VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 2-2013. DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-"

Transkript

1 Digital fornying VEDLE 1 TERTIALRAPPORT DIITAL FORNIN - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

2 1. Innledning Denne tertialrapporten (tertial 2) gir en oversikt over status og fremdrift for programmet Digital fornying med utgangspunkt i behandling i møte i fornyingsstyret 9. oktober Formålet med tertialrapporten er å orientere Styret i Helse Sør-Øst RHF om status og fremdrift i programmet. 2. Oppsummering Arbeidet med etablering av programmet for «Digital fornying» er pr. andre tertial i tråd med gjeldende planer og forutsetninger. Sentralt arbeid i siste periode har vært å forberede, gjennomføre og følge opp beslutninger fra fornyingsstyremøtene. Denne tertialrapporten beskriver følgende tiltak som er gjennomført på programnivå i «Digital fornying» i perioden juni-september: Månedens leveranser i Digital fornying Rekkefølge for innføring av radiologisystem er vedtatt Nettside for Digital fornying er lansert Prinsipper for prioritering av investeringsporteføljen er vedtatt Felles styresak om Digital fornying har og vil bli behandlet i styrene i alle helseforetakene Ny leder av fornyingsstyrets programkontor har tiltrådt Ansvar og grensesnitt mellom Prosjekt Nytt Østfoldsykehus (PNØ) og Digital fornying er definert Tertialrapporten inneholder i tillegg en status på fremdrift i programmene, økonomi og risiko. Videre er det startet en rekke tiltak som forventes sluttført vinteren 2013/2014. Dette inkluderer blant annet vedtak budsjett 2014 pr program og detaljering av gjennomføringsplan v2.0, alternativ finansiering av infrastrukturmodernisering, rammeverk for endringsledelse og gevinstrealisering, tydeligere rolle- og ansvarsfordeling mellom regional leveranseprosjekter og helseforetakenes ibruktakelsesprosjekter, endringshåndtering av gjennomføringsplan versjon 2.0, bedre kontroll på avhengighetsstyringen, rammeverk for kvalitet og risikostyring, rammeverk for regional arkitektur, samt ibruktakelse av rammeverk for prosess. 3. Månedens leveranser i 2. tertial 2013 Under presenteres de viktigste leveransene fra programmene i Digital fornying i tertial 2. Mai-juni: Vellykket oppstart for DIPS ved Sykehuset Telemark HF Sykehuset Telemark HF og Betanien Hospital gikk over til DIPS-journalsystem den 13.mai Dette er en viktig milepæl i standardisering av systemet for elektronisk pasientjournal (EPJ) i regionen. Sykehuset hadde planlagt redusert drift de to første ukene etter oppstart slik at de ansatte skulle få tid til å bli kjent med systemet og nye arbeidsrutiner. Sett under ett har den første tiden etter oppstart gått bra. Nå gjenstår Oslo universitetssykehus HF før alle helseforetak benytter samme system. 2

3 Innføring av pleie- og omsorgsmeldinger, Sørlandet sykehus HF og kommunene i Agder Fra 27. mai 2013 er elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger i drift mellom alle somatiske enheter ved Sørlandet sykehus HF og samtlige kommuner i Agderfylkene. Sørlandet sykehus HF er dermed det første helseforetak i Norge som har disse meldingene i drift mot alle kommuner i sitt opptaksområde. Felles kurveløsning på Oslo universitetssykehus HF - Rikshospitalet, enhet for generell intensiv Onsdag 29. mai kl ble første intensivpasient koblet til felles regional kurveløsning på Oslo universitetssykehus HF - Rikshospitalet, enheten for generell intensiv. August: Martina Hansens Hospital (MHH) er omlagt til Helse Sør-Øst standard plattform MHH er nå på felles Helse Sør-Øst standard plattform og er sikret en mer helhetlig drift og forvaltning. MHH har nå blant annet automatisert utrulling av klienter, sikker løsningsarkitektur med soner og kontekster, samt oppgradert og tidsmessig teknisk utstyr. September: Designet for felles økonomi- og logistikkløsning er godkjent ERP-prosjektets første, viktige milepæl ble oppnådd ved godkjenningen av designet i programstyret. Designet baserer seg i stor grad på gjenbruk av Akershus universitetssykehus HF sin Oracleløsning, men i tillegg er det designet funksjonalitet som skal sikre at løsningen skal fungere som en felles løsning for alle helseforetak. jenbruk av løsningen på Akershus universitetssykehus HF bidrar til en reduksjon av kostnads- og risikonivået i prosjektet. Det har vært et godt samarbeid på tvers av helseforetak i prosjektet. Mange fagressurser fra både økonomi- og logistikkområdet i foretakene har deltatt aktivt i utviklingen av designet. 4. Rekkefølge for innføring av radiologiløsning er vedtatt Fornyingsstyret har på anbefaling fra programstyret for radiologi vedtatt endring i rekkefølge av helseforetak for RIS/PACS. Dette innebærer en delvis parallell innføring hvor Sykehuset Innlandet og OUS Radiumhospitalet er de to første implementeringene, hvilket gir en tidligere ferdigstillelse av programmet. Videre vedtok fornyingsstyret at Vestre Viken HF gis tilgang til, hvis formålstjenlig ut fra egen vurdering, mulighet til å konsolidere eksisterende Carestreamløsning også for Sykehuset Asker og Bærum. Fornyingsstyret ba også om at implementeringen risikovurderes innen pasientsikkerhet og økonomi, spesielt med tanke på systemer som har «end of life». 3

4 5. Nettside for Digital fornying er lansert Det er opprettet en nettside for Digital fornying, med informasjon om Digital fornying, organisering og styring, de seks strategiske programmene, fornyingsstyrets saker og fremdrift i programmene. Se ytterligere informasjon på 6. Prinsipper for prioritering av investeringsporteføljen er vedtatt Prinsipper for prioritering var den sentrale beslutningssaken i fornyingsstyremøte 21.august Det ble vedtatt av prioritering av prosjekter i Digital fornying skal foretas på bakgrunn av tre vurderinger: 1. Et sett prioriteringskriterier som kvantifiseres. Det er utarbeidet seks følgende prioriteringskriterier: 1) Økt kvalitet i pasientbehandlingen 2) Økt grad av sikker og stabil drift 3) Økt effektivitet og bidra til en enklere hverdag 4) Økt understøttelse av regionens målbilde 5) Økt kvalitet i styringsinformasjon 6) Økt understøttelse myndighetskrav (gjeldende eller varslede) Prioriteringskriteriene gis en score, ved å bruke en skala fra 0-3 for å identifisere i hvor stor grad prosjektet oppfyller kriteriet. 2. Kvalitative vurderinger innen noen utvalgte områder 1) Avhengigheter for prosjektet tydeliggjøres. Følgende avhengigheter skal være vurdert: - Avhengigheter innad i programmet - Avhengigheter til andre programmer - Øvrige avhengigheter i Helse Sør-Øst - Eksterne avhengigheter 2) Det skal defineres hvor kompleks gjennomføringsrisiko som er knyttet til prosjektet. Med gjennomføringsrisiko menes risiko knyttet til forventet resultat/måloppnåelse, teknisk kompleksitet, ressursrisiko, endringsrisiko etc. i prosjektet. Det bør tilstrebes at en total prosjektportefølje inkluderer både høy- og lavrisikoprosjekter. 3) Det skal defineres hvor store konsekvensene er ved ikke å gjennomføre prosjektet. En konsekvensutredning ved ikke å gjennomføre prosjektet skal være gjennomført. Konsekvenser for både Helse Sør-Øst og helseforetakene skal vurderes. 3. En helhetlig, skjønnsmessig vurdering En helhetlig, skjønnsmessig vurdering skal veie kriteriene, vurderingene samt øvrige skjønnsmessige forhold opp mot hverandre. 4

5 Prosjekter relatert til teknologidrevet forskning og innovasjon skal ikke prioriteres på lik linje med andre prosjekter, men det skal øremerkes midler til dette formålet. Det vil utarbeides en egen sak til fornyingsstyret om hvordan dette vil håndteres. 7. Styresak om Digital fornying har og vil bli behandlet i styrene i alle helseforetakene Det ble i august utarbeidet en styresak med tilhørende presentasjon som har og vil bli behandlet i styrene i helseforetakene. Styresakene omhandler en orientering av program Digital fornying, og inkluderer i hovedsak: Bakgrunnen og formålet med Digital fornying Digital fornying og styringsmodellen Oversikt over de strategiske programmene Helseforetakenes representasjon i programstyrene jennomføringsplanen v1.0 Status på fremdrift i programmene Milepæler i Digital fornying Videre fremdrift i Digital fornying 8. Ny leder av fornyingsstyrets programkontor har tiltrådd Andreas Brunvoll er fra begynnelsen av september på plass som leder for Fornyingsstyrets programkontor (FPK). Andreas Brunvoll kommer fra stillingen som konsulent i PA Consulting roup, men har lang og bred erfaring fra helsevesenet, blant annet som assisterende IKT-direktør ved Oslo universitetssykehus HF. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har en mastergrad i ledelse fra BI. Som leder for FPK får han en nøkkelrolle i oppfølgingen av de seks strategiske programmene og tilrettelegging av arbeidet for fornyingsstyret. 9. Ansvar og grensesnitt mellom Prosjekt Nytt Østfoldsykehus (PNØ) og Digital fornying er definert Helse Sør-Øst RHF har gitt prosjektstyret til prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) i oppdrag å ta et helhetlig styrings- og gjennomføringsansvar for IKT-leveransene til nytt Østfoldsykehus. Ansvarsoverføringen har innvirkning på flere av de regionale satsingsområdene for IKTområdet og dermed fornyingsstyrets mandat for styring av denne porteføljen. Budsjettildeling for respektive IKT-leveranser vil fortsatt bli tildelt fra fornyingsstyret, men PNØ vil bli gitt større fullmakt til å disponere midlene innen eget budsjett enn øvrige program. 5

6 10. Status i programmene rapporterer månedlig på status. Figuren nedenfor oppsummerer status pr program pr. 16. september 2013 (status for laboratorieprogrammet er pr 2. oktober 2013). Program SAMLET Fremdrift Økonomi Risiko Ressurser Infrastrukturmodernisering (IMP) Regional klinisk dokumentasjon (RKD) Ett regionalt RIS/PACS (RAD) Ett felles laboratoriesystem (LAB) R Digital samhandling (DI) Virksomhetsstyring (VIS) Iht. plan Avvik, mindre kritisk R Avvik, kritisk Utvikling fra forrige møte Tabell 1: Statusrapportering pr 16.september 2013 (status for LAB er pr 2. oktober 2013) Overordnet: Digital fornying har en god fremdrift og overordnet status er tilnærmet lik forrige rapportering. Det er fortsatt et kritisk avvik i laboratorieprogrammet. Fremdrift: Fem programmer melder en fremdrift i henhold til plan eller mindre kritiske avvik. Det er utarbeidet en ny plan i laboratorieprogrammet, som skal behandles i programstyret 11. oktober Ny plan forutsetter et nedjustert omfang for leveransen til Sykehuset Østfold HF og representerer et meget stramt tidsforløp frem mot frysdato oktober Det er gjennomført risikoreduserende tiltak for å sikre nytt laboratoriesystem i tide for Sykehuset Østfold HF, men det er fortsatt knyttet stor risiko til gjennomføringen. Innføring av anestesi/intensiv/operasjons (AIO)-kurve ved Sykehuset Østfold HF i program Regional klinisk dokumentasjon har en bedret status i siste periode, og er overlevert til akseptansetest som planlagt. For Virksomhetsstyring er ERP-prosjektet i henhold til revidert plan, men datavarehus har avvik i forhold til fremdrift. Økonomi: Den overordnede økonomiske situasjonen viser at samlet prognose er over tildeling. Investeringsprognosen ligger noe over tildeling, og prognosen på driftsmidler er under tildeling. Det er i september gjennomført en kvalitetssikring av prognosene. Det iverksettes tiltak for å sikre økonomisk balanse i porteføljen som helhet, samt omfordeling av driftsmidler til investeringsmidler. Risiko: Fem programmer vurderer risikobildet til å ha mindre kritiske avvik. Laboratorieprogrammet opplever økt risiko knyttet til fremdrift for løsningen ved Sykehuset Østfold HF. Ressurser: har en tilfredsstillende ressurssituasjon fra Sykehuspartner IKT. I noen programmer er det knapphet på fagressurser fra helseforetakene. 6

7 11. Status på økonomi Prognoser 2013 Den overordnede økonomiske situasjonen viser at samlet prognosen er over tildeling. Investeringsprognosen ligger noe over tildeling, og prognosen på driftsmidler er under tildeling. Ramme Digital fornying Ramme Prognose Differanse Investering 863,8* 969,6 103,8 Drift 220,0 173,1-46,9 Sum 1 085, ,7 58,9 Tall i millioner kroner Tabell 2: Differanse mellom ramme og prognose for Digital fornying Det er i september gjennomført en kvalitetssikring av prognosene, og det iverksettes tiltak for å sikre økonomisk balanse i porteføljen som helhet. må sikre en stram økonomisk styring i siste kvartal, og alle avvik mot tildeling må spesifiseres med tiltak. Budsjett 2014 ØLP ble behandlet i styret i Helse Sør-Øst RHF 20.juni 2013 (sak ). Den budsjettmessige forutsetningen for utvikling i IKT- investeringene i perioden er synliggjort i tabell 1: Tall i millioner 2013-kroner Tabell 3: ØLP IKT-investeringer Investering Drift I ØLP for 2014 er det avsatt 1,3 mrd kroner i investeringsmidler og 320 millioner kroner i driftsmidler, med en svak økning i 2015 og I løpet av 2013 har omfanget i Digital fornying endret seg. De mest vesentlige endringer som har betydning for den videre prioritering av rammen er: Vedtak om innføring av felles ERP i Helse Sør-Øst RHF, (styret Helse Sør-Øst RHF, sak ). Det var ikke på tidspunktet for vedtak av ØLP konkludert på anskaffelsesprosessen og beløpsstørrelser. Behovet for investeringsmidler til ERP i 2014 er estimert til 190 MNOK. Etablering av program infrastrukturmodernisering (fornyingsstyret 4.juni, sak 20) Dette medførte et utvidet omfang utover opprinnelig program IKT-plattform. Det er gjennom 2013 blitt klart at det er nødvendig med en vesentlig modernisering av infrastrukturen, som går utover det som tidligere har vært planlagt. 7

8 Vedtak om raskere implementering av RIS/PACS, (fornyingsstyret 4.juni, sak 23, styret Helse Sør-Øst RHF, sak ). En raskere implementering gir en kostnadsbesparelse i planperioden, men for 2014 gir det en økning i behov av investeringsmidler på 49 MNOK sammenlignet med ØLP. Videre er det krevende på nåværende tidspunkt å estimere det totale investeringsbehovet for modernisering av IKT infrastrukturen i Helse Sør-Øst og hvordan dette vil påvirke budsjettet for Derfor utredes mulighetsrommet i forhold til finansiering av dette programmet. Fornyingsstyret skal beslutte overordnede prioriteringer og årlig tildeling pr program innenfor de budsjettrammer som fastsettes av styret i Helse Sør-Øst RHF. For 2014 forventes disse å foreligge 21.november En samlet plan vil dermed først kunne legges frem til beslutning for fornyingsstyret 11.desember. 12. Status på risiko Det er gjennomført en risikovurdering fokusert på gjennomføringsrisiko. Risikovurderingen er basert på programmenes egen rapportering av risiko pr. 16. september 2013 og programkontorets kjennskap til risiko på tvers av programmene. Se også kapittel 11 for risiko i det enkelte program. Risikovurderingen til Digital fornying vurderes å ha middels risikoprofil. Figurene nedenfor illustrer hovedrisikoene før og etter tiltak. Risikovurdering av dagens situasjon FØR tiltak Risikovurdering av fremtidig situasjon ETTER tiltak 1. Vesentlig overskridelse av tildelte økonomiske rammer 2. Vesentlige forsinkelser av Digital Fornyings leveranser 3. Vesentlig lavere standardiseringsgrad enn planlagt 4. Vesentlige mangler i oppnådd målbilde knyttet til funksjonalitet og gevinstuttak Figur 2: Overordnet risikovurdering For å håndtere risikoen som er identifisert, planlegges og gjennomføres det en rekke tiltak. På et overordnet nivå er det identifisert tolv tiltaksområder som reduserer risikobildet. Flere av disse tiltakene er allerede iverksatt og det viktigste er en tett oppfølging av om tiltakene gir en reell effekt som reduserer risikobildet. Tiltakene vil detaljeres og følges opp av fornyingsstyrets programkontor for å verifisere at de gir ønsket effekt. 8

9 Beskrivelse av tiltak 1) 2) Følge opp kvalitetssikring av prognoser fra september Redusere kostnadsnivå 4.kvartal 2014, for å sikre økonomisk balanse i porteføljen Et helhetlig kvalitetssikret planverk, bla. sikre at gjennomføringsplanen og områdeplanene IKT er avstemt Sikre kompetanse og erfaring og prosesser for forankring relatert til en helhetlig plan for infrastruktur Adresserer risiko Ansvar Frist Fornyingsstyrets 1 programkontor (FPK) og 2 FPK ) 3 Helse Sør-Øst RHF ) Forbedret ressurstilgang (ref egen tiltaksplan) 2 Sykehuspartner Helseforetakene RHF 5) En tettere og mer helhetlig leverandøroppfølging 1 og 2 Sykehuspartner ) Tydeliggjøre og forankre Digital fornyings målbilde 3 og 4 FPK ) Definere ambisjonsnivå for standardisering og Fornyingsstyret 3 og 4 tydeliggjøre implementeringsplan FPK ) Øke kvalitet i beslutningsprosessene Alle Sykehuspartner Helseforetak FPK 9) 10) 11) Sikre arbeid med endringsledelse og gevinst i programmene, bla. ved å oppdatere programmandatene med tydelige gevinstmål Sikre at oppdragsdokument til Sykehuspartner og helseforetakene i 2014 inkl. sentrale elementer for Digital fornying Etablere og implementere IKT-styringssystem, herunder velfungerende prosesser for drift og forvaltning 12) Endringshåndtering i programmer og prosjekter 1 og 2 Tabell 4: Overordnede tiltaksområder 4 FPK ,3, og 4 FPK Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner FPK Avklares

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Status per 31. desember 1 Innledning Adresse Tertialrapporten for tredje tertial gir en oversikt over status og fremdrift for

Detaljer

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 1 / 26 Gjennomføringsplan De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013 - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 Versjon 1.0 GODKJENT AV: Navn / organ Rolle Dato Fornyingsstyret Programeier

Detaljer

Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying

Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying Dato: 1 / 30 for Digital fornying Mål og omfang, beskrivelse og vurdering av gjennomføringsplan samt rammebetingelser Versjon Godkjent av Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

Fornyingsstyrets møte #18. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. Fornyingsstyrets programkontor 16. april 2015

Fornyingsstyrets møte #18. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. Fornyingsstyrets programkontor 16. april 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 13. mai 2015 kl 14:00 18:00 Sted: Radisson Blu - Gardermoen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana

Detaljer

22.4.2015 Side: 1 / 8. OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014.

22.4.2015 Side: 1 / 8. OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014. 22.4.2015 Side: 1 / 8 1. Status for IKT OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014. Denne investeringsplanen er utledet fra

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1.

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1. 1 / 37 for Perioden 2011-2015 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Just Ebbesen Leder Sykehusledermøtet (SLM) adm.direktør 21.06.2011 Side 1 av 37 IKT områdeplan 2 / 37 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Direktør for pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: 1. Risikovurdering med tiltaksplaner etter 1.tertial 2015 2. Utvalgte områder

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Fase 1: Medikasjonstjeneste

Fase 1: Medikasjonstjeneste PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege

Detaljer

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER 2013 5. mars 2014 1 Innhold 1. Om virksomheten... 3 1.1. Eierstyring... 3 2. Driftsstyret... 3 2.1 Organisering... 4 3 Fra virksomheten... 5 3.1. Hovedlinjer... 5 3.2. Virksomhetsområde

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

DIPS Fase 2 STHF og Betanien. Sluttrapport

DIPS Fase 2 STHF og Betanien. Sluttrapport 1 / 26 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal Malversjon godkjent 10.01.11 1.1 2 / 26 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 2 PROSJEKTETS NAVN OG PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR OG MÅL MED PROSJEKTET...

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011

Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011 Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Runar Nygård IKT og HR tjenester - Sykehuspartner Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011 Ingress

Detaljer

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 049 2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019 Dato: Side: 1 / 30 Områdeplan IKT for Perioden 2015-2019 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Administrerende direktør Side Side 1 av av 30 Dato: Side: 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 PRINSIPPER

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten

Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten Per Meinich Riga 4. desember 2014 Plan for presentasjonen 1. Litt om bakgrunn og utfordringsbildet 2. Virksomhetsstyring, områder: 1. Aktivitet 2. Kvalitet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 41/2015 BUDSJETT 2016 Forslag til vedtak 1 Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Innst. S. nr. 126. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:7 (2002-2003)

Innst. S. nr. 126. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:7 (2002-2003) Innst. S. nr. 126 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 3:7 (2002-2003) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Sluttrapport Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Dato 20.10.2014 Sluttrapport - Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Side: 2 av 60 INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering og anbefaling...

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar Styresak 012/08 B Styremøte 06.02. 2008

Detaljer