RAPPORT ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT 2005 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG"

Transkript

1 RAPPORT ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG Nord-Trøndelag Fylkeskommune

2 1.INNLEDNNG Prosjektet " "Verneområder som grunnlag for økt lokal verdiskapning" er et 5- årig pilotprosjekt i Nord-Trøndelag. Mål: Å skape næringsvirksomhet i og nær vernede område i fylket. Verdiskapningen skal dokumenteres gjennom utprøving i utvalgte testområder. Pilotprosjektet er eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Innovasjon Norge Nord-Trøndelag. De sentrale og bærende elementer i piloten vil være følgende: Utvikle de vernede områder i fylket slik at de kan bli merkevare for økt turistmessig bruk og kan være en mal for annen satsing. Utviklingen må skje innenfor den ramme som verneforskriften setter. Legge hovedvekt på økt lokal verdiskapning gjennom å samarbeide med og utvikle entreprenører og reiselivsapparat kompetansemessig, ut fra en økosystemtilnærming koplet opp mot reiselivets etterspørseltrender både innenlands og utenlands. Utvikle modeller og opplegg for transport inn til og i verneområdene, kanalisering av turisttrafikken i områdene m/randsoner, vurdert ut fra verneområdenes kvaliteter og robusthet mot slitasje. 2. ORGANISERING/OPPSTART. Styringsgruppe: Leder Susanne Bratli, NTFK m/varam. Ragnhild Vist Lindberg Nestleder Mathias Sellæg, FMLA Bjørnar Wiseth, FMMA Gunnar Almlid, rep. brukere/marked Rådgivende gruppe: Leder Kirsten Haugum, Nord-Trøndelag fylkeskommune Reidar Dahl, Direktoratet for naturforvaltning Pål Krister Langlid, NT-Bondelag/Småbrukerlag Jørgen Hoffmann, Statskog/fjellstyrene Thomas Engan, Allskog Ole Anders Johnsen Fougner, Naturvernforbundet NT m/varam. Torgeir Havik Arnstein Johnsen, Reindriftsnæringen i NT Ulrik Hammervold, IN Nord-Trøndelag m/varam. Ivar Skjerve Bjørn M. Bjerke, Reiselivsbedriftenes Landsforening Trond Grønbech, Trøndelag Reiseliv AS m/varam. Stig Rimolsrønning Prosjektleder hovedprosjekt: Ragnar Hauge, ansatt fra Formell oppstart av hovedprosejekt:

3 3. FINANSIERING. Hovedprosjekt samt testområde 1: Børgefjell er finansiert for Finansiering fra prosjekteierne, Røyrvik kommune samt entreprenører i testområde REGNSKAPSFØRING Nord-Trøndelag Fylkeskommune har tatt på seg regnskapsførsel 5. a. TESTOMRÅDE 1: BØRGEFJELL Prosjektleder Kåre Vik ansatt fra Statusrapport eksisterende næringsliv er utarbeidet av Røyrvik kommune (des. 2004) Gir oversikt over entreprenører som har aktiviteter, overnatting eller bespisningstilbud i nærområdet. Gir også oversikt over dagens omsetning relatert til Børgefjell nasjonalpark. Skal benyttes til å kunne måle effekter av prosjektets innsats etter 5 år. Fastsatt mål for utvikling i testområde1: Omsetning Antall årsverk Overnattingsdøgn (mill.kr) 2005 Mål Mål Mål , min Bakgrunn: Målte tall i inneværende år Forutsetninger: - 75 % av omsetning er relatert til overnatting/mat fordelt med 60 % overnatting og 40 % mat - Snittpris pr overnattingsdøgn og person ca kr 300 Delmål for testområde Børgefjell 2009: 1. Ha fått opp en profesjonell organisering for markedsføring, koordinering og drifting av reiselivstilbudet i Børgefjellområdet. 5. b. DELRAPPORT FRA PROSJEKTLEDER KÅRE VIK Prosjektleder begynte sitt arbeid i Røyrvik i ca. 30 % stilling i august. Den første tiden ble brukt til å gjøre seg kjent og til møter med entreprenører, kommuneadministrasjon og andre aktuelle instanser. Følgende tiltak er gjennomført: Informasjonsmøte. Den 22. sept. ble det gjennomført et åpent informasjonsmøte om prosjektet og om planlagt arbeidsopplegg. 5 arbeidsgrupper ble oppnevnt. Styringsgruppemøter. Prosjektleder har deltatt på 2 styringsgruppemøter og deltatt i planlegging og gjennomføring av et presentasjonsopplegg for media sammen med styringsgruppen. Arbeidsgrupper. Det er gjennomført flere møter i 4 av arbeidsgruppene, og 2 av gruppene har avsluttet sitt arbeide ( Info.gruppen og organisasjonsgruppen ) Arb.gruppene produktutvikling og pakketurer skal ha flere møter, mens arb.gruppe samfunn og infrastruktur foreløpig ikke er prioritert. 3

4 Forvaltningsplanen for Børgefjell nasjonalpark. Prosjektleder har deltatt på kommunale møter i forbindelse med innspill til arbeidet med forvaltningsplanen. I tillegg er det holdt et møte med næringen og et forhandlingsmøte med samene. Det er viktig å skaffe reiselivsnæringen handlingsrom for utvikling og forutsigbarhet i forbindelse med forvaltningsplanen. Dette vil bli gjort med å forsøke å etablere soner for organisert ferdsel, hvor nærmere bestemte aktiviteter vil være tillatt. Organisering av reiselivet. Gjennom en egen arbeidsgruppe er det utarbeidet vedtekter for et andelslag som skal koordinere og markedsføre reiselivstilbudene i kommunen. På et møte med næringen ble det valgt et interimstyre, og andelslaget forventes stiftet innen utgangen av mars. Skilting. Vegmyndighetene arbeider med en ny skiltplan i forbindelse med nasjonalparkene. Prosjektleder har deltatt på møte med vegmyndighetene og kommet med innspill til kommunen i forbindelse med dette arbeidet. Vertskapskurs. Gjennom arb.gruppe produktutvikling er det tatt initiativ til et vertskapskurs. Kurset vil gå over 2 dager og arrangeres i samarbeide med Grong VGS 11. og 12 mars. Guidekurs. Gjennom arb.gruppe produktutvikling er det tatt initiativ til et guidkurs. Prosjektleder har startet planleggingen av dette kurset som vi ønsker å legge til grunn for en godkjenningsordning av Børgefjellguider. Kurset planlegges gjennomført til sommeren. Samiske produkter. Prosjektleder har hittil ikke klart å skape noe konkret engasjement blant samene, men det er nå planlagt et møte mellom prosjektledelsen og distriktsstyret for Østre Namdal reinbeitedistrikt. Generelt. Prosjektleder prøvde i starten å skape et bredt engasjement i prosjektet, men lyktes ikke særlig godt med det. I stedet er arbeidet nå konsentrert opp mot de som er aktive og som vil noe. Dette har ført til bedre framdrift, men kan føre til at noen blir stående igjen når toget går. Prosjektleder føler at arbeidet nå er godt i gang, men om den vedtatte målsettingen skal nås, er det helt nødvendig med et godt samarbeide mellom aktørene og et positivt engasjement hos samene. 6. VALG AV NYE TESTOMRÅDER Høsten 2005 ble det kjørt en prosess for valg av nye testområder. Styringsgruppen valgte ut fire alternative områder i fylket og det ble kjørt en prosess i de valgte områder mot kommunen og representanter for entreprenører/næringsliv: Vikna kommune mandag Lierne Kommune onsdag Snåsa kommune torsdag Verdal kommune: fredag Møteagenda: 1. Orientering om prosjektet og opplegg 2. Kort presentasjon av aktuelle testområder ( fra kommune/næringsforening) 3. Infrastruktur i de aktuelle områder 4. Signaler om interesse for å delta i prosjektet. 4

5 Hvert område ga et skriftlig svar med fokus på hvilket verneområde som var aktuelt, de spesiellt verneområders kvaliter og interess for å delta som testområde. Styringsgruppen valgte på møte å prioritere 3 nye testområder på bakrunn av utvelgelseskriteriene (prosjektkonsept, fylkesrådets vedtak i sak 62/2005 og skriv fra kommunene). Vedtak: 1. Lierne nasjonalpark samt Blåfjella-Skjækerfjellet nasjonalpark i Lierne 2. Ørin naturreservat m/div. fuglereservat i Verdal 3. Borgan naturreservat i Vikna Det tas forbehold om en tilfredsstillende tilbakemelding fra entreprenører/næringsliv i de aktuelle testområdene om interesse for å delta i prosjektet og bruk av egne ressurser. Blåfjella-Skjækerfjell nasjonalpark i Snåsa og Blåfjell-Skjækerfjell nasjonalpark i Verdal prioriteres ikke som testområder da de blir for lik andre priortiterte testområder. Disse områdene oppfordres til å kontakte de utvalgte testområder for ev. synergieffekter eller å dra nytte av erfaringer som framkommer her. Det tas også forbehold om at finansiering av de enkelte testområder går i orden. 7. FRAMDRIFT Prosjektetframdriften er noe forsinket og en del av de forutsatte tiltak er ikke gjennomført pga. senere oppstart i 2005 enn forutsatt i prosjektkonseptet. Det forutsettes at dette tas igjen i løpet av REGNSKAP FOR Hovedtall: Regnskap T1 - Børgefjell - prosjektledelse , T1 - Børgefjell - kursing 2 750,00 SUM UTGIFTER , V i verneomr ,36 prosjektled V i verneomr. - ref. styringsgr , V i verneomr. - temamøter/arr , V i verneomr. - adm ,40 SUM UTGIFTER ,06 Kontorutgift (Røyrvik er - kommune) Børgefjell Entreprenør er- Børgefjell ca 120 timer a kr SUM Regnskapskommentarer: Prosjektet kom i gang senere på året enn forutsatt. Dette er hovedårsak til at regnskapstall er betydelig lavere enn opprinnelig budsjett for

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Til: KRD Fra: Snåsa kommune Dato: 25.juni 2012

Til: KRD Fra: Snåsa kommune Dato: 25.juni 2012 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Fra: Snåsa kommune Dato: 25.juni 2012 Årlig rapport BOLYST Kommune: Prosjektnavn: Snåsa GNEST Godt Nyskapende Engasjement Skaper Trivsel i Snåsa

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Herøy kommune Dato: 20.04.2012

Herøy kommune Dato: 20.04.2012 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: Fra: KRD Herøy kommune Årlig rapport BOLYST Dato: 20.04.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Herøy Integrering og inkludering av tilflyttere

Detaljer

Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran. Gran, 28. april 2008

Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran. Gran, 28. april 2008 Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran Gran, 28. april 2008 Gran kommune v/ ordfører Inger Staxrud Lunner kommune v/ ordfører Anders Larmerud Jevnaker kommune v/ ordfører

Detaljer

1. Bakgrunn.3. 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak...

1. Bakgrunn.3. 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak... 1 Innhold 1. Bakgrunn.3 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak... 6 3. Innovasjon... 7 3.1 Økt krav til helhetlig

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0109 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn Wild Norway - videreføring av prosjekt Kort beskrivelse Wild Norway prosjektet har bidratt til at 20 Nord-Trønderske

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 Vedtatt i kreativt utvalg 6.mars 2012 1 1 JEVNAKER 2020 Styret i Jevnaker Næringsdrivende og Jevnaker kommunestyre vedtok i desember 2010 å etablere samarbeidsprosjektet Jevnaker

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011 1 Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT for arbeidet april 2009 desember 2011 2 Innhold Hovedmål... 5 Ulike innganger til få til økt attraktivitet... 5 Hovedmålgruppen... 5

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012 Programperiode 2012-2015 1 Innhold Innledning og bakgrunn... 2 Bakgrunnsinformasjon... 2 Konklusjoner fra forstudiet...

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen

Levanger kommune Rådmannen Levanger kommune Rådmannen NOTAT VEDR. F-SAK 60/14 INVITASJON TIL Å OPPRETTE BYANTIKVARSTILLING SØKNAD TIL RIKSANTIKVAREN. Formannskapet fattet i møte 25.06.2014 i sak 60/14 følgende vedtak: Som følge

Detaljer

Prosjektorganisering i Snåsa kommune

Prosjektorganisering i Snåsa kommune Prosjektorganisering i Snåsa kommune Forvaltningsrevisjon 2012 Prosjektorganisering Snåsa kommune Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar-september 2012 gjennomført en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 STRATEGI FOR VIDERE UTVIKLING OG DRIFT AV REISELIVSATSNINGEN "UT I ØYAN" Rådmannens innstilling: 1. Prosjektplanen

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT MAGMA GEOPARK AS STATUS ETTER 2,5 ÅRS DRIFT

EVALUERINGSRAPPORT MAGMA GEOPARK AS STATUS ETTER 2,5 ÅRS DRIFT EVALUERINGSRAPPORT MAGMA GEOPARK AS STATUS ETTER 2,5 ÅRS DRIFT PÅL THJØMØE EGERSUND 18 OKTOBER 2011 Abstrakt Denne evalueringen er laget på bakgrunn av et vedtak i Eigersund kommune, om at en vurdering

Detaljer

NYSKAPING I SNÅSA. Med fokus på utvikling og innovasjon. Prosjektplan

NYSKAPING I SNÅSA. Med fokus på utvikling og innovasjon. Prosjektplan NYSKAPING I SNÅSA Med fokus på utvikling og innovasjon Prosjektplan Snåsa kommune 11.03.2009 NYSKAPING I SNÅSA (NYSS) Med fokus på utvikling og innovasjon. MÅL OG RAMMER Bakgrunn Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Regionrådet 4. desember 2012

Regionrådet 4. desember 2012 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. desember 2012 Sted: Rollag kommune Kommunestyresalen - Rollag Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 26.11.12 Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest

Detaljer

PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008)

PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008) PROSJEKTPLAN GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008) 1 Bakgrunn Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 Salten Regionråd Dokument: sr131121-saksliste Regionrådet Side: 1 av 1 MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 KJERRINGØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Kjerringøy SR-sak 38/13 Nord-Norges

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem Prosjektplan for Melkas framtid Utvikling av Leka-landbruket Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem 1. Prosjektbeskrivelse 1.1 Bakgrunn og forslag Etter initiativ fra

Detaljer