Beste praksis i bruk av PPM og Clarity

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beste praksis i bruk av PPM og Clarity"

Transkript

1 Beste praksis i bruk av PPM og Clarity Marianne Østvand, Sykehuspartner, seksjonsleder innen prosjektledelse (Tidligere programleder plattform og ass. programleder infrastrukturmodernisering)

2 Innhold Bakgrunn Sykehuspartner Fra plattform til Infrastrukturmodernisering Erfaringer Suksessfaktorer Eksempel

3 Historisk Utviklingene i Sykehuspartner har gått fra mindre tekniske infrastruktur prosjekter til komplekse programmer med mange store og små prosjekter som omhandler både tekniske infrastruktur prosjekter og prosjekter som er mer rettet mot kjernevirksomheten i helseforetakene, slik som RIS / PACS, LAB og PAS/EPJ

4 Utvikling type prosjekter FØR Hovedvekt på mindre prosjekter, leveranser innenfor og uten for SLA NÅ Hovedvekt på Felles regionale programmer Felles Regionale Programmer Felles Regionale Programmer Store prosjekter per helseforetak Store prosjekter per helseforetak Mindre prosjekter/ leveranser Mindre prosjekter/ leveranser Drift- /interne prosjekter Drift- /interne prosjekter

5 Utvikling vekst av prosjektledere jun.13 jan.14 jun.14 des.14 Fra koordinering til programledelse, ansatte prosjektledere inn i sentrale roller i de store prosjektene / programmene Stor etterspørsel etter SP-ansatte prosjektledere Mange innleide, og samspill er viktig, for å bygge team Nye prosesser og økt kvalitet i leveranser for styrke og gjennomføringsevne Prince2 Sertifiserer alle ansatte Ansatte Innleide Totalt

6 Helse Sør-Østs strategiske plan ( ) gir føringer til fornying og standardisering Helse Sør-Østs strategiske plan ( ) oppsummeres i to hovedområder for fremtidig fokus og ressursallokering: Et løft for kvalitet og pasientsikkerhet Fornyingsprogram for standardisering og teknologiske løsninger Helse Sør-Østs strategi Digital fornyings Helse Sør-Øst har etablert et program som skal sikre at vi oppnår våre målsetninger for fornying, standardisering og regionale teknologiske løsninger hovedmål Digital fornyings effektmål Helse Sør-Øst har etablert programmet: «Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet» Seks strategiske programmer

7 Digital fornying omfatter seks strategiske programmer + Nytt sykehus Regional Regional klinisk klinisk dokumentasjon sjon Laboratoriedatasystem Regional RIS/PACS Digital samhandling Virksomhetsstyring og økonomi Nytt Sykehus i Østfold Infrastrukturmodernisering Kliniske programmer

8 Identitets- og tilgangsstyring Min Arbeidsplass Sikkerhetsprosjekter Integrasjonsprosjektene Program IKT-plattform IKT Plattform Programleder Marianne Østvand Ass. delprogramleder Frode Sivertsen Omleggingsprosjekter Plattformutviklingsprosjekter Lokalt prosjekt* Innlandet Lokalt prosjekt* Vestre Viken Lokalt prosjekt* MHH Lokalt prosjekt* OUS Omlegging Innlandet Lise Westskogen Omlegging Vestre Viken Omlegging MHH Ketil E. Hansen Omlegging OUS Arild Jacobsen Filstruktur M. Mikaelsen Nettverk A. Høilund SW-distribu. C. Ytre-Eide Fase 2 Arild Jacobsen Arbeidsflate Rune S. Nielsen-Næss Sikker print Jonas Gjendemsjø Citrix 6.5 Alexander Berntzen Samordnet komm. Terje Aurdal Vurd. av OS for HSØ Steffen Svarstad Utfasing av Win XP & Vista Esben Kristoffersen Konk.utsetting av oml.tjenester. Anne Blakstad Reg. løsn. for brukerens int.tilgang Steffen Svarstad Integrasjonstj. og -praksis Jarle Boland Integrasjonsplattform Yvonne Garshol Integrasjonstjenester Per-Christian Aubert Ident- og tilg.styring Lasse Bergan Reg. IDM-løsning Marco Radziwill Sikkerhetstjenester Jonas Gjendemsjø DLP Jonas Gjendemsjø * Egen styringsgruppe / leder gruppe på HF-siden

9 Program Infrastrukturmodernisering (IMP) Helse Sør-Øst Adm. Direktør Programeier Fornyingsstyret Programstyre Ingvild Berlin Kalleberg, SP (leder) Ketil Are Lund, HSØ Thor Lunde, SP Even Krogstad, SS Kenneth Solstrand, OUS Roar Halvorsen, SI NN, SØ Janne Pedersen, AHUS Lene Månsson, STHF Jan Erik Augestad, Sykehusapotekene Narve Furnes, VVHF Espen Andersen, SiV Hans Kristian Skara, Sunnaas Lasse Sølvberg, KTV Målbilde-, arkitektur- og sikkerhetsfunksjon (MAIS) Programarkitekt Sikkerhetsarkitekt MAIS støtte Programledelse Programleder Olav Berg Assisterende programleder Marianne Østvand Programkontor Programstøtte Økonomi Kommunikasjon Delprogram PLATTFORM DATASENTER NETTVERK TELEKOM INTEGRASJONS TJENESTER ARBEIDSFLATE

10 Fra Plattform til IMP s omfang og ansvarsområder Globalt Nasjonalt RHF Sykehus Avdeling På farten Hjemme Målbilde- og arkitekturfunksjon Datasenter, Nettverk, Telekom, Arbeidsflate, Tjenesteintegrasjon

11 Sykehuspartner Helse Sør-Øst Styringsstruktur Fornyingsstyret (HSØ) Mandat/Budsjett, B2 info Programstyret B2 info, B3, B4 og B7 > terskel* Programledelse B3,B4 og B7 Prosjektstyre (Delprogramleder, leverandør, SP, HF ++) B3-B7 Prosjektledelse Løpende B3-B7 Endringsråd Endringer > terskel (Delprogramleder, Arkitekt, Økonomi, Sikkerhet, Programkontor)

12 4 typer prosjekter 1. Omleggingsprosjekter Følgende stiller i prosjektstyret Delprogramleder (Ansvarlig) HF-representant Mottaksprosjektleder Prosjektleder 2. Prosjekter med leveranser av regional tjeneste til flere/alle helseforetak (regionale hovedprosjekt) Programledelsen utgjør prosjektstyret 3. Prosjekter med leveranse av regional tjeneste til ett helseforetak (HFdelprosjekt/leveranseprosjekt) Følgende stiller i prosjektstyret Delprogramleder (Ansvarlig) HF-representant Sykehuspartner Prosjektleder Mottaksprosjektleder Leverandør 4. Regionale prosjekter med leveranser til Sykehuspartner Følgende stiller i prosjektstyret Delprogramleder (Ansvarlig) Sykehuspartner Prosjektleder Prosjektstyrenes ansvar og myndighet Prosjektstyrene har ansvar for og myndighet til å ta beslutninger som knytter seg til funksjonell og teknisk løsning, fremgangsmåte, avklaringer med leverandør og oppstart av prosjektaktiviteter (herunder B5 og B6). Eventuelle uklarheter mtp regionale føringer og styringsprinsipper løftes videre, enten i programledelsesdimensjonen eller til Målbilde- og arkitekturfunksjonen B3, B4 og B7 løftes som en anbefaling av prosjektstyret til programledelsen i Infrastrukturmodernisering Ved alle beslutningspunkter skal programcontroller, programarkitekt og sikkerhetsarkitekt, dvs Målbilde og arkitekturfunksjonen involveres i arbeidet og gi sin anbefaling til godkjenning før det legges frem for programledelsen. Prosjektøkonomien skal kvalitetssikres av programcontroller Endringer som påvirker omfang, risiko, avhengigheter, fremdrift, ressurser, kostnader, måloppnåelse,gevinster eller kvalitet tas i endringsrådet for det relevante delprogrammet. Prosjektleder legger frem endringsmeldinger med delgodkjenning fra HF og eventuelle andre relevante parter (Sykehuspartner) for sitt endringsråd Se neste side for detaljer

13 Godkjenner Delgodkjenning / forankring Utfører Beslutningsdokumenter Fase Godkjenner Informeres/ godkjenner over terskel Fornyingsstyret Programstyret Programstyret Programstyret Programstyret Programledelsen Fornyingsstyret Programstyret Fornyingsstyret Programstyret Programledelsen Programledelsen Programledelsen Prosjektstyre Programledelsen Programledelsen Behovs-/ idéfase Foranalyse-/ konseptfase Planleggings-/ forprosjektfase Gjennomføringsfase Pilotering Ibruktagelse Drifts / gevinstrealiseringsfase B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Behovsdokumentasjon Foranalysemandat Foranalyserapport Løsningsbeskrivelse Prosjektmandat Prosjektdirektiv ROS-analyse Gevinstplan Overleveringsdokumenter Sluttrapport prosjekt Sluttrapport gevinstrealisering Behovsfase Foranalysefase Forprosjektfase Gjennomføringsfase Driftsfase HFet beskriver behovet og føringer OML SP og HF beskriver behov, policyer og føringer REG DPL utarbeider B2 prosjektmandat (Foranalysemandat) Prosjektleder gjennomfører SP, HF og leverandør deltar Prosjektleder gjennomfører HF deltar, leder HFinterne aktiviteter OML og REG SP deltar i henhold til behov REG Leverandør deltar Prosjektleder gjennomfører HF deltar, leder HF-interne aktiviteter Regionale fora orienteres Leverandør deltar Gevinsteiere dokumenter gevinstrealisering DPL koordinerer sluttrapport gevinstrealisering HF anbefaler B2 OML Regionalt nivå og MAF/SA/PC delgodkjenner B2 REG HF delgodkjenner B3 foranalyserapport, prosjektmandat, løsningsforslag og estimert tjenestepris OML Estimert tjenestepris REG er forankret med relevante/alle HF PRS og MAF/SA/PC delgodkjenner B3 REG, inkl løsningsforslag HF anbefaler B4 OML PRS og MAF/SA/PC delgodkjenner B4 REG Prosjektleder anbefaler B5, B6 og B7 REG HF og prosjektleder anbefaler B5, B6, B7 OML Prosjektleder anbefaler endelig tjenestepris ved B7 DPL anbefaler B8 til PL PL godkjenner B2 og prosjektmandat (foranalysemandat) mindre enn terskel. Løftes evt til PS PS og FS informeres om B2 av alle prosjekter PL godkjenner B3 foranalyserapport for alle prosjekter PL godkjenner B3 Prosjektmandat inkludert budsjett mindre enn terskel. Løftes evt videre til PS HF godkjenner kvalitetssikret estimert tjenestepris OML PL godkjenner B4 gevinstplan og direktiv mindre enn terskel PRS godkjenner B5 og B6 HF godkjenner endelig tjenestepris ved B7 OML PL godkjenner B7 og behandler sluttrapport mindre enn terskel, inkl endelig tjenestepris REG. Eskaleres evt videre til PS PS godkjenner B8 og behandler sluttrapport gevinstrealisering etter fremlegging fra PL PS = Programstyret, PL = Programledelse, DPL = Delprogramleder, PRS = Prosjektstyre (DPL(beslutter) og andre ressurser (HF ved OML)), MAF = Målbilde- og arkitekturfunksjon( inkl. Programarkitekt), SA = Sikkerhetsarkitekt, PC = Programcontroller, OML = omlegging, REG = regionale-/utviklingsprosjekter

14 Faser i PPM B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Behovs-/ idéfase Foranalyse-/ konseptfase Planleggings-/ forprosjektfase Gjennomføringsfase Pilotfase Ibruktakelsefase Drifts / gevinstrealiseringsfase Prosess frem mot kontraktsignering i anskaffelser B4 Prosjektet utarbeider kravspesifikkasjon Prosjektdirektiv utarbeides, og leverandør velges Prosjektdirektiv behandles i programstyret Prosjektet v/prosjekteier signerer kontrakt Gjennomføringsfase Fremdriftsplan Budsjett Løsningsdesign Avtaler med HF:ene

15 Hvordan har vi benyttet Clarity Alle beslutningspunkter Effektmål og resultat mål og gevinst Styrende dokumenter, slik som prosjektmandat, foranalyserapport, prosjektdirektiv, ROS analyse, gevinstplan og sluttrapport Endringshåndtering Statusrapportering på overordnet, fremdrift, økonomi, risiko, kvalitet pr. 15. i mnd. Samtidig oppdateres følgende: Ressursendringer / bestilling Aktiviteter med milepæler(minimum hvor mye utført i %) Prognose Risiko

16 Faser i PPM IMP har benyttet PPM modellen sammen med Prince 2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Behovs-/ idéfase Foranalyse-/ konseptfase Planleggings-/ forprosjektfase Gjennomføringsfase Pilotfase Ibruktakelsefase Drifts / gevinstrealiseringsfase PPM modellen benyttes som et overordnet verktøy, slik at beslutninger blir tatt på riktig nivå styringsmessig. Prince2 benyttes i prosjektene for å lage arbeidspakker og gjennomføre de forskjellige aktivitetene innenfor mandatet. Ved omfangsendring eller fremdriftsplaner blir forskjøvet eller økonomiske endringer blir dette håndtert som avvik og endringsmeldinger. Rapporteringen til styrende organ gjøres på avvik.

17 Benytte i Prince2 / MSP God definisjon på hva prosjektet skal gjøre, (prosjektmandat) og la prosjektleder styre innen for dette, så lenge ikke endringene går utover omfang, tid eller kost -> Endringshåndtering Rapprotering kun på avvik Fokusere på: Terskler Beslutningsprosesser Endringsstyring Arbeidspakker Gir mer tid til program og prosjektledelse, og håndtering av avvik. Statusmøter med programledelsen og prosjektleder 1 gang pr. mnd, i forbindelse med Clarity rapportering. Endringsråd hver tirsdag, der saker kan meldes inn torsdagen før.

18 Foretaksledelse (ansvarlig foretak) Mandat Direktiv Mandat Sluttrapport Sponsor gruppe Budsjettmidler tildeles for ett år om gangen i den ordinære budsjettprosessen. Godkjent mandat Forme Program Godkjenner mandat og budsjettramme Godkjenner oppstart Gjennomføre program Orientering Orientering Orientering Programstyret Disponere og følger opp tildelte budsjettmidler i tråd med målbilde for programmet Oppretter og avslutte prosjekter, godkjenne prosjekters resultater Vi bruker MSP Programledelse Programmet budsjetterer og styrer økonomien innen sine del-program og prosjekt -mandater

19 Innhold Bakgrunn Sykehuspartner Fra plattform til Infrastrukturmodernisering Erfaringer Suksessfaktorer Eksempel

20 Erfaringer PPM modellen / Clarity Utarbeide retningslinjer for Programstyrer og styringsgrupper Hvilket nivå skal de styre på, og hva skal de styre etter Fokusere på endringsstyring / endringsledelse Implementeres i PPM modellen. Endringer - omfang, kostnader og tid Hvilke terskelverdier skal prosjektene styre etter (her kommer digital fornying med retningslinjer) Utarbeidelse av leveranse dokument på B3 eller B4, som sier noe om når en B6 (ibruktagelse) inntreffer på hvert Helseforetak Utarbeidelse av en prosjekt dokument på B3 eller B4 som hele prosjektets levetid, og i tillegg sier noe om hvordan løsningen skal driftes og forvaltes når prosjektet er avsluttet (eks. fra oljebransjen) Innarbeide Anskaffelse prosess i PPM modellen Enklere og raskere og få ut og legge inn aktivitetsplan (milepæler) i Clarity Bedre responstid på Clarity Utarbeidelse av rapporter i Clarity Generelt i SP / Helse Sør-Øst Premissgiver må definere gode nok retningslinjer, slik at styring på avhengigheter og prioriteringer i prosjektene blir enklere Arkitektur og målbilde fokus, og etablering retningslinjer og veikart Kurs i det å sitte i styringsgrupper / programstyre, slik at alle er beviste på sitt ansvar og mandat Ressurser Ressursene inn i prosjektene skal både gjennomføre prosjekter og håndtere drifts oppgaver for å ivareta sikker og stabil drift Prosesser ikke godt nok etablert og gjort kjent i organisasjonen Siloorganisering i drift og forvaltning istedenfor prosesser på tvers.

21 Innhold Bakgrunn Sykehuspartner Fra plattform til Infrastrukturmodernisering Erfaringer Suksessfaktorer Eksempel

22 Suksessfaktorer Innarbeide samme prosjektmetodikk for alle både prosjektledere og prosjektmedarbeidere PPM modellen i HSØ Prince2 / MSP Fokusere på endringsledelse Utvikle PPM modellen videre, slik at nye viktige styringsdokumenter kan utarbeides. (Eks: Leveransedokument med alle B6, prosjektdokument som inkl. drift og forvaltning) Utvikle PPM modellen til å omhandle anskaffelser Rolleforståelse for Programstyre, styringsgrupper og program/prosjekteiere Programmene og Prosjektene må ta ansvar for de planen de jobber innenfor, slik at man kan rapportere på avvik (Prince2) Alle må gjennomgå opplæring i Prince2 Virksomhetsarkitektur som virkemiddel mot målet

23 Innhold Bakgrunn Sykehuspartner Fra plattform til Infrastrukturmodernisering Erfaringer Suksessfaktorer Eksempel

24 Porteføljen

25

26

27 Risiko og Endring

28 Aktiviteter

29

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 1 / 26 Gjennomføringsplan De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013 - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 Versjon 1.0 GODKJENT AV: Navn / organ Rolle Dato Fornyingsstyret Programeier

Detaljer

Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying

Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying Dato: 1 / 30 for Digital fornying Mål og omfang, beskrivelse og vurdering av gjennomføringsplan samt rammebetingelser Versjon Godkjent av Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 2-2013. DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 2-2013. DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Digital fornying VEDLE 1 TERTIALRAPPORT 2-2013 DIITAL FORNIN - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- 1. Innledning Denne tertialrapporten (tertial 2) gir en oversikt over status og fremdrift for programmet

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Status per 31. desember 1 Innledning Adresse Tertialrapporten for tredje tertial gir en oversikt over status og fremdrift for

Detaljer

Helse Sør-Øst. 18.10.2010 NIKTs Prosjektledersamling Inger Marie Finborud

Helse Sør-Øst. 18.10.2010 NIKTs Prosjektledersamling Inger Marie Finborud Rutiner og verktøy for prosjektstyring i Helse Sør-Øst Pasientenes behov skal være førende for struktur, organisering og innhold i tjenestene 18.10.2010 NIKTs Prosjektledersamling Inger Marie Finborud

Detaljer

Møteinnkalling / agenda

Møteinnkalling / agenda Digital fornying Møteinnkalling / agenda Tid & sted: 11. juni 2015 kl. 15.30-18:10 Sted: Hamar, møterom 105 Møteleder: Møtedeltagere: Fra Helse Sør-Øst RHF: Kopi: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 13. mai 2015 kl 14:00 18:00 Sted: Radisson Blu - Gardermoen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana

Detaljer

Fornyingsstyrets møte #18. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. Fornyingsstyrets programkontor 16. april 2015

Fornyingsstyrets møte #18. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. Fornyingsstyrets programkontor 16. april 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Rapport Gjennomgang av roller og ansvar for de avgivende prosjekter i Aker, Ullevål og Rikshospitalet for etablering av Felles tjenesteleverandør (FTL) i Helse Sør-Øst Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst,

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

MIGRERINGSPROSJEKTET

MIGRERINGSPROSJEKTET PROSJEKTFORSLAG MIGRERINGSPROSJEKTET VERSJON 1.02 Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: 100216 Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: 21.05.2015 Prosjektets styringsgruppe

Detaljer

MANDAT PROGRAMSTYRE IKT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS

MANDAT PROGRAMSTYRE IKT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS 08.5.12 Side: 1 av 9 MANDAT PROGRAMSTYRE IKT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS Godkjent av: Navn Rolle Stilling Dato Bente Mikkelsen Eier AD HSØ 08.5.12 Side: 2 av 9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF

Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF Til: Sted: Styremedlemmer Herlof Nilssen, Thomas Bagley, Erik M. Hansen, Meetali Kakad, Torbjørg Vanvik, Jan Eirik Thoresen, Trine Magnus, Bjørn Nilsen, Lise

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet Etablering av en felles prosjektmodell i politiet DIFI s gevinstrealiseringsseminar 18.12.2013 Cato Rindal, IKT-direktør Politidirektoratet Mange analyser har pekt på politiets umodenhet knyttet til prosjekter

Detaljer

1 / 8 Foranalyse prehospitale IKT systemer Prosjektmandat GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato

1 / 8 Foranalyse prehospitale IKT systemer Prosjektmandat GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 1 / 8 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent 10.01.11 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE PROSJEKTETS NAVN... 4 1 PROSJEKTEIER... 4 2 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET... 4

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: Roy Smelien

Detaljer

Forslag til vedtak: 1. Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til etterretning.

Forslag til vedtak: 1. Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til etterretning. STYREMØTE 25. februar 2013 Side 1 av 13 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: IKT-arbeid frem mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Denne saken omfatter mål, tiltak og risiko ved realisering av IKT til

Detaljer

Årsoppsummering 2011. Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT

Årsoppsummering 2011. Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT www.nasjonalikt.no Versjon: 1.0 Dato: 24.02.2012 Innhold 0 NASJONAL IKT KORT OPPSUMMERT... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 FORMÅLET MED ÅRSOPPSUMMERINGEN... 5 1.2 NASJONAL IKT

Detaljer

Omstilling IKT Målbilde, dagens situasjon og en overordnet plan

Omstilling IKT Målbilde, dagens situasjon og en overordnet plan Omstilling IKT Målbilde, dagens situasjon og en overordnet plan Innledning Prosjektet Omstilling IKT har i perioden hatt tre møter med Koordineringsgruppen, bestående av medlemmer fra tre helseforetak,

Detaljer

DIPS Fase 2 STHF og Betanien. Sluttrapport

DIPS Fase 2 STHF og Betanien. Sluttrapport 1 / 26 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal Malversjon godkjent 10.01.11 1.1 2 / 26 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 2 PROSJEKTETS NAVN OG PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR OG MÅL MED PROSJEKTET...

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Ferdigstilt dato: 28.11.2014 Beslutning: Utarbeidet av: Kjersti O. Christensen Bemanning av neste fase: Neste fase ferdig:

Detaljer

DIPS Forprosjekt. Sykehuset Telemark og Betanien. Foranalyserapport

DIPS Forprosjekt. Sykehuset Telemark og Betanien. Foranalyserapport 1 / 47 Sykehuset Telemark og Betanien Foranalyserapport GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 47 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED DOKUMENTET...5 1.1 FORMÅL MED FORPROSJEKT...5 1.2 AVGRENSNINGER...5

Detaljer

M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring

M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring Overordnet prosessbeskrivelse for gjennomføring av investeringsprosjekter i Lunner Kommune Målsetning: Gjennomføre bærekraftige investeringsprosjekter til avtalt tid, med forutsatt kvalitet og kostnad

Detaljer

Tiltak 42.2 Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT.

Tiltak 42.2 Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT. Tiltak 42.2 Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT. Visjon, målbilder og forslag til tiltak. Versjon 1.0.. INNHOLD 1 INNLEDNING 3 1.1 OM DETTE DOKUMENTET 3 1.2 OM PROSJEKTET 3 1.3 BEGREPSBRUK

Detaljer

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund,

Detaljer

Fase 1: Medikasjonstjeneste

Fase 1: Medikasjonstjeneste PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege

Detaljer

Kvalitetssikring (KS2)

Kvalitetssikring (KS2) Kvalitetssikring (KS2) av PERFORMprosjektet i SPK - 2010 Revisjon Rapport til Arbeidsdepartementet og Finansdepartementet Klassifisering: Versjon: v 1.0 Dato: 17. mars 2010 Ansvarlig: Øyvinn Høie Øvrige

Detaljer

Forprosjekt "Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten" Dokumentkontroll Utfylt av Attestert av Godkjent av

Forprosjekt Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten Dokumentkontroll Utfylt av Attestert av Godkjent av PROSJEKTDIREKTIV FOR "Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten" Dokumentkontroll Utfylt av Attestert av Godkjent av Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Styringsgruppeleder Programkontor

Detaljer