersielle ideer som de aldri

Detaljer

1. Bakgrunn.3. 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak...

1. Bakgrunn.3. 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak... 1 Innhold 1. Bakgrunn.3 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak... 6 3. Innovasjon... 7 3.1 Økt krav til helhetlig

Detaljer

Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi

Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2010 Hedmark fylkesrevisjon Parkgt.64 2325 Hamar Fylkesrevisjonen@hedmark.org Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune Partnerskapsavtaler med regionene Rapport 2011 nr 5 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Partnerskapsavtaler

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Samarbeidsrådet for Osloregionen, 05.06.07 Sak nr.../07

Samarbeidsrådet for Osloregionen, 05.06.07 Sak nr.../07 1 Osloregionen Behandlet i: Styret i Osloregionen, 11.05.07 Sak nr. 35/07 Samarbeidsrådet for Osloregionen, 05.06.07 Sak nr.../07 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Osloregionens sekretariat OSLOREGIONENS

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0085 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn SØKNAD OM ØKONOMISK BISTAND TIL OMSTILLINGSARBEID Kort beskrivelse Sødra Cell AB har i brev av 27.8.2012 til Nord Trøndelag

Detaljer

Flesberg kommune. Planprogram for kommunedelplan og utviklingsplan for Blefjell

Flesberg kommune. Planprogram for kommunedelplan og utviklingsplan for Blefjell Flesberg kommune Planprogram for kommunedelplan og utviklingsplan for Blefjell Juni 2003 Planprogram for kommunedelplan og utviklingsplan for Blefjell er utarbeidet i samarbeid mellom Flesberg kommune

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Trøndelag Reiseliv Munkegata 19 7048 TRONDHEIM May Britt Hansen TRONDHEIM, 11.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Innholdsfortegnelse Reiselivsstrategien og mål for

Detaljer

KAPITTEL 2 - STRATEGIER OFFENTLIG NÆRINGSUTVIKLINGSARBEID.

KAPITTEL 2 - STRATEGIER OFFENTLIG NÆRINGSUTVIKLINGSARBEID. Vedlegg til Strategisk Næringsplan Plandel Bardu Kommune KAPITTEL 2 - STRATEGIER OFFENTLIG NÆRINGSUTVIKLINGSARBEID. Plandel vedtatt i Formannskapet i saksnr 18/11 2. Mars 2011 og i Kommunestyre saksnr

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Versjon 2.2 14.10.11

PROSJEKTBESKRIVELSE. Versjon 2.2 14.10.11 PROSJEKTBESKRIVELSE Glomma Opplevelser 14.10.11 Side 2 av 15 Innhold INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 INNLEDNING 4 1.2 BAKGRUNN 5 1.2.1 MULIGHETSANALYSE FOR UTVIKLING AV OPPLEVELSERI SKIPTVET 5 1.2.2 REISELIV

Detaljer

Omstillingsarbeidet i Meråker kommune Strategisk plan 2012-2013

Omstillingsarbeidet i Meråker kommune Strategisk plan 2012-2013 Omstillingsarbeidet i Meråker kommune Strategisk plan 2012-2013 Meråker, april 2012 2 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG 3 2. OMSTILLING I MERÅKER 3 3. PROGRAMSTATUSVURDERING 2011 3 4. BESKRIVELSE AV PROSESSEN

Detaljer

Først mot fremtiden Hovedprosjekt miljøsertifisering

Først mot fremtiden Hovedprosjekt miljøsertifisering Først mot fremtiden Hovedprosjekt miljøsertifisering 1.utkast endelig rapport 06 12 2011 Ragnhild Kvernberg RePlan as Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Forprosjektets mandat... 5 Prosjektorganisiering...

Detaljer