INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD 1.1 STATEN HAR DEFINERT FIRE HOVEDMÅL FOR MUSEUMSSEKTOREN 1.2 HVA ER ET MUSEUM?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD 1.1 STATEN HAR DEFINERT FIRE HOVEDMÅL FOR MUSEUMSSEKTOREN 1.2 HVA ER ET MUSEUM?"

Transkript

1 Strategisk Plan Draft 23 november

2 FRA DIREKTØRENS PULT INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD 1.1 STATEN HAR DEFINERT FIRE HOVEDMÅL FOR MUSEUMSSEKTOREN 1.2 HVA ER ET MUSEUM? 2.0 VISJON 3.0 FORMÅL 4.0 ORGANISASJON 4.1 MIDT-TROMS MUSEUMS ORGANISASJON 4.2 GROV FORDELING AV MTMS ARBEIDSINNSATS I PLAN PERIODEN 4.3 KOMMUNE TEAM 4.4 ORGANISASJON I FORHOLD TIL SESONG, BEMANNING, KOMMUNER OG ANLEGG 4.5 MUSEETS ÅRSSYKLUS 5.0 HOVEDSATSINGER 5.1 Miljø og ressurser. Mennesker og natur gjennom år. 5.2 Minner og tradisjoner i Midt-Troms 6.0 STRATEGIER 6.1 ORGANISASJONSSTRATEGI 6.2 STRATEGI HMS 6.3 FORVALTNINGSSTRATEGI Digitaliseringsstrategi 6.4 FORMIDLINGSSTRATEGI FORMIDLINGSSTRATEGI FOR FRILUFTSMUSEER OG LOKALE MUSEER FORMIDLING OG FORSKNING I MIDT-TROMS MUSEUM 6.5 MUSEUMSFORSKNING 6.6 MUSEUM SOM SAMFUNNSAKTØR STRATEGI 6.7 REISELIVSSTRATEGI 6.8 FORNYELSESSTRATEGI FORNYELSESSTRATEGI FRILUFTSMUSEER OG LOKALE MUSEER 7.0 MÅL 7.1 MÅL ORGANISASJON 7.2 MÅL HMS 7.3 MÅL FORVALTNING 7.4 MÅL FORMIDLING 7.5 MÅL FORSKNING OG KOMPETANSEUTVIKLING 7.6 MÅL MUSEUM SOM SAMFUNNSAKTØR 7.7 MÅL MUSEUM SOM REISELIVSAKTØR 7.8 MÅL FORNYELSE TEMAMUSEER FRILUFTSMUSEER OG LOKALE MUSEER 8.0 HANDLINGSPLAN 8.1 HANDLINGSPLAN TEMAMUSEER 8.2 HANDLINGSPLAN FRILUFTSMUSEER OG LOKALE MUSEER 2

3 FRA DIREKTØRENS PULT Selv et museum har en historie. Stamfedre til Midt-Troms Museum er ærverdig institusjoner som Kongvoldtunet, Sør-Senja Museum, Lenvik Museum, Bardu Bygdetun og Fossmotunet. Disse og mange andre er en del av folkesjelen i Midt-Troms region. Hvis jeg har sett lenger enn andre, er det fordi jeg står på skuldrene til kjemper. Sitatet stammer fra Sir Isaac Newton, en av historiens fremste vitenskapsmenn. Han skal ha uttalt dette med referanse til Galileo og Keplers arbeider i fysikk og astronomi, i erkjennelse av at hans eget vitenskapelige nybrottsarbeid var avhengig av den jobben disse to hadde gjort før ham. Ordene er dekkende for mitt inntrykk av det Midt-Troms Museum har utrettet i løpet av sin korte eksistens siden Ingen regionmuseum i Troms fylket har oppnådd så mye anerkjennelse som Midt-Troms Museum, men alle har hatt utfordringer pga av konsolidering, forandringer i samfunnet og andre interne vanskeligheter. Museumsarbeidere før oss etterlot en viktig arv. Vi håper at denne planen legger til rette for en ny generasjon kjemper. Slik at Midt-Troms Museum om hundre år fortsatt er sterkt og vitalt; en institusjon som produserer kunnskap og opplevelser, og kanskje mange andre produkter og tjenester som vi verken har tenkt på eller drømt om i dag. Idealisme er viktig i arbeidshverdagen, og det er faktisk årsaken til at vi som arbeider i museet strekker oss litt lenger. Jeg ser hver dag hvor stort engasjement de ansatte har for Midt-Troms Museum, og at verdier, historie, fagsyn og praksis henger sammen. Høy faglig kompetanse og sterke verdier gjør at Midt-Troms Museum vil fortsette å utvikle en helt særegen identitet. Om museet mangler midler, så satser vi allikevel på en kvalitetsøkning, som vil gjør det mer attraktivt å være med. De ansatte stiller opp med nytenkning, mot, respekt, lojalitet og raushet. Taket er høyt og porten vid. Dette er utvilsomt en fordel når den moderne verden og budsjett realiteter banker på døra. Det gode museum i et lokalsamfunn kan bare skapes i et samarbeid mellom museet, innbyggerne og kommunene. Norsk dugnadskulturen har overlevd flere epokeskifter gjennom 800 år. At dugnadskulturen har overlevd, skyldes en følelse av fellesskap og et ønske om å realisere noe som går ut over den enkeltes økonomiske muligheter. Hvert år siden 2005 har ca. 5 prosent av årsverk i museer vært frivillig arbeid. I 2004 høstet Midt-Troms Museum anerkjennelse for den betydelige frivillige innsatsen som ble gjort og for de resultatene som ble oppnådd i forhold til ofte meget begrensede ressurser. Men konsolideringsprosessen i museumsvesenet har truet samspill med frivillige virksomheter omkring kulturarv av felles interesse. Dugnadsånden er heller ikke alltid like levende etter mange år. Det dugnadsarbeidet som gjennomføres hvert år er en enorm ressurs for Midt-Troms Museum. Den ressursen må museet forvalte klokt. Ikke minst må museet sørge for at det er lett å yte frivillig innsats. En positiv holdning til å samarbeide med frivillige bør gi seg utslag i gode opplevelser for frivillige når de møter museet. Dette er viktig for å sikre god samhandling, og på sikt hindre frafall på grunn av dårlige opplevelser og skuffelser. Her er samspillet mellom de frivillige og ekspertisen i museet viktig. Bare gjennom dialog kan roller og ansvar, forventninger og muligheter, avklares mellom museet og de som ønsker å være frivillige. Hvis museet selv er aktive, vil framdriften kvalitativt bli bedre. Da vil også lokalsamfunnet se at arbeidet er til beste for alle i bygda og det kan være lettere å få forskjellige brukergrupper med. 3

4 ÅRETS MUSEUM 2004 Årets museum dekker 7 kommuner. Museumsregionen dekker et areal tilsvarende Aust- Agder eller Rogaland fylke. Museet er et ungt museum som ble opprettet i 1998, da kun med tre medlemskommuner. Senere er det kommet med ytterligere 4. Tematisk spenner museet over et vidt spekter fra naturhistorie, bergverkshistorie, forsvarshistorie, kystkultur, innlandskultur /dølakultur, urfolkshistorie (samisk kultur) husflid med mer. Museet har også ansvar for ca. 50 verneverdige bygninger og anlegg. Administrativt har blant annet museet gjort en forbilledlig innsats i konsolideringsarbeidet med inkludering og etablerinq av museumstilbud i 7 kommuner. Det er gjort en stor arbeidsinnsats i forhold til å danne et godt avtaleverk og på å få til et velfungerende styre. I tillegg har museet et godt utbygd samarbeid med frivillige lag og foreninger. Museet har bygd ut en velfungerende skoletjeneste med kun en pedagogstilling. Skoleprogrammet har aktiviteter hele året, og opplegget tilpasses den enkelte skole. I løpet av det siste året har museet hatt flere større prosjekter, blant annet rovdyrutstillinga "Carnivora" og filmen "Jakten på kveita", en dokumentar om kveitfisket på yttersida av Senja. Museet har dessuten laget en omfattende utredning om biodiversitet i kommunene som det dekker, langtidsplaner for museumsvirksomheten og sikringsplaner for museet. Et geografisk sett så omfattende museum som har utviklet så avansert spisskompetanse og planleggingsevne på så kort tid, er det vanskelig å finne. Juryen har etter nøye vurdering besluttet å kåre: MIDT-TROMS MUSEUM SOM ÅRETS MUSEUM 2OO4 Utslagsgivende for juryen har vært: Museet har integrert natur og kultur på en måte som er unik i Norge Museet har valgt å ta stilling til vanskelige spørsmål gjennom utstillinga Carnivora; om forholdet mellom mennesker og de fire store rovdyra: bjørn, ulv, gaupe og jerv. Museet presenterer hverdagshistorie gjennom tekstilutstillinga: "Varmt, vakkert og varig"' Museet har utviklet et godt samarbeid med frivillige ildsjeler. Museets arbeid med det flerkulturelle. De ambisjoner om utvikling som Midt-Troms Museum presenterer i Strategisk Plan handler først og fremst om å styrke eksisterende virksomhet slik at flere brukergrupper opplever bedre kvalitet. Det andre viktige området for utvikling er bedre forvaltning av samlingene. Museet skal utvikles i dialog med sin samtid, sine omgivelser og sine forutsetninger, til en aktuell og ansvarlig institusjon. Målene skal nås gjennom strategisk arbeid som bygger på ICOMs pilarer, god administrasjon og moderne bedriftskultur, i tråd med gjeldene lovverk. 4

5 1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD 1.1 STATEN HAR DEFINERT FIRE HOVEDMÅL FOR MUSEUMSSEKTOREN: Forvaltning: Museenes samlinger skal sikres og bevares best mulig for ettertiden og gjøres tilgjengelig for publikum og for forskning. Viktige delmål vil være gode sikrings- og bevaringsforhold samt prioritering og koordinering av samlingene. Forskning: Forskning og kunnskapsutvikling ved museene er et nødvendig faglig grunnlag for innsamling, dokumentasjon og formidling. Et delmål er økt forskningssamarbeid, både i museumsnettverket og mellom museene og forskningsmiljøer i kunnskapssektoren. Formidling: Museene skal nå publikum med kunnskap og opplevelse og være tilgjengelig for alle. Det innebærer målrettet tilrettelegging for ulike grupper og aktuell formidling som fremmer kritisk refleksjon og skapende innsikt. Fornying: Gjennom faglig utvikling, nytenking og profesjonalisering, skal museene være oppdaterte og aktuelle i alle deler av sin virksomhet, være solide institusjoner og ha en aktiv samfunnsrolle. Et delmål vil være å utvikle digital forvaltning og formidling. (St.meld. nr. 49, s.13, ) 1.2 HVA ER ET MUSEUM? Et museum bør ikke invitere til nostalgi, men heller legge vekt på forandringenes historie: Vise i hvilken grad den fjerne fortid er et fremmed land, for eksempel, like fremmed og forunderlig for alle nålevende, hvor på kloden de måtte komme fra. Den vellykket museumsutstilling griper den besøkendes interesser, taler til følelsene i oss, våre holdninger og verdier. Et museum er ikke et bibliotek, og en utstilling er ikke en bok. Et museum er heller ikke en skole eller et universitet. Et museum er ikke en kirke eller hellig sted, og utstillingen er ikke en preken. Et museum er ikke en fornøyelsespark. Samtidig må det gode museum ha litt av alt dette. 5

6 Museene skal gi både kunnskap og opplevelse. De skal være tilgjengelige for alle og være relevante og aktuelle samfunnsinstitusjoner som fremmer kritisk refleksjon og skapende innsikt. En aktiv formidling er derfor viktig både i et demokratiperspektiv og i et allment kulturperspektiv. Dette krever aktiv tilrettelegging og ulike strategier for å nå for forskjellige målgrupper. Det innebærer også at formidlinga må være kritisk og nyskapende både når det gjelder tematikk og virkemidler. St.meld. nr. 49 ( ): VISJON Midt-Troms Museum vil bli en helhetlig institusjon som: Dyrker det kultur- og naturhistoriske særpreg i Midt-Troms, Tilbyr nyttig drahjelp i moderne samfunnsutvikling, Forsker på, formidler og forvalter fortid så vel som samtid, Tar godt vare på lokal engasjement, og Samarbeider med andre miljø på fylkes-, nasjonale-, og internasjonale nivåer. 3.0 FORMÅL Midt-Troms Museum har ansvar for en stor region km2 -- som har internasjonal strategisk-politisk betydning, store naturressurser på hav og på land og en befolkning som vil noe. Museets hovedoppgave er å samle inn, ta vare på, og formidle kunnskap om det kollektive samfunnsminnet, gjenstander og andre materielle vitnesbyrd i Midt-Troms. Museet satser på å være et utstillingsvindu for naturhistorie, kulturhistorie og utvikling relatert til fiske og havbruk, skogbruk, jordbruk, petroleum, malm og mineralressurser, og forsvaret. Museet har som mål å gi barn og voksne naturhistorisk og kulturhistorisk forståelse og ferdigheter til aktiv deltakelse. Museet arbeider for å holde handlingsbåren kunnskap i live og for å legge til rette for handlende kulturbærere. Forskningen ved museet tar utgangspunkt i sentrale temaområder i samlingene og utnytter museets nærhet til materialet og til publikum, med unike muligheter til å arbeide tverrfaglig. 6

7 4.0 ORGANISASJON Museets organisasjonsstruktur baseres på funksjonsprinsippet. Også at den enkelte får myndighet og ansvar i kraft av en bestemt fagkunnskap og stedsansvar som de innehar. Fordelen med dette prinsippet er at man får utnyttet spesialister på viktige områder. Ved dette systemet får man kryssende kommandolinjer for ansvar, ordre, myndighet og kommunikasjon. 4.1 MIDT-TROMS MUSEUMS ORGANISASJON Administrasjon LGB BK Formidlings & Forskningsgruppe KÅ KR HK DAS EM Senja - konservator Forvaltningsgruppe DAL ESA Konservator/ museumskonsulent KM 7

8 4.2 GROV FORDELING AV MTMS ARBEIDSINNSATS I PLANPERIODEN Arbeidstaker Administrasjon Formidling Forvaltning Forskning Forvaltningsgruppe DAL 1 mdvk 5 mdvk 5 mdvk 0 mdvk ESA 1 mdvk 3 mdvk 7 mdvk 0 mdvk Konservator/museums 1 mdvk 3 mdvk 5 mdvk 2 mdvk konsulent KM 1 mdvk 2 mdvk 6 mdvk 2 mdvk Formidlings- og forskningsgruppe KR 1 mdvk 5 mdvk 3 mdvk 2 mdvk DAS 1 mdvk 2 mdvk 6 mdvk 2 mdvk Senja -konservator 1 mdvk 4 mdvk 4 mdvk 2 mdvk KÅ 1 mdvk 4 mdvk 4 mdvk 2 mdvk HK 1 mdvk 4 mdvk 4 mdvk 2 mdvk EM 1 mdvk 7 mdvk 1 mdvk 2 mdvk 2 mdvk Administrasjon LGB 7 mdvk 2 mdvk 0 mdvk 2 mdvk BK 9 mdvk 1 mdvk 1 mdvk 0 mdvk Total månedsverk 26 mdvk 42 mdvk 46 mdvk 18 mdvk (132 mdvk) % Total 19% 33% 35% 13% 4.3 KOMMUNE TEAM Team Lenvik KR & DAL Team Berg, Torsken & Tranøy DAS & Senja -konservator Team Dyrøy & Sørreisa EM & LGB Team Balsfjord KÅ & ESA & KM (Aursfjordsaga) Team Bardu HK & Konservator/museumskonsulent samlingsforvaltning Team Målselv BK, LGB & KM (Kongsvoldtunet) 8

9 4.4 ORGANISASJON I FORHOLD TIL SESONG, BEMANNING, KOMMUNER OG ANLEGG Kommuner Berg & Torsken Tranøy Lenvik Dyrøy & Sørreisa Balsfjord Målselv Sommer Sommerlokaler bemanning DAS & SAnsatte Bergverksmuseum - MTT Senja - Brygga i Torsken k. konservator - MTT Senja - Skrolsvik Fiskevær - konservator & MTT, Hofsøy SAnsatte Bygdemuseum, Kaperdalen, KR & DAL & Lenvik Museum SAnsatte 2 SAnsatte Finnsnes By og Barnemuseum - MTT EM & LGB & SAnsatte ESA & KM & SAnsatte KÅ & ESA & SAnsatte KM, LGB, BK & SAnsatte Kastnes Bygdemuseum, Kramvigbrygga - MTT Vinter bemanning DAS & Senja - konservator KR, DAL, & EM Vinterlokaler Bergverksmuseum, Brygga i Torsken k. ArtSenja, Skrolsvik Fiskevær Finnsnes By og Barnemuseum MTT, Nordavindshagen, Kramvigbrygga Aursfjordsaga KÅ & ESA Fjordmuseum Fjordmuseum Fossmotunet (LGB &BK), Kongsvoldtunet (KM), Moen Mølle Høegbygget - MTT LGB, KM & BK LGB, BK & SAnsatte Bardu HK & SAnsatte Forsvarsmuseet HK & Konservator/ Bardu Bygdetun - museumskonsulent MTT, Strømsør & SAnsatte fjellgård Oransj = Åpent ved forespørsel/mulig utstillingslokaler MTT = Midt-Troms Turistinformasjon = billettsalg Konservator/ Museums konsulent Høegbygget MTT, Sundlia Forsvarsmuseet 9

10 4.5 MUSEETS ÅRSSYKLUS Vintersesong (oktober, november, desember, januar, februar, mars, april) Åpne temamuseer. Friluftsmuseer og lokale museer åpne etter behov. Foredrag Seminar/workshop Utstillinger Temporære/vandreutstillinger DKS Utvikling av Sommerutstilling fra DKS Utvikling av Sommerutstilling til permanent ustilling) Permanente utstillinger Arrangementer / Program Høytidsmarkeringer Jul Kjerringjuldag Påske Vennetreff Arbeid med samlinger Forskning Planlegging/utvikling/oppfølging Sommer sesong (mai, juni, juli, august, september) Åpne temamuseer, friluftsmuseer og lokale museer. Aktiv MTT. Arrangementer Høytidsmarkeringer Sankthansaften Olsøk Helseframbringende tiltak kulturhistoriske friluftsturer Samarbeid/deltagelse i andre kulturarrangementer, for eksempel: SommerMålselv Finnsnes i Fest Skrolsvikdager Kalottspel Bardumartnan Museum i mai skole arrangementer Barnas Museumsdag (tidlig september) XX dagene i regi av venneforeninger med kulturhistorisk bidrag fra museet Levende museum Vedlikehold på bygg og anlegg 10

11 5.0 HOVEDSATSINGER 5.1 Miljø & ressurser. Mennesker og natur gjennom år. Fra steinalderboplassen Målsnes 1 til i dag. Kultur og natur. Et historisk perspektiv på bærekraftig utvikling. Naturhistorie. Dyreliv, planteliv, geologi. Etablering av Våtmarkssenteret på Fjordmuseet i Storsteinnes utgjør første steg i den retning. Senja Geologi og Industrimuseum Bergverksmuseum på Skaland er neste steg. Primærnæring & kulturhistorie. Fiske og fangst, skog- og jordbruk. Kystkultur. Dølakultur. Ved bruk av våre mange friluftsmuseer og lokale museer. Industrihistorie. Industrihistorie er like viktig som vikingtiden! Ved Senja Geologi og Industrimuseum Bergverksmuseum på Skaland, Skrolsvik fiskevær, Aursfjordsaga og Fossmotunet vil museet belyse historisk utvikling innenfor: Bergverk -- Hamn, Skaland, videre kartlegging av ulike brudd og gruvevirksomhet. I samfunnsbetydning, år i drift og på de fleste andre måter er bergverkshistorien i Berg av størst betydning. Ikke minst siden det er et ikke-avsluttet kapittel. Kraftverk -- Innset Bardu, Hamn (viktig!), Bergsbotn (kraftverk bygget av Skaland grafittverk). Fiskeindustri -- Vi har bl.a. arkivet etter redskapsfabrikken på Finnsnes REFA. Fremtidige satsing i Tranøy & Torsken kommuner Skogbruksindustri -- f.eks sagbrug (Aursfjordsaga) og sponplatefabrikk. Jordbruksindustri -- slakteri, meieri, produksjon av jordbruksredskaper m.m. Forsvarshistorie. Fra 2vk til den kalde krigen, i tillegg de norsk skytterlagshistorie, vinterkrigen m.m. før 2vk. Soldatens stemme. Videreutvikling av Troms Forsvarsmuseum på Setermoen. 5.2 Minner og tradisjoner i Midt-Troms Handlingsbåren kunnskapssenter Handlingsbåren kunnskap er et begrep som beskriver overføringen og utøvelsen av levende kunnskap. Begrepet brukes for å forstå, beskrive og videreføre håndverk. Kunnskapen kan overføres fra for eksempel mester til elev, i form av en samhandling, i en praktisk læresituasjon, eller gjennom etterligning. Disse traderingene er en forutsetning for videreføring av kunnskap som ikke uten videre kan læres ved å lese en bok eller uttrykkes i ord, men som aktiveres når man bruker dem i handling. Midt i traderingene agerer det kulturbærende og handlende mennesket med immateriell kunnskap på ulike nivåer. Kulturbæreren er kjernen i definisjonen av immateriell kulturarv, sammen med praksiser, framstillinger, uttrykk, kunnskaper og ferdigheter. Hovedforutsetningen for at et kulturuttrykk blir vernet, er at det blir kontinuerlig utført og videreført. I både det teoretiske og praktiske arbeidet med vern av immaterielle kulturuttrykk vil det derfor være konstruktivt å bruke begreper som å arbeide aktivt med, håndtere, realisere, videreføre, overføre, sikre videre levekår, holde en praksis levende osv. Fra et metodisk synspunkt, kan begrepet vern forstås som en fellesbetegnelse for handlingene man utfører for å opprettholde og videreføre et kulturuttrykk. 11

12 Museene har bestandig hatt både materiell og immateriell kulturarv som virkefelt, blant annet gjennom å dokumentere, ivareta og formidle personhistorier, fortellinger, høytider, livsriter, hverdagsliv, håndverkstradisjoner, leker, dans og musikk. Finnsnes By og Barnemuseum Historieforståelse, historiebevissthet og historielære på barns premisser. Barndom i Nord- Norge. Bymuseum om byutvikling i Nord-Norge. Midt-Troms Historierom /digitaliseringssenter. 12

13 6.0 STRATEGIER 6.1 ORGANISASJONSSTRATEGI Midt-Troms Museum skal bli en effektiv organisasjon som særpreges av at: medlemmene har en klar forståelse av de konkrete målene de skal frem til og de er klar over hensikten med å nå målene. Noe som oppnås ved at alle medlemmene får være med på å avtale og godta målsetningene. det er åpenhet, tillit og forståelse mellom medlemmene. Organisasjonens medlemmer kommuniserer personlige følelser og innstillinger, så vel som ideer og meninger, på en åpen og direkte måte. den tar beslutninger effektivt og slik at deltakerne føler seg forpliktet til og interessert i å gjennomføre beslutningene. det er balanse mellom ønsket om å utføre oppgaven best mulig og behovet for å tilfredsstille deltakernes personlige ønsker. medlemmenes varierende kompetanse og forutsetninger blir tatt hensyn til. medlemmene føler seg fri til å komme med tanker og ideer, diskutere andres ideer og forslag, finne frem til alternative løsninger. det er en høy grad av samhold mellom organisasjonens medlemmer, uten at dette reduserer personlig frihet den er fleksibel i valg av arbeidsform for å nå mål. Arbeidsmåten tas opp til diskusjon under arbeidet hyppig. den er villig til å vurdere egen arbeidsprosess og treffe nødvendige tiltak for å effektivisere denne. deltakerne i organisasjonen føler at de lykkes i sitt arbeid, og at de utretter noe meningsfylt. organisasjonen oppnår anerkjennelse for sitt arbeid, og føler at det går fremover. ingen føler seg ikke isolert fra den øvrige organisasjonen. 6.2 STRATEGI HMS I den ideelle arbeidsplassen: Individ og gruppe skaper merverdi. Felles verdier. Det finnes tydelige mål, også for individene. Følelse av tilhørighet. Tilværelsen er håndterlig, begripelig og meningsfull. Man føler arbeidsglede. Man føler trygghet. Man føler delaktighet. Man utvikler kompetansen sin. Gode medarbeidersamtaler, som skaper en relasjon mellom leder og medarbeider. Man blir sett og får bekreftelse som individ. 13

14 Midt-Troms Museum vil bli en langtidsfrisk organisasjon. Det er fire fremtredende faktorer som bidrar til helse: felles verdigrunnlag og tydelige mål kreativt miljø der det er høyt under taket rådgivende og fremmende lederskap, og, medarbeiderskap og åpent arbeidsklima. 6.3 FORVALTNINGSSTRATEGI Grunnlaget for museumsvirksomhet ligger i forvaltningen av samlingene. Samlingsforvaltning er en kjerneaktivitet for museene. Samlingsforvaltning består av innsamling, konservering/bevaring, dokumentasjon, registrering og tilgjengeliggjøring av samlingene. Formidling og kunnskapsutvikling baserer seg på det materielle og immaterielle grunnlaget som samlingene representerer. Dette betinger at samlingene forvaltes på en god og gjennomtenkt måte, sett i sammenheng med de øvrige delene av museenes virksomhet og med planer for utvikling og oversikt over samlingenes tilstand, omfang og kvalitet. En god samlingsforvaltning bygges opp gjennom bruk av samlingsplaner, oversikt over samlingene, digitale verktøy, tilgjengeliggjøring av samlingene, samt av en bevisst forståelse av samlingens formål. Samlingsforvaltning er de prosedyrene museet følger, og det arbeidet det utfører for å sikre dokumentasjon, bevaring og tilgjengelighet. Dette inkluderer blant annet planer for utvikling av samlingene, rutiner for utlån og innlån, konservering, planer og rutiner for eventuell avhending av materiale og rutiner ved aksesjon Digitaliseringsstrategi Digitalisering er et nødvendig verktøy for en effektiv samlingsforvaltning. Forvaltning og formidling forstås i sammenheng, og nytteverdien i å digitalisere og publisere samlingene oppleves som stor. Digitaliseringsbegrepet har to ulike betydninger. En smal forståelse av begrepet vil si å gjøre eksisterende informasjon digital, gjennom skanning eller innskriving av fotografisk eller skriftlig informasjon. En bredere forståelse av begrepet vil si at digitale verktøy tas i bruk for de ulike delene av museumsvirksomheten, for eksempel samlingshåndteringen, formidlingen og forskningen. I begge disse forståelsene er digitalisering en sentral del av samlingsforvaltningen ved et moderne museum. Digitalisering er dessuten avgjørende for å kunne utvikle gode nettverk og dele kunnskap med andre museer og miljøer. 6.4 FORMIDLINGSSTRATEGI En av Midt-Troms Museums viktigste oppgaver er å legge til rette for god læring. For at det skal skje må man bruke metoder som kan være med å skape engasjement, skaperglede, humor, varme og kontakt. Midt-Troms Museum vil utvikle pedagogiske opplegg med et bredt spekter av metoder, materiell og teknikker hvor læring gjennom lek står sentralt. I det praktiske arbeidet betyr det at vi bruker håndverk, håndarbeid, musikk, teater og fortellinger for å sanse og skape forståelse for naturhistorie så vel som kulturhistorie. Museet vil ta hensyn til barn og voksnes arbeids- og innlæringspreferanser på en slik måte at det gir mestringsopplevelser, samtidig som fellesskapet med familie og sosial deltakelse 14

15 blir vektlagt. Dette gir rom for kreativitet og skaperglede på en annen måte enn når vi bare bruker hodet, slik vi har en sterk tradisjon for i vår moderne verden. Gjennom kreativ aktivitet kan vi vekke folks iboende skaperkraft og glede. Man kan lære om naturhistorie og kulturhistorie, i tillegg til å oppleve skaperglede og tilfredsstillelsen ved å ha laget noe eller løst en oppgave. Samtidig kommer også nysgjerrigheten/evnen til å undersøke/søke etter ny kunnskap inn FORMIDLINGSSTRATEGI FOR FRILUFTSMUSEER og LOKALE MUSEER Øke bevissthet om kultur og verdier. Ta vare på eksisterende bygdekultur og tradisjoner. Gi alle økt kunnskap om sin egen fortid (historie). Lære barn og unge å bli glad i sitt eget hjemsted og sin historiske fortid, og gi dem trygghet i sin egen identitetsutvikling. Være med på å fremme og utvikle nye kulturtiltak. Skape aktiviteter gjennom ulike kulturuttrykk som gir økt kunnskap og forståelse for egen og fremmed kultur. Skape et miljø og en kultur der alle grupper av befolkningen trives og føler seg hjemme. Et miljø der mennesker viser omsorg for hverandre, og for de som kommer ny til stedet. Styrke sosialt samspill mellom mennesker på tvers av aldersgrupper og kulturell bakgrunn. Styrke kvaliteten i kulturarbeidet gjennom samarbeid mellom kommunalt ansatte og de som driver frivillig kulturarbeid. Styrke kulturelt samarbeid i regionen. 15

16 6.4.2 FORMIDLING OG FORSKNING I MIDT-TROMS MUSEUM Fag/emne Ekspertise/faggrupp er Anlegg Arkeologi LGB, KR, EM, KM Kramvigbrygga, Skrolsvik Fiskevær, Kastnes Bygdemuseum, Hofsøy Bygdemuseum Kirkehistorie/ religionshistorie LGB, KR, EM Lenvik Museum, Tranøy Kystkultur KR, DAL, DAS Lenvik Museum, Skrolsvik Fiskevær, Kastnes Bygdemuseum, Hofsøy Bygdemuseum, Brygga i Torsken kommune, Kramvigbrygga Ishavsskipperne, Ishavs fiske- og fangsthistorie EM, KM, HK, KÅ, KR Fjordmuseet, Kramvigbrygga Samisk kulturhistorie KR, EM, HK Kaperdalen, Devvdesvoupmi, Bardu Bygdetun Dølakultur KM, BK, WA, DAS Bardu Bygdetun, Fossmotunet, Kongsvoldtunet, Strømsør Fjellgård Kulturmøter KR, KM, EM, WA Bardu Bygdetun Landbrukshistorie/jordbrukshistor ie LGB, ESA, KM, KR Skogbrukshistorie KM Aursfjordsaga Fossmotunet, Kongsvoldtunet, Strømsør Fjellgård, Hofsøy Bygdemuseum, Kastnes Bygdemuseum, Moen Mølle Håndverkstradisjoner KM, BK, LGB, Høegbygget, Fossmotunet, Sundlia/Handlingsbårenkunnskapssent er, Kongsvoldtunet, Bardu Bygdetun Industri & handel: bergverk & fiskeindustri LGB, DAS, KR, DAL, EM, KM Bergverksmuseum, Alverbrygga, Skrolsvik Fiskevær, Kramvigbrygga, Moen Mølle Forsvarshistorie/krigshistorie HK, KÅ, KM Forsvarsmuseet (Setermoen & Senjahesten & Lakselv & Bardufoss) Nyere tids historie: byutvikling, sentrumsdannelse, samferdselshistorie Naturhistorie Geologi, Zoologi, Botanikk KR, KM, LGB KÅ, LGB Finnsnes by og barnemuseum, Høegbygget Bergverksmuseum, Fjordmuseum Fossmotunet, Strømsør Fjellgård Barn og ungdom EM, LGB, KM, KR, KÅ Finnsnes by og barnemuseum Samlingsforvaltning DAL, ESA, Konservator/ museumskonsulent, KM, LGB Sundlia, Aursfjord, Lenvik Museum, Bergverksmuseum, Finnsnes by og barnemuseum, Fjordmuseum, Høegbygget, Forsvarsmuseet 16

17 6.5 MUSEUMSFORSKNING Museumsforskning er den forskningen som drives på museer med utgangspunkt i samlingene og for å videreutvikle samlingene. Immaterielle kulturminner, handlingsbåren kunnskap osv. kan også være gjenstand for forskning ved et museum. Forskning er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap. Forskning skal være basert på problemformulering, anerkjente vitenskapelige metoder og teoretisk forankring, og skal formidles i vitenskapelig form. Etter denne definisjonen vil ikke dokumentasjon, innsamling og kunnskapsoppbygging om samlingene kunne likestilles med forskning, selv om disse er utviklingsaktiviteter som kan være ledd i en forskningsprosess eller som kan legge grunnlag for forskning. Formidling kan være resultat av kunnskapsoppbygging, men en vitenskapelig forskningsprosess ligger ikke alltid i bunnen. Arbeidsoppgaver som teknisk konservering, vedlikehold av bygninger, utstillinger og annen formidling krever kunnskaper og faglig kompetanse, men kan bare regnes som forskning dersom de tar sikte på å utvikle ny kunnskap FORSKNINGSSTRATEGI Forskning ved Midt-Troms Museum må følgelig være samfunnsrelevant og produsere ny kunnskap som kan belyse regionens kultur og natur i fortid og nåtid fra stadig nye perspektiver. Forskning ved Midt-Troms Museum skal ivareta museets egenart og særpreg, men skal samtidig ta utgangspunkt i samfunnsaktuelle spørsmål. Dette forutsetter at forskningen knyttes til hovedtemaer i museets samlinger og at samlingene revitaliseres. Revitalisering vil si å forske på det store, mangfoldige og ofte ubenyttede kildematerialet i samlingene og videreutvikle det gjennom samtidsdokumentasjon. Nye problemstillinger og metodiske tilnærminger vil gi bedre grunnlag for å videreutvikle samlingene til å speile samtiden og for å utvikle nye tema som kan belyse sentrale sider ved dagens samfunn. Forskningen skal bidra til å utnytte samlingenes forskningspotensial, heve de ansattes kunnskaper og kompetanse, og synliggjøre Midt-Troms Museum som forskningsinstitusjon og samarbeidspartner. Forskningsresultatene skal formidles i vitenskapelig og populær form gjennom utstillinger og publikasjoner, og legger et grunnlag for museets øvrige publikumstilbud. Forskningen på Midt-Troms Museum vil ha noen kjennetegn som er spesifikke for et museum. Ett er at forskningen tematisk vil være knyttet til museets temaområder. Det andre er at forskningen må ses i sammenheng med museenes øvrige sentrale oppgaver: innsamling, bevaring og formidling. Et tredje er at museet er en viktig samfunnsinstitusjon som må stå i kontinuerlig dialog med publikum. 6.6 MUSEUM SOM SAMFUNNSAKTØR STRATEGI Midt-Troms Museum vil bli en dynamisk, reflektert og utfordrende institusjon som stiller spørsmål, sporer til debatt og erkjenner og handterer ulikskap. Grovt sett kan enn dele museets samfunnsrolle inn i tre ulike roller: Museet som kunnskapsbærer gjennom gjenstandssamlinger og arkiv, forskning og formidling. Museet som møteplass mellom institusjoner, organisasjoner, bedrifter og menneske, og 17

18 Museets rolle som politisk arena gjennom å fylle opp eller sette dagsaktuelle problemstillinger på dagsorden i samfunnsdebatten. Det samfunnet museet skal gjenspeile er i stadig endring, noe som utfordrer Midt-Troms Museum til å være en institusjon i dynamisk bevegelse. Museets rolle er å gjenspeile de samfunnspolitiske tema, gjerne gjennom å ivareta en kritisk undersøkende posisjon, mer enn å være redskap for en bestemt politikk. Sagt på en annen måte er museets rolle knyttet til samfunnspolitiske tema mer enn styringspolitiske tema. Museets rolle er ikke knyttet til det instrumentelle, men å skape forståelse for prosesser. Å vekke publikum til debatt og samfunnsengasjement kan godt være i møte med kontroversielle tema. Midt-Troms Museum ser det som sin oppgave å være filter, å peke på helheten og sammenhenger både i tid og rom, å gi langsiktige perspektiv på samspillet mellom menneske og natur og å vise at endring og kontinuitet er innebygde, dynamiske element i alle former for kulturell utvikling. 6.7 REISELIVSSTRATEGI Det er nettopp skjæringsfeltet mellom børs og katedral som gjør museene spennende og unike, både internt og i forhold til eksterne samarbeidspartnere. Midt-Troms Museum vil bli mer markedsorienterte, uten at det går på bekostning av museets oppgave om å konservere og ta vare på historie og kultur. Gjennom et aktivt samarbeid med reiselivet vil museet nå frem til flere med sin formidling. Midt-Troms Museum vil bli en motor i regionens reiseliv, og gjennom veltenkt samarbeid med kommersielle aktører øke inntektene til museet. Museet innehar en betydelig kompetanse som er etterspurt av mange kommersielle reiselivsaktører. 6.8 FORNYELSESSTRATEGI Midt-Troms Museum satser på en kraftig modernisering av museets tilbud, og en tydeligere prioritering av hva som skal satses på. For ja det er viktig at historiske gjenstander oppbevares fornuftig, men også at det som faktisk formidles og vises fram, er oppgradert og tilpasset dagens samfunn. Den viktigste grunnen til gode besøkstall antas å være et museums evne til stadig å fornye utstillingene og gi publikum nye innfallsvinkler. Museet skal bort fra pappmasjé og papirlapper med snirkleskrift i nedstøvete museumsbygg FORNYELSESTRATEGI FRILUFTSMUSEER OG LOKALE MUSEER Når det gjelder Midt-Trom Museums mange friluftsmuseer og lokale museer, skal det arbeides å fornye engasjement og rekruttering til venne- og støtteforeninger. Det mangler klare formidlings- og aktivitetskonsepter for de fleste av disse museene, som har som formål å oppfordre barn og voksne til å bli glad i sitt eget hjemsted og sin historiske fortid, og gi dem trygghet i sin egen identitetsutvikling. Det å ta vare på eksisterende bygdekultur og tradisjoner er også et vesentlig mål. Den viktigste grunnen til gode besøkstall antas å være et museums evne til stadig å fornye utstillingene og aktivitetstilbudene, i tillegg til å gi publikum nye innfallsvinkler. Her har Midt-Troms Museum seilt akterut særlig i forhold til friluftsmuseer og lokale museer. 18

19 19

20 7.0 MÅL 7.1 MÅL ORGANISASJON Øke bemanning, særlig på samlingsforvaltning, håndverk, kontortjenester og naturhistorie Utvikle en god og passende seniorpolitikk Foreta medarbeidersamtaler årlig Utarbeide stillingsbeskrivelser for samtlige. Et skriftlig formular som minimum inneholder informasjon om stillingens: arbeid- og ansvarsområder myndighetsområder (dvs. hvilke beslutninger man har fullmakt til å utføre i kraft av sin stilling) hvem er den nærmeste overordnede. Avvikle minst 8 fellesmøter hvert år, og ellers møte gjennom SKYPE el. mindre gruppemøter en gang i måned. Møtereferatene sendes ut til samtlige ansatte. Ta en felles fagtur hvert år Implementere gode administrative rutiner rundt budsjett, regnskap, lønn og personale. Andre administrative oppgaver skal løses effektivt og til museets og de ansattes beste. Profesjonelle og kollegiale samholdet skal styrkes i strategiperioden og det er et mål å skape en felles bedriftskultur. 7.2 MÅL HMS Ledelse og medarbeidere gjennom samarbeid vil styrke både helse og produktivitet samtidig gjennom sin daglige praksis. Ledelsen vil tilrettelegge medarbeideres deltakelse i beslutningstaking i forhold til prioriteringer, organisering og daglige gjøremål. Grensene for medarbeideres kontroll vil bli klarlagt. Medarbeidere vil få på denne måten tydeliggjort mandater på hvilket handlingsrom de har. Gjennom kunnskap om handlingsrommet vil ansatte oppfatte arbeidssituasjonen som forståelig, håndterbar og meningsfull. Mer fleksibilitet vil bety at ansatte vil også bli mer gjensidig avhengige av hverandre. Museet skal: 1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten 2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer 3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes 4. fastsette skriftlig mål for helse, miljø og sikkerhet 5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt 6. kartlegge og dokumentere skriftlig farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene 20

21 7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen 8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt 7.3 MÅL FORVALTNING Utarbeidelse av en ny samlingsplan En strategisk samlingspolitikk er viktig for å kunne fremme en samlingsforvaltning som står i forhold til museets mål og oppgaver. En godt definert samlingspolitikk fungerer som et museumsfaglig verktøy og som et styringsdokument for museumsledelsen. ICOMs museumsetiske retningslinjer understreker viktigheten av en etablert samlingspolitikk slik: «Hvert museumsstyre skal vedta en skriftlig innsamlingsplan som bør offentliggjøres. Planen skal inneholde forhold som angår bevaring og bruk av museets eksisterende offentlige samling. Den skal klart formulere foreslåtte innsamlingsområder og inkludere retningslinjer for permanent bevaring av samlingene. Planen bør inkludere instruks angående klausulerte anskaffelser, så vel som en begrensning på mottak av materiale som ikke kan bli tilfredsstillende katalogisert, konservert, oppbevart eller formidlet. Innsamlingsplanen bør revideres minst hvert femte år. Alle anskaffelser bør være i samsvar med innsamlingsplanen og valgt ut med tanke på varig oppbevaring og ikke for fremtidig avhending.» En samlingsplan bør inneholde en oversikt over samlingene, en vurdering av samlingenes styrker og svakheter, prioriteringer for museets samlingsvirksomhet samt retningslinjer for innsamling, avhending, innlån og utlån. En samlingsplan skal fastlegge en politikk som er integrert i formidlings- og kunnskapsstrategien ved museet. Det vil si at ingen objekter erverves av museet med mindre de bidrar til å oppfylle museets mål. Det skal også utarbeides: En bevaringsplan for samlingene, som inkluderer en vurdering av tilstand og hvilken prioritet de enkelte samlingene skal ha. Bevaringsplanen klargjør ansvar og rutiner i forbindelse med arbeidet i samlingene. En sikringsplan for samlingene, som inkluderer vurdering av status og tiltak i forhold til brann og tyveri, og som klargjør rutiner og ansvar i forhold til dette. En redningsplan for samlingene, som inkluderer vurdering av beredskap, evakuering, håndtering, transport, destinasjon og ansvar/organisering av samlingene ved krise forårsaket av ytre og uforutsette omstendigheter Foto og gjenstander Midt-Troms Museum har akutte utfordringer vedrørende magasinforholdene. Det vil arbeides for en god løsning for magasinering av alle samlingstyper innen utgangen av strategiperioden. 21

22 Skaffe fullstendig oversikt over gjenstander og bevarings/sikrings situasjon få orden i eget hus. Regelmessige tilstandssjekker av gjenstander på anlegg, jfr. Samarbeidsavtale med venneforeninger Innen utgangen av 2016 satser MTM på å ha alle gjenstander/foto oppbevart ordentlig og forsvarlig, med tilfredsstillende gjenstandsmagasinering i Aursfjord, Sundlia og på Forsvarsmuseet, evt. på Lenvik Museum og Kramvikbrygga. Innen utgangen av 2016 vil 75% av samlingen bli registrert i PRIMUS og 50% skal bli gjort "tilgjengelig". Etablering av foto & digitaliseringssenter på Finnsnes By og Barnemuseum (Midt-Troms Historierom) Vedlikehold av bygningsmasse Bygningsvernet er avhengig av god ressurstilgang, både i form av kompetanse, materiell og penger. I planperioden vil det arbeides for å forsterke den eksterne finansieringen gjennom søknader og synliggjøring av utfordringene samt ved hjelp av målrettet lobbyvirksomhet overfor aktuelle samarbeidspartnere. Alt arbeid på antikvariske bygninger utføres etter gjeldende prinsipper. Museet vil fokusere på å forebygge forfall og ser at klimaregulerende tiltak er et godt verktøy i dette arbeidet. Museet vil i perioden søke å benytte klimaregulerende tiltak i enda større grad. Innen 2016 vil minst 33% av bygninger som MTM forvalter være i akseptabel stand. Følgende prioriteres: Bardu Bygdetun, Fossmotunet, Kongvoldtunet, Strømsør Fjellgård, Hofsøy Bygdemuseum og Skrolsvik brygga. Det tas også høyden for regelmessig vedlikeholdsarbeid på alle bygninger. I planperioden vil det søkes løsninger for å etablere et verksted på Sundlia. 22

23 7.4 MÅL FORMIDLING Museet vil arbeide for å forankre felles forståelse av og målsetninger for formidlingsarbeidet. Utstillinger Innen utgangen av 2016 vil utstillinger bli ferdig i Finnsnes By og Barnemuseum, Høegbygget, Fjordmuseum/Våtmarkssenter, Kveitemuseet og 50% av en ny utstilling i Forsvarsmuseet vil bli ferdig. Temporære og vandreutstillinger minst 3 per år, minst 1 egen produsert 3 DKS tilbud per år Nettutstillinger 1 per år Små permanente utstillinger på friluftsmuseer /lokale museer i hht konsept: 1 pr år = 5. Prioritert rekkefølge: Bardu bygdetun, Kastnes Bygdemuseum, Fossmotunet, Hofsøy Bygdemuseum & Kongsvoldtunet. DKS opplegg Sommerutstillinger små permanente utstillinger Video/film/billedspill -- 3 Museumsteater -- 1 Foredrag/seminar/workshop Foredrag 5 per år Seminar /workshop 1 per år Utarbeide oversikt (database) over lokale eksperter (historiefortellerer) Arrangementer Høytidsmarkeringer Samarbeid/deltagelse i andre kulturarrangementer Skolearrangementer Mai på Museum, evt. link med årets sommerutstilling Sommerarrangementer XXX dagene Barnas Museumsdag (september) Levende museum ELEMENTER: Tematisk sommerutstilling om gårdsredskaper, mat, søndag, vasking og rengjøring, slått, melk, korn og mel, årssyklus, osv. Som kan settes opp ved arrangement på anlegg etter behov, og som kanskje begynner som DKS opplegg og videreutvikles som permanent utstilling. Vis film/video. Kurs/opplæring/foredrag Barneleker og barneaktiviteter Dyr Musikk/dans/teater Bøker/artikler/andre publikasjoner Edderkoppbøker Ny utgave Tirpitz Malangseidetulykka bok MTMs fineste gjenstander bok Gammel ferdselsveier i Midt-Troms -- bok 23

24 Utarbeide hefte for 5 anlegg: minst 1 pr år 7.5 MÅL FORSKNING & KOMPETANSEUTVIKLING Det er et mål å styrke forskningen ved museet. Hvert år skal hver ansatte få minst en anledning til faglig påfyll i form av kurs/seminar /workshop. Ønsker for videreutdanning blant de ansatte skal støttes og oppfylles så langt det er mulig. Alle ansatte skal få tid (15 20%) til dokumentasjon, kunnskapsoppbygging eller forskning så langt det er mulig. Museet har behov for økt bemanning og kompetanse i håndverk, digitalisering/video/film, kontorarbeid, markedsføring, samlingsforvaltning, grafisk design, fiskeindustri, geologi, botanikk og fiske- og marinbiologi Utarbeide en Forsknings- og kompetanseutviklingsplan. 7.6 MÅL MUSEUM SOM SAMFUNNSAKTØR Etablere forhold til nye samarbeidspartnere og finne frem til gode samarbeidsprosjekter. Frivillige er en svært viktig ressurs som også gir museet mulighet til en utstrakt dialog med sitt publikum. Den største gjenytelsen er hyggelige sosiale fellesskap og følelsen av å være til nytte, men man kan anta at det også skjer en del uformell læring. Museet skal være en lærende organisasjon. Museet skal sørge for å gi frivillig mulighet til å lære nye ferdigheter og gi frivillige anledning å bidra med sin kompetanse til å utvikle museets kunnskap ved f.eks å registrere gjenstander og foto i samlingene. Museet skal i perioden arbeide for å vedlikeholde og forbedre samarbeidet med de frivillige kreftene rund de temamuseer, friluftsmuseer og lokale museer som utgjør Midt-Troms Museum. Gjennom å skape møteplasser mellom museet og de respektive støtte- og venneforeningene skal samarbeidet utvikles. Samarbeid med venne- og støtteforeninger avklares og avtalefestes i løpet av Det skal være minst 1 vennetreff hvert år med faglig innslag av interesse for de frivillige. 7.7 MÅL MUSEUM SOM REISELIVSAKTØR Etablere og drive Midt-Troms Turistkontor på Skaland, Finnsnes, Andselv, Bardu, Skrolsvik og Sørreisa. Utvikle oversikt over kulturarv-basert reiseliv i Midt-Troms. Utarbeide underlag for guide opplæring. Etablere Se Senja hurtigrute utflukt med utgangspunkt på Finnsnes By og Barnemuseum 3 produktutviklingsprosjekter sammen med reiselivsbedrifter i regionen. 24

25 7.8 MÅL FORNYELSE TEMAMUSEER Temamuseer er helårsbemannet museer med permanente og høykvalitet utstillinger /formidlingstilbud /forskningsaktivitet og muligheter for egen inntjening. Temamuseer skal ivareta lokal kulturhistorie, samtidig som de fokuserer på hele regionen i forhold til et større tema. Bergverksmuseum på Skaland Senja Geologi og Industrimuseum Finnsnes By og Barnemuseum Fjordmuseet/Våtmarkssenter/Biologisk Forskning- og Formidlingsstasjon Handlingsbåren Kunnskapssenter/Høegbygget på Andselv & Sundlia Troms Forsvarsmuseet på Setermoen Senja Geologi og Industrimuseum. Bergverksmuseum på Skaland Senja geologi- og industrimuseum vil vekke interessen for geologi og industrihistorie i hele regionen. Hva hadde Nord-Norges landskap vært uten en 65 millioner år gammel opptur og istidenes graving? Museet vil formidle kunnskaper og opplevelser om geologi i Midt-Troms, deretter forskning, teknologi og bruk av disse ressursene godt forankret i og levendegjort ved historie på Fjellet. Hvordan har dette betydning for oss i dag, på samfunnet og på miljø? Hvor hadde Nord-Norge vært som samfunn uten sin bergverkstradisjon? I Nord-Norge har det vært alt for lite fokus på den geologiske historien om tapte verdenshav, kontinenter i bevegelse, vulkaner og isbreer. Våre fjell har rike historier som få kjenner. Lokalt kjenner man kanskje til bestigelsene og fjellets funksjon som sjømerker, men få vet at toppene lå på havnivå på dinosaurenes tid. Det er slike geologiske historier som er viktig å få frem. Mange er interessert i hvordan naturen blir dannet. 25

26 Å ta mineralrikets ressurser i bruk har spilt en viktig rolle i Nord-Norsk historie. Regionen er rik på mineralske ressurser. Dette sammen med lang tradisjon innen utvinning av mineralressurser og et godt industrielt miljø gjør at regionen har et stort framtidig potensiale for industriutvikling innen mineralsektoren. Nord-Norge er i ferd med å befeste sin posisjon som landets største bergverksregion. Også i fremtiden kan Norges fjell betale Norges gjeld! Finansieringsbehov: anslagsvis 40 mill., inklusiv utstillingen 26

27 Fjordmuseet/Våtmarkssenter/Biologisk forsknings- og formidlingsstasjon Det er nylig etablert et samarbeid med fylkesmannens miljøvernavdeling og DIRNAT som gjelder videreutvikling av Fjordmuseet som et nasjonalt våtmarkssenter. Første produktet i dette samarbeidet var åpningen av en utstilling (finansiert av Fylkesmannen i Troms, kr ,-) om våtmarksfugler 25.mai MTM har nettopp fått et tilskudd på kr ,- fra DIRNAT til utvikling av fasiliteter og undervisningsopplegg og utstyr. Neste steg er opparbeidelse av utearealet. Balsfjord kommune har rike tradisjoner når det gjelder ishavsfangst og fiske og fangst i polare strøk. En del av utstillingslokalene på Fjordmuseet skal også brukes til en fiske- og fangstutstilling. Biologiske verdier i Balsfjordsystemet På mange måter en unik fjord i Nord-Norsk sammenheng Grunn terskelfjord med begrenset vannutveksling Stedegne silde- og loddestammer samt torsk som tilbringer hele livet i fjorden Rike plante- og dyreplanktonsamfunn Nise, kvitnos og spekkhogger besøker jevnlig Balsfjorden, oter forplanter seg i alle de tre naturreservatene i fjorden Artsrike og store forekomster av både bivalver, fjæremark (Annelida) og diverse andre marine virvelløse dyr på mudderflatene og på dypereliggende lokaliteter Fuglelivet i Balsfjordsystemet Vårtrekket start i mars/april; opptil 3000 tjeld, 1000 stokkender, tusenvis av fiskemåse o.a. dukker opp I april/mai kommer mindre antall av diverse spover (lappspove, storspove, svarthalespove), rødstilk, grønnstilk, strandsnipe og gluttsnipe 27

28 Når sild og lodda gyter i april og mai har arter som ærfugl, sjøorre og havelle gode dager; antallet havelle og sjøorre kan nå 5500 og 3500 individer; ærfugler opp mot 3000 Andre besøkende er brunnakke, toppand, og opptil 200 horndykkere og selvsagt mindre antall av stor- og smålom Våtmarkssenter i Balsfjord -- noen fordeler Potensialet for økoturisme i området er meget stort Nærheten til E6 er en stor fordel Våtmarkssenteret kan i fremtiden også knyttes opp mot andre naturforvaltningsoppgaver i regionen, som naturoppsyn, nasjonalparksentre, o.l., også med tanke på nyansettelser og arbeidssted Det finnes allerede en bok om Balsfjord Våtmarkssystem (Strann et al. 2011); andre informasjonsmedier vil med tiden produseres og disse sammen med andre naturfaglige produkter vil kunne selges på senteret (informasjonsbrosjyrer for barn, Midt-Troms Museums to-binds verk om norske edderkopper, diverse feltbøker og fuglebøker), etc. Sørkjosleira kan knyttes opp mot den kulturhistoriske på en naturlig måte på dette senteret tilrettelagt helleristningsfelt på Tennes Det vil satses mye på å lage undervisningsopplegg for barn og unge, her har Midt- Troms Museum allerede lang erfaring og egen museumspedagog 28

29 29

30 Finnsnes By og Barnemuseum Etablering av Midt-Troms Museum på Finnsnes, hvor det er både en større befolkningsbasis og betydelig turiststrøm (særlig via Hurtigrute), er i første omgang være knyttet til ivaretakelse av turistinformasjonstjenester for Lenvik kommune (Midt-Troms Turistkontor). I første halvdel av 2013 vil museet bli samlokalisert med Kunnskapsparken AS (sammen med biblioteks- og utdanningstjenester). I tråd med profilering av Finnsnes som en barneby, er idéen om et barnemuseum blitt lansert. Det vil i så fall være det første av sitt slag i Norge. Museet er viktig innenfor det regionale utviklingsarbeidet, blant annet som et element innenfor småsamfunnssatsing og relatert til kultur og næring. Da Finnsnes er et nivå II senter i Troms fylke, et museum på Finnsnes vil også bidra til vitaliseringsprosessen og utviklingen innenfor næring, kultur og utdanning for hele regionen. Finansieringsbehov: Økning på anslagsvis kr. 2 mill. i årlig tilskudd, i tillegg til engangsbeløp på kr. 2 mill. til utvikling av permanent utstilling Finnsnes By og Barnemuseum, 1.etasje og mezzanin 30

31 Barnemuseum. Historieforståelse, historiebevissthet og historielære på barnspremisser. "Kjenner man ikke fortiden, forstår man ikke nåtiden og egner seg ikke til å skape fremtiden." Historisk innsikt bidrar til å forstå ens egen samtid bedre, og til å forstå at en selv er del av en historisk prosess og skaper historie. Alle mennesker er historiske. Alt du gjør, har gjort, kommer til å gjøre, har satt sine spor i historien. Selvfølgelig har noen satt et mye større spor enn andre, men uansett hvem du er har du gjort en forskjell. For å forstå historien må barn vite hva som har skjedd i fortiden. Barn må forstå hva som har skjedd og se sammenhenger mellom forskjellige hendelser opp igjennom historien. Historieforståelse bidrar til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt i menneskers tanker, liv og handlinger i ulike tidsepoker og kulturer. Historieforståelse bidrar til å øke forståelsen for at alle samfunn representerer verdier og holdninger som er resultater av historiske prosesser. Historiebevissthet gir grunnlag for refleksjon over egne verdivalg. Det fremmer toleranse, gjensidig respekt og forståelse for menneskerettighetene. Det stimulerer til engasjement og aktiv deltakelse i samfunnslivet ved å utvikle evnen til kritisk, analytisk og kreativ tenkning. Historiebevissthet har stor betydning for hvordan barn forstår og oppfatter seg selv og samfunnet, og for hvordan den enkelte skaper sin identitet og tilhørighet med andre. Finnsnes By- og Barnemuseum vil hjelpe barn og unge til å danne seg et positivt og balansert bilde av sin egen så vel som andre kulturer. Målet er å stimulere barn og unge mellom 3 og 15 år til å ha evnen til stadig å redefinere sine holdninger i forhold til en verden i hurtig forandring. Redskapene i en slik formidling er i dette tilfellet historieforståelse og historiebevissthet, kanskje først og fremst gjennom bruk av gjenstander, som barn og unge kan håndtere og bruke. Selv om informasjonssiden er viktig, blir det i enda større grad lagt vekt på emosjoner som undring, begeistring og respekt. Det kan vises hvordan gjenstandene reflekterer forandringer og er knyttet til enkeltpersoners historie, om hvordan det er å flytte fra ett sted til et annet, hvordan en da bringer med seg noen gjenstander og lar andre være igjen. Barn vil lære om ulike kulturelle og personlige kontekster. Tyngdepunktet ligger hele tiden på hva gjenstanden betyr for noen, og på at barna selv må danne seg oppfatninger. Midt-Troms Museum vil hjelpe barna til å oppspore historien bak gjenstandene. På veien vil de kanskje gå gjennom forskjellige miljø og finne fotoalbum, tekster, spill og ting som forteller dem mer og mer om hver gjenstand. Nøkkelord skal bli: å tiltrekke gjennom nysgjerrighet, deretter å oppøve ansvarsfølelse. Og humor vil brukes aktivt til å aksentuere problemstillinger og inspirere til diskusjoner. Barn og unges kompetanser er foranderlige og formbare. De endrer seg med samfunnets utvikling og med nye forventninger og krav til den kommende generasjon, men de formes også av barna og de unge selv og av den kulturen de vokser opp i. Barn og unger vokser også i dag opp i et miljø der ting forteller en historie. Men det er slik at når vi kjøper nytt og bytter ut hele tiden, tar vi vekk noe av fundamentet i hverdagen. Kulturhistorisk formidlingen har generelt vært veldig bundet av å bruke ord på det vi ser, i opplæringsøyemed. Kunnskap er viktig, men som oftest har det blitt tolkningsoverleveringer fra formidler til publikum, og ikke noe mer. Det er viktig å fornye kulturhistorisk formidlingen ved å 31

Balsfjord Våtmarksystem & Balsfjord Våtmarkssenter. Fjordmuseet, Midt-Troms Museum Balsfjord kommune Konservator Kjetil Åkra

Balsfjord Våtmarksystem & Balsfjord Våtmarkssenter. Fjordmuseet, Midt-Troms Museum Balsfjord kommune Konservator Kjetil Åkra Balsfjord Våtmarksystem & Balsfjord Våtmarkssenter Fjordmuseet, Midt-Troms Museum Balsfjord kommune Konservator Kjetil Åkra Plassering Balsfjorden i bilder Biologiske verdier i Balsfjordsystemet På mange

Detaljer

Strategiplan 2016 2020

Strategiplan 2016 2020 9 Fokusområde 7: Organisering og arbeidsmiljø Fokusområdet omfatter organisatoriske og administrative forhold, retningslinjer og rutiner. Forhold som går på samhandling kollegaer/avdelinger, roller og

Detaljer

STRATEGISK PLAN. VAM Vedlegg til høringsnotat Strategisak 05.11.2010 Side 1

STRATEGISK PLAN. VAM Vedlegg til høringsnotat Strategisak 05.11.2010 Side 1 STRATEGISK PLAN OM VEST-AGDER-MUSEET Vest-Agder-museet IKS (VAM) ble stiftet som et konsolidert museum høsten 2005. Museet er et interkommunalt selskap (IKS), og eies av Vest-Agder-fylkeskommune og kommunene

Detaljer

Som mer pro gram 2014

Som mer pro gram 2014 Som mer pro gram 2014 sommerprogram 2014 Nyt fargerike sommeropplevelser på Midt-Troms Museum. Hele ni kommuner i regnbuen vår! På de mange museene rundt omkring i Midt-Troms vil du finne muligheter til

Detaljer

Forskningsfinansiering. Jan Christensen, Relativ verdi (2007)

Forskningsfinansiering. Jan Christensen, Relativ verdi (2007) Forskningsfinansiering Jan Christensen, Relativ verdi (2007) ICOMs museumsdefinisjon «Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene samfunnet og dets utvikling og være åpent

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon Hvem styrer museene? Innlegg 11.10.2013 «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon hvem styrer museene?... styret armlengde Museet, strategi og 4 f er forventinger demos;

Detaljer

KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1:

KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1: ET KURS OG HVA SÅ? KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1: KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 2: OM GRUPPEARBEIDET: Museum stavanger Foto: Elisabeth Tønnessen/Museum Stavanger Museum stavanger

Detaljer

Som mer pro gram 2016

Som mer pro gram 2016 Som mer pro gram 2016 sommerprogram 2016 Nyt fargerike sommeropplevelser på Midt-Troms Museum. Hele ni kommuner i regnbuen vår! På de mange museene rundt omkring i Midt-Troms vil du finne muligheter til

Detaljer

Skal jeg telle deg også? Indikatorer for museene. 22. april, 2010 Rolf Røtnes

Skal jeg telle deg også? Indikatorer for museene. 22. april, 2010 Rolf Røtnes Skal jeg telle deg også? Indikatorer for museene 22. april, 2010 Rolf Røtnes Nordmenn er flittige museumsbrukere Over 10 millioner museumsbesøk - litt over to besøk per person i 2008 (SSB) Omtrent 43 prosent

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Et godt varp 2014-2017

Et godt varp 2014-2017 Et godt varp 2014-2017 - Strategi for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder Vedtatt av fylkestinget 25.02.2014 Bilder på fremsiden er fra Lyngørsundet, foto: Bjarne T. Sørensen/VAF og fra Arkeologiske

Detaljer

Faglige museumsnettverk Espen Hernes Leder museumsseksjonen

Faglige museumsnettverk Espen Hernes Leder museumsseksjonen Faglige museumsnettverk 6.2.2013 Espen Hernes Leder museumsseksjonen Troms 30.01.13 Framtidas museum / Prop. 1 S mål: Fornying; museene skal være profesjonelle og aktuelle institusjoner og ha en aktiv

Detaljer

Innsamlingspolitikk. for Norsk Industriarbeidermuseum, med Heddal Bygdetun og Tinn museum. Del av Plan for Samlingsforvaltning

Innsamlingspolitikk. for Norsk Industriarbeidermuseum, med Heddal Bygdetun og Tinn museum. Del av Plan for Samlingsforvaltning for Norsk Industriarbeidermuseum, med Heddal Bygdetun og Tinn museum Del av Plan for Samlingsforvaltning Gnisten Innsamlingen er den mest grunnleggende funksjonen ved et museum. I forlengelsen av dette:

Detaljer

MIDT-TROMS MUSEUMS VIRKSOMHETSPLAN 2015

MIDT-TROMS MUSEUMS VIRKSOMHETSPLAN 2015 MIDT-TROMS MUSEUMS VIRKSOMHETSPLAN 2015 I 2015 skal Midt-Troms Museum vektlegge: 1. Identifikasjon og implementasjon av innovative strategier og nye metoder for museets virksomhet som øker museets evner

Detaljer

Kulturminnefondets strategiplan

Kulturminnefondets strategiplan Kulturminnefondets strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Kulturminnefondet er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Universitetsbibliotekets strategi

Universitetsbibliotekets strategi 1 Universitetsbibliotekets strategi 2016-2022 1. Visjon og målsetning Et åpent og nyskapende universitetsbibliotek for universitetets banebrytende forskning, utdanning og formidling. Universitetet i Bergen

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Hvem og hva styrer museene?

Hvem og hva styrer museene? Hvem og hva styrer museene? Det Relevant Museum Trondheim 17.10.2016 Espen Hernes, Kulturrådet Hvem og hva styrer museene?... Museet/styret; strategi, 4 f er Privat kapital, gaver, sponsorater MUSEUM Gjenstand,

Detaljer

Som mer pro gram 2016

Som mer pro gram 2016 Som mer pro gram 2016 sommerprogram 2016 Nyt fargerike sommeropplevelser på Midt-Troms Museum. Hele ni kommuner i regnbuen vår! På de mange museene rundt omkring i Midt-Troms vil du finne muligheter til

Detaljer

Formidling i det 21. århundret samfunnsendring, konsekvenser samfunnsrolle museumsutvikling kompetansekrav mål strategi

Formidling i det 21. århundret samfunnsendring, konsekvenser samfunnsrolle museumsutvikling kompetansekrav mål strategi Formidling i det 21. århundret samfunnsendring, konsekvenser samfunnsrolle museumsutvikling kompetansekrav mål strategi Samfunnsutvikling: Demografi 2020 beregnes innvandrere og deres barn å utgjøre 15

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon Hvem styrer museene? Innlegg 20.10.2014 «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon Kulturrådet og museumssektoren Oppfølging av oppgaver beskrevet i meldingen Framtidas

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Staten har definert fire hovedmål for museumssektoren:

Staten har definert fire hovedmål for museumssektoren: Staten har definert fire hovedmål for museumssektoren: Forvaltning: Museenes samlinger skal sikres og bevares best mulig for ettertiden og gjøres tilgjengelig for publikum og for forskning. Viktige delmål

Detaljer

IKKE BARE GREIT? Om å være fåttig på Sørlåndet

IKKE BARE GREIT? Om å være fåttig på Sørlåndet IKKE BARE GREIT? Om å være fåttig på Sørlåndet Et dokumentasjons-, utstillings- og formidlingsprosjekt Vest-Agder-museet, 2016 1 PROSJEKTBESKRIVELSE KORT SAMMENFATNING Hvordan har fattigdom blitt sett

Detaljer

I representantskapsmøtet 24. april 2013 bestemte representantskapet i sak 05/13 at strategiplan og strategibudsjett skulle tas til etterretning.

I representantskapsmøtet 24. april 2013 bestemte representantskapet i sak 05/13 at strategiplan og strategibudsjett skulle tas til etterretning. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet AAks-IKS SAKSBEHANDLER: Kjell-Olav Masdalen MØTEDATO: 22.04.14 ARKIVNR.: SAK NR.: 05/14 Strategidokument 2015-2018 Vedlagt strategidokument

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

VERDIER Verdiene som Grimstad bys museers virksomhet er tuftet på, har disse kjennetegnene:

VERDIER Verdiene som Grimstad bys museers virksomhet er tuftet på, har disse kjennetegnene: Museumsplan for Grimstad bys museer vedtatt av styret 12. februar 2014 INNLEDNING Grimstad bys museer er et kulturhistorisk og naturhistorisk museum som formidler Henrik Ibsen og Knut Hamsuns liv og litteratur,

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Formålet med Ka skal vi gjømme på?

Formålet med Ka skal vi gjømme på? Formålet med Ka skal vi gjømme på? Prosjektet har som målsetning å skape refleksjon blant elever i videregående skole over hva kulturminner er, bevisstgjøre dem om deres betydning og hvorfor det er viktig

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Plan for Samlingsforvaltning: 12/2014 2016 Ferdigstilt 25.11.2014. Plan for Samlingsforvaltning

Plan for Samlingsforvaltning: 12/2014 2016 Ferdigstilt 25.11.2014. Plan for Samlingsforvaltning Plan for Samlingsforvaltning 1 1.Innledning 1.1 Bakgrunn og visjon Norsk industriarbeidermuseum (NIA) er et av tre regionmuseer i Telemark. Museet består i dag industriarbeidermuseet på Vemork, Tinn museum

Detaljer

DEICHMANSKE BIBLIOTEK

DEICHMANSKE BIBLIOTEK DEICHMANSKE BIBLIOTEK Deichmanske biblioteks strategi 2014 2018 BIBLIOTEK Biblioteket utvider våre horisonter og endrer våre liv. Det er en arena for kunnskap og inspirasjon. Det gir oss mennesker tilgang

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Strategisk plan 2010-2016 Etter diskusjoner i styret og i strategisk ledergruppe, er det blitt bestemt at vi skal ha en kort overordnet

Detaljer

Strategi for Tromsø Museum Universitetsmuseet

Strategi for Tromsø Museum Universitetsmuseet Strategi for Tromsø Museum Universitetsmuseet 2014 2020 Tromsø Museum Universitetsmuseet er ambisiøs og tilstede for forskning og forskningskommunikasjon i Nordområdene. Innledning Tromsø Museum Universitetsmuseet

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar

Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar Liv Ramskjær SAMDOK-konferansen, 11. november 2015 LR@museumsforbundet.no Norges museumsforbund er en interesseorganisasjon for museumspolitisk arbeid og faglig

Detaljer

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk Bidra til kvalitetsutvikling i utdanningssektoren

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490631 Innsendt 14.10.2011 10:48:09

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490631 Innsendt 14.10.2011 10:48:09 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490631 Innsendt 14.10.2011 10:48:09 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Oslo Museum, Institusjonens

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Konfidensielt AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles

Detaljer

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier Strategisk plan 2013 2017 Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for 2017 3. Mål og strategier 1 2 4 5 Strategisk plan 2013 17 1 Forord Artsdatabanken har nå vært operativ i 8 år, og er

Detaljer

MU-samtaler med mening en vitalisering

MU-samtaler med mening en vitalisering MU-samtaler med mening en vitalisering Når virksomheter gjennomgår forandringer, spiller ledelsen en vesentlig rolle i å få koblet medarbeiderens kompetanser, ambisjoner og utviklingsmål til organisasjonens

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: C56 Arkivsaksnr.: 17/412-3 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: C56 Arkivsaksnr.: 17/412-3 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: C56 Arkivsaksnr.: 17/412-3 Klageadgang: Nei Høring Strategiplan 2017-2021 Stiftelsen Helgeland Museum Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Mål og evaluering. Innlegg seminar Gardermoen 22. april 2010. Espen Hernes, ABM-utvikling. Statens senter for arkiv, bibliotek og museum

Mål og evaluering. Innlegg seminar Gardermoen 22. april 2010. Espen Hernes, ABM-utvikling. Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Mål og evaluering Innlegg seminar Gardermoen 22. april 2010 Espen Hernes, ABM-utvikling hvor er vi, hva har vi? kulturpolitikk, stortingsmeldinger statsbudsjett, mål og rapportering tilskuddsbrev rapportering

Detaljer

Oppstartsamtale for ny lærer

Oppstartsamtale for ny lærer Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 2 3.5

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan

Planprogram for kommunedelplan Planprogram for kommunedelplan for Kulturminner i Berg kommune, 2014 2019 Fastsatt av kommunestyret den 16.09.2014 k-sak 37/14 1 Forord I planprogrammet for kommuneplanen, vedtatt av kommunestyret den

Detaljer

Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter

Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter Universitetet i Oslo Juridisk Fakultet/Norsk Senter for Menneskerettigheter Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter 2015-2018 Innledning Norsk senter for menneskerettigheter er et fler- og tverrfaglig

Detaljer

SKOLEPOLITISK PLATTFORM

SKOLEPOLITISK PLATTFORM Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune SKOLEPOLITISK PLATTFORM FOR HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret den 23.06.05, sak 24/05 - 2 - Skolene i Holtålen mulighetenes skoler. Skolene i Holtålen,

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015

STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015 STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015 INNHOLD: 1. Kort om virksomheten --------------------- s. 2 Formål --------------------- s. 2 Samfunnsoppdrag --------------------- s. 2 Visjon ---------------------

Detaljer

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet 1 Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet Oslo, 22.08.2017 Takk for at vi ble invitert til å gi innspill til Palliasjonsutvalget i møte 19. juni. Med dette sender

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Deanu gielda - Tana kommune TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Et solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. ARBEIDSGIVERPOLITISK

Detaljer

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn!

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samhandling om oppvekst: Plattform for oppvekst Barnehage, grunnskole og kulturskole Flerkultur Inkludering Lederforankring Berit

Detaljer

vi forteller din historie

vi forteller din historie vi forteller din historie gode kollega Vest-Agder-museet har lange og stolte tradisjoner helt tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. Hver dag besøkes vi fortsatt av forventningsfulle gjester, og stadig

Detaljer

Utkast til UBs strategi

Utkast til UBs strategi Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: Styresak: 8/2015 Sak nr.: 15/4916 Møtedato: 16.06. 2014 Utkast til UBs strategi 2016-2022 Gjeldende strategi for Universitetsbiblioteket (UB) utløper

Detaljer

KULTURARV SOM RESSURS I SAMFUNNSUTVIKLINGEN ELI LUNDQUIST

KULTURARV SOM RESSURS I SAMFUNNSUTVIKLINGEN ELI LUNDQUIST KULTURARV SOM RESSURS I SAMFUNNSUTVIKLINGEN ELI LUNDQUIST Røst, 15 juni 2016 Regional plan for kulturminnevern Planprogram godkjent i fylkesutvalget mars 2015 Ønsker fokusendring fra vern til bruk Økt

Detaljer

Strategisk plan for Norsk Bergverksmuseum 2011-2015

Strategisk plan for Norsk Bergverksmuseum 2011-2015 Strategisk plan for Norsk Bergverksmuseum 2011-2015 2 Museets hovedmål: Norsk Bergverksmuseum skal være en aktuell, interessant og nyskapende kulturarv institusjon og være i god dialog med publikum og

Detaljer

Hvordan sette mål for arbeidet med samlingsforvaltning?

Hvordan sette mål for arbeidet med samlingsforvaltning? Hvordan sette mål for arbeidet med samlingsforvaltning? Seminar seksjon for museumsledelse Trondheim 8. september 2010 Tove Wefald Pedersen, Norsk Folkemuseum www.norskfolkemuseum.no www.digitaltmuseum.no

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Saknr. 14/11212-5 Saksbehandler: Mostafa Pourbayat Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Innstilling

Detaljer

Bevaring i samlingsforvaltning. Douwtje van der Meulen

Bevaring i samlingsforvaltning. Douwtje van der Meulen Bevaring i samlingsforvaltning Douwtje van der Meulen 3 BA Kulturarv og bevaringskunnskap Undervisningsplan KUBE 1. semester 2.semester 3.semester 4.semester 5.semester 6.semester Introduction to conservation

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Den har vist seg å være mer levedyktig enn andre konstitusjoner

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/5471-1 DRAMMEN 02.04.2013 REVIDERT ARBEIDSGIVERPOLITIKK HENSIKT MED NOTATET Hensikten med notatet

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014 Innledning Denne strategien

Detaljer

Forelesning og gruppearbeid

Forelesning og gruppearbeid AGENDA 09.00-09.15 Åpning 09.15-09.45 Bli kjent 09.55-11.15 Klubb - drift og utvikling Forelesning og gruppearbeid 11.30-13.00 Nicolas Lemyhre 13.00-14.00 Lunch 14.00-15.00 Stupmiljø i Norge- sammen er

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer