Fylkesrådet legger til grunn at merknadene til de formelle forholdene ved kommuneplanen kan rettes opp i en nærmere dialog med kommunen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesrådet legger til grunn at merknadene til de formelle forholdene ved kommuneplanen kan rettes opp i en nærmere dialog med kommunen."

Transkript

1 Saknr. 13/507-6 Saksbehandler: Hanne Thingstadberget Engerdal kommune - Kommuneplanens arealdel Offentlig ettersyn Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja I det foreliggende planforslaget har Engerdal kommune i stor grad videreført gjeldende arealdel, tatt inn gjeldende kommunedelplan for fritidsbebyggelse, og tilpasset dette til ny plan- og bygningslov. Det er imidlertid åpnet for ytterligere videreutvikling/fortetting med om lag 400 hytter, noe som innebærer at kommunen vil ha en ledig kapasitet på snaue 2000 hytter. Siden utbyggingsreserven allerede er betydelig, må kommunen synliggjøre og begrunne det reelle behovet for ytterligere økning både ved vurdering av de enkelte områdene og i hele kommunen sett under ett før planen tas opp til sluttbehandling. Jf. også Forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften) vedlegg III. Fylkesrådet fremmer innsigelse til følgende forhold i planforslaget: - manglende risiko- og sårbarhetsanalyse av de enkelte utbyggingsområdene - manglende angivelse av omfang og lokalisering av områder for spredt boligbygging - manglende bestemmelser til ABA-områdene - manglende bestemmelser til IA-områdene - områdene HC1026, HC1026 og IA-4 slik de nå fremstår i planforslaget For øvrig viser vi til merknader for begrunnelse for innsigelsene og andre kommentarer til det fremlagte forslaget til kommuneplan. Fylkesrådet mener at Engerdal kommune vil ha et godt utgangspunkt for videre utvikling av kommunen etter noe omarbeiding av forslaget til kommuneplan. Vi ber Engerdal kommune ta kontakt slik at innsigelsene kan avklares og de gode intensjonene i kommuneplanen kan bli ivaretatt og gjennomført på en god måte. Fylkesrådet legger til grunn at merknadene til de formelle forholdene ved kommuneplanen kan rettes opp i en nærmere dialog med kommunen. ::: Sett inn innstillingen over denne linja

2 ... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: - Høringsbrev og tilhørende dokumenter fra Engerdal kommune - Enhetsrådets uttalelse ved brev datert Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

3 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: Engerdal kommune - Kommuneplanens arealdel Offentlig ettersyn Konklusjon I det foreliggende planforslaget har Engerdal kommune i stor grad videreført gjeldende arealdel, tatt inn gjeldende kommunedelplan for fritidsbebyggelse, og tilpasset dette til ny plan- og bygningslov. Det er imidlertid åpnet for ytterligere videreutvikling/fortetting med om lag 400 hytter, noe som innebærer at kommunen vil ha en ledig kapasitet på snaue 2000 hytter. Siden utbyggingsreserven allerede er betydelig, må kommunen synliggjøre og begrunne det reelle behovet for ytterligere økning både ved vurdering av de enkelte områdene og i hele kommunen sett under ett før planen tas opp til sluttbehandling. Jf. også Forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften) vedlegg III. Vi fremmer innsigelse til følgende forhold i planforslaget: - manglende risiko- og sårbarhetsanalyse av de enkelte utbyggingsområdene - manglende angivelse av omfang og lokalisering av områder for spredt boligbygging - manglende bestemmelser til ABA-områdene - manglende bestemmelser til IA-områdene - områdene HC1026, HC1026 og IA-4 slik de nå fremstår i planforslaget For øvrig viser vi til merknader for begrunnelse for innsigelsene og andre kommentarer til det fremlagte forslaget til kommuneplan. Fylkesrådet mener at Engerdal kommune vil ha et godt utgangspunkt for videre utvikling av kommunen etter noe omarbeiding av forslaget til kommuneplan. Vi ber Engerdal kommune ta kontakt slik at innsigelsene kan avklares og de gode intensjonene i kommuneplanen kan bli ivaretatt og gjennomført på en god måte. Fylkesrådet legger til grunn at merknadene til de formelle forholdene ved kommuneplanen kan rettes opp i en nærmere dialog med kommunen. Fylkesrådets vedtakskompetanse Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11.

4 S A K S U T R E D N I N G: Engerdal kommune - Kommuneplanens arealdel Offentlig ettersyn Innledning Engerdal kommune har ved brev datert oversendt forslag til kommuneplanens arealdel til offentlig ettersyn. Saken er utredet i fellesskap mellom fylkesmannen i Hedmark og Hedmark fylkeskommune, som grunnlag for uttalelse i Enhetsrådets brev datert Denne saken er i samsvar med Enhetsrådets uttalelse. Utredning/Drøfting Fritidsbebyggelse Når det gjelder fritidsbebyggelse bygger foreliggende planforslag på kommunedelplanen for fritidsbebyggelse som ble vedtatt i I denne er det en utbyggingsreserve på 1584 hyttetomter. I foreliggende planforslag er det åpnet for ytterligere videreutvikling/fortetting med ca. 400 tomter i angitte hytteområder på bakgrunn av konsekvensvurdering av de enkelte områdene. Siden utbyggingsreserven allerede er betydelig, må kommunen synliggjøre og begrunne det reelle behovet for ytterligere økning både ved vurdering av de enkelte områdene og i hele kommunen sett under ett før planen tas opp til sluttbehandling. Jf. også Forskrift om konsekvensutredninger (KUforskriften) vedlegg III. Naturmangfoldloven Naturmangfoldloven (nml) har miljørettslige prinsipper som skal legges til grunn som retningslinjer i alle beslutninger som berører natur, og vurderingene i forhold til disse prinsippene skal framgå av beslutningen, jf. nml 7. Det skal gjøres vurderinger i forhold til kunnskapsgrunnlaget ( 8), føre-varhensyn ( 9), samlet belastning ( 10), kostnader ved miljøforringelse ( 11) og miljøforsvarlige teknikker og metoder ( 12). Blant annet må det konkret vises hvilket kunnskapsgrunnlag (kilder) vurderingene bygger på og tiltaket på vurderes i forhold til både nåværende og framtidig belastning på økosystemet. Det er i konsekvensvurderingen til planforslaget gjort vurderinger av konsekvensene av nye utbyggingsområder for naturverdier og biologisk mangfold. Det er imidlertid ikke opplyst hvilke datakilder som er benyttet som grunnlag for vurderingene. Nml. 8 om kunnskapsgrunnlaget synes dermed noe mangelfullt. Vi mener det må fremgå av oversendelsen at for eksempel kommunens kart for temadata, Naturbase og Artsdatabanken er sjekket mht. naturtyper og rødlistede arter. Vi kan ikke se av oversendelsen hvordan nml er vurdert. Vi forventer at vurderingene etter naturmangfoldloven 8-12 blir synliggjort i den videre planbehandlingen, jf. nml 7. Områdene HC1025, HC1026 og IA-4 Disse områdene i Molia ligger i et område der det bl.a. var innsigelse og mekling til kommunedelplan for fritidsbebyggelse på grunn av biologisk mangfold. Det er i Biofokus-rapport beskrevet en registrering av en viktig naturtype (rik sumpskog) i dette området. Fylkesmannen viser til vårt brev av Vi skriver her:

5 Med økonomisk støtte fra Fylkesmannen ble det høsten 2010 gjennomført en kartlegging av naturverdiene i Molia; rapporten fra kartleggingen forelå i slutten av oktober Den viser at det i Molia er en rik sumpskog, en vegetasjonstype som er sterkt truet, med betydelig innslag av ekstremrik myr og hvor det er registrert i alt 11 rødlistearter. Dette naturtypeområdet er avgrenset på kart og gitt verdien svært viktig til viktig, dvs. nasjonal til regional verdi. Området ligger til dels inne i en tidligere avgrenset naturtype med lokal verdi. Både den rike sumpskogen og de ekstremrike myrene er avhengige av at hydrologien i området ikke endres. Det er derfor avgjørende for å opprettholde vegetasjonen at det ikke gjøres inngrep i området som kan påvirke de hydrologiske forholdene, f.eks. ved vegbygging. De samme forholdene gjør seg for øvrig gjeldende for forekomsten av gulull som finnes nedenfor kraftlinja rett vest for det planlagte området HC1024. Under forutsetning av at: - sørgrensa for felt HC1024 trekkes nordvestover slik at feltet ikke berører det nyregistrerte naturtypeområdet - felt HC1025 utgår - infrastruktur (veg, vann- og avløpsledninger) til felt HC1026 ikke vil påvirke de hydrologiske forholdene i det nyregistrerte naturtypeområdet eller lokaliteten for gulull, konstaterer Fylkesmannen at forutsetningene er til stede for å gå videre med planarbeidet, jf. siste avsnitt i protokollen av 11. august 2009 fra meklingsmøtet 23. juli Fylkesmannen legger ved en kartskisse datert som viser de tre planlagte områdene for fritidsboliger (svart), det tidligere registrerte naturtypeområdet med lokal verdi (grønt) og det nyregistrerte naturtypeområdet med nasjonal/regional verdi (rødt). Ut ifra det vi kan se, tilsvarer område HC1025 i det fremlagte forslag til kommuneplan i stor grad område HC1024 i forslag til kommunedelplan for fritidsbebyggelse. Likeledes ser det ut til at område HC1026 nå omfatter både område HC1025 og HC1026 fra forslag til kommunedelplan for fritidsbebyggelse. Jf. kartskissen av kan det nå se ut som om foreslåtte hytteområde HC1025 strekker seg sør for Sagbekken og inn i det registrerte naturtypeområdet. Atkomstveg til HC1026 (og IA-4?) går også gjennom naturtypeområdet. Videre strekker de nordlige områdene av HC1026 (det tidligere området HC1025 som vi har forutsatt ble tatt ut av planen) og IA-4 seg inn i avrenningsområdet for naturtypen. Det fremgår av KUen at Forandring av fuktighetstilgangen til naturtypen skal ikke endres ved utbygging. Atkomst og andre infrastrukturtiltak til alpinbakken IA-4 og de nordre delene av HC1025 er imidlertid ikke vist eller ytterligere omtalt i planbestemmelsene. Vi kan dermed ikke se av planforslaget hvordan hensynet til det registrerte naturtypeområdet er ivaretatt eller sikret juridisk. Vi kan ikke se at de hensyn som ble innarbeidet i kommunedelplan for fritidsbebyggelse etter meklingsmøtet i 2009 og vårt brev av , er fulgt opp i det fremlagte forslaget til kommuneplan. Det ser ut til at de samme arealene i stor grad blir fremmet på nytt. Med bakgrunn i det ovenstående og nasjonale målsettinger om ivaretakelse av biologisk mangfold, samt manglende behovsvurderinger for flere områder til fritidsboliger og alpinanlegg, fremmer vi derfor innsigelse til deler av områdene HC1025 og HC1026, området IA-4, samt atkomstveg til HC1026, slik de nå fremstår i planen.

6 Vi mener det må avsettes en buffer på 50 meter mellom HC1025 og Sagbekken for å sikre det registerte naturtypeområde fra påvirkning. Videre må atkomstvegen til området HC1026 trekkes vestover og nedstrøms naturtypen slik at de hydrologiske forholdene der ikke påvirkes. Dette gjelder også området HC1026 som må trekkes sørover slik at hydrologien i området ikke påvirkes. Området IA-4 ligger i all hovedsak i nedbørfeltet til naturtypen. Som et minimum må det utredes bedre hvordan tiltaket vil påvirke det biologiske mangfoldet og hydrologien i området, og det må dokumenteres at tiltaket ikke vil påvirke naturtypen negativt. Vi forutsetter også at det blir vurdert andre alternative lokaliseringer, jf. KU-forskriften vedlegg III. Vi stiller spørsmål om behovet for å legge inn området IA-4 i planen da det er en eksisterende alpinbakke ca. 3,5 km nord for foreslåtte IA-4. Vi kan ikke se av oversendelsen at det er gjort noen vurderinger av behovet for enda en alpinbakke i dette området. Kulturminner Det er positivt at Engerdal kommune skal lage egen temaplan/plankart for kulturminner og kulturmiljø. I tillegg er det i mange bestemmelser og retningslinjer til planen lagt inn en setning om kulturminner og kulturlandskap, dette er veldig positivt, og gjenspeiler at dette er et tema som griper inn i mange andre. Til plankartet vil vi gjøre oppmerksom på at å merke verdensarvområdet rundt Femundshytta som Circumferensen vil være å blande begrepene. Circumferensen er grensa for det gamle privilegieområdet for Røros bergverk. I dag er dette ei grense som markerer området med stor betydning for verdensarv-kjerneområdene. Den grensa går gjennom Engerdal, litt sør for Femundshytta, og den bør være inntegna i plankartet og ved den sirkelbuen bør det stå Circumferensen. I området som er markert som hensynssone ved Femundshytta bør det stå Verdensarv kjerneområde eller bare Verdensarvområde. Det bør være knyttet en bestemmelse til både verdensarvområdet og til området nord for Circumferens-grensa. For verdensarvområdet bør det for det første stå båndlagt for vern etter annet lovverk, ettersom deler av området skal fredes etter kulturminneloven (kml.) 15 og 19, og som bestemmelse for eksempel som et minimum: I verdensarvområdet skal det tas særlige hensyn til verdensarvverdiene. Alle tiltak i området skal forelegges vernemyndighetene til uttalelse. Det skal bestrebes en enhetlig forvaltning etter beste praksis for alle kjerneområdene for Verdensarv Røros bergstad og Circumferencen. For Circumferensen bør det fremgå at innenfor Circumferensen skal det tas særskilt hensyn til verdensarvverdiene - kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap med tilknytning til den historiske bergverks- og smeltehyttedrifta. Det skal bestrebes en enhetlig forvaltning for Circumferencen i alle kommunene. Seterbebyggelse og skogshusvær er prioriterte kategorier i Fylkesdelplan for kulturminner. Det bør være en generell bestemmelse for disse, som sikrer en særlig oppmerksomhet, og en helhetsvurdering som ivaretar vern av en stor og representativ andel av bestanden. Se for øvrig vår merknad til planbestemmelse 14. Det bør også tas tak i det problematiske grensesnittet seter/fritidsbebyggelse. I retningslinjene til bestemmelse 13 anbefaler vi at det tydelig må fremgå at ny fritidsbebyggelse ikke skal legges inn på eksisterende setervoller, og at der seterstuer er/tas i bruk til fritidsbruk, skal øvrig bebyggelse knytta til setra også tas vare på, fortrinnsvis gjennom bruk.

7 Vi ber kommunen vurdere om den fredete telefonlinja langs Fv. 653 skal markeres i plankartet. Konsekvensutredningen for tema kulturminner og kulturmiljø for FT 9 Femundsenden fritids- og turistområde bygger på gamle data og feilaktige opplysninger. Det oppgis at strandsona ble registrert i Dette gjelder bare en kortere strekning i vest. Øvrig strandlinje ble registrert sommeren 2012 og planområdet rommer nå åtte automatisk fredete kulturminner. Konfliktgraden er derfor høyere enn det som er angitt. Langs strandlinja til Femunden er potensialet for steinalderlokaliteter relativt stort. Flere av de konsekvensvurderte områdene ligger langs strandlinje uten registrerte kulturminner. For disse områdene kunne det med fordel ha vært anført en generell kommentar om at det er potensial for ikke registrerte kulturminner. I planbeskrivelsen heter det at det "I plan og byggesaksbehandlingen er det ønskelig at det blir gjort vurderinger knyttet til kulturminner og kulturmiljø". Det bemerkes at der byggesaksbehandlingen behandler saker hvor forholdet til automatisk fredete kulturminner ikke er avklart, må kommunen foreta en vurdering om tiltaket kan være i strid med kulturminneloven (kml) 3 første ledd, jf. kml 1. Dersom kommunen er i tvil, bør det tas kontakt med regional kulturminneforvaltning i fylkeskommunen. Det fremlagte planforslaget omtaler i liten grad automatisk fredete kulturminner. En egen temaplan om kulturminner vil kunne rette på denne mangelen. Så lenge en slik temaplan ikke foreligger, mener vi det er viktig med et minimum av informasjon også i kommuneplanens arealdel. Enkelte kommuner velger å ha en kort generell innledning til bestemmelsene (se f. eks. Sør-Odal). I en slik innledning bør det stå et avsnitt om automatisk fredete kulturminner i kommunen. Et forslag til tekst kan være som følger: I kommunen finnes det mange kulturminner som er automatisk fredet etter kml. 4. I henhold til pbl skal det i nødvendig utstrekning brukes hensynssone for å vise dette i arealplankartet. Dette er en arealplan som gjelder hele kommunen og har derfor et arealplankart i forholdsvis liten målestokk. For lesbarhetens skyld er derfor ikke de kartlagte automatisk fredete kulturminnene i kommunen vist med hensynssone. I denne forbindelse henvises det til En alternativ løsning kan være å legge inn en tilsvarende tekst i innledningen i boksen med retningslinjer til hensynssoner - båndlagte områder er listet opp. Andre typer bebyggelse og anlegg Etter det vi kan se er skytebaner angitt i plankartet som formålet Andre typer bebyggelse og anlegg. Vi ber kommunen vurdere å angi skytebanene med planformålet Idrettsanlegg Skytebaner. Slik planen nå er vist er det flere ulike typer formål inkludert i Andre typer bebyggelse og anlegg, eksempelvis både skytebaner og naustområder/båtplasser, uten at det er skilt eller spesifisert noe nærmere, og dette kan virke noe forvirrende. Se for øvrig også vår merknad i kapittelet Plankart og bestemmelser. I planbestemmelse 14 er det gitt føringer for oppføring av buer, koier og naust. Det er her forvirrende hvilke områder og bygninger disse bestemmelsene gjelder for. Gjelder det både for ABAog LNF-områdene? Finnes det også naust i LNF-områdene, eller er disse avmerket som ABAområder. Buer, koier og naust kan vedlikeholdes uten videre behandling/tillatelse etter kommuneplanen under forutsetning at bruken av dem er innenfor LNF-formålet, dvs. det er knyttet

8 til næringsmessig bruk av landbrukseiendom og ikke til fritidsformål. Nærmere definering av dette er gitt i veileder T-1443 Plan- og bygningsloven og Landbruk Pluss. Oppføring og restaurering av bygninger i LNF-områdene ut over landbruksformålet, vil kreve dispensasjon fra kommuneplanen. Ev. retningslinjer for dispensasjon bør samles under planbestemmelse 13. Med bakgrunn i det ovenstående fremmer vi innsigelse til manglende entydighet i plankart og bestemmelser slik planbestemmelse 14 nå fremstår. Når det gjelder skytebaner kan vi ikke se at kommunen har utarbeidet støysonekart. Vi forutsetter at støyforhold følges opp i kommende plan- og byggesaker. Massetak Når det gjelder massetak og utvidelse av flere av dem, kan vi ikke se at kommunen har utarbeidet støysonekart. Bl.a. fremgår det av KU for området RU-4 Sølenstua grustak at utvidelsen muligens kan medføre støy for nærliggende bebyggelse. Vi forutsetter at støyforhold følges opp i kommende planog byggesaker. Bruk og vern av vassdrag Vannsportområde FLO-6 Det fremgår av plankart og KU at det er satt av et område til vannsport (FLO-06) ved Femundsenden sør i Femunden. Det er imidlertid ikke gitt noen videre beskrivelse eller bestemmelser til dette området om hva slags aktiviteter som skal foregå her, hva er tillatt, ev. ikke tillatt. Vi forutsetter at dette tas inn i planen. Idrettsanlegg IA-områder Det er angitt flere slike områder i planen, men det fremgår ikke alle steder hva slags type idrettsanlegg det er. Det er ikke gitt bestemmelser til planformålet. Området IA-4 er beskrevet som fremtidig alpinanlegg, men det er bare delvis konsekvensutredet (som del av hytteområdene HC1025 og HC1026). Det er i dag en eksisterende alpinbakke ca. 3,5 km nord for foreslåtte IA-4. Vi kan ikke se av oversendelsen at det er gjort noen vurderinger av behovet for enda en alpinbakke i dette området. Se for øvrig ovenstående merknad om dette og innsigelse til manglende utredning av hvordan anlegget vil påvirke registrert naturtype samt manglende utredning av alternativ lokalisering. Vi forutsetter at det gis bestemmelser til IA-områdene. Som et minimum må det klargjøres hva slags idrettsanlegg det skal være. Områder langs vassdrag Det er i planbestemmelse 16 foreslått å redusere byggegrensen langs alle vassdrag til 50 meter. Vi kan ikke se at det er gjort vurderinger i forhold til betydningen av områdene langs vassdragene når det gjelder natur-, kulturmiljø- og friluftsinteressene jf. pbl 1-8. Vi kan heller ikke se at det er gjort vurdering ang. flomforhold. For å sikre viktige og vernede vassdrag bør det vurderes å beholde en byggegrense på 100 meter fra vassdrag, og eventuelt innføre krav til reguleringsplan før bestemte tiltak eller fradeling kan settes i verk i 100-metersbeltet. For å ivareta verdiene knyttet til kulturhistorie, natur og friluftsliv ved Trysilvassdraget som vassdragsvernet er ment å ivareta, mener vi at det må opprettholdes en generell 100-meters byggeforbudssone jf. rikspolitisk retningslinje for verna vassdrag (1994).

9 Manglende vurdering og differensiering av byggegrense til vassdragene er å anse som en vesentlig mangel ved planen, og det forutsettes at det gjøres dersom byggegrensen reduseres fra 100 meter. Vi vil i den sammenheng vise til bestemmelsene til kommuneplanens arealdel for Trysil hvor det er differensierte byggegrenser. Se for øvrig også vår merknad under kapittelet Plankart og bestemmelser når det gjelder vassdrag. LNF-områder med spredt boligbygging Pbl. setter tydelige krav til omfang og lokalisering for områder avsatt til spredt boligbygging, jf nr. 2. Slik planbestemmelse 15 nå er formulert mangler det en angivelse av hvor mange boliger som kan tillates oppført i hvert SB-område. I planbestemmelse 15 Spredt boligbebyggelse SB er det listet opp flere vilkår som må oppfylles før fradeling av tomter kan gis og bygging kan skje. I bokstav d heter det at Bebyggelsen i området skal ha spredt karakter med store tomter og god avstand mellom husene. Vi er enig i at bebyggelsen i et område med dette planformålet må ha spredt karakter. Vi stiller imidlertid spørsmål om nødvendigheten av et krav om at det skal være store tomter og god avstand mellom husene. Selv om dette er relative størrelser, mener vi at bestemmelsen ikke må til hinder for bruk av felles infrastruktur, for eksempel avkjørsel/adkomstveg, vann- og avløpsanlegg m.m. Se for øvrig vår merknad under kapittelet Plankart og bestemmelser. For øvrig må bestemmelsene være tydelige på at en ev. tillatelse til fradeling og utbygging ikke må være i konflikt med biologisk mangfold/spesielle naturverdier eller kulturminner. Slik bestemmelsen nå er formulert er ikke dette entydige/absolutte krav. Det må også tas inn krav om at ny bebyggelse skal ligge minst 50 m fra vann og vassdrag, jf. også planbestemmelse 16, for å sikre allmennhetens tilgang til strandsonen. Alternativt må SB-områdene trekkes minst 50 m vekk fra strandlinja/vassdraget. Med bakgrunn i lovkrav (pbl nr. 2) og nasjonale hensyn og interesser (biologisk mangfold, kulturminner og allmennhetens tilgang i strandsonen) fremmer vi innsigelse til planbestemmelse 15 slik den nå fremstår. Samfunnssikkerhet og beredskap Vi har merket oss at temaet samfunnssikkerhet og beredskap er tatt med i beskrivelsen av hvert planområde i konsekvensutredningen til planforslaget, og at det konkluderes med at det ikke er kjente farer i noen av områdene uten at det er foretatt risiko og sårbarhetsanalyser. Selv om det i bestemmelser og retningslinjer til planen, pkt 7.3 under plankrav står at det skal gjennomføres ROS-analyser ved utarbeidelse av reguleringsplaner, skal det i henhold til Plan- og bygningsloven utarbeides ROS-analyse også på kommuneplannivå. Kravene i Plan- og bygningsloven til samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse anses derfor ikke å være ivaretatt og vi ber kommunen om å gjennomføre ROS-analyser spesifikt for hvert enkelt planområde og at eventuelle avdekkede risiko- og sårbarhetsforhold synliggjøres på plankartet. Under henvisning til ovennevnte fremmer vi innsigelse til kommuneplanens arealdel på grunn av manglende risiko- og sårbarhetsanalyse. Det vises i denne sammenheng til:

10 Plan- og bygningsloven o 3-1 Oppgaver og hensyn i planleggingen etter loven o 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse o 11-8 Hensynssoner i kommuneplanens arealdel DSBs veileder Samfunnssikkerhet i arealplanlegging DSBs veileder Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunen Fylkesmannens sjekkliste for kommunal areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Fylkesmannens veileder for gjennomføring av ROS-analyser i områder med hytteutbygging Plankart og -bestemmelser Vi forutsetter at plankartet er utarbeidet i samsvar med kart- og planforskriften 9 og at merknadene fra Statens kartverk Hamar datert blir rettet opp. Det fremgår av planbestemmelse 1 b at Endelig planavgrensning for de ulike utbyggingsformål i arealplankartet skal avklares ved utarbeidelse av reguleringsplan. Vi minner om at plankartet skal vise innhold og rettsvirkninger på en klar og entydig måte, og med tilstrekkelig nøyaktig stedfesting tilpasset formålet med planen, jf. kart- og planforskriften 9. Det kan således ikke være vesentlige avvik mellom arealformål i kommuneplanen og senere reguleringsplaner. Jf. også at konsekvensutredningen til de foreslåtte utbyggingsområdene vil kunne bli mangelfull. Vi anbefaler derfor at grensene for de ulike arealformålene må endelig fastsettes i kommuneplanens arealplankart, se våre kommentarer til bestemmelse 1b og 17 i vedlegg 1. Dersom kommunen har vedtekter som er hjemlet i gammel plan- og bygningslov, skal disse erstattes med planbestemmelser etter pbl niende ledd. For eksempel kan skilt- og parkeringsbestemmelser tas inn i kommuneplanens arealdel etter pbl nr. 5. Vi fremmer innsigelser til følgende bestemmelser til planen: - Planen mangler en liste og en forklaring over ABA-områdene. Det er uklart hva slags områder dette er og bestemmelsene er uklare på hvilke områder de gjelder for. - Planen mangler bestemmelser for idrettsanlegg (IA). IA-anlegg er tegnet inn på kartet, men ikke spesielt omhandlet i konsekvensutredningen eller i bestemmelsene. Det er ikke godt nok utredet behov for, alternativ lokalisering eller hvordan IA-4 vil innvirke på registrert naturtypelokalitet. - I bestemmelse nr. 15 om spredt boligbygging i LNFR-områder må det føres opp antall nyoppføringer/bruksendringer som er tillatt i hvert område jf nr. 2 der det er stilt vilkår om at bebyggelsens omfang og lokalisering må være nærmere angitt i arealplanen. Det vises for øvrig til vedlegg 1 nedenfor for detaljerte merknader til de enkelte bestemmelser og retningslinjer til planen. Fylkesrådet legger til grunn at merknadene til de formelle forholdene ved kommuneplanen kan rettes opp i en nærmere dialog med kommunen.

11 Vedlegg 1 Kommentarer til planbestemmelsene: Generelle bestemmelser 1. Forhold til gjeldende planer og grenser arealformål a) Bestemmelsen må inneha en henvisning til tabell 4 som viser hvilke reguleringsplaner som skal gjelde foran kommuneplanens arealdel, jf. pbl. 1-5 annet ledd. b) Vi mener det skaper dårlig forutberegnelighet at endelig planavgrensning skal foretas gjennom reguleringsplan. Grensene for de ulike arealformålene bør endelig fastsettes i kommuneplanens arealplankart. 3. Småkraftverk I retningslinjene for småkraftverk har kommuneplanen for Rendalen en setning som presiserer at ved vesentlig konflikt med naturverdier, kulturmiljø og kulturlandskap, behov for infrastruktur og jord- og skogbruksinteresser bør man revurdere en utbygging. I det fremlagte planforslaget er denne setningen utelatt. Miljøverdiene bør vektlegges, og vi anbefales at dette tas inn. 4. Utbyggingsavtale Bestemmelsen har karakter av å være en opplysning og ikke en bestemmelse da den ikke sier noe om innholdet i utbyggingsavtaler, jf. pbl nr 2. Når det gjelder den siste setningen i retningslinjen, er det ikke riktig at utbyggingsavtale skal være inngått før noen tiltak innenfor reguleringsplanen godkjennes. Hvilke tiltak utbyggingsavtaler kan omfatte følger av kommunestyrevedtak 09/56. Videre er det rekkefølgebestemmelsene i bestemmelse 8 som regulerer rekkefølgen på utbyggingen. 4. Tilgjengelighet for alle I siste avsnittet i denne bestemmelsen bør det henvises til TEK Biologisk mangfold Bestemmelsen sier ikke mer enn det som allerede er gjeldende etter naturmangfoldloven, og kan derfor tas ut som bestemmelse. Teksten kan imidlertid godt stå som en opplysning og generell informasjon i planen. 6. Kulturminner og kulturmiljø Vi mener bestemmelsen Alle tiltak på verneverdige bygninger skal meldes til kulturminnemyndighetene er upresis. Den bør endres til: Tiltak som berører bygninger eller andre objekter som har eller må antas å ha kulturminneverdi, skal meldes til kulturminnemyndighetene for uttalelse før det fattes vedtak.

12 For øvrig så står kulturminneloven (kml.) 25 på egne bein, den trenger strangt tatt ikke inngå som en retningslinje i kommuneplanen. Kml går som særlov foran Pbl. Bebyggelse og anlegg 7. Plankrav 7.1 Plankravet om at det skal foreligge godkjent reguleringsplan før tiltak kan settes i gang bør også gjelde fradeling. Derfor bør følgende setning inntas etter første setning: Dette gjelder også fradeling til slike formål. Videre er det uklart hvilke type områder ABA-1 og ABA-8 er. 7.3 I første setning om ROS-analyse bør det vises til pbl 4-3. Se for øvrig egen merknad om samfunnssikkerhet og beredskap. 8. Krav om opparbeiding og rekkefølge 8.2. Formuleringen: I nye byggeområder kan utbygging ikke finne sted før.. er noe uklar og kommunen bør tenke gjennom hva man her vil stille som krav. Dersom man ikke vil ha noe hinder for samtidig utbygging kan kommunen endre formuleringen til: I nye byggeområder kan bygninger ikke tas i bruk før... Dersom kommunen derimot vil at vann- og avløpsanlegg og elektrisitetsforsyning skal være ferdig utbygd først kan det for eksempel stå: I nye byggeområder kan tillatelse til tiltak ikke gis før Formuleringen tilstøtende/nærliggende uregulerte områder er noe upresis, så vi anbefaler å definere de aktuelle områdene mer presist Den første setningen gir ingen mening og må omformuleres. 9. Generelle bestemmelser til byggeområder Nederst der det står pbl 11-9 kan det føyes til nr 5 og nr Regler for utforming av fritidsbebyggelse HA, HB og HC-områder Nederst der det står pbl 11-9 kan det føyes til nr 5 og nr Når det gjelder HB 1111 står det 125 antall tomter, mens i KU står det at det er 155 tomter d. Vi anbefaler ikke å knytte høydegrense til etasjebegrepet fordi det kan by på problemer mht. hva som skal regnes som en etasje. 12. Fritids- og turistformål

13 Sammenhengen mellom første og annet ledd er uklar da det etter første ledd kan godkjennes inntil 4 nye hytter innen de aktuelle områdene mens det kreves reguleringsplan hvis antall utleiehytter eller andre bygg per formålsområde overstiger Landbruks- natur og friluftsområder med vanlig rettsvirkning Vi stiller spørsmål ved om det i retningslinjene feilaktig er vist til bestemmelse 8 i stedet for 7 da det er den siste som omhandler plankrav. Plankravene i bestemmelse 7 gjelder for øvrig bare byggeområder. Kommunen kan derfor vurdere å innføre en bestemmelse som stiller krav om reguleringsplan uavhengig av områdets formål. I retningslinjenes kulepunkt 3 bør det legges inn en minimumsgrense for tiltakets beliggenhet fra sjø og vassdrag tilsvarende grensen i bestemmelse 16 som et moment for dispensasjonsvurderingen. 14. Buer, koier og naust i bygge- og anleggsområder, og i LNFR-områder Her må det skilles mellom buer, koier og naust i de to områdetypene. I første setning heter det at bestemmelsen omfatter buer, koier og naust som er en del av landbruksbebyggelsen, men hvorfor står det da i overskriften at den også gjelder i bygge- og anleggsområder? Betyr dette at den også gjelder i ABA-områder? Hva slags områder er i så fall dette og hvor befinner de seg? Dette virker forvirrende. Vi anbefaler at de bestemmelsene som gjelder for bygninger i LNF-områdene flyttes til planbestemmelse Spredt boligbebyggelse SB I overskriften kan det tilføyes i LNFR-områder, jf. pbl 11-7 nr 5 b og nr 2 I tabell 2 må det føres opp antall nyoppføringer/bruksendringer som er tillatt i hvert område jf nr 2, der det er stilt vilkår om at bebyggelsens omfang og lokalisering må være nærmere angitt i arealplanen. d) Vi stiller spørsmål ved hvorfor det skal være store tomter med god avstand mellom. Stort er et relativt begrep. For øvrig er det ingen andre styringsparametre som sier noe om størrelse. Når det ikke settes krav om ytterligere regulering eller angis utnyttingsgrad, byggehøyder m.v., har ikke kommunen noe styringsverktøy, og tiltakshaver står fritt til å bygge ut innenfor de vide rammene som pbl. og ovennevnte bestemmelser setter. Kommunen kan ikke styre utbyggingen kun gjennom behandling av byggesøknad med situasjonsplan, da plan- og bygningslovens system er slik at tiltakshaver har rettskrav på oppføring av tiltak som ikke strider mot lov- og planverk. 16. Områder langs vassdrag Vi er usikre på om en grense på 50 meter gir tilstrekkelig beskyttelse. Her bør det vurderes å sette 100 meter i stedet, jf. pbl nr. 5. For øvrig synes unntaksbestemmelsene å være

14 for vide. Vi viser her til ordlyden tilbygg, utvidelse og oppføring av frittliggende bygninger der hovedbygg allerede er oppført i samsvar med tidligere planer/godkjenninger. Videre er forutsetningen om at nye tiltak primært skal søkes løst ved bygging vekk fra sjø og vassdrag, for generell til å være en effektiv skranke. Vi minner om at pbl nr 5 er en forbudshjemmel og ikke en hjemmel for å tillate fritidsbebyggelse i 100-metersbeltet. Bestemmelsen inneholder heller ingen regler for å sikre allmennhetens tilgang til strandsonen etter nr Faresoner Det gir dårlig forutberegnelighet at faresonene i plankartet er veiledende, se vår kommentar under bestemmelse 1 b) om at grensene for de ulike arealformålene endelig bør fastsettes i kommuneplanens arealplankart. Det er særlig uheldig at utstrekningen til faresone skredfare er usikker tatt i betraktning at området ligger nær Engerdal sentrum der det må forventes å være utbyggingsinteresser. Tallet 3 må strykes etter pbl 11-8 bokstav a.... Sett inn saksutredningen over denne linja

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 08.04.2013 kl. 11.00 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 08.04.2013 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL Referatsaker VEDTAK 1212 71/13

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL OFFENTLIG ETTERSYN

RENDALEN KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL OFFENTLIG ETTERSYN Saknr. 4577/10 Ark.nr. 142. Saksbehandler: Hanne Thingstadberget RENDALEN KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010-2022 - OFFENTLIG ETTERSYN Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet slutter seg til

Detaljer

Saksframlegg. Kommuneplanens arealdel gangs behandling / sluttbehandling

Saksframlegg. Kommuneplanens arealdel gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2010/57-2369/2014 Saksbehandler: Markus Pettersen Arkivkode: 140 Saksframlegg Kommuneplanens arealdel 2012-2026 - 4. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr

Detaljer

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling?

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling? Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune ser at det kan være ønskelig å legge klare rammer for spredte boliger og fritidsboliger som i kommuneplanens arealdel ligger i LNFområdene. Hensyn som klarhet,

Detaljer

ELVERUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL REVIDERT FORSLAG TIL 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN

ELVERUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL REVIDERT FORSLAG TIL 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Saknr. 09/1506-14 Ark.nr. 142 Saksbehandler: Elisabeth Enger Kjetil Skare Jorunn Elise Gunnestad ELVERUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2009-2020 REVIDERT FORSLAG TIL 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Fylkesrådets

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja Gbnr 054/003 - FRADELING HYTTETOMTER - DISPENSASJON Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Dispensasjon i henhold til. og strandsonen

Dispensasjon i henhold til. og strandsonen Dispensasjon i henhold til plan- og bygningsloven kap. 19 og strandsonen Dispensasjon Fylkesmannen har behandlet 40 saker vedr. dispensasjon hittil i år. 26 stadfestet 2 opphevet 12 omgjort Planlovutvalget

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 JOHN BORSTAD - SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR 31, BNR 15 TIL GNR 31, BNR 23... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område Vedlegg 12, side 1 Oversikt over innsigelser og faglige råd og merknader fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har mye positivt å si om Rennesøy kommunes

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer PLANKRAV TOLKNING AV KOMMUNEPLANEN PKT 1

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer PLANKRAV TOLKNING AV KOMMUNEPLANEN PKT 1 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Notat Utarbeidet av Bjørn Bertelsen Dato: 22.07.2014 Saksnr.: 201422078/1 Emnekode: EBYGG - 5210 PLANKRAV TOLKNING AV KOMMUNEPLANEN

Detaljer

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet Planutredninger etter plan- og bygningsloven Tom Hoel, Miljøverndepartementet KU-nytt i planlov av 2008 for alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/55 Saksmappe: 2012/844-37888/2012 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 18.03.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod

Detaljer

LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle

LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle Kva seier lova: 11-7 nr 5 Landbruks,-natur-og friluftsformål Underformål a)areal for nødvendige tiltak for landbruk

Detaljer

ARBEIDSUTVALGET PÅ STORHOLMEN REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE

ARBEIDSUTVALGET PÅ STORHOLMEN REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE ARBEIDSUTVALGET PÅ STORHOLMEN REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE Steinkjer 17. juni 2015 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 23/

1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 23/ Fosnes kommune Fosnes teknisk avdeling Saksmappe: 2015/9151-9 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg 1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

REGULERINGSPLAN JEKTHAUGEN, Inderøy. PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN JEKTHAUGEN, Inderøy. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN JEKTHAUGEN, Inderøy. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 01.06.2015 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold... 3 5 Grunnforhold...

Detaljer

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven Spesialrådgiver Tom Hoel Disposisjon 1) Om regelverket for konsekvensutredning (KU) 2) Hva er gode nok utredninger av overordnete planer? Veileder for

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/02679-21 Arkivkode. Dagali-18 Saksbehandler Trond Bølstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 13.11.2014 49/14 2 Kommunestyret 26.11.2014 85/14

Detaljer

Kommunedelplan for Nåsvatnet

Kommunedelplan for Nåsvatnet EIDE KOMMUNE Kommunedelplan for Nåsvatnet Bestemmelser og retningslinjer Høringsutkast rev. 01.03.2016 Vedtatt i kommunestyret Bestemmelser og retningslinjer for Kommunedelplan Nåsvatnet 1 INNLEDNING Følgende

Detaljer

Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - andre gangs behandling

Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - andre gangs behandling RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 11/1410-15/12085 FA - L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum tlf. 61283063 Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - andre gangs behandling Utvalg Utv.saksnr.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL , FREMLEGGING FOR VEDTAK. Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 69/10 Kommunestyret

KOMMUNEPLANENS AREALDEL , FREMLEGGING FOR VEDTAK. Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 69/10 Kommunestyret KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010-2022, FREMLEGGING FOR VEDTAK Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 09/1218-104 Saksbehandler: Øyvind Sødal Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 69/10 Kommunestyret 16.12.2010...

Detaljer

Juridiske utfordringer

Juridiske utfordringer Juridiske utfordringer Erfaringene fra Askøy kommune med utarbeidelse av bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanarbeidet." Svein Gjesdal Juridiske utfordringer - utgangspunkt Vedr. hjemmelsgrunnlaget

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4 Selbu kommune Arkivkode: 1664/097/004 Arkivsaksnr: 2015/1230-16 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - detaljregulering

Detaljer

Vannseminar. Vannforskriften og annet lovverk. Plan- og bygningsloven Naturmangfoldloven. John Haugen Rådgiver

Vannseminar. Vannforskriften og annet lovverk. Plan- og bygningsloven Naturmangfoldloven. John Haugen Rådgiver Vannseminar Vannforskriften og annet lovverk Plan- og bygningsloven Naturmangfoldloven John Haugen Rådgiver Miljøtilstand i vassdrag Verktøykassa i Plan- og bygningsloven Særlover: Forurensningsloven Forurensningsforskriften

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 172/10 - Reguleringsplan for fritidsbebyggelse i Nordmolia - 2. gangs behandling

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 172/10 - Reguleringsplan for fritidsbebyggelse i Nordmolia - 2. gangs behandling TYDAL KOMMUNE Arkiv: 172/010 Arkivsaksnr: 2014/586-23 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 74/15 28.10.2015 Formannskapet 85/15 09.11.2015

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Gbnr 054/003 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkivsak: 17/505-9 Arkivkode: GBNR 054/003 Klageadgang: Ja Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ Bestemmelser og retningslinjer Feb. 99 (revidert i hht. kommunestyrets vedtak i sak 0048/99) Planutvalget/teknisk styre, februar -99 Bestemmelser

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R58 HAGENOSDALEN HYTTEFELT. Saksnr. Utvalg Møtedato 57/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R58 HAGENOSDALEN HYTTEFELT. Saksnr. Utvalg Møtedato 57/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/280-14 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R58 HAGENOSDALEN HYTTEFELT Saksnr. Utvalg Møtedato 57/13 Formannskapet 06.06.2013 42/13

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 19.01.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan ID 2012004 Dagalifjell

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2011-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Sist datert: 14.06.2011 (rev B - til offentlig ettersyn) 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

ENDELIG VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R41 LIA GÅRD OG SAGBEKKEN

ENDELIG VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R41 LIA GÅRD OG SAGBEKKEN Side 1 av 6 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 09/799-29 Saksbehandler: Erin Sandberg ENDELIG VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R41 LIA GÅRD OG SAGBEKKEN Saksnr. Utvalg Møtedato 32/11 Forvaltningsstyret 15.06.2011

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Arkivsak-dok. 12/00233-31 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Utvalg for plan og utvikling DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Saken avgjøres av: Reguleringsplanen skal vedtas av kommunestyret

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 04.10.2010 Kl 09.00 Til stede: Siv Tørudbakken Aasa Gjestvang Christian Haugen Svein Borkhus fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune -

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune - TYDAL KOMMUNE Arkiv: 188/002 Arkivsaksnr: 2013/990-23 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 23/15 05.03.2015 Formannskapet 28/15 23.03.2015

Detaljer

Reguleringsplan for <navn på planen>

Reguleringsplan for <navn på planen> XX kommune Vedtatt dato: Dato for siste mindre endring: Reguleringsplan for Med plannavn menes angivelse av sted planen gjelder for, eksempelvis område, stedsnavn (fra SSR), adresse Reguleringsbestemmelser

Detaljer

LNF(R)-spredt. Veileder

LNF(R)-spredt. Veileder LNF(R)-spredt Veileder Oppdraget Nasjonal veileder for bruk av arealformålet LNF(R) spredt jfr. 11-7 nr. 5b Arealstrategier i samfunnsdelen Framstilling av LNF(R)-spredt i arealplan Tilrettelegge for framtidig/eksisterende

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Naturmangfoldloven i plan- og byggesaksbehandlingen

Naturmangfoldloven i plan- og byggesaksbehandlingen Plan- og bygningslovskonferansen 2012 Naturmangfoldloven i plan- og byggesaksbehandlingen Bjørn Murvold 1 KU til kommuneplan for Hamar Forts. eksempel fra Hamar Konklusjon http://www.hamar.kommune.no/getfile.php/bilder/hamar/artikkelbilder/

Detaljer

Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen. Juridisk rådgiver Frode Torvik

Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen. Juridisk rådgiver Frode Torvik Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen Juridisk rådgiver Frode Torvik Ny naturmangfoldlov >Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) Om lov om forvaltning av naturens mangfold >10 kapitler og 77 paragrafer samt 15

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 14/01081-108 Saksbehandler Torunn Bekkeseth Saksgang Kommuneplanutvalget Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Plankart

Detaljer

JORDESLIE GBNR 86/66-1. GANGS BEHANDLING

JORDESLIE GBNR 86/66-1. GANGS BEHANDLING Nes Kommune Arkivsak-dok. 15/01481-12 Saksbehandler Jan Erik Tilghman Saksgang Teknisk utvalg 01201506 - JORDESLIE GBNR 86/66-1. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Teknisk utvalg Vedlegg: Planbeskrivelse_Jordeslie_110816

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - oppføring av ny seterbu - gbnr 137/2 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Dispensasjonsbehandling - oppføring av ny seterbu - gbnr 137/2 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2017/1271-11 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - oppføring av ny seterbu - gbnr 137/2 - Dispensasjon

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden Søgne kommune Arkiv: 16/122 Saksmappe: 2015/3585-7008/2016 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 15.02.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Jostein E. Landsem Stjernav. 9 7790MALM Melding om vedtak Vår ref: 2012/3623-18 Deres ref Saksbehandler Kjeld Erik Sandbakken97169371 Dato 16.01.2014 1.

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 17.02.2016 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664-162 Avd. : Kommuneplanlegger Saksbehandler : Grete Blørstad Utlegging til høring og offentlig ettersyn. Kommunedelplan for Dagalifjellet

Detaljer

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Statsråden Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 Bergen Deres ref Vår ref Dato Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Miljøverndepartementet viser til brev fra fylkesmannen

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11 Søgne kommune Arkiv: 20/180 Saksmappe: 2016/2467-11638/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Guri Conradi Referanse GUCO/2011/325-10/119/3 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 Forslag til detaljeguleringsplan for Gravåbakken

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Gammelvollia hyttefelt -

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Gammelvollia hyttefelt - Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2015/952-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra Dokumenter i saken: 1 I Søknad om dispensasjon

Detaljer

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Forskrift om konsekvensutredninger Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Kort historikk KU-bestemmelsene i planog bygningsloven sist endret i 2005. fulgte opp planlovutvalgets tilrådinger om planprogram

Detaljer

Plan- og bygningslovens kapittel 19

Plan- og bygningslovens kapittel 19 Dispensasjon Plan- og bygningslovens kapittel 19 Magne Djup Hvorfor rundskriv til kommunene? Lang tradisjon for disp.rundskriv i Hedmark Juni 1998, Sept 2001, Febr 2010 Hvilke saker vi ønsker oversendt

Detaljer

Trekking av innsigelser - Stange kommune - kommunedelplan for Tangen

Trekking av innsigelser - Stange kommune - kommunedelplan for Tangen Saknr. 14/5097-1 Saksbehandler: Anders Paulsen Trekking av innsigelser - Stange kommune - kommunedelplan for Tangen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet viser

Detaljer

Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser. Tone Hammer, Tromsø kommune

Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser. Tone Hammer, Tromsø kommune Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser Tone Hammer, Tromsø kommune Kartforskriften: Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister. Kapittel 3 Framstilling av arealplan

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 17/4767 Arkiv sakid.: 16/11084 Saksbehandler: Jan-Erik Johansen

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 17/4767 Arkiv sakid.: 16/11084 Saksbehandler: Jan-Erik Johansen SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 17/4767 Arkiv sakid.: 16/11084 Saksbehandler: Jan-Erik Johansen Sak nr. Dato 033/17 Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017 031/17 Kommunestyre 11.05.2017 Detaljregulering

Detaljer

Samspillet mellom naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Andreas Mæland Fylkesmannen i Vestfold

Samspillet mellom naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Andreas Mæland Fylkesmannen i Vestfold Samspillet mellom naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven Andreas Mæland Fylkesmannen i Vestfold Innledning Nødvendig med en god arealpolitikk for å nå mange av naturmangfoldlovens mål Plan- og bygningsloven

Detaljer

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Nettverkssamling i Harstad 20. mai 2011 Disposisjon 1) Det store bildet: Planprogram planbeskrivelse

Detaljer

Kommuneplan for Modum

Kommuneplan for Modum Kommuneplan for Modum 2011-2020 I Modum strekker vi oss lenger.. Spesialrådgiver Morten Eken Samling for politikere i Hovedutvalg for teknisk sektor Lampeland, 5.-6.3.2012 1 Disposisjon Lovgrunnlaget for

Detaljer

HVA MÅ VÆRE I ORDEN FOR AT DU SKAL KUNNE BYGGE GARASJE ELLER SMÅ TILBYGG UTEN Å SØKE?

HVA MÅ VÆRE I ORDEN FOR AT DU SKAL KUNNE BYGGE GARASJE ELLER SMÅ TILBYGG UTEN Å SØKE? Skal du bygge, endre eller rive garasje, uthus, hobbybod eller lignende på inntil 50 m 2? Eller bygge et tilbygg på maksimalt 15m 2? I byggesaksforskriftens (SAK10) 4-1 er disse tiltakene (tiltak = det

Detaljer

1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD

1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD KOMMUNEDELPLAN ALDERSUNDET 1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD 1.1 PLANINNHOLD Arealdelen består av : - Arealplankart over Aldersundet M=1:8 000 - Planinnhold, arealbrukskategorier og bestemmelser - Beskrivelse

Detaljer

SANDVIKA HYTTEUTVIKLING AS REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE

SANDVIKA HYTTEUTVIKLING AS REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE SANDVIKA HYTTEUTVIKLING AS REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE Steinkjer 8.januar 2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Arkivsaknr: 2017/597 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Rådmannens

Detaljer

Etnedal kommune. Reguleringsplan Nordfjellstølen stølsområde. Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17

Etnedal kommune. Reguleringsplan Nordfjellstølen stølsområde. Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17 Etnedal kommune Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 17.08.2017 065/17 Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 16/981 17/3590 20160129, L12, 137/2 Rolf Erik Poppe Reguleringsplan Nordfjellstølen stølsområde

Detaljer

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Arkivsaknr: 2015/556 Arkivkode: P28 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN FJØSTJØNNA HYTTEFELT, GRØNDALEN. Saksnr. Utvalg Møtedato 12/14 Formannskapet

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN FJØSTJØNNA HYTTEFELT, GRØNDALEN. Saksnr. Utvalg Møtedato 12/14 Formannskapet Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/2220-6 Saksbehandler: Erin Sandberg HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN 201302 FJØSTJØNNA HYTTEFELT, GRØNDALEN Saksnr. Utvalg Møtedato

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 A-sak. Førstegangsbehandling av reguleringsplan for "Engstua". Gnr.54 Bnr.11 og 26. Offentlig ettersyn Saksnr

Detaljer

Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS

Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS Plan ID 2016 002 Planbeskrivelse Planen utarbeidet for Nittedal Torvindustri AS av Bygg-Team AS v/

Detaljer

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 27.06.2016 046/16 Arkivnr: K2 - L12 Saksbehandler: Ola Skei Bekken Dok.dato: 13.06.2016 Arkivsaksnr.: 14/2905-20 Tittel: Arealplanlegger Høvåg sentrumsområde

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser en arealbruk som sikrer samfunnsutviklingen. Omfatter: Hovedformål for arealbruk, som etter behov kan underdeles Generelle

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

Reguleringsplaner (1)

Reguleringsplaner (1) Reguleringsplaner (1) Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Trondheim, 24. januar 2012 Reguleringsplan som virkemiddel Et produkt basert på virkemidler og prosess gitt i pbl Allmenne

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Søgne kommune Arkiv: 73/117 Saksmappe: 2016/1992-33902/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 23.08.2016 Saksframlegg Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Dokumentasjonskrav: Planbeskrivelse, konsekvensutredning, ROS-analyse mm Buskerud, 29. oktober 2014 Dokumentasjonskrav i PBL Krav: Planprogram Alle Alle Hvis vesentlig virkning

Detaljer

Forvaltning av strandsonen langs sjøen. - Hva skjer i Lofoten?

Forvaltning av strandsonen langs sjøen. - Hva skjer i Lofoten? Forvaltning av strandsonen langs sjøen - Hva skjer i Lofoten? Forvaltning av strandsonen langs sjøen RAMMER Plan- og bygningsloven - 1-8 o o o o o I 100 metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID:

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: Innledning/bakgrunn; Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: 076 14.06.2016 Ing. Geir Gjertsen AS, har på vegne av Ole Tommy Egenes, utarbeidet forslag

Detaljer

Bedre reguleringsplaner (2)

Bedre reguleringsplaner (2) Bedre reguleringsplaner (2) Dokumentasjonskrav: Planbeskrivelse, konsekvensutredning, ROS-analyse mm Tingvoll, 21. mars 2013 Dokumentasjonskrav i PBL Krav: Planprogram Alle Alle Hvis vesentlig virkning

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

Revidering av kommuneplanens arealdel for Rendalen kommune - Høring og offentlig ettersyn

Revidering av kommuneplanens arealdel for Rendalen kommune - Høring og offentlig ettersyn Saknr. 12/8010-9 Saksbehandler: Hanne Thingstadberget Magne Kvam Ove Holseng Revidering av kommuneplanens arealdel 2014-2026 for Rendalen kommune - Høring og offentlig ettersyn Innstilling til vedtak:

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - oppføring av skogskoie - gbnr 80/4

Dispensasjonsbehandling - oppføring av skogskoie - gbnr 80/4 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2015/3742-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - oppføring av Dokumenter i saken: 1 I Søknad

Detaljer

Møtebok. Saksnr: Styre: Møtedato: 10/13 Områdestyret for Sør Trøndelag/ Hedmark 24.06.2013

Møtebok. Saksnr: Styre: Møtedato: 10/13 Områdestyret for Sør Trøndelag/ Hedmark 24.06.2013 Møtebok Arkivref: 2010/581-5 / 414.0 Saksbehandler: Sondre Sundmoen Saksnr: Styre: Møtedato: 10/13 Områdestyret for Sør Trøndelag/ Hedmark 24.06.2013 Selbu kommune - Kommuneplanens arealdel 2013-2023 -

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Hanne

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - ny fritidsbolig til erstatning for eksisterende - GB 20/123 - Sjursholmen 32

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - ny fritidsbolig til erstatning for eksisterende - GB 20/123 - Sjursholmen 32 Søgne kommune Arkiv: 20/123 Saksmappe: 2014/2550-29195/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 05.08.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - ny fritidsbolig til erstatning for eksisterende

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan?

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Hordaland, 9. desember 2010 Planprogram, konsekvensutredning og planomtale v/ Jan Martin Ståvi, Asplan Viak Dokumentasjonskrav i ny PBL Krav: Regional

Detaljer

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2012/7790-12746/2015 Arkiv: 026 Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Forvaltning av strandsonen langs sjøen. - Har kommunene på Sør-Helgeland kontroll med utviklingen?

Forvaltning av strandsonen langs sjøen. - Har kommunene på Sør-Helgeland kontroll med utviklingen? Forvaltning av strandsonen langs sjøen - Har kommunene på Sør-Helgeland kontroll med utviklingen? Forvaltning av strandsonen langs sjøen RAMMER Plan- og bygningsloven - 1-8 o o o o o I 100 metersbeltet

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan - for bygging av anneks til hytte - gbnr 131/25 - søker Einar Anshus

Søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan - for bygging av anneks til hytte - gbnr 131/25 - søker Einar Anshus Saksframlegg Arkivnr. L13 Saksnr. 2015/1017-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan - for bygging av anneks til

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/1393-0 Arkiv: 46/25 Saksbeh: Thorvald Garthe Dato: 29.08.2013 Søknad om etablering av to punktfester. 2. gangs behandling. Sted: Sevik gnr. 46 bnr.

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

Plan- og byggesaksbehandling og kommuneplanens arealdel 2010-2022

Plan- og byggesaksbehandling og kommuneplanens arealdel 2010-2022 Plan- og byggesaksbehandling og kommuneplanens arealdel 2010-2022 Disposisjon Plan- og bygningsloven Planer Kommuneplan Reguleringsplan Planprosess Byggesaksbehandling Kommuneplanens arealdel 2010-2022

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018. UTSENDELSE PÅ 1. GANGS HØRING Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan og

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer